" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wiara, Która Może
Spełniać Wolę Boga Ojca


< Ewangelia św. Mateusza 7:20-27 >
“A więc: poznacie ich po ich owocach. Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia. Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.”Nasz Pan powiedział Swoim uczniom: “A więc: poznacie ich po ich owocach.” Dla uczniów Jezusa owoce tu oznaczają końcowe rezultaty ich wiary. Innymi słowy, zbawienie od grzechu dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha jest owocem, który podoba się Bogu, i dlatego pytanie polega na tym, czy naprawdę mamy takie owoce. Możemy zostać prawdziwymi świętymi przed Bogiem, lecz nie kłamcami, jedynie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Innymi słowy, wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha, możemy zostać prawdziwym ludem Bożym, a nie fałszywymi prorokami. Oprócz tego, nasza wiara może wydawać prawdziwe owoce, jeśli nasze serca wierzą w Słowo ewangelii Bożej wody i Ducha.

Nasz Pan powiedział: “Każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce” – a więc my także możemy poznać ich po ich owocach.Czy Możemy się Zbawić od Wszystkich Naszych Grzechów i Zostać Dziećmi Bożymi, Tylko Wzywając Imienia Pana?

Dziś chcę podzielić się z wami wiarą, która może spełniać wolę Bożą. W Ewangelii św. Mateusza 7:21 Sam Jezus powiedział: “Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” Ci, którzy wchodzą do Królestwa Niebieskiego według woli Bożej – to ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Święci to ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Owoce wiary w ewangelię wody i Ducha to przebaczenie wszystkich grzechów i sprawiedliwość. Dlatego tylko ci, którzy spełniają wolę Boga Ojca, mogą wejść do Nieba. Powinniśmy zrozumieć przyczynę, dla której nasz Pan powiedział: “Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.”

W tym urywku Jezus mówi: “Ten, kto spełnia wolę Mego Ojca, może wejść do Nieba.” Kimże są ci ludzie, którzy spełniają wolę Bożą? To ci, którzy korzą się przed wolą Boga Ojca. Biblia powiada nam: “Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (Ewangelia św. Jana 6:39-40). Bóg naprawdę chce zbawić wszystkich grzeszników od grzechów.

Któż korzy się przed wolą Boga Ojca, czyli wierzy w ewangelię wody i Ducha? Przede wszystkim to ci, którzy wierzą, że Bóg Ojciec posłał Syna swego Jednorodzonego Jezusa Chrystusa na tę ziemię, rozkazał Swemu Synowi przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela i raz na zawsze zabrać wszystkie grzechy świata. Oni także wierzą, że Bóg Ojciec rozkazał Jezusowi nieść grzechy świata na Krzyż, zostać przygwożdżonym za ręce i nogi, przelać krew i umrzeć, aby w taki sposób uwolnić nas od wszystkich naszych grzechów i kary za grzechy.

Wiara w tę prawdę zbawienia odpowiada woli Ojca Niebieskiego. Wszyscy ci, którzy spełniają wolę Boga Ojca i wierzą w prawdę, wejdą do Nieba, ponieważ wierzą w ewangelię wody i Ducha, która jest spełnieniem woli Ojca. Oto opatrzność Boga Ojca. Wszyscy powinniśmy wyraźnie to rozumieć i zostać świętymi, którzy wierzą w tę ewangelię zbawienia, ponieważ jedynie dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha możemy zostać dziećmi Bożymi, uwolnić się od wszystkich naszych grzechów i zresztą wejść do Nieba.

Co miał na myśli nasz Pan, kiedy powiedział nam wszystkim: “Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego”? Ten urywek oznacza, że ci, którzy starają się wejść do Nieba bez szczerej wiary w dane przez Boga Ojca zbawienie od grzechu, czyli w ewangelię wody i Ducha, nie potrafią tam wejść. Innymi słowy, nasz Pan naucza nas, że jeśli ludzie wzywają Jego imienia, ślepo mówiąc “Panie, Panie,” to nie oznacza, że oni mają wiarę, która im pozwala wejść do Nieba, oraz że tylko ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha i w taki sposób zostali zbawieni od wszystkich grzechów, czyli ci, którzy spełniają wolę Boga Ojca, mogą wejść do Jego Królestwa.

Wielu chrześcijan, nawet wierząc w Jezusa jako swego Zbawiciela, nie może wejść do Nieba, ponieważ nie wierzy w Słowo ewangelii wody i Ducha, która może nam dać doskonałe przebaczenie grzechów. Dawszy nam Słowo ewangelii wody i Ducha, pozwoliwszy nam szczerze wyznać i uwierzyć w tę ewangelię w naszych sercach, nasz Pan już pozwolił nam wejść do Nieba z wiarą. Jeśli wszyscy naprawdę wierzymy w Słowo ewangelii wody i Ducha, to koniecznie otrzymamy przebaczenie grzechów i potrafimy wejść do Nieba.

