" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Według Ducha postępujcie!


<List św. Pawła do Galacjan 5:16-26, 6:6-18 >

“Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem Ducha zaś są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, spokój. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, sobie zazdroszcząc.”

“A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać: albowiem co człowiek sieje, to i pożnie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia; albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen.”


Co powinniśmy czynić,
by postępować według Ducha?
Powinniśmy żyć według cudownej
ewangelii i głosić prawdę.

Apostoł Paweł opowiada o Duchu Świętym w Liście do Galacjan. W tym liście napisano: “Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie sobie w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.” (List św. Pawła do Galacjan 5:13-14). Całe prawo polega na jednym słowie: “Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.” To znaczy, że osiągnąwszy zbawienie i zwolnienie od grzechów poprzez wiarę w błogosławioną ewangelię, nie powinniśmy wykorzystywać tej wolności, by ponownie oddać się żądzom cielesnym, ale służyć sobie z miłością i podążać za sławną ewangelią. Ponieważ Bóg wybawił nas od wszystkich grzechów, wszyscy koniecznie powinniśmy zostać głosicielami ewangelii. Paweł również naucza nas: “Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili!” (List św. Pawła do Galacjan 5:15)Według Ducha postępujcie, by napełnić się Duchem


W Liście do Galacjan Paweł naucza: “Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej” (List św. Pawła do Galacjan 5:16) oraz “Owocem Ducha zaś są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, spokój. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, sobie zazdroszcząc” (List św. Pawła do Galacjan 5:22-26). Duch Święty przywołuje i pomaga nam postępować według Ducha, ale my pobłażamy żądzy cielesnej.

Jesteśmy ludźmi, narodzonymi w ciele, które nie może dawać owoców Ducha. Nasza natura nie zmienia się nawet jeśli my próbujemy postępować według Ducha. Oto dlatego jedynie ci, którzy wierzą w zachwycającą ewangelię, mogą postępować według Ducha i dawać Jego owoce.

Biblia mówi, że powinniśmy postępować według Ducha. To znaczy, że musimy głosić dobrą nowinę, by inni ludzie również zmogli dostąpić odpuszczenia grzechów. Jeśli będziemy żyć dla tej cudownej ewangelii, będziemy dawać owoce Ducha, a mianowicie: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, miłosierdzie, wiarę, łagodność, spokój. Owoce Ducha pomagają nam zbawić się od naszych grzechów i odnaleźć żywot wieczny.Żądza cielesna przeczy owocom Ducha


Paweł naucza: “Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie” (List św. Pawła do Galacjan 5:17).

Ponieważ nie pozbyliśmy się żądz cielesnych, osiągnąwszy przebaczenie, nasze cielesne pragnienie i Duch Święty zawsze działają przeciwko sobie i nie mogą całkiem opanować naszego serca.

Duch rodzi w nas pragnienie głoszenia ewangelię i służenia Panu, i to dążenie pochodzi ze szczerego serca. On czyni nas oddanymi uczestnikami wielu misji duchowych, pomaga nam zbawiać ludzi od grzechów, głosząc zachwycającą ewangelię Jezusa.

Z innej strony nasze pragnienia rodzą żądze cielesne, które przeszkadzają nam postępować według Ducha. Tak wynika wewnętrzny konflikt między Duchem a żądzami cielesnymi. Jeśli nad człowiekiem panują żądze cielesne, on czyni wszystko, by dogodzić ciału. Ciało rodzi pragnienia, które przeczą i działają przeciwko Duchowi, przeszkadzając nam pełnić nasz duchowy obowiązek.

Cóż oznacza postępowanie według Ducha? I co jest miłe Bogu? Pan mówi, że postępować według Ducha oznacza głosić i czynić tak, jak uczy fascynująca ewangelia. On pomaga postępować według Ducha tym, którzy otrzymali Ducha Świętego, by oni mogli prowadzić duchowe życie. Pan rozkazał nam postępować według Ducha, byśmy mogli dawać owoce Ducha. To było dla nas poradą i poleceniem, byśmy zbawiali wszystkich ludzi od grzechów, głosząc zachwycającą ewangelię. Postępować według Ducha Świętego oznacza żyć tak, jak chce Bóg.

