" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Sprawiedliwość Boża,
Spełnienie Sprawiedliwego
Wymogu Prawa


< List św. Pawła do Rzymian 8:1-4 >

“Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wybawiło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.”List św. Pawła do Rzymian 8:1–4 powiada o wierze tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Istota powyższego urywka polega na tym, że my możemy przestrzegać wszystkich przykazań Prawa, wierząc w sprawiedliwość Bożą.

Jaka więc jest wiara w sprawiedliwość Bożą? To jest wiara, dzięki której otrzymujemy przebaczenie grzechów poprzez wiarę w to, że przez Swój chrzest i krew nasz Pan Jezus zmył wszystkie grzechy świata. W taki sposób możemy zwyciężyć grzech poprzez wiarę w Jezusa, który wykonał sprawiedliwość Bożą, jako w naszego Zbawiciela. Oto jest wiara w sprawiedliwość Bożą i w nasze zwycięstwo poprzez wiarę.

List św. Pawła do Rzymian 8:1 najpierw powiada nam: “Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, wierząc w sprawiedliwość Bożą, wcale nie mają grzechu. Wiara tych ludzi bazuje na chrzcie Jezusa i Jego krwi na krzyżu, które spełniły wszystkie sprawiedliwe przykazania Prawa. Wiara w sprawiedliwość Bożą jest najważniejsza dla wszystkich narodzonych ponownie świętych. W jaki inny sposób mogą zwykli śmiertelnicy zostać bezgrzesznymi? Wszakże poprzez niewzruszalną wiarę w sprawiedliwość Bożą, spełnioną przez Jezusa Chrystusa, wszystkie grzechy świata zniknęły. Dlatego przez Swój chrzest Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, by wybawić wierzących w sprawiedliwość Bożą.

W Liście św. Pawła do Rzymian 8:3 napisano, że Bóg zesłał “Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu” i że On “wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech”. Innymi słowy, osądziwszy grzech w “ciele” Jezusa, Bóg Ojciec przekazał Synowi Swemu Jednorodzonemu wszystkie grzechy świata. To Słowo prawdy jest zapisane w Ewangelii św. Mateusza 3:13–17 (szczegółową dyskusję na ten temat można znaleźć w mojej książce “Czy prawdziwie narodziłeś się ponownie z wody i Ducha?”) Ci, którzy wierzą w tę prawdę, nie mają grzechu, ponieważ Bóg przebaczył wszystkie grzechy świata Swoją sprawiedliwością.“Nieszczęsny ja człowiek!”


Urywki z Listu św. Pawła do Rzymian 7:24-8:6 zawierają dwa kontrastowe tematy. Jeden z nich to dyskusja nad problemem grzechu, innymi słowy, nieposłuszeństwa Bogu z powodu żądz cielesnych, a inny to dyskusja nad rozwiązaniem problemu grzechu, które Paweł znalazł w Jezusie Chrystusie.


List św. Pawła do Rzymian 7:24–25 powiada: “Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wybawi z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś – prawu grzechu”. Patrząc na swoje ciało, Paweł wołał, że był nieszczęsnym człowiekiem, ale dziękował Bogu za to, że On uwolnił go od ciała przez Jezusa Chrystusa. Możemy również zobaczyć, że nawet Paweł umysłem służył Prawu Boga, a ciałem – prawu grzechu.

Paweł wyznał, że jego ciało podążało za prawem grzechu, niemiłym dla Pana, zamiast przeżyć miłe Bogu życie. Tymczasem Paweł powiedział, że umysłem swoim on służył prawu Ducha Bożego. Związany przez te dwa prawa, Paweł czuł się nieszczęsny i rozpaczliwy, lecz mimo wszystko ponownie deklarował zwycięstwo wiary, dziękując Bogu za zbawienie od grzechów poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, poprzez spełnienie całej sprawiedliwości Bożej.

Paweł mógł tak dziękować Panu jedynie dlatego, że wierzył w tę prawdę, że Jezus Chrystus całkiem odpokutował tak jego własne grzechy, jak i grzechy całej ludzkości. Przyjąwszy chrzest od Jana, Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata. A będąc osądzany na ukrzyżowanie, Jezus wybawił od grzechów wszystkich wierzących w Niego. Oto dlatego Paweł powiedział: “Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia” (List św. Pawła do Rzymian 8:1). To znaczy, że ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, nie mają żadnego grzechu. Ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, wierząc w sprawiedliwość Bożą, już nigdy nie będą mieć grzechu w sercu. Ich ciało może być słabe i niedoskonałe, ale grzech już nigdy nie zmoże zamieszkać w ich sercach.