Jeśli wierzymy w ewangelię wody i Ducha, to oznacza, że wszyscy mamy wiarę, która pozwala nam otrzymać przebaczenie grzechów i usprawiedliwienia, a także zostać dziećmi Bożymi, wejść do Nieba i żyć z Nim. Krótko mówiąc, wszyscy ci, którzy wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha, mogą wejść do Nieba, ponieważ zostali zbawieni od wszystkich grzechów, podczas gdy wielu chrześcijan, którzy nie mają tej wiary, nie potrafi wejść do Nieba, choć wierzy w Jezusa jako Zbawiciela, ponieważ pozostaje grzesznikami, nie wierząc w tę ewangelię wody i Ducha.

Nasz Pan powiedział, że dlatego, aby wejść do Nieba, powinniśmy spełniać wolę Ojca. Tylko mając tę wiarę w ewangelię wody i Ducha, możemy spełniać wolę Ojca. Choć nie możemy nie grzeszyć aż do śmierci, możemy oczyścić się od wszystkich naszych grzechów przed Bogiem, jeśli wierzymy i wyznajemy to Słowo ewangelii wody i Ducha.

Spełniać wolę Bożą także oznacza spełniać Jego dobre uczynki, czyli zbawiać dusze, głosząc ewangelię wody i Ducha. Dlatego jeśli chcemy spełniać wolę Boga Ojca, to przede wszystkim powinniśmy wierzyć w Jego absolutną prawdę, w ewangelię wody i Ducha. Jeśli nie wierzymy, to nie możemy spełniać dobrych uczynków, ponieważ wszystkie nasze grzechy wciąż pozostają w naszych sercach. Innymi słowy, powinniśmy przede wszystkim narodzić się ponownie, aby spełniać dobre uczynki Boże (List św. Pawła do Efezjan 2:10).

Każdy, kto wierzy w Słowo ewangelii wody i Ducha, którą głosimy, może spełniać wolę Boga Ojca. Dlatego ci, którzy wierzą i wyznają ewangelię wody i Ducha, pewnie głoszą tę ewangelię wody i Ducha wszystkim grzesznikom. I choć oni znoszą prześladowania i trudności z powodu głoszenia tej ewangelii prawdy, wszyscy oni naprawdę spełniają wolę Boga Ojca. Wierząc w ewangelię wody i Ducha, my naprawdę spełniamy wolę Bożą.of God successfully.

Z drugiej strony, jeśli nie wierzymy w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha, to nie możemy spełniać woli Boga Ojca. Jeśli nie wierzymy w ewangelię wody i Ducha i dlatego nie zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów, to nawet jeśli chcemy spełniać wolę Ojca Niebieskiego, nie możemy nie żyć w niewoli grzechu. Ale całym sercem wierzymy w ewangelię Bożą, w ewangelię wody i Ducha, dlatego wszyscy spełniamy wolę Ojca, służąc Bogu przez ewangelię wody i Ducha.

Bracia i siostry, kiedy właściwie poznaliśmy wolę Bożą? To się stało, kiedy zmogliśmy usłyszeć Słowo ewangelii wody i Ducha w Słowie Bożym i uwierzyliśmy w nią. Jeśli nie wierzymy w Słowo Boże, to nie możemy ani poznać woli Boga Ojca, ani spełniać Jego woli w tym świecie. Powinniśmy zrozumieć, że nawet gdybyśmy żywili głodnych, pielęgnowali chorych i opiekowali się sierotami, aby miłować naszych bliźnich i spełniać wolę Boga Ojca, naprawdę nie spełnialibyśmy woli Boga Ojca. Nasze dobre uczynki ciała nie mogą zastąpić wiary w ewangelię wody i Ducha, którą nasz Pan dał nam.

Żaden dobry uczynek w tym świecie nie może zastąpić wiary w ewangelię wody i Ducha, woli Ojca, która zbawia grzeszników. Spełnienia woli Ojca poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha i głoszenia ewangelii po całym świecie nie można zastąpić żadnymi dobrymi uczynkami, które możemy spełniać naszym ciałem. Raz na zawsze zrozumiawszy tę zdumiewającą prawdę, nigdy nie powinniśmy znowu pozwalać naszej wierze wątpić o woli Ojca.

A jednak bardzo wielu ludzi w tym świecie próbuje zastąpić wolę Ojca, spełniając dobre uczynki ciała. Ale tylko otrzymawszy przebaczenie naszych grzechów dzięki wierze w Słowo ewangelii wody i Ducha w Słowie Bożym możemy spełniać wolę Ojca i służyć ewangelii wody i Ducha po całym świecie.

Jeśli chodzi o nasze duchowe życie wiary, to musimy wierzyć, że powinniśmy spełniać wolę Ojca z wiarą w Słowo ewangelii wody i Ducha. Dlatego powinniśmy najpierw poznać prawdziwą ewangelię. Jak może grzesznik spełniać wolę Bożą, jeśli on nawet dokładnie jej nie zna? Jeśli nie wiemy, jaka wiara pozwala nam spełniać wolę Boga Ojca, to nigdy nie potrafimy spełniać woli Ojca Niebieskiego.

