" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Jak Prawdziwie
Wyznać Grzechy


Pierwszy List św. Jana 1:9
“Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawności.”Ewangelia Krwi to Tylko Część Prawdziwej Ewangelii

Czy możemy dostąpić
królestwa niebieskiego wierząc
tylko w ewangelię krwi?
Nigdy. Musimy wierzyć w kompletną ewangelię
(ewangelię wody i Ducha).

Pierwszy List św. Jana 1:9 odnosi się tylko do sprawiedliwych. Jeśli grzesznik, który jeszcze nie został zbawiony, próbowałby odpokutować za swoje codzienne grzechy – zgodnie z tym fragmentem – wyznając niegodziwości, których się dopuścił, jego grzechy nie zostałyby odkupione. Czy wiesz, co mam tu na myśli? Ten fragment nie odnosi się do grzeszników, którzy nie narodzili się ponownie.

Jest wielu na tym świecie, którzy nie narodziwszy się ponownie, biorąc za podstawę fragment powyższego wiersza z Pierwszego Listu św. Jana 1, modlą się i żałują w nadziei na wybaczenie.

Lecz czy ktoś nie narodzony ponownie może zostać całkowicie odkupiony ze swoich grzechów poprzez modlitwę i wyznanie grzechów? Jest to ważny punkt, który musimy rozważyć i wyjaśnić, zanim będziemy mogli pójść dalej w naszych rozważaniach.

Zanim przeczytasz Pierwszy List św. Jana musisz zdecydować, czy apostoł Jan był sprawiedliwym czy grzesznikiem? Pozwólcie, że zapytam. Czy apostoł Jan był sprawiedliwym, który narodził się ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, czy też grzesznikiem?

Jeśli twierdzicie, że apostoł Jan był grzesznikiem, to prezentujecie biblijnie niepoprawny pogląd. Jeśli apostoł Jan był sprawiedliwym, narodzonym ponownie, kiedy przyjął wiarę w Jezusa, jasnym staje się, że jego wiara różniła się od waszej. Musicie mieć taką samą wiarę jak apostoł Jan.

Pozwólcie, że zadam ci jeszcze jedno pytanie. Czy apostoł Jan pisał te listy do sprawiedliwych czy do grzeszników? Apostoł Jan pisał te listy do sprawiedliwych.

Zatem, jeśli grzesznicy, którzy nie narodzili się ponownie, cytują słowa zawarte w Pierwszym Liście św. Jana 1:8-9 i odnoszą je do siebie, oni się mylą. Jeśli chcecie stać się sprawiedliwymi, wyznajcie swoje grzechy przed Bogiem i uwierzcie w ewangelię wody i Ducha. Wtedy Pan zmyje wszystkie wasze grzechy przez ewangelię, która już zmyła wszystkie grzechy świata.

Wiara apostoła Jana jest właśnie taka. W Pierwszym Liście św. Jana 5 on mówi, że wierzy on w wodę, krew i Ducha. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, który przyszedł poprzez wodę, krew i Ducha? Czy wierzycie w Jezusa, który przyszedł poprzez krzyż, czy poprzez Jego chrzest, krew i Ducha?

Czy możecie dostąpić królestwa niebieskiego wierząc tylko w ewangelię krwi? Jeśli wierzycie tylko w ewangelię krwi na krzyżu, to znacie tylko część ewangelii. Jeśli wierzycie tylko w krew na krzyżu, to bez wątpienia każdego dnia modlicie się o wybaczenie. Możliwe też, że wierzycie, że wasze grzechy mogą być zmyte po prostu poprzez modlitwy pełne skruchy.

Lecz czy wasze grzechy mogą zostać zmyte jeśli wierzycie tylko w krew na krzyżu, żałujecie i modlicie się o wybaczenie swoich codziennych grzechów? Jeśli należycie do takich ludzi, to wasze grzechy pozostaną w waszych sercach i nikt nie jest w stanie zmyć waszych grzechów poprzez wiarę jedynie w sam krzyż, ani poprzez codzienne modlitwy pełne skruchy. Jeśli należycie do takich ludzi, to jeszcze nie poznaliście ewangelii wody i Ducha i wasza wiara jest niepełna.

