" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Powinniśmy Poznać, że?
Predestynacja Została
Zaplanowana Według
Sprawiedliwości Bożej


< List św. Pawła do Rzymian 9:9-33 >

“Albowiem to jest słowo obietnicy: Przyjdę o tym samym czasie, a Sara będzie miała syna. Ale nie tylko ona – bo także i Rebeka, która poczęła [bliźnięta] z jednego [zbliżenia] z ojcem naszym Izaakiem. Bo gdy one jeszcze się nie urodziły ani nic dobrego czy złego nie uczyniły – aby niewzruszone pozostało postanowienie Boże, powzięte na zasadzie wolnego wyboru, zależne nie od uczynków, ale od woli powołującego – powiedziano jej: starszy będzie służyć młodszemu, jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści. Cóż na to powiemy? Czyżby Bóg był niesprawiedliwy? Żadną miarą! Przecież On mówi do Mojżesza: Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, nad kim się lituję. [Wybranie] więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Albowiem mówi Pismo do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie moją potęgę i żeby rozsławiło się moje imię po całej ziemi. A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym. Powiesz mi na to: Dlaczego więc Bóg czyni jeszcze wyrzuty? Któż bowiem woli Jego może się sprzeciwić? Człowiecze! Kimże ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś? Czyż garncarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia ozdobnego, drugiego zaś na użytek niezaszczytny? Jeżeli więc Bóg, chcąc okazać swój gniew i dać poznać swoją potęgę, znosił z wielką cierpliwością naczynia [zasługujące] na gniew, gotowe na zagładę, i żeby dać poznać bogactwo swojej chwały względem naczyń [objętych] zmiłowaniem, które już wprzód przygotował ku chwale, względem nas, których powołał nie tylko spośród Żydów, ale i spośród pogan...? Mówi o tym u Ozeasza:

Nazwę lud nie mój – ludem moim,

i “nie umiłowaną” – umiłowaną.

I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano:

Wy nie jesteście ludem moim,

tam nazywać ich będą synami Boga żywego.

O Izraelu zaś głosi Izajasz:

Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski,

tylko Reszta będzie zbawiona.

Bo Pan wypełni na ziemi swoje słowo skutecznie i bez zwłoki.

Jak to też Izajasz przepowiedział:

Gdyby Pan Zastępów nie zostawił nam potomstwa,

stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. </font>

Cóż więc powiemy? To, że poganie nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie z wiary, a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł. Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz – jakby to było możliwe – z uczynków. Potknęli się o kamień obrazy, jak jest napisane:

Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia,

a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony.”Czym jest prawdziwa predestynacja, zaplanowana przez Boga?


Teraz zwróćmy uwagę na to, co oznacza “predestynacja, zaplanowana przez Boga”. Aby dokładnie zrozumieć, co oznacza predestynacja, powinniśmy popatrzyć na Słowo Boże i naprawić się, jeśli nasza wiara jest błędna. A więc najpierw powinniśmy zrozumieć, dlaczego Bóg umiłował Jakuba i znienawidził Ezawa. Musimy również się dowiedzieć, czy zrozumienie predestynacji w nowoczesnym chrześcijaństwie odpowiada Biblii. Wszyscy powinniśmy mieć dokładne zrozumienie predestynacji, ustawionej przez Boga.

Aby otrzymać błogosławieństwo Boże, my, chrześcijanie, powinniśmy się dowiedzieć, jak predestynacja Boża odpowiada Jego zamysłu. Myśląc nad Bożym planem, wielu nowoczesnych chrześcijan sądzi, że ich los był przeznaczony przed narodzeniem, niezależnie od ich wiary, jakoby los Jakuba i Ezawa był bezwarunkowo i unilateralnie przeznaczony przez Boga. Ale to nie prawda. To, czy Bóg miłuje nas, czy nie, zależy od tego, czy my wierzymy w Jego sprawiedliwość. To jest prawda, darowana nam według Jego planu.
Jeśli chcecie poprawnie rozumieć predestynację, powinniście odrzucić swoje własne myśli i skoncentrować się na sprawiedliwości Bożej


Ponieważ wielu ludzi nie może myśleć ani wierzyć w sprawiedliwość Bożą, która objawiła się przez Jezusa Chrystusa, oni próbują myśleć o miłości Bożej tak, jak chcą, i wielu nawet myśli, że miłość Boża jest uprzedzona. Muszą zrozumieć, że takie zrozumienie jest błędne. Powinniśmy odrzucić nasze niepoprawne wierzenia, nie uwzględniające sprawiedliwego planu Bożego, który się spełnił przez Jezusa Chrystusa. Jeśli wy sądzicie, że Bóg miłuje jednych i nienawidzi innych ludzi, powinniście zrozumieć, że ta wiara jest błędna, wymyślona przez wasz zepsuty umysł.