Dlatego powinniśmy najpierw spełniać wolę Boga Ojca poprzez wiarę w tę ewangelię, w której mieści się sprawiedliwość Boża. Krótko mówiąc, nie mając wiary w ewangelię Ducha, zresztą będziemy odrzuceni przez Boga, ponieważ taka wiara nie ma nic wspólnego z Jego wolą. Dlatego właśnie powinniśmy przekonać się, czy naprawdę wierzymy w Słowo Boże, czy rzeczywiście całym sercem wierzymy w ewangelię wody i Ducha.

Ci, którzy nie postępują według woli Bożej, zresztą porzucają Jego Kościół, ponieważ nie mogą zwyciężyć swoich żądz cielesnych. Lub zresztą zostaną fałszywymi prorokami, którzy pragną spełnienia własnej woli w imieniu Jezusa Chrystusa, ubierając się w owczą skórę. Ale ewangelia wody i Ducha jest wolą Niebieskiego Boga Ojca, dlatego ci, którzy wierzą w tę ewangelię prawdy, mogą otrzymać siłę, aby spełniać wolę Ojca mocą Ducha Świętego w swoim życiu.

Jeśli naprawdę chcemy poznać wolę Bożą dla nas i spełniać ją, to powinniśmy najpierw uwierzyć w Słowo ewangelii wody i Ducha. Jeśli naprawdę wierzymy, że Słowo Boże jest prawdziwe, to nawet jeśli Biblia wydaje się nieprawdopodobna, powinniśmy przyjąć ewangelię wody i Ducha, która objawia się w Słowie Bożym. Jeśli wszyscy wierzymy w wolę Bożą, która objawia się w Biblii, to możemy Mu dogodzić, spełniając Jego wolę, ponieważ wiara takich ludzi nigdy się nie zachwieje. Podobnie jak sosny stoją prosto i wystrzelają w górę aż do nieba, tak ci, którzy wierzą w Słowo Boże, mają niezwyciężoną siłę spełniać wolę Bożą.

Jeśli wierzycie w ewangelię wody i Ducha, w Słowo Boże, i w taki sposób otrzymaliście przebaczenie grzechów, to ta silna wiara zawsze będzie wam dawać siłę spełniać wolę Boga Ojca. Nawet jeśli macie rażące wady, które widzą inni ludzie, lecz wierzycie w ewangelię wody i Ducha, to możecie mieć prawdziwą wiarę Abrahama. Wierząc w ewangelię wody i Ducha, wszyscy powinniśmy całkiem się oczyścić od wszystkich naszych grzechów i wejść do Nieba. Przeżyjemy życie, korząc się i spełniając wolę Boga Ojca, i zresztą wejdziemy do Jego Królestwa.

Dlatego powinniśmy zawsze strzec wiary w ewangelię wody i Ducha. Zamiast polegać na okolicznościach, powinniśmy wierzyć w Słowo ewangelii wody i Ducha, szczerze głosić ewangelię i czekać na Pana do dnia, kiedy On wróci.

Nawet sprawiedliwi, którzy otrzymali wieczne przebaczenie grzechów dzięki wierze, zawsze doznają wielu wzlotów i upadków. Podobnie jak w naturze są cztery różne pory roku: wiosna, lato, jesień i zima, tak sprawiedliwi trafiają w różne sytuacji, przeżywając czasami radość i szczęście, a czasami ciężar i ból, a potem spokój.

A jednak nasza wiara zawsze może się odróżniać od okoliczności. Choć okoliczności się zmieniają bardzo często, nasza wiara w ewangelię wody i Ducha się nie zmienia w żadnych okolicznościach, zawsze broni i chroni nas przed wszystkimi przekleństwami. Jeśli wierzymy w Słowo Boże, to ta wiara nigdy nie pozwoli nam ani duchowo wyschnąć lub zamarznąć na śmierć zimą, ani umrzeć z upału latem, ani upaść w nihilizm jesienią, ani pójść po światem wiosną. Nawet doznając wielu wzlotów i upadków w naszym życiu duchowym, możemy zawsze spełniać wolę Bożą. Jeśli wierzymy w ewangelię wody i Ducha, to możemy zwyciężyć wszystkie nasze trudności i z tą wiarą przeżyć najbardziej kosztowne życie przed Bogiem Ojcem, spełniając Jego wolę.

Ewangelia wody i Ducha może pozwolić nam żyć, spełniając wolę Bożą. Oto dlaczego powinniśmy zawsze bronić naszej wiary w ewangelię wody i Ducha, w Słowo Boże. W taki sposób możemy żyć według woli Boga Ojca. Czy żyjecie według Słowa Bożego? Czy, być może, trafiwszy do niewoli okoliczności, nie możecie żyć z wiary w Słowo ewangelii wody i Ducha? Jeśli tak, to zadajcie siebie pytanie, czy wierzycie w siłę ewangelii wody i Ducha, czy nie. Powinniśmy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, która objawia się w zapisanym Słowie Bożym, i otrzymać moc tej ewangelii. Oczywiście, otrzymawszy siłę od Boga dzięki naszej wierze w ewangelię wody i Ducha, wszyscy powinniśmy przeżyć życie w radości, wydając owoce duchowe.Powinniśmy Wierzyć w Potężne Słowo Boże


Chcę was poprosić, abyście z wiarą przestrzegali zapisanego Słowa Bożego, każdej jego linijki. Najbardziej pragnę, abyście wierzyli w Słowo ewangelii wody i Ducha, w Słowo Boże, ponieważ inaczej wasza wiara od razu zginie z powodu grzechów, które popełniacie, i sami zginiecie z powodu swoich grzechów. Wszyscy powinniśmy trzymać się Słowa ewangelii wody i Ducha. Inaczej nie zmożemy wystać nawet przez jeden dzień, a nawet w ogóle nie potrafimy wyżyć i pójdziemy do doliny śmierci.

