" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Dążność Ciała Prowadzi do
Śmierci, a Dążność Ducha
– do Życia i Pokoju


< List św. Pawła do Rzymian 8:4-11 >

“Aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.”Misja zagraniczna jest efektywna, kiedy zostaje pełniona przez literaturę, i właśnie to teraz robimy. Jesteśmy błogosławieni, kiedy czytamy Słowo Boże, i wiara nasza się wzmacnia, ponieważ my wierzymy w Jego Słowo.

Przez ostatnie pięć stuleci ludzie przecierpieli wiele cierpień i nieszczęść, byli omamiani przez nieprawdziwe doktryny, takie jak Doktryna Uświęcenia, Doktryna Usprawiedliwienia oraz inne teorie, które twierdzą, że przebaczenie grzechów jest możliwe przez modlitwy wyrażające żal za grzechy.

W Liście św. Pawła do Rzymian 8:3 napisano, że Bóg dokonał tego, co było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym. Bóg posłał Syna Swego w grzesznym ciele, wydał w Jego ciele wyrok potępiający grzech i rozkazał Mu zbawić nas od naszych grzechów.

Dzisiaj szukamy prawdy Bożej w Liście do Rzymian 8:4–11. W Liście św. Pawła do Rzymian 8:3-4 napisano: “Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha”. Pytanie, na pewno jest to: co to oznacza?Po pierwsze, co znaczy nie żyć według ciała?


To znaczy nie szukać wygód dla swego ciała. To znaczy rozpoznawać dążenia ducha i dążenia ciała, trzymać się z dala od tych, którzy się nie korzą przed słowem Bożym. W 5. wierszu napisano: “Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało”. Co oznacza “to, czego chce ciało”? To znaczy, że są ludzie, którzy nawet chodząc do kościoła szukają zadowolenia własnych żądz.

Inaczej mówiąc, chrześcijanin nie powinien chodzić do kościoła w poszukiwaniu osobistej wygody, przecież właśnie to oznacza żyć według ciała. Są ludzie, którzy chodzą do popularnych kościołów, by przedstawiać i reklamować swój biznes, chcą bowiem zdobyć stałych klientów. Oni chodzą do kościoła i wierzą w Jezusa dla wygody ciała.


Są również inni. Ci, którzy nauczają sekciarstwa w społeczności chrześcijańskiej, oraz ci, którzy nauczają swoich zwolenników pragnąć tylko błogosławieństwa materialnego, również żyją według ciała i dążą do tego, czego chce ciało.

Możemy zawsze spotkać sekciarzy w naszych społecznościach chrześcijańskich. Kim więc są ci sekciarze? To są ludzie, którzy omamiają samych siebie błędną wiarą w wyższość swego odłamu. Oni mówią, że ich sekta została założona przez tego a tego, że oni mają takich a takich teologów, że są tak a tak wielcy i znani w całym świecie, że mają taką długoletnią tradycję, i tak dalej. Na wszystkim tym samochwalstwie bazuje próżność tych ludzi i ich wiara. W tym świecie wielu ludzi ma taką wiarę.

Sekciarze wierzą w Jezusa dla zadowolenia żądz swego ciała. Ci, którzy postępują według ciała, chwalą się swoimi kościołami i tym, że osiągnęli błogosławieństwo materialne, chodząc do swych wielkich kościołów. Niektóre kościoły mają takie wezwania, jak “miłujcie swoją żonę!” Oto co oznacza “ci, którzy żyją według ciała”. Czyż powinny kościoły stawiać swoim zwolennikom taki cel jak miłość do żony? Nie powinny. Czyż chcę powiedzieć, że nie powinniśmy kochać swoich żon? Na pewno nie chcę! Ale takie hasła, chociaż jak piękne i pociągające, nie mogą być fundamentalnym celem naszego Kościoła.