Potępienie, odwrotnie, oznacza obecność grzechu, czyli bycie potępionym. Kiedy człowiek popełnia coś złego, zazwyczaj nazywamy to grzechem. Ale ten człowiek jest grzesznikiem jedynie dlatego, że nie wierzy w sprawiedliwość Bożą. Przecież powyższy urywek powiada nam, że dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, już nie ma potępienia.

To twierdzenie, jednak, nie bazuje na Doktrynie Usprawiedliwienia, którą popierają wiele religii świata. “Wiara w uznanie się za sprawiedliwego poprzez wiarę” oznacza hipotetyczne twierdzenia, że Bóg uważa człowieka za sprawiedliwego jedynie za jego wiarę w Jezusa, nawet jeśli on naprawdę nie jest sprawiedliwy i ma grzech w sercu. Ale to jest błąd. Jak może Bóg omamiać i nazywać grzesznika sprawiedliwym? Bóg tego nigdy nie zrobi, przeciwnie, powie takim grzesznikom: “Z powodu twoich grzechów pójdziesz na śmierć; uwierz w Moją sprawiedliwość, która objawia się w ewangelii wody i Ducha!”


Dzisiaj wielu ludzi próbuje racjonalizować swoją błędną wiarę i odnaleźć sprawiedliwość Bożą poprzez takie doktryny. Ale podobna wiara jest błędna i niebezpieczna. Gdyby Jezus nie był prawdziwym Bogiem, On, być może, nazwałby grzesznika Swoim zwolennikiem. Ale powinniście zrozumieć, że Jezus, prawdziwy Bóg, nie może nazwać grzesznika sprawiedliwym i bezgrzesznym. Nie możemy nazwać grzesznika sprawiedliwym i bezgrzesznym względem sprawiedliwości Bożej, Jego sądu i świętości.

Powinniście zrozumieć, że wasze zbawienie od grzechu nie przychodzi po prostu poprzez wiarę w Jezusa, ale dzięki wierze w sprawiedliwość Bożą, która wtedy zostaje wasza. Nawet jeśli wy wierzycie w Jezusa, Bóg nie nazwie was sprawiedliwymi, jeśli nie poznaliście sprawiedliwości Bożej i nie wierzycie w nią. Tymczasem realność dzisiejsza jest taka, że wielu ludzi uważa za prawdziwe takie doktryny chrześcijańskie, jak Doktryna Usprawiedliwienia i Doktryna Uświęcenia. Jednakże jedynie niektórzy rozumieją, że te tak zwane doktryny ortodoksyjne mogą przeszkodzić człowiekowi w poznaniu i otrzymaniu sprawiedliwości Bożej. Wierząc w te doktryny i nie rozumiejąc, że naprawdę one działają przeciwko sprawiedliwości Bożej, wielu ludzi nie zmogło znaleźć Boga, ponieważ te doktryny zostały dla nich kamieniem zgorszenia.

Jeśli chcecie być prawdziwymi chrześcijanami, powinniście się zmierzyć Słowem Bożym, by zrozumieć, czy prawdziwie jesteście w Chrystusie, czy nie. Dlatego powinniście słuchać i rozumieć Słowo wody i Ducha. Zapytajcie samych siebie: “Czy moja wiara jest prawidłowa? Kiedy powiadam, że wierzę w Jezusa, czy to nie znaczy, że po prostu praktykuję religię? Czy nie jestem w połowie drogi, nie będąc ani w Chrystusie, ani poza Nim?” Nadszedł czas znaleźć sprawiedliwość Bożą, uwierzyć w nią i przebywać w prawdzie, jak jest napisane: “Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”.


W Liście do Efezjan często możemy zobaczyć wyraz “zbawienie, które jest w Jezusie”. To znaczy, że Bóg przeznaczył i wybrał nas w Jezusie Chrystusie, by wybawić nas od wszystkich przewinień. Ci, których grzechy są całkiem zmyte – to ci, którzy zostali zbawieni przez sprawiedliwość Bożą w Jezusie i połączyli się z Chrystusem. Dla tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, darowaną nam przez Pana, już nie ma potępienia. Kiedy człowiek wierzy w ewangelię wody i Ducha, on otrzymuje sprawiedliwość Bożą i zaczyna głosić ewangelię.

Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą w Jezusie Chrystusie i złączyli się z Nim, nie mają grzechu. Oto prawdziwa i prawidłowa odpowiedź. Ponieważ przez Swój chrzest i krew Jezus wymazał wszystkie grzechy ludzi, którzy są w Chrystusie dzięki wierze w sprawiedliwość Bożą, nie mogą być grzeszni. Oto dlatego ci, którzy są w Chrystusie, naprawdę nie mają grzechu. Ta prawda, a mianowicie nieobecność grzechu w żyjących w Chrystusie, jest odpowiedzią, którą zawiera Słowo wody i Ducha, więc w problemie grzechu nie ma nic trudnego. Jeśli wy wierzycie w sprawiedliwość Bożą, która objawia się w ewangelii wody i Ducha, to również możecie już dzisiaj zostać sprawiedliwi. Poznajcie ewangelię wody i Ducha i uwierzcie w nią. Wtedy wy zostaniecie prawdziwymi świętymi i złączycie się z Chrystusem.


Przypuśćmy, że mamy bardzo skomplikowany problem. Jeśli naprawdę chcemy go rozwiązać, powinniśmy uporczywie szukać odpowiedzi bez względu na trudności i kłopoty, z którymi się spotkamy. Tak samo ci, którzy wierzą w Jezusa, ale nie przebywają w Nim, powinni szukać sprawiedliwości Bożej, zawartej w ewangelii wody i Ducha./font>

Niektórzy ludzie uważają, że chrześcijaństwo jest jedynie jedną z religii świata, i starają się rozwiązać problem swoich grzechów poprzez wiarę w różne doktryny, takie jak doktryna uświęcenia. Ale wkrótce oni zaczynają rozumieć, że ani te doktryny, ani ich własna uczciwość nie mogą ich oczyścić od grzechów. Dopiero wtedy oni rozumieją, że problem grzechu łatwo może zostać rozwiązany poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Jeśli chcecie być prawdziwymi chrześcijanami, powinniście znaleźć sprawiedliwość Bożą, sercem wierząc w ewangelię wody i Ducha. Tymczasem wierzący próbują znaleźć sprawiedliwość Bożą, zostając zwolennikami takich doktryn, jak Doktryna Uświęcenia i Doktryna Usprawiedliwienia. Innymi słowy, oni pragną przez własne starania rozwiązać problem grzechów. Podobna wiara bazuje na modlitwach wyrażających żal za grzechy, które wcale nie mogą ich wybawić od nieuchronnej zagłady, ponieważ zawsze w czasie takich modlitw oni zostają co raz większymi grzesznikami.

Ale ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, bez względu na niemoc swego ciała, już rozwiązali problem grzechów poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Ludzie, którzy napełnili się sprawiedliwością Bożą dzięki takiej wierze, już nie mają grzechu w umyśle, więc dla nich już nie ma żadnego potępienia.Ponieważ sprawiedliwość Boża jest w Chrystusie


Drugi wiersz powiada: “Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wybawiło cię spod prawa grzechu i śmierci”. Bóg dał ludziom dwa prawa: prawo Ducha życia w Chrystusie oraz prawo grzechu i śmierci. Paweł powiedział, że prawo Ducha życia uwolniło nas od prawa grzechu i śmierci, czyli od wszystkich przewinień. Aby znaleźć nowe życie, powinniście zrozumieć tę prawdę. Ona dotyczy wszystkich bez wyjątku ludzi.

My również uwolniliśmy się od prawa grzechu i śmierci, wierząc w prawo Ducha życia; bo inaczej prawo grzechu i śmierci przyprowadziłoby nas do nieuchronnej zagłady. Ale wierząc w sprawiedliwość Bożą w Chrystusie, w chrzest i krew Jezusa, przelaną na krzyżu, napełniliśmy się Jego sprawiedliwością dzięki prawu Ducha życia i odnaleźliśmy przygotowane dla nas życie wieczne. Więc gdzie objawia się ewangelia wody i Ducha, darująca nam odpuszczenie grzechów? Ona objawia się w chrzcie Jezusa od Jana Chrzciciela i Jego krwi, którą On przelał na krzyżu. Innymi słowy, sprawiedliwość Boża objawia się w ewangelii wody i Ducha.