Ludzki umysł jest zniewolony przez błędne myśli. Wielu nowoczesnych chrześcijan nie ma poprawnej wiary, ponieważ bardzo często ich umysł jest pełny błędnych myśli. Dlatego właśnie powinniście odrzucić błędne myśli i prowadzić swoją wiarę poprawną drogą, idąc za Słowem Bożym i wierząc w Jego sprawiedliwość.

Ponieważ predestynacja została zamyślona według sprawiedliwości Bożej, możemy ją poprawnie zrozumieć i uwierzyć, tylko uwierzywszy w sprawiedliwość Bożą. Powinniśmy w taki sposób wierzyć w plan Boży i w Jego sprawiedliwość. Plan Boży polegał na przyodzianiu w sprawiedliwość Bożą wszystkich, którzy wierzą w Jego miłość.

Predestynacja Boża polega na tym, że Pan czyni wszystkich wierzących Swoim ludem, przyodziawszy ich w zbawienie odpuszczenia grzechów przez chrzest i ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Powinniśmy nawiązać poprawne stosunki z Bogiem, mając wiarę w prawdę, zaplanowaną przez Boga w Jego sprawiedliwości. Bóg uczynił wszystkich, podobnych do Jakuba, obiektami Swojej miłości, a podobnych do Ezawa – obiektami Swego gniewu.Predestynacja Boża to nie fatalizm


Predestynacja według planu Bożego została ustawiona w ramach Jego sprawiedliwości. Miłość Boża nie została ustanowiona dowolnie bez żadnego planu. Gdyby ktoś był bezpodstawnie wybrany jeszcze przed narodzeniem, czyli gdyby jego życie było przeznaczone przez los, to jak człowiek mógłby otrzymać zbawienie od grzechów poprzez wiarę w sprawiedliwość Jezusa? Gdyby los człowieka, zarówno jak i miłość Boga do niego, były przeznaczone jeszcze przed jego narodzeniem, to kto powiedziałby, że Bóg jest sprawiedliwy, kto uwierzyłby w takiego Boga? Nikt nie chciałby uwierzyć w takiego uprzedzonego i dyktatorskiego Boga.

Tymczasem plan naszego Pana nie jest uprzedzony i dyktatorski; on polega jedynie na naszym zbawieniu od grzechów Jego sprawiedliwością i uczynieniu nas Jego ludem. Bóg dał nam sprawiedliwość według Swego planu i tą miłością darował nam Swoje przebaczenie. On zamyślił przyodziać w miłość tych, którzy wierzą w miłość Jego sprawiedliwości, i ubrać w gniew tych, którzy nie wierzą w nią.

Chcę powiedzieć tym, którzy z powodu ignorancji opierają się predestynacji Bożej. Plan Boży polega na tym, by uczynić nas, stworzonych przez Niego, ludem Pana. Powinniśmy w taki sposób być wdzięczni Bogu za Jego przeznaczenie. Raczej będziemy wdzięcznymi wierzącymi w sprawiedliwość Bożą, aniżeli będziemy opierać się i przeczyć Bogu. Każdy, kto wierzy w Jezusa jako swego Zbawiciela, powinien mieć dokładne wyobrażenie i wiarę w predestynację Bożą, zamyśloną według Jego sprawiedliwości.Prawdziwe przeznaczenie Boże zostało ustawione “od woli powołującego”


Popatrzmy na List św. Pawła do Rzymian 9:9–13: “Albowiem to jest słowo obietnicy: Przyjdę o tym samym czasie, a Sara będzie miała syna. Ale nie tylko ona – bo także i Rebeka, która poczęła [bliźnięta] z jednego [zbliżenia] z ojcem naszym Izaakiem. Bo gdy one jeszcze się nie urodziły ani nic dobrego czy złego nie uczyniły – aby niewzruszone pozostało postanowienie Boże, powzięte na zasadzie wolnego wyboru, zależne nie od uczynków, ale od woli powołującego – powiedziano jej: starszy będzie służyć młodszemu, jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawa miałem w nienawiści”.

