" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Nie Potępiajcie Siebie


W Liście św. Pawła do Rzymian 14:1 napisano: “A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy”.

Paweł ostrzega świętych w Rzymie przed osądzaniem i krytykowaniem wiary innych ludzi. Wtenczas w Rzymie byli tak ludzie naprawdę wierzący, jak i niewierzący w kościele Rzymskim, dlatego oni zaczęli krytykować siebie za wiarę. Jeśli to staje się z wami, powinniście poważać wiarę innych ludzi i nie krytykować ich wiary. Tylko Bóg, nie my, może podnosić i wzmacniać Swoich sług.

Nawet w kościele Bożym pośród wierzących powstaje wiele problemów. Jeśli popatrzymy na naszą wiarę, możemy zobaczyć, że wiara ludzi się różni. Niektórzy byli niewolnikami Prawa pierwej nim otrzymali zbawienie, dlatego jeszcze mają legalistyczną wiarę.

Niektórzy chrześcijanie łożą wielki nacisk na potrawy. Na przykład, oni wierzą, że nie powinniśmy jeść świniny. Inni są przekonani, że za wszelką cenę muszą zachowywać szabatu. Ale powinniśmy rozwiązać problem tych odmienności za pomocą wiary w sprawiedliwość Bożą i nie krytykować siebie za drobiazgi. Oto co powiada nam Paweł.


Paweł uczy nas w rozdziale 14., że nie powinniśmy krytykować wierzących za ich słabości, jeśli oni wierzą w sprawiedliwość Bożą. Dlaczego? Dlatego, że chociaż oni są słabi, również wierzą w sprawiedliwość Bożą.

Biblia nazywa drogocennym ludem Bożym tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Chociaż oni mogą wyglądać na niedoskonałych w oczach innych ludzi, Bóg rozkazał nam nie krytykować innych wierzących. To dlatego, że oni mogą być niedoskonali ciałem, ale pozostają dziećmi Bożymi w wierze.Wiara każdego człowieka odróżnia się od wiary innych ludzi

W wierszach 2–3 napisano: “Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny. Ten, kto jada [wszystko], niech nie pogardza tym, który nie [wszystko] jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia tego, który jada; bo Bóg go łaskawie przygarnął”.

Mogą być odmienności między sługami Boga w wierze w sprawiedliwość Bożą i podążaniu za Panem. Wiara w zbawienie jest jedna dla wszystkich, jednak ilość wiary w Jego Słowo może się różnić.

Jeśli przed ponownym narodzeniem poprzez wiarę w ewangelię sprawiedliwości Bożej człowiek był legalistą, on potrzebuje czasu, by zaprzeć się sprawiedliwości osobistej i całkiem uwierzyć w sprawiedliwość Bożą. Ci ludzie często łożą wielki nacisk na zachowywanie szabatu, ale nie powinniśmy ich krytykować, ponieważ oni również wierzą w sprawiedliwość Bożą.


Bóg z radością przyjmuje wiarę tych, którzy wyznają Jego sprawiedliwość. On przyjmuje ich jako Swój lud. Więc ci, którzy naprawdę wierzą w sprawiedliwość Bożą, powinni dokładać wszystkich starań, by żywić sprawiedliwością Bożą swoich braci wierzących zamiast krytykować ich za słabość wiary.Nie powinniśmy osądzać sług Bożych


W wierszu 4. napisano: “Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach”.

Powinniśmy wyznawać sług Bożych, których wyznał Pan, oraz ich wiarę. Czy krytykujecie i osądzacie sług Bożych, żyjąc chrześcijańskim życiem? Jeśli tak, to Bóg jeszcze surowiej osądzi waszą wiarę. Jeśli wy osądzacie wiarę tych, których wyznał Pan, jedynie dlatego, że nie podobają się wam, to sami chcecie usiąść na krześle sędziowskim, które należy do Pana, by sądzić Jego sług. To nie jest dobrze. Natomiast powinniście wdzięcznie przyjmować nawet tych kapłanów Bożych, którzy wam się nie podobają, i słuchać się ich porad, wzrastając w sprawiedliwości Bożej.

Bóg koniecznie przyjmie naszą wiarę. Powinniśmy mieć prawdziwą wiarę, zasługującą na Boże potępienie i nagrodę. Ponieważ Bóg pozwolił nam poświęcić nasze życie Jezusowi Chrystusowi, my dziękujemy Mu za Jego sprawiedliwość. Powinniśmy przyjąć tych, których wyznaje Pan, i nie wyznawać tych, których On nie wyznaje. Mam nadzieję, że wy będziecie wielbić Boga, mając wiarę w Jego sprawiedliwość, zamiast pragnąć sprawiedliwości osobistej. Mam nadzieję, że Bóg wyznaje waszą wiarę i zostaniecie zbawieni poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą.Jeśli oni również wierzą w sprawiedliwość Bożą...


“Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe: niech się każdy trzyma swego przekonania. Kto przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana, a kto jada wszystko – jada dla Pana. Bogu przecież składa dzięki. A kto nie jada wszystkiego – nie jada ze względu na Pana, i on również dzięki składa Bogu” (List św. Pawła do Rzymian 14:5–6).

Pośród hebrajczyków byli ci, którzy zostali zbawieni poprzez wiarę w Chrystusa, naszego Pana, i w Jego ewangelię wody i Ducha. Wielu z nich, nawet wierząc w Jezusa, podlegało prawu. Ale oni już byli sługami sprawiedliwości Bożej i dlatego głosili sprawiedliwość Bożą.

Dlatego właśnie Paweł powiedział: “Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod Prawem, byłem jak ten, który jest pod Prawem – choć w rzeczywistości nie byłem pod Prawem – by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem. Dla nie podlegających Prawu byłem jak nie podlegający Prawu – nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu – by pozyskać tych, którzy nie są pod Prawem” (I List św. Pawła do Koryntian 9:20–21).

Nie powinniśmy ani ignorować, ani odrzucać wiary tych, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, jeśli oni naprawdę wierzą w sprawiedliwość Bożą i służą Panu. Powinniśmy uznawać ich za sług Bożych.Sprawiedliwi powinni żyć dla Pana


Wiersze 7–9 powiadają nam: “Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana! Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi”.

My żyjemy z Panem i umieramy z Nim, ponieważ zostaliśmy zbawieni od naszych przewinień i otrzymaliśmy nowe życie poprzez wiarę w prawdę, którą Bóg objawił w ewangelii. Wszystko dawne umarło w Chrystusie i zostaliśmy nowymi stworzeniami. Naprawdę wierzyć w sprawiedliwość Bożą oznacza poznać i uwierzyć w prawdę, że należycie do Chrystusa. Więc ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, zapierają się tego świata i zostają sługami Bożymi.

Jeśli zostaliście sługami Bożymi, będziecie wywyższać, kochać Go, żyć dla Jego chwały i dziękować Mu za to, że On pozwolił wam żyć właśnie tak.

Czy naprawdę należycie do Chrystusa? Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, zostali ukrzyżowani z Panem i wrócili do życia z Nim. Żywi lub martwi, należymy do Chrystusa dzięki sprawiedliwości Bożej. Pan został Bogiem zbawionych.Nie powinniśmy osądzać naszych braci wierzących


W wierszach 10–12 napisano: “Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga. Napisane jest bowiem: Na moje życie – mówi Pan – przede Mną klęknie wszelkie kolano. a każdy język wielbić będzie Boga! Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu”.

Nasz Pan Chrystus żyje, dlatego kiedyś padniemy na kolana przed Nim i pokajamy się za wszystko. Dlatego nie powinniśmy siedzieć na krześle sędziowskim i osądzać swoich braci i sióstr, ale pokornie stać przed Bogiem. O wiele ważniejsze jest żyć dla pełnienia woli Bożej, niż osądzać siebie w Jego kościele. Jeśli potępiamy słabości naszych braci i sióstr, my również będziemy osądzeni za nasze słabości przed Bogiem. Dlatego właśnie powinniśmy rozumieć, jak dobrze jest żyć dla pełnienia woli Bożej, razem w Jego kościele.


Prawdziwa wiara wzmacnia braci wierzących i pragnie sprawiedliwości Bożej. Pamiętajcie, że błędna wiara odrzuca sprawiedliwość Bożą, a natomiast buduje sprawiedliwość osobistą. A wy? Czy pragniecie sprawiedliwości Bożej poprzez wiarę? Czy może chcecie sprawiedliwości własnego ciała?Powinniśmy wzmacniać innych


Wiersze 13–14: “Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie, by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia. Wiem i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste”.

Ponieważ są odmienności w głębokości wiary pośród tych, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, powinniśmy wzmacniać swoją wiarę, nauczając innych ludzi. To wzmacnia wierzących w sprawiedliwość Bożą. Jeśli my naprawdę żyjemy dla Boga i Jego sprawiedliwości, jesteśmy Jego ludem.

