" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wiara w Odpuszczenie
Grzechów (Pierwszy List
św. Jana 1:9)


Wierzymy, że tylko Pan może wymazać nasze grzechy Słowem ewangelii wody i Ducha. W Księdze Izajasza 1:18 napisano: “Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! – mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna”. A w Pierwszym Liście św. Jana 1:9 także napisano: “Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, (Bóg) jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości”.

Bardzo ważne jest zrozumieć, że słowa “jeżeli wyznajemy nasze grzechy” wcale nie oznaczają, że zawsze, kiedy modlimy się w żalu, Bóg przebacza nasze grzechy. Raczej, te słowa z Pierwszego Listu św. Jana oznaczają, że otrzymujemy przebaczenie wszystkich grzechów, kiedy wyznajemy swoje grzechy przed Panem i wierzymy, że chrztem i krwią na Krzyżu Pan zmył wszystkie nasze grzechy, podobnie jak wszystkie grzechy świata. Każdy człowiek, który wyznaje swoje grzechy przed Bogiem i wierzy w ewangelię wody i Ducha, otrzymuje od Boga łaskę odpuszczenia grzechów.Cóż Tu Oznacza Słowo “Grzechy”?


Każdy potomek Adama rodzi się z grzechem. Więc nikt nie może powiedzieć, że jest “bezgrzeszny” dlatego, że nie popełnił żadnego grzechu, ponieważ każdy człowiek, narodziwszy się z grzechem, już ma w sobie grzech, nawet jeśli jeszcze nie popełnił żadnego grzechu. To oznacza, że każdy człowiek potrzebuje Zbawiciela, który może go zbawić od grzechu. Ludzie, którzy powiadają, że są bezgrzeszni i nie potrzebują wierzyć w Jezusa, wreszcie zaczynają przeciwstawiać się Bogu.

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, zasadził ogród w Eden i pozwolił Adamowi i Ewie zamieszkać w nim. W tym miejscu, gdzie nie było grzechu, ludzie mieli społeczność osobistą z Bogiem. Jednakże, aby uczynić ich Swoimi dziećmi, Bóg dał im Prawo. Według tego Prawa Adam i Ewa nie mogli jeść owoców z drzewa poznania dobra i zła. Bóg powiedział im: “bo gdy z niego spożyjecie, niechybnie umrzecie”. A dlatego, by darować im życie wieczne i błogosławieństwo, Bóg rozkazał im żywić się owocami drzewa życia. Ale ludzie nie posłuchali się Boga. Zamiast jeść owoce z drzewa życia, jak rozkazał Bóg, oni jedli owoce z drzewa poznania dobra i zła, które bezsprzecznie miały przyprowadzić ich do pewnej zagłady (I Księga Mojżeszowa 2:17, 3:22).

Upadłszy w pokusę diabła, Adam i Ewa jedli zakazane owoce z drzewa poznania dobra i zła. W rezultacie tego grzechu na ziemię przyszła śmierć. Dlatego właśnie w Liście św. Pawła do Rzymian 5:12 napisano: “Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”. Więc wszyscy ludzie potrzebują Zbawiciela.

Niektórzy ludzie są pewni siebie, podobnie jak ten bogaty młody człowiek w Ewangelii św. Mateusza 19. Oni uważają, że jeszcze od dzieciństwa przestrzegali wszystkich przykazań Bożych. Ale na ziemi nie ma żadnego człowieka, który zmógłby przestrzegać wszystkich 613 przykazań Bożych.