Ten urywek powiada nam, że predestynacja Boża to miłość, że ona została zamyślona jako miłość sprawiedliwości Bożej. Chociaż z punktu widzenia człowieka Sara nie mogła urodzić dziecka, Abraham uwierzył w obietnicę Bożą, ponieważ Bóg dał mu Swoje Słowo (I Księga Mojżeszowa 18:10). Oto jak Bóg usprawiedliwił Abrahama: Bóg dał mu syna Izaaka, ponieważ on uwierzył w Niego, i Bóg wyznał jego wiarę.

Dlatego mówiąc o wierze w sprawiedliwość Bożą, mówimy o wierze w słowo Boże. Nasza dyskusja o planu Bożym i predestynacji również powinna bazować na wierze w Jego Słowo. Ci więc, którzy zachowują się w inny sposób, na przykład, plącząc podążanie ze sprawiedliwością Bożą przez iluzje czy widzenia, które jakoby widzieli w czasie modlitwy lub snu, popełniają wielki błąd.


Dalej Paweł dodaje, że: “Ale nie tylko ona – bo także i Rebeka, która poczęła [bliźnięta] z jednego [zbliżenia] z ojcem naszym Izaakiem, bo gdy one jeszcze się nie urodziły ani nic dobrego czy złego nie uczyniły – aby niewzruszone pozostało postanowienie Boże, powzięte na zasadzie wolnego wyboru, zależne nie od uczynków, ale od woli powołującego – powiedziano jej: starszy będzie służyć młodszemu”.

Biblia mówi, że Izaak, nie mając własnych dzieci, modlił się do Boga, a Bóg usłyszał go i darował mu bliźniąt. Tu możemy zobaczyć, że predestynacja, zamyślona jako sprawiedliwość Boża, ma pełny stosunek do wiary tych, których miłuje Bóg.

Warto jeszcze raz przeczytać wiersz 11: “Bo gdy one jeszcze się nie urodziły ani nic dobrego czy złego nie uczyniły – aby niewzruszone pozostało postanowienie Boże, powzięte na zasadzie wolnego wyboru, zależne nie od uczynków, ale od woli powołującego”. Klucz do zrozumienia prawdy przeznaczenia i wybrania w planie Bożym polega na tym, że to przeznaczenie zależy nie od uczynków, ale “od woli powołującego”. Spośród Jakuba a Ezawa według planu przeznaczenia Bóg powołał i umiłował Jakuba.


Innymi słowy, przywołując i miłując ludzi, Bóg przywołuje i miłuje tych, którzy, podobnie jak Jakub, są dalecy od sprawiedliwości. Bóg nie powołał Ezawa, który myślał, że jest sprawiedliwy, a naprawdę był wyniosły. W przeznaczeniu Bożym, ustawionym według Jego planu, Bóg oczywiście przywołuje ludzi, podobnych do Jakuba. Wybierając takich ludzi jak Jakub, predestynacja Boża polegała na tym, by przetworzyć grzeszników na Jego synów, wolnych od grzechu. Ten, kto powołuje, by przyodziać powołanych w miłość, jest Bogiem, a spośród Jakuba i Ezawa, powołany został Jakub.

Powinniśmy poznać i uwierzyć w sprawiedliwość Bożą i w Jego plan. Jakub to typowy grzesznik, któremu Pan pokazał miłosierdzie Swej sprawiedliwości, podczas gdy Ezaw jest wcieleniem człowieka, który powstaje przeciwko Bogu, ignoruje Jego sprawiedliwą miłość i pragnie sprawiedliwości osobistej. Dlatego właśnie klucz do rozkrycia słowa Bożego o przeznaczeniu, ustawionym w planie Bożym, polega na zrozumieniu tego, że ono zależy “od woli powołującego”.

