" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Odnówcie Swój Umysł
Przed Bogiem


“A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (List św. Pawła do Rzymian 12:1).

Czym jest “rozumna służba”, przetłumaczona w Nowej Internacjonalnej Wersji (NIV) jako “duchowe oddawanie czci”, którą powinniśmy oddawać Bogu? Oddawać rozumną służbę Bogu oznacza zaofiarować Mu nasze ciała dla pełnienia uczynków sprawiedliwych. Ponieważ zostaliśmy zbawieni, powinniśmy oddać nasze ciała dla służenia Bogu i być przed Bogiem godni głoszenia sprawiedliwej ewangelii. Oddawać rozumną służbę Bogu oznacza trzymać nasze ciała w świętości i oddać je Mu.


W rozdziale 12. Paweł powiada nam, na czym polega duchowe służenie. To znaczy, że nie poddając się temu światu, lecz się zmieniając przez odnowienie naszego umysłu, my możemy dowieść, jak dobra, piękna i doskonała jest wola Boża.

Rozumna służba to poświęcenie całego naszego ciała i serca Bogu. Jak więc sprawiedliwy musi żyć przed Bogiem? Paweł powiada nam, że nie powinniśmy się przystosowywać do tego świata, lecz zmienić się poprzez odnowienie naszego umysłu, oraz że powinniśmy oddać nasze ciała sprawiedliwym uczynkom Bożym. Wierzyć w sprawiedliwość Bożą i poświęcić nasze serce i ciało Bogu również jest mądrym służeniem dla Niego.

Ten urywek jest bardzo ważny, ponieważ on powiada, że nie powinniśmy przystosowywać się do tego świata, ale odwrotnie musimy służyć uczynkom Bożym i przetwarzać się przez odnowienie naszego umysłu.

My nie możemy oddawać czci duchowej, nie odnowiwszy naszych serc. Nawet sprawiedliwi nie mogą oddać swoich ciał i serc Bogu, jeśli przestają wierzyć w Jego sprawiedliwość.

Na nas może wpływać dzisiejsze pokolenie, podobnie jak pokolenie Pawła. Żyjemy w centrum płynącego potoku tego grzesznego pokolenia, dlatego gdybyśmy nie wierzyli w sprawiedliwość Bożą, nieuchronnie płynęlibyśmy z tym potokiem. Nawet usprawiedliwieni, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, nie mogą całkiem uniknąć wpływu świeckiego potoku, kiedy żyją ze świeckimi ludźmi. Dlatego właśnie Biblia rozkazuje, byśmy się nie przystosowywali do tego świata.


Jak więc mogą sprawiedliwi oddawać rozumną służbę, świętą ofiarę Bogu całym sercem i ciałem, będąc pod wpływem tego świata? To jest możliwe tylko poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, która nieustannie odnawia nasz umysł. Sprawiedliwi mogą poznać dobrą i doskonałą wolę Bożą i podążać za nią, jedynie odnawiając swój umysł i zmieniając się dzięki Jego sprawiedliwości.


Paweł mówi o tym nie dlatego, że nie wie, co się dzieje w tym świecie. On nie naucza wierzących, mówiąc: “Bądźmy dobrzy”, nie znając ich zdolności i okoliczności. Paweł zachęca nas, ponieważ chce, by nasze serca odnowiły się i służyły Bogu, ponieważ on bardzo dobrze wie, że wierzący również mogą ulec pokusie dóbr tego świata.

Niezależnie od tego, czy człowiek narodził się ponownie, czy nie, fizyczne ciało jest jednakowe. Tymczasem jest jedna ogromna różnica między narodzonymi ponownie a tymi, którzy nie narodzili się ponownie, i to jest wiara w sprawiedliwość Bożą. Jedynie sprawiedliwy może iść za Panem, nieustannie odnawiając swój umysł i wierząc w ewangelię wody i Ducha.


