" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Rodowód Jezusa
Chrystusa


< Ewangelia św. Mateusza 1:1-6 >
“Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama; Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza.”Aby zostać częścią rodowodu Jezusa Chrystusa, powinniśmy wierzyć w Jego zbawienie. Innymi słowy, wiara w Jego zbawienie to jedyna możliwość zostania częścią Jego rodowodu.

Nasz Bóg Ojciec nie posłał aniołów, by nas zbawić, lecz On posłał Swego jedynego Syna. Nasz Bóg Ojciec posłał Jezusa Chrystusa, aby zbawić nas od naszych grzechów. On zawarł przymierze, aby każdy, kto wierzy w Jezusa, Syna Bożego i naszego Zbawiciela, otrzymał wieczne przebaczenie wszystkich swoich grzechów. Dlatego w Ewangelii św. Mateusza 1:1 napisano: “Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.” Tu “rodowód Jezusa Chrystusa” pokazuje nam, jak możemy zostać duchowymi Dziećmi Bożymi przez wiedzę i wiarę w Jezusa Chrystusa, uwolniwszy się od siły ciemności.

Ten urywek opisuje, co grzesznik musi zrobić, aby się zbawić od grzechów i zostać dzieckiem Bożym. Innymi słowy, aby zostać dziećmi Boga, wszyscy ludzie muszą mieć taką samą wiarę, jak wiara Abrahama. Jaka wiara jest potrzebna, aby wejść do Królestwa Bożego? Powinniśmy szczerze wierzyć w Słowo Boże, jak wierzył Abraham. Za co Bóg upodobał sobie wiarę Abrahama? On całkowicie wierzył w Słowo Boże i liczył na to, co było niemożliwe według ludzkiej logiki. Według Jego słowa on wierzył w przymierze Boże, które przechodziło ludzkie wyobrażenie. Jego wiara była całkowita. Choć żona Abrahama była już zbyt stara, żeby narodzić dziecko, Abraham wierzył w przymierze Boże, że jego potomków będzie tak dużo, jak gwiazd na niebie. Dlatego Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość i przyjął go. Oto jak Abraham został ojcem sprawiedliwych w wierze.

Dziś uważamy Abrahama za ojca wszystkich wierzących, ponieważ on wierzył w to wszystko, co powiedział Bóg. Powinniśmy mieć taką wiarę, jak Abraham, aby wejść do Królestwa Jezusa. Tylko w taki sposób grzesznik może otrzymać przebaczenie grzechów i zostać sprawiedliwym człowiekiem. Możemy wejść do Królestwa Bożego i otrzymać Jego zbawienie, przyjąwszy Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela.

Jak powinniśmy wierzyć w Jezusa jako naszego Zbawiciela, aby zostać częścią rodowodu Jezusa Chrystusa? Innymi słowy, jak powinniśmy wierzyć w Jego zbawienie dla grzeszników? Powinniśmy wierzyć w Ewangelię wody i Ducha tak, jak ona została nam dana.

Nasz Bóg Ojciec posłał na ten świat Swego Syna Jezusa jako Zbawiciela świata, aby On zabrał wszystkie grzechy świata. Otóż powinniśmy wyznać, że Jezus zmył wszystkie grzechy grzeszników, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan. A prawdziwa wiara to wiara w prawdę, że On został ukrzyżowany za nasze grzechy, przelał krew i umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i całkiem zbawił wierzących w Niego. “Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego” (Ewangelia św. Mateusza 3:15-16).

Ten urywek pokazuje nam prawdę, jak Jezus zabrał grzechy świata Swoim chrztem. Nasz Bóg Ojciec posłał naszego Pana Jezusa do grzeszników i pozwolił Mu zabrać wszystkie nasze grzechy poprzez chrzest od Jana Chrzciciela, aby oczyścić nasze serca i uczynić ich tak białymi, jak śnieg, a także otworzyć drzwi Królestwa Bożego. Możemy zostać sprawiedliwymi i członkami Jego rodziny, przyjąwszy Jego Słowo w nasze serca. Każdy, kto wierzy w misję Jezusa, może przemienić się z grzesznika w bezgrzesznego. Możemy zostać rodziną Bożą, uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha.

Grzesznik może zostać dzieckiem Bożym poprzez wiarę w to, że Jezus jest Zbawicielem grzeszników. W Piśmie Świętym “syn Dawida” oznacza, że Jezus jest potomkiem Judy. W Starym Testamencie Bóg zawarł przymierze, że On powoła królów z plemienia Judy, syna Jakuba (I Księga Mojżeszowa 49:10). Dawid był z plemienia Judy, o którym napisano w Starym Testamencie. A Jezus narodził się z plemienia Judy jako Król. Podobnie jak Abraham, zostajemy częścią królewskiej rodziny poprzez wiarę w Słowo Boże. Duchowo zostajemy dziećmi Bożymi. A każdy, kto został częścią rodowodu Jezusa Chrystusa poprzez wiarę, już jest dzieckiem Bożym. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak był ojcem Jakuba, Jakub był ojcem Judy i jego braci, a oni także mieli wielu potomków. Ludzie, którzy wierzą w Słowo Boże, zawsze dają życie dzieciom Bożym.