Ci, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Dzisiaj bardzo wielu kapłanów zostało takimi ludźmi, ponieważ oni pragnęli tylko zwiększenia liczby parafian, ofiar oraz budynków kościelnych, i to teraz zostało fundamentalnym celem ich wiary. Budowanie wyższych, szerszych i większych kościołów zostało ich głównym celem. Nawet gdy powiadają ludziom, że zjednać sobie wielu zwolenników dla nich oznacza wejść do Królestwa Niebieskiego, oraz wynajdują inne preteksty, ich głównym celem jest zwiększenie ofiar dla budowania co raz większych budynków kościelnych.

Aby zmusić swoje kościoły do życia według ciała, musieli uczynić swoich parafian religijnymi fanatykami. Niektórzy pastorzy odnieśli sukcesy dzięki zdolności przetwarzania parafian na fanatyków, szalonych, delirycznych i całkiem zwiedzionych.Ci, którzy żyją według Ducha Bożego


Pomimo to wśród chrześcijan są ludzie, którzy naprawdę żyją według Ducha Bożego. Ci, którzy żyją według Ducha, podążają za słowem Bożym, odrzucają własne myśli, wierzą w słowa Pisma Świętego, są mili Bogu, głoszą ewangelię wody i Ducha.

Biblia mówi, że ci, którzy żyją według Ducha, dążą do tego, czego chce Duch. Jeśli dzięki naszej wierze w sprawiedliwość Bożą wszystkie nasze grzechy są przebaczone, to nie powinniśmy żyć lekkomyślnie, ale odwrotnie rozmyślać o tym, czego chce Duch. Ludzie, którzy żyją według Ducha, myślą w sposób duchowy i chcą pełnić wolę Ducha z wiarą. Szczęśliwi są ci, którzy dążą do tego, czego chce Duch. Bóg błogosławi takim ludziom, ponieważ oni żyją z wiary i ratują innych ludzi od wszystkich grzechów świata. Chociaż nasze grzechy zostały przebaczone, powinniśmy myśleć o rzeczach duchowych i postępować według Ducha.

Cel naszego życia polega na pełnieniu woli Ducha Świętego, czyli na głoszeniu ewangelii wody i Ducha. Musimy dążyć do tego, czego chce Duch. Jak często dążycie do tego, czego chce Duch? Jesteśmy w stanie wojny duchowej i dlatego powinniśmy spełniać uczynki duchowe, wierząc w sprawiedliwość Bożą i głosząc ją. Nawet jeśli jesteśmy niemocni i grzeszni, powinniśmy zawsze myśleć o tym, co jest miłe Bogu, oraz o pełnieniu woli Ducha, dążąc do tego, czego chce Bóg, chociaż możemy być słabi i pełni wad. A już zrobiwszy coś, powinniśmy pragnąć uczynić jeszcze coś, czego chce Bóg.

Teraz głosimy ewangelię wody i Ducha po całym świecie przez literaturę. Około 200-300 osób codziennie bezpłatnie otrzymuje nasze drukowane i elektroniczne książki chrześcijańskie przez naszą witrynę WWW. Pragnąc z wiarą głosić ewangelię wody i Ducha wszystkim ludziom w każdym państwie ziemi, my właśnie służymy ewangelii w Jego Kościele. Gdybyśmy nie dążyli do tego, czego chce Duch, nie otrzymalibyśmy tych owoców Ducha. Myśląc o rzeczach duchowych, każdy z nas musi pełnić wolę Ducha. Dopiero wtedy my zmożemy zasłużyć na błogosławieństwo naszego duchowego pana młodego, Jezusa Chrystusa, podobnie jak uczciwa żona, o której napisano w rozdziale 31. Księgi Przypowieści.


Wiersz 8. powiada: “A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą”. To dotyczy tych, którzy nie otrzymali odpuszczenia grzechów. “A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą” (List św. Pawła do Rzymian 8:7–8). Więc ci, którzy nie mają Ducha Świętego, nie mogą ani podobać się Bogu, ani zdobyć Jego błogosławieństwa.