Aby postępować według Ducha, najpierw powinniśmy Go odnaleźć. Jeśli chcemy, by Duch Święty przebywał w nas, powinniśmy wpierw uwierzyć w błogosławioną ewangelię, którą nam darował Pan. Jeśli całym sercem nie wierzymy w dobrą nowinę, nie otrzymamy ani Ducha Świętego, ani zbawienia od grzechów, a to znaczy, że nie zmożemy przebywać w Duchu.

Duch daje nam pragnienie głoszenia dobrej nowiny, służenia Bogu i oddawania czci Panu. To pragnienie pochodzi ze szczerego serca chrześcijanina, który poświęcił się Bogu i głosi zachwycającą ewangelię dla wszystkich ludzi świata. Ono również pochodzi z serca, które chce czynić wszystko, co trzeba dla głoszenia dobrej nowiny. Ci, którzy uwierzyli w błogosławioną ewangelię, otrzymali odpuszczenie grzechów i dostąpili Ducha Świętego, mogą postępować według Ducha i poświęcić się głoszeniu dobrej nowiny. To ich dziedzictwo duchowe, posłane z góry.

Ci, którzy napełnili się Duchem Świętym, zawsze słuchają się Go i postępują według Ducha, nawet jeśli żądze cielesne jeszcze żyją w nich, ponieważ Duch Święty przebywa w ich sercach. Paweł przywołuje: “Według Ducha postępujcie”. On ma na widoku, że powinniśmy głosić wyjątkową ewangelię wody i Ducha, darowaną nam przez Jezusa, by pomóc innym ludziom otrzymać odpuszczenie grzechów.

Niekiedy, przebywając w Duchu, my poddajemy się pragnieniom ciała. Żądza cielesna i wola Ducha działają przeciwko sobie w naszym życiu. Tymczasem powinniśmy wiedzieć i wyraźnie rozumieć, że ci, którzy napełnili się Duchem Świętym, powinni postępować według Ducha. Jedynie w taki sposób nasze życie zmoże napełnić się błogosławieństwem Bożym. Jeśli ci, którzy przebywają w Duchu, nie chcą dawać owoców Ducha, oni wreszcie zginą, zostawiwszy po sobie owoce ciała. Ich owoce są nędzne i doczesne. Oto dlatego powinniśmy postępować według Ducha.

Już wiele razy słyszeliśmy to wezwanie: “Według Ducha postępujcie”, ale niektórzy z nas mogą myśleć: “Jak mogę postępować według Ducha, jeśli nie odczuwam w sobie Jego obecności?” Niektórzy z nas myślą, że można się dowiedzieć o obecności Ducha, tylko jeśli Sam Pan ukaże się i powie nam o tym. Ale to błędne zdanie. Duch daje nam pragnienie głoszenia wspaniałej ewangelii wody i Ducha.

Czasem jesteśmy pewni, że Duch Święty przebywa w nas, ale nie możemy Go odczuć, ponieważ poddajemy się żądzy cielesnej. Niektórzy ludzie nawet myślą, że Duch Święty odpoczywa w nich. Oni otrzymali Ducha Świętego, ale jeszcze poddają się żądzy cielesnej.

Ci ludzie dogadzają tylko własnemu ciału i postępują tak, by żyć wygodnie. Ale wreszcie oni również się męczą, ponieważ potrzeby ciała zawsze wzrastają. Nawet ci ludzie, którzy otrzymali Ducha Świętego, często dogadzają ciału, ponieważ myślą, jakoby takie postępowanie jest całkiem naturalne. I jeśli choć raz podporządkujecie się swemu ciału, zostaniecie jego rabami.

Pan mówi, byśmy postępowali według Ducha. To znaczy, że my musimy służyć dobrej nowinie i całkiem poświęcić się zachwycającej ewangelii wody i Ducha. Postępować według Ducha oznacza cieszyć się z dobrej nowiny i postępować odpowiednio do ewangelii. Właśnie tak powinniśmy żyć, ciągle zastanawiając się nad znaczeniem postępowania według Ducha. A wy? Czy postępujecie według Ducha?Czy może ten, kto nie napełnił się Duchem Świętym, postępować według Ducha?

Ten, kto nie narodził się ponownie, nie wie, co oznacza postępowanie według Ducha. Więc wielu ludzi próbuje otrzymać Ducha Świętego, jednak czyni to według własnego upodobania. Oni myślą, że chcieć otrzymać Ducha Świętego już znaczy Go otrzymać.