Apostoł Paweł często zwraca naszą uwagę “na dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję” (1 List Pawła do Tesaloniczan 1:3) jako na niezbędne cnoty narodzonych ponownie świętych. Nawet jeśli mamy nadzieję na Niebo i miłość, którą otrzymaliśmy od Boga, jesteśmy nic nie warci, jeśli nie mamy wiary w ewangelię wody i Ducha, przecież tylko ta ewangelia wody i Ducha daje siłę prowadzić uczciwe życie. Jeśli nie wierzycie w ewangelię wody i Ducha, to całe błogosławione biblijne Słowo proroctwa będzie należeć nie do was, lecz do kogoś innego.

Możecie wierzyć, że wszyscy kiedyś pójdziecie do Nieba, lecz jeśli wasze serca nie wierzą w ewangelię wody i Ducha i nie przestrzegają go, to wasze życie wkrótce się skończy. Nie możemy żyć bez prawdziwej wiary w Słowo ewangelii wody i Ducha. Nie mając Słowa Bożego, nie żywiąc się nim już teraz, nasze dusze mogą umrzeć z głodu.

Na czym bazuje prawdziwa wiara? Prawdziwa wiara powinna bazować na zapisanym Słowie Bożym.

Jeszcze nie narodziwszy się ponownie, zazwyczaj myślałem, że będę mieć prawdziwą wiarę, jeśli oddam Bogu wszystko, co mam. A jednak bałem się, że jeśli oddam wszystko, co mam, i pozostanę z niczym, oddawszy wszystko Bogu, będzie mi ciężko wyżyć w tym chłodnym i egoistycznym świecie. A propos, choć nie mogłem oddać wszystkiego swego mienia, biedne życie zawsze było dla mnie ideałem chrześcijańskiej wiary.

Jeszcze nie narodziwszy się ponownie, zawsze myślałem, że być pełnym emocji oznacza naprawdę wierzyć. Dlatego robiłem wszystko: uczęszczałem na kościelne spotkania, pościłem, pomagałem biednym, aby obudzić swoje emocje miłości i pobożności. Ale taka legalistyczna wiara tak mnie męczyła, że już nie mogłem wierzyć. Kiedy nie byłem przepełniony emocjami, odczuwałem, że moje serce było próżne, jak gdyby czegoś brakowało, i myślałem, że to wskazywało na brak wiary.

Gdzież znalazłem tę prawdziwą wiarę, całkiem odmienną od tej próżnej wiary, którą miałem wcześniej? Znalazłem ją w zapisanym Słowie ewangelii wody i Ducha. Słowo prawdy, którą mieści ewangelia wody i Ducha, było zapisane w Biblii, dlatego dzięki wierze w to Słowo Boże potrafiłem się zbawić od wszystkich moich grzechów i z tą wiarą mogę opowiadać wszystkim o majestacie ewangelii wody i Ducha. Innymi słowy, dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha potrafiłem spełniać wolę Boga Ojca i śmiało stać przed Nim. Do dziś Słowo Boże podtrzymywało mnie, abym mógł żyć w Jezusie Chrystusie. Gdybym nie miał tej wiary w Słowo ewangelii wody i Ducha, w Słowo Boże, moja dusza wciąż byłaby przeznaczona na piekło.

Drodzy bracia chrześcijanie, jeśli w waszych sercach nie ma Słowa Bożego, to w cóż wierzycie? To znaczy, że naprawdę wierzycie we własne emocje. Nasze oczy ciała nie widzą naszego Pana, w Którego twierdzicie, że wierzycie. Wtedy na podstawie czego wierzycie w Pana?

Moglibyście wierzyć na podstawie swego doświadczenia modlitwy, na podstawie tego, czy wasze modlitwy zostały usłyszane, czy nie; a jeżeli Bóg nie jest zadowolony z waszych modlitw i nie odpowiada wam? Abyśmy się nie zawieruszyli, Bóg czasem nie daje nam tego, o co prosimy; jak więc możecie w Niego wierzyć? Jak w takich wypadkach moglibyście wierzyć w Pana i iść za Nim w wierze?

Jeśli budujemy naszą wiarę na pobożności lub emocjach, to w niej zresztą pozostaną tylko pobożne uczynki, których nie potrafimy zawsze spełniać, a więc później zniechęcimy się i stracimy wiarę w Pana. Oto dlaczego Bóg dał nam Swoje zapisane Słowo. Dawszy nam to zapisane Słowo Boże, On pozwolił nam spotkać Pana w ewangelii wody i Ducha, przestrzegając tego Słowa Bożego; mieć nadzieję z wiarą w Jego obietnicę; i do końca spełniać wolę Bożą.

