" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Jezus, Który Przyszedł,
aby Wymazać
Wasze Grzechy


< Ewangelia św. Mateusza 3:13-17 >
“Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”Nawet jeśli dzisiejsi chrześcijanie twierdzą, że wierzą w Jezusa jako Zbawiciela, wielu z nich nie wie, że Jezus jest Bogiem, który uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów za pomocą ewangelii wody i Ducha. Dlatego za pomocą tej ewangelii wody i Ducha powinniście im dowieść, że Jezus naprawdę jest ich Zbawicielem. Wszyscy ludzie rodzą się grzesznikami, i dlatego ludzie powinni wierzyć w ewangelię wody i Ducha, aby oczyścić się od wszystkich grzechów. Innymi słowy, aby narodzić się ponownie, oni powinni wierzyć w ewangelię wody i Ducha, i jedynie poprzez wiarę mogą spotkać Boga. To, czy my naprawdę możemy otrzymać przebaczenie naszych grzechów i narodzić się ponownie, zależy od tego, czy wiemy i prawidłowo wierzymy w Jezusa Chrystusa.

Dla nas najważniejszym kluczem do prawdy przebaczenia grzechów jest wiedza i wiara w to, kim jest Pan i co On zrobił. Kiedy Jezus zapytał Swoich uczniów: “A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowiedział, mówiąc: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego.” Piotr wyznawał swoją prawdziwą wiarę, ponieważ Bóg Ojciec nauczył i przyprowadził go do tego zrozumienia.

A teraz powinniśmy również przyjść do poprawnego zrozumienia ewangelii wody i Ducha, i jak Piotr, naprawdę wyznać wiarę w Pana. Tu powinniśmy zrozumieć potrzebę wyznania i wiary w to, że chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu były ofiarą, którą złożył nasz Pan, aby wziąć na siebie nasze grzechy i ponieść karę za te grzechy. Wierząc w to, możemy całkiem się uwolnić od wszystkich naszych grzechów.

Słowo Boże dzieli się na dwie części: Stary i Nowy Testament. Nowy Testament to spełnienie proroctw, zapisanych w Starym Testamencie. On także mieści proroctwa o przyszłym nowym świecie, który Pan obiecał Swoim uczniom. Ten nowy świat wkrótce nastąpi dla nas z woli Jezusa Chrystusa. Stary Testament także jest prawdziwym Słowem Bożym, które mieści proroctwa o zbawieniu ludzkości, o tym, że Syn Boży przyjdzie na tę ziemię, i podobnie jak w Starym Testamencie łożyli ręce na głowę ofiary za grzechy i przelewali jej krew, tak On raz na zawsze weźmie na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, przeleje krew, umierając na Krzyżu, i w taki sposób zbawi wszystkich grzeszników świata od grzechów. Przez system ofiarny, objawiony w Przybytku, nasz Pan pokazał nam, że On jest Zbawicielem, który miał spełnić tę obietnicę, oraz że On naprawdę to zrobił. Innymi słowy, cały Stary Testament został dokładnie spełniony w Nowym Testamencie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Jezus dał nam prawdziwą ewangelię wody i Ducha, aby wierząc w Niego jak w naszego Zbawiciela, my wszyscy poprawnie zrozumieli i uwierzyli, że Zbawicielem, który miał przyjść zgodnie z proroctwami Starego Testamentu, naprawdę jest nasz Pan Jezus Chrystus.

System ofiarny Starego Testamentu był odskocznią objawienia Bożego, która prowadzi nas do prawdy Jego zbawienia i pozwala nam otrzymać przebaczenie grzechów przez zrozumienie i wiarę w ewangelię wody i Ducha. Jezus pozwolił nam zrozumieć, dlaczego On musiał przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela, i jak przez ten chrzest On musiał przelać krew, umierając na Krzyżu. Tylko właściwie zrozumiawszy tę prawdę ewangelii, możemy rzeczywiście się zbawić i zostać ludem Bożym. Prawda ewangelii wody i Ducha, którą Jezus dał nam, pozwala nam właściwie zrozumieć i uwierzyć w Jego społeczne dzieło zbawienia.Oto Są Posługiwania Wody i Ducha, Które Jezus Spełnił, Przyszedłszy na Tę Ziemię

Oto istota Słowa Nowego Testamentu: Przyszedłszy na tę ziemię, Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata poprzez chrzest, który On przyjął od Jana Chrzciciela, i w taki sposób zapłacił wszelką cenę grzechu Swoją krwią. Życie i śmierć waszej duszy zależą od tego, czy prawidłowo rozumiecie i wierzycie w tę ewangelię wody i Ducha. I w rzeczywistości wszystkie 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu szczegółowo opisują tę podstawową prawdę ewangelii wody i Ducha.

Zwierzę ofiarne, które składano w ofierze w Przybytku Starego Testamentu za grzechy ludu Izraela, mogło zmyć ich grzechy, ponieważ oni łożyli ręce na jego głowę i ofiarowali Bogu jego krew i ciało. Tylko zrozumiawszy związek między tym systemem ofiarnym Starego Testamentu a chrztem i krwią Jezusa w Nowym Testamencie, możemy także właściwie zrozumieć przebaczenie naszych grzechów i uwierzyć w tę prawdę. Innymi słowy, podobnie jak baranek lub kozioł ofiarny zabierał nieprawości grzeszników przez nałożenie rąk ludzi czy arcykapłana, tak tylko przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, Jezus mógł zabrać grzechy świata i przelać Swoją krew, umarłszy na Krzyżu.

Choć nie wiemy wszystkich detali Biblii, kiedy wyraźnie i dokładnie zrozumiemy związek między chrztem i krwią Jezusa w Nowym Testamencie a systemem ofiarnym Starego Testamentu, zmożemy otrzymać przebaczenie grzechów dzięki wierze. Powinniśmy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, aby otrzymać dane przez Boga przebaczenie grzechów.

W Piśmie Świętym Jezus zapisał ewangelię wody i Ducha, która może zmyć wszystkie nasze grzechy. Wierzącym w ewangelię wody i Ducha On powierzył kapłaństwo, aby każdy na tej ziemi mógł oczyścić się od grzechów dzięki wierze. W Starym Testamencie to kapłaństwo było obiecane tylko potomkom Lewiego. Właśnie tym potomkom Lewiego były powierzone obowiązki pośredników, którzy zmywali grzechy Izraelitów i spełniali sprawiedliwą miłość Bożą. Dlatego my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, powinniśmy zrozumieć system ofiarny Starego Testamentu i w taki sposób jeszcze lepiej uświadomić sobie znaczenie chrztu Jezusa i Jego ukrzyżowania, aby właściwie spełnić to kapłaństwo przed Bogiem w tym wieku Nowego Testamentu.

Teraz już minęło 2005 lat od tej pory, jak Jezus Chrystus narodził się na tej ziemi. Jezus przyszedł na tę ziemię jako Zbawiciel, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, został ukrzyżowany i przelał krew, i w taki sposób na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy. Dlatego rok narodzenia Jezusa naprawdę musiał zostać punktem odniesienia w chronologicznej tablicy historii świata. On symbolizuje to, że wszystkie rzeczy biorą początek z Jezusa Chrystusa, przecież Jezus Chrystus to Sam Bóg, który stworzył ten wszechświat, i Zbawiciel, który zmył wszystkie nasze grzechy Swoją wodą i krwią; On także jest centralną postacią w historii wszechświata.Czy Dzisiejszy Urywek z Biblii Powiada Nam o Przekazaniu Naszych Grzechów? Sins?