Grzesznicy nie korzą się przed Prawem Bożym. Nie korzą się również przed sprawiedliwością Bożą. Oni nie mogą podobać się Bogu. Dlatego oni nie mogą poznać woli Bożej, ponieważ Duch Święty nie zamieszkał w nich. Bóg chce, by wszystkie grzechy ludzkości zostały przebaczone dzięki ewangelii wody i Ducha. Ale nie podobają się Mu modlitwy i nabożeństwa grzeszników.

Bóg nie chce czci od grzeszników. Nie ma znaczenia, jak często grzesznik podnosi ręce do nieba, wysławiając Pana, ile łez wylewa w czasie nabożeństw, on nie może być miły Bogu. Grzeszni chrześcijanie próbują dogodzić Bogu, trując się emocjami. Oni nie mogą dogodzić Panu. Ci, którzy mają grzech, nie mogą podobać się Bogu, ponieważ oni są grzesznikami. Nawet dokładając wielkich starań, grzesznicy nigdy nie zmogą dogodzić Bogu. Chodzi nie o to, że bardzo chcą dogodzić Bogu, lecz o to, że po prostu nie mogą tego zrobić.


Czy Bóg chce, by ludzie budowali większe kościoły? Nie. Jeśli większy kościół naprawdę jest potrzebny, jego koniecznie trzeba zbudować. Ale budowanie dla budowania nie podoba się Bogu.

Kościół w moim mieście, na przykład, niedawno wydał ponad 3 miliony dolarów amerykańskich na budownictwo nowego budynku kościelnego, chociaż obok niego stał poprzedni budynek o świetnej formie i urządzeniach. Kongregacja tego kościoła liczyła najwyżej 200–300 osób, to czyż był potrzebny nowy kościół? Kościół Boży jest zbudowany nie z cegły. Bóg mówi, że my jesteśmy kościołem Bożym, a Duch Święty mieszka w sercach sprawiedliwych.

Możemy w razie potrzeby zbudować większy kościół, ale czyż jedynie budować większe kościoły oznacza oddawać cześć Bogu? Nie, nie oznacza. Czy zjednać kościołowi wielu zwolenników oznacza oddawać większą cześć Bogu? Nie, nie możecie dogodzić Bogu w taki sposób. Ci, którzy żyją według ciała, nie mogą dogodzić Bogu.

Czasami nawet ludzie sprawiedliwi dążą do tego, czego chce ciało. Oni nie podobają się Bogu. Pośród sprawiedliwych są tacy, którzy jeszcze pozostają niewolnikami swoich żądz cielesnych. Ci ludzie nie mogą dogodzić Bogu. Oni naprawdę nie mogą żyć doskonałym życiem duchowym w kościele, narzekają i działają przeciwko kościołowi Boga, a wreszcie opuszczają kościół.

Dlatego my, sprawiedliwi, powinniśmy prowadzić sprawiedliwe i miłe Bogu życie, odrzuciwszy życie, które podąża za żądzami cielesnymi. Powinniśmy rozmyślać nad wolą Bożą i Jego sprawiedliwością. Musimy oddać nasze ciała i myśli jako narzędzie sprawiedliwości Bożej. Powinniśmy prowadzić miłe Bogu życie.Ci, którzy są w Duchu Chrystusa


Przeczytajmy razem wiersz 9. “Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy”.

Ten urywek, według Pawła, oznacza, że jeśli wierzymy w ewangelię wody i Ducha, innymi słowy, jeśli wierzymy w sprawiedliwość Bożą, i jeśli nasze grzechy są odkupione, my już żyjemy nie według ciała, ale według Ducha. Jeśli w czyimś sercu mieszka Duch Święty, to ten człowiek jest w Chrystusie, a jeśli ktoś nie ma Ducha Świętego, to on do Niego nie należy.

