" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Ewangelia Chrztu Jezusa
oczyściła nas


<List św. Pawła do Efezjan 2:14-22 >

“Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; I przyszedłszy, zwiastował pokój Wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.”


Co zostało barierą między
człowiekiem a Bogiem?
Grzech człowieka.

Dziecko, adoptowane z powodu ubóstwa

Od momentu końca wojny koreańskiej minęło już pół stulecia, ale ona przyczyniła nieuleczalnych ran ludu Korei. W rezultacie wojny wiele małych dzieci koreańskich musiało szukać przytułku w innych państwach. Organizacja Narodów Zjednoczonych udzieliła nam ogromnej pomocy po wojnie, ale kiedy żołnierze ONZ zostawili państwo, wiele dzieci pozostało bez ojców.

Ci żołnierze ONZ, którzy mieli w Korei rodziny i dzieci, zostawili je i rozjechali się po krajach rodzinnych. A wiele matek z tych rodzin oddało swoje dzieci do sierocińców, które je odprawiały do innych państw. Tam one zostawały adoptowane. Naprawdę te dzieci były bardzo szczęśliwe. One odnalazły nowych rodziców, którzy je wychowali w dostatku.

Te adoptowane dzieci doroślały i widziały, że nie są podobne do swoich ojców i sąsiadów. One dowiedziały się, że kiedyś zostały przyprowadzone z dalekiego państwa, zwanego Korea. “Dlaczego moi rodzice mnie zostawili? Oni odprawili mnie do tego państwa, ponieważ nienawidzili mnie?” – pytały dzieci. Ich jeszcze całkiem młody umysł nie mógł zrozumieć tego, co się wydarzyło.

Ich ciekawość i nienawiść do prawdziwych rodziców wzrastały jednocześnie z pragnieniem ich zobaczyć. “Jak wyglądają moi rodzice? Jak oni mogli mnie zostawić? Oni uczynili to, ponieważ nienawidzili mnie? Na pewno nie. Oczywiście, mieli na to pewne przyczyny”. Dzieci gubiły się w domysłach. Czasem w ich sercach pojawiało się poczucie nienawiści. A niekiedy one postanawiały sobie nigdy więcej o tym nie myśleć. Czas upływał, i niewidocznie dla samych dzieci one doroślały. One żeniły się i wychodziły za mąż, rodziły się im dzieci. Teraz one już miały własne rodziny.

Zaciekawiłem się tymi dziećmi, zobaczywszy audycję telewizyjną na jednym z miejscowych kanałów. Pod czas tej audycji korespondent przeprowadzał interwiew z kobietą, która została adoptowana przez obcą rodzinę. Wtedy ona mieszkała w Niemcach. Miała wówczas nieco więcej niż 20 lat, studiowała teologię. Wpierw kobieta próbowała unikać reporterów. Ona nie chciała, by ktoś wiedział o tym, że ona była adoptowaną córką. Korespondent przekonał ją, że ten interwiew pomoże wstrzymać potok dzieci, które jadą do innych państw, by zostać adoptowanymi synami i córkami. Wtedy kobieta zgodziła się na interwiew.

Jedno pytanie reportera brzmiało tak: “Co Pani powiedziałaby swoim prawdziwym rodzicom, gdyby z nimi się spotkała? O co zapytałaby ich?” Kobieta odpowiedziała: “Jeszcze nie wiem, dlaczego oni oddali mnie innej rodzinie. Zapytałabym ich, czy oni nienawidzili mnie”. Ten interwiew zobaczyła jej rodzona matka. Ona zadzwoniła do tego kanału telewizyjnego i powiedziała, że chce spotkać się ze swoją córką. I to spotkanie się odbyło.

Matka zawczasu przyszła do aeroportu i czekała przybycia samolotu, którym miała przylecieć jej córka. Kiedy matka zobaczyła, że jej córka wyszła z samolotu, osłupiała z przerażenia, stała i płakała.

One nigdy przedtem się nie spotykały. Po raz pierwszy matka zobaczyła swoją dorosłą córkę przez telewizor. One mogły rozumieć się przy pomocy języku serc bez względu na to, że mówiły innymi językami. One porozumiewały się oczami. Kobiety obejmowały się. Matka prosiła córkę o przebaczenie tego, co uczyniła. Ona przedłużała płakać i prosić o przebaczenie.

Matka przyprowadziła córkę do domu. One razem zjadły obiad. Córka mówi tylko po niemiecku, a matka tylko po koreańsku, dlatego nie mogły porozumiewać się słowami. Ale rodzone matka i córka mogły rozumieć się bez słów. One długo rozmawiały bez słów, gestami, obejmowały się, rozmawiały oczami i sercami.