W dzisiejszym urywku z Biblii napisano: “Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”

Wszyscy jesteśmy potomkami Adama, narodzonymi z dwunastoma różnymi grzechami, i dlatego wszyscy byliśmy skazani na śmierć za nasze grzechy i na karę za nie przed Bogiem (Ewangelia św. Marka 7:21-23). Było nam przeznaczone żyć w strachu, beznadziejnie umrzeć za nasze grzechy i cierpieć straszne męki w ogniu piekła. A jednak Jezus narodził się na tej ziemi, kiedy byliśmy na progu wiecznej śmierci. On narodził się w niskim ciele człowieka, aby zbawić ludzkość od wszystkich grzechów świata. Aby zbawić takich ludzi, jak my, od wiecznych grzechów tego świata, Pan przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka.

Kiedy nasz Pan miał 30 lat, On wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan. W tym czasie Jan Chrzciciel chrzcił wielu Izraelitów chrztem nawrócenia, aby nawrócić ich do Boga. Ale chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela musiał spełnić wszystką sprawiedliwość Bożą. Ten chrzest miał złożyć wszystkie grzechy tego świata na ciało Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego.

Jan Chrzciciel był przedstawicielem ludzkości (Ewangelia św. Mateusza 11:11). On także był ostatnim prorokiem Starego Testamentu, biblijnie prawowitym kapłanem, który pochodził z domu arcykapłana, i dlatego służył jako ostatni kapłan wieku Starego Testamentu (Ewangelia św. Łukasza 1:1-21). Dlatego wszyscy powinniśmy uświadomić sobie posługiwanie Jana Chrzciciela, zanim spróbujemy zrozumieć misję Jezusa. Jezus Chrystus naprawdę wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana Chrzciciela. Powinniśmy zrozumieć tę prawdę i uwierzyć w nią. Tylko głęboko poznawszy posługiwanie Jana Chrzciciela, możemy zrozumieć jego związek z misją Jezusa i wszystką prawdę przebaczenia grzechów, prawdziwego odkupienia.

Stary i Nowy Testamenty dokładnie przewidują i szczegółowo opisują posługiwanie Jana Chrzciciela. W Ewangelii św. Mateusza 11:11 napisano o Janie Chrzcicielu: “Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela!” W Starym Testamencie, w rozdziałach 3 i 4 Księgi Malachiasza mieści się proroctwo, że Bóg pośle Eliasza. W Księdze Malachiasza 4:5 napisano: “Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego,” a dalej w wierszu 6: “I skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi przekleństwem.” Biblia naucza nas, że tym Eliaszem, o którym prorokuje Księga Malachiasza w Starym Testamencie, był sam Jan Chrzciciel, który przekazał Jezusowi grzechy ludzkości, grzechy świata, przez Jego chrzest.

W Nowym Testamencie sam Jezus powiedział, że Jan Chrzciciel był “największym między narodzonymi z niewiast,” i “Eliaszem, który ma przyjść” (Ewangelia św. Mateusza 11:11-14). Jaką więc rolę spełnił Jan Chrzciciel, przyszedłszy na ten świat? Jako przedstawiciel całej ludzkości, Jan Chrzciciel przekazał Jezusowi grzechy świata, ochrzciwszy Go. On spełnił posługiwanie, które powróciło serca grzeszników do Boga, a także ochrzcił Jezusa, aby przekazać Mu grzechy świata. Narodziwszy się w domu arcykapłana Aarona według opatrzności Bożej, Jan Chrzciciel mógł pełnić obowiązki arcykapłana (Ewangelia św. Łukasza 1:1-10). Dlatego Jan Chrzciciel spełnił swój kapłański obowiązek, przekazawszy Jezusowi grzechy wszystkich ludzi przez Jego chrzest.

Jan Chrzciciel musiał przyjść na tę ziemię, aby przekazać Jezusowi grzechy świata, ochrzciwszy Go. Jan Chrzciciel także karcił ludzi, którzy pozostawili Boga, i świadczył im, że Jezus Chrystus był Synem Bożym, ofiarnym Barankiem, który zmył grzechy świata Swoim chrztem i krwią. Przyszedłszy do Jana Chrzciciela jako ofiara za grzechy, która miała zmyć grzechy tego świata, i przyjąwszy chrzest od niego, Jezus spełnił proroctwo o nałożeniu rąk na głowy ofiar za grzechy, zapisane w Księdze Kapłańskiej (III Księga Mojżeszowa 1:3-5).

Oto dlaczego Jan Chrzciciel musiał ochrzcić Jezusa i złożyć na Niego grzechy świata, i w taki sposób spełnić sprawiedliwość Bożą, wolę Boga Ojca. Jezus był Barankiem Bożym, który wziął na Siebie grzechy wszystkich ludzi tego świata, przyjąwszy chrzest od największego między narodzonymi z niewiast. Innymi słowy, Jezus chciał raz na zawsze zabrać grzechy tego świata i dlatego przyjął chrzest od Jana Chrzciciela.

Kiedy Jan Chrzciciel chrzcił lud Izraela chrztem nawrócenia, Jezus przyszedł do niego i powiedział: “Ochrzcij Mnie. Należy Mi przyjąć chrzest od ciebie i spełnić wszystką sprawiedliwość Bożą” (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Aby zmyć wszystkie grzechy tego świata, Jezus musiał przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela, ponieważ właśnie poprzez chrzest On mógł zabrać grzechy wszystkich ludzi tego świata. W taki sposób zabrawszy wszystkie grzechy tego świata poprzez chrzest od Jana Chrzciciela, przelawszy Swoją krew i umarłszy w Krzyżu, a także zmartwychwstawszy trzeciego dnia, Jezus został wiecznym Panem Zbawicielem.

Więc Jezus przyjął chrzest, aby w taki sposób spełnić wolę Boga Ojca (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Według tej woli Boga Ojca Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa. Innymi słowy, Jezus otrzymał duchowe nałożenie rąk i przelał Swoją krew, podobnie jak ofiara za grzechy Starego Testamentu. W III Księdze Mojżeszowej 16 widzimy, że dwa kozły ofiarne zabierały roczne grzechy ludu Izraela przez nałożenie rąk arcykapłana. Podobnie Jezus raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy tego świata poprzez chrzest od Jana Chrzciciela i przelał Swoją kosztowną krew na Krzyżu. Dlatego Jezus jest Zbawicielem ludzkości, który wziął nasze grzechy na własne ciało, przyjąwszy chrzest.

Jezus jest jednorodzonym Synem Boga Ojca i niebieskim arcykapłanem Królestwa Bożego. Zatem, aby Jan Chrzciciel, przedstawiciel ludzkości, mógł spełnić swoje kapłaństwo jako ziemski arcykapłan, on musiał spotkać Jezusa, arcykapłana Królestwa Niebieskiego, i spełnić wszystką sprawiedliwość Boga Ojca. Przez chrzest Jezusa spełniła się sprawiedliwa miłość Boża.