Więc my żyjemy nie według ciała, ale według Ducha. Żyjąc według Ducha i uwolniwszy się od grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha, nie powinniśmy zapominać, że jesteśmy żołnierzami sprawiedliwości, którzy mogą dogodzić Bogu jako sprawiedliwi w Chrystusie. Nie powinniśmy poddawać się rozpaczy z powodu niemocy swego ciała, ale musimy dogadzać Bogu wiarą w to, że bez względu na słabość ciała należymy do Chrystusa oraz żyjemy w Chrystusie, i dlatego jesteśmy Jego sługami.

Musimy znać, że narodziwszy się ponownie, już nie możemy dogadzać żądzom naszego ciała. Powinniśmy poznać, że sprawiedliwi są powołani do życia tylko dla sprawiedliwości Bożej. Wiersz 10. objawia nam, jak muszą żyć chrześcijanie: “Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia”.


Wprawdzie my, nasze ciała, zostały ukrzyżowane i umarły razem z Panem Jezusem z powodu naszych grzechów. Byliśmy zbawieni od wszystkich grzechów przez sprawiedliwą misję Pana. Dzięki tej sprawiedliwości dusze sprawiedliwych mają życie wieczne. Życie wieczne! Powinniśmy wiedzieć, że ci, którzy zostali usprawiedliwieni, już nie powinni żyć według ciała. Ludzie, którzy narodzili się ponownie, ale nie żyją dla sprawiedliwości Bożej, są dalecy od błogosławieństwa Bożego.

Nam zostało przeznaczone życie dla sprawiedliwości Bożej. Być może niektórzy z was, narodziwszy się ponownie, myśleli w rozpaczy: “W Biblii napisano, że ci, którzy żyją według ciała, nie mogą dogodzić Bogu. Na pewno, jestem jednym z nich”. Ale to nie jest tak. Bóg powołał nas do życia jako żołnierzy Swojej sprawiedliwości.

Niektórzy ludzie myślą tak, ponieważ chyba mylnie rozumieją Biblię. Nawet jeśli niektórzy sprawiedliwi myślą, że nie mogą żyć dla Boga, ponieważ ich ciała pełnią uczynki cielesne, ponieważ oni są niemocni, naprawdę ci, w których mieszka Duch Święty, cieszą się, że mogą pełnić wolę Boga. Pełniąc wolę Boga, oni są szczęśliwi i zadowoleni. I odwrotnie, życie bez pełnienia woli Bożej jest pozbawione motywacji i celu, przeklęte życie.

Kiedy przyjęliśmy ewangelię wody i Ducha a otrzymaliśmy sprawiedliwość Bożą, Duch Święty zamieszkał w nas. Duch Święty zstępuje i zamieszkuje w każdym, kto otrzymał zbawienie. Co staje się z tymi, w których mieszka Duch Święty? Oni służą sprawiedliwości Bożej i pełnią sprawiedliwą wolę Boga.


Krótko mówiąc, ci, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów i zostali usprawiedliwieni, powinni żyć tylko z wiary. Sprawiedliwi zmogą ochronić swoją wiarę, tylko kiedy będą żyć z wiary i pełnić wolę Boga. Jeśli chcecie żyć w tym świecie według ciała, nawet otrzymawszy usprawiedliwienie, to nie rozumiecie tego, że wasze grzechy już są przebaczone i wasz los się zmienił.

Los sprawiedliwych już się zmienił. Zanim narodzili się ponownie, żyli dla świata i dla samych siebie, i byli szczęśliwi, żyjąc dla żądz cielesnych. Tymczasem narodziwszy się ponownie, już nie możemy żyć w podobny sposób. Już otrzymaliśmy przebaczenie grzechów. Czyż bylibyśmy szczęśliwi, zarabiając milionowe sumy? Czyż możemy zadowalać się rzeczami materialnymi, podczas gdy musimy poświęcać się zbawieniu innych ludzi od tego świata?

Innymi słowy, proszę was zamyślić się nad rzeczami cielesnymi i duchowymi. Nie powinniście tego wszystkiego robić, by zrozumieć: powinniście jedynie poważnie się nad tym zamyślić.

