" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Czy Izrael Zostanie
Zbawiony?


W Liście św. Pawła do Rzymian 11:1 napisano: “Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina”. Innymi słowy, Bóg nie zaparł się Izraelitów, ponieważ sam Paweł był Izraelitą.

W Liście św. Pawła do Rzymian 11:2–5 napisano: “Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali. Ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają. Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę”.

Ponieważ Bóg powiedział, że wielu Izraelitów wróci do Niego, uwierzywszy w Jezusa, wielu Izraelitów naprawdę zostaną zbawieni od grzechów. Powinniśmy wierzyć, że kiedy nadejdzie koniec świata, wielu pogan znajdzie zbawienie od grzechów poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą i przyjście Jezusa Chrystusa.


Paweł zapytał: “Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu?”. Tu Paweł ma na widoku, że wkrótce wielu Izraelitów uwierzy w sprawiedliwość Bożą, która wymazała ich grzechy. Przez Słowo Boże do Eliasza, Biblia mówi, że wielu Izraelitów przyjmie Jezusa Chrystusa jako Swego Zbawiciela. My wierzymy w to Słowo.

W Biblii cyfra “7” symbolizuje doskonałość. Bóg stworzył ten świat przez sześć dni i odpoczął siódmego dnia. Bóg obiecał zostawić siedem tysięcy ludzi, którzy nie padli na kolana przed Baalem. To znaczy, że wielu Izraelitów otrzyma zbawienie od grzechów, przyjąwszy Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela.

Wyjaśniając stosunki między Izraelitami a poganami, Paweł wierzył, że wielu pośród ludu Izraela zostaną zbawieni.Czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli?


W Liście do Rzymian 11:6–12 Paweł powiedział, że gdyby Izraelici wyznali to, że Jezus był ich Zbawicielem, nie byłoby epoki zbawienia pogan. Ponieważ Hebrajczycy nie wyznali Jezusa jako swego Zbawiciela, Bóg dał poganom szansę zbawienia dzięki ewangelii wody i Ducha. Pan chciał, by w taki sposób Izraelici pozazdrościli poganom, którzy uwierzyli w Jezusa i zostali Jego dziećmi. Wtedy Izraelici uznaliby Jezusa za swego Zbawiciela i Mesjasza.Jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie są święte


W Liście św. Pawła do Rzymian 11:13 napisano: “Do was zaś, pogan, mówię: będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim”. Paweł powiedział, że on był Apostołem pogan. On chciał wybawić podobnych do siebie ludzi, zmuszając ich, by pozazdrościli narodzonym ponownie poganom.

“Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto; jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie” (List św. Pawła do Rzymian 11:15–16). Ten urywek oznacza, że jeśli Abraham, przodek Izraelitów, został zbawiony i zasłużył na sprawiedliwość Bożą poprzez wiarę w Jego Słowo, to Izraelici, gałęzie Abrahama, również mogą otrzymać zbawienie.

Jednocześnie Paweł ostrzegał narodzonych ponownie pogan przed chlubieniem się tym, że oni zostali świętym ludem Bożym, podobnie jak złamane gałęzie dzikiej oliwki dostaje nowe życie przez wszczepienie w oliwkę kultywowaną. Jak jest napisane w Liście św. Pawła do Rzymian 11:18: “to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj, że] nie ty podtrzymujesz korzeń, ale korzeń ciebie”.

Zostaliśmy ludem Bożym, albowiem jesteśmy zbawieni od grzechów poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, ale jeśli odmawiamy sprawiedliwości Bożej, to będziemy odrzuceni. My nie możemy tego zrobić, ponieważ Jezus Chrystus wykonał całą sprawiedliwość Bożą, by wybawić nas od wszystkich grzechów. Jesteśmy zbawieni poprzez wiarę w absolutną sprawiedliwość Bożą, a nie przez nasze uczynki. My, poganie, zostaliśmy ludem Bożym dzięki naszej wierze w Jego sprawiedliwość, zamieniwszy złamane gałęzie Izraelitów.Możemy twardo stać, ponieważ wierzymy w sprawiedliwość Bożą


Więc poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą tak chrześcijanie, jak i Żydzi mogą być wszczepieni w Jezusa, zostawszy Jego ludem. Jeśli nie wierzymy w sprawiedliwość Bożą, to koniecznie umrzemy przez nasze grzechy według sprawiedliwego sądu Bożego. To uprzedzenie Pawła najpierw dotyczy Hebrajczyków, ale również i nas.