Więc kto jest większy, Jan Chrzciciel czy Jezus? Oczywiście, Jezus, niebieski arcykapłan, jest większy od Jana Chrzciciela. Jezus jest najwyższy, ponieważ On jest Samym Bogiem, który stworzył cały wszechświat, a także Synem Bożym, który przyszedł na tę ziemię, aby zbawić ludzkość od grzechów świata. Aby zbawić ludzkość od grzechów świata, Jezus przyszedł na tę ziemię i przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Jezus nie jest zwykłym stworzeniem, jak my.

Chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, jest przykładem osobliwego planu Bożego. Kiedy Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela, aby przyjąć chrzest, Jan Chrzciciel powiedział Jezusowi: “To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Jak widzimy, wpierw Jan Chrzciciel nie chciał przekazywać Jezusowi wszystkich grzechów poprzez chrzest, ale zresztą musiał to zrobić, ponieważ Sam Jezusa chciał przyjąć chrzest od niego i w taki sposób zabrać wszystkie grzechy świata. Dlatego Jezus rozkazał Janowi Chrzcicielu ochrzcić Go, mówiąc: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15).

Zanim Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, poganie i Żydzi mieli grzech w sercu, i dlatego nie mogli uniknąć potępienia i śmierci za grzechy. My bardzo dobrze wiemy, że każdy człowiek jest słaby i dlatego nie może uniknąć śmierci za grzechy przeciwko Bogu w tym świecie. Oto dlaczego Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Nasz Pan musiał spełnić tę misję przez Jana Chrzciciela. Aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, Jezus musiał przyjąć od Jana Chrzciciela chrzest, który spełnił wszystką sprawiedliwość Bożą.

“Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Tu “wszystko, co sprawiedliwe” jest (pasan dikaiosunen) w języku greckim. To słowo “dikaiosune” oznacza “najbardziej sprawiedliwy,” “sprawiedliwość,” “słuszność”.

Podobnie jak ofiara za grzechy Starego Testamentu zmywała wszystkie grzechy Izraelitów, wziąwszy je na swoje ciało, tak w Nowym Testamencie Jezus zmył wszystkie grzechy ludzkości, przyszedłszy na tę ziemię i odpokutowawszy za wszystkie ich grzechy poprzez chrzest od Jana Chrzciciela. Naprawdę Jezus przyszedł na tę ziemię jako Baranek Boży, a w taki sposób zostawszy ofiarą za nasze codzienne grzechy, uwolnił nas od grzechów tego świata. Zbawiciel został człowiekiem i zechciał przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela, aby spełnić sprawiedliwość Bożą.

Jezus powiedział: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.” Te słowa mają takie duchowe znaczenie: “Muszę raz na zawsze wziąć na Siebie grzechy wszystkich ludzi, przyjąwszy chrzest od ciebie i zmywszy te grzechy.” To także oznacza, że chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela był odbiciem nałożenia rąk Starego Testamentu, które, ze swej strony, oznacza, że Jezus naprawdę raz na zawsze wziął na Siebie grzechy ludzkości. Dlatego wszyscy powinniśmy wiedzieć i wierzyć w prawdę, która objawia się w tym chrzcie Jezusa. Powinniśmy widzieć skutek chrztu, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, i przelania Jego krwi na Krzyżu, a także właściwie to rozumieć i wierzyć.

Kościół Prezbiteriański wykorzystuje skróconą wersję chrzest, w którym jego zwolennicy przyjmują chrzest nie przez pełne zanurzenie w wodzie, lecz przez kropienie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Piśmie Świętym takiego chrztu używano w regionach, w których brakuje wody, takich jak pustynia. W taki sposób, na przykład, Filip ochrzcił eunucha Etiopczyka. Ale kiedy Jan Chrzciciel chrzcił Jezusa, Jezus stał w rzece Jordan po pas w wodzie. W czasie chrztu Jezusa Jan Chrzciciel nałożył swoje obie ręce na głowę Jezusa, zanurzył Go w wodzie, a potem wyprowadził Go z wody. Ten chrzest był odbiciem nałożenia rąk Starego Testamentu, kiedy arcykapłan przekazywał ofierze grzechy Izraelitów przez nałożenie swoich rąk na jej głowę. W czasie chrztu od Jana Chrzciciela Jezus wymazał grzechy świata, wziąwszy je na Siebie.

Jakie znaczenie ma to, że Jan Chrzciciel położył ręce na głowę Jezusa, aby Go ochrzcić? W Starym Testamencie rytuału “nałożenia rąk” używano w następnych wypadkach: 1) dla przekazania grzechów ofierze za grzech (III Księga Mojżeszowa 1:1-10; 4:1-25); 2) dla poświęcenia sług Bożych (IV Księga Mojżeszowa 8:10, 27:18); i 3) dla zwrócenia bluźnierstwa do tego, kto zbluźnił (III Księga Mojżeszowa 24:14).

Niezależnie od wypadku “nałożenie rąk” było środkiem “przekazania czegoś”. Na przykład, kiedy sługę Boga poświęcają jako pastora, starsi pastorzy łożą ręce na jego głowę, i to oznacza, że ich dane przez Boga władza i dary teraz także przechodzą na nowego pastora. To znaczy, że przez nałożenie rąk wszystkie dary i władza, które mieli starsi pastorzy, teraz jest darowana także nowemu pastorowi.

A jednak najbardziej typowym przykładem “nałożenia rąk” był system ofiarny, przeznaczony dla przekazania grzechów zwierzęciu ofiarnemu. Analogicznie Jan Chrzciciel położył ręce na głowę Jezusa, aby przekazać Mu wszystkie grzechy świata. Oto dlaczego do dziś dnia, chrzcząc wierzących, pastorzy niezmiennie łożą ręce na ich głowy. Dlaczego? Dlatego, że ten chrzest jest znakiem ich wiary, świadectwem tego, że oni wierzą w to, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata przez Swój chrzest.

Zbawiciel Jezus wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości. To się stało, podobnie jak arcykapłan Starego Testamentu przekazywał ofierze grzechy ludu Izraela przez nałożenie rąk na jej głowę (III Księga Mojżeszowa 16:11).

Przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości, Jezus zanurzył się w wodzie, a potem wyszedł z wody. Z punktu widzenia duchowości to symbolizuje, że ponieważ Jezus raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, On zresztą musiał umrzeć na Krzyżu i zmartwychwstać, i w taki sposób zostać doskonałym Zbawicielem. To znaczy, że Jezus wziął na Siebie grzechy tego świata poprzez chrzest, niósł te grzechy, został potępiony za wszystkie grzechy, przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu.

Krótko mówiąc, chrzest Jezusa z nałożeniem rąk oznacza, że On wziął na Siebie grzechy świata, zanurzenie w wodzie oznacza Jego śmierć na Krzyżu, a wyjście z wody – Jego zmartwychwstanie. Innymi słowy, dla wszystkich nas Jezus wykonał sprawiedliwość Bożą, ofiarnie spełniwszy wymagania prawa grzechu i śmierci, które sami musielibyśmy spełnić. Oto dlaczego Biblia powiada nam: “Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, (tego dokonał Bóg). On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla (usunięcia) grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha” (List św. Pawła do Rzymian 8:3-4).

W tym czasie, kiedy Jezus wyszedł z wody, Bóg Ojciec otworzył bramę Nieba i powiedział: “Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Ewangelia św. Mateusza 3:17). Bóg zaplanował zmyć wszystkie grzechy ludzkości przez Swego Syna jeszcze przed założeniem świata. I Jego Syn spełnił ten plan, przyszedłszy na tę ziemię, zabrawszy grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, przelawszy Swoją krew na Krzyżu i w taki sposób całkiem uwolniwszy wierzących od grzechu. Przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew, nasz Pan raz na zawsze spełnił wszystką wolę Bożą.

Zatem, kiedy Jezus okazał pokorę wobec woli Ojca i wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości Swoim chrztem, Bóg Ojciec był zadowolony Swoim Synem Jezusem i powiedział: “Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.” Oto dlaczego chrześcijanie powinni wierzyć w chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, a także w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, jako w potępienie za wszystkie nasze grzechy. Oto dlaczego Bóg Ojciec otworzył bramę Nieba i powiedział, że Ten, Kto wtedy przyjął chrzest, był Jego Syn, w którym On ma upodobanie.“Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!”

Teraz, czytając Ewangelię św. Jana 1:29, powinniśmy zrozumieć dowody tego, że Jezus raz na zawsze wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i uwierzyć w to całym sercem. Nazajutrz po chrzcie, zobaczywszy, że idzie Jezus, którego on ochrzcił, Jan Chrzciciel świadczył: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!”

Innymi słowy, Jan Chrzciciel świadczył: “Właśnie ten Jezus jest Zbawicielem ludzkości, Zbawicielem, który wziął na Siebie wszystkie grzechy przez Swój chrzest i przeleje krew za te grzechy.” Nazajutrz, znowu zobaczywszy Jezusa, Jan Chrzciciel jeszcze raz świadczył: “Oto Baranek Boży!” Ponieważ Jezus już przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i w taki sposób wziął na Siebie grzechy świata, teraz On musiał zostać ukrzyżowany i przelać Swoją krew. Oto dlaczego Jan Chrzciciel świadczył: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!”

Powinniśmy zrozumieć znaczenie zwrotu “grzech świata” i zdecydować się wierzyć albo nie wierzyć w prawdę Jego chrztu. Co naprawdę oznacza zwrot “grzechy świata”? Wielu ludzi myśli, że “świat” tu oznacza tylko ich własny mały świat, czyli czas od dnia ich urodzenia do dziś. Ale poprawne zrozumienie grzechów świata wymaga zrozumienia pojęcia “świat” jako wszechogarniającego czasu od początku tego wszechświata aż do jego końca.

Słyszałem, że jętka może żyć najwyżej jeden dzień. Dla takich owadów przeżyć 12 godzin oznacza przeżyć połowę życia. A potem ich życie kończy się, a kiedy zbliża się godzina 24, oni umierają. Dlatego całkiem naturalnie pojęcie “jutro” nie ma dla nich żadnego znaczenia.

Podobnie, żyjąc tylko 70-80 lat, naprawdę nie mamy wyraźnego zrozumienia takich pojęć, jak “wieczność” i “nieskończoność”. A jednak nasz Pan, Wszechmogący Bóg, powiada nam: świat to czas od początku tego wszechświata do jego ostatniego dnia. Innymi słowy, nasze pojęcie o czasie na pewno odróżnia się od “świata”, o którym Bóg powiada nam. Czas, o którym nasz Pan powiada nam, jest o wiele szerszy, niż sobie wyobrażamy.

Nasza wiara powinna bazować na Słowie Bożym, czyli powinniśmy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, zapisaną w Słowie Bożym. Dlatego słysząc, co powiedział Jan Chrzciciel – “Baranek Boży, który gładzi grzech świata,” – i Sam Pan – “Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” – powinniśmy zrozumieć, że to oznacza, że Jezus wziął na Siebie grzechy wszystkich ludzi Swoim chrztem i niósł je na Krzyż, i uwierzyć w to całym sercem.

Kiedy Jezus wziął na Siebie grzechy tego świata? Jezus raz na zawsze wziął na Siebie grzechy świata, zabrawszy wszystkie grzechy poprzez chrzest w rzece Jordan od Jana Chrzciciela. Słowa “bo tak”, w języku greckim “hutos gar”, oznacza “tylko w taki sposób,” “najbardziej należny,” “nie ma żadnego innego sposobu.” Te słowa oznaczają, że Jezus na zawsze wziął na Siebie grzechy ludzkości poprzez chrzest od Jana Chrzciciela. Innymi słowy, Jezus potrafił zmyć grzechy świata, tylko przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Dlatego koniecznie powinniśmy zrozumieć chrzest Jezusa i Jego krew jako przebaczenie naszych grzechów i uwierzyć w tę prawdę.

Przez przekazanie grzechów świata za pomocą nałożenia rąk Jana Chrzciciela na Jego głowę, Jezus raz na zawsze wziął na Siebie grzechy świata, przelał Swoją krew i w taki sposób doskonale spełnił nasze odkupienie. Taki był cel chrztu Jezusa. My rozumiemy, że w Starym Testamencie nałożenie rąk na ofiarę za grzechy i jej krew oznaczały odkupienie Izraelitów. Dlatego powinniśmy wierzyć, że przez Swój chrzest Jezus przebaczył grzechy wszystkich ludzi, zabrawszy wszystkie grzechy świata, oraz że uświęciliśmy się raz na zawsze poprzez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:10).

Słowo “chrzest”, po grecku (baptisma), oznacza “bycie zanurzonym.” Dlatego “ochrzcić” dosłownie oznacza zanurzyć w wodzie. A dokładnie to oznacza: 1) oczyścić, zanurzywszy w wodzie, omyć, oczyścić wodą, umyć się, skąpać się; 2) zalać; 3) pochować; i 4) przekazać.

Oto dlaczego powinniście we właściwy sposób zrozumieć ewangelię wody i Ducha, a także uwierzyć w nią: Przede wszystkim, wszystkie wasze grzechy zostały złożone na Jezusa poprzez chrzest, który On przyjął od Jana Chrzciciela. Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata poprzez chrzest, dlatego wszyscy ci, którzy wierzą w to, już nie mają grzechu. Przyjąwszy chrzest, Jezus już zmył wszystkie grzechy świata, dlatego w nas już nie może być żadnego grzechu. Jezus był Barankiem Bożym, który wziął na Siebie grzechy tego świata. Te grzechy świata włączają wszystkie grzechy, które już popełniliście i jeszcze popełnicie w przyszłości, od grzechów waszego dzieciństwa do grzechów dorosłego życia i tych, które popełnicie aż do dnia śmierci. Przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, Jezus spełnił wszystką sprawiedliwość, wziąwszy na Siebie wszystkie te grzechy i zabrawszy je na Krzyż.

Po drugie, pojęcie zmycia oznacza, że ponieważ grzechy świata zostały złożone na Jezusa przez Jego chrzest, wszystkie one już są zmyte. Po trzecie, znaczenie pogrzebu implikuje, że kiedy grzechy świata były w nas, musieliśmy wycierpieć karę za grzech i być wrzuceni w ogień piekła, ale nasze grzechy zostały złożone na Jezusa dzięki naszej wierze w Jego chrzest, a więc Jezus musiał umrzeć za nasze grzechy zamiast nas. Oto dlaczego Jezus przyjął chrzest zamiast nas, został ofiarnie ukrzyżowany, przelał krew i umarł, był pochowany i zmartwychwstał zamiast nas. Dlatego Jezus przyjął chrzest, poszedł na Krzyż i był pochowany; zmartwychwstał; usiadł po prawicy Boga Ojca; pozwolił wszystkim grzesznikom poznać ewangelię wody i Ducha, i w taki sposób dał przebaczenie grzechów wszystkim tym, którzy w to wierzą.

Tylko otrzymawszy zbawienie dzięki wierze w Jezusa jako Zbawiciela, w Jego chrzest i krew na Krzyżu, możemy naprawdę zostać dziećmi Bożymi. To znaczy, że nasze grzechy zostały złożone na Jezusa. Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i przelał Swoją krew na Krzyżu, a więc nasze grzechy już są na zawsze zmyte. Wszystkie nasze grzechy, od grzechów naszego dzieciństwa do grzechów dorosłego życia i aż do dnia naszej śmierci zostały całkiem złożone na ciało Jezusa i potępione. Wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa, i dlatego On przelał Swoją krew na Krzyżu zamiast nas, umarł i zmartwychwstał, i w taki sposób dał nam nowe życie.

Dlatego jeśli wierzymy w tego Jezusa jako Zbawiciela, to możemy zostać bezgrzesznymi. Ci z was, którzy dziś poznają ewangelię wody i Ducha, zrozumieją i uwierzą w nią całym sercem, zostaną sprawiedliwymi. Już nie jesteście grzesznikami. Teraz jesteście sprawiedliwymi. Właśnie dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha możecie zostać sprawiedliwymi. Nie możemy osiągnąć zbawienia naszymi własnymi staraniami, ponieważ nadal będziemy niedoskonali i grzeszni, ale Bóg już zmył wszystkie nasze grzechy chrztem od Jana Chrzciciela i krwią, którą On przelał na Krzyżu. W taki sposób poznawszy prawdę, otrzymujemy zbawienie.Ewangelia Wody i Ducha, Udowodniona przez System Ofiarny Przybytku w Starym Testamencie

Przede wszystkim chcę krótko wyjaśnić wam rozkład Przybytku Starego Testamentu. Sam Przybytek był względnie maleńką konstrukcją, ale był otoczony zewnętrznym dziedzińcem, ogrodzonym słupami i zasłonami z kręconego bisioru. Ten dziedziniec miał bramę, a za nią stał ołtarz całopalenia, za nim więc była kadź z brązu. Przybytek składał się z dwóch części: Miejsca Świętego i Miejsca Najświętszego. Drzwi tego Domu Bożego (jedne prowadziły do Miejsca Świętego, inne zaś do Miejsca Najświętszego), a także brama jego dziedzińca, były wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Dlaczego Bóg rozkazał zrobić wszystkie drzwi i bramę Przybytku z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru? Dlatego, że przez nie Bóg objawił nam, jak Jezus przyjdzie na tę ziemię, raz na zawsze weźmie na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana Chrzciciela, będzie ukrzyżowany i przeleje krew. Przez chrzest od Jana Chrzciciela i ukrzyżowanie za grzechy świata, Jezus złożył Swoje własne ciało w ofierze za nasze grzechy.

Wierząc w Jezusa jako Zbawiciela i w Słowo, które powiada nam, że przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici Jezus wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, możemy od razu uwolnić się od wszystkich naszych grzechów dzięki wierze. Przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior drzwi Przybytku Jezus pokazuje nam, że On jest Królem królów, że On zbawił nas od naszych grzechów, przyjąwszy chrzest i ukrzyżowanie. Błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici oraz kręcony bisior drzwi Przybytku są symbolem zbawienia, który pokazuje nam, że Pan całkiem nas zbawił (I List św. Piotra 3:21).

Oto dlaczego, odkrywszy bramę dziedzińca Przybytku i wszedłszy na dziedziniec, zobaczylibyśmy kadź z brązu za ołtarzem całopalenia. Ołtarz całopalenia pokazuje nam prawo sprawiedliwości Bożej, które poprzedza Jego prawo zbawienia, ponieważ “postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd.” Innymi słowy, przez ołtarz całopalenia Bóg naprzód pokazał nam, że będziemy potępieni za nasze grzechy. Jeśli naprawdę wierzymy w Jezusa jako Zbawiciela, to powinniśmy zrozumieć, że w Starym Testamencie, aby się zbawić od wszystkich grzechów i kary za grzech, Żydzi musieli przekazać swoje grzechy ofierze za grzech i ją zabić przed ołtarzem.

Podobnie Jezus raz na zawsze wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i w taki sposób mógł zostać ukrzyżowany i przelać Swoją krew dla nas. Przyszedłszy na tę ziemię, Pan raz na zawsze zmył nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i poniósł wszystką karę za grzech. Krótko mówiąc, Jezus przyjął chrzest, przelał Swoją krew, zmartwychwstał, aby zbawić nas od naszych grzechów i kary, i został naszym prawdziwym Zbawicielem.Gdzie Więc Teraz Są Nasze Osobiste Grzechy?

Cóż powinniśmy robić z naszymi osobistymi grzechami, które nadal będziemy codziennie popełniać w naszym życiu? Bracia i siostry, zawsze pamiętając, że wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest w rzece Jordan, czyli ciągle wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha całym sercem, zawsze będziemy pozostawać bezgrzeszni. Dlaczego? Ponieważ wiedząc, że będziemy codziennie grzeszyć, Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, niósł je na Krzyż, przelał Swoją krew, umarł, zmartwychwstał i od razu je zmył.

A jednak ta prawda zbawienia, prawda ewangelii wody i Ducha pomaga nam, tylko kiedy naprawdę rozumiemy i wierzymy w nią całym sercem. Możemy zostać absolutnie bezgrzesznymi, tylko pamiętając i wierząc w to, że wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa i wymazane, kiedy On przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, przecież codziennie grzeszymy. Całkiem oczyściliśmy się od grzechu pierworodnego i od codziennych grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha.

Drodzy bracia chrześcijanie, jeśli chcecie otrzymać przebaczenie wszystkich swoich grzechów, to powinniście zrozumieć i uwierzyć, że wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest. A także powinniście zawsze rozmyślać o Słowie prawdziwej ewangelii, zwłaszcza zawsze, kiedy popełniacie codzienne grzechy. Tylko wtedy wasze serca zmogą na zawsze się oczyścić, tylko wtedy potraficie spełniać Boże czyny sprawiedliwe. Ewangelia wody i Ducha powiada nam, że wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, oraz że On został za nie ukarany na Krzyżu. Właśnie przez tę ewangelię wody i Ducha Biblia powiada nam o przebaczeniu grzechów.

Wszyscy powinniśmy poznać i uwierzyć w Słowo Boże jak w prawdę. Jeśli wierzycie w ewangelię wody i Ducha, to nie możecie mieć żadnego grzechu. Jeśli naprawdę wierzymy w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, to wierzymy w to, że Jezus od razu wziął na Siebie absolutnie wszystkie grzechy tego świata, poprzez chrzest od Jana Chrzciciela. Chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, uczynił wszystkich ludzi bezgrzesznymi, podobnie jak powiada nam List św. Pawła do Rzymian: “Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi” (List św. Pawła do Rzymian 5:19).

Żyjąc w tym świecie, codziennie grzeszymy. Czy wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa? Wszystkie nasze grzechy zostały złożone na ciało Jezusa już bardzo dawno, ponad 2,000 lat temu. Czy wszystkie przyszłe grzechy, które popełnimy z powodu naszej słabości, także zostały złożone na Jezusa, czy On został potępiony także za te grzechy? Tak.

Czyż to oznacza, że możemy grzeszyć, kiedy zechcemy? Wcale nie. Oczywiście, nawet wszyscy ci, którzy narodzili się ponownie dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, nie mogą nie grzeszyć z powodu swojej słabości. A jednak oni mogą zawsze strzec czystości serca, myśląc o prawdziwej ewangelii wody i Ducha. Ludzie częściej grzeszą z powodu swojej słabości, niż dobrowolnie.

Dlatego, kiedy wierzący w ewangelię wody i Ducha widzą swoją słabość, oni nie mogą nie dziękować Panu, odnawiając swoją wiarę w Jego chrzest i krew, ponieważ Pan już zmył wszystkie ich grzechy Swoim chrztem i krwią na Krzyżu i został za nie potępiony. Teraz oni już są wolni od grzechu i pragną głosić tę prawdę innym. Głosząc tę prawdę, nasze serca cieszą się jeszcze więcej.

A wy? Czy wierzycie, że Jezus przyszedł na ten świat, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, przelał Swoją krew, umarł i zmartwychwstał, aby zmyć wszystkie wasze grzechy? Tak, dziękujemy Jezusowi, który przyszedł, aby całkiem wymazać nasze grzechy. On naprawdę na zawsze i całkiem je zmył.

Wszedłszy przez bramę dziedzińca Przybytku Starego Testamentu i przeszedłszy obok ołtarza całopalenia, zobaczylibyśmy kadź z brązu. Podczas gdy wszystkie inne rzeczy w Przybytku miały pewne ograniczone wymiary, dla tej kadzi z brązu nie było takich ograniczeń. To ma duchowe znaczenie, że przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew, Jezus zmył wszystkie bez ograniczenia grzechy. Podobnie kadź z brązu może zmyć absolutnie wszystkie nasze grzechy. Ona może całkiem i na zawsze je zmyć.

Ta kadź była wykonana z brązu, i to oznacza, że za wszystkie grzechy przyjdzie kara. Ale ona mieściła wodę, aby kapłan mógł omyć swoje ręce i nogi. To znaczy, że Pan całkiem zmył grzechy świata, przyjąwszy chrzest. Kiedy kapłani Starego Testamentu składali ofiary na ołtarzu całopalenia, oni się bardzo zabrudzali krwią, odchodami i innym brudem, kiedy rżnęli zwierząt ofiarnych po nałożeniu rąk. Właśnie wodą kadzi oni myli się z tego brudu. Dlatego ta kadź z brązu oznacza chrzest Jezusa, który zmył nasze brudne grzechy. Wszystkie nasze codzienne grzechy, które popełniamy w tym świecie, już są zmyte chrztem Jezusa. Oto co objawia nam kadź z brązu. Wierząc w tę prawdę, możemy uwolnić się od wszystkich naszych grzechów i wiecznie żyć z czystym sumieniem.

Ile razy Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby wziąć na Siebie grzechy tego świata? On przyjął chrzest tylko jeden raz. Przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela tylko jeden raz, Jezus na zawsze zmył wszystkie grzechy tego świata. Dlaczego On przyjął chrzest tylko jeden raz? Dlatego, że Jezus jest wiecznym Synem Bożym, który Swoim chrztem potrafił na zawsze zabrać wszystkie grzechy świata od jego początku i do końca. Jezus powiedział: “Jam jest Alfa i Omega,” i On jest wiecznym Bogiem. Będąc Synem wiecznego Boga, Jezus potrafił raz na zawsze spełnić Swoje wieczne zbawienie: On tylko raz przyszedł na ten świat, wziął na Siebie od razu wszystkie grzechy świata poprzez chrzest od Jana Chrzciciela, został ukrzyżowany i przelał Swoją krew, i w taki sposób zmył wszystkie nasze grzechy.

Powinniśmy znać prawdę ewangelii wody i Ducha i wierzyć w Jezusa jako Zbawiciela. Tylko raz przyjąwszy chrzest, Jezus zmył grzechy świata. Wasze grzechy zostały złożone na Jezusa raz na zawsze, kiedy On przyjął chrzest. W taki sposób tylko jeden raz przyjąwszy chrzest, Jezus spełnił wszystką sprawiedliwość Bożą, która zmywa grzechy świata. Powinniście zrozumieć, że wszystkie wasze grzechy zostały złożone na Jezusa przez Jego chrzest. A także powinniście w to wierzyć. Nic nie stracicie, jeśli w to uwierzycie. Właśnie dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha możemy otrzymać wieczne przebaczenie naszych grzechów.

Jeśli wszakże codziennie prosicie, aby Jezus przebaczył wasze grzechy, to wiedźcie, że jeszcze nie narodziliście się ponownie. Wy także powinniście zrozumieć prawdę ewangelii wody i Ducha i uwierzyć w Jezusa jako swego prawdziwego Zbawiciela według tej ewangelii. Wszyscy ci pastorzy, którzy źle rozumieją chrzest Jezusa, także powinni w Niego uwierzyć. Wielu pastorów nie ma należnego zrozumienia ewangelii wody i Ducha, która zmyła ich grzechy. Jak więc mogą pomóc innym otrzymać przebaczenie grzechów, jeśli sami go nie otrzymali? Jeśli wy sami udajecie świętych swoimi uczynkami i zachowaniem, podczas gdy wasze serca pozostają grzeszne, to jesteście po prostu obłudnymi zwolennikami religii i dziećmi śmierci. Ludzie nie potrafią otrzymać przebaczenie grzechów z waszą pomocą.

A jednak wasze dusze mogą uwolnić się od wszystkich grzechów, kiedy odróżniacie prawdę zbawienia od fałszywych religii świata, mając wiedzę i wiarę w ewangelię wody i Ducha. Tylko we właściwy sposób zrozumiawszy ewangelię wody i Ducha, Boże Słowo życia, i całym sercem uwierzywszy w nią, możecie oczyścić się od wszystkich grzechów. A jednak mnóstwo ludzi nie wie, że grzechy świata zostały złożone na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Dlatego wy sami powinniście najpierw pokornie przyjąć do serca ewangelię wody i Ducha z wiarą w nią. Jezus powiedział: “Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Jezus spełnił wszystką sprawiedliwość Bożą, przyjąwszy chrzest. Poprzez ten chrzest Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. W czasie tego chrztu wszystkie wasze grzechy także zostały złożone na Jezusa.

