" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Czy Bóg Uczynił
Niesprawiedliwie,
Umiłowawszy Jakuba?


< List św. Pawła do Rzymian 9:30-33 >

“Cóż więc powiemy? To, że poganie nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie z wiary, a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł. Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz – jakby to było możliwe – z uczynków. Potknęli się o kamień obrazy, jak jest napisane:

Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia,

a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony.”Powoławszy każdego z nas, nasz Pan powiedział: “Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Ew. św. Mateusza 9:13). Powinniśmy rozumieć, że dla tych, którzy pragną sprawiedliwości osobistej, nie ma daru zbawienia, a więc by tego uniknąć, powinniśmy wierzyć w sprawiedliwość Bożą.

List św. Pawła do Rzymian 9:13 mówi, że Bóg umiłował Jakuba, ale znienawidził Ezawa. Tym, którzy z wdzięcznością otrzymali sprawiedliwość Bożą, Pan darował odpuszczenie grzechów wraz z błogosławieństwem, które czynią ich Jego ludem. Powinniśmy uwierzyć w Boga, poznawszy Jego sprawiedliwość.

Powinniśmy poznać i zrozumieć Słowo sprawiedliwości Bożej, dane wszystkim nam. Kiedy człowiek chce uwolnić się od grzechów, on musi najpierw poznać zarówno swoje wady i grzechy, jak i sprawiedliwość Bożą. Powinniśmy poznać i uwierzyć w Jego sprawiedliwość. Bóg powiedział nam, że tylko ci, którzy znają, że są przeznaczeni na piekło, potrzebują Jego sprawiedliwości. Bardzo ważne dla nas jest wyznać własne grzechy i zrozumieć, że z powodu tych grzechów musimy doznać gniewu Bożego, który uczyni nieuchronną naszą karę w piekle.

Ale my możemy otrzymać w naszych sercach ewangelię wody i Ducha dzięki chrztu, śmierci na krzyżu i zmartwychwstaniu naszego Pana, ponieważ jedynie ci, którzy znają sprawiedliwość Bożą, mogą uwierzyć w nią. To dlatego, że nie możemy otrzymać miłosierdzia Bożego i Jego miłości przez modlitwy wyrażające żal za grzechy lub przez religijne, sprawiedliwe życie, które prowadzą wielu ludzi religijnych. Tymczasem odpuszczenie grzechów, dane przez Boga, jest przeznaczone dla wszystkich tych, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość.

Powinniśmy być gotowi uwierzyć w ewangelię wody i Ducha w naszych sercach. Czy chcecie napełnić się sprawiedliwością Bożą? Jeśli tak, to wyznajcie wasze grzechy przed Bogiem w Jego Prawie. Wyznajcie, że przez wasze grzechy powinniście doznać gniewu Bożego oraz że potrzebujecie jedynie Jego sprawiedliwości! Kiedy wierzycie w ewangelię wody i Ducha a przyjmujecie ją w wasze serce, sprawiedliwość Boża zostaje wasza. Powinniście poznać tę prawdę.Umysł tych, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, jest w zmieszaniu i próżni


Bóg powiedział nam, że nasze myśli były w zmieszaniu jeszcze od początku (I Księga Mojżeszowa 1:2). Dlaczego myśli człowieka były w zmieszaniu jeszcze od początku? Ponieważ upadły anioł, który powstał przeciwko Bogu, nie pozwalał ludziom uwierzyć w słowo sprawiedliwości Bożej, wprowadzając ich umysł w zmieszanie i próżnię. Oto jak grzech wszedł do serca człowieka (I Księga Mojżeszowa 3:1–8).

Biblia mówi, że anioł, stworzony przez Boga, powstał przeciwko Mu. Ten anioł próbował swoją mocą zdobyć tron Boży, a doznawszy porażki w powstaniu, był wypędzony z uprzywilejowanego stanowiska. Następnie Upadły Anioł skusił i okłamał ludzkość oraz skierował ją przeciwko Bogu. Ten anioł nazywa się Szatan. Ten hardy anioł dotychczas działa tak pośród wierzących, jak i niewierzących w różne chełpliwe i buntownicze sposoby. Okłamawszy człowieka, on rzucił wyzwanie Słowu sprawiedliwości Bożej i powstał przeciwko Jego władzy.