Na przykład, kiedy ludzie w niektórych kościołach zbierają się na modlitewne spotkania, kapłan głośno się modli, a wszyscy ludzie zaczynają wykrzykiwać imię Pana. Niektórzy z nich mówią innymi językami, jakoby byli pełni Ducha Świętego. Ale sami oraz inni ludzie nie rozumieją, co powiadają. Tymczasem niektórzy padają na ziemię i ich ciała zaczynają trząść się w ekstazie. Oczywiście, oni są opętani przez złe siły, choć myślą, że otrzymali Ducha Świętego. Następnie czyni się szum, albowiem wszyscy ludzie krzyczą: “Panie, Panie!”. Oni wzywają do Pana, zalewają się łzami i klaskają. Ten fenomen zazwyczaj nazywają “wylaniem Ducha Świętego”.

Kapłan mówi innymi językami, silnie i głośno uderza po katedrze, a ludzie krzyczą: “Panie, Panie!”. Im podoba się taka atmosfera, a niektórzy nawet mówią, że w czasie tego transu mieli widzenie i widzieli drzewo wiadomości dobrego i złego w Edenie, a także oblicze Jezusa. Oni mylą się, uważając wszystkie te zjawiska za oznaki otrzymania Ducha Świętego i postępowania według Ducha. Ich niekontrolowane uczynki są rezultatem błędnego zrozumienia słowa Bożego i Ducha Świętego.

“Według Ducha postępujcie”. Oto co mówi Pan narodzonym ponownie. To znaczy, że trzeba tak postępować, jak chce Pan. Paweł zestawiał żądze cielesne z owocami Ducha Świętego. Oto co on mówi: “Owocem Ducha zaś są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, spokój” (List św. Pawła do Galacjan 5:22-23).

“Postępować według Ducha” oznacza głosić dobrą nowinę i zbawiać innych od grzechów. Jeśli my będziemy tak czynić, zmożemy dawać owoce Ducha. Owocem Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobrze, miłosierdzie, wiara, łagodność, tolerancja. My zmożemy przynosić te owoce, jeśli będziemy żyć według zachwycającej ewangelii. Jeśli ktoś głosi i służy dobrej nowinie , poświęcając się tej sprawie, on zmoże prowadzić życie duchowe w pełności Ducha Świętego.

Taki owoc Ducha, jak “dobroć” oznacza dobre uczynki. On również oznacza uczciwość. Siać uczciwość w imię cudownej ewangelii i czynić coś dla dobra innych ludzi oznacza sprawować się dobrze. Najwyższym przejawem dobra wobec Boga jest głoszenie ewangelii dla dobra ludzkości.

“Dobroć” oznacza poczucie żalu wobec ludzi. Ten, kto czyni miłosierdzie, z cierpliwością i dobrocią służy ewangelii i przebywa w pokoju. Ten, kto żyje według Ducha, z radością spogląda, jak czynią się działania Pana. On z zadowoleniem pełni wolę Boga, kocha innych ludzi i jest uczciwy we wszystkim. Ten, kto otrzymał Ducha Świętego, nieustannie i starannie pełni działania Boże aż do końca, choć nikt nie zobowiązuje go to czynić. Taki człowiek jest uczciwy i nie gubi samokontroli. On przynosi owoce Ducha. Człowiek, w którym żyje Duch Święty, powinien postępować według Ducha. On zmoże dawać owoce Ducha, jeśli będzie tak postępować.

Wy również zmożecie dawać owoce Ducha, jeśli będziecie postępować według Ducha. Jeżeli nie, będziecie ugaszać żądze cielesne. W Liście do Galacjan Biblia mówi: “Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.” (List św. Pawła do Galacjan 5:19-21).Owoce ciała są jawne


Owoce ciała są jawne. Pierwszym rezultatem dogadzania ciału jest “wszeteczeństwo”, czyli nieprzyzwoite zachowanie z osobami płci przeciwnej. Drugi owoc ciała to “nieczystość”. Trzeci – “nieprzyzwoitość”. Czwarty to “rozpusta”, to znaczy dążenie do zadowolenia żądz cielesnych. Piąty owoc – “bałwochwalstwo”, czyli oddawanie czci idolom zamiast Bogu. Szósty to “czary”. Siódmy owoc ciała – “wrogość”. Jeśli w człowieku nie przebywa Duch Święty i on przynosi owoce ciała, to nie może nie wyjawiać nienawiści do innych ludzi, ponieważ ma grzeszną naturę. Ósmy owoc ciała to “spór”, czyli napięcie w stosunkach z przyjaciółmi i członkami rodziny. Innymi owocami ciała są “zazdrość”, “wybuchy gniewu i egoizmu”. Wszystkie te cechy są charakterystyczne dla ludzi, którzy poddają się żądzy cielesnej.