Co więc może odnowić nasze serca? Wiara w ewangelię, która głosi pełne zbawienie od grzechu i odnawia nasze serca. Pan przebaczył wszystkie grzechy naszego ciała i umysłu z powodu niemocy naszego ciała. Umysł sprawiedliwego jest odnowiony, ponieważ przez Swój chrzest i krew na krzyżu nasz Pan przebaczył wszystkie grzechy świata. Innymi słowy, nasz umysł jest odnowiony, ponieważ uwierzyliśmy w sprawiedliwość Bożą.


Teraz powinniśmy mieć poprawne zrozumienie tego, jak postępujemy przed Bogiem. Powinniśmy zrozumieć, na czym polega Jego doskonała wola, czego On chce od nas, dlaczego przeznaczył nas i co muszą robić narodzeni ponownie sprawiedliwi. Powinniśmy odnowić nasze serca i służyć Mu. Wola Boża dla nas polega na tym, byśmy, zaofiarowując siebie jako świętą ofiarę dla Niego, oddali Bogu nasze ciało i umysł. Możemy zaofiarować się Bogu, kiedy odnowimy swoje serca. Odnowienie naszego umysłu pochodzi od wiary w to, że Bóg wymazał wszystkie nasze grzechy.

Między narodzonymi a nie narodzonymi ponownie jest wielka różnica. Jedynie sprawiedliwi mogą odnowić swój umysł poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. My, sprawiedliwi, możemy zawsze robić to, czego chce Bóg, oczyszczając i odnawiając nasze serca, odrzucając świeckie żądze ciała. Sprawiedliwi odróżniają się od grzeszników tym, że mogą odnowić swoje serca, zawsze służyć Bogu i chodzić z Nim.Powinniście odnowić swoje serca z wiarą

W telewizji jest wielu znakomitości. Ludzie tego świata z całych sił pragną naśladować styl i modę tych znakomitości. Możemy łatwo zobaczyć ostatnie trendy, oglądając telewizję. Możemy odkryć świat zdalnym sterowaniem. Czy wasze życie nie przystosowuje się do tego świata?

Ja odczuwam, jak szybko ten świat się zmienia. Chociaż dzisiaj nosimy ze sobą banknoty, wkrótce będziemy nosić jedynie elektroniczne pieniądze i elektroniczne kartki. By pozbyć się przykrości zgubienia kartki elektronicznej, nam rozkażą otrzymywać kody paskowe na rękę lub na czoło dla większej wygody. Ja również myślę, że wtedy będzie wiele naturalnych kataklizmów. Dlatego pierwej nim ten czas nadejdzie, skierujmy nasze serca na odnowienie umysłu i rozpowszechnienie ewangelii Bożej, byśmy, sprawiedliwi, nie przystosowywali się do tego świata.

Co rano myślę o służeniu dla Boga. Chcę nieustannie głosić ewangelię, która zawiera sprawiedliwość Bożą, ponieważ na pewno nie zmogę głosić Słowa Bożego, kiedy nadejdzie czas nanosić kod paskowy na rękę lub na czoło. Ja wytrwale pracuję dla spełnienia woli Bożej. Na pewno zmogę odpocząć w dniu, kiedy już nie zdołam pracować. Ja nawet oddam biednym wszystko, co mam, kiedy nadejdzie czas.

Ale dzisiaj mogę tylko spełniać wolę Bożą, stroniąc od tego świata i nie podporządkowując się mu. W Rzymie wielu sprawiedliwych, którzy zostali zbawieni dzięki ewangelii, głoszonej przez Pawła, z czasem przystosowało się do świata i odrzuciło Pana. Powinniśmy być bardzo baczni, by nie postąpić tak, jak oni.


Paweł napisał ten urywek przez niepokojenie, że wierzący w Rzymie przystosowują się do tego świata. “Wasze ciała przystosowują się do tego świata, ale jest jedna rzecz cudowna, którą możecie zrobić. Odnawiajcie swój umysł. Czyż Pan nie odpokutował za wszystkie wasze grzechy? Pamiętajcie o sprawiedliwej ewangelii Bożej i myślcie o tym, czego On chce. Odnówcie swój umysł i spełniajcie doskonałe i godne uczynki, myśląc duchowo, a nie cieleśnie”. Oto co Paweł wymawia wierzącym Rzymu i nam wszystkim.