Diabeł zawsze używa nieprawdy, by ludzie nie zmogli uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Wielu ludzi, będąc okłamani przez diabła, bezowocnie próbuje utwierdzić się w swojej sprawiedliwości osobistej. On pozwolił ludziom upaść w grzech i w rezultacie wprowadził ich umysł w zmieszanie i próżnię.Darowane przez Boga odpuszczenie grzechów i sprawiedliwość


Zbawienie od grzechów dla ludzkości, która wpadła w grzech przez złe pokusy szatana, nie zależy od naszego pragnienia lub od sprawiedliwości osobistej. Tymczasem wielu ludzi daremnie próbuje pozbyć się grzechów, występując przeciwko Bogu i nie rozumiejąc swoich wad. Bóg zganił tych, którzy pragną sprawiedliwości osobistej i próbują zasłużyć sprawiedliwość Bożą własnymi uczynkami. Odkupienia nie ma dla takich ludzi: Bóg pozwolił znaleźć Jego sprawiedliwość tylko tym, którzy znają, że są grzesznikami, i wierzą w prawdziwą ewangelię wody i Ducha.

Wola Boga całkiem odróżnia się od ludzkich myśli. Paweł powiedział nam, że niezależnie od tego, jak dobry jest człowiek w zewnętrznym życiu religijnym, a mianowicie – czy on regularnie chodzi do kościoła, modli się wieczorami i o wschodzie słońca, pości, składa ofiary, podnosi modlitwy wyrażające żal za grzechy i tak dalej – on nigdy nie zmoże oczyścić się od grzechów.

Bóg mówi, że uczynki Prawa nie mogą zbawić nas od naszych przewinień i darować nam sprawiedliwości Bożej. Jak jest napisane w rozdziale 9:32-33. Listu św. Pawła do Rzymian: “Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz – jakby to było możliwe – z uczynków. Potknęli się o kamień obrazy, jak jest napisane: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony”.

Więc by znaleźć sprawiedliwość Bożą, powinniśmy uwierzyć w chrzest i krew Jezusa, przelaną na krzyżu, przez które Jezus został ofiarą zbawienia między Bogiem a ludzkością. Dlatego dla was bardzo ważne jest zrozumieć, że powinniście odrzucić sprawiedliwość osobistą, by otrzymać sprawiedliwość Bożą. Nie powinniście odmawiać sprawiedliwości Bożej, danej nam bezpłatnie; powinniśmy uznać Jezusa za naszego Zbawiciela.


Nawet dzisiaj wielu ludzi uznaje Pana Jezusa za swego Zbawiciela i jeszcze pozostaje grzesznikami, ponieważ nie wierzy w ewangelię wody i Ducha, objawiającą sprawiedliwość Bożą. Ludzie nie mogą zasłużyć sprawiedliwości Bożej, przestrzegając Prawa. Ci, którzy wierzą w słowo sprawiedliwości, powinni odrzucić swoje dążenie do otrzymania sprawiedliwości osobistej. Powinniście pamiętać, że Jezus został kamieniem zgorszenia dla tych, którzy próbują własnym pełnieniem Prawa otrzymać odkupienie i sprawiedliwość Bożą.

Ewangelia wody i Ducha, darowana nam przez Boga, jest prawdą, która daje przebłaganie wszystkim, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, i która powinna towarzyszyć tym, którzy próbują otrzymać sprawiedliwość Bożą. Całkiem potrzebna dla odkupienia i wiecznego życia jest wiara w słowo sprawiedliwości Bożej, objawione przez chrzest i krew Jezusa, przelaną na krzyżu. Ono powiada nam, kto pośród chrześcijan nie może otrzymać odpuszczenia grzechów, i jednocześnie uczy nas prawdy, według której wierzący w ewangelię wody i Ducha otrzymają sprawiedliwość Bożą.


Więc dla sprawiedliwej wiary potrzebne jest zrozumienie tego, że Bóg nie wybrał bezwarunkowo pewnej grupy ludzi, by rzucić ich do piekła. Gdyby Bóg naprawdę umiłował pewnych ludzi i znienawidził innych, ludzie nie szanowaliby Jego sprawiedliwości.

Przez ewangelię wody i Ducha Bóg ustanowił Prawo sprawiedliwości zbawienia, by uwolnić wszystkich grzeszników od ich grzechów. On również dał nam wielkie błogosławieństwo przyodziania się w Jego miłość. Każdy z nas musi odrzucić sprawiedliwość osobistą przed ewangelią wody i Ducha, darowaną nam sprawiedliwością Bożą. Bóg dał Swoją sprawiedliwość jedynie tym, którzy w nią wierzą.