Wkrótce córka wróciła do Niemiec. Teraz ona wiedziała, że matka ją kocha. Ten sam reporter, który przeprowadzał interwiew przed jej wyjazdem, ponownie spotkał się z nią po powrocie. Wtedy ona powiedziała: “Nie potrzebowałam pytać, dlaczego matka oddała mnie innej rodzinie. Teraz moja matka jest biedna, jak i kiedyś. Bogaci ludzie w tym państwie jeżdżą zagranicznymi samochodami, a moja matka jeszcze żyje w ubóstwie. Choć nie zadawałam matce tego pytania i nie otrzymywałam odpowiedzi, zrozumiałam, że ona oddała mnie, by wyciągnąć z ubóstwa. Oto dlatego zrozumiałam od razu wszystko. Oto dlatego wszystkie zwątpienia i nienawiści zostawiły moje serce”.Ludzie oddalają się od Boga z powodu grzechu

Dlaczego my odchodzimy od Boga i nie możemy do Niego się zbliżyć? Kobieta, która została wywieziona do innego państwa i oddana innej rodzinie dla adaptowania, zrozumiała, że jej rodzona matka uczyniła tak, by wyciągnąć ją z ubóstwa. Czy tak uczyniłby Bóg? Bóg stworzył nas na Swoje podobieństwo. Co odwróciło nas od Boga? Oto odpowiedź: Szatan skusił człowieka i skłonił go do grzechu. Grzech odwrócił człowieka od Boga.

Wpierw Bóg stworzył człowieka na Swoje podobieństwo i bardzo kochał Swoje stworzenie. Człowiek został stworzony jako obiekt Bożej Miłości i najbardziej szlachetne ze wszystkich stworzeń. Tymczasem anioł imieniem szatan, który odszedł od Boga, skusił człowieka, by on również odszedł od Niego. Szatan podmówił człowieka do niewiary w słowo Boże i do zjedzenia owocu drzewa wiadomości dobrego a złego.

Człowiek był odłączony od Boga z powodu grzechu. On nie posłuchał się Boga. On nie jadł owoców drzewa żywota, które dawały żywot wieczny i które Bóg pozwolił mu jeść. On zjadł zakazany owoc, a więc się dowiedział, co jest dobro a co zło. W rezultacie między Bogiem a człowiekiem zjawiła się bariera.

Człowiek, odwieczny obiekt Bożej Miłości, nie posłuchał się Boga i odszedł od Niego z powodu dufności. Grzech, który zamieszkał w sercu człowieka, odwrócił go od Boga. Dlatego on długo był odłączony od Boga i ciągle narzekał: “Dlaczego Bóg zostawił ludzi, kiedy ich stworzył. Dlaczego On dopuścił nas do grzechu? Dlaczego On uczynił nas słabymi i wrzuca nas do piekła? Byłoby lepiej, gdyby On nas nie stworzył”. Pierwej nim rodzimy się ponownie, nam w życiu zawsze towarzyszą pytania, ciekawość i narzekania.

Kiedy zobaczyłem w telewizji kobietę, która została adoptowaną córką, zrozumiałem, że komunikowanie się człowieka z Bogiem jest właśnie takie samo, jak komunikowanie się tej kobiety z jej rodzoną matką. Żadne cierpienia, nieporozumienia, przekleństwa czy grzechy w żadnych okolicznościach nie mogą zostać barierą między człowiekiem a Bogiem. Również zrozumiałem, że choć stosunki między Bogiem a człowiekiem bazują na Miłości, jednak nieporozumienia mogą wyniknąć.

Podobnie jak matka rozłączyła się z córką wcale nie z powodu nienawiści, tak samo Bóg odszedł od człowieka nie dlatego, że nienawidził go, ale z powodu grzechu. Bóg nie ma przyczyny nienawidzić człowieka, a człowiek nie ma przyczyny nienawidzić Boga. Między nimi panuje Miłość. Przyczyną tego, że człowiek pozostaje daleko od Boga, jest to, że on został grzesznikiem, trafiwszy w pułapkę szatana.Bóg zbliżył się do nas dzięki Jezusowi

“Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, On zniósł zakon przykazań i przepisów...” (List św. Pawła do Efezjan 2:13-15). Pan został ochrzczony przez Jana i wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, by skasować Prawo Przykazań Bożych. Następnie On przelał Swoją Krew na Krzyżu, by wybawić człowieka od grzechów i zbliżyć go do Boga. Teraz Pan bierze ze Sobą tych, którzy są oczyszczeni od grzechów.

Czy kto z was kiedyś przedstawiał sobie świat bez wody? Niedawno wypadło mi odwiedzić jedne zebranie w mieście Inczchon, jednym z największych portów Korei. Wtenczas w mieście od kilku dni nie pracowały systemy zaopatrzenia w wodę, dlatego nie było wody i ja zrozumiałem: “Ludzie nie mogą żyć bez wody”.

