" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Kazanie na Górze


< Ewangelia św. Mateusza 5:1-16 >
“Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą,
albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi,
albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”W Ewangelii św. Mateusza 5:1-7 czytamy, co Jezus powiedział Swoim uczniom i nam. Chrześcijanie nazywają to kazanie “Kazaniem na górze”, ponieważ Jezus przemówił te słowa na górze.Błogosławieństwo dla Ubogich w Duchu

Najpierw, czytając Pismo Święte, zobaczymy, że w Ewangelii św. Mateusza 5:3 Jezus powiedział: “Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.” Mówiąc: “błogosławieni ubodzy w duchu”, Pan ma na myśli, że On dał Niebo tylko ubogim w duchu.

On powiedział: “błogosławieni ubodzy w duchu,” i to jest Prawda. To jest naprawdę tak. Ubodzy w duchu, o których powiada Jezus, nie mogą być zadowoleni w tym świecie, i dlatego przyjmują zbawienie, które Bóg im daje. Gdyby wasza dusza była zadowolona świeckimi rzeczami, nie moglibyście przyjąć do serca przebaczenia grzechów, które On daje za pomocą ewangelii wody i Ducha. Oto dlaczego On powiada, że jeśli jesteście ubodzy w duchu, to Królestwo Niebieskie jest wasze. Bóg daje wam przebaczenie grzechów i Królestwo Niebieskie, jeśli jesteście ubodzy w duchu.Błogosławieństwo dla Tych, Którzy się Smucą przez Ewangelię Wody i Ducha

Druga nauka Jezusa w Ewangelii św. Mateusza 5:4 powiada nam: “Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.” On powiedział te słowa, widząc, jak ci, którzy wierzyli w ewangelię wody i Ducha, cierpieli z powodu grzechów, popełnionych przed Bogiem. Bóg powiedział, że zasmuceni przed Bogiem z powodu swoich grzechów będą pocieszeni przez Boga. Dlaczego? Dlatego, że tacy ludzie cierpią przed Bogiem z powodu swoich grzechów. Ci, którzy wyznają Boga i wierzą, że On jest żywy, nie mogą nie płakać z powodu swoich grzechów. Bóg pociesza tych ludzi, dając im zbawienie za pomocą ewangelii wody i Ducha.

Naprawdę nawet wierząc w Jezusa, my często popełniamy pomyłki przed Bogiem i grzeszymy. A jednak Bóg zawsze pociesza tych, których serca cierpią z powodu grzechów, popełnionych przez nich w czasie, kiedy oni jeszcze nie żyli według woli Bożej, i którzy wszakże grzeszą, choć wyznają Boga.

Przed Bogiem jesteśmy niedoskonali w wielu rzeczach. Oczywiście, niektórzy ludzie nie widzą swoich grzechów i niesprawiedliwości, ponieważ są przekonani, że ponieważ wszystkie instynkty zostały dane przez Boga, nie mogą być grzechami. A jednak Bóg nie pocieszy nas, jeśli nasze serca się nie smucą z powodu tego, że jesteśmy niedoskonali, że nie żyjemy według woli Bożej. Oto dlaczego powinniśmy sercem wierzyć w ewangelię wody i Ducha, cierpiąc przed Bogiem z powodu naszych nieprawości i smucąc się z powodu naszych grzechów. Tylko w taki sposób nasze serca naprawdę będą pocieszone zbawieniem, które Bóg dał nam.Błogosławieństwo, Które Otrzymują Cisi

W Ewangelii św. Mateusza 5:5 Biblia powiada nam: “Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.” Istnieje przyczyna, dla której nasze serca powinny być ciche przed Bogiem. Jeśli nasze serca są ciche przed Bogiem, to możemy przyjąć słowa zbawienia ewangelii wody i Ducha, o którym On powiada naszym sercom. Jeśli nasze serca nie są ciche, lecz przeciwnie, nie korzą się przed Bogiem, to nie możemy przyjąć Słowa Bożego do naszych serc. Oto dlaczego przekorne serca przynoszą ludziom wielkie problemy. Oto dlaczego ważne jest to, jakie są nasze serca przed Bogiem. Hipokryci mogą pewien czas oszukiwać ludzi, ale nie mogą mieć wiecznego współuczestnictwa z Bogiem, jeśli nie przyjmują Słowa Bożego z pokornym sercem.