Powinniśmy uwolnić się od iluzorycznej wiary, stworzonej przez nasze myśli. W Swej sprawiedliwości Bóg nie mógł nie ukochać Jakuba i nie znienawidzić Ezawa. Boże wyjaśnienie Jego zamysłu i predestynacji jest dostępne dla każdego przez Jego świadectwo, że postanowienie Boże powzięte jest na zasadzie “od woli powołującego”. Zamysł Boży to prawda miłości, wykonanej w Jego sprawiedliwości. Kiedy Bóg umiłował Jakuba i znienawidził Ezawa, predestynacja miała spełnić sprawiedliwość Bożą według Jego planu zbawienia.

Zostaliście umiłowani i zbawieni przez Boga, a nie dzięki dobrym uczynkom, jak twierdzą wiele religii; tylko z wiary w plan Boży i sprawiedliwość wy naprawdę zostajecie Jego synami, zbawionymi od grzechów.Czyż Bóg się myli


Bóg miłuje tych, którzy wierzą i miłują Jego sprawiedliwość. Innymi słowy, nie ma nic niesprawiedliwego w tym, że nasz Ojciec zdecydował ukochać i uczynić Swoimi dziećmi tych, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą w Jezusie Chrystusie. Bóg nie zaplanował ukochać wszystkich w Jezusie Chrystusie, lecz zamyślił ukochać takich ludzi, jak Jakub.

Wtedy powinniśmy zapytać siebie, czy jesteśmy podobni do Jakuba, czy do Ezawa. Ale nawet ci, którzy są pełni własnych dobrych uczynków i sprawiedliwości osobistej, również chcą być umiłowani przez Boga, lecz nikt nie może przeszkodzić im iść błędną drogą, dlatego nawet teraz istnieją te dwa rodzaje ludzi, umiłowani oraz odrzuceni przez Boga.

Powinniśmy dziękować Bogu i oddawać Mu chwałę z wiarą w Jego sprawiedliwą miłość i plan naszego zbawienia. Powinniśmy również dziękować Mu za to, że ewangelia wody i Ducha, w którą wierzymy, w cudowny sposób objawia sprawiedliwość Bożą. Każdy człowiek musi zrozumieć, że dlatego, by przyodziać się w miłość Bożą, należy najpierw wyznać swoje wykroczenia i bezprawie przed Bogiem i uwierzyć w sprawiedliwość Bożą.

Problem polega na tym, że wielu chrześcijan nie może uwierzyć w prawdę chrztu i krzyża Jezusa, które spełniły sprawiedliwość Bożą. Oni błędnie myślą, że Bóg miłuje jednych ludzi, podczas gdy inni są po prostu przeznaczeni na odrzucenie przez Boga. Jeszcze większym problemem jest to, że taka błędna wiara przeważa i jest głoszona ludziom z wielkim przekonaniem. Ono szybko się rozpowszechnia, prowadząc co raz więcej ludzi do błędnego zrozumienia miłości Bożej, objawionej w predestynacji Bożej, zaplanowanej przez Niego. W historii o Jakubie i Ezawie Bóg próbuje pokazać nam, że dlatego, aby zostać Jego dziećmi, wcale nie potrzebujemy sprawiedliwości osobistej, ale tylko wiary w miłość sprawiedliwości Bożej, zaplanowanej według Jego planu.

Biblia opowiada nam, że Bóg dał Sarze syna, którego obiecał Abrahamowi. To nawet dzisiaj powiada nam, że jedynie ci, którzy wierzą w miłość i Słowo sprawiedliwości Bożej, mogą zostać Jego synami. Aby zostać takimi synami, powinniśmy wyznać plan Boży, przyjąć prawdę, daną nam poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, i wierzyć w tę prawdę. Powinniśmy wierzyć w miłość i sprawiedliwość Bożą.

Miłość Jezusa Chrystusa do nas i Boży zamysł to absolutna prawda i miłość, darowane wszystkim nam. Aby wybawić nas od naszych przewinień, Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, umarł na krzyżu i zmartwychwstał; i wszystko dlatego, by dać życie wieczne nam, wierzącym w tę prawdę.