Dotychczas mówiłem o rozdziałach 1-6 Listu św. Pawła do Rzymian w mojej poprzedniej książce kazań, a w tej książce – o rozdziałach 7-16. Jestem pewny, że dzięki tym dwu książkom kazań, 5. i 6. Tomom mojej serii książek chrześcijańskich, wielu ludzi dowie się o sprawiedliwości Bożej. W poprzednich trzech moich książkach kazań mówiłem o fundamentalnych naukach dotyczących zbawienia Bożego. Pierwszy tom powiada o ewangelii wody i Ducha, drugi tom dyskutuje o różnych problemach teologicznych, trzeci tom mówi o Duchu Świętym oraz o poprawnej drodze do otrzymania Ducha. A czwarty i piąty tomy o Liście św. Pawła do Rzymian dokładnie wyjaśniają, jak błędne są wiele doktryn teologicznych, dlaczego grzechy nie znikają, nawet kiedy chrześcijanie wierzą w Jezusa, oraz jak w ewangelii wody i Ducha objawia się sprawiedliwość Boża.


Jestem pewny, że przez te książki ewangelia rozpowszechni się po całym świecie. Publikacja trzeciego tomu przyczyniła się do rozwoju głoszenia ewangelii o wiele szybszego, niż publikacja pierwszego i drugiego tomów. Teraz, po publikacji trzeciego tomu co raz więcej ludzi chce przeczytać pierwszy i drugi tomy mojej serii książek chrześcijańskich.

Po publikacji tych dwóch książek my naprawdę dowiemy się, jak wielka jest moc ewangelii wody i Ducha. Modlę się o to, by łaska Boża obficie wylała się na tych, którzy poznali sprawiedliwość Bożą. Ci ludzie dowiedzą się, jakie jest prawidłowe znaczenie Listu św. Pawła do Rzymian. Zrozumienie prawdziwego sensu Listu przychodzi dzięki wierze w ewangelię, w której objawia się sprawiedliwość Boża.

Wszyscy razem służymy ewangelii. Czyż wy nie pełnicie woli Boga? Wy wspieracie służenie głoszenia ewangelii, by wybawić grzeszników od ich grzechów. Jeśli my w wierze służymy ewangelii, niezmierzona liczba dusz po całym świecie uwalnia się od grzechów. Jak więc możemy opuścić tę ważną misję, by służyć ciału?

Ja chcę, byście wyraźnie rozumieli, że my, sprawiedliwi, musimy natychmiast odrzucić życie według ciała. Teraz nasz los to pełnienie sprawiedliwości Bożej, zbawienie dusz i życie dla tej sprawiedliwości. Powinniście to zrozumieć i przeżyć życie dla Boga, dla prawdziwej ewangelii i zbawienia dusz, tonących w grzechu.


Oto co napisano w tym rozdziale Listu św. Pawła do Rzymian. Przeczytajmy wiersze 10. i 11. “Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa < Jezusa > z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.”

Powyższy urywek oznacza, że my, nasze ciała dawno umarły z powodu naszych grzechów. Ale nasze dusze żyją dzięki sprawiedliwości Bożej i wierze. Jeśli człowiek wierzy w sprawiedliwość Bożą, on odnajdzie nowe życie. Otrzymaliśmy nowe życie, uwierzywszy w sprawiedliwość Bożą.

Wiersz 11. powiada: “A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa < Jezusa > z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha”. To znaczy, że Pan wskrzesi z martwych nas, kiedy nastąpi koniec świata. Życie według ciała już się skończyło, a nasz los się zmienił; teraz musimy żyć dla Boga i Jego sprawiedliwości.

Wam może się sprzykrzyć sprawiedliwe życie i wy możecie myśleć: “Sprawiedliwi chyba często zbierają się razem i zawsze gadają trzy po trzy”. Jednakże, nawet słysząc ziewania siedzącego obok was narodzonego ponownie wierzącego czy ich wielbienia i głosy, wasz umysł się odnowi w kościele. To dlatego, że Duch Święty mieszka w kościele Boga i w sercach wierzących. Wasz umysł się odnowi i wy odnajdziecie nową moc w waszym sercu, będziecie spożywać duchowy chleb życia, otrzymacie duchowe polecenia, by iść i je spełniać.