W Ewangelii św. Mateusza 5:5 Biblia powiada nam: “Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.” Te słowa powiadają nam, że ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, odziedziczą Tysiącletnie Królestwo i wieczne Królestwo Boże jako spadek wiary. Jeśli przyjmujemy do serca ewangelię odkupienia, czyli ewangelię wody i Ducha, to otrzymujemy wieczne przebaczenie grzechów. Każdy, kto pokornie wyznaje w swoim sercu, że ewangelia wody i Ducha jest Prawdą, może przyjąć wszystkie boskie błogosławieństwa z Nieba. Te słowa powiadają nam, jak naprawdę błogosławieni są ci, którzy z pokornym sercem przyjmują ewangelię wody i Ducha.

Powinniśmy wyznać w naszych sercach, że “wszystkie słowa Boże są prawdziwe.” Bóg przemawia do wszystkich nas przez zapisane Słowo Boże. Przez Swoje Słowo Bóg powiada nam: “Jesteście pełni grzechów z powodu win waszych przodków.” Dlatego wszyscy powinniśmy szczerze wyznać Słowo Boże. Cokolwiek Bóg nam mówi, powinniśmy pokornie przyjąć Jego słowa. Cokolwiek Bóg nam powiedział, to wszystko rzeczywiście jest Prawdą (przypis: “autentyczna prawda” nie jest powszechnym zwrotem amerykańskim). Ci, którzy pokornie przyjmują do serca każde Słowo Boże, mogą mieć wiarę, która odziedziczy Królestwo Niebieskie.

Ci, którzy mają pokorne serca przed Bogiem, silnie wierzą w słowa, które Bóg im powiedział. Dlatego Bóg powiada im o ewangelii wody i Ducha. On także daje Tysiącletnie Królestwo jako spadek tym, którzy przyjęli do serca ewangelię wody i Ducha. Ta wiara pozwala nam odziedziczyć nową ziemię.Błogosławieństwo, Które Otrzymują Ci, Którzy Chcą Służyć Ewangelii Wody i Ducha

A w wierszu 6 napisano: “Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.” Te słowa oznaczają, że ci, którzy pragną spełniać wolę Bożą, będą nasyceni pracą dla sprawiedliwości Bożej. Sprawiedliwi pragną służyć Bogu. Dlatego oni spełniają czyny sprawiedliwe, aby jeść pokarm dla duszy. Przecież każde Słowo Boże jest pokarmem życia dla wszystkich dusz (Księga Izajasza 55:1). Wszystkie dzieła Boże także są pokarmem duchowym dla sprawiedliwych. Ta prawda jest tajemnicą dla tych, którzy nie narodzili się ponownie. Sprawiedliwi nasycają się uczynkami sprawiedliwymi przez jedność z kościołem.

Zostawszy sprawiedliwymi dzięki przebaczeniu grzechów, my z wami łakniemy albo dzieł Bożych, albo żądz cielesnych. Wszystkim tym, których serca pragną wykonywać dla Boga czyny sprawiedliwe, Bóg zawsze pozwala spełniać mnóstwo czynów sprawiedliwych przez Swój kościół. Bóg daje nam duchową wiarę, abyśmy mogli spełniać dzieła Boże, i pozwala nam nasycić się, kiedy pracujemy dla sprawiedliwości. Ci, którzy chcą spełniać Boże czyny sprawiedliwe, naprawdę otrzymują pełność ducha.

Czy pragniecie spełnienia sprawiedliwych czynów Bożych? Jeśli tak, to otrzymacie pełność ducha, głosząc ewangelię wody i Ducha i spełniając dzieła Boże. Powinniście wiedzieć, że choć wasze ja zewnętrzne może pragnąć zadowolenia żądz cielesnych, Duch Święty w waszych sercach pragnie spełnienia sprawiedliwych czynów Bożych i zawsze chce spełniać dzieła sprawiedliwe.

W Ewangelii św. Mateusza 4 nasz Pan powiedział: “Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” Kiedy Jezus pościł przez 40 dni, diabeł powstał przed Nim i powiedział: “Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem.” Diabeł kusi Jezusa i wszystkich innych, mówiąc: “chleb dla ciała jest życiem.” A jednak to nie jest prawda. Przecież Jezus powiedział: “Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” Człowiek nie może żyć tylko chlebem dla ciała. Przecież człowiek ma duszę. Dlatego ludzie powinni spożywać chleb dla ciała, a także Słowo Boże, które pochodzi z ust Bożych i jest pokarmem dla duszy. Tylko w taki sposób nasze ciało i duch mogą żyć.