Wszyscy ci, którzy zostali częścią rodowodu Jezusa dzięki wierze, otrzymali miłosierdzie Boże, i wśród nich nie było tych, którzy mieliby czym się chwalić. Oni były skromni i słabi, lecz wierzyli w Słowo Boże. Otóż oni zostali jedyną rodziną prawdziwego Króla.

Gdy zostajemy częścią Jego rodowodu poprzez wiarę, to powinniśmy wiedzieć, że w rodowodzie Jezusa Chrystusa była nierządnica imieniem Rachab, a także kobieta imieniem Rut, z Moabitów, z pogan. Jak więc nierządnica mogła zostać częścią rodowodu Jezusa? Właśnie dzięki wierze w Pana Rachab weszła do Królestwa Bożego. Bóg powiada nam, że grzesznik może zostać dzieckiem Bożym tylko poprzez wiarę w Jego Słowo. Innymi słowy, mieć prawdziwą wiarę nie oznacza prowadzić dobre życie, spełniać dobre uczynki, lecz tylko wierzyć w Słowo Boże. Jak nierządnica mogła spełniać wolę Bożą? Jednakże poprzez Pańskie zbawienie Bóg przebaczył nawet wszystkie grzechy nierządnicy, która popełniła wiele grzechów. Nawet nierządnica mogła zostać dzieckiem Bożym, mając wiarę w prawdę zbawienia Bożego. To oznacza, że każdy grzesznik w tym świecie może zostać dzieckiem Bożym.

Biblia powiada nam o wierze w Niego i w Jego Słowo. W Ewangelii św. Mateusza 1 Biblia znowu powiada o wierze Tamar. Kim była Tamar? Ona była synową Judy i spała ze swoim teściem. Z punktu widzenia etyki, czy może kobieta, która miała stosunki płciowe ze swoim teściem, zostać częścią świętego rodowodu Jezusa? Jednakże Tamar została przyjęta, ponieważ wierzyła w przymierze jej teścia. Ona została częścią rodowodu Jezusa dzięki wierze w Słowo, które przekazał jej teść.

W Izraelu, zgodnie ze zwyczajem, po śmierci pierwszego syna żenili drugiego syna z żoną pierwszego. Jeśli najstarszy syn nie miał potomstwa, kiedy umierał, teść musiał wydać żonę pierwszego syna za mąż za swego drugiego syna. Tamar została wydana za mąż za pierwszego syna Judy. Lecz pierwszy syn był grzeszny przed Bogiem, i Bóg zabił go. Dlatego zgodnie ze zwyczajem Izraela Juda oddał Tamar swego drugiego syna. Jednakże drugi syn wiedział, że potomstwo nie będzie jego, i niszczył nasienie swoje, wylewając je na ziemię, a więc Bóg go zabił. Teść musiał oddać swego trzeciego syna swojej synowej. Jednakże ten był jeszcze zbyt młody, więc teść obiecał, że odda swego trzeciego syna, kiedy ten będzie dorosły. Tamar czekała na trzeciego syna. Jednakże teść nie dał jej swego syna, a więc Tamar użyła podstępu.

Nadszedł ten dzień w roku, w którym strzyżono owce. Otóż Tamar zdjęła z siebie szaty wdowie i otuliwszy się szczelnie zasłoną usiadła na rozstaniu drogi. Nierządnice w Izraelu musiały pokrywać i otulać głowę i twarz zasłoną. Kiedy ją Juda zobaczył, gdy szedł do miejsca, gdzie strzyżono owce, zechciał zbliżyć się do niej. Otóż dał jej swój sygnet z pieczęcią, sznur i laskę jako zastaw i spał z nią. Juda nie wiedział, że to była jego synowa. Po kilku miesiącach brzemienność Tamar została oczywista. Uważano to za cudzołóstwo, przecież wtenczas była wdową. W Izraelu cudzołóstwo karano kamienowanie lub spaleniem. Juda postanowił ją kamienować. Lecz wtedy Tamar powiedziała: “Jestem brzemienną przez tego mężczyznę, do którego należy ta laska i sygnet z pieczęcią.” To był zastaw, który Juda dał nierządnicy. Otóż Juda przyznał je i Tamar miała narodzić synów, którzy przedłużyli linię rodu.