Jeśli jesteście chrześcijanami i wierzycie w sprawiedliwość Bożą, możecie wszystko dzięki wierze w słowo Boże. Jeśli nie, to dlatego, że pragniecie sprawiedliwości osobistej zamiast sprawiedliwości Bożej. Pragnąć sprawiedliwości osobistej w sprawiedliwości Bożej znaczy podążać za światem i mieć błędną wiarę.

Ci, którzy pragną sprawiedliwości osobistej, chociaż zostali zbawieni poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, są wrogami Boga. Bóg chce, by wszyscy zbawieni poprzez wiarę w Jego sprawiedliwość podążali za nią całe swoje życie.Postępujcie zgodnie z miłością


Wiersze 15–18 powiadają: “Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego brata, nie postępujesz już zgodnie z miłością. Tym swoim [stanowiskiem w sprawie] pokarmów nie narażaj na zgubę tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa! Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi”.

Ci, którzy zostali zbawieni poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą i żyją, by ją głosić, nie pogardzają Jego ludem z powodu potrawy. Czasami przynosimy potrawę, by dzielić się i mieć społeczność w miłości. Ale Paweł ostrzega nas przed odrzuceniem biednych braci i sióstr i dzieleniem się jedynie z bogatymi, ponieważ wtedy nasi bracia chrześcijanie mogą się potknąć.

Błogosławieństwo, darowane przez Pana tym, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość, pozwala nam podążać za sprawiedliwością Bożą, a nasz umysł przebywa w pokoju dzięki ewangelii wody i Ducha, i służyć Panu razem, dzieląc się radością, którą On darował nam. Bogaci powinni w taki sposób zrozumieć, że ich bogactwo pochodzi od Boga, i dzielić się z innymi, by wszyscy razem służyli ewangelii, oraz podążać za sprawiedliwością Bożą. Bóg miłuje tych, którzy żyją właśnie takim życiem.Starajmy się o wzajemne zbudowanie


Wiersze 19–21 powiadają: “Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu. Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy. Wprawdzie każda rzecz jest czysta, stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek spożywając ją, dawał przez to zgorszenie. Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić niczego, co twego brata razi [gorszy albo osłabia]”.

Kiedyś dawno, w takich pradawnych miastach jak Rzym i Korynt, ludzie sprzedawali pokarm, kiedyś złożony w ofierze idolom. Niektórzy wierzący w sprawiedliwość Bożą kupowali i jedli takie mięso. Wtedy inni wierzący, wiara których w kościół Boży była słaba, sądzili, że jedzenie takiego mięsa to grzech. Dlatego właśnie Paweł powiedział: “Nie burz dzieła Bożego ze względu na pokarmy. Wprawdzie każda rzecz jest czysta, stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek spożywając ją, dawał przez to zgorszenie” (wiersz 20.)

To dotyczy również wina. Niektórzy wierzący nie bardzo się martwili o picie. Ale Paweł ostrzegł, że dlatego, by nie osłabić wiary ich braci wierzących, tacy chrześcijanie raczej powinni przestać znieważać braci wierzących swoim piciem. Takie rzeczy dzieją się i pośród nas. Dlatego właśnie powinniśmy przeżyć nasze życie chrześcijańskie tak, by wzmacniać innych i pragnąć sprawiedliwości Bożej. Dzisiaj również mogą wyniknąć problemy co do pokarmów, wykorzystywanych dla składania ofiar przodkom, dlatego raczej nie będziemy jeść tych pokarmów za względu na tych, którzy mają słabą wiarę.Wierzcie w sprawiedliwość Bożą


Wiersze 22–23 powiadają: “A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia! Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem”.

Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, mają poprawną wiarę. Wiara w sprawiedliwość Bożą jest darowana przez Boga; ona oczyszcza nas od wszystkich grzechów. Więc chrześcijanie powinni wierzyć w sprawiedliwość Bożą i być przekonani w swojej wierze.


Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Biblia mówi, że podążać za Bogiem, nie wierząc w Jego sprawiedliwość, oznacza popełniać grzech. Wszystko, co robimy bez wiary, jest grzechem. Znając, że wszystko, co robimy bez wiary, jest grzechem, powinniśmy jeszcze silniej uwierzyć w sprawiedliwość Bożą.

W Biblii napisano: “Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie”. Wszystko jest czyste, jeśli jemy z wiarą w sprawiedliwość Bożą, ponieważ Bóg stworzył wszystkie rośliny i zwierzęcia.


Powinniśmy rozumieć, jak ważne dla nas jest poznać i uwierzyć w sprawiedliwość Bożą. Powinniśmy również wzmacniać w wierze naszych braci narodzonych ponownie wierzących, i poważać ich wiarę.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.