Ta prawda wcale nie oznacza, że my możemy zostać synami Boga, po prostu będąc ludźmi religijnymi i dokładając starań. Ale to znaczy, że jedynym sposobem zostania dziećmi Bożymi jest wiara w słowo miłości i sprawiedliwości Bożej, zamyślone przez Pana i powiedziane nam w Biblii. Wszyscy powinniśmy zrozumieć, że jedynie ci, którzy wierzą w miłość i sprawiedliwość Bożą, przyodzieli się w Jego miłość.

Jak więc powinniśmy się zachowywać? Powinniśmy wierzyć w chrzest i krew Jezusa, przelaną na krzyżu. Powinniśmy prosić Boga o miłosierdzie dla nas. Powinniśmy wyznać przed Nim, że nie możemy nazywać się Jego ludem, ponieważ wszyscy grzeszymy. Powinniśmy rozumieć, że tylko dzięki Jego planu – byśmy poznali Jego sprawiedliwą miłość – możemy zostać Jego synami.

Bóg nienawidzi niektórych ludzi dlatego, że oni nie potrzebują Jego miłości i sprawiedliwości oraz dlatego, że oni nie wierzą w prawdę. Toteż powinniśmy wierzyć w plan miłości, którą Bóg przeznaczył dla nas. Oczywista prawda polega na tym, że ci, którzy znają i wierzą w sprawiedliwość Bożą, będą umiłowani przez Niego, podczas gdy ci, którzy nie chcą wyznać Jego miłości, będą znienawidzeni przez Niego.Kto może otrzymać ewangelię wody i Ducha?


Ewangelia wody i Ducha, darowana nam przez Pana, jest jedyną prawdą, która objawia nam Jego sprawiedliwość. Kto więc otrzymuje tę prawdę w swoim sercu? To ci, którzy wyznają, że zasługują na wieczne przekleństwo, oraz że są grzesznikami przed Bogiem i Jego Słowem, a proszą o Jego miłosierdzie. “Jestem grzesznikiem, Panie, i nie mogę przestrzegać Twego Prawa. Poddaję się i oddaję Ci moje serce”. Właśnie takim ludziom Bóg darował odpuszczenie grzechów dzięki Swej miłości i sprawiedliwości. Wiara w ewangelię, która głosi sprawiedliwość Bożą, jest bardzo ważna dla wszystkich grzeszników.

Bóg dał nam prawo nie dlatego, abyśmy go przestrzegali, ale wielu ludzi często nie rozumie tej prawdy. Cel prawa raczej polega na tym, by przyprowadzić nas do zrozumienia naszych grzechów. Dlaczego więc wielu grzeszników próbuje przestrzegać prawa? Ponieważ każdy grzesznik instynktownie szuka odkupienia i odpuszczenia swoich grzechów.

Ale nikt nie może przestrzegać wszystkich praw. Wszystkie usiłowania to jedynie imitacja, instynktowne parodiowanie, usiłowanie ukrycia swoich grzechów – to oszukańcza wiara przed Bogiem. Dlatego właśnie grzesznicy powinni odrzucić tę nieprawdziwą wiarę i powrócić do wiary w sprawiedliwość Bożą, by przyodziać się w Jego miłość.

Aby przyodziać nas w tę miłość, Bóg posłał na ziemię Jezusa, który będąc ochrzczony od Jana, wziął na Swoje ramiona wszystkie grzechy świata, a przelawszy krew na krzyżu, raz na zawsze zmył wszystkie te grzechy. Bóg wyznał wiarę tych, którzy wierzą w miłość Jego sprawiedliwości. Jeśli zostaliśmy zbawieni od wszystkich przewinień dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, która jest spełnieniem sprawiedliwości Bożej, to przyoblekamy się w Jego miłość. Oto obiecana prawda, którą Bóg przeznaczył dla nas w swoim planu.


Bóg znienawidzi tych, którzy liczą tylko na siebie. Dokoła nas jest wielu takich ludzi. Ale powinniście dostąpić zbawienia od grzechów poprzez wiarę w chrzest i krew Jezusa, które spełniły miłość i sprawiedliwość Bożą. Wtedy naprawdę przyodziejecie się w miłość Bożą, która jest przeznaczona dla tych, których On przywołuje. Ludzie często próbują samodzielnie coś zrobić dla Boga, by zdobyć Jego miłość i przebaczenie, ale te starania są daremne, jeśli człowiek nie ma wiary w sprawiedliwość Bożą.

