" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Zbawienie od Grzechów
Jedynie Poprzez Wiarę


< List św. Pawła do Rzymian 3:1-31 >
“Na czym więc polega wyższość Żyda? I jaki pożytek z obrzezania Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże. Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Żadną miarą! Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane:

Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich

i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą.

Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? – wyrażam się po ludzku. Żadną miarą! Bo w takim razie jakże Bóg sądzić będzie ten świat? Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, jakim prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik? I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? – Jak nas niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa kara. Cóż więc? Czy mamy przewagę? Żadną miarą! Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że tak Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu, jak jest napisane:

Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego,

nie ma rozumnego,

nie ma, kto by szukał Boga.

Wszyscy zboczyli z drogi,

zarazem się zepsuli,

nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego.

Grobem otwartym jest ich gardło,

językiem swoim knują zdradę,

jad żmijowy pod ich wargami,

ich usta pełne są przekleństwa i goryczy;

ich nogi szybkie do rozlewu krwi,

zagłada i nędza są na ich drogach,

droga pokoju jest im nie znana,

bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami. A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga, jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego – przez wiarę. Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? Żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy.”"Niewierność ludzi nie może zniszczyć wierności Bożej

Apostoł Paweł mówi, że pełnienie Prawa i pokutowanie poprzez łaskę Bożą są nam dane nie za nasze uczynki, ale tylko dzięki wierze. Jesteśmy zbawieni od naszych grzechów i zostajemy usprawiedliwieni dzięki zbawieniu Pana. “Na czym więc polega wyższość Żyda? I jaki pożytek z obrzezania Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże. Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Żadną miarą! Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane: Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą” (List św. Pawła do Rzymian 3:1–4).

Przewaga Hebrajczyków polega na tym, że właśnie hebrajczykom zostało powierzone słowo Boże. Oni dowiedzieli się o słowie Bożym od swoich przodków. Ponieważ właśnie hebrajczykom Bóg powierzył Swoje słowo i przekazując je z pokolenia na pokolenie, Hebrajczycy sądzili, że oni są lepsi od innych ludów pogańskich. Tymczasem Biblia mówi, że Bóg odrzucił Hebrajczyków, ponieważ oni nie uwierzyli w Jezusa, który ich wybawił od grzechów.

Apostoł Paweł mówi: “Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Żadną miarą!”. Niewiara ludzi nie może zniszczyć zbawienia Bożego. “Sprawiedliwość Boża” oznacza “wierność Bożą”. To oznacza, że wierność Boża i zbawienie od grzechu nie mogą być zniszczone, nawet jeśli Hebrajczycy nie wierzą. Słowa obietnicy Bożej, że On wybawi każdego wierzącego, nie tracą swej siły, nawet jeśli oni nie wierzą.

Jeśli nie wierzą Hebrajczycy, to uwierzą poganie. Bóg mówi, że zbawi się każdy, kto uwierzy. Otóż, chociaż właśnie hebrajczykom Bóg powierzył Swoje słowo, On odwrócił się od nich, albowiem oni nie uwierzyli w to, że słowa prawdy były wykonane według obietnicy Bożej.

Apostoł Paweł twierdzi co następuje: Bóg darował zbawienie wszystkim ludziom. Bóg obiecał to w Starym Testamencie i spełnił Swoją obietnicę, posławszy na świat Syna Swego Umiłowanego – Jezusa Chrystusa. Niektórzy ludzie wierzą w ewangelię Bożą, inni jednak nie wierzą. Dlatego ci, którzy wierzą, są błogosławieni i zostają synami Bożymi, właśnie tak, jak On obiecał. I błogosławieństwo Boże nie kasuje się niezależnie od tego, ilu ludzi w nie wierzy.Każdy, kto wierzy w prawdę, może dostąpić wielkiej miłości Bożej

Każdy, kto słyszy słowo prawdy i wierzy w nie, może otrzymać wielką miłość Bożą, ale niewierzący się skarżą, że Bóg jest kłamcą. A naprawdę Bóg wykonał Swoją obietnicę, chociaż ci, którzy nie wierzą w to, są pozbawieni zbawienia Bożego dlatego, że nie przyjmują łaski odpuszczenia grzechów.

Apostoł Paweł mówi: “Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Żