" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Czy otrzymaliście
Ducha Świętego,
gdy uwierzyliście?


<Dzieje Apostolskie 18:1-3 >
“Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, Rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym.”Dlaczego Biblia mówi: „A od dni Jana
Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje
gwałtu i gwałtownicy je porywają”?
Ponieważ możemy wejść do Królestwa Niebieskiego
poprzez wiarę w cudowną ewangelię, która naucza,
że Jezus wymazał wszystkie grzechy świata przez
Swój chrzest od Jana i krew na krzyżu.

Którą ewangelię głosił Paweł? On głosił ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi. W Dziejach Apostolskich 19:1 napisano: “Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, Rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście?” (Dzieje Apostolskie 18:1-2). Więc ci ludzie wierzyli w Jezusa bez względu na Jego chrzest. Oni nie znali zachwycającej ewangelii, która pozwala otrzymać Ducha Świętego. Oto dlatego pytanie Pawła: “Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście?” było niespodziewanym dla niektórych uczniów z Efezu. Inni ludzie oczywiście pytali ich: “Czy wierzycie w Jezusa?” Ale Paweł całkiem niespodziewanie zadał im to pytanie, by oni mogli otrzymać Ducha Świętego, odnowiwszy swoją wiarę przy pomocy zachwycającej ewangelii.

Służenie Pawła polegało na głoszeniu dobrej nowiny chrztu Jezusa i Jego krwi. Paweł, Piotr i Jan razem świadczyli o chrzcie Jezusa od Jana Chrzciciela.

Popatrzmy na świadectwo apostołów o ewangelii chrztu. Po pierwsze, Paweł twierdził: “Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?” (List św. Pawła do Rzymian 6:2-3) i “Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa!” (List św. Pawła do Galacjan 3:27).

Apostoł Piotr również świadczył o ewangelii chrztu Jezusa, mówiąc w swoim Pierwszym Liście: “Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce” (I List św. Piotra 3:21-22).

Apostoł Jan również świadczył o tej zachwycającej ewangelii. W Pierwszym Liście św. Jana napisano: “A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie Ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni” (I List św. Jana 5:5-8).

Jan Chrzciciel wykonał bardzo ważną misję, wcieliwszy w życie zachwycającą ewangelię. Biblia (Księga Malachiasza 3:1-3; Ew. św. Mateusza 11:10-11) opowiada nam o Janie Chrzcicielu co następuje. Jan Chrzciciel był przedstawicielem ludzkości i jego przyjście prorokował Eliasz, o czym napisano w Starym Testamencie. W Starym Testamencie ofiarę zabijali, by przelać jej krew, albowiem człowiek przekazywał jej wszystkie swoje grzechy przez nałożenie rąk. W Nowym Testamencie ofiarą był Sam Jezus. On wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest i umarł na Krzyżu, by zapłacić za nasze grzechy. Jezus wybawił ludzkość, ponieważ Jan Chrzciciel przekazał Mu wszystkie grzechy świata przez chrzest w rzece Jordan.

Bóg zaplanował dwa wielkie czyny, by wybawić ludzkość od grzechów, i wykonał je. Pierwszym było przyjście na ziemię Jezusa przez ciało Marii Dziewicy, Jego chrzest i ukrzyżowanie, by wymazać wszystkie grzechy świata. Drugim było narodzenie Jana Chrzciciela z Elżbiety. Bóg uczynił to, by wybawić ludzkość od grzechów. Takim był plan Boga w Trójcy. Bóg posłał Jana Chrzciciela na ziemię 6 miesięcy przed Jezusem, a następnie dał nam Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości, by uwolnić nas od kary za grzechy.

Jezus świadczy o Janie Chrzcicielu w Ewangelii św. Mateusza 11:9: “Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka”. A ponadto, kiedy Jan Chrzciciel, który przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata, zobaczył Go nazajutrz, on świadczył, mówiąc: “...Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” (Ew. św. Jana 1:29.)

W Biblii często mówi się o Janie, który ochrzcił Jezusa, dlatego powinniśmy pragnąć więcej się o nim dowiedzieć. Jan Chrzciciel przyszedł na ziemię przed Jezusem. Jego misją była realizacja zachwycającej ewangelii, która została planem Bożym. Biblia mówi, że Jezus przyjął wszystkie grzechy świata od Jana i że Jan przekazał je Jezusowi, by wykonać wolę Boga.