Czymże jest ewangelia sprawiedliwości Bożej, która uwalnia nas od prawa grzechu i śmierci? To jest dobra nowina, która głosi, że nasz Pan urodził się na tej ziemi, został ochrzczony przez Jana w wieku 30 lat, by wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata, został ukrzyżowany i zmartwychwstał. I wszystko to On uczynił, by uwolnić nas od naszych przewinień. Oto ewangelia sprawiedliwości Bożej.

Wiedząc, że przez słabość swego ciała ludzie nie mogą nie grzeszyć, Bóg zamyślił wybawić wszystkich grzeszników od ich przewinień. Dlatego On darował im ewangelię zbawienia, która może ich uwolnić od prawa grzechu i śmierci. Ta ewangelia – to dobra nowina o przebłaganiu, która objawia się w czasie chrztu Jezusa od Jana i przelania Jego krwi na krzyżu. Wierząc w tę ewangelię, wszyscy ludzie mogą się uwolnić od prawa grzechu i śmierci za grzechy, ponieważ sprawiedliwość Boża jest Prawem życia, które uwolniło wszystkich ludzi od grzechów.

Bóg dał ludziom Słowo Prawa i postanowił, że każde łamanie tego Słowa będzie grzechem. Ale równocześnie Bóg ustanowił inne prawo, które może uwolnić grzeszników od ich grzechów. To prawo zbawienia jest prawdą, która objawia się w sprawiedliwości Bożej. To jest prawo łaski Bożej, które daruje życie wieczne wszystkim tym, którzy w nie wierzą. Prawo zbawienia, ustawione przez Boga dla ludzkości, jest prawem wiary w ewangelię wody i Ducha, czyli chrztu i krwi Jezusa, przelanej na krzyżu; a ta wiara jest prawem życia, które może przyodziać ludzi w sprawiedliwość Bożą.

Kto może wystąpić przeciwko prawu życia? Każdy człowiek, który wierzy w darowaną przez Boga ewangelię wody i Ducha, będzie uwolniony od wszystkich grzechów świata, i dzięki tej wierze napełni się sprawiedliwością Bożą.

Jak Bóg dał wam prawo Ducha życia? Posławszy Syna Swego Jezusa na ten świat przez ciało dziewicy, złożywszy na Niego wszystkie grzechy świata przez chrzest od Jana, pozwoliwszy Mu umrzeć na krzyżu za te grzechy i wskrzesiwszy Go z martwych, i w taki sposób zmywszy wszystkie grzechy świata i uczyniwszy Jezusa Zbawicielem grzeszników. Bóg darował odpuszczenie grzechów i nowe życie wszystkim tym, którzy wierzą w tę prawdę, i takie jest dane nam przez Boga prawo Ducha życia.


Czymże jest prawo grzechu i śmierci? To są przykazania, które Bóg dał ludzkości. Prawo, ustanowione przez Boga, ustala, co wolno a czego nie wolno robić, i wszelkie łamanie tych przykazań jest grzechem, zapłata za który – śmierć – musi zostać spłacona w piekle.

Więc każdy człowiek podlega prawu śmierci, ale Jezus Chrystus uwolnił nas od tego prawa przez Swój chrzest i przelanie krwi na krzyżu. Nikt oprócz Jezusa nie może wybawić grzeszników od ich grzechów, i nie ma innego sposobu zbawienia od przewinień oprócz ewangelii wody i Ducha, darowanej nam przez Jezusa. Powinniście poznać, jak Jezus przyszedł na ziemię, by wybawić was, i zrozumieć sprawiedliwość Bożą. Powinniście poznać i uwierzyć w tę prawdę.

Ale dzisiaj wielu ludzi powiada o swojej wierze w Jezusa i detalicznej wiedze prawa – to znaczy, prawa grzechu i śmierci – wszakże nie zna ewangelii wody i Ducha, która uwolniła ich od wszystkich grzechów. Wielu przedłuża wierzyć w Jezusa, nie poznawszy prawdy. Więc widzimy, jak długo ewangelia wody i Ducha była schowana. Ta ewangelia wody i Ducha odróżnia się od ewangelii, która zawiera tylko wiarę w Krzyż. Większość ludzi łoży wielki nacisk tylko na krew Jezusa, ale w Piśmie napisano, że Jezus przelał krew na krzyżu, ponieważ On wziął na Siebie grzechy świata, ponadto wziął je wtedy, kiedy przyjął chrzest od Jana, a nie w momencie ukrzyżowania.