Bóg powołał tylko Jakuba, aby ten przyodział się w Jego miłość, a nie Ezawa. Przed Bogiem Jakub był podstępnym i fałszywym kłamcą, ale on wierzył w sprawiedliwość i miłość Bożą, dlatego został jednym z ojców wiary. Powinniśmy również otrzymać miłość Bożą poprzez wiarę w chrzest i krew Jezusa, przelaną na krzyżu, które zostały spełnieniem sprawiedliwości Bożej i naszym zbawieniem. Ezaw próbował otrzymać błogosławieństwo ojca przez własne starania, dlatego został symbolem tych, którzy nie mogą zasłużyć błogosławieństwa Boga. Powinniśmy głęboko zamyślić się nad tym pytaniem. Kto w tym świecie jest podobny do Ezawa? Czy nie jesteście podobni do Ezawa?

Ludzie, podobni do Ezawa, otrzymują sprawiedliwą miłość Boga. Wiemy, że jesteśmy tak słabi i niewierzący, jak Jakub. Bóg, który jeszcze przed naszym narodzeniem powołał nas, byśmy byli wybrani nie dzięki naszym uczynkom, ale według Jego woli, powiedział nam, byśmy wierzyli w Jego miłość i sprawiedliwość, byśmy mogli dostąpić Jego miłości. Bóg posłał Jezusa, który spełnił sprawiedliwość Bożą według Jego planu dla każdego z nas.

Kiedy Bóg po raz pierwszy powołał nas, On przyszedł, by powołać grzeszników, nie sprawiedliwych. Ci, których On nienawidzi, wierzą, że są pełni sprawiedliwości osobistej, i nie wierzą w Jego miłosierną miłość. Bóg nienawidzi tych, którzy mają taką błędną wiarę; oni nie mogą przyodziać się w Jego miłość, by zostać ludem Bożym. Tę prawdę Bóg przeznaczył dla nas w Swoim sercu. Dlatego Paweł całkiem wyraźnie twierdzi: “Cóż na to powiemy? Czyżby Bóg był niesprawiedliwy? Żadną miarą!” (List św. Pawła do Rzymian 9:14)Umiłowani przez Boga to ci, którzy są podobni do Izawa


Kiedy Bóg patrzy na was, czy jesteście naprawdę takimi ludźmi, dla których On ma miłosierdzie? Jaka przyczyna jest potrzebna dla Boga, by On miał miłosierdzie dla tych, dla których On ma miłosierdzie, i nienawidził tych, których nienawidzi? Czy możemy powiedzieć Bogu, że On traktuje nas niepoprawnie?

Wielu ludzi żyje na tej ziemi. Jednych Bóg miłuje, a innych nie. Czy oznacza to, że Bóg traktuje ich niepoprawnie?


Bóg również jest sprawiedliwym Bogiem i potępia grzechy tych, którzy powstali przeciwko Jego sprawiedliwości. Powinniśmy unikać wszelkiego nieporozumienia w tym pytaniu, by poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą zrozumieć Jego plan, który objawił się w sprawiedliwości Bożej. Wielu chrześcijan zboczyło z drogi, a ich serca, podobnie jak serce faraona, są zatwardziałe. Takich ludzi Bóg nienawidzi, jak wyjaśnia wiersz 17. tego rozdziału: “Albowiem mówi Pismo do faraona: Po to właśnie cię wzbudziłem, aby okazać na tobie moją potęgę i żeby rozsławiło się moje imię po całej ziemi”.

Wszyscy są niedoskonali przed Bogiem. Otóż nie powinniśmy zostać takimi, jak faraon. Czyż Bóg ma nienawidzić nas, którzy jesteśmy tak uparci, jak faraon, nie wierzymy w chrzest Jezusa i krew krzyża jako w źródło zbawienia? Tak. Ludzie, podobni do faraona, działają przeciwko Bogu. Oni chwalą się własną sprawiedliwością i liczą tylko na nią. Ale ich sprawiedliwość osobista nie może ich zbawić od grzechów.