Gdyby Bóg pozbawił ludzi wody na miesiąc, to życie w miastach byłoby nieznośne z powodu brudu, pragnienia i brzydkiego zapachu. Powinniśmy zrozumieć wartość wody, którą dał nam Bóg. Chrzest Jezusa od Jana w rzece Jordan jest tak samo życiodajny dla nas, jak woda, bez której człowiek nie może żyć. Gdyby Jezus nie przyszedł na ziemię i nie został ochrzczony przez Jana, to jak ci, którzy wierzą w Niego, mogliby otrzymać odpuszczenie grzechów? Człowiek nie może żyć bez wody. Wszyscy zginęlibyśmy, gdyby Jan nie ochrzcił Jezusa.

Jezus przyjął chrzest, i od tej chwili jesteśmy pewni, że nasze serca oczyściły się i dostąpiły błogosławieństwa zbawienia przez Jezusa. Chrzest Pana ma decydujące znaczenie dla naszej wiary. A ponadto Jego chrzest jest dla nas niezbędnym warunkiem otrzymania Ducha Świętego.

Piotr, jeden z uczniów Jezusa, powiedział: “Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (I List św. Piotra 3:21). Piotr mówi o tym, że Jezus został ochrzczony przez Jana i przelał Swoją Krew, by wybawić nas od grzechów. Chrzest Jezusa, przez który On zmył wszystkie grzechy świata, jest podstawą prawdziwej ewangelii.

Przeczytajmy Biblię i zobaczmy, co tam napisano o kadzi miedzianej: “I rzekł Pan do Mojżesza te słowa: Zrobisz też kadź miedzianą i podstawę dla niej z miedzi do obmywań i postawisz ją między Namiotem Zgromadzenia a ołtarzem, i nalejesz do niej wody. Aaron i jego synowie będą w niej obmywać swoje ręce i swoje nogi. Gdy wchodzić będą do Namiotu Zgromadzenia, obmyją się wodą, aby nie umarli, również gdy będą przystępować do ołtarza, by służyć Panu, spalając dla niego ofiarę ogniową. Obmyją wtedy swoje ręce i nogi, by nie umarli. To będzie dla niego i dla jego potomków wieczystym przepisem po wszystkie ich pokolenia!” (II Księga Mojżeszowa 30:17-21).

Kadź miedziana była między Namiotem Zgromadzenia a ołtarzem. Ona była pełna wody dla obmywania. Gdyby nie było kadzi, kapłani przynosiliby ofiary, nie oczyściwszy się.

Ile krwi i brudu byłoby na kapłanach, którzy przynosili liczne ofiary za codzienne grzechy ludzi. Przecież oni łożyli ręce na głowie ofiary za grzech, a następnie zabijali zwierząt. Gdyby nie było kadzi, kapłan byłby zanieczyszczony brudem i krwią od stóp do głowy.

Oto dlatego Bóg przygotował kadź dla kapłanów. Wtedy oni mogli podejść do ołtarza z czystymi rękami. Grzesznicy przekazywali swoje grzechy, nakładając ręce na głowie ofiary za grzech, a następnie kapłani w ich imieniu przynosili tych zwierząt w ofierze Bogu. Bóg przygotował kadź, by oni oczyszczali się, pierwej nim wchodzili do miejsca najświętszego, aby nie umrzeć. Nawet kapłan nie mógł wejść do Namiotu, będąc zanieczyszczonym krwią zwierzęcia. Więc złożywszy ofiarę za grzechy ludzi, kapłan zmywał wodą brud i już wtedy zbliżał się do Pana, czyli wchodził do Namiotu Zgromadzenia dla komunikowania się z Nim.Chrzest Jezusa wymazał wszystkie grzechy świata

W czasie chrztu Jezusa od Jana w rzece Jordan wszystkie grzechy świata przeszły na Niego. Jego pełne zanurzenie w wodzie symbolizuje śmierć na Krzyżu, a wyjście z wody oznacza Zmartwychwstanie. Innymi słowy, Jezus został ochrzczony przez Jana, by wziąć na Siebie grzechy świata, On zabrał na siebie karę za grzechy i umarł na Krzyżu; Jego śmierć została zapłatą za nasze grzechy, a Zmartwychwstanie Jezusa darowało nam żywot wieczny. Gdybyśmy nie wierzyli w to, że Jezus zmył wszystkie grzechy przez Swój chrzest, nasze serca byłyby zabrudzone naszymi przewinieniami. Wtedy jak zmoglibyśmy zbliżyć się do Boga? Ewangelia odpuszczenia grzechów nie jest doktryną którejś chrześcijańskiej konfesji, ale Bożą prawdą.