Apostoł Jan był jednym z narodzonych ponownie, ponieważ wierzył w ewangelię wody i krwi i Ducha. Lecz wy wierzycie jedynie w krew na krzyżu. Jeśli nie macie dobrego rozeznanie w ewangelii, to w jaki sposób możecie prowadzić innych do zbawienia? Sami nie narodziliście się ponownie, a mimo to próbujecie pokutować za swoje grzechy poprzez modlitwy pełne skruchy. To nigdy nie zadziała.

Nieważne jak bardzo człowiek modli się i żałuje, jego serce nie może uwolnić się z jarzma grzechu. Czasami wydaje się, że grzechy zostały zmyte, lecz jest to jedynie wyobraźnia i siła ludzkich emocji. Kiedy się modlicie i żałujecie za grzechy, możecie poczuć się odświeżeni duchowo przez dzień lub dwa, ale nigdy nie staniecie się wolni od grzechu w taki sposób.

Grzesznicy modlą się i żałują z nadzieją na zbawienie od grzechu. Dlatego właśnie nadal są grzesznikami, nawet jeżeli wierzą w Jezusa od dawna. Nie poznali oni ewangelii wody i Ducha. Jeżeli wierzycie w Jezusa, ale nie narodziliście się ponownie, możecie należeć do takich ludzi. Jeśli każdego dnia próbujecie odpokutować za swoje występki poprzez modlitwę i żal za grzechy, jasnym jest świadectwo, że nie narodziliście się ponownie. Musicie zdecydować, czy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, jak apostoł Jan wierzył, czy zanurzyć swoją wiarę we własnych myślach i emocjach. Pierwsze to czysta prawda, a drugie nie.

Według Biblii prawdziwa ewangelia jest faktem, że Jezus przyjął chrzest i wszystkie grzechy świata na siebie i został za nie osądzony w imię wszystkich grzeszników. Jeśli człowiek wierzy w chrzest Jezusa i Jego śmierć na krzyżu, zostanie zbawiony ze wszystkich swych grzechów. Z drugiej strony, jeśli człowiek próbuje zmyć z siebie wszystkie swoje występki poprzez modlitwy pełne skruchy, nigdy nie zostanie uwolniony ze swych grzechów. Czy myślicie, że jesteś w stanie zapamiętać wszystkie swoje codzienne grzechy? Czy Bóg przejmie się grzechami, za które nie żałujecie? Czy zatem modlitwy i żal za grzechy jest rozwiązaniem problemu grzechów, które codziennie popełniacie? Nie.Prawdziwy Żal za Grzechy i Cel Spowiedzi

Jakie są ograniczenia spowiedzi
i dobrych uczynków?
Pomimo że musimy wyznawać grzechy przez całe
życie, to jednak nigdy nie możemy dostąpić
zbawienia tylko poprzez przyznanie się do
naszych niegodziwości i czynienie
dobra.

Żal za grzechy w Biblii oznacza odwrócenie się od niewłaściwej wiary i powrót do prawdziwej, a dla ludzi sprawiedliwych oznacza uświadomienie sobie własnych grzechów i powrót do światłości ewangelii.

Jeśli wciąż jesteś grzesznikiem, to powinieneś tak się spowiadać, “Drogi Boże, zgrzeszyłem i zasługuję na piekło. Lecz pragnę zostać zbawionym z moich grzechów. Proszę, zbaw mnie ze wszystkich moich grzechów. Nie narodziłem się ponownie i wiem, że pisane jest mi piekło”. Oto jest poprawna spowiedź.

Zatem, jak powinna wyglądać spowiedź narodzonych ponownie? “Drogi Boże, dopuściłem się grzechu podążania za tym, co cielesne. Wierzę, że Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i zbawił mnie od wszystkich moich grzechów, od tych, których się dopuściłem, dopuszczam i dopuszczę – a pisana mi była za nie śmierć. Dzięki składam Panu, który ocalił mnie przez wodę i krew”. Spowiedź narodzonych ponownie i grzeszników różnią się znacznie od siebie.

Wszyscy powinniśmy mieć taką wiarę, jaką miał apostoł Jan. Jeśli będziecie próbować ukrywać swoje grzechy z dala od spowiedzi przeznaczonej dla sprawiedliwych, to nigdy nie zostaniecie wybawieni od śmierci, która jest ceną za grzech.

Wszyscy grzesznicy, którzy nie narodzili się ponownie, powinni przestać ukrywać się za modlitwami konfesyjnymi i zacząć wierzyć w prawdziwą ewangelię wody, krwi i Ducha. Powinni nauczyć się wiary apostoła Jana i przez nią osiągnąć zbawienie.