Powinniśmy trzymać się Słowa Bożego i wierzyć w nie. Tylko wtedy potrafimy naprawdę zostać ludźmi wiary, którzy rzeczywiście wierzą w Jego Słowo i mają wiarę jak ziarnko gorczycy; a nasz Pan powiedział, że możemy rozkazać górze rzucić się w morze, mając wiarę jak ziarnko gorczycy, i dlatego możemy zostać ludźmi wiary, która nawróci cały świat do Chrystusa. Dlatego powinniśmy mocno trzymać się Słowa Bożego i wierzyć w Jego Słowo tak, jak napisano. Wtedy potrafimy spełniać wolę Ojca i w taki sposób wejdziemy do Nieba.

Jezus Chrystus doradza nam wydawać owoce prawdziwej wiary. Podobnie jak tylko żywe i zdrowe drzewo może wydawać owoce, tak tylko ci, którzy otrzymali życie wieczne dzięki wierze w Słowo Boże i przebywają z Bogiem, mogą wydawać owoce prawdziwej wiary. Właśnie ci, którzy wierzą w Słowo Boże, mogą naprawdę wierzyć w Pana; właśnie oni mogą spełniać Jego wolę; właśnie oni mogą spełniać dobre uczynki; właśnie oni, bez względu na swoje wady, mogą iść za Panem dzięki wierze w Jego ewangelię.

Jeśli nie mamy tej wiary w Słowo Boże, to nie możemy iść za Jego wolą. Wszystko to jest dla nas możliwe niezależnie od okoliczności, jeśli przestrzegamy Słowa Bożego. Jeśli nie macie silnej wiary, to przynajmniej dotknijcie się frędzli Słowa Bożego, podobnie jak kobieta, która od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi, dotknęła się frędzli płaszcza Jezusa. Jeśli ktoś ma wiarę jak ziarnko gorczycy i wierzy w Słowo, to on jest człowiekiem wiary. W taki sposób on naprawdę spełnia wolę Ojca. Wszyscy powinniśmy zostać ludźmi wiary w Słowo Boże, a nie niewierzącymi.Najważniejsze dla Nas jest Wierzyć w Moc Ewangelii Wody i Ducha

Kto naprawdę wierzy w Pana i twardo stoi na skale wiary? To ci, którzy wierzą w zapisane Słowo Boże. A kto nie może tego zrobić? Ci, którzy nie wierzą w to zapisane Słowo, a natomiast słuchają się diabła. W rezultacie tacy ludzie trafiają do niewoli diabła i zostają jego sługami.

O wierzących w Jego Słowo Jezus powiedział: “Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.”

W dawnych czasach, budując dom, ludzie łożyli wielkie kamienie na czterech węglach jako kamienie węgielne. Te kamienie były do połowy w ziemi, a inna połowa była nad ziemią. Na te kamienie stawiali pni wielkich drzew jako słupy, połączone ze sobą poprzecznicami, i właśnie na tej konstrukcji budowali mocny dom.

Czymże jest mocna wiara? Kamień tu oznacza wiarę w Słowo Boże. Jezus powiedział, że ten, kto słyszy i spełnia wolę Bożą, jest podobny do mądrego człowieka, który zbudował swój dom na skale, ponieważ założył swoją wiarę na skale Słowa Bożego. Prawdziwa wiara to wiara w Słowo ewangelii wody i Ducha, w Słowo Boże.

Mamy skłonność do zakładania fundamentu naszej wiary na własnym doświadczeniu. Na przykład, większość chrześcijan serdecznie słucha świadczeń innych ludzi o tym, co oni zobaczyli w widzeniach lub słyszeli w czasie modlitw. Oni pragną zobaczyć coś mistycznego. Oto jak chrześcijańska mistyka zaczęła przeważać w dzisiejszym chrześcijaństwie. Ale powinniście wiedzieć, że wiara, która bazuje na takim mistycznym doświadczeniu, trwa tylko do następnego doświadczenia, oraz że to, co widzą nasze oczy, nie jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że te rzeczy nie są wieczne, przecież trwają tylko przez krótki czas, a wiara w coś niedoskonałego nie jest istną wiarą.

Wierzyć w Pana oznacza wierzyć w absolutne i wieczne Słowo prawdy, a wiara w to Słowo Boże jest naprawdę duchową wiarą. Ci, którzy zostali zbawieni dzięki wierze w ewangelię Bożą, w Słowo ewangelii wody i Ducha, i w taki sposób spełniają wolę Ojca, naprawdę mają prawdziwą wiarę. Możemy właściwie poznać i uwierzyć w Pana, tylko jeśli uwierzymy w ewangelię wody i Ducha.

Ewangelia wody i Ducha, którą nasz Pan dał nam, nigdy się nie zmienia. Wierzyć w to, co nasz Pan powiedział, właśnie oznacza wierzyć w tę prawdziwą ewangelię. Właśnie ta wiara podoba się Bogu. A kiedy wierzymy w to Słowo, bez względu na emocje, okoliczności i inne czynniki, które mają na celu nas wstrząsnąć, nasza wiara, bazująca na tym Słowie, nigdy się nie zachwieje, ponieważ fundament naszej wiary jest mocny. Oto dlaczego powinniśmy wierzyć w Słowo Boże. Bracia i siostry, czy naprawdę wierzycie w Słowo Boże? Czy chcecie przestrzegać Słowa Bożego? Szczerze się modlę, abyście naprawdę przestrzegali Słowa Bożego aż do końca życia.