W gruncie rzeczy, ta prawda powiada nam, że Słowo Boże, którym Bóg przemówił do nas, daje życie naszym duszom. My, sprawiedliwi, nie możemy żyć tylko chlebem ciała, lecz również musimy słuchać i wierzyć w Słowo Boże, które pochodzi z ust Bożych. Niezależnie od tego, ile chleba zje narodzony ponownie święty, on odczuwa głód i pragnienie, ponieważ duch pragnie spełnienia sprawiedliwych czynów Bożych. Duch Święty mieszka w sercu sprawiedliwego, dlatego powinniśmy żyć, spełniając czyny sprawiedliwe. W taki sposób sprawiedliwi mogą żyć, tylko słuchając i wierząc w każde słowo, które pochodzi z ust Bożych. Widzimy, że możemy żyć, tylko wierząc w każde słowo Boże i podążając za Panem z wiarą.

Dusze narodzonych ponownie świętych pragną spełnienia sprawiedliwych czynów Bożych. Ludzie żyją nie tylko chlebem ciała, lecz również słuchaniem i wiarą w każde słowo, które pochodzi z ust Bożych. Dusze sprawiedliwych mogą mieć pełność duchową, głosząc ewangelię wody i Ducha innym ludziom. Dusza i ciało sprawiedliwych żyją, spełniając sprawiedliwe czyny zbawienia innych od grzechów.

W sercach narodzonych ponownie świętych jest pragnienie spełnienia czynów sprawiedliwych. My, sprawiedliwi, nie możemy żyć rzeczami tego świata. Nie możemy żyć tylko ciałem. Sprawiedliwi, których wiara jest słaba, myślą tak: “Otrzymałem przebaczenie grzechów, a więc teraz mogę żyć, przecież będę dbać o mieszkanie, potrawę i ubranie.” Sprawiedliwy z takimi myślami zaczyna podążać za własnymi żądzami i zresztą traci życie.

A jednak sprawiedliwi nie mogą żyć, zadowalając tylko żądze ciała. Nawet jeśli sprawiedliwy pragnie zadowolenia pragnień ciała, ciało nigdy nie będzie zadowolone. Jeśli on tylko pragnie zadowolenia pragnień ciała, to serce sprawiedliwego jest głodne. Z drugiej strony, my, narodzeni ponownie, łakniemy i pragniemy czynów sprawiedliwych, dlatego zawsze serdecznie głosimy ewangelię wody i Ducha. Dusze i ciała sprawiedliwych prosperują dzięki wierze w Słowo Boże i spełnieniu czynów sprawiedliwych.

Nowi wierzący często nie rozumieją tej prawdy wiary. Dlatego dusze ludzi, którzy mają słabą wiarę, często giną, ponieważ pragną zadowolenia żądz cielesnych. Sprawiedliwych, którzy pragną zadowolenia żądz cielesnych, diabeł kusi świeckimi rzeczami. Jeśli sprawiedliwi poddają się tej pokusie, oni umierają.

Oto dlaczego Pan powiedział, że błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. My także już zostaliśmy ludźmi, którzy spełniają sprawiedliwość Bożą. Dlatego istnym pokarmem dla naszych dusz jest głoszenie ewangelii wody i Ducha, praca dla sprawiedliwości Bożej. Głoszenie ewangelii wody i Ducha zostaje istnym pokarmem dla naszych dusz.

Kiedy nasz Pan był na tej ziemi ze Swoimi uczniami, On także potrzebował potrawy dla ciała. Pewnego razu w miasteczku samarytańskim, zwanym Sychar, uczniowie Jezusa musieli przebyć długą drogę dla zakupienia żywności. Kiedy uczniowie dawali Mu żywność, mówiąc: “Panie, jedz,” Pan powiedział: “Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie.” Pokarm, o którym On powiedział, znajduje się w głoszeniu ewangelii wody i Ducha. Oto co Jezus miał na myśli, kiedy powiedział do kobiety przy studni, że jest Mesjaszem.

Powinniśmy wiedzieć, że Duch Jezusa żywił się spełnieniem Woli Ojca. Uczniowie nie wiedzieli tej prawdy, ponieważ jeszcze byli młodzi duchowo, dlatego Jezus powiedział im o tym. W taki sposób te słowa dotyczą także nas i innych chrześcijan, którzy narodzili się ponownie.

Właściwie dusze sprawiedliwych naprawdę mogą żyć, korząc się, wierząc i spełniając sprawiedliwość Bożą, i w taki sposób codziennie duchowo się nasycać. Sprawiedliwi się nasycają, wierząc i spełniając sprawiedliwość Bożą. My nasycamy się duchowo, spełniając sprawiedliwość Bożą, i możemy żyć, ponieważ wielbimy Boga.

Błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości Bożej. Czy należycie do tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości Bożej? ―Tak.― Ja także pragnę sprawiedliwości Bożej. Dlatego, zrobiwszy coś dla sprawiedliwości Bożej, nadal Mu służę, spełniam wolę Bożą, przedłużam pragnąć i spełniać sprawiedliwość.

Pewnego razu oglądałem program telewizyjny pod tytułem “Podróże dookoła świata.” W tym programie ludzie, którzy podróżowali w różnych częściach świata, pokazywali filmy, które nakręcili w różnych państwach świata. Oglądając ten program, myślałem: “Muszę przynieść ewangelię wody i Ducha w to państwo.” Podczas gdy wielu ludzi, oglądając ten program, myślało, że to jest zabawne lub ciekawiło się nową kulturą, ja, sprawiedliwy, zobaczywszy ten program, zrozumiałem, że ludzie w tym państwie potrzebowali ewangelii wody i Ducha. Sprawiedliwi są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, dlatego cokolwiek widzą, patrzą na wszystko z innej perspektywy. My, sprawiedliwi, odczuwamy potrzebę głoszenia ewangelii wody i Ducha tym ludziom świata, którzy nie znają sprawiedliwości Bożej.

Co się dzieje, kiedy głosimy im ewangelię wody i Ducha? Oni otrzymują uwolnienie od wszystkich grzechów, nieprawdaż? Tak. Jeśli chcemy przynieść ewangelię wody i Ducha ludziom w tym państwie, to przede wszystkim powinniśmy zrobić jedną ważną rzecz – znaleźć kogoś, kto rozumie język i kulturę tego państwa. Dlatego właśnie przede wszystkim próbujemy znaleźć dobrych tłumaczy z różnych języków.

Tym, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, Bóg zawsze pomaga spełniać czyny sprawiedliwe. Pragnąc znaleźć ludzi, którzy mogliby przekładać dla nas, dowiedzieliśmy się, że możemy ich odnaleźć przez reklamę w Internecie, i zamieściliśmy ogłoszenie. I oto już mamy odpowiedzi. Wielu ludzi zainteresowanych zwróciło się do nas, i powierzyliśmy im przekład, wybrawszy kompetentnych tłumaczy z każdego języka.

Jesteśmy sprawiedliwymi ludźmi, którzy głoszą ewangelię wody i Ducha ludziom po całym świecie. Sprawiedliwi chcą głosić sprawiedliwość każdej straconej duszy po całym świecie. My, narodzeni ponownie, chcemy głosić sprawiedliwą ewangelię wszystkim ludziom.

Sprawiedliwość Boża jest istnym pokarmem życia dla dusz sprawiedliwych, dlatego ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości mogą się nasycić. Sprawiedliwi nie mogą żyć bez spełnienia sprawiedliwości Bożej w tym świecie. Bez duchowej potrawy oni zresztą umierają z głodu duchowego. Sprawiedliwi to dobre drzewa duchowe, które wydają dobre owoce. Podobnie jak ludzie odczuwają głód, jeśli nie jedzą żywności dla ciała, tak sprawiedliwi, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, nie mogą żyć w głodzie duchowym, nie spełniając sprawiedliwości. Bracia chrześcijanie, spróbujcie przestać spełniać sprawiedliwość, odrzucić jedność z kościołem. Wtedy odczujecie, jak wasza dusza umiera bez sprawiedliwości Bożej. Serca sprawiedliwych pragną sprawiedliwości i chcą spełniać dzieła Boże, oni chcą jeść pokarm duchowy.

Młodzi w wierze powinni nadal żywić się pokarmem duchowym, ale kiedy ich wiara wzrośnie, żywiąc się pokarmem duchowym i spełniając sprawiedliwość, oni także potrafią delektować się radością zbawienia. Oto dlaczego nasze poprzednicy w sprawiedliwej wierze prowadzą życie sprawiedliwe. Często mówię moim współpracownikom: “Zróbmy jeszcze to, a potem odpoczniemy,” jednakże to nie jest tak łatwe. Możemy umrzeć duchowo, jeśli nie będziemy spełniać dzieł Bożych! Powinniśmy spełniać dzieła Ducha.

Bracia chrześcijanie, czyż nie jecie, kiedy wasze ciało chce jeść? Kiedy odczuwacie, że umieracie z głodu, musicie jeść. Dlatego ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości Bożej muszą spełniać dzieła Boże. Tacy ludzie są błogosławieni. Nasz Pan zawsze powiada to sprawiedliwym. My, sprawiedliwi, nasycamy się duchowo, kiedy spełniamy dzieła Boże. Drodzy bracia chrześcijanie, jeśli chcecie się nasycić, to starannie pracujcie dla Boga!

A jednak nie możecie spełniać woli Bożej samodzielnie. Dlatego powinniśmy razem spełniać dzieła Boże. Słuchanie Słowa Bożego jest sprawiedliwością, i gdy czytamy Słowo Boże i modlimy się do Boga o pomoc, a także starannie spełniamy swoje obowiązki, to wszystko również jest dla Jego sprawiedliwości. Pan powiedział: “Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.” Bóg powiada nam najpierw starać się o Jego sprawiedliwość. To znaczy, że najpierw powinniśmy myśleć o dziełach Bożych, a już potem o rzeczach cielesnych. Jeśli będziemy tak postępować przed Bogiem, to otrzymamy od Niego wszystkie błogosławieństwa duchowe i cielesne. Tu Bóg powiada nam o prawdzie ducha. To jest prawda, której chrześcijanie i słudzy Boga nigdy nie powinni zapominać.Błogosławieństwo, Które Otrzymują Miłosierni

W Ewangelii św. Mateusza 5:7 napisano: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” W Biblii być miłosiernym względem innych oznacza mieć miłosierdzie dla grzeszników. Widząc grzeszników, myślimy: “Jak żałosne.” Kiedy my, sprawiedliwi, patrzymy na dusze, które nie narodziły się ponownie, widzimy, jak żałosne one są. To nie tylko ludzie w naszym państwie, lecz również ludzie w wielu innych krajach świata.

W czasie mojej pierwszej misyjnej podróży do Chin wpadłem do baru kawowego w Pekinie, aby odpocząć z moim współpracownikiem. Dwaj podróżnicy z zachodu siedzieli obok nas; zamówili kromkę chleba i tylko dwie filiżanki kawy. Podczas gdy my poważnie omawialiśmy plany misji w tym państwie, oni rozmawiali ponad dwie godziny. Kiedy jeden mówił, inny słuchał i odzywał się “Aha!” a gdy drugi mówił, pierwszy odpowiadał “Aha!” Oni naprawdę serdecznie gadali i słuchali. Niezależnie od treści ich rozmowy, oni wyglądali naprawdę bardzo złaknieni dyskusji.

Kiedy widzę takich ludzi, ja także odczuwam współczucie. Oni naprawdę poważnie omawiają trywialne materialne rzeczy, ale muszą usłyszeć od nas ewangelię wody i Ducha. Przecież teraz ona jest najbardziej aktualnym tematem dla naszych rozmów. Odczuwam współczucie, kiedy widzę takich ludzi. Choć chwalą się świeckimi rzeczami, oni są warci współczucie, ponieważ nie znają ewangelii wody i Ducha.

W sercach sprawiedliwych jest pragnienie publikowania książek jako pokarmu dla zbłąkanych dusz i rozdawania ich wszystkim ludziom. Ale ludzie nawet nie wiedzą, jak żałośnie wyglądają. Choć nasz kraj nie jest tak bogaty i potężny, jak rozwinięte zachodnie państwa, i dlatego mogą patrzeć na nas jak na ludzi ze słabego państwa, my, sprawiedliwi, współczujemy duchowo wszystkim ludziom. Nawet ludzie z bardzo bogatych państw są żałośni w oczach sprawiedliwych.

“Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” To znaczy, że ci, którzy mają miłosierdzie dla innych, dostąpią miłosierdzia. Dla ilu ludzi powinniśmy mieć miłosierdzie! Dla wszystkich ludzi świata.Błogosławieństwo Tych, Którzy Mają Przebaczenie Grzech

W Ewangelii św. Mateusza 5:8 Pan powiedział: “Błogosławieni czystego serca.” On powiedział, że ludzie czystego serca będą oglądać Boga. Drodzy bracia chrześcijanie, w gruncie rzeczy ludzie czystego serca to ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów dzięki wierze w Słowo Boże i w ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy nie pragną zadowolenia pragnień ciała, a potrzebują ewangelii wody i Ducha, są ludźmi czystego serca.

Wczoraj w telewizji oglądałem dramat historyczny. W tym dramacie jeden z poddanych króla zresztą powstał przeciwko mu i napadł na pałac. Król zaniepokoił się z powodu powstania. Poddany króla zresztą zaplanował zdradę przy poparciu swoich poddanych. Wpierw ten poddany króla nie chciał walczyć za tron. “Nigdy nie potrafię tego zrobić. Zdradzić króla, będąc jego poddanym – to jest sprzeczne z moimi pryncypiami.” Chyba wydaje się, jakoby on naprawdę rozumie te pryncypia i jest sprawiedliwy, ale naprawdę jest tchórzem. Czekał możliwości objąć tron i wreszcie przyjął życzenia swoich poddanych i postanowił zrzucić króla, udając, że to jest sprzeczne z jego wolą, lecz robi to za namową swej żony. Ci, którzy rozpoczynają rewolucje w tym świecie są tacy sami. Dlatego to jest prawda, gdy mówią, że polityka ma na celu uczynienie interesów prywatnych interesami społecznymi.

Drodzy bracia chrześcijanie, czy nasz Pan może stracić nasze poparcie? Nie, nie może. Pan jest wszechmogącym Królem królów i dobrym Królem dla nas. Król królów upokorzył się i zbawił Swój lud od grzechów. On zmył wszystkie grzechy Swego ludu i zbawił go ewangelią wody i Ducha. To czyż Jego lud będzie szczerze iść za Panem? Tak, pójdziemy za naszym Królem.

Jezus Chrystus, Król królów, jest Królem sprawiedliwych. Jezus Chrystus, Król wszechświata, jest Bogiem dla nas. Czytając, co napisano w rozdziałach 1–7 Ewangelii św. Mateusza, możemy zrozumieć, że Jezus Chrystus nie był człowiekiem, takim samym stworzeniem, jak Konfucjusz, Sokrates, Platon i Budda. Jezus Chrystus jest Wszechmogącym Bogiem dla wszystkich nas i naszym Zbawicielem. On jest Królem, który rządzi niebem i ziemią.

Nasz Pan powiedział: “Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.” Kto jeszcze mógłby powiedzieć te słowa? Nikt nie może tego zrobić. Naszym Królem jest tylko nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Dziś jest wielu teologów, którzy zaprzeczają boskości Jezusa. Ale Jezus, Ojciec i Duch Święty są naszym Bogiem, który stworzył niebo i ziemię, i to jest Prawda (I Księga Mojżeszowa 1:1). Pan powiedział Swoim uczniom “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.”

Czy ktoś z was, otrzymawszy przebaczenie grzechów, wątpi w boską naturę Jezusa? Nie możemy nawet na chwilę zaprzeczyć emu, że Jezus Chrystus jest Osobą Trójjedynego Boga, Królem królów. Pan przyszedł na ten świat i zbawił nas od naszych grzechów i kary za grzechy ewangelią wody i Ducha. Bóg Ojciec pozwala nam raz na zawsze zbawić się od wszystkich naszych grzechów, jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i w prawdziwą ewangelię. My wierzymy w siłę ewangelii wody i Ducha.

Gdyby Jezus Chrystus nie był Bogiem, ludzkość nie mogłaby się uwolnić od grzechu. Gdyby Jezus Chrystus nie był Doskonałym Bogiem dla nas, cała Jego misja także nie byłaby doskonała. Wtedy my także nie potrafilibyśmy otrzymać zbawienia od wszystkich naszych grzechów dzięki wierze w Niego jako naszego Zbawiciela. Syn Boży przyszedł na ten świat jako Zbawiciel i zbawił nas od wszystkich grzechów świata, dlatego otrzymujemy zbawienie od wszystkich naszych grzechów dzięki wierze w Niego.Błogosławieństwo, Które Otrzymują Pokój Czyniący

W Ewangelii św. Mateusza 5:9 Pan powiedział: “Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.” Pan nazywa nas, chrześcijan, którzy narodzili się ponownie, duchowymi kapłanami. Z punktu widzenia duchowości jesteśmy kapłanami, którzy idą do ludzi w tym świecie, aby pojednać ich z Bogiem przez Chrystusa. Ci, którzy zostali kapłanami przed Bogiem, uporczywie pracują, aby pojednać ludzi z Bogiem. Głosząc ewangelię wody i Ducha i prawdę przebaczenia grzechów ludziom w tym świecie, możemy ich pojednać z Bogiem. Oprócz tego, sprawiedliwi głoszą ludziom zbawienie Boże, wolę Bożą.

Oni głoszą tę prawdę: “Ludzie zgrzeszyli przed Bogiem. Dlatego oni są skazani na zrujnowanie za ich grzechy. Oni pójdą do piekła. Dlatego przyjmijcie miłość i zbawienie Boże poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, i wtedy otrzymacie zbawienie od wszystkich grzechów.” My naprawdę kochamy ewangelię zbawienia i głosimy ją. Wyzwalamy ludzi i jednamy ich z Bogiem, głosząc Prawo Boże i ewangelię wody i Ducha.