Bóg nie pozwolił ludziom dostąpić zbawienia od grzechu za pomocą sprawiedliwości osobistej. Bez wiary w ewangelię wody i Ducha jako w sprawiedliwość Bożą nikt nie może otrzymać tej sprawiedliwości, nawet jeśli wierzy w Jezusa (Ew. św. Jana 3:1–8).

Chrzest, który Jezus przyjął, i krew, którą On przelał na krzyżu, zostały sprawiedliwością Bożą. Dlatego właśnie Jezus jest kamieniem zgorszenia dla tych, którzy pragną sprawiedliwości osobistej. Więc wierzący w Jezusa powinni zrozumieć, że próbując osiągnąć sprawiedliwość osobistą, oni znieważają sprawiedliwość Bożą. Żaden grzesznik nie wejdzie przez bramę Nieba bez wiary w sprawiedliwość Bożą. My, wierzący w Jezusa, powinniśmy otrzymać przebaczenie wszystkich przewinień poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą.

Jezus Chrystus, który przyszedł na tę ziemię, jest Zbawicielem wszystkich grzeszników i sprawiedliwością Bożą. Powinniśmy naprawdę wierzyć w sprawiedliwość Bożą oraz w to, że Jezus przebaczył nasze grzechy Swoim Słowem, wodą i Duchem. Wierzący w Jezusa powinni wierzyć w Jego chrzest od Jana Chrzciciela i w Jego krew, przelaną na krzyżu, jako we wcielenie sprawiedliwości Bożej. Jedynie ci, którzy wierzą w zapisane Słowo wody i Ducha, mogą wejść do nieba.Powiedziano nam, że wśród nas są naczynia gniewu i miłosierdzia


Pan powiedział: “Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?” (Ew. św. Mateusza 16:26). Jeśli człowiek gubi życie wieczne, jego osiągnięcia na tej ziemi są daremne, niezależnie od tego, jak wielkie są. Nie ma znaczenia, czy człowiek zdobył cały świat, czy nawet cały wszechświat, jeśli on nie napełnił się sprawiedliwością Bożą poprzez wiarę w chrzest i krew Jezusa, przelaną na krzyżu.

Nie ma znaczenia, jak wysokoteologiczne doktryny się rozwijają, tylko poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, która spełniła sprawiedliwość Bożą, człowiek może znaleźć Jego sprawiedliwość. Wierzący w Jezusa mogą się uwolnić od swoich grzechów, tylko otrzymawszy sprawiedliwość Bożą poprzez wiarę w nią.


Dzisiaj często możemy zobaczyć, jak w czasie porannych spotkań modlitewnych wierzący, twierdząc, że wierzą w sprawiedliwość Bożą, męczą się z powodu swoich grzechów. Naprawdę oni nie wierzą w sprawiedliwość Bożą. Powinniśmy zrozumieć, że wiara, głoszona przez tych, którzy nie wierzą w przebaczenie w ramach sprawiedliwości Bożej, nie podoba się Panu, a jedynie gniewa Go. Ci ludzie powstali przeciw sprawiedliwości Bożej, dlatego oni nie mogą nie pozostawać Jego wrogami.

Ewangelia św. Jana 3:5 mówi, że “Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. Dlatego właśnie powinniście rozwiązać wszystkie problemy grzechu poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha i w sprawiedliwość Bożą. Ewangelia wody i Ducha została sprawiedliwością Bożą, która może dać nam odpuszczenie grzechów i Jego sprawiedliwość.

Jeśli chcecie mieć wiarę, która usprawiedliwi was poprzez sprawiedliwość Bożą, to powinniście podążać i wierzyć w Słowo wody i Ducha, które zawiera tę prawdę. Wy również powinniście zrozumieć, że dlatego, aby wasze serce wzmocniło się w wierze w sprawiedliwość Bożą, powinniście odrzucić sprawiedliwość osobistą. Paweł powiada tak Żydom, jak i poganom, że jeśli oni chcą otrzymać sprawiedliwość Bożą, to powinni zaprzeć się swego dążenia do sprawiedliwości osobistej.

Bóg dał Abrahamowi syna jako owoc jego wiary w sprawiedliwość Bożą. Sprawiedliwość Boża jest w słowie wody i Ducha. Każdy, kto wierzy w słowo prawdy, zostaje sprawiedliwy. Rebeka, żona Izaaka, poczęła bliźniąt od niego i jeszcze przed ich narodzeniem, zanim uczynili coś dobrego czy złego, dowiedziała się, że “Starszy będzie sługą młodszego”. Z tego urywka niektórzy wyciągają wniosek, że Bóg jest niesprawiedliwy. Ale ten wniosek jest błędny.