Wszyscy ci, którzy spełniali wolę Bożą, wierzyli w Jego ewangelię wody i Ducha. Ludzie wiary, tacy jak apostołowie Paweł, Jan i Piotr, których dobrze znamy, często robią aluzje do Słowa Starego Testamentu. Oni także twardo wierzyli w Zbawiciela, o którym napisano w Starym Testamencie, i czekali na Niego. W ich dniach jeszcze nie było Nowego Testamentu. Ale oni wierzyli w zapisane Słowo Starego Testamentu i w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew (I List św. Jana 5:6), Duch Święty mieszkał w nich i działał w ich życiu, dlatego spotkawszy Jezusa, oni od razu poszli za Panem.

Powinniśmy naprawdę wierzyć w niezmienne zapisane Słowo Boże. W taki sposób wszyscy powinniśmy zostać ludźmi wiary, którzy nigdy nie zachwieją się przed Bogiem. Powinniśmy również spełniać wolę Bożą, prowadzić życie, które się Mu podoba, i wydawać duchowe owoce. Ci, którzy wierzą w Słowo Boże, nie mają żadnych kłopotów, nawet kiedy nadchodzą potopy i wieją wiatry.

Ale wszyscy ci, którzy nie wierzą w to Słowo Boże, w Słowo ewangelii wody i Ducha, padają, kiedy nadchodzą potopy i wieją wiatry, i ich upadek jest wielki. Przecież ich wiara w Pana bazuje na ich własnych myślach. W Biblii piasek i glina oznaczają ludzkie myśli. Na przykład, w I Księdze Mojżeszowej napisano, że starożytni ludzie budowali Wieżę Babel z cegły i smoły. Z czego robią cegłę? Z piasku i gliny. Słowo Boże powiada nam, że oni budowali wieżę z własnych ludzkich myśli.

W dzisiejszym świecie także są ludzie, którzy budują swój dom wiary z takiej cegły, wykonanej z piasku i cementu, rzucając wyzwanie Bogu, podczas gdy muszą budować swój dom wiary na danym przez Boga Słowie. Wierzyć w nieczyste ludzkie myśli, we własną mądrość, własne zdolności, własną siłę, oznacza budować swój dom na piasku. Ale wiara w Słowo ewangelii wody i Ducha, w Słowo Boże, jest podobna do skały.

Aby nasza wiara została mocna, jak skała, powinniśmy wierzyć w każdy wiersz zapisanego Słowa Pisma Świętego. Tylko wtedy nasza wiara się wzmocni. Ale jeśli tego nie zrobimy, a natomiast będziemy wierzyć w nasze własne myśli i zależeć od okoliczności, to upadniemy, jak Sam Jezus nam powiedział. Innymi słowy, wiara według naszych własnych myśli wcześniej czy później upadnie. A wy? Czy wierzycie w zapisane Słowo Boże? Jeśli tak, to wszyscy jesteście ludźmi wiary, podobnie jak Abraham.

Bóg rozkazał Abrahamowi pozostawić swój kraj, swoją rodzinę i dom swego ojca, i pójść w ziemię, którą On mu pokaże. Czy Bóg się zjawił przed Abrahamem, jak zjawa? Nie. Bóg przemówił do Abrahama przez Swoje Słowo. Abraham więc pamiętał o tym, co Bóg mu powiedział, i poszedł tam, gdzie Bóg rozkazał mu iść. Bez Słowa Bożego Abraham zawsze się gubił. Dlatego on zawsze budował ołtarz, składał Bogu całopalenia i się modlił.

Pewnego razu, kiedy Abraham zbudował ołtarz i złożył przed Bogiem ofiarę wiary, Bóg się zjawił przed nim znowu, i tym razem, jak i wcześniej, także powstał przed nim nie jak zjawa. Czy łatwo byłoby uwierzyć w Pana, gdyby On naprawdę się zjawił przed nami, podobnie jak duch powstał przed Hamletem? Każdy wtedy mógłby łatwo poznać Boga i uwierzyć w Niego. Ale nam jest ciężko właściwie uwierzyć w Pana, ponieważ nie możemy Go zobaczyć, a możemy tylko usłyszeć, jak On przemawia do naszego serca przez Swoje Słowo. Ale Abraham usłyszał, co Bóg mu powiedział. Teraz my także nie możemy zobaczyć Boga, lecz On objawia się nam przez Swoje zapisane Słowo. Bóg przemówił do Abrahama przez Swoje Słowo, a więc On w podobny sposób przemawia do nas przez Swoje zapisane Słowo.