Teraz studenci naszej szkoły misyjnej głoszą ludziom ewangelię, i jeśli my chcemy dojść do ludzi, to powinniśmy zaostrzyć duchowe miecze Słowa. Rozumiemy i wierzymy w ewangelię wody i Ducha, i świadczymy zabłąkanym duszom o tej ewangelii, w którą wierzymy. Dlatego powinniśmy najpierw zaznaczyć urywki, w których napisano o ewangelii wody i Ducha, a potem iść głosić. Tylko wtedy potrafimy spotkać dusze, przygnębione grzechem, i właściwie je nauczać. Wszystkie rzeczy można spełniać z wiarą lub bez wiary. Te słowa z Biblii są bronią duchową dla sprawiedliwych. Dla każdego chrześcijanina, narodzonego ponownie, Słowo Boże jest potężną bronią.

Pan powiedział, że pokój czyniący otrzymają błogosławieństwo. To znaczy, że błogosławieni są ci, którzy głoszą tę ewangelię wody i Ducha. On powiedział, że tych ludzi nazwą synami Boga. W rzeczywistości tylko synowie Boże mogą głosić ewangelię wody i Ducha, a ci, którzy słyszą ewangelia, mogą pojednać się z Bogiem. Sprawiedliwi poświęcają się głoszeniu ewangelii wody i Ducha. Dlatego oni otrzymują od Boga obfite błogosławieństwa duchowe i cielesne.Błogosławieństwo Tych, Którzy Cierpią Prześladowanie dla Sprawiedliwości

W Ewangelii św. Mateusza 5:10 napisano: “Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.” Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha i spełniają to dzieło, będą mieć Królestwo Niebieskie. Ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, otrzymają błogosławieństwo.

Drodzy bracia chrześcijanie, czy wy kiedyś byliście tymi, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości? Czy kiedyś byliście prześladowani przez grzeszników za sprawiedliwość Bożą, za ewangelię wody i Ducha, za przestrzeganie ewangelii wody i Ducha, za jedność z kościołem Boga i z Królestwem Bożym, za spełnienie dzieł Bożych? Czy was kiedyś ignorowali ludzie za waszą wiarę w ewangelię wody i Ducha? Oto co oznacza być prześladowanym za sprawiedliwość Bożą. Sprawiedliwych prześladują za sprawiedliwość Bożą nawet ich własne, biologiczne rodziny. Bóg daje błogosławieństwo tym ludziom.

Sprawiedliwi nie powinni się martwić z powodu tego, że są prześladowani dla sprawiedliwości Bożej. To jest błogosławieństwo od Boga. Jeśli sprawiedliwi żyją dla sprawiedliwości Bożej, to będą prześladowani nawet przez grzeszników. Sprawiedliwych prześladują nawet ich przyjaciele. Jeśli próbujecie być w jedności z kościołem Bożym, to koniecznie będziecie prześladowani. Taka jest wola Boża, że sprawiedliwi są prześladowani (II List św. Pawła do Tymoteusza 3:12). Sprawiedliwych prześladują słowami, mówiąc: “Czy naprawdę powinniście chodzić na każde nabożeństwo zamiast wieść życie przypadkowej wiary? Czyż nie jest wam ciężko? Nie martwcie się! To nic strasznego, jeśli tylko raz w roku opuścicie nabożeństwo! Czy naprawdę powinniście żyć wiarą? Czy naprawdę musicie to robić?”

Tak czy nie? Tak. “Czy naprawdę powinniście to robić i rozerwać bliskie stosunki z nami? Wydaje się, że wasza wiara w Jezusa jest błędna.” Oto co mówią ludzie. Kiedy ludzie świata mówią o pokoju, oni myślą, że jedność z nimi to pokój, ale prawdziwy pokój to prześladowanie za Królestwo Boże, za ewangelię Bożą, za zbawienie dusz. Oto co oznacza być prześladowanym za sprawiedliwą ewangelię Bożą.

Pragnąć pokoju dla siebie, dla własnej dumy, dla sławy, dla uniknięcia własnych strat – to wszystko nie jest prześladowaniem za sprawiedliwość, lecz prześladowaniem za własne interesy. To nie jest prześladowanie za sprawiedliwość Bożą. To jest prześladowanie za własne uczynki. Nasz Pan powiada nam o prześladowaniu za sprawiedliwość, za czyny sprawiedliwe, za zbawienie dusz i za Królestwo Boże.

Kiedy ktoś was obraża i prześladuje, mówią kłamliwie wszystko złe na was z powodu sprawiedliwości Bożej, wy możecie pomyśleć: “Choć on nas prześladuje, ponieważ nie rozumie, muszę to zrobić, aby zbawić tego człowieka od grzechów.” Królestwo Niebieskie jest dla takich ludzi, jak wy.