Powinniście zrozumieć, że właśnie od tej różności wiary zależy, czy traficie do piekła, czy do Królestwa Niebieskiego. Ta różnica może wydać się nieznaczna, ale ona jest tak głęboka, że przyprowadza do absolutnie przeciwnych wyników. Oto dlatego, jeśli chcecie wierzyć w Jezusa jako swego Zbawiciela, powinniście skoncentrować swoją wiarę na ewangelii wody i Ducha. Jedynie w taki sposób wy możecie uwolnić się od swoich grzechów. A jednak, bez względu na to wszystko, bardzo często ludzie, powiadając o swojej wierze w Jezusa, wciąż nie znają sprawiedliwości Bożej.

Tacy ludzie chcą być sprawiedliwi przed Bogiem, próbują popełniać możliwie mniej grzechów i odnaleźć świętość przez własne starania. Ale sprawiedliwość Boża jest niedosięgła dla ich własnych myśli, starań oraz uczynków. Sprawiedliwości Bożej można dostąpić tylko poprzez wiarę w prawdę zbawienia, zawartego w ewangelii wody i Ducha. Wiara tych, którzy próbują zostać sprawiedliwi poprzez przestrzeganie prawa, jest głupia. Nikt na świecie nie może przestrzegać wszystkich przykazań Prawa.Wydawszy wyrok potępiający grzech w ciele Jezusa


Wiersz 3. powiada: “Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech”. Ten urywek objawia nam, jak dokładne jest świadectwo Pawła o prawie wody i Ducha. Tu Paweł powiada, jak Bóg Ojciec przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata: “...zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech”.

Co oznaczają słowa Pawła o tym, że Bóg wydał wyrok potępiający grzech w ciele? To znaczy, że Bóg Ojciec posłał Syna Swego Jednorodzonego na ziemię, kazał Mu przyjąć chrzest od Jana, by przekazać Mu wszystkie nieprawości świata i właśnie tak raz na zawsze wymazał wszystkie grzechy wierzących. Oto dlatego napisano: “Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech”. Bóg zmył wszystkie grzechy świata, przekazawszy je Swemu Synowi. Syn więc przyjął śmierć na krzyżu i Bóg wskrzesił Go z martwych, dlatego wszystkie grzechy zniknęły.


Was zbawia ewangelia prawdy, czyli ewangelia wody i Ducha. Nasz Pan powiedział Nikodemowi: “...Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (Ew. św. Jana 3:5), i właśnie to jest ta ewangelia. Ewangelia, która zawiera sprawiedliwość Bożą, objawiła się, kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana, przelał krew na krzyżu i zmartwychwstał.

W Ewangelii św. Mateusza 3:15 napisano: “Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił”. Ten urywek świadczy o sprawiedliwości Bożej, która objawiła się w Jezusie. Kiedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan, by ochrzcić się od Jana Chrzciciela, Jan wpierw powstrzymywał Go, mówiąc: “To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. Tymczasem Jezus rozkazał mu, mówiąc: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił”.

Co więc oznacza “wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”? To znaczy, że przez Swój Chrzest od Jana Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. Kiedy Jezus, ochrzciwszy się, wyszedł z wody, otworzyły się niebiosa i na Niego zstąpił Duch Boży jak gołębica. Głos z nieba mówił: “Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Bóg miał upodobanie w chrzcie Jezusa, przez który On wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. Tutaj widzimy razem wszystkie trzy Osoby Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego, które zdecydowały wybawić ludzkość od grzechów i wykonać tę obietnicę.


W Biblii napisano, że otworzyły się niebiosa nad Jezusem w momencie, kiedy On przyjął chrzest, i głos z nieba mówił: “Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Czyli Bóg Ojciec miał upodobanie w tym, że Syn, przyjąwszy chrzest od Jana, raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. Jezus został ochrzczony i przez chrzest wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, dlatego wykonał całą sprawiedliwość, przyjąwszy śmierć na krzyżu i powstawszy z martwych.

Innymi słowy, Jezus przyjął chrzest od Jana, by wykonać całą sprawiedliwość Bożą. Następnie On umarł na krzyżu. Ten chrzest i ta śmierć miały wykonać sprawiedliwość Bożą. Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata i dlatego mógł przelać krew na krzyżu. A powstawszy z martwych, On całkiem spełnił wolę Bożą.