Dla nas wiara w Słowo Boże jest prawdziwą wiarą. Jeśli wierzycie w ewangelię wody i Ducha, to wasza wiara jest wielka. Ja także wierzę w Słowo Boże i jestem człowiekiem wielkiej wiary, i podobnie my wszyscy jesteśmy ludźmi wiary, którzy mogą zmienić cały świat. Podobnie jak Abraham otrzymał błogosławieństwo od Boga, tak my możemy otrzymać takie błogosławieństwo.

Ale jeśli nie wierzymy w Słowo Boże, to nasza wiara jest podobna do wiary Lota. Ci, którzy nawet otrzymawszy zbawienie od wszystkich grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, wszakże wierzą według własnych myśli, nie są ludźmi wiary. Podczas gdy Abraham szczerze wierzył w Słowo Boże, Lot postępował według okoliczności.

Lot się wzbogacił, żyjąc ze swoim wujkiem Abrahamem. Ale z czasem zrozumiał, że jeśli będzie nadal żyć ze swoim wujkiem, to straci bardzo dużo bydła. Oprócz tego, chociaż wcześniej jego wujek był dla Lota wielką pomocą, teraz pomoc Abrahama wydawała mu się jedynie nieporęczna. Dlatego Lot szukał pretekstu, żeby opuścić swego wujka, i naprawdę pewnego razu to się stało: wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód Lota, ponieważ ich mienie było tak wielkie, że nie mogli żyć razem.

Wtedy Abraham pomyślał: “Widzę, że teraz Lot wierzy w swoje własne siły. Wyszedłszy z Ur chaldejskiego, z naszej ojczyzny, on liczył na mnie i szedł za mną, wierząc w Boga, w którego ja wierzę, lecz teraz został bogaty i robi to, co sam chce.” Wtedy Abraham powiedział do Lota: “Jeśli chcesz, możesz odejść ode mnie. Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja – w lewo. Rób to, co chcesz.” Wtedy Lot wybrał dolinę Jordanu.

Miejsce, które wybrał Lot, właśnie było ziemią Sodomy i Gomory, które zresztą zostały zrujnowane ogniem. Ale, zanim to się stało, to była nadzwyczajnie żyzna ziemia, jak ogród Eden. Ona wydawała się idealnym miejscem dla wypasania bydła. Wtedy Abraham powiedział do Lota: “Wybrałeś to miejsce, dlatego wybiorę inne.” W taki sposób Abraham wybrał całkiem inne miejsce, niż Lot, górzystą miejscowość zamiast żyznej doliny Jordanu. Dlaczego? Dlatego, że Abraham wiedział, że serce Lota było złe.

Wtedy Bóg się zjawił przed Abrahamem i powiedział mu: “Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na południe, na wschód i ku morzu. Cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu na zawsze” (I Księga Mojżeszowa 13:14-15). Bóg naprawdę pobłogosławił Abrahama, jak obiecał, dawszy mu Ziemię Obiecaną.

Abraham, ojciec nacji żydowskiej, naprawdę był jedynie zwykłym koczownikiem, który pozostawił Ur chaldejski i poszedł w ziemię Kanaan. Słowo “Hebrajczyk” oznacza “człowiek z innego brzegu, a mianowicie, z innego brzegu Eufratu.” Ten Abraham, obcy w ziemi Kanaan, wygnaniec, mógł zostać człowiekiem wiary, ponieważ wierzył w Boga.

My także jesteśmy ludźmi wiary, ponieważ wierzymy w zapisane Słowo. Czy to zapisane Słowo kiedyś topnieje i się zmienia, ponieważ przychodzi lato? Czy ono kiedyś zamarza i łamie się, gdy nadchodzi zima? Niebo i ziemia się zmieniają, lecz to Słowo nigdy się nie zmienia, i żadna jota ze Słowa nie zniknie, póki wszystko się nie spełni.

W Ewangelii św. Mateusza 7:22 napisano: “Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia.” Oto co powie wielu niewierzących, którzy nie wierzą w zapisane Słowo Boże. Ilu chrześcijan prowadzi religijne życie, nie wierząc w to zapisane Słowo Boże? W tym dniu wielu z nich powie: “Panie, Panie”, lecz naprawdę oni nie wierzyli w Pana, a liczyli na własne siły, podobnie jak Lot.

Wielu chrześcijan naprawdę nie wierzy w Słowo ewangelii wody i Ducha. Natomiast oni wierzą we własne marne myśli. Wielu z nich wierzy we własne myśli, w fałszywe znaki, w siłę demonów. Wielu tak zwanych “ślepych chrześcijan” w tym świecie wierzy nie w Słowo Boże, lecz w fałszywe doktryny i w siłę demonów. Wśród tych, którzy nie narodzili się ponownie, mnóstwo ludzi ma złe duchy i fałszywie twierdzi, że wierzy w Jezusa, bazując na mocy demonów, którą otrzymali. Czy to wydaje się nieprawdopodobne dla was? Ale czyż nie o tym mówi dzisiejszy główny urywek? Naprawdę właśnie o tym mówi powyższy wiersz z Ewangelii św. Mateusza 7:22: “Czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”

Ludzie opętani są dobrzy w rozpoznawaniu i nawet wypędzaniu demonów. Oni są dobrzy w prorokowaniu. Czyż nie wydaje się nam czasem, że niektóre wróżki mają niesamowitą zdolność przewidywania przyszłości? Ci, którzy prorokują w imieniu Pana, wypędzają demony i czynią wiele cudów w Jego imieniu – to ci sami opętani czarodzieje. Tacy ludzie, opętani przez demony, bardzo często wypowiadają różne niezrozumiałe, nieskładne i nierozsądne słowa.