Grzesznicy nie zdają sobie sprawy, jak strasznym będzie Sąd Boży, na którym zapłacą za swoje grzechy. Najstraszliwszym grzechem w obliczu Boga jest nie wierzenie w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha.

Wszyscy, którzy wierzą w Jezusa, lecz wciąż nie narodzili się ponownie, powinni wyznać przed Bogiem: “Panie, jestem grzesznikiem i zasługuję, by być wrzuconym pomiędzy bramy piekielne”, a nie wciąż modlić się “O Panie, proszę, zmyj z mnie grzechy moje”. Kiedy grzesznik przyjmie do serca ewangelię chrztu Jezusa w rzece Jordan i Jego krwi na krzyżu, to wtedy może zostać uwolnionym z jarzma grzechu. To jest właśnie ten rodzaj spowiedzi, której grzesznik powinien dać zadośćuczynienie, aby mógł być zbawiony od wszystkich swoich grzechów, których dopuścił się przed Bogiem.

Grzesznik musi jedynie wyznać, że nie narodził się jeszcze ponownie i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Wtedy od razu zostanie zbawiony. W ewangelii wody i Ducha dokonało się zbawienie wszystkich grzeszników. “I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom przez które moglibyśmy być zbawieni”. (Dzieje Apostolskie 4:12). Bóg wybawił wszystkich grzeszników z jarzma ich grzechów poprzez Swojego Syna, Jezusa, który został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i poniósł śmierć na krzyżu.

Pan zmył wszystkie grzechy, których ludzie dopuścili się ciałem i sercem swoim od narodzin, aż po śmierć. By zostać zbawionymi, musimy wierzyć w prawdziwą ewangelię. To jedyny sposób, który sprawi, że uwolnimy się spod jarzma naszych grzechów i staniemy się prawdziwie uświęceni. Możemy stać się sprawiedliwymi raz na zawsze, a wszystko jeżeli uwierzymy w prawdziwą ewangelię wody i Ducha.

Jezus przyjął chrzest, zabrał grzechy świata, zapłacił za nie Swoim życiem na Krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia i teraz siedzi po prawicy Boga. Oto święta prawda.

Wszyscy powinniśmy spowiadać się tak, “O Panie, nie jestem w stanie czynić nic, jak tylko grzeszyć aż po dzień mojej śmierci. Grzesznikiem zrodzony z łona matki, będąc winnym wszystkich grzechów, których się dopuściłem, zasługuję, by zostać rzuconym na pastwę ogni piekielnych. Z tego też powodu chcę wierzyć w Jezusa, który poprzez wodę, krew i Ducha stał się moim Zbawicielem”.

W Ewangelii św. Mateusza 3 napisane jest, że Jezus przyjął wszystkie grzechy tego świata, razem z tymi, których się dopuścimy aż do dnia naszej śmierci, w momencie kiedy przyjął chrzest w rzece Jordan. “I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi” (Ewangelia św. Jana 8:32).

Gdyby Jezus zbawił nas tylko od grzechu pierworodnego i polecił nam samym rozwiązać problem naszych codziennych grzechów, to ciągle doznawalibyśmy udręki pozostawania u progu śmierci. Lecz Jezus wyzwolił nas z jarzma grzechów poprzez Swój chrzest i krew. Czym mamy się przejmować? Kiedy wierzymy w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu i dziękujemy naszemu Panu, wtedy Jego Duch mieszka w naszych sercach.

Czy wierzycie w Jezusa? Czy wierzycie, że zamieszkuje was Jego Duch? Wszystkie wasze grzechy przeszły na niego, kiedy je przyjął poprzez Swój Chrzest. Następnie został osądzony za nasze grzechy na krzyżu, uwalniając nas od wiekuistego potępienia. Oto prawdziwa ewangelia.Spowiedź Sprawiedliwych

Jaka jest prawdziwa spowiedź
sprawiedliwych?
Wyznanie codziennych grzechów, lecz wiara w to,
że Jezus zmył nasze codzienne grzechy
około 2000 lat temu.