Bóg zlitował się nad nami, poganami, i całkiem wybawił nas Swoją sprawiedliwością. Ci, którzy znają i wierzą w sprawiedliwość Bożą, są zbawieni od wszystkich swoich grzechów. Wszyscy dzisiejsi chrześcijanie będą zniszczeni, jeśli nie uwierzą w sprawiedliwość Bożą, która całkiem ich wybawiła, nawet jeśli wyznają, że Jezus jest ich Zbawicielem.


W Liście św. Pawła do Rzymian 11:23–24 napisano: “A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Albowiem jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej należą z natury?”. Innymi słowy, Bóg daje nam moc, by prowadzić ludzi do wiary w Jego sprawiedliwość. Ta moc została obiecana w sprawiedliwości Bożej przez ewangelię wody i Ducha.

Tak Izraelitom, jak i poganom ich uczynki nie pozwalają zostać synami Bożymi. Oni mogą zostać dziećmi Bożymi tylko poprzez wiarę w Jego sprawiedliwość i obietnicę uczynienia ich Jego ludem. Sprawiedliwość Boża całkiem wyklucza sprawiedliwość Prawa. Dzięki sprawiedliwości Bożej tak Izraelici, jak i poganie po całym świecie będą zbawieni według ich wiary. Błogosławieństwo wielkiego zbawienia Bożego zostało spełnione dzięki głoszonej przez nas ewangelii. Ta moc Boża to Jego obietnica wiary w sprawiedliwości Bożej.


Popatrzmy na List św. Pawła do Rzymian 11:26–27: “I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane:

Przyjdzie z Syjonu wybawiciel,

Odwróci nieprawości od Jakuba.

I to będzie moje z nimi przymierze,

Gdy zgładzę ich grzechy”.

Bóg obiecał wybawić Hebrajczyków, kiedy nadejdzie koniec świata. Jeśli tak, to Bóg Sam obiecał odciąć zło i nieczystość od umysłu Hebrajczyków, by oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Choć wiara ich przodków była twarda, sami Hebrajczycy nie otrzymali zbawienia. Ale Pan zechciał, by oni niebawem otrzymali zbawienie, dotknąwszy ich serc i rozkazawszy im uwierzyć w Jego sprawiedliwość.Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie!


Przeczytajmy 32 wiersz, który ma głęboką treść: “Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”. Każdy człowiek powstaje i opiera się Bogu. Nikt nie może być całkiem Mu posłuszny, ale Pan poddał wszystkich nieposłuszeństwu, by móc darować nam łaskę i miłość. To jest bardzo dziwna i piękna prawda.

Z tego urywka możemy zrozumieć, dlaczego Bóg poddał ludzi nieposłuszeństwu. Jak zachwycająca jest Jego opatrzność! Bóg poddał nas nieposłuszeństwu, by przyodziać nas w doskonałą sprawiedliwość i miłosierną miłość. My możemy jedynie wierzyć i dziękować Panu za Jego cudowny plan. Bóg poddał Izraelitów nieposłuszeństwu, by darować im miłość Jego sprawiedliwości. Izraelici wciąż patrzą na Jezusa z góry, uważając Go za zwykłego żebraka z Nazaretu, podczas gdy wielu chrześcijan–pogan wykorzystuje Go jako sposób zarabiania pieniędzy.