My nazywamy go Janem Chrzcicielem, ponieważ on ochrzcił Jezusa. Jakież główne znaczenie chrztu Jezusa od Jana? Słowo “chrzcić się” oznacza “zmywać”. Ponieważ wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi w czasie Jego chrztu, one zostały zmyte. Chrzest Jezusa ma takie samo znaczenie, jak i “nałożenie rąk” na głowie ofiary w Starym Testamencie. Duchowym znaczeniem wyrazu “ochrzcić się” jest “przekazanie czegoś ludziom”, “bycie omytym” lub “bycie pochowanym”. Chrzest Jezusa od Jana został aktem pokutowania dla oczyszczenie wszystkich ludzi świata od grzechów.

Chrzest Jezusa ma takie samo znaczenie, jak i nałożenie rąk, które było sposobem przekazania grzechów na ofiarę w Starym Testamencie. Innymi słowy, lud Izraela przekazywał swoje całoroczne grzechy na ofiarę w Dzień Pojednania przez nałożenie rąk arcykapłana. Ta ofiara w Starym Testamencie miała takie samo znaczenie i zostawała składana w takim samym celu, jak i chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu.

Bóg przeznaczył Dzień Pojednania jako czas dla przebaczenia wszystkich grzechów izraelitów. Dziesiątego dnia siódmego miesiąca arcykapłan składał wszystkie grzechy, popełnione przez lud w ciągu roku, na głowie ofiary, nakładając ręce na jej głowie, by odpokutować za grzechy całego ludu. Taki był system ofiarny, ustawiony przez Pana. To był jedyny sposób przekazania ofierze grzechów ludu. Przekazanie grzechów przez nałożenie rąk było odwiecznym prawem zbawienia, które ustawił Bóg.

“I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowie kozła, i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej; a tamten wypuści tego kozła na pustynię” (III Księga Mojżeszowa 16:21-22).

W Starym Testamencie grzesznik łożył ręce na głowie ofiary i przekazywał jej swoje grzechy, by otrzymać przebaczenie. W Dzień Pojednania arcykapłan Aaron, będąc przedstawicielem całego ludu Izraela, łożył ręce na głowie ofiary, by przekazać jej wszystkie grzechy Izraela. Kiedy ofiara przyjmowała wszystkie grzechy, ona zostawała zabita.

Ta ofiara miała takie samo duchowe znaczenie, jak i Chrzest (Baptisma w przekładzie z języka greckiego oznacza “być omytym”, “być pochowanym”, “przekazywać”), który Jezus przyjął od Jana w Nowym Testamencie. Jak arcykapłan w Starym Testamencie łożył ręce na głowie ofiary, by przekazać jej grzechy ludu Izraela, tak wszystkie grzechy ludzkości przeszły na Jezusa w momencie Jego chrztu od Jana Chrzciciela. Następnie Jezus umarł na Krzyżu, by odpokutować za nasze grzechy. Oto jak cudowna ta prawdziwa ewangelia.

Jak arcykapłan Aaron składał ofiarę przebłagania za cały lud Izraela, tak Jan Chrzciciel, jeden z potomków Aarona, wykonał swoje zadanie jako przedstawiciel ludzkości, ochrzciwszy Jezusa, a więc przekazawszy Mu wszystkie grzechy świata. Bóg opowiada o tym zachwycającym zamyśle Swojej Miłości w Biblii, w III Księdze Mojżeszowej 49:4-5: “I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowie kozła, i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej; a tamten wypuści tego kozła na pustynię”. Amen. Alleluja.

Historia kościoła mówi, że w ciągu pierwszych dwóch stuleci we wczesnym kościele nie świętowano Bożego Narodzenia. Pierwsi chrześcijanie razem z apostołami Jezusa świętowali tylko 6 stycznia “Dzień chrztu Jezusa” od Jana Chrzciciela w rzece Jordan. Dlaczego oni łożyli tak wielki nacisk na chrzcie Jezusa? Odpowiedź na to pytanie jest kluczem do treści chrześcijaństwa tradycji apostolskiej. Ja mam nadzieję, że wy będziecie odróżniać wodny chrzest wierzących od chrztu Jezusa.

Chrzest wierzących pełni się i dzisiaj, ale ma całkiem inne znaczenie i odróżnia się od chrztu Jezusa od Jana. Więc wszyscy powinniśmy mieć taką wiarę, jak uczniowie Jezusa, jeśli chcemy otrzymać Ducha Świętego. Wszyscy powinniśmy napełnić się Duchem Świętym poprzez wiarę w chrzest Jezusa Chrystusa, który On przyjął w rzece Jordan od Jana Chrzciciela, i w Jego Krew na Krzyżu.