To stało się dlatego, że Bóg już znał przyszłą wiarę Jakuba i Ezawa, kiedy oni jeszcze byli w łonie Rebeky. Tajemnica sprawiedliwości Bożej kryje się w ewangelii wody i Ducha. Ezaw chlubił się swoimi uczynkami, dlatego Bóg zobaczył, że Jego sprawiedliwość wcale nie była mu potrzebna, i dlatego Bóg znienawidził go. Z innej strony, Jakub wierzył w sprawiedliwość Bożą i wielbił tylko Boga, dlatego Bóg nie mógł go nie kochać.

Więc Bóg umiłował Jakuba i znienawidził Ezawa jedynie na podstawie prawdy. Bóg nie miłuje takich ludzi, jak Ezaw, którzy szczycą się swoją mocą, nie wierząc w sprawiedliwość Bożą, ale Pan cieszy się i miłuje takich ludzi, jak Jakub, który poznał swoje wady i uwierzył tylko w Jego sprawiedliwość.

Ludzie często mylnie rozumieją sprawiedliwość Bożą, pytając, jak Bóg mógł tak potraktować Izaaka. Oni myślą, że jeśli Bóg umiłował jednych i znienawidził innych ludzi, to On jest niesprawiedliwy. Oni nawet mogą zaprzeć się wiary w Jezusa, ponieważ uważają Go za niesprawiedliwego Boga.


Jak więc Bóg może być niesprawiedliwy? Jeśli ktoś myśli, że Bóg jest niesprawiedliwy, to jedynie oznacza, że on nie ma poprawnego zrozumienia sprawiedliwości Bożej. A ponadto właśnie ci, którzy przez swoją niewiarę w sprawiedliwość Bożą zakrywają ją sprawiedliwością osobistą, ludzką, popełniają wielki grzech przed Panem. Każdy człowiek powinien odrzucić sprawiedliwość osobistą przed sprawiedliwością Bożą i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha.

To jest jedyna droga do wiary w słowo zbawienia, które zawiera sprawiedliwość Bożą. To, że Bóg jest niesprawiedliwy, jest jedynie częścią waszej wyobraźni, spowodowaną niewiedzą głębokiego planu Bożego i Jego predestynacji. Sprawiedliwy plan Boży miał objawić nam Jego sprawiedliwość. Ponieważ Bóg znał przyszłość bliźniąt, według Swojej sprawiedliwości On zamyślił ukochać tego, który wierzył.


Powinniśmy zrozumieć i uwierzyć w sprawiedliwość Bożą według Jego planu. Kogo miał powołać Pan, Jakuba czy Ezawa? Nasz Pan powiedział, że On przyszedł, by powołać “nie sprawiedliwych, ale grzeszników”. Innymi słowy, sprawiedliwość Boża woła takich ludzi, jak Jakub. A Ezaw nie tylko nie przyszedł na sprawiedliwe wezwanie Boże, ale również chlubił się swoją sprawiedliwością osobistą. Dlatego właśnie Ezaw miał zostać znienawidzony, podczas gdy Jakub przyszedł na wezwanie sprawiedliwości Bożej.

Powinniśmy zrozumieć wszystkie te prawdy biblijne według wiary w miłość sprawiedliwości Bożej. Jeśli człowiek próbuje odgadnąć zagadkę przeznaczenia Bożego, nie mając poprawnego zrozumienia sprawiedliwej miłości Bożej, on trafi we własną pułapkę, która prowadzi do zagłady.

Bóg ustanowił predestynację, by objawić miłość Swej sprawiedliwości. Jakub wyznał swoje wykroczenia i uwierzył w słowo sprawiedliwości Bożej. Dlatego Bóg całkiem sprawiedliwie umiłował Jakuba i znienawidził Ezawa. Z punktu widzenia Boga każdy człowiek zasługuje na Jego gniew, ale On darował Swoje zbawienie wszystkim tym, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość. Ci, którzy przyodzieli się w miłosierdzie przed Bogiem, nie chwalą się własną sprawiedliwością, lecz wierzą w sprawiedliwość Bożą jako w źródło zbawienia. Ci ludzie wyznają: “Zasługuję na potępienie i męki piekła za moje grzechy. Panie, miej miłosierdzie dla mnie, naucz mnie Swojej sprawiedliwości”.