Dlaczegoż Bóg dał nam Prawo, którego nie możemy przestrzegać? Biblia powiada, że przez Prawo poznajemy grzech (List św. Pawła do Rzymian 3:20). Dziesięcioro Przykazań Bożych wskazuje nam na nasze grzechy. Na przykład, ktoś nienawidzi swoich rodziców, myśląc: “Ten stary chyba jest zniedołężniały!” Taki człowiek już narusza Piąte Przykazanie Prawa Bożego. A jeśli ktoś pożąda kobiety w swoich myślach, nawet jeśli w rzeczywistości nie popełnia cudzołóstwa, już złamał Siódme Przykazanie. Ponadto, Bóg także uważa pożądanie, zazdrość i nienawiść za zabójstwo, nawet jeśli w rzeczywistości nikogo nie zabijamy, ponieważ to wszystko są motywy zabójstwa. Któż może całkiem przestrzegać czystych i nieskazitelnych przykazań Prawa Bożego, które przenikają najgłębsze zakątki naszych myśli?

Ponadto, w Liście św. Jakuba 2:10 napisano: “Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie”. Czy w takim wypadku człowiek może twierdzić, że jest bezgrzeszny przed tym surowym Prawem Bożym?

Często grzeszymy z powodu naszej słabości. Dlaczego tak? Dlatego, że mamy grzech pierworodny, czyli dlatego, że człowiek jest grzeszny od narodzenia. Dlatego właśnie Dawid, kajając się za to, że złamał Siódme Przykazanie, powiedział w Księdze Psalmów 51:5: “Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną”. Innymi słowy, Dawid wyznał, że jest grzesznikiem. Modlitwy żalu za grzechy odmawiane dziś przez zwykłych chrześcijan, a wyznanie Dawida, że on w zasadzie jest pełny grzechu, całkiem się różnią. Pierwsi wyznają jedynie grzechy własnych uczynków, podczas gdy Dawid wyznawał, że nie może nie grzeszyć, ponieważ od narodzenia, w zasadzie jest pełny grzechu.

Jedynie ci, którzy wyznają swoją grzeszną naturę i wierzą w darowaną przez Pana ewangelię wody i Ducha, mogą otrzymać od Boga odpuszczenie grzechów. Czyż to nie jest prawda? Co należy nam zrobić? Czy powinniśmy wymieniać swoje codzienne grzechy przed Bogiem i co dzień prosić o Jego przebaczenie, czy uświadomić sobie nasze słabości, wyznać, że w zasadzie jesteśmy pełni grzechu i z wdzięcznością uwierzyć w darowaną przez Pana ewangelię wody i Ducha? Oczywiście, powinniśmy zrobić to drugie! Uwierzmy w to, że wiedza ewangelii wody i Ducha i wiara w nią pomoże nam na zawsze rozwiązać problem naszych grzechów.

W Ewangelii św. Jana 6:53-55 Jezus powiedział: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”. To, że powinniśmy jeść ciało Pana i pić Jego krew, oznacza, że powinniśmy wierzyć, iż przez Swój chrzest od Jana Jezus zabrał wszystkie grzechy świata. To znaczy, że nie wiedząc prawdy chrztu Jezusa, nie możemy przekazać Mu naszych grzechów, a więc nasze grzechy nie będą przebaczone. Gdy mamy dług, pozostajemy dłużnikami, dopóki nie spłacimy tego długu aż do końca. Podobnie, gdyby nie było chrztu, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, przedstawiciela całej ludzkości, nasze grzechy nigdy nie zostałyby przebaczone (Ewangelia św. Mateusza 3:15, 11:11-13).

Ukrzyżowanie Jezusa było rezultatem chrztu od Jana, w czasie którego On wziął na Siebie wszystkie grzechy rodu ludzkiego. Więc nasz Pan przelał Swoją kosztowną krew na Krzyżu i wybawił nas od grzechów, w taki sposób poniósłszy wszystką karę za nasze grzechy.

Jeśli twierdzimy, że wierzymy w Jezusa, powinniśmy wierzyć, że przez Swój chrzest Pan zabrał wszystkie nasze grzechy.

W Biblii wyraźnie napisano o przebaczeniu grzechów wierzących, które zawiera dwie główne kwestie. Po pierwsze, przyjąwszy chrzest od Jana, Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata.