Możecie się odnowić na spotkaniu wierzących. To, że wy oddzielacie się od tego świata oznacza, że wasz los się zmienił. Oto dlatego ci, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało, ale ludzie, którzy żyją według Ducha, dążą do tego, czego chce Duch. Usprawiedliwiwszy się, my już nie żyjemy według ciała. Sprawiedliwi już nie chcą być sługami grzechu. Chcemy żyć według Ducha i skierowywać swoje myśli na rzeczy duchowe. Sprawiedliwi pełnią uczynki duchowe, misję zdobycia nowych dusz dla Pana.


Powinniśmy ciężko pracować dla Pana, zaprzeć się własnych myśli i myśleć tylko o pełnieniu Jego woli. Właśnie tak powinniśmy przeżyć resztę naszego życia. Musimy żyć, tylko służąc sprawiedliwości Bożej, ponieważ otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Ja mam nadzieję, że wy poznacie tę prawdę.

Niestety już nigdy nie zmożecie powrócić do świata i ponownie zostać sługą grzechu. Jeśli powrócicie do świata teraz, dla was to będzie oznaczać śmierć, ponieważ myśli cielesne przynoszą śmierć. Wasz duch umrze, umysł i ciało zginą, jeśli wy wciąż szukacie zadowolenia żądz cielesnych. Izraelici nie powrócili do Egiptu po wyjściu; na pewno nie chcieliby spotkać się z Egipcjaninem po przejściu przez Morze Czerwone. Podobnie my, osiągnąwszy odpuszczenie grzechów, już nigdy nie zmożemy ani powrócić do Egiptu, ani chcieć spotkać się z Egipcjaninem duchowym.

Jeśli narodzony ponownie sprawiedliwy pójdzie w świat i będzie żyć z grzesznikami tego świata, on naprawdę zachce powrócić do kościoła Bożego. On będzie tęsknić za Kościołem Bożym. Dlatego skoncentrujmy nasz umysł na rzeczach duchowych.

Cóż oznacza żyć według Ducha? Czy to nie oznacza żyć z Bogiem? Czyż to nie oznacza służyć ewangelii Bożej? Czy nie jesteśmy słabi i niedoskonali? Jesteście tak niedoskonali, jak ja. Ale czyż nie otrzymaliście odpuszczenia grzechów bez względu na waszą słabość i niedoskonałość? Na pewno otrzymaliście! Czy mieszka w was Duch Święty? Rzecz jasna, Duch Święty mieszka w was!


Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Czyż możemy skierować wszystkie swoje myśli na uczynki duchowe? Na pewno możemy. Wszyscy możemy skierować nasze myśli na rzeczy duchowe. Czy wiecie, że Bóg zmienił wasz los tak, że teraz wy będziecie żyć według Ducha? Czy wierzycie w to?

Teraz nasz umysł się zmienił. Jeśli nie wierzycie, że wasz umysł się zmienił, to tylko narobi wam kłopotów. Powinniście skierować swój umysł na uczynki duchowe. Wtedy kościół Boży zostanie waszym domem. Parafianie tego kościoła zostaną waszymi braćmi, siostrami, rodzicami, innymi słowy, waszą rodziną w jedynym Duchu. Wszyscy ludzie w Bożym kościele zostaną waszą rodziną. Jeśli nie myśleliście o tym wcześniej, to teraz właśnie czas zrewidować i poważnie rozpatrzyć tę doktrynę.

Nie myślcie, że waszą rodziną jest tylko wasi krewni. Kościół Boży jest domem dla was i każdego, kto narodził się ponownie. Wszyscy jesteście członkami Bożej rodziny. Oto dlatego powinniśmy żyć według Ducha. Powinniśmy żyć dla Boga, ponieważ myśli duchowe dopomogą nam odnaleźć pokój.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.