Ci, którzy nie przyjmują miłosiernej miłości Bożej, nie mają wyboru i muszą pójść do piekła. Bóg już przygotował dla nich płonące piekło, ale nie może patrzeć, jak ludzie idą do piekła, ponieważ ma do nich ogromne współczucie. “Jak więc mogę wrzucić was do piekła?” Kiedy wszystkie poganie przyjmą zbawienie Chrystusa, wielu Izraelitów uwierzy w Jezusa jako swego Zbawiciela, kiedy antychryst będzie ich prześladować w ciągu ostatniej połowy siedmioletniego ucisku. W przyszłości wielu Hebrajczyków wyznaje Jezusa i sprawiedliwość Bożą.

“Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie”. Ten dziwny urywek wyjaśnia, że Bóg pozwolił wszystkim grzesznikom dostąpić zbawienia poprzez wiarę w Jego sprawiedliwość.


Bóg powiedział Pawłowi, że zmusi Hebrajczyków do kajania się i wiary w Jezusa, kiedy w czasie ucisku wielu pogan zostanie męczennikami. Paweł mówi w Liście św. Pawła do Rzymian 11:33: “O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!”

Wszystka prawdziwa mądrość i opatrzność boska pochodzi od Boga. On jeszcze od początku uczynił wszystkich ludzi niedoskonałymi. To objawia mądrość Bożą, która pozwala nam otrzymać zbawienie. Dlatego wiara w Jezusa przy końcu świata zbawi nawet Hebrajczyków. Wszyscy nie mieliśmy wyboru i musieliśmy być wrzuceni w ogień piekła, ale Bóg wybawił nas od wszystkich przewinień Swoją sprawiedliwością, zamyśloną i spełnioną przez Niego. Kiedy wszyscy ludzie, będąc skuszeni przez szatana i złamawszy Prawo Boże, zostali grzesznikami, Pan zechciał, by wszyscy oni otrzymali zbawienie przez chrzest i krew Jezusa według systemu ofiar Namiotu, o którym napisano w Starym Testamencie.

Jak więc ktoś może ośmielić się powstać przeciw mądrości Bożej? “Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen”. Kto może zrozumieć tę prawdę, że Bóg poddał nas nieposłuszeństwu, by darować nam Swoją łaskę? Czy możemy ośmielić się powiedzieć, że On uczynił niesprawiedliwie? Nie! Jego bowiem jest wszystka chwała i opatrzność boska na wieki.

Apostoł Paweł, będąc pełny Ducha Świętego, pisał: “Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen” (List św. Pawła do Rzymian 11:34–36).


Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Chociaż wszyscy jesteśmy pełni słabości, żyjemy, by głosić ewangelię sprawiedliwości Bożej. Ci, którzy występują przeciwko ewangelii sprawiedliwości Bożej, są Jego wrogami. To prawda! Tacy ludzie mogą powstać nawet pośród nas i dlatego powinniśmy modlić się i wiedzieć, by nikt z nas nie poddał się pokusie. W żadnym razie nie powinniśmy powstawać przeciwko ewangelii. My nigdy nie powinniśmy powstawać przeciwko ewangelii wody i Ducha z niewierzącym sercem. Ci, którzy działają przeciwko Mu, są skazani na zagładę tak w tym świecie, jak i w przyszłości.

Czas, kiedy Hebrajczycy uwierzą w Jezusa, już blisko. Jak zachwycające byłoby to, gdyby sześć miliardów ludzi na ziemi wróciło do Boga i otrzymało zbawienie! Sprawiedliwi, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, powinni nie tylko patrzeć na to, co staje się dzisiaj, ale badać uczynki Boże, zaplanowane dla Hebrajczyków, i przygotować swoją wiarę do wejścia i życia na nowym niebie i ziemi. Sprawiedliwy musi zawsze żyć z wiarą i nadzieją.


Jestem wdzięczny Bogu, ponieważ wiem, że dzień, kiedy Hebrajczycy uwierzą w Chrystusa jako swego Zbawiciela, już jest bliski.


Przyjdź szybciej, Panie Jezusie!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.