" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Nie Martwcie się o Swoje
Życie, ale Ufajcie
Tylko Bogu


< List św. Pawła do Rzymian 7:1-4 >

“Czyż nie jest wam wiadomo, bracia – mówię przecież do tych, co Prawo znają – że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje? Podobnie też i kobieta zamężna, na mocy Prawa, związana jest ze swoim mężem, jak długo on żyje. Gdy jednak mąż umrze, traci nad nią moc prawo męża. Dlatego to uchodzić będzie za cudzołożną, jeśli za życia swego męża współżyje z innym mężczyzną. Jeśli jednak umrze jej mąż, wolna jest od tego prawa, tak iż nie jest cudzołożną, współżyjąc z innym mężczyzną. Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla Prawa, by złączyć się z innym – z Tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu.”Czy kiedykolwiek widzieliście kłębek zaplątanych nici? A czy próbowaliście go rozplątać, po prostu pociągnąwszy jakąś nić? Jeśli usiłujecie zrozumieć ten rozdział Listu św. Pawła do Rzymian, nie znając prawdy chrztu Jezusa, w którą wierzył Apostoł Paweł, to wasza wiara zostanie jeszcze bardziej zaplątana, niż ten kłębek.

W tym rozdziale Paweł powiada nam, że będąc wielkim grzesznikiem przed Bogiem ze względu na prawo, człowiek może się narodzić ponownie i złączyć z Panem Jezusem tylko kiedy umrze duchowo.Prawda, którą zrozumiał Paweł


W Liście św. Pawła do Rzymian 7:7 napisano: “Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? Żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu.” Paweł przedłuża: “Nie wiedziałbym bowiem, co to jest pożądanie, gdyby Prawo nie mówiło: Nie pożądaj”. Poza tym on dodaje: “Z przykazania tego czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie”. Paweł zrozumiał, że on naruszał wszystkie 613 Przykazań Bożych. Innymi słowy, on był jedynie przepaścią grzechu, nie mógł nie grzeszyć, ponieważ był potomkiem pierwszego człowieka – Adama, i w grzechu poczęła go matka; on przyszedł na świat, pełny przewinień i bezprawia.

Każdy narodzony w tym świecie grzeszy od dnia swego urodzenia aż do śmierci. Ludzie nie mogą przestrzegać Przykazań Bożych. Jak mogą te pełne grzechu istoty przestrzegać wszystkich 613 Przykazań Prawa Bożego? Jedynie uznając się za grzeszników przed Prawem Boga my zmożemy złączyć się z Panem Jezusem, który jest wcieleniem sprawiedliwości Bożej. Jedynie uznając się za grzeszników przed Prawem Boga, my wreszcie zmożemy uwolnić się od grzechów dzięki Jezusowi Chrystusowi, który jest wcieleniem sprawiedliwości Bożej. Swoim chrztem od Jana i krwią na krzyżu On darował nam tę sprawiedliwość. Dlatego wszyscy powinniśmy poznać sprawiedliwość Bożą i uwierzyć w nią. Powinniśmy wierzyć w Jezusa, przecież właśnie w Nim objawia się sprawiedliwość Boża.

Czy poznaliście sprawiedliwość Bożą? Czy wierzycie w nią? Sprawiedliwość Boża jest tajemnicą, zawartą w ewangelii wody i Ducha. Tajemnicą, zawierającą chrzest Jezusa od Jana w rzece Jordan. Czy chcecie poznać tę tajemnicę? Jeśli chcecie uwierzyć w tę prawdę, to napełnijcie się sprawiedliwością Bożą poprzez waszą wiarę.

Zanim dowiedzieliśmy się Bożego Prawa i Przykazań, wydawało się nam, że wcale nie byliśmy grzesznikami, choć codziennie grzeszyliśmy. Ale, zacząwszy chodzić do kościoła, zrozumieliśmy, że naprawdę jesteśmy grzesznikami i że przez nasze grzechy zasłużymy na śmierć duchową. Więc, by nawrócić dusze ludzi do Jezusa Chrystusa, Apostoł Paweł mówił o swojej przeszłości, kiedy on, niepoprawnie traktując Prawo i Przykazania Boże, miał błędną wiarę.


Oto przykład, który pomoże wam zrozumieć znaczenie Prawa Bożego. Teraz trzymam w rękach Biblię. Przypuśćmy, że chcę ukryć od was coś bardzo ważnego, co mieści się na jej stronicach, i powiem: “Nigdy nie próbujcie czytać tej książki i znaleźć zatajonej w niej prawdy”. Dlatego ja pozostawię książkę i pójdę. Jaka będzie wasza reakcja? Skoro tylko usłyszycie moje słowa, zechcecie znaleźć to, co jest zatajone w Biblii, i w rezultacie ciekawości złamiecie mój rozkaz. Innymi słowy, skoro tylko Zechciecie się dowiedzieć, co tai się na stronicach tej książki, wy już nie zmożecie opanować siebie i nie spróbować odkryć tej tajemnicy. Ale gdybym nie zakazał wam czytać Biblii, nawet nie mielibyście tej pokusy. Podobnie kiedy Bóg rozkazuje, co powinniśmy, a czego nie wolno nam robić, grzechy, które są w nas, zaczynają wyjawiać się w konkretnej sytuacji.

Prawo, dane ludzkości przez Boga, służy dla uwydatnienia grzechu w ludzkim sercu. Prawo zostało dane nam nie dlatego, byśmy go przestrzegali, lecz raczej by uwydatniać nasze grzechy i uczynić nas grzesznikami. My wszyscy zginiemy, jeśli nie złączymy się z Panem Jezusem i nie uwierzymy w sprawiedliwość Bożą, która objawia się w czasie chrztu Jezusa od Jana i przelania Jego krwi na krzyżu. Powinniśmy pamiętać, że Prawo Boże musi przyprowadzić nas do Chrystusa i pomóc nam uwierzyć w sprawiedliwość Bożą przez Jezusa Chrystusa.