Bóg daje odpuszczenie grzechów jedynie tym, którzy wierzą w Jego sprawiedliwą miłość; taki jest plan Boży, który On objawił nam – uczynić nas Jego synami. Powinniście poprawnie rozumieć plan Boży umiłowania Jakuba i znienawidzenia Ezawa. Jeśli z jakiejś przyczyny niepoprawnie zrozumieliście sprawiedliwość Bożą, to nadszedł czas ponownie uwierzyć w sprawiedliwość Bożą i w Jego sprawiedliwą miłość.


Ja wierzę w sprawiedliwość Bożą. Ci, którzy mogą poprawnie zrozumieć sprawiedliwą miłość Bożą, mogą również naprawdę uwierzyć w sprawiedliwą Opatrzność Bożą w ramach Jego sprawiedliwości. Niektórzy ludzie w tym świecie mają poprawne zrozumienie sprawiedliwego planu Bożego i wierzą w niego, ale większość jest zarażona przez niepoprawne zrozumienie Boga.

Ci ludzie myślą, że gdy Pismo powiada, że Bóg znienawidził Ezawa, to oznacza, że Bóg bez przyczyny nienawidzi niektórych ludzi, jak gdyby to po prostu był ich los – zostać znienawidzeni przez Boga. Ale nasz Pan nie jest takim despotycznym Bogiem. Bóg jest sędzią, który czyni słusznie i jest sprawiedliwy w Swej sprawiedliwości. Bóg chce dać wszystkim nam Swoją sprawiedliwą miłość i miłosierdzie.

Bóg chciał dać nam Swoją sprawiedliwość przez Jezusa Chrystusa. On przyodział w Swoje miłosierdzie tych, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość, i uczynił ich Swoimi dziećmi.

Ta prawda objawia się w Nowym Testamencie, w Ewangelii św. Mateusza 9:12–13, gdzie Jezus powiedział: “Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają! Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Zdrowi nie potrzebują lekarza i nawet myślą, że lekarze są dokuczliwi. Podobnie jak ludzie, będąc zdrowi, nie rozumieją, jak ważni są lekarze, tak ludzie nie rozumieją znaczenia otrzymania sprawiedliwości Bożej poprzez wiarę w nią. Nie znając sprawiedliwości Bożej, oni pragną zdobyć sprawiedliwość osobistą.

Ale grzesznicy powinni zaprzeć się sprawiedliwości osobistej i uwierzyć w sprawiedliwość Bożą. Wy możecie zostać Jakubem lub Ezawem przed Bogiem. Kim chcecie być? Boże wynagrodzenie i kara zależą od waszej decyzji – wierzyć lub nie wierzyć w zbawienie sprawiedliwości Bożej.Bóg nie jest niesprawiedliwy


Każdy człowiek z natury jest rywalizujący. Niektórzy z nich mogą być inteligentnymi i pomyślnymi ludźmi, a niektórzy, być może, spełnili wiele dobrych uczynków dla innych ludzi. Ale nie rozumiejąc i nie mając wiary w sprawiedliwość Bożą, oni nie będą uznani przez Boga. Wszyscy ludzie – wy i ja, nawet Izraelici – byli skazani na męki piekła przed Panem. Bez względu na to zostaliśmy usprawiedliwieni nie przez własne starania, uczynki lub moc, ale tylko poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą.

Bóg szczerze i sprawiedliwie dał każdemu Swoją sprawiedliwą miłość, dlatego wszyscy ci, którzy wierzą w nią, mogą się uwolnić od wszystkich grzechów. Bóg nie jest niesprawiedliwy, jak mogliście myśleć.

To, czy człowiek otrzyma błogosławieństwo Bożego zbawienia, zależy od tego, czy on przyjmuje, czy odrzuca to błogosławieństwo. Dlatego właśnie jedni ludzie zostają naczyniami gniewu, a inni – naczyniami miłosierdzia. Dlatego właśnie Jakub został naczyniem miłosierdzia, podczas gdy Ezaw – naczyniem gniewu.

Ale niektórzy teologowie i ci, którzy nie przebywają w Duchu Świętym, często hańbią Boga. Oni powiadają: “Zobacz, czyż Bóg nie uczynił faraona naczyniem gniewu? Popatrz na Ezawa i na Jakuba! Popatrz na Rebekę! Popatrz, co zrobił garncarz! Czy Bóg nie uczynił jednych naczyniami czci jeszcze od początku? To może być tylko los!” Ich logika jest następująca: niektórzy ludzie byli wybrani, by zostać dziećmi Bożymi jeszcze przed ich narodzeniem; a przeznaczeni i wybrani, by przyodziać się w miłość Bożą, zostali Jego dziećmi, podczas gdy inni pójdą do piekła. Oto jak atakują wybranie Boże. Ale Bóg dał wszystkim Swoją sprawiedliwość i sprawiedliwie wybiera tych, którzy wierzą w nią.