Dziesiąty owoc ciała to “waśnie”. Kiedy człowiek korzy się tylko ciału, on uważa za niemożliwe pełnienie wskazówek kościoła. Zazwyczaj tacy ludzie z własnej woli pozostawiają kościół. Jedenastym rezultatem dogadzania ciału jest “odszczepieństwo”. Ten, kto przynosi owoce ciała, czyni jedynie to, co zadowala jego pożądania cielesne. Tymczasem takie życie całkiem odróżnia się od woli Bożej, dlatego zazwyczaj ci ludzie pozostawiają cudowną ewangelię. Odszczepieństwo oznacza odstępstwo od biblijnej prawdy. Każdy, kto twardo wierzy w słowo Boże i postępuje według Ducha, nigdy nie odmawia się od pełnienia woli Bożej. “Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne” – oto owoce ciała. Ci, którzy dogadzają tylko ciału, są źródłami tych owoców ciała. Oto dlatego Pan mówi: “Według Ducha postępujcie”. Więc my, narodzeni ponownie, powinniście dawać owoce Ducha.

Ci, którzy nie narodzili się ponownie, mają w swoim sercu tylko cielesne pożądania. Oto dlatego oni powodują “wszeteczeństwo, nieczystość, rozpustę, bałwochwalstwo”. Pseudogłosiciele, którzy nie narodzili się ponownie, praktykują “czary” na swoich zwolennikach, by wymamić od nich jak najwięcej pieniędzy. Oni nakładają najważniejsze obowiązki i oddają wysokie posady w kościele tym, którzy dają więcej pieniędzy. Ci, którzy słuchają się żądz cielesnych, wyjawiają swoją “nienawiść” do innych ludzi. Oni podzielają kościół na liczne odłamy, wychwalają się własnymi odłamami i potępiają innych ludzi za odszczepieństwo. “Spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa” – to wszystko istnieje w sercach tych, którzy nie narodzili się ponownie. To samo może przydarzyć się i nam, sprawiedliwym, jeśli my będziemy słuchać się tylko naszego ciała.Duch pomaga narodzonym ponownie chrześcijanom dawać owoce Ducha Świętego

Narodzeni ponownie powinni głosić błogosławioną ewangelię. Ponieważ nam bardzo ciężko własnymi siłami podążać za Panem, powinniśmy służyć dobrej nowinie, przyłączywszy się do kościoła Bożego. Ci, którzy postępują według Ducha, zawsze poświęcają swoje życie głoszeniu ewangelii wody i Ducha. Innymi słowy, dawać owoce ciała oznacza żyć tylko dla siebie, a postępować według Ducha znaczy pracować dla zbawienia dusz innych ludzi. Wielu narodzonych ponownie chrześcijan poświęca swoje życie głoszeniu ewangelii. Oni żyją dla dobra innych ludzi.

Bardzo wielu ludzi po całym świecie nawet nie słyszało o zachwycającej ewangelii. My kochamy wszystkich ludzi niezależnie od tego, czy oni żyją w Afryce, czy w Azji. My kochamy każdego Europejczyka i Amerykanina, zarówno jak i mieszkańca dalekich ostrowów. Wszyscy ludzie powinni wyjawiać miłość do bliźnich, opowiadając im o ewangelii wody i Ducha.

Powinniśmy postępować według Ducha. Żadne prawo temu nie zaprzecza. “Owocem Ducha zaś są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, spokój: Przeciwko takim nie ma zakonu!” (List św. Pawła do Galacjan 5:22-23). Czy niektóre prawo zakazuje tak postępować? Nie. Oto prawo Ducha, którego powinniśmy przestrzegać. Apostoł Paweł naucza nas, byśmy postępowali według Ducha i dawali Jego owoce. Pan oddał Swoje życie za nas grzeszników, więc powinniśmy naśladować Go i opowiadać o ewangelii ludziom dookoła nas. Zbawiając innych ludzi od grzechów, przynosimy owoce Ducha.