Choć zewnętrznie pokazujemy, jakoby nie korzymy się przed tym światem, naprawdę przystosowujemy się do niego. Ale nawet tak możemy służyć Panu, odnawiając nasz umysł. Choć przez naszą słabość nam ciężko nie przystosowywać się do świata, my jeszcze wierzymy, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy sprawiedliwością Bożą. Dlatego my zawsze możemy służyć sprawiedliwym uczynkom Bożym poprzez wiarę w Jego sprawiedliwość. My możemy całkiem spełniać dobrą i doskonałą wolę Bożą, twardo wierząc w Niego.


Powinniśmy ciągle odnawiać nasz umysł. Sprawiedliwi, którzy umarli dla tego świata, są czystsi od świeckich ludzi, dlatego oni częściej ryzykują wpaść w ludzkie myśli, niż ludzie świeccy. Dlatego właśnie powinniśmy zawsze z wiarą w sprawiedliwość Bożą strzec naszych serc.

Chrystus zmył wszystkie nasze grzechy, dlatego powinniśmy jedynie twardo stać w naszej wierze, ciągle siebie przekonując, że nasza wiara została doskonała. Czy wierzycie w to, że Pan zmył wszystkie wasze grzechy sprawiedliwością Bożą? Jeśli tak, to chociaż wasze przeszłe uczynki były niesprawiedliwe, wy możecie pełnić wolę Bożą z wiarą, ponieważ Pan zabrał wasze potępienie i sąd za grzechy.

Powinniśmy odnowić nasz umysł poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. To jest bardzo ważne. Wszyscy z czasem zostawimy kościół i umrzemy, jeśli nie odnowimy nasz umysł poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha w tej ostatniej erze.

Żyć z wiary i ciągle odnawiając się to jak jechać rowerem w górę. Nie odnawiać swego umysłu znaczy zatrzymać się na drodze w górę i przestać naciskać pedały. Jeśli nie będziecie naciskać pedały, to nie tylko się zatrzymacie, ale również potoczycie się do tyłu i upadniecie u podnóża góry.


To samo dotyczy naszej wiary w sprawiedliwość Bożą. Jedziemy rowerem w górę. Bardzo trudno dotrzeć do wierzchołka góry za pomocą własnych sił i woli. Powinniśmy twardo trzymać się sprawiedliwości Bożej, ponieważ jeszcze jesteśmy w ciele. Żaden moment w naszym życiu nie mija bez świeckich myśli.

Nasza wola cielesna raczej szybko się poddaje, kiedy jesteśmy wycieńczeni. “Nie mogę tego zrobić. Nie mogę adaptować się do tego. Moja wola jest słaba, a wola tego brata jest naprawdę silna. Nie mam siły, a ta siostra ma ogromną siłę. Jestem tak słaby w porównaniu z tymi braćmi i siostrami. Oni mogą służyć Bogu, a ja nie mogę”. Każdy, kto nie wierzy i nie trzyma się sprawiedliwości Bożej, wkrótce przestanie naciskać pedały i upadnie u podnóża góry.

Czy dotyczy to tylko kilku ludzi? Na pewno nie. To dotyczy każdego. Dobrze wytrenowany rowerzysta może łatwo dotrzeć do wierzchołka góry, lecz dla człowieka słabego to będzie trudne zadanie. Tymczasem dla sprawiedliwego problem polega nie na mocy fizycznej, ponieważ on mocno się trzyma wiary w ewangelię wody i Ducha. Nie możemy dotrzeć do wierzchołka duchowego za pomocą jedynie starań fizycznych. Fizyczna słabość lub moc nie ma z tym nic wspólnego.

Pamiętajcie, nikt nie może prowadzić życia wiary jedynie dlatego, że ma silną wolę. Nie powinniście porównywać się z innymi ludźmi i tracić pewność siebie. Polegajcie tylko na sprawiedliwości Bożej. Pan koniecznie zbawi nas, jeśli ciągle będziemy odnawiać umysł poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Ewangelia zbawienia, którą otrzymaliśmy, zamieszka w naszych sercach i Pan ochroni nas, jeśli my codziennie będziemy badać nasze serca. Powinniśmy oczyścić nasz brudny umysł poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą i pełnienie woli Bożej.