Jeśli wczesny kościół uważał chrzest za nadzwyczajnie ważny rytuał, to było powiązane z szczerą wiarą w chrzest Jezusa. Dzisiaj powinniśmy rozpatrywać Chrzest Jezusa od Jana jak niezbędną część naszego zbawienia. A ponadto powinniśmy mieć poprawną wiarę i przestrzegać jej. Musimy wiedzieć, że Jezus został ukrzyżowany, albowiem On przyjął chrzest od Jana. Powinniśmy pamiętać, że Duch Święty zaczyna żyć w nas, jeśli my wierzymy, że Jezus został ochrzczony, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, by zostać naszym Zbawicielem. Chrzest Jezusa od Jana i Jego Krew na Krzyżu są osobliwą częścią prawdziwej ewangelii.

Aby otrzymać Ducha Świętego trzeba wierzyć w zachwycającą ewangelię chrztu Jezusa i Jego Krwi. Chrzest Jezusa wymazał zarazem wszystkie grzechy ludzkości. To był Chrzest pokutowania, który prowadzi nas do otrzymania Ducha Świętego. Niektórzy ludzie nie rozumieją siły Chrztu Jezusa, oni rozumieją go po prostu jak zwykłą ceremonię.

Chrzest Jezusa jest częścią ewangelii, czyli dobrej nowiny o tym, że Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata, został osądzony za nie i przelał Krew na Krzyżu. Każdy, kto wierzy tym słowom dobrej nowiny, zostaje członkiem kościoła Pańskiego i zażywa błogosławieństwa Ducha Świętego. Duch Święty jest darem Bożym dla tych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów.

Przyjąwszy Chrzest, Jezus został “...Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata!” (Ew. św. Jana 1:29). W Ewangelii św. Jana napisano: “Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli” (Ew. św. Jana 1:6-7). Aby uwierzyć w Jezusa jako naszego Zbawiciela, który zmył wszystkie grzechy, powinniśmy zrozumieć misję Jana i jego świadectwo o Panie, jak napisano w Biblii. Dopiero wtedy zmożemy uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Aby otrzymać Ducha Świętego, powinniśmy wzmocnić naszą wiarę przy pomocy świadectwa Jana. Dlatego, aby wypełnić zachwycającą, prawdziwą ewangelię, powinniśmy wierzyć w chrzest Jezusa od Jana i Jego Krew, przelaną na Krzyżu.

W Ewangelii św. Mateusza napisano, że “od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają” (Ew. św. Mateusza 11:12). Ten urywek jest znany jak jeden z najcięższych wierszy Biblii. Powinniśmy zwrócić osobliwą uwagę na frazę “A od dni Jana Chrzciciela”. Ona naprawdę głosi, że służenie Jana było bezpośrednio powiązane z misją Jezusa dla wykonania naszego zbawienia.

Jezus chce, byśmy weszli do Królestwa Niebieskiego z twardą wiarą, jak odważni i silni ludzie. My grzeszymy codziennie, jesteśmy bardzo słabi, jednak On, bez względu na naszą słabość i niemoc, pozwala nam wejść do Jego Królestwa za pomocą twardej wiary. Dlatego ten urywek oznacza, że ludzie mogą wejść do Królestwa Niebieskiego poprzez wiarę w zachwycającą ewangelię, która naucza nas, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana Chrzciciela i Swoją Krew na Krzyżu. Innymi słowy, możemy zdobyć Niebo za pomocą twardej wiary w zachwycającą ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi.

Chrzest Jezusa wymazał wszystkie nasze grzechy, a nasza wiara w to gwarantuje nam otrzymanie daru Ducha Świętego. Musimy opowiadać o tej ewangelii naszym sąsiadom, rodzicom, znajomym i wszystkim ludziom. Powinniśmy wierzyć w zachwycającą ewangelię, która mówi, że grzechy świata przeszły na Jezusa w momencie Jego chrztu. Przy pomocy naszej wiary my odnajdziemy szczęście zbawienia i obecności Ducha Świętego.

Chcesz wiedzieć więcej o Duchowi Świętemu? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Duchowi Świętemu.

Chrzest Jezusa wymazał wszystkie nasze grzechy, a Jego Krew została zapłatą za grzech. Powinniśmy wyjaśniać niewierzącym zachwycającą ewangelię wody i Ducha. Jedynie to pomoże im powrócić do wiary w ewangelię wody i Ducha i postępować według Ducha Świętego. Ja chcę, byście uwierzyli w to. Jedynie mając wiarę w chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela i Jego Krew na Krzyżu można otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów i napełnić się Duchem Świętym.

Wszyscy ludzie mogą zostać dziećmi Bożymi, w których będzie mieszkać Duch Święty. Oni mogą zostać naszymi braćmi i siostrami, jeśli uwierzą w ewangelię wody i Ducha. Powinniście mieć taką twardą wiarę w dobrą nowinę, jaka była w Pawła. Jestem wdzięczny Panu za to, że On dał nam zachwycającą ewangelię, i oddaję Mu cześć. Amen.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.