Widzimy, że Bóg błogosławi ludzi, którzy wierzą w Jego Słowo Przemierza i przestrzegają go. Otóż każdy, kto wierzy w Słowo Boże, zostaje częścią rodowodu Jezusa. Jak napisano w tym urywku: “Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar,” Tamar urodziła bliźniaków i przedłużyła rodowód Jezusa dzięki wierze w przymierze Boże z Judą. Tu żaden Izraelita nie krytykował Tamar, mówiąc: “Popełniłaś grzech.” Oni raczej chwalili Tamar za jej wiarę, mówiąc, że to jest wiara błogosławieństwa. Podobnie Bóg przyjmuje wiarę tych, którzy wierzą w Słowo Boże. Tamar zmogła zostać częścią rodowodu Jezusa, ponieważ ona wierzyła w przymierze Boże. Jeśli wierzymy w Słowo Boże, to także możemy zostać Jego dziećmi.

My nie zostajemy sprawiedliwymi poprzez dobre uczynki. Każdy grzesznik może zostać sprawiedliwym człowiekiem i jedną rodziną z Bogiem dzięki wierze w ewangelię sprawiedliwości Bożej. Biblia powiada nam, że nie nasze dobre uczynki czynią nas dziećmi Bożymi. Zostajemy dziećmi Bożymi raczej dzięki wierze w Słowo przemierza Bożego. Zostajemy dziećmi Bożymi i wchodzimy w Świat Jezusa poprzez wiarę w Słowo Boże. Zostajemy dziećmi Bożymi poprzez naszą wiarę w Słowo Boże. Powinniśmy wiedzieć i wierzyć, że zostajemy sprawiedliwymi i bezgrzesznymi dzięki wierze w Jezusa.

Biblia powiada nam, że doskonała wiara w Pismo Święte to wiara w sprawiedliwość Bożą. Aby zostać sprawiedliwymi, przyjąwszy Jezusa, powinniśmy uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Słowo “Uświęcenie” jest często wykorzystywane we wszystkich religiach świata. Jednakże Jezus powiada nam, że nikt nie wszedł do Królestwa Bożego poprzez samоuświęcenie. Popatrzmy nie Pismo Święte. Abraham przedstawił swoją żonę jako swoją siostrę, ponieważ bał się o swoje bezpieczeństwo. Izaak uczynił właśnie tak samo ze swoją żoną. Abraham sprzedał swoją żonę, i Izaak zrobił to samo. Tamar i Rachab w tym urywku także są niektórymi przykładami ludzi, którzy nie mogliby zostać przyjęci do rodowodu Jezusa, gdyby nie ich wiara. W chrześcijaństwie uświęcenie oznacza stopniowe zdobycie świętości. Jednakże Tamar miała stosunki płciowe ze swoim teściem, Rachab była nierządnicą, a Rut poganką. Z ludzkiego punktu widzenia, żadna z tych kobiet nie miała odpowiadającego statusu, by zostać częścią rodowodu Jezusa. Jednakże nazwano ich sprawiedliwymi i zostały one częścią rodowodu Jezusa, ponieważ miały absolutną wiarę w przymierze Boże. Ta wiara pozwala nam zostać dziećmi Bożymi. Ze Słowa sprawiedliwości Bożej dowiedzieliśmy się o ewangelii wody i Ducha dzięki wierze w to, że Jezus jest naszym Zbawicielem. Innymi słowy, zostaliśmy bezgrzesznymi ludźmi nie dzięki naszym własnym dobrym uczynkom, nawet na 0.0001%. Zostaliśmy bezgrzesznymi ludźmi poprzez wiarę w Jezusa jako naszego Zbawiciela, który jest Synem Bożym, i w zapisane Słowo Boże, czyli w ewangelię wody i Ducha.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Zostaliśmy dziećmi Bożymi, przyjąwszy Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Bóg, Nasz Król, powiada nam, że ci, którzy mają Ducha Świętego, są Jego ludem. On nazywa takich ludzi, jak my, którzy mają wiarę w ewangelię wody i Ducha, “Swoimi dziećmi, narodzonymi ponownie.” W Biblii sprawiedliwe dzieci Boże różnią się od zwykłych ludzi, którzy jeszcze nie zostali zbawieni od grzechów. Ci, którzy przyjęli i uwierzyli w ewangelię wody i Ducha, różnią się od reszty ludzi, którzy nie otrzymali przebaczenia grzechów. Otrzymaliśmy przebaczenie wszystkich naszych grzechów, ponieważ wierzymy w Jezusa, który jest naszym Zbawicielem, jako w Zbawiciela naszych serc. Wiemy, że już otrzymaliśmy przebaczenie wszystkich naszych grzechów, ponieważ wierzymy, że Bóg przyszedł na ten świat, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan i przelał Swoją krew, umierając na Krzyżu. Otóż zostaliśmy dziećmi Bożymi przez Syna Bożego i dzięki wierze w tę prawdę.


Alleluja! Dziękujemy naszemu Panu, który dał nam tę ewangelię wody i Ducha, w sprawiedliwość Bożą.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.