Pierwszy List św. Jana 1:9 mówi, “Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawności”. Oznacza to, że człowiek, który decyduje się uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, musi wyznać swoje grzechy mówiąc, “O Panie. Nic nie mogę uczynić, jak tylko grzeszyć przez cały czas mojego żywota, lecz wiem, że mogę zostać zbawiony ze wszystkich moich grzechów poprzez modlitwy o wybaczenie. Wiem, że ceną grzechu jest śmierć i nic oprócz chrztu Jezusa i jego ukrzyżowania nie było w stanie zmyć wszystkich moich grzechów. Wyznaję, że zgrzeszyłem dzisiaj, lecz wierzę, że Jezus już zmył wszystkie grzechy, których się dzisiaj dopuściłem, w rzece Jordan, 2000 lat temu”. Jeśli modli się on w taki sposób, problem grzechów w jego sumieniu zostanie rozwiązany raz na zawsze.

Ci, którzy narodzili się już ponownie muszą jedynie wyznać swoje grzechy. Potwierdzają oni jedynie, że Jezus już zmył wszystkie grzechy, jakichkolwiek by się nie dopuścili. Ponieważ Jezus został ochrzczony i umarł za grzeszników 2000 lat temu, nie jest istotne jak bardzo są oni słabi, wszystkie ich grzechy zostały całkowicie odkupione.

Fragment, który dzisiaj przeczytaliśmy jest w sam raz dla ludzi sprawiedliwych. Lecz jeśli grzesznik, przeczytawszy ten wers, używa go w niewłaściwy sposób, skończy w piekle. Niezależnie od tego, jest to jeden z najczęściej źle interpretowanych ustępów w Biblii. Przez długi czas był on źródłem wielkiego nieporozumienia pomiędzy chrześcijanami.

Jak to się mówi, niekompetentny lekarz jest w stanie uśmiercić swoich pacjentów. Kiedy taki niekompetentny lekarz próbuje zrobić więcej niż jest w stanie, może się okazać, że zabił swojego pacjenta.

Jest pewną zasadą w życiu, że człowiek musi być dobrze wyćwiczony i doświadczony, by dobrze wykonywać swoje obowiązki. Tak samo dzieje się ze światem wiary. Ci, którzy nauczają słowa bożego, muszą głosić prawdę, taką jaka jest zapisana, dokładnie i przejrzyście zarazem, a ci, którzy uczą się od nich powinni pokładać wiarę w to, czego są nauczani.

Jeśli piewcy wiary nauczają swoich wyznawców błędnych doktryn, lub jeśli wierzący w niewłaściwy sposób poznają Biblię, jednym rezultatem będzie sąd i piekło dla obu takich ludzi. Tylko narodzeni ponownie mogą nauczać Biblii w odpowiedni sposób. Nawet dobre lekarstwo może zabić pacjenta jeżeli zostało nieodpowiednio przepisane i tak samo jest z nauczaniem i poznawaniem słowa bożego. Słowa tego potrzebujemy w naszym życiu podobnie jak ognia. Lecz tak jak ogień w rękach dzieci doprowadziłby do katastrofy, tak samo słowo Boże może być źródłem nieszczęścia jeśli się znajdzie w nieodpowiednich rękach.

Musimy dostrzegać różnicę pomiędzy spowiedzią sprawiedliwych i spowiedzią grzeszników. Pierwszy List św. Jana 1:9 jest dla sprawiedliwych. Kiedy człowiek sprawiedliwy wyznaje z wiarą swoje grzechy przed Panem, zostaje z nich uwolniony, ponieważ Jezus już obmył nas z naszych grzechów około 2000 lat temu

Chcesz wiedzieć więcej o ewangelii wody i Ducha? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o ewangelii wody i Ducha.
To be born again

Błędem jest, ze strony grzeszników, wierzyć, że ich grzechy zostają zmyte za każdym razem kiedy w modlitwie błagają o wybaczenie. Jeśli ktoś nie narodził się ponownie, czy jego grzechy mogą zostać zmyte tylko poprzez ich wyznanie?

Bóg jest sprawiedliwy. Wysłał Swojego jednorodzonego Syna na ten świat i sprawił, że przyjął On wszystkie grzechy świata poprzez swój chrzest i ocalił tych, których wierzą w wodę Jego chrztu i Jego krew na krzyżu. A zatem, kiedy człowiek sprawiedliwy wyznaje swoje grzechy, Bóg mówi mu, że Jezus już uwolnił nas z grzechu około 2000 lat temu. W ten sposób potwierdza, że człowiek ten jest bez grzechu, nawet jeżeli jego ciało wciąż grzeszy.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.