“Wszystka sprawiedliwość Boża” oznacza zbawienie ludzkości od grzechów. By spełnić tę sprawiedliwą misję, Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości i przelał krew na krzyżu. Wszystka sprawiedliwość Boża została spełniona w najbardziej sprawiedliwy i należny sposób. Chrzest, krew i zmartwychwstanie Jezusa spełniły sprawiedliwość Bożą. Ona uczyniła nas bezgrzesznymi i napełniła nas prawdziwą sprawiedliwością Bożą. Trójca Święta zamyśliła, Jezus wykonał, a Duch Święty świadczy o tej prawdzie. Powinniście wierzyć w to, że Bóg zesłał “Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech”.


Innymi słowy, Jezus przyjął chrzest od Jana, by wykonać całą sprawiedliwość Bożą. Następnie On umarł na krzyżu. Ten chrzest i ta śmierć miały wykonać sprawiedliwość Bożą. Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata i dlatego mógł przelać krew na krzyżu. A powstawszy z martwych, On całkiem spełnił wolę Bożą.

“Wszystka sprawiedliwość Boża” oznacza zbawienie ludzkości od grzechów. By spełnić tę sprawiedliwą misję, Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości i przelał krew na krzyżu. Wszystka sprawiedliwość Boża została spełniona w najbardziej sprawiedliwy i należny sposób. Chrzest, krew i zmartwychwstanie Jezusa spełniły sprawiedliwość Bożą. Ona uczyniła nas bezgrzesznymi i napełniła nas prawdziwą sprawiedliwością Bożą. Trójca Święta zamyśliła, Jezus wykonał, a Duch Święty świadczy o tej prawdzie. Powinniście wierzyć w to, że Bóg zesłał “Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech”.

Zapytajcie samych siebie, czy naprawdę zmożecie przez całe życie bezbłędnie przestrzegać wszystkich przykazań Prawa? Wy na pewno możecie robić wszystko możliwe, by przestrzegać Prawa, ale nigdy nie zmożecie żyć według prawa. A złamawszy choć jeden artykuł Prawa, naruszacie całe Prawo (List św. Jakuba 2:10), i dlatego wszyscy bez wyjątku ludzie są wielkimi grzesznikami przed Prawem.

Wy możecie robić wszystko możliwe i całkiem szczerze pragnąć przestrzegać prawa, ale sprawiedliwość Boża, której On chce od nas, jest niedosięgła przez przestrzeganie Prawa. Powinniście zrozumieć, że jedyną przyczyną, dlaczego Bóg dał nam Swoje Prawo, jest poznanie grzechów. Nasze ciało jest słabe, dlatego żaden człowiek nie może w pełni przestrzegać prawa Bożego.

Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Oto dlatego Bóg posłał Syna Swego na tę ziemię i kazał Mu przyjąć chrzest od Jana, by wziąć na Siebie grzechy wszystkich ludzi, i wybawił nas od naszych grzechów. Innymi słowy, ochrzciwszy ciało Jezusa, Bóg złożył na nie wszystkie grzechy świata. Właśnie dlatego Biblia mówi, że Bóg “dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele (Jezusa) wyrok potępiający grzech”, a więc uczynił nas bezgrzesznymi.

Powinniśmy poznać i uwierzyć w to, jak Bóg wymazał nasze grzechy. Pozwoliwszy Jezusowi przyjąć chrzest od Jana, przedstawiciela całej ludzkości, Bóg właśnie przekazał Mu wszystkie nasze grzechy. Następnie On pozwolił Jezusowi zabrać wszystkie grzechy świata na krzyż, a potem przelać krew i umrzeć na krzyżu, by zapłacić za nasze grzechy. A Swoim zmartwychwstaniem Jezus odkrył bramę odkupienia dla wszystkich tych, którzy w to wierzą. Więc Bóg zamyślił i wykonał nasze zbawienie od grzechów.

Powinniśmy całym sercem wierzyć w to, że chrzest i krew Jezusa, przelana na krzyżu, miały zostać naszym zbawieniem. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, powinni wierzyć tak w chrzest Jezusa, jak i w Jego krew, przelaną na krzyżu.

W podobny sposób powinniście wierzyć, by otrzymać odkupienie wszystkich grzechów, zostać całkiem usprawiedliwieni i bezgrzeszni. Powinniście mieć poprawne wyobrażenie o tym, jak Bóg wymazał wszystkie wasze grzechy, i wierzyć w to przed Bogiem, zamiast liczyć na własne starania.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.