Jestem wdzięczny naszemu Panu za Jego łaskę, która pozwoliła nam służyć Mu przez odnowienie naszego umysłu. Przez odnowienie umysłu nasz Pan pozwolił nam zawsze żyć z Nim w wierze.Jestem bowiem świadom, że we mnie nie mieszka dobro

W Liście św. Pawła do Rzymian 7:18 napisano: “Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie”. Paweł był świadom, że nie miał nic dobrego w swoim ciele. To, że w ciele nie ma nic dobrego, jest aksjomat.

Paweł wyznawał, że w jego ciele nie mieszkało dobro. On był świadom, że nawet bardzo miłując Prawo i starannie próbując go przestrzegać, po prostu nie potrafiłby tego zrobić. Serce chce się odnowić, by iść za Panem, ale ciało ciągle pragnie uniknąć bitwy duchowej.

Dlatego właśnie Paweł lamentował w Liście do Rzymian 7:21–24: “A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę pełnić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wybawi z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci?”.

Jak Paweł nazywa swoje ciało? On nazywa je “ciałem śmierci”. A wasze ciało? Czyż ono nie jest ciałem śmierci? Na pewno jest. Ciało z natury jest ciałem śmierci. Ono chce jedynie popełniać grzech i iść tam, gdzie grzech prosperuje. “Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wybawi z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci?” Dlatego właśnie Paweł przedłuża: “Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś – prawu grzechu” (List św. Pawła do Rzymian 7:25).

Paweł wskazuje na to, że istnieją dwa prawa. Pierwsze to prawo ciała. Ono pragnie tylko podążać za żądzami ciała i mieszka w myślach ciała, które są zupełnym przeciwieństwem woli Bożej.

Drugie to prawo Ducha życia. Prawo Ducha chce przyprowadzić nas do prawdziwej drogi, którą Bóg chce byśmy szli. Prawo Ducha chce rzeczy przeciwnych prawu ciała. My, chrześcijanie, jesteśmy pomiędzy tymi prawami, próbując zdecydować, dokąd iść.

Czasami próbujemy podążać za żądzami naszego ciała, ale odnowiwszy nasz umysł, pełnimy wolę Bożą tak, jak chce Duch. Zachowujemy się w taki sposób, a mianowicie, składamy nasze ciała w ofierze Bogu a po chwili już służymy ciału, ponieważ wszyscy mamy ciało. Dlatego powinniśmy zawsze odnawiać nasz umysł w Duchu Świętym.


Nawet zostawszy zbawieni, łatwo przystosowujemy się do tego świata, ponieważ jeszcze przebywamy w ciele. Ponieważ wszyscy ludzie na ziemi przystosowują się do tego świata, my łatwo ulegamy ich wpływowi. Dlatego tylko w jeden sposób możemy iść za Panem, i to przez odnowienie naszego umysłu. My możemy żyć, ciągle odnawiając nasz umysł poprzez wiarę. Oto jak możemy iść za Panem, aż On ponownie przyjdzie na ziemię.

Patrząc tylko na nasze ciało, nikt z nas nie może pełnić sprawiedliwych uczynków Bożych i dlatego wszyscy jesteśmy skazani na zagładę i męki piekła. Ale my możemy iść za Panem, odnawiając nasz umysł i całym sercem wierząc w Jego sprawiedliwość. My możemy odnowić nasz umysł i iść za Nim. Dlatego właśnie w Liście do Rzymian 8:2 Paweł powiedział: “Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wybawiło cię spod prawa grzechu i śmierci”.

Czego Prawo nie potrafiło zrobić z powodu słabości ciała, to zrobił Chrystus sprawiedliwością Bożą. Jak jest napisane w Liście św. Pawła do Rzymian 8:3: “Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech”.