My nie możemy żyć z wiarą, nie mając wiarogodnej wiedzy, innymi słowy, my nie zmożemy zwyciężyć świat, jeśli nie będziemy twardo wierzyć w to, że Jezus naprawdę został ochrzczony przez Jana. Wszystkie żywe istoty potrzebują wody dla życia; tak samo my potrzebujemy odpuszczenia grzechów i wody chrztu Jezusa, by żyć z wiarą i wejść do Królestwa Niebieskiego. Jezus przyjął chrzest od Jana, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, by wybawić nas od grzechów. Powinniśmy całym sercem wierzyć w tę prawdziwą ewangelię wody i Ducha.

Jezus został ukrzyżowany i umarł na Krzyżu, choć nie uczynił niczego, zasługującego na taką karę. On przyszedł na ziemię, by wymazać nasze grzechy, był ochrzczony w wieku 30 lat i został naszym Zbawicielem, a po 33 latach życia na ziemi umarł na Krzyżu. Pan zechciał uczynić nas Swoimi dziećmi bez względu na nasze słabości i grzechy. Oto dlatego Jezus przyjął chrzest. Bóg dał nam odpuszczenie grzechów i tak darował nam Ducha Świętego.

“...Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (Ew. św. Jana 3:3-5). Powinniśmy wiedzieć i wierzyć, że Jezus został ochrzczony, by wymazać wszystkie nasze grzechy. Jeśli narodzony ponownie chrześcijanin nie będzie zawsze myśleć o prawdzie chrztu Jezusa, przez który On zmył wszystkie grzechy świata, to w jego sercu wkrótce ponownie zamieszka grzech. Wszystkich nas Bóg stworzył z ciała i krwi, dlatego codziennie ryzykujemy ponownie zgrzeszyć. Więc zawsze powinniśmy żyć z wiarą i ciągle myśleć o chrzcie Jezusa, Jego Krwi i Zmartwychwstaniu. Ta wiara będzie naszą podporą do chwili, kiedy Jezus zabierze nas na Niebo.

Jezus nie miał wyboru. On musiał przyjąć chrzest i umrzeć za nasze grzechy. Dlatego powinniśmy wierzyć, że przy pomocy tego chrztu Pan dał nam zbawienie, powinniśmy wierzyć w błogosławioną ewangelię, by zostać wolnymi od wszystkich grzechów świata. Nie mamy innej drogi do raju.

My dziękujemy Panu za to, że On darował nam ewangelię wody i Ducha. Największym darem Boga został Jego Syn Jednorodzony, którego On posłał na ziemię, by wybawić nas od grzechów przy pomocy Jego chrztu i krwi.

Chcesz wiedzieć więcej o Duchowi Świętemu? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Duchowi Świętemu.

W naszych sercach panował grzech i dlatego byliśmy odłączeni od Boga i nie mogliśmy zbliżyć się do Niego. Jezus został ochrzczony przez Jana, by zabrać wszystkie grzechy świata; On umarł na Krzyżu, by zrujnować przeszkodę, która oddzielała człowieka od Boga. Społeczność Boga z człowiekiem odnowiła się przez Jego chrzest i krew. My szczerze dziękujemy Bogu za tę łaskę. Miłość rodziców do dzieci jest wielka, ale ona nie wytrzymuje porównania z Bożą Miłością, dzięki której Jezus wybawił nas grzesznych.

Chrzest i krew Jezusa są jednakowo ważne. Czy zmogłaby choć jedna żywa istota na ziemi wyżyć bez wody? Bez chrztu Jezusa na ziemi nie byłoby żadnego sprawiedliwego człowieka. Gdyby Jezus nie został ochrzczony i nie umarł na Krzyżu, żaden człowiek nie otrzymałby odpuszczenia grzechów. Na szczęście, Jezus został ochrzczony i przyniósł Siebie w ofierze za nas. Nawet będąc słabymi i niemocnymi, możemy jednak otrzymać dar Ducha Świętego dzięki wierze w Jego chrzest i Krew na Krzyżu.

Ludzie, którzy wierzą w chrzest Jezusa Chrystusa i Jego śmierć na Krzyżu, mogą zbliżyć się do Boga i wielbić Go. Dzisiaj my możemy zbliżyć się do Boga i mieć społeczność z Nim, ponieważ zostaliśmy Jego dziećmi. Wielka jest Boża łaska! Ewangelia chrztu i krwi Jezusa, przelanej na Krzyżu, jest naprawdę cudowna. Wszyscy możemy otrzymać zbawienie i napełnić się Duchem Świętym, wierząc w tę błogosławioną ewangelię.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.