Zostajemy usprawiedliwieni poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, chociaż naprawdę wcześniej nie byliśmy Jego ludem. Bóg może wyznać naszą wiarę, ponieważ jesteśmy usprawiedliwieni poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha w Jego Słowie. Taka jest prawda ewangelii, która objawia dziwną moc Boga.


Od początku nie mieliśmy Boga, nie znaliśmy Go i wszyscy byliśmy grzesznikami, ale poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą zostaliśmy Jego ludem. Ewangelia wody i Ducha, w którą wierzymy, jest pełna i doskonała. Powinniśmy wielbić Boga za to, że On dał nam prawdę, dzięki której możemy znaleźć Jego sprawiedliwość.

Nasze życie jest pełne plag i nieszczęść, ale nie powinniśmy zapominać sprawiedliwości Bożej, ponieważ Bóg objawił nam majestat Swej mocy. Najszczęśliwszy człowiek w całym wszechświecie to ten, który poznał sprawiedliwość Bożą. Dla tych z nas, którzy wierzą w Boga, Trójca Święta jest Ojcem miłosierdzia. On jest naszym świętym Bogiem. On darował wiarę w sprawiedliwość Bożą duszom tych, którzy wierzą w nią. Zostaliśmy dziećmi Bożymi i naczyniami Jego łaski i błogosławieństwa przez wiedzę i wiarę w Jego sprawiedliwość.

Tymczasem wielu ludzi dotychczas dokłada starań, by spełniać dobre uczynki. Możecie myśleć, że składanie ofiar, dobrowolna praca w kościele, wielkie darowania w celu rywalizowania z innymi ludźmi są dobrymi uczynkami, ale jedynie te uczynki nie mogą was wybawić. Koncentrowanie się tylko na tym nie jest oznaką wiary w sprawiedliwość Bożą, ale tego, że wy domagacie się sprawiedliwości osobistej. Ci, którzy koncentrują się na staraniach ciała, występują przeciwko Bogu. To ludzie, którzy nie znają sprawiedliwości Bożej, ale koncentrują się na uczynkach ciała.


Biblia mówi, że zbawienie Boże jest darowane nie tym, którzy go pragną, lecz tym, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą. Tę sprawiedliwość można otrzymać tylko poprzez wiarę w naszego miłosiernego Boga. Bóg miłuje nas nie za nasze uczynki. Jedynie dzięki naszej wierze w Jego sprawiedliwość my możemy naprawdę otrzymać Jego miłosierną miłość. Dlatego właśnie prawdziwa wiara całkiem zależy od tego, czy znamy i wierzymy w sprawiedliwość Bożą.

Czy nie byliśmy daremnymi istotami jeszcze od początku? Czyż nie wiara w sprawiedliwość Bożą uczyniła nas szlachetnymi? My możemy twardo się trzymać naszej wiary w sprawiedliwość Bożą i być dumni z tego, że teraz zostaliśmy dziećmi Bożymi.

Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Na świecie jest wielu ludzi, którzy popełniają zło i twierdzą, że Boga nie ma, ale Bóg ma miłosierdzie dla nas, ponieważ uwierzyliśmy w Jego sprawiedliwość. Jesteśmy naprawdę szlachetni przed Bogiem i nasze poczucie godności w Bogu jest zasłużone. Możemy doznawać ucisków i nieszczęść, kiedy żyjemy na ziemi, ale wszyscy jesteśmy bogaci i szczęśliwi duchowo. Powinniśmy iść za sprawiedliwością Bożą i wysławiać Jezusa.

Bóg uczynił wszystkich grzeszników Swoimi dziećmi, bezgrzesznymi, sprawiedliwymi i doskonałymi przed Nim. Powinniśmy zrozumieć, na kogo zstępuje sprawiedliwość Boża. Ta sprawiedliwość zmyła wszystkie nasze bezprawia i grzechy. To, czy wierzycie w tę prawdę, czy nie, całkiem zależy od was. Wy również zostajecie całkiem zbawieni od waszych grzechów sprawiedliwością Bożą. Co więc zrobicie? Czyż odłożycie do jutra swoją decyzję co do wiary w sprawiedliwość Bożą?


Niech sprawiedliwość Boża będzie z wami.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.