Być może, słyszeliście o heretyckiej grupie “Vineyard Fellowship.” Oni twierdzą, że kiedy “Duch Święty” zstępuje na nich, oni mają niepohamowane napady śmiechu, wydają zwierzęce dźwięki, takie jak owce, konie, i nawet ryczą, jak lwy, i doznają tak zwanego “upicia duchowego”, tracą odczucie równowagi, i to wywołuje histeryczny śmiech.

Każdy, kto uczęszcza na ich spotkania, na pewno jest opętany przez demony, ponieważ inaczej on nie mógłby przez długi czas pozostawać z tymi ludźmi. Ci, którzy nie narodzili się ponownie, nie dostrzegają radości w wierze w Jezusa, jeśli nie są opętani przez demony. Innymi słowy, ich religijne życie w ogóle nie przynosi im radości, jeśli nie są opętani przez demony.

Zanim narodziliście się ponownie, czy niektórzy z was, jeszcze będąc grzesznymi chrześcijanami, kiedyś mówili innymi językami? Wielu takich nieprawdziwych chrześcijan, nie mówiąc innymi językami, czuje się nieswojo, jak gdyby brak im podniecenia. Dlatego oni przedłużają niejednokrotnie wymawiać różne całkiem bezmyślne, nieskładne i niezrozumiałe słowa, i wierzą, że właśnie to jest dar języków.

Ale naprawdę to oznacza tylko to, że złe duchy zamieszkały w nich i zmuszają ich do wypowiadania niezrozumiałych słów, które nie mają żadnego znaczenia. Innymi słowy, oni czują się dobrze, ponieważ są pełni siły demonów. Ci, którzy twierdzą, że jakaś nieznana siła rządzi ich ciałami niezależnie od ich własnej woli, że ich kolana unoszą się przynajmniej 10 cali nad podłogą, kiedy podskakują na kolanach; ci, którzy twierdzą, że wcale się nie boją, będąc w najbardziej oddalonych górach na modlitwie; ci, którzy mówią, że z nich wydobywa się nadprzyrodzona siła; ci, którzy twierdzą, że chcą na kogoś położyć ręce i modlić się – wszyscy ci ludzie są opętani. Widząc innych ludzi, opętanych przez demony, oni powiadają: “Zejdź Mi z oczu, szatanie! W imieniu Jezusa, wyjdź!” Oni tak mówią, ponieważ myślą, że właśnie tak można wypędzić demony, lecz naprawdę jedyną przyczyną, dla której demon wychodzi, jest to, że on jest słabszy, niż demon tego człowieka, który go wypędza.

Podobnie wszyscy ci, którzy nie wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha, popełniają nieprawości. Oto dlaczego człowiek powinien trzymać się Słowa Bożego. Powinniśmy co dzień trzymać się Słowa Bożego. Powinniśmy trzymać się go do dnia powrotu Pana. Powinniśmy zawsze trzymać się tego Słowa, które dało nam zbawienie. To Słowo ma taką samą władzę, jak i wcześniej, ponieważ jest żywym i wiecznym Słowem Bożym. Władza, prawda, siła, miłość i zbawienie zawsze są w tym Słowie.

Dlatego to Słowo zmienia nasze serca. Ono także daje nam siłę i wzmacnia nas w wierze. Dlatego właśnie dzięki wierze w Słowo możemy mieć prawdziwą wiarę, i tylko mając taką wiarę możemy przesuwać góry, podobnie jak nasz Pan powiedział, że możemy spełniać wolę Bożą i iść za Nim do końca. Tylko wtedy potrafimy zostać sługami sprawiedliwości Bożej i Jego Królestwa.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Dlatego to Słowo zmienia nasze serca. Ono także daje nam siłę i wzmacnia nas w wierze. Dlatego właśnie dzięki wierze w Słowo możemy mieć prawdziwą wiarę, i tylko mając taką wiarę możemy przesuwać góry, podobnie jak nasz Pan powiedział, że możemy spełniać wolę Bożą i iść za Nim do końca. Tylko wtedy potrafimy zostać sługami sprawiedliwości Bożej i Jego Królestwa.

Ale nawet już otrzymawszy przebaczenie grzechów dzięki wierze w tę ewangelię, trzymajcie się zapisanego Słowa Bożego, ponieważ inaczej wasza wiara zginie. Jeśli nie trzymamy się Słowa Bożego, to musimy natomiast liczyć na nasze własne fałszywe myśli, i nie potrafimy zawsze być sprawiedliwymi przed Bogiem. Ale słuchając i czytając Słowo Boże w Jego Kościele, możemy zawsze się wzmacniać, słyszeć Słowo siły i iść za Panem z wiarą.

Uwierzcie już teraz, że wszyscy możecie spełniać wolę Boga Ojca poprzez wiarę w moc ewangelii wody i Ducha!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.