Czyż nie należycie do ludzi tego świata? Oczywiście, należycie. Czyż wasze grzechy nie należą do grzechów świata? Oczywiście, należą. Zrozumiawszy to, możecie się zbawić dzięki prawdzie, że Jezus wziął na Siebie wszystkie wasze grzechy, przyjąwszy chrzest. Zrozumienie tego, że jesteście grzesznikami, skazanymi na potępienie za wasze grzechy, jest odskocznią dla zrozumienia tego, że waszym jedynym Zbawicielem jest Sam Jezus Chrystus.

Czy już przyszliście do Chrystusa? Czy wszakże znajdujecie się poza Chrystusem? Powinniście wyraźnie zrozumieć, gdzie jesteście. Jesteście ludźmi tego świata. To czyż wszystkie wasze grzechy zostały złożone na Jezusa? Tak. Czy wyznajecie, że ci chrześcijanie, którzy powiadają: “Boże, pozostaję grzesznikiem,” nie narodzili się ponownie? Nawet wierząc w Jezusa, oni nie rozumieją, że nasze grzechy zostały złożone na Jezusa w czasie Jego chrztu, i dlatego polegają tylko na krwi na Krzyżu i codziennie cierpią, prosząc Boga o przebaczenie grzechów.

Cóż powiedział nam apostoł Paweł? On powiedział nam: “Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5:16-18). Dlatego jeśli zawsze błagamy Pana, aby On przebaczył nasze grzechy, to w ten sposób tylko znieważamy Jego chrzest i krew, nawet jeśli twierdzimy, że wierzymy w Niego. Taka wiara jest obrazą dla Jezusa.Czy Wszyscy Wierzymy w Ewangelię Wody i Ducha?

Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa. Wtedy wszystkie nasze grzechy raz na zawsze zostały złożone na Jezusa. Przyjąwszy grzechy świata przez Swój chrzest, Jezus przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu. On także zmartwychwstał trzeciego dnia i teraz siedzi po prawicy tronu Bożego.

Najpierw koniecznie powinniśmy właściwie zrozumieć, czy w czasie chrztu Jezus naprawdę wziął na Siebie grzechy świata, w tym wasze grzechy. Rozumiejąc ewangelię wody i Ducha i wierząc w nią, powinniśmy wyznać zbawienie Boże. Powinniśmy wyznać to, co Pan zrobił dla nas, mówiąc: “To jest prawda.” Kiedy Biblia powiada nam, że Pan zmył wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, powinniśmy pozostawić nasze własne myśli i wyznać to z wiarą w Słowo. Gdyby Pan nie zabrał waszych grzechów poprzez chrzest, Jego krew na Krzyżu byłaby daremna. Powinniśmy całym sercem wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Pan całkiem zmył wszystkie grzechy świata.

Wiara i zbawienie nie zależą od waszych własnych wysiłków. Wasze zbawienie od grzechu zależy od tego, czy naprawdę wierzycie w ewangelię wody i Ducha, którą Jezus dał nam.

Czy teraz wyznajecie, że ewangelia wody i Ducha to jedyne prawdziwa ewangelia, czy chcecie przyjąć tę prawdę do swego serca? Jeśli tak, to powinniście wyznać: “Panie, do dziś nie wiedziałem, żeś raz na zawsze wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest; źle rozumiałem i wierzyłem. Ale dziękuję Ci za to, żeś teraz pozwolił mi poznać, że źle rozumiałem Twoje zbawienie. Teraz, zrozumiawszy i poznawszy prawdę wody i Ducha, wierzę w nią i dziękuję Ci.”

Wy także powinniście zrozumieć ewangelię wody i Ducha, uświadomić sobie, że ona jest darowana właśnie wam, i przyjąć ją do serca. Wierzyć oznacza zawsze całym sercem wyznawać zbawienie; właśnie taka wiara bazuje na prawidłowym zrozumieniu Jezusa, właśnie taka wiara pozwala wam przyjąć Go do serca. Wiara w tę prawdę pozwala wam zostać dziećmi Bożymi, właśnie ta wiara daje wam przebaczenie wszystkich waszych grzechów. A jak wy rozumiecie ewangelii wody i Ducha i wierzycie w nią?

Nasz Pan powiedział: “I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia św. Jana 8:32). Powinniśmy wyznać prawdę ewangelii wody i Ducha. Oto prawdziwa wiara w Pana. On zbawił nas od grzechów świata Swoją wodą i krwią. On zbawił nas od grzechów świata wodą i Duchem, dlatego ci, którzy naprawdę wierzą w to przed Bogiem, rzeczywiście narodzą się ponownie.Czy Pozostajecie Dłużnikami?

W Ewangelii św. Jana 3 Jezus powiedział, że jeśli człowiek nie narodził się ponownie z wody i Ducha, to nie może ani pójść do Królestwa Niebieskiego, ani go zobaczyć. Narodzić się ponownie z wody i Ducha można jedynie dzięki wierze w chrzest Jezusa, Jego krew na Krzyżu i prawdę, że On jest Synem Bożym i naszym Zbawicielem. Czy wierzycie w ewangelię wody i Ducha?

Przypuśćmy, że człowiek wpadł w długi na pół miliona dolarów. On nie może zapłacić nawet procentów. Zwykły człowiek robotniczy nigdy nie zmógłby spłacić takiego długu. I ten dłużnik również nie mógł zwrócić swego długu, dlatego on zbankrutował i zniknął. Ale nawet jeśli ucieknie do innego miejsca i będzie ciężko pracować, aby zwrócić swój dług, czy naprawdę potrafi zapłacić choć procenty, nie mówiąc już o całej sumie! A tymczasem jego wierzyciel wymaga powrotu pieniędzy w konsygnatariusza, ale konsygnatariusz także nie może zapłacić. Wtedy wierzyciel, człowiek bez skrupułów, wymaga pieniędzy od jego rodziców, grozi przemocą zabrać pieniądze. Rodzice nie mogą tego wytrzymać, dlatego oni płacą wierzycielowi i otrzymują od niego pokwitowanie.

Spłaciwszy wierzycielowi, ojciec zaczyna szukać syna, który w tym czasie na pewno bardzo cierpi. On szuka swego syna w ciągu 10 lat, ale nie może go znaleźć. Mija 12 lat, i oto pewnego razu syn wreszcie wraca, zarobiwszy trochę pieniędzy. On najpierw idzie do ojca i mówi: “Zarobiłem 400,000 dolarów, ale jeszcze mi brak 100,000. Czy możesz tyle mi pożyczyć? Pozostanę z tobą i będę ciężko pracować, póki na oddam tej sumy.” Wtedy ojciec ze łzami w oczach obejmuje syna i mówi: “Zapłaciłem już cały twój dług! Teraz możesz być spokojny! Chyba bardzo cierpiałeś przez cały ten czas!” Zapewniając syna, że jego dług już jest spłacony, ojciec pokazuje pokwitowanie.

Syn jest pełny wdzięczności, ale jednocześnie odczuwa, że daremnie cierpiał, i myśli: “Przez 12 lat tak ciężko pracowałem, nie zażywałem odpoczynku i pokoju, a to wszystko daremnie. Dług mnie gniótł, a naprawdę nie miałem długu. Ależ nie wiedziałem. Wszystkie moje cierpienia były daremne!”