Dziś wielu z tych, którzy usłyszeli prawdziwą ewangelię, nie chcą być prześladowani dla sprawiedliwości. Dlatego oni boją się naprawdę wierzyć w Chrystusa. Niektórzy ludzie znają ewangelię wody i Ducha, ale nie głoszą jej innym; a niektórzy wybierają grzeszników, a nie Boga, aby unikać prześladowania. Oni nie otrzymają błogosławieństwa. Nawet jeśli oni otrzymali przebaczenie grzechów, ale nie są prześladowani za tę ewangelię wody i Ducha, to zresztą zdradzają prawdziwą wiarę zamiast strzec jej do dnia, kiedy powstaną przed obliczem Boga. Każdy może być słaby, ale jeśli w głębi serca zaprzecza prawdziwej ewangelii i jednoczy się z ludźmi świata, aby powstać przeciwko ewangelii, to nie jest szczęśliwy.

Podobnie jak rybacy wybrali dobre ryby do naczyń, a złe wyrzucili, tak Bóg oddzieli grzeszników od sprawiedliwych (Ewangelia św. Mateusza 13:47-49). O tym napisano w przypowieściach o Niebie w Ewangelii św. Mateusza. A jednak naprawdę żaden człowiek, który ma Ducha Świętego, nie może uniknąć prześladowania za sprawiedliwość. Raczej człowiek nie może nie żyć dla sprawiedliwości, uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha i otrzymawszy przebaczenie grzechów. Człowiek nie może szukać własnej korzyści, jeśli nim naprawdę rządzi Duch Święty. Sprawiedliwych prześladują za sprawiedliwość.

Czy to jest źle, że sprawiedliwi doznają trudności? Wcale nie. Czasami doznajemy trudności w głoszeniu ewangelii, ale czyż coś w życiu daje się łatwo? Mam nadzieję, że wszyscy należycie do tych, których prześladują za sprawiedliwość Bożą. I chcę, abym pierwszy był prześladowany. Jako sprawiedliwy, mam nadzieję, że was będą prześladować nie za takie winy, jak nieostrożne prowadzenie samochodu po pijanemu, kradzież w sklepie czy szwindel. Bóg nie byłby z tego zadowolony.

W Ewangelii św. Mateusza 5:11-12 Jezus powiedział: “Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.” On powiedział, że jesteśmy błogosławieni, kiedy nam urągają i prześladują nas, i kiedy mówią kłamliwie wszystko złe na nas z Jego powodu.

Ludzie w tym świecie często prześladują dzieci Bożych i kościoły Boże. Co to znaczy? To znaczy, że my, sprawiedliwi, jesteśmy błogosławieni. Jeśli ludzie tego świata znieważają nas za to, że wierzymy i głosimy sprawiedliwość Bożą, to otrzymamy błogosławieństwo od Boga. Sprawiedliwi otrzymują błogosławieństwo, ponieważ są prześladowani za ewangelię Bożą i za Kościół Boży. Ale niektórzy ludzie nie wierzą w Jego Słowo, aby uniknąć prześladowania za wiarę w Boga.

W Starym Testamencie tych proroków i sług Bożych, którzy są naszymi poprzednikami w wierze, prześladowali o wiele więcej za wiarę w Boga, niż nas.Jesteśmy Solą i Światłem Świata

Jezus powiedział: “Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.” My, sprawiedliwi, jesteśmy solą dla ziemi. To, że sprawiedliwi są solą dla ziemi, oznacza, że oni są niezbędni w tym świecie. Ludzie, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, są niezbędni dla tego świata.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Ale co się stanie, gdy sól utraci swój smak? Co to znaczy, że sól traci swój smak? To znaczy, że już nie może być wykorzystywana jak sól. Sprawiedliwy traci swoją siłę, jeśli wyrzuca Prawdę i idzie za tym światem zamiast żyć dla ewangelii wody i Ducha.

W Ewangelii św. Mateusza 5:14-15 napisano: “Wy jesteście światłem świata”. Tu napisano: “Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.”

Sprawiedliwi są światłem zbawienia. Świat słyszy ewangelię wody i Ducha od sprawiedliwych. Innymi słowy, grzesznicy otrzymują zbawienie od grzechów poprzez nas, sprawiedliwych.

W Ewangelii św. Mateusza 5:16 napisano: “Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” My żyjemy, sławiąc Boga dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha i dzięki tym ośmiu błogosławieństwom wiary. Powinniśmy żyć z wiarą w Pana. Dziękujemy Panu, który daje nam boskie błogosławieństwo. Wszystko to jest prawda, o której Pan powiedział w czasie Kazania na Górze.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.