Na co liczył faraon? On ufał i liczył na rzekę Nil. On myślał, że dopóki ma ogromne zapasy wody, dopóty wszystko będzie dobrze. Dlatego właśnie Bóg nienawidzi takich ludzi, jak faraon. Każdy człowiek, którego serce jest zatwardziałe, jak serce faraona, będzie znienawidzony i przeklęty przez Boga. Nie powinniście upodabniać się do faraona. Otrzymawszy miłosierną miłość, którą Bóg bezpłatnie dał wam, możecie zostać Jego dziećmi.Czy z radością przyjmujecie sprawiedliwy plan Boży?


Czy wasze serce jest gotowe napełnić się sprawiedliwą miłością Bożą, przeznaczoną dla was Jego planem? Są ludzie, którzy nawet wierząc w Jezusa, męczą się w agonii, ponieważ mylnie rozumieją plan Boży. Ci ludzie rozmyślają tak: “Ja wierzę w Jezusa, ale czy naprawdę Bóg mnie wybrał? Jeśli On nie wybrał mnie, to co z mojej wiary? Co więc muszę robić? Nie mogę po prostu odrzucić wiary w Jezusa. Cóż mam robić? Ja naprawdę wierzę w Jezusa, ale co się stanie, jeśli nie jestem wybrany przez Boga?”

Wtedy oni mogą uspokajać swój umysł, myśląc: “Ja wierzę w Jezusa i ciągle chodzę do kościoła, dlatego Bóg na pewno wybrał mnie. Tak, właśnie tak! Dla mnie koniecznie jest przygotowane miejsce na Niebie!” Ale wpadając w grzech, oni ponownie myślą: “Na pewno Bóg mnie nie wybrał! Być może, pora mi przestać wierzyć w Jezusa!” Innymi słowy, oni myślą, wnioskują i zachowują się według swego zdania. Ci ludzie muszą zrewidować swoje zrozumienie zamysłu Bożego i przyjść do poprawnego zrozumienia, by uwierzyć w Jezusa jako swego Zbawiciela.

Ci, którzy wierzą raczej w teologiczne doktryny, lecz nie w słowo Boże, mogą powiedzieć: “Czyż Bóg nie powiedział, że starsi powinni służyć młodszym, że On umiłował Jakuba, a znienawidził Ezawa jeszcze przed ich narodzeniem? My wierzymy w Jezusa teraz, dlatego nam na pewno zostało przeznaczone zbawienie jeszcze przed naszym narodzeniem”. Ale Apostoł Paweł mówi, że predestynacja, zaplanowana przez Boga, polega na tym, by “powzięte na zasadzie wolnego wyboru, zależne nie od uczynków, ale od woli powołującego”.

Przestrzeganie Prawa nie czyni nas dziećmi Bożymi. Jedynie poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, w Jego miłosierdzie i miłość, objawione chrztem i krwią na krzyżu, my możemy zostać dziećmi Bożymi.

Z powodu doktryn, deklarowanych przez teologów, wielu ludzi nie może uwierzyć w chrzest i krew Jezusa jako źródło zbawienia. Ci, którzy usłyszeli o miłości ewangelii, która objawia sprawiedliwość Bożą, ale jeszcze nie wierzą w nią, są podobni do faraona. Bóg nienawidzi tych, którzy bez wiary w sprawiedliwość Bożą, która objawiła się w Jezusie Chrystusie, próbują zostać dziećmi Bożymi według ich własnego zrozumienia.

Jeśli jeszcze nie uwierzyliście w sprawiedliwą miłość Bożą, która objawiła się przez Jezusa Chrystusa, to nadszedł czas naprawdę uwierzyć. Wtedy wy przyodziejecie się w miłość Bożą. My wszyscy odwiecznie byliśmy podobni do Ezawa, ale raz na zawsze zostaliśmy zbawieni od naszych przewinień poprzez wiarę w miłość sprawiedliwości Bożej. Otrzymaliśmy błogosławioną miłość Bożą poprzez wiarę w Jego sprawiedliwość.

Bóg uczynił dostępnym tak dla Żydów, jak i dla pogan, błogosławieństwo zostania Jego dziećmi dla tych, którzy wierzą w Jego sprawiedliwą miłość. Jak powiedział Bóg: “Mówi o tym u Ozeasza: Nazwę lud nie mój – ludem moim, i “nie umiłowaną” – umiłowaną”. On dał ewangelię chrztu i krwi Jezusa tym z nas, którzy wierzą w Jego sprawiedliwą miłość.