W Liście do Galacjan Paweł naucza: “A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, sobie zazdroszcząc.” (List św. Pawła do Galacjan 5:24-26). Jeśli chcemy postępować według Ducha, powinniśmy zbawiać zabłąkane dusze. Musimy dawać owoce Ducha Świętego i postępować według Ducha. Duch Święty, którego Bóg dał nam, przywołuje nas do życia z Jezusem w sercu. Duch Święty to Król Miłości. Bóg wykorzystuje nas jako narzędzia Jego Miłości.

Paweł naucza: “A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.” (List św. Pawła do Galacjan 5:24). On również mówi, że narodzeni ponownie umarli razem z Panem. Ci, którzy naprawdę narodzili się ponownie, już umarli razem z Jezusem. Nawet nie rozumiejąc tego, prawdziwie umarliśmy z Panem Jezusem, kiedy On został ukrzyżowany i zapłacił za nasze grzechy. Innymi słowy, ukrzyżowanie Jezusa oznacza, że my umarliśmy razem z Nim na Krzyżu. Jego śmierć została naszą śmiercią, a Jego Zmartwychwstanie jest gwarancją naszego zmartwychwstania. Umarliśmy w Jezusie Chrystusie i zmartwychwstaniemy z Nim dzięki naszej wierze; dlatego musimy mieć twardą wiarę, która przywołuje nas do postępowania według Ducha.

Bóg dał nam siłę postępować według Ducha. Więc my, osiągnąwszy odpuszczenie grzechów, powinniśmy zawsze żyć z Nim. Napełniwszy się Duchem Świętym, powinniśmy być wdzięczni Panu za to, że nasze grzechy są przebaczone, i poświęcać się głoszeniu dobrej nowiny dla zbawienia zabłąkanych dusz. Nawet jeśli ktoś otrzymał odpuszczenie grzechów i narodził się ponownie, on będzie oddzielony od kościoła Pańskiego i nie zmoże służyć Bogu, jeśli odda swoje życie zadowoleniom cielesnym. Powinniśmy żyć odpowiednio do ewangelii wody i Ducha aż do drugiego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa.Nie bądźmy chciwi, ale żyjmy w pełności Ducha Świętego

Apostoł Paweł powiedział: “Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, sobie zazdroszcząc.” Co oznacza się chełpić? To znaczy korzyć się żądzom cielesnym. Bardzo wielu ludzi na ziemi żyje dla własnych ambicji. Oni nagromadzają bogactwo, walczą o władzę, kochają piękność świecką i żyją dla własnego zadowolenia. Oni zostawili prawdę i za to ich czeka kara – śmierć. Oto dlatego ludzi, którzy poddają się żądzy cielesnej, nazywamy próżnymi. Nawet mając bogactwo, ludzie nie odczuwają prawdziwego pokoju i radości w sercu? Owoce ciała są doczesne. Świeckie rzeczy są próżne dla dusz wszystkich ludzi. One służą tylko do zadowolenia cielesnego.

Biblia naucza nas tak: “Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy” (Księga Przypowieści Salomonowych 11:24). Ci, którzy nie narodzili się ponownie, próbują nagromadzić jak najwięcej pieniędzy. Świeckie rzeczy są dla nich główne, dlatego w ich sercach nie ma miejsca dla miłości bliźniego. Oto dlatego oni troszczą się i żądają tylko własnego dostatku. Tymczasem w Biblii napisano, że jeśli ktoś ma więcej, niż potrzebuje, to przyprowadzi go do ubóstwa. Ludzie zbierają skarby na ziemi i dlatego przygotowują sobie śmierć. To są wyniki ambicji.Ci, którzy pełnią wolę Ducha Świętego

Paweł chciał postępować według Ducha i tak czynił. On uczy nas żyć poprawnie i odpowiednio do słowa Bożego. W Liście do Galacjan on naucza: “A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać: albowiem co człowiek sieje, to i pożnie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.” (List św. Pawła do Galacjan 6:6-10)

Paweł doradza wszystkim, komu wiadome słowa Boże, czynić dobrze swoim nauczycielom. Mówiąc “dobrze czyńmy” Paweł ma na widoku, że trzeba przynosić radość Panu, postępując według Ducha, zbawiając zabłąkane dusze i głosząc ewangelię. Narodzeni ponownie powinni przyłączyć się do tych, którzy głoszą i postępują według Ducha oraz mają tę samą świadomość religijną, miłość i przekonanie.

“Niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza”. “Wszelkie dobro” oznacza zbawienie ludzi od grzechów przez kościół Boży. Paweł rozkazuje nam wszystkim pełnić wolę Bożą z takim samym przekonaniem, modlitwą i oddaniem. Powinniśmy razem pełnić dzieła Boże.

Paweł naucza: “Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać: albowiem co człowiek sieje, to i pożnie.” Tutaj słowo “naśmiewać się” oznacza “wyśmiewać, natrząsać się”. Dlatego “nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać” oznacza, że nie wolno wyśmiewać i natrząsać się z Boga. Na przykład, nie można powierzchownie patrzyć na słowa Boże i interpretować je według własnego upodobania czy całkiem im zaprzeczać. Paweł mówi: “albowiem co człowiek sieje, to i pożnie.” To znaczy, że ten, kto posieje ciało, pożnie upadek moralny, a ten, kto posieje Ducha Świętego, pożnie żywot wieczny.

Cóż pożniemy, jeśli będziemy żyć odpowiednio do błogosławionej ewangelii wody i Ducha? My otrzymamy żywot wieczny i przebaczenie wszystkich grzechów. My pożniemy owoce Ducha, pomagając duszom ludzi otrzymać odpuszczenie grzechów i żywot wieczny przez błogosławieństwo Boże.

Cóż czeka tych, którzy żyją dla zadowolenia cielesnego? Oni pożną upadek moralny, a w końcu ich oczekuje śmierć. Tacy ludzie rodzą się i umierają, nie zdobywszy wiecznego życia.

Zbawiając innych od grzechów, pożniecie owoce Ducha i odnajdziecie żywot wieczny. Ale dogadzając ciału pożniecie upadek moralny, następnie będziecie nagrodzeni przekleństwem i przekażecie go innym ludziom. Oto dlatego Paweł, mając doskonałą wiedzę życia w wierze, doradza nam nie przynosić owoców ciała.

“A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia.” Paweł był sługą Pana i postępował według Ducha. Czytając w Biblii o tym, jak Paweł postępował według Ducha, niektórzy ludzie mogą myśleć, że Duch Święty prowadził go, dając takie rozkazy: “Pawle, idź w lewo i spotkaj się tam z pewnym człowiekiem” albo “Raczej unikaj tego człowieka”. To było wcale nie tak.

Paweł postępował według Ducha, głosząc ewangelię zbawienia i pomagając ludziom zbawiać swoje dusze. On służył Panu, zbierając dokoła siebie tych, którzy również postępowali według Ducha. Pośród chrześcijan zawsze byli tacy, którzy nie przebywali w Nim i dogadzali żądzom cielesnym. Oni nie cieszyli się z przyjścia Pawła, a zaprzeczali mu i nawet go obmawiali. Paweł mówi, że nie chce mieć nic wspólnego z tymi, którzy opierali się i obmawiali uczniów Chrystusowych.

Jeśli chcecie postępować według Ducha, powinniście żyć odpowiednio do ewangelii. Obrzezani prześladowali Pawła. W Liście do Galacjan napisano: “A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża” (List św. Pawła do Galacjan 5:11). Obrzezani to ci, którzy obstawali obrządek obrzezania, mówiąc: “Nawet jeśli ktoś narodzi się ponownie poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, on jednak powinien być obrzezany. Jeśli jego napletek nie zostanie obrzezany, on nie może być dzieckiem Bożym”. Dlaczegoż oni go prześladowali? Ponieważ Paweł wierzył, że odkupienie i błogosławieństwo życia wiecznego pochodzą od jedynej wiary w chrzest i Krew Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Oto co głosił Paweł.

Wiara, która czyni ludzi sprawiedliwymi, przychodzi przez wiedzę prawdy i głoszenie ewangelii. Paweł wierzył, że prawda wody i Ducha jest bardzo ważna. On wierzył, że ci, którzy znają prawdę, mogą postępować według Ducha, i dlatego nie potrzebują obrzezania. Oto co on głosił. Ale ci, którzy już byli obrzezani, wierzyli, że obrzezanie jest główną częścią wiary człowieka w zbawienie. Tymczasem nie ma innej prawdy oprócz darowanej nam ewangelii, dlatego nie powinniśmy jej przeinaczać.