Bóg posłał Syna Swego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa na ten świat i potępił nasze grzechy w Jego ciele. Dlatego “wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech” oznacza, że wszystkie nasze grzechy już zostały zmyte i że wszyscy zostaliśmy bezgrzeszni. Jesteśmy wolni od naszych przewinień dzięki wierze w sprawiedliwość Bożą. Aby odpowiadać wymogom Prawa, Bóg posłał Syna Swego, by Jego chrztem i krwią na krzyżu zniszczyć wszystkie nasze nieprawości i wybawić nas od wszystkich grzechów świata.


Po otrzymaniu zbawienia powstaje dwa rodzaje ludzi: ci, którzy postępują według ciała i myślą o rzeczach cielesnych oraz ci, którzy żyją według Ducha i myślą o rzeczach duchowych. Powinniście zrozumieć, że myśli cielesne prowadzą was ku śmierci, ale myśli duchowe prowadzą was do życia i pokoju. Świeckie myśli są wrogie dla Boga.

My nie korzymy się przed Prawem Bożym i nie możemy tego zrobić (List św. Pawła do Rzymian 8:7). Nawet narodzeni ponownie sprawiedliwi poddadzą się myślom cielesnym, jeśli nie będą odnawiać swego umysłu. Jeśli nie wierzymy, że Bóg zabrał wszystkie nasze grzechy, i nie odnawiamy naszego umysłu, to możemy po prostu upaść w uczynki ciała i nie iść za Panem. Dlatego właśnie powinniśmy zawsze odnawiać nasz umysł.

Paweł powiedział, że my, narodzeni ponownie sprawiedliwi, możemy albo upaść w grzech, myśląc o rzeczach cielesnych, albo myśleć o rzeczach duchowych, odnawiając swój umysł. Wahamy się między tymi dwoma. Ale Paweł powiedział: “Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy” (List św. Pawła do Rzymian 8:9).

Jesteśmy duchowym ludem Bożym. Innymi słowy, jesteśmy Jego ludem. Chociaż postępujemy według żądz cielesnych i korzymy się przed nimi z powodu naszej słabości, wciąż jesteśmy narodzeni ponownie. Postępujemy według ciała, kiedy myślimy o rzeczach cielesnych, ale Duch Święty mieszka w nas, dlatego jesteśmy ludem Chrystusa. Inaczej mówiąc, zostaliśmy sprawiedliwymi ludźmi, ludem Bożym.


Paweł powiedział: “Nasze ciała umarły w Chrystusie”. I on dodał: “Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia” (List św. Pawła do Rzymian 8:10). Nasze myśli duchowe muszą się przebudzić. Jeszcze jesteśmy słabi i nasze ciała łatwo mogą zboczyć na manowce w ciągu naszego życia. Ale nasz umysł i myśli muszą zawsze się odnawiać poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą.

Patrzmy na sprawiedliwość Bożą zawsze, kiedy widzimy pragnienie grzechu wewnątrz nas. Wtedy zmożemy być pewni, że sprawiedliwość Boża zmyła wszystkie nasze grzechy. Popatrzcie na sprawiedliwość Bożą i uwierzcie w nią. Dziękujcie Bogu za to, że On zmył wszystkie wasze grzechy, i myślcie o woli Bożej. Myślcie o tym, jaka jest wola Boża, miła Mu i doskonała. Dopiero wtedy wasz umysł zawsze będzie się odnawiać.

Powinniśmy odnawiać nasz umysł w wierze i myśleć o rzeczach, miłych Bogu. Oto jak powinni żyć sprawiedliwi. Jedynie w taki sposób możemy iść za Panem aż On przyjdzie po raz drugi. Wiem, że wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni naszym codziennym życiem. Ciężko nam pracować i chodzić do kościoła. Każdy z nas doznaje trudności. Czasem nawet zazdroszczę Jezusowi, kiedy On rzekł, umierając: “Wykonało się!” Jestem pewny, że my również zmożemy powiedzieć: “Wykonało się”, i uwolnić się od wszystkich tych trudności.

Powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa już blisko. A teraz odnawiajmy nasz umysł, nie przystosowując się do tego świata. By iść za Panem, nasze serca muszą twardo trzymać się sprawiedliwości Bożej, dlatego nasz umysł powinien ciągle się odnawiać. Oto jak możemy iść za Panem do chwili Jego powtórnego przyjścia. Ta chwila już blisko.


Niedawno przeczytałem w gazecie artykuł o tym, że antarktyczna dziura ozonowa jest już trzykrotnie większa od powierzchni części kontynentalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czytałem również jeszcze jeden artykuł o inicjatywie obrony rakietowej. Ten system ma na celu zbicie rakiet balistycznych jeszcze w powietrzu, a poprzednie eksperymenty były pomyślne. Konsekwencje tego konstruowania są oczywiste: środowisko będzie co raz więcej rujnowane, ponieważ moc destrukcyjna środków militarnych wielokrotnie się zwiększa.

Jeśli państwo zwiększa swoją moc militarną, to czyż jego konkurenci nie będą również zwiększać swego potencjału militarnego, by nie pozostać w tyle? Wszystkie nacje świata nie będą po prostu patrzeć na to, jak jedno państwo zwiększa swoją moc militarną. Co stałoby się, gdyby między tymi siłami wybuchnęła wojna?

Kiedy niektóre państwa chcą rozwijać swoją broń atomową, wielkie państwa próbują im przeszkodzić w rozwinięciu mocy atomowej. Ale przypuśćmy, że takie wysiłki prewencyjne doznają niepowodzenia, że to państwo potrafi nabyć broń masowej zagłady i zagrozi jej wykorzystaniem. Wtedy reszta świata na pewno będzie próbować rozwijać nową broń.

Ta nowa broń wzburzy ten świat z większą mocą, niż broń atomowa. Wojna to już nie strzelanie z karabinów, jak w przeszłości. Zabicie ludzi to już nic; całe miasta i państwa zostaną zrujnowane przez chwilę. Wojna atomowa nie będzie lokalizowana, lecz przyprowadzi do wojny światowej. Na świat, zrujnowany przez tę wojnę, będą czekać jeszcze większe rujnowania od kataklizmów naturalnych. Ozonosfera będzie rujnowana jeszcze szybciej, a fale przypływu i burze będą wywołane przez wyrąbywanie lasów. Wtedy powstanie antychryst z ogromną mocą i zawojuje ten świat.


Możecie powiedzieć, że przesadzam scenariusz wydarzeń, ale ludzka natura zasadniczo jest zła. Nacje budują armie i rozwijać nową broń, która nigdy nie może być wykorzystana w dobrym celu. Broni atomowej może dorównać tylko broń masowej zagłady. Państwa uderzą inne nacje, by wyżyć. Inne państwa będą próbować się zjednoczyć przeciwko każdej nacji, która pragnie panowania nad światem. Nie ma znaczenia, jakie były ich zamiary, będąc stworzone, broń atomowa i moc militarna mogą zostać wykorzystane jedynie w złym celu.


Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Wiele lat temu Paweł rozkazał wierzącym w Rzymie nie przystosowywać się do świata, lecz iść za Panem, odnawiając swoje serca. Te słowa są aktualne dla nas nawet dzisiaj. W te ostatnie dni powinniśmy zrozumieć, na czym polega doskonała wola Boga, i iść za Panem w wierze.

Choć mamy wiele grzechów, nasz Pan jest Wszechmogącym Bogiem. Wszechmogący mieszka w nas jako Duch Święty. Choć nasze fizyczne ciała są słabe, Duch Święty w nas jest bardzo silny. On odnawia nasz umysł poprzez wiarę w Słowo, byśmy mogli iść za Panem.


Polegajmy na mocy Ducha Świętego, odnawiajmy nasz umysł i służmy Panu. Jeśli Pan wróci do nas, kiedy będziemy Mu służyć, to pójdźmy z Nim. Aż do dnia, kiedy Jezus przyjdzie ponownie, będziemy żyć dla głoszenia sprawiedliwości Bożej. Odnawiajcie wasz umysł poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.