Drodzy bracia chrześcijanie, ci, którzy starają się własnymi siłami otrzymać przebaczenie grzechów, podczas gdy Jezus już wziął na Siebie wszystkie ich grzechy przez Swój chrzest i Krzyż, wszakże cierpią przez ten problem grzechu, podobnie jak ten syn.

Przyjąwszy chrzest, Jezus już zmył nasze grzechy. On już wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy w czasie chrztu, zabrał wszystką karę za grzech, przelawszy Swoją krew na Krzyżu, i w taki sposób nas zbawił. Czy teraz rozumiecie? Byliście w niewoli grzechów, ponieważ nie wiedzieliście, że Jezus wziął na Siebie wszystkie wasze grzechy w czasie chrztu. Jezus naprawdę wziął na Siebie wszystkie wasze grzechy. Wierzcie w to.“Już Więcej Nie Zachodzi Potrzeba Ofiary za Grzechy”

A teraz przeczytajmy List św. Pawła do Hebrajczyków 10:1-18: “Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, corocznie ciągle składane, nie może nigdy udoskonalić tych, którzy się zbliżają. Czyż bowiem nie przestano by ich składać, gdyby składający je raz na zawsze oczyszczeni nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Ale przez nie każdego roku [odbywa się] przypomnienie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.

Przeto przychodząc na świat, mówi:

Ofiary ani daru nie chciałeś,

aleś Mi utworzył ciało;

całopalenia i ofiary za grzech

nie podobały się Tobie.

Wtedy rzekłem: Oto idę –

w zwoju księgi napisano o Mnie –

abym spełniał wolę Twoją, Boże.

Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je. A grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.”

W tym urywku napisano, że Prawo jest “cieniem przyszłych dóbr.” Podobnie jak roczne grzechy zostały złożone na ofiarę przez nałożenie rąk w Starym Testamencie, tak Jezus przyszedł na tę ziemię i naprawdę na zawsze wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Stary Testament jest cieniem Nowego Testamentu. Cień istnieje tylko kiedy rzeczywiście jest rzecz, która ją rzuca.

Dlatego zbawienie Boże, które objawia się w systemie ofiar Starego Testamentu, zostało spełnione przez dzieło Jezusa Chrystusa. W Starym Testamencie mnóstwo baranków, kozłów i gołębi zabijano i składano w ofierze Bogu. Ale krew byków i kozłów nie mogła całkiem zmyć grzechów. Wieczne przebaczenie grzechów mógł spełnić tylko Jezus, Niebieski arcykapłan. Oto dlaczego nasz Pan przyszedł na ten świat, przyjął chrzest i przelał Swoją krew dla nas.

List św. Pawła do Hebrajczyków nazywa Jezusa Niebieskim arcykapłanem. W Starym Testamencie arcykapłan zmywał grzechy Izraelitów, przynosząc Bogu ofiary w ich imieniu. Podobnie nasz Pan przyszedł jako Niebieski arcykapłan. “Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – abym spełniał wolę Twoją, Boże.” Jezus przyszedł, aby spełnić wolę Boga Ojca.

Waszym zdaniem, jaka jest prawdziwa wola Boga Ojca? Wola Boża to zbawienie wszystkich ludzi od grzechów. Naprawdę żaden człowiek na tej planecie nie mógł spełnić woli Boga Ojca. Ale Ktoś mógł spełnić wolę Ojca, i to był Sam Jezus. Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości i zmył je, korząc się przed wolą Boga Ojca, dlatego teraz Ojciec przyjmuje jak Swoich własnych dzieci tych, którzy wierzą w Jego Syna. Taka była wola Boga Ojca. Innymi słowy, Jego wolą było przebaczenie naszych grzechów.

Korząc się przed wolą Boga Ojca, Jezus przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie wszystkie grzechy świata w czasie chrztu, przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu, i w taki sposób dał nam nowe życie. Oto dlaczego nasz Pan powiedział w Liście św. Pawła do Hebrajczyków 10:9: “Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże.”

Dalej w wierszu 9 napisano: “Usuwa jedną (ofiarę), aby ustanowić inną.” System ofiarny Prawa nie mógł dać ludzkości wiecznego zbawienia. Dlatego Bóg dał wieczne zbawienie tym, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, a nie w Prawo. Czy możemy oczyścić się od naszych grzechów przez dobroczynność? A przez modlitwy skruchy? Przynosząc wielkie ofiary naszym kościołom? Wszystko to nie może zmyć naszych grzechów. Po prostu nie możemy otrzymać przebaczenia grzechów przez nasze własne dobre uczynki. Oto dlaczego nasz Pan przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest i przelał Swoją krew.

W Liście św. Pawła do Hebrajczyków 10:10 napisano: “Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.” Tylko jeden raz przyjąwszy chrzest, umarłszy na Krzyżu i zmartwychwstawszy, Jezus został Zbawicielem tych z nas, którzy w Niego wierzą. Drodzy chrześcijanie, koniecznie powinniście zrozumieć, że nie możecie otrzymać przebaczenia grzechów przez Prawo. Ale skoro tylko uwierzycie w wodę i krew Jezusa, a także w to, że On jest prawdziwym Bogiem, wszyscy potraficie wejść do Nieba.

Aby zmyć wszystkie nasze grzechy, Jezus złożył wieczną ofiarę Swego ciała, przyjął chrzest i przelał Swoją krew. Przyszedłszy na tę ziemię, przyjąwszy chrzest, umarłszy na Krzyżu i zmartwychwstawszy, On został wiecznym Zbawicielem. Czy wasze grzechy zostały na zawsze złożone na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest? Czy dlatego Jezus powiedział: “Wykonało się”, umierając na Krzyżu? Czy Bóg dał naszym sercom Swoje prawo Ducha życia i zmył wszystkie nasze grzechy? Czy wierzycie w ewangelię wody i Ducha? Czy zostaliście sprawiedliwymi dzięki wierze w tę ewangelię? Czy wszakże pozostajecie grzesznikami?

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Wszyscy jesteście sprawiedliwi. Zanim usłyszeliście Słowo, byliście grzesznikami, ale usłyszawszy je, zostaliście sprawiedliwymi i ubraliście się w nowego człowieka, który się odnawia ku głębszemu poznaniu (List św. Pawła do Kolosan 3:10). Jak więc możemy zostać ochrzczeni w Jezusie? Dzięki wierze w Jego sprawiedliwą misję możemy zostać ochrzczeni w Jezusie, umrzeć i zmartwychwstać wraz z Nim. To jest podstawowa zasada szczerej wiary.

Drodzy bracia chrześcijanie, zrozumiejcie, że oprócz wiary nie ma innej drogi do Nieba; powinniśmy zrozumieć i uwierzyć w chrzest Jezusa i w Jego krew, odrzucić własną sprawiedliwość; tylko w taki sposób wszyscy potrafimy oczyścić się od wszystkich naszych grzechów.

Szczerze dziękuję Bogu za ewangelię wody i Ducha, którą On dał nam przez naszego Pana. Naprawdę mam nadzieję i modlę się, abyście wszyscy także poznali i zrozumieli prawdę ewangelii wody i Ducha, która objawia się w Ewangelii św. Mateusza 3:13-17, i całym sercem uwierzyli w nią, oraz abyście wszyscy zostali dziećmi Bożymi.

Niech Bóg wam daruje Swoje bezmierne błogosławieństwo!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.