W Księdze Psalmów 32:1 napisano: “Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć”. Słowo “odpuszczenie” zawiera znaczenia “wziąć na siebie grzechy” i “przyjąć grzechy”. A w Pierwszym Liście św. Piotra 3:21 napisano: “Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa”. Przez Swój chrzest od Jana On raz na zawsze wziął na Siebie grzechy wszystkich ludzi na tej ziemi.

Po drugie, Biblia naucza nas o tym, że Jezus całkiem zabrał wszystkie nasze grzechy.

W Księdze Izajasza 43:25 napisano: “Ja, właśnie Ja przekreślam twe przestępstwa i nie wspominam twych grzechów”. Tu słowo “przekreślić” oznacza skasować, na zawsze unieważnić za pomocą kreski coś napisanego.

To oznacza, że Bóg Ojciec przekreślił wszystkie grzechy świata, przekazawszy je Swemu Synowi poprzez chrzest. Ci z nas, którzy chcą powiedzieć: “Już nie mam nadziei, ponieważ popełniłem tak wiele grzechów”, także mogą dostąpić zbawienia od grzechów, usłyszawszy Słowo ewangelii wody i Ducha. Diabeł powiada nam: “Czyż nie popełniliście tak wiele grzechów?” Jednakże, nawet słysząc takie słowa, jeśli wierzymy w chrzest Jezusa i krew, przelaną na Krzyżu, wszyscy możemy się uwolnić od tych grzechów. Jeśli mamy taką wiarę, diabeł boi się i ucieka. Jesteśmy pewni tego, że chrztem i krwią Jezusa Pan odpokutował za nasze grzechy. Jeśli wierzymy, że chrztem i krwią na Krzyżu Jezus zmył wszystkie nasze grzechy, Jego zdumiewająca misja pokoju wstępuje w nasze życie. Właśnie to jest podstawa chrześcijańskiej wiary, wiary w odpuszczenie grzechów.Rezultat Otrzymania Odpuszczenia Grzechów


Rezultatem odpuszczenia grzechów jest zbawienie od naszych grzechów i strachu śmierci. Jeśli ludzie nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, Bóg opuszcza ich, i dlatego nieszczęścia i zmartwienia prześladują tych ludzi, i nie mogą oni uniknąć przerażającej śmierci. Dlatego ludzie robią wszystko, aby zbawić się od swoich grzechów i śmierci. Czasami udają się do tak zwanych religijnych rytuałów, wymyślonych przez zepsutych ludzi, polegając na modlitwach żalu, ascetyzmie i medytacji, lecz wszystko daremnie. Ale dla nas, świętych, ewangelia wody i Ducha nie tylko wymazała wszystkie nasze grzechy, lecz również odnowiła nasze stosunki z Bogiem, które wcześniej były złamane, i w ten sposób uwolniła nas od wszystkich naszych grzechów i strachu śmierci.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Każdy, kto wierzy w ewangelię wody i Ducha, ma taką wiarę. Chrztem i krwią Pan odkupił wszystkie grzechy nawet takich ludzi, jak ja. Zanim uwierzyliśmy w ewangelię wody i Ducha, nasze serca były gniecione i niespokojne. Ale nieprawości wierzących są przebaczone dzięki wierze w chrzest i krew Jezusa; darowana im jest łaska odpuszczenia grzechów, której nigdy wcześniej nie doświadczali.

Patrząc na nas, którzy kiedyś byliśmy grzesznikami, a dzisiaj wierzymy w chrzest Jezusa i krew na Krzyżu, Pan całkiem zmył wszystkie nasze skazy, przebaczył nam wszystkie grzechy i w ten sposób darował nam prawdziwy pokój. Ponieważ Pan kupił nasze ciała, zapłaciwszy za nie Swoją kosztowną krwią, my z wdzięcznością pozostajemy wierni Mu, mówiąc: “Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?” (Księga Psalmów 116:12).

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.