Następny urywek – “I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście ludem moim, tam nazywać ich będą synami Boga żywego” – jest Bożym Słowem miłości, które spełniło się dla nas dzisiaj. My możemy w taki sposób zrozumieć, że ponieważ nie jesteśmy sprawiedliwi przed Bogiem, Sam Pan przyszedł na ziemię w ciele i uczynił miłość Jego sprawiedliwości dostępną dla nas.

To, że zostaliśmy zbawieni od wszystkich przewinień przed Bogiem, jest miłością zbawienia, zaplanowaną przez Boga w Jego sprawiedliwości. Odkupienie od grzechów jest możliwe tylko poprzez wiarę w prawdę, kiedy wierzymy w miłość sprawiedliwości Bożej i nasze serca nie są zatwardziałe. Nie ma innego sposobu otrzymania odpuszczenia grzechów oprócz wiary. My wszyscy narodziliśmy się z upartymi i okrutnymi sercami, ale Słowo Boże może zwyciężyć nasze serca i naszą upartość. Dopiero wtedy nasze serca będą rządzone tylko przez pokój Boży. Jeśli wy wierzycie w Boga, to sprawiedliwość Boża będzie z wami.

Gdyby nie istniało prawdziwej ewangelii, zawierającej sprawiedliwość Bożą, którą głosimy, to wszyscy ludzie w tym świecie byliby przeznaczeni na nieuchronną zagładę. Gdyby nie było tych, którzy głoszą ewangelię wody i Ducha, cała ludzkość straciłaby nadzieję. Bez tych, którzy przyodzieli się w miłość sprawiedliwości Bożej, nadszedłby koniec świata, ponieważ wszyscy byliby osądzeni za ich grzechy. Ale Bóg posłał na tę ziemię tych, którzy wierzą w miłość Jego sprawiedliwości. My możemy tylko dziękować Bogu za to, że On działa przez nas, bez względu na nasze liczne słabości i grzechy.

Wiara, która przyodziała się w miłość sprawiedliwości Bożej, jest sprawiedliwością, która pochodzi od chrztu Jezusa Chrystusa i Jego krwi na krzyżu. Wiara w sprawiedliwość Bożą objawia się w sercu, które wierzy w chrzest i krew Jezusa. Jedynie dzięki wierze w sprawiedliwość Bożą my możemy otrzymać zbawienie od naszych przewinień. Ta prawda jest planem, predestynacją i wybraniem, które Bóg przeznaczył dla nas.

Bóg powiedział, że każdy, kto uwierzy w Jego Słowo, pełniące Jego sprawiedliwość w Jezusie Chrystusie, zostanie zbawiony od grzechów. Człowiek ginie nie dlatego, że sprawiedliwość Boża nie wymazała jego grzechów, ale dlatego, że przez jego zatwardziałe serce nie wierzy w sprawiedliwość Bożą.

Nasze serca muszą być pokorne przed Bogiem i wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Nasze serca muszą paść na kolana przed Bogiem. Jesteśmy błogosławieni poprzez wiarę w miłość Jego sprawiedliwości. On wybawił nas od wszystkich przewinień, ponieważ zapłonął ogromną miłością do nas. Dziękujemy Mu. My, wierzący w sprawiedliwość Bożą, nie mamy czego się wstydzić. Odwrotnie, mamy wszystkie przyczyny być dumni ze sprawiedliwości Bożej.


Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Bóg całkiem wybawił nas od naszych przewinień, ponieważ zgrzeszyliśmy – wielbijcie Boga za to zbawienie! Aby zostać umiłowani przez Boga, powinniśmy wierzyć w Jego sprawiedliwość.

Czy poznaliście sprawiedliwość Bożą? Jeśli tak, to uwierzcie w nią. Sprawiedliwa miłość Boża przyjdzie do waszych serc. Niech wasza wiara w miłość sprawiedliwości Bożej, którą On zaplanował dla was, będzie wolna od mylnego zrozumienia.


Niech miłość zbawienia, którą Bóg przeznaczył dla was, przyjdzie do waszych serc. Alleluja! Jestem wdzięczny Bogu w Trójcy Jedynemu za to, że On uczynił nas dziećmi Swojej sprawiedliwości.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.