Postępując według Ducha, Paweł został goniony i prześladowany przez swoich ziomków hebrajczyków. “Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie” (List św. Pawła do Galacjan 6:12-15). Paweł powiedział tym, którzy byli obrzezani: “Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego”.

Paweł wymawiał tym, którzy szli za powołaniem ciała. Ci ludzie naprawdę postępowali według pożądań ciała i byli bardzo liczni. Tymczasem Paweł odrzekł się takich ludzi. On powiedział: “Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Jezus Chrystus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, by wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata, i umarł na Krzyżu, by wybawić Pawła i tych, kogo powoła nasz Bóg. Paweł naucza: “...przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie”. Paweł umarł dla świata i narodził się ponownie w Jezusie Chrystusie.

Naprawdę umarliśmy razem z Panem Jezusem, ale niekiedy zapominamy o tej prawdzie. Powinniśmy wierzyć w nią, albowiem inaczej żądze cielesne pochwycą nas i będą przeszkadzać nam postępować według Ducha. Nasze ciało tak słabe, że nawet nasze rodzice nie mogą nam pomóc podążać za Bogiem. Jedynie Pan może nam zaradzić. Teraz jesteśmy ukrzyżowani dla świata, a jak może martwy człowiek pomóc innym ludziom w zdobyciu świeckich rzeczy? Ludzie, którzy umarli dla świata, nie mogą posiadać skarbów tego świata.

Jezus zmartwychwstał. Jego Zmartwychwstanie pozwoliło nam narodzić się ponownie dla nowego życia duchowego, w którym my mamy nową pracę, nową rodzinę, nową nadzieję. Jesteśmy ludźmi, narodzonymi ponownie. Jako żołnierzy Nieba, musimy głosić słowo Boże. Paweł mówi, że narodził się ponownie, pomagając innym otrzymać zbawienie przy pomocy środków nie materialnych, lecz duchowych. On mówi, że umarł i narodził się ponownie dzięki Jezusowi. Upodabniajmy się do Pawła w jego wierze i sprawiedliwości.

W Liście do Galacjan Paweł mówi: “Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia; albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen” (List św. Pawła do Galacjan 6:17-18). Służenie Jezusowi przywiodło do osłabienia ciała Pawła. On całkiem oddał się Panu, by przebywać w Duchu, i nie troszczył się o swoje zdrowie, nie mógł nawet pisać, ponieważ po trochu tracił wzrok. Wiele listów Pawła zostały zapisane przez jego przyjaciół, na przykład Tercjusza, a Paweł dyktował im słowo Boże. Bez względu na słabość fizyczną on był szczęśliwy, mógł bowiem przebywać w Duchu, i twierdził: “Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem” (II List św. Pawła do Koryntian 4:16).

Chcesz wiedzieć więcej o Duchowi Świętemu? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Duchowi Świętemu.

Paweł doradza nam dostąpić obecności Ducha Świętego. On również naucza, że “postępować według Ducha oznacza żyć odpowiednio do ewangelii”. Powinniśmy pamiętać, co znaczy postępować według Ducha, zapomnieć o rzeczach ziemskich i doczesnych, a służyć Bogu i żyć dla ewangelii. Otóż przeżyjmy ostatek naszych dni z wiarą i pełnością Ducha Świętego.

Przez wiarę w ewangelię wody i Ducha Duch Święty prawdziwie zamieszkał w naszych sercach. Pan radośnie wysłucha nas, jeśli będziemy się modlić tak, jak uczy Jego ewangelia. Dawać owoce Ducha oznacza przebywać w Duchu i otrzymać odpuszczenie grzechów. Wy również możecie dawać owoce Ducha, a mianowicie miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, miłosierdzie, wiarę, łagodność, spokój, jedynie przebywając w Duchu i żyjąc odpowiednio do ewangelii. Aby głosić ewangelię wody i Ducha, powinniśmy napełnić się cierpliwością, łagodnością, szacunkiem dla innych ludzi i nieść dobrą nowinę do wszystkich zabłąkanych dusz.

Owoce Ducha przynoszą jedynie ci, którzy ratują zabłąkane dusze, czyniąc dobrze i głosząc ewangelię. Dzięki im ludzie otrzymują Ducha Świętego. Oto co trzeba czynić, by dawać owoce Ducha i przebywać w Nim.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.