Oto dlatego Apostoł Paweł świadczył: “Z przykazania tego czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie” (List św. Pawła do Rzymian 7:8). Za pomocą Prawa Bożego Paweł pokazał nam, co jest odwieczną podstawą grzechu. On wyznał, że sam wpierw był grzesznikiem, ale uwierzywszy w sprawiedliwość Bożą, darowaną przez Pana Jezusa, odnalazł życie wieczne.Westchnienia i wiara Pawła


Więc Paweł powiedział: “Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wybawi z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego” (List św. Pawła do Rzymian 7:24-25).

Właśnie Paweł twierdzi, że nawet napełniwszy się sprawiedliwością Bożą, on jeszcze grzeszy, więc sprawiedliwość Boża jest potrzebna nie tylko jemu, ale również wszystkim ludziom.

Powinniśmy w należny sposób napełnić się sprawiedliwością Bożą, znając prawdziwe znaczenie chrztu Jezusa i wierząc w nie. Wszyscy powinniśmy poznać i uwierzyć w sprawiedliwość Bożą, która odkryła się w chrzcie Chrystusa i w Jego krwi na krzyżu. Jedynie w tym wypadku nasze dusze i ciała, które nie mogą nie grzeszyć, będą uwolnione od grzechu. Powinniśmy zawsze pamiętać, że przez Swój chrzest i krew na krzyżu Chrystus wykonał sprawiedliwość Bożą.

Ci, którzy nie znają sprawiedliwości Bożej, pozostaną grzesznikami, nawet bardzo się starając przestrzegać Prawa. Powinniśmy zrozumieć, że Prawo Boże jest dane nie dlatego, byśmy go przestrzegali. Ale legaliści nie rozumieją, że istotą chrztu i krwi Jezusa na krzyżu było pełne, absolutne zbawienie od wszystkich grzechów. W rezultacie, mylnie rozumiejąc Prawo Boże, oni żyją w stałym zmieszaniu, myśląc, że Prawo jest dane dlatego, byśmy go przestrzegali. A naprawdę przez Prawo powinniśmy wyznać swoje grzechy i żyć z wiarą w sprawiedliwość Bożą. Nie powinniśmy odwracać się od sprawiedliwości Bożej przez sprawiedliwość osobistą. Odwrotnie, powinniśmy wierzyć w sprawiedliwość Bożą, która spełniła się przez chrzest i krew Jezusa, przelaną na krzyżu. Innymi słowy, musimy się uczyć dziękować Panu za to, że On “wykonał całą sprawiedliwość Bożą”.


Oto dlatego Paweł, patrząc na swoje ciało, wpierw powiedział: “Nieszczęsny ja człowiek!”, ale następnie dziękował Bogu za Jezusa. Znaczenie tych słów Pawła polega na tym, że im więcej on grzeszy, tym bardziej uwydatnia się sprawiedliwość Boża przez chrzest Jezusa i krew, przelaną na krzyżu. My również możemy radośnie wykrzykiwać, ciesząc się, ponieważ jesteśmy zbawieni przez naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, chociaż ciężko nam żyć, rozrywając się między prawem ciała a prawem sprawiedliwości Bożej. Wiara Pawła to wiara w chrzest i krew Jezusa, przelaną na krzyżu. Oto dlatego Paweł wierzył w sprawiedliwość Bożą i, wierząc w tę sprawiedliwość, zaczął oddawać cześć Bogu.

W 7. rozdziale Listu do Rzymian Paweł powiada, jak straszne było jego przeszłe życie w porównaniu z jego zwycięską wiarą w sprawiedliwość Bożą. Właśnie dzięki sprawiedliwości Bożej wiara Pawła została zwycięska.

“Czyż nie jest wam wiadomo, bracia – mówię przecież do tych, co Prawo znają – że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje?” (List św. Pawła do Rzymian 7:1).

W 24. i 25. wierszach 7. rozdziału Listu do Rzymian Paweł wyciąga wniosek powyższego: “Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wybawi z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś – prawu grzechu”.

W 6. rozdziale Listu do Rzymian Paweł powiada nam o wierze, która prowadzi do śmierci i zmartwychwstania razem z Panem. Złączywszy się z Panem przez Jego chrzest i śmierć na krzyżu. my możemy odnaleźć prawdziwą wiarę.

Paweł zrozumiał, że on był nieszczęśliwym człowiekiem, jego ciało było tak niedoskonałe, że on nie mógł nie naruszać Prawa Bożego tak przed zaznajomieniem się z Jezusem, jak i po spotkaniu się z Nim. Dlatego on wykrzyknął: “Któż mnie wybawi z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci?” i wyciągnął wniosek, że pozbyć się grzesznego ciała można jedynie uwierzywszy w sprawiedliwość Bożą: “Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego”. Paweł pozbył się grzesznego ciała i grzesznych myśli, złączywszy się z Jezusem i dzięki Jemu uwierzywszy w sprawiedliwość Bożą.

Spowiedź Pawła kończy się tak: “Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś – prawu grzechu” (List św. Pawła do Rzymian 7:25). A na początku 8. rozdziału napisano: “Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wybawiło cię spod prawa grzechu i śmierci” (List św. Pawła do Rzymian 8:1–2).


Odwiecznie było dwa Prawa, dane przez Boga: prawo grzechu i śmierci oraz Prawo Ducha życia. Prawo Ducha życia wybawiło Pawła od prawa grzechu i śmierci. To znaczy, że wierząc w chrzest i krew Jezusa, przelaną na krzyżu, które zmyły wszystkie jego grzechy, Paweł złączył się z Jezusem i był zbawiony od wszystkich przewinień. My wszyscy powinniśmy mieć wiarę, która złączy nas z chrztem i śmiercią Pana na krzyżu.

W 7. rozdziale Listu do Rzymian Paweł mówi, że według prawa on odwiecznie był skazany na śmierć, ale pozbył się potępienia dzięki Jezusowi Chrystusowi, a więc mógł służyć Bogu pod przewodnictwem Ducha Świętego, który mieszkał w nim.Prawda, którą poznał Paweł


Paweł powiedział: “Cóż więc powiemy? Czy Prawo jest grzechem? Żadną miarą! Ale jedynie przez Prawo zdobyłem znajomość grzechu” (List św. Pawła do Rzymian 7:7). On nawet nie rozumiał swoich pożądań, póki Prawo nie powiedziało: “nie będziesz pożądał”. Paweł tak wyjaśnia związek między prawem a grzechem: “Z przykazania tego czerpiąc podnietę, grzech wzbudził we mnie wszelakie pożądanie. Bo gdy nie ma Prawa, grzech jest w stanie śmierci”. To znaczy, że serca ludzi odwiecznie, z najpierwszego dnia ich pojawienia się na świat, są pełne grzechu. A ponadto człowiek jest grzeszny już w łonie matki, będąc poczęty w grzechu. On rodzi się, niosąc w sobie dwanaście rodzajów grzechów.

Te dwanaście rodzajów grzechów zawierają cudzołóstwo, nieczystość, rozpustę, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa. Każdy człowiek popełnia te grzechy aż do śmierci. Czy ktokolwiek w tym świecie może przestrzegać Prawa i Przykazań Bożych, pojawiwszy się na świat i już niosąc w sobie te dwanaście grzechów? W tym momencie, kiedy my słyszymy słowa Prawa Bożego i Przykazań, które powiadają nam, “co wolno” i “czego nie wolno czynić”, grzech objawia się w nas.

Kiedy nie znaliśmy Prawa i Przykazań Bożych, grzech spokojnie spał w nas. Ale usłyszawszy Przykazania, które rozkazują, co wolno a czego nie wolno czynić, grzechy zaczęły się uwydatniać i zmuszać nas do popełnienia jeszcze większych grzechów.

Każdy, kto nie narodził się ponownie i nie wierzy czy nie zna prawdy wody i Ducha, ma w sobie grzech. Ten grzech, wzbudzony słowami Przykazań Bożych, wywoła jeszcze większy grzech. Prawo, które rozkazuje ludziom, co wolno a czego nie wolno czynić, jest podobne do poskramiacza, który próbuje upokorzyć grzech. Tymczasem grzech opiera się rozkazom Bożym, nie korzy się przed Nim. Kiedy grzesznik słyszy Przykazanie Boże, grzech, przebywający w jego sercu, występuje i prowadzi człowieka do pełnienia jeszcze większych grzechów.

Dzięki Dziesięciu Przykazaniom my możemy zrozumieć, że mamy grzech w sercu. Więc przeznaczeniem Prawa jest uwydatnienie grzechów w naszych sercach, uznanie Przykazań Bożych oraz znajomość grzechu. Urodziliśmy się z żądzą zdobycia wszystkiego, co zostało stworzone przez Boga, w tej liczbie tak różnych rzeczy, które do nas nie należą, jak i ludzi, cudzych mężów lub żon. Więc Prawo, rozkazując “nie będziesz pożądał”, powiada nam, że urodziliśmy się grzesznikami i od dnia naszego urodzenia byliśmy skazani na piekło. To również opowiada nam o tym, że misją Zbawiciela było spełnienie sprawiedliwości Bożej, która wybawiła nas od przygotowanego dla nas piekła.

Oto dlatego Paweł opowiada, że grzech, wziąwszy początek od Przykazania, spowodował w nim każde źle pożądanie. Paweł zrozumiał to, że on był wielkim grzesznikiem, że złamał mądre Prawo Boże, ponieważ był narodzony jako grzesznik i grzech przebywał w nim, zanim on uwierzył w sprawiedliwość Bożą.


Czytając 7. rozdział Listu św. Pawła do Rzymian, my widzimy, że Apostoł Paweł był nadzwyczajnie duchowym człowiekiem, miał głęboką wiedzę Biblii i bogate doświadczenie życia duchowego. Dzięki Prawu on dokładnie wiedział, że miał grzech, który na podstawie Przykazań rodzi w nim wszelkie złe żądania. On zrozumiał, że przeznaczeniem Prawa jest uwydatnienie grzechów w jego sercu. Pod wpływem Prawa te grzechy wyjawiają się jeszcze więcej, dlatego Paweł powiada nam, że Prawo, dane dla życia, przyprowadziło go do śmierci.

Jaka jest wasza wiara? Czy ona jest podobna do wiary Pawła? Czy macie grzech w sercu, wierząc w Jezusa, czy nie? Jeśli tak, to znaczy, że jeszcze nie poznaliście sprawiedliwości Bożej. To również znaczy, że wy jeszcze nie napełniliście się Duchem Świętym i jesteście grzesznikami, dla których przygotowane jest piekło za ich grzechy. Czy wyznajecie to? Jeśli tak, to uwierzcie w ewangelię wody i Ducha, w której objawia się sprawiedliwość Boża. Wy zostaniecie zbawieni od waszych grzechów, osiągniecie sprawiedliwość Bożą i Duch Święty zamieszka w was. Powinniście wierzyć w ewangelię wody i Ducha.Grzech, wziąwszy początek od przykazania, zwiódł Pawła


Paweł powiedział: “...przykazanie, które miało prowadzić do życia, zawiodło mnie ku śmierci. Albowiem grzech, czerpiąc podnietę z przykazania, uwiódł mnie i przez nie zadał mi śmierć” (List św. Pawła do Rzymian 7:10–11). Innymi słowy, grzech, wykorzystując słowo Prawa, okłamał Pawła. Paweł uwierzył w to, że Prawo naprawdę jest sprawiedliwe, chociaż dwanaście rodzajów grzechów jak i kiedyś męczyło jego serce. To znaczy, że on był omamiony przez grzech, ponieważ nie mógł zrozumieć przeznaczenia Przykazań Bożych.

Wpierw Paweł myślał, że Bóg dał Prawo, by on go przestrzegał. Ale później on zrozumiał, że Prawo zostało dane nie dlatego, aby przestrzegać wszystkich jego artykułów, lecz dla uwydatnienia grzechów w sercach ludzi, objawienia Bożej świętości i sądzenia grzeszników. Oto dlatego Paweł wyciągnął wniosek, że grzech omamiał go, póki on nie zrozumiał prawdziwego przeznaczenia Prawa Bożego i Jego Przykazań. W podobny sposób dzisiaj grzech oszukuje wielu ludzi.

Powinniśmy zrozumieć, że Bóg dał nam Swoje Przykazania i Prawo nie dlatego, byśmy ich przestrzegali, lecz dlatego, byśmy zrozumieli nasze grzechy i dostąpili sprawiedliwości Bożej, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Przecież skoro tylko ze swoimi grzechami my próbujemy żyć według prawa, bezzwłocznie objawia się nasza grzeszna istota.

Chociaż Prawo jest święte, właśnie dzięki Prawu grzesznik rozumie, że nie ma żadnej możliwości prowadzenia sprawiedliwego życia. W tym momencie on zostaje grzesznikiem, który nie może nie pójść do piekła według prawa. Ale grzesznicy, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, przedłużają sądzić, że Bóg dał im Prawo, by oni go przestrzegali. Oni nadal usiłują przestrzegać Prawa, przy tym omamiając samych siebie oraz zbliżając się do nieuchronnej zagłady.

Ci, którzy nie narodzili się ponownie, nadal nie znają sprawiedliwości Bożej, popełniają grzechy i próbują otrzymać przebaczenie, podnosząc modlitwy wyrażające żal za grzechy. Tymczasem oni wreszcie wyciągają wniosek, że mylnie rozumieli przeznaczenie Prawa Bożego i omamiali samych siebie. Prawo Boże jest święte, a grzechy, które są w nas, odwrotnie, prowadzą nas do śmierci.

Paweł powiedział: “Prawo samo jest bezsprzecznie święte; święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazanie. A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci? Żadną miarą! Ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem, przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił nadmierną swą grzeszność” (List św. Pawła do Rzymian 7:12–13). Ci, którzy rozumieją tę prawdę, rozumieją niezbędność sprawiedliwości Bożej, a więc wierzą w ewangelię wody i Ducha, która naprawdę jest prawdziwa. Człowiek, który wierzy w ewangelię wody i Ducha, wierzy również i w sprawiedliwość Bożą. Uwolnijmy się od wszystkich przewinień i osiągnijmy świętość Bożą poprzez wiarę w Jego sprawiedliwość. Życzę wszystkim wam błogosławieństwa tej ewangelii.Jakie były ciało i świadomość Pawła


Paweł był pełny Ducha i dobrze rozumiał Słowo Boże. Dlatego o swoim ciele on powiedział co następuje: “Wiemy przecież, że Prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu. Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech” (List św. Pawła do Rzymian 7:14–17). On wyznał, że czynił grzech z powodu swej istoty cielesnej. Właśnie istota cielesna zmuszała go do zadowolenia pożądań cielesnych, chociaż on chciał spełniać dobre uczynki.

Dalej Paweł jakoby wyciąga wniosek swoich myśli: “Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach” (List św. Pawła do Rzymian 7:22–23). Rozczarowawszy się w stosunku do swego ciała, Paweł wykrzykuje: “Nieszczęsny ja człowiek!” (List św. Pawła do Rzymian 7:24). Nawet będąc narodzony ponownie, Paweł jeszcze pozostawał nieszczęśliwym człowiekiem, ponieważ zło przebywało w nim, podczas gdy on pragnął spełniać dobre uczynki. Mówiąc o tym, że on ma grzech, Paweł miał na widoku swoje własne ciało. W swoich członkach on zobaczył inne Prawo, występujące przeciwko Prawu duchowemu, zmuszające go do dogadzania żądzom cielesnym, a więc prowadzące do grzechu. Paweł nie mógł nie zgodzić się z tym, że nie miał wyboru i musiał poddać się karze za grzech, ponieważ widział, że ciało panuje nad nim i wprowadza w grzech. Ponieważ Paweł również miał ciało, on bardzo się martwił z powodu grzechów, które pochodziły z jego ciała.


Oto dlatego Paweł powiedział: “Nieszczęsny ja człowiek!” Ale Paweł również dziękował Jezusowi Chrystusowi za to, że On wykonał sprawiedliwość Bożą, ponieważ wierzył, że Jezus przyszedł na ziemię, został ochrzczony i ukrzyżowany, by dać odpuszczenie grzechów wszystkim ludziom. Paweł mógł szczerze dziękować Bogu, ponieważ miał wiarę, która łączyła go z chrztem i krwią Jezusa Chrystusa.

Paweł wiedział, że w momencie chrztu Jezusa od Jana wszystkie jego grzechy, zarówno jak wszystkie grzechy świata, raz na zawsze przeszły na Jezusa. On również wiedział, że kiedy Jezus przyjął śmierć na krzyżu, wszyscy raz na zawsze umarli dla grzechu. Więc powinniśmy wierzyć w prawdę wody i Ducha. Czy złączyły się wasze serca z chrztem i krwią Jezusa Chrystusa? Innymi słowy, czy złączyliście wasze serca z ewangelią wody i Ducha, w której spełniła się sprawiedliwość Boża? Musimy mieć wiarę, zawierającą chrzest naszego Pana od Jana, i krew, którą On przelał na krzyżu. Dla nas bardzo ważna jest jedyna wiara, ponieważ złączyć się z ewangelią wody i Ducha oznacza złączyć się z prawdą Pańską.

W Liście św. Pawła do Rzymian 6:3 napisano: “...my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć”. To znaczy, że wierząc w chrzest Jezusa, zostaliśmy ochrzczeni razem z Nim, więc złączyliśmy się z naszym Panem w Jego śmierci. W taki sposób ochrzciwszy się poprzez wiarę, zostaliśmy duchowo zanurzeni w Jego śmierć.


Złączyć się z Panem znaczy złączyć się z Jego chrztem, oraz umrzeć, złączywszy się z Jego śmiercią.

Więc powinniśmy wierzyć w chrzest Jezusa i w Jego śmierć na krzyżu, które wcieliły w życie sprawiedliwość Bożą, oraz złączyć się z tym chrztem i śmiercią. Jeśli wy nie wierzycie w ewangelię wody i Ducha, w której mieści się sprawiedliwość Boża, to nie złączyliście się z chrztem Jezusa i Jego śmiercią. A właśnie w tej ewangelii objawia się sprawiedliwość Boża.

Jeśli nasze serca nie złączyły się z chrztem i śmiercią Jezusa na krzyżu, to nasza wiara jest teoretyczna i daremna. Złączcie się z chrztem i krwią Jezusa na krzyżu a uwierzcie w prawdę. Właśnie tak powinniśmy wierzyć. Teoretyczna wiara jest próżna. Czy masz korzyść z pięknego domu, jeśli on nie jest twój? Aby sprawiedliwość Boża została naszą sprawiedliwością, powinniśmy wiedzieć, że chrzest Jezusa posłużył dla zniszczenia naszych przewinień, a Jego śmierć na krzyżu została naszą śmiercią dla grzechu. Powinniśmy raz na zawsze otrzymać przebaczenie grzechów i żyć nowym życiem dzięki naszej wierze w sprawiedliwość Bożą, wykonaną przez Pana.

Dzięki waszej wierze, złączonej z chrztem i krwią Jezusa na krzyżu, sprawiedliwość Boża zostanie waszą sprawiedliwością. Powinniśmy złączyć się z chrztem i śmiercią Jezusa, ponieważ inaczej nasza wiara nie będzie mieć żadnego znaczenia.

“Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wybawi z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci?” (List św. Pawła do Rzymian 7:24). To jest westchnienie nie tylko Pawła, ale również wasze i moje oraz wszystkich tych, którzy jeszcze dotychczas pozostają oddzieleni od Chrystusa. Jedynie Jezus może zbawić nas od tego nędznego stanu, w którym jesteśmy. To może stać się tylko w tym wypadku, jeśli my uwierzymy w Pana, który przyjął chrzest, został ukrzyżowany i zmartwychwstał dla nas.


Paweł powiedział: “Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego”. To znaczy, że Paweł złączył się z Panem. Powinniśmy wierzyć, że jeśli złączymy się z Nim i będziemy wierzyć, że Pan Swoimi chrztem i krwią wybawił nas od naszych przewinień, to otrzymamy przebaczenie i odnajdziemy życie wieczne. Wszystkie wasze nieprawości przechodzą na Jezusa Chrystusa, kiedy wy całym sercem wierzycie w Jego chrzest. Wy umrzecie i zmartwychwstaniecie z Nim, kiedy odnajdziecie wiarę, złączoną z Jego śmiercią na krzyżu.

Jezus rozpoczął pełnić Swoją misję w tym świecie w wieku 30 lat. On najpierw zmył wszystkie nasze grzechy, ochrzciwszy się od Jana Chrzciciela. Dlaczego On przyjął chrzest? By wziąć na Siebie wszystkie nieprawości ludzkości. Więc kiedy my łączymy nasze serca ze sprawiedliwością Bożą, wykonaną przez Jezusa, wszystkie nasze grzechy naprawdę przechodzą na Jezusa za pomocą Jego chrztu. Wszystkie nasze wykroczenia raz na zawsze przeszły na Jezusa i zostały zmyte.


Nasz Pan naprawdę przyszedł na ten świat, został ochrzczony, by wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy i umarł, poniósłszy karę za nas. Zanim Jezus przyjął chrzest, On powiedział Janowi: “bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ew. św. Mateusza 3:15). “Wszystko, co sprawiedliwe” oznacza chrzest Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie, które zmyły wszystkie grzechy ludzkości, skazanej na męki piekła. Co oznacza sprawiedliwość Boża? Według obietnicy Bożej w Starym Testamencie sprawiedliwość Boża to chrzest i śmierć Jezusa na krzyżu, które wybawiły wszystkich grzeszników. Jezus przyszedł na ziemię w ciele człowieka i przyjął chrzest, by wziąć na Siebie i zniszczyć wszystkie nieprawości ludzkości.

Dlaczego Jan ochrzcił Jezusa? Aby, zniszczywszy wszystkie nieprawości świata, wykonać sprawiedliwość Bożą. My, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusa Chrystusa, zostaliśmy ochrzczeni również w Jego śmierć i żyjemy dzisiaj nowym życiem dzięki Jego zmartwychwstaniu. Wierzyć w sprawiedliwość Bożą znaczy wierzyć w chrzest Jezusa, w Jego śmierć na krzyżu i w zmartwychwstanie, oraz złączyć się z Nim. Dla nas bardzo ważna jest wiara w to, że przyjąwszy chrzest, Jezusa wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. Byliśmy pochowani razem z Nim, kiedy On umarł na krzyżu, ponieważ złączyliśmy się z Nim w Jego chrzcie. Najważniejsze dla nas jest złączyć nasze serca z Panem poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, nawet gdybyśmy byli wolni od wszystkich przewinień. My możemy dziękować Bogu, przecież wszyscy umarliśmy dla grzechu, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, ponieważ przez Swój chrzest On zniszczył wszystkie nasze nieprawości.

Musimy złączyć się z Panem poprzez wiarę nawet po otrzymaniu sprawiedliwości Bożej przez przebaczenie grzechów. Złączywszy nasze serca ze sprawiedliwością Bożą, my będziemy żyć z Bogiem. A jeżeli nie, to nie będziemy Mu potrzebni. Jeśli my nie złączymy się z Panem i pozostaniemy dla Niego jedynie obserwatorami, którzy podziwiają przypilnowany ogród sąsiedzki, to odejdziemy od Boga, zostaniemy dla Niego niemili. Dlatego powinniśmy w swojej wierze złączyć się ze Słowem Bożym i z Jego sprawiedliwością.Jeśli wierzymy w złączenie się z chrztem i śmiercią Jezusa na krzyżu, to jesteśmy chrześcijanami, którzy są złączeni z Panem


Wierzyć w sprawiedliwość Bożą oznacza złączyć się z Panem oraz ufać i wyznawać Jego sprawiedliwość. Każda chwila naszego życia powinna być złączona ze sprawiedliwością Bożą. Właśnie tak powinniśmy żyć. Jeśli my nie łączymy się z Jego sprawiedliwością, to zostajemy sługami ciała i giniemy. Ale skoro tylko łączymy się z nią, wszystkie nasze nieprawości zostają przebaczone. Jedynie złączywszy nasze serca ze sprawiedliwością Bożą, my zostajemy Jego prawdziwymi sługami. A cała misja Pana, Jego moc i władza zostają nasze. Tymczasem jeśli my nie łączymy się z Panem, to pozostajemy tymi, którzy nie mają żadnego stosunku do Jego misji oraz mocy.

Nasze ciało, podobnie jak ciało Apostoła Pawła, jest słabe i niemocne, dlatego powinniśmy złączyć nasze serca ze sprawiedliwością Bożą. Powinniśmy wierzyć, że Jezus został ochrzczony przez Jana i ukrzyżowany, by wybawić nas od naszych przewinień. Taka wiara podoba się Bogu i przynosi błogosławieństwo naszemu ciału i duszy. Jeśli sercami, złączonymi z Nim w wierze, my wierzymy w uczynki Pana, to wszystkie obiecane dobra Królestwa Niebieskiego będą nasze. Oto dlatego powinniśmy złączyć się z Panem.

Z innej strony, jeśli my nie łączymy nasze serca ze sprawiedliwością Bożą, to nie zmożemy Mu służyć. Ci chrześcijanie, którzy nie łączą swego serca ze sprawiedliwością Bożą, najbardziej miłują dobra świeckie. Oni niczym nie różnią się od niewierzących, i zaczynają rozumieć znaczenie sprawiedliwości Bożej, jedynie kiedy tracą dobra materialne, które miłują tak, jak i własne życie. Rzeczy nie mają władzy nad ludzkim życiem. Jedynie sprawiedliwość Boża może dać nam odpuszczenie grzechów, życie wieczne i błogosławieństwo. Rzeczy nie są warte naszego życia. Powinniśmy zrozumieć, że jeśli złączymy się ze sprawiedliwością Bożą, to tak my, jak i nasze sąsiedzi odnajdą życie wieczne.

Nasze serca muszą złączyć się ze sprawiedliwością Bożą. Powinniśmy żyć z wiary i łączyć nasze serca z Panem. Wiara, złączona z prawdą Chrystusa, jest piękna. Finałem 7. rozdziału tego Listu są słowa Pawła o tym, że nasze życie duchowe musi być nierozerwalnie związane z Panem.

Czy widzieliście kiedyś człowieka, który został rabem Bożym, przy tym nie złączywszy się sercem z Jego prawdą? Nie ma takiego człowieka! Czy znacie kogoś, kto uznaje ewangelię wody i Ducha za niezbędny warunek odpuszczenia grzechów i przy tym nie złączył się ze sprawiedliwością Bożą? Nie ma takiego człowieka. Nie ma znaczenia, jak dobrze my znamy Biblię; nasza wiara będzie daremna, jeśli my nie złączymy się ze sprawiedliwością Bożą i nie uwierzymy, że możemy uwolnić się od wszystkich przewinień dzięki wierze w chrzest i krew Jezusa, przelaną na krzyżu.

Nawet jeśli kiedyś już otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów i chodzimy do kościoła, ale przy tym nie złączyliśmy się ze sprawiedliwością Bożą, to pozostajemy grzesznikami, dla których nie ma miejsca w Bożym planie zbawienia. Choć mówimy, że wierzymy w Boga, my będziemy odłączeni od Niego, jeśli nie złączymy się z Jego sprawiedliwością. Powinniśmy złączyć się ze sprawiedliwością Bożą, jeśli chcemy, by Chrystus ucieszył nas, pomógł nam i poprowadził za Sobą.

Czy otrzymaliście przebaczenie waszych grzechów, czy odnaleźliście sprawiedliwość Bożą, wierząc w ewangelię wody i Ducha? Czy służycie Mu tak, jak Paweł, umysłem – prawu Boga, a jednocześnie ciałem – prawu grzechu? Powinniśmy być ciągle złączeni ze sprawiedliwością Bożą. Co będzie, jeśli my nie złączymy się z nią? Zginiemy. Ale ci, którzy złączyli się ze sprawiedliwością Bożą, będą żyć, złączywszy się z kościołem Chrystusa.

Wierzyć w sprawiedliwość Bożą oznacza złączyć się z kościołem i sługami Bożymi. My możemy przedłużać żyć z wiary, tylko jeśli codziennie łączymy się ze sprawiedliwością Bożą. Ci, których grzechy są przebaczone dzięki wierze w sprawiedliwość Bożą, powinni codziennie łączyć się z kościołem Chrystusa. Ciało zawsze chce służyć Prawu grzechu, dlatego powinniśmy ciągle rozmyślać nad prawem Bożym i żyć z wiary. My możemy złączyć się z Panem, jeśli będziemy przedłużać myśleć nad sprawiedliwością Bożą i zwracać do niej wszystkie swoje myśli.

My, wierzący w sprawiedliwość Bożą, musimy codziennie łączyć się z Kościołem i sługami Bożymi. Dlatego powinniśmy zawsze pamiętać o sprawiedliwości Bożej. Powinniśmy codziennie myśleć o kościele i Bożym łączyć się z nim. Powinniśmy ciągle myśleć nad tym, że nasz Pan przyjął chrzest, by zabrać wszystkie nasze grzechy. Kiedy my mamy taką wiarę w sprawiedliwość Bożą, cały świat będzie darowany nam przez Pana i my będziemy żyć nowe życie, błogosławieni i wzmocnieni przez Niego.

Łączcie się ze sprawiedliwością Bożą a odnajdziecie nową moc. Łączcie się z chrztem Jezusa w sprawiedliwości Bożej. Zróbcie to już teraz. I wasze nieprawości będą zmyte raz na zawsze. Łączcie wasze serce ze śmiercią Chrystusa na krzyżu. Wtedy wy umrzecie z Nim. Łączcie się z Jego zmartwychwstaniem a zmartwychwstaniecie z Nim. Więc kiedy wy łączycie się z Panem w waszym sercu, wtedy umieracie i zmartwychwstajecie z Nim, zostajecie wolni od wszystkich waszych przewinień.

Co staje się, jeśli my nie łączymy się z Panem? My możemy speszyć się i zapytać: “Dlaczego Jezus został ochrzczony? Jedyna różnica między Starym a Nowym Testamentem polega na tym, że pierwszy powiada o “nałożeniu rąk”, a drugi – o chrzcie. No i cóż? Różnica nie jest wielka”. Wiara, celem której jest jedynie otrzymanie wiedzy – teoretyczna wiara – nie jest prawdziwą wiarą, która w wyniku przyprowadza do tego, że wierzący oddalają się od Boga.

Ci, którzy mają taką wiarę, są podobni do studentów, którzy biorą od swoich nauczycieli tylko wiedzę. Jeżeli student naprawdę poważa swego nauczyciela, to, oprócz wiedzy, on będzie próbować się uczyć również szlachetności, zdolności przywódczej oraz wszystkiego, czego można się nauczyć od niezwykłych osobistości. Nie powinniśmy traktować Słowa Bożego tylko jak jeszcze jedną część naszej wiedzy, ale musimy sercem poznawać osobistość Boga, Jego miłość, łaskę i sprawiedliwość. Powinniśmy pozbyć się myśli, że Słowo Boże jest częścią naszej wiedzy, którą musimy gromadzić, ale powinniśmy złączyć się z Jego sprawiedliwością. Sprawiedliwość Boża prowadzi wierzących do prawdziwego życia. Złączcie się z Panem! Wiara, złączona z Bogiem, jest prawdziwą wiarą. A wiara teoretyczna, skierowana na otrzymanie wiedzy, nie jest prawdziwa, lecz próżna i powierzchowna.


W jednej pieśni śpiewają: “Boża łaska to cudowny ocean, bezmierny i nieskończony”. Kiedy nasze serca złączyły się ze sprawiedliwością Bożą, dostaliśmy pokój tak bezmierny, jak i Jego łaska, która darowała nam sprawiedliwość. Ale wiara teoretyczna i skierowana na otrzymanie wiedzy, nie złączona z Bogiem, jest podobna do mielizny. Na mieliźnie fale bezładnie nadchodzą na brzeg, tworzą pianę, szum, następnie odchodzą i zacichają. Jak cudowny jest ocean tam, gdzie z głębi pędzą potężne ściany błękitnej wody! Ile to majestatu i mocy! Ale wiara tych, którzy nie złączyli się ze sprawiedliwością Bożą, jest podobna do piany na mieliźnie.

Serca tych, którzy złączyli się ze Słowem Bożym, są zwrócone do Pana, mocne i niewzruszalne niezależnie od okoliczności. Wola Najwyższego rządzi ich sercami. Ale serca tych, którzy nie złączyli się z Jego sprawiedliwością, są słabe i odstępują przed najmniejszymi trudnościami.


Powinniśmy mieć wiarę, złączoną z Panem, ze Słowem Bożym. Nie powinniśmy rozpraszać się na drobiazgi. Ci, którzy złączyli się z Panem – to ci, którzy zostali ochrzczeni, umarli i zmartwychwstali razem z Panem. My już nie należymy do tego świata, dlatego powinniśmy złączyć się ze sprawiedliwością Bożą, jak chce Ten, Kto uznał nas za sług sprawiedliwości.

Jeśli złączymy się ze sprawiedliwością Bożą, to zawsze będziemy żyć w pokoju, zawsze będziemy szczęśliwi, pełni sił i energii, ponieważ moc i siła Pana zostaną naszą mocą i siłą.

Łączcie wasze serca z Panem. Złączywszy się z Panem, złączycie się również i z Jego kościołem. Ci, którzy złączają się z Bogiem, złączą się ze sobą. Razem oni będą pracować w imię Boga i wzmacniać się w wierze w Jego Słowo.

Tymczasem jeśli my nie złączymy naszych serc z Panem, to zgubimy wszystko. Nawet jeśli nasza wiara jest jak ziarnko gorczycy, Pan już raz na zawsze przebaczył wszystkie nasze grzechy. Codziennie powinniśmy łączyć nasze serca z tą prawdą bez względu na naszą niemoc. Jedynie taka wiara pozwoli wam żyć i dziękować Bogu za Pana Jezusa.

Kiedy łączymy się ze sprawiedliwością Bożą, otrzymujemy nową moc, i serca nasze wzmacniają się. Kiedy my łączymy się ze Słowem Bożym, nasze serca zostają usprawiedliwione przed Nim. Nie możemy rezolutnie służyć Panu, jeśli postępujemy według własnych myśli i wyobrażeń. Kiedy my łączymy się z chrztem Jezusa, Jego śmiercią i zmartwychwstaniem, nasza wiara wzrasta i wzmacnia się przez Słowo.


Powinniśmy złączyć nasze serca z Panem. Jedynie wiara, złączona z Nim, jest prawdziwa; wiara, nie złączona z Bogiem, jest błędna.

Dziękujmy Bogu za to, że On pozwolił nam złączyć naszą wiarę z Panem, darował nam chrzest i krew Jezusa, przelaną na krzyżu. Powinniśmy złączyć nasze serca z Panem od dzisiaj i do ostatniego dnia, kiedy my ponownie spotkamy się z Nim. Otóż złączmy się z Panem.

Powinniśmy złączyć nasze serca z Bogiem, ponieważ jesteśmy słabi i niemocni przed Nim. Apostoł Paweł złączył się z Bogiem i uwolnił się od przewinień. On został bezcennym sługą Pana, który wszędzie głosił dobrą nowinę, znając i wierząc w ewangelię wody i Ducha; on również głosił sprawiedliwość Bożą, darowaną przez Pana Jezusa. Jesteśmy niemocni i umysłem służymy prawu Boga, a ciałem – prawu grzechu, dlatego możemy żyć, tylko złączywszy się z Panem.

Teraz wy poznaliście wiarę, złączoną ze sprawiedliwością Jezusa? Czy wasza wiara jest złączona z chrztem Jezusa? Nadszedł czas otrzymać wiarę, złączoną z chrztem i krwią Jezusa. Ci z was, których wiara nie jest złączona ze sprawiedliwością Bożą, zabłądzili w swej wierze i życiu, zgubili zbawienie od grzechów.

Dlatego sprawiedliwość Boża jest niezbędnym warunkiem waszego zbawienia. Łączenie się z Panem to błogosławieństwo, które prowadzi nas wszystkich do otrzymania odpuszczenia grzechów i czyni nas Jego dziedzicami. Odnajdźcie sprawiedliwość Bożą, złączywszy się z Jego prawdą i wierząc w nią. Wtedy sprawiedliwość Boża zostanie waszą sprawiedliwością, a łaska Boża zawsze będzie z wami.Dziękujcie Bogu za Jezusa Chrystusa


Apostoł Paweł powiedział, że on dziękuje Bogu za Jezusa Chrystusa, Pana naszego. On dziękuje za sprawiedliwość Bożą poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nawet kiedy Paweł uwierzył w sprawiedliwość Bożą, on nie mógł nie służyć prawu Boga swoim umysłem, a swoim ciałem – prawu grzechu. Ale w jego sercu nie było grzechu, ponieważ on całym sercem uwierzył w sprawiedliwość Bożą.

Paweł powiedział, że on już został osądzony przez prawo w Jezusie Chrystusie, a zbawiony od grzechów poprzez wiarę, dzięki sprawiedliwości Bożej. On również powiedział, że nawet ci, przeciwko którym był skierowany gniew Boży i którzy byli ukarani według Jego Prawa, jeszcze mogą przynosić owoce zbawienia, całym sercem wierząc w sprawiedliwość Bożą. W sercach narodzonych ponownie wraz z wolą Ducha Świętego są również pragnienia ciała. Ale w sercach tych, którzy nie narodzili się ponownie, są tylko żądze cielesne. Dlatego grzesznicy mają tylko jedno pragnienie – oni chcą grzeszyć. A ponadto korząc się przed swoimi przyrodzonymi instynktami, oni próbują ozdobić, uszlachetnić swoje wykroczenia w oczach innych ludzi.

Kapłani i starostowie kościelni, którzy nie narodzili się ponownie, oczywiście mówią: “Ja chcę żyć uczciwie, ale nie rozumiem, dlaczego to zadanie jest tak ciężkie”. Dlaczego oni tak żyją? Ponieważ to grzesznicy, którzy nie odnaleźli zbawienia poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. W ich sercach jest grzech, ponieważ tam nie ma sprawiedliwości Bożej. A w sercach narodzonych ponownie nie ma grzechu, ponieważ tam przebywa sprawiedliwość Boża i Duch Święty.

Kiedy w sercu Pawła był grzech, on mówił: “Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę.. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wybawi z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci?” Ale Paweł wraz dodaje: “Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś – prawu grzechu” (List św. Pawła do Rzymian 7:25). To znaczy, że Paweł otrzymał przebaczenie wszystkich swoich grzechów, wierząc w Jezusa Chrystusa, który wykonał sprawiedliwość Bożą.

Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

W 7. rozdziale Listu do Rzymian Paweł powiada nam o tym, że wpierw, jeszcze nie narodziwszy się ponownie, on nie wiedział o prawdziwym przeznaczeniu Prawa. Ale on powiedział, że Jezus Chrystus, który wykonał sprawiedliwość Bożą, wybawił go z mąk, które on cierpiał przez swoje grzechy. Zbawi się każdy, kto wierzy, że Jezus Chrystus wykonał sprawiedliwość Bożą dla zbawienia nas od grzechów.

Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, umysłem swoim służą prawu Boga, a ciałem – prawu grzechu. Ich ciało wciąż się skłania do grzechu, ponieważ ono jeszcze się nie zmieniło, chociaż ci ludzie narodzili się ponownie. Ciało chce grzeszyć, ale umysł, który wierzy w sprawiedliwość Bożą, pragnie postępować według tej sprawiedliwości. Ci właśnie ludzie, którzy nie otrzymali odpuszczenia grzechów, grzeszą, zachwycają się tak swoim ciałem, jak i umysłem, ponieważ w ich sercu jest tylko grzech. Ale ci, którzy znają sprawiedliwość Bożą i wierzą w nią, podążają jedynie za tą prawdą.

Dziękujmy Bogu za Jezusa Chrystusa, który wykonał całą sprawiedliwość Bożą. Dziękujmy Panu za darowaną nam prawdę i za to, że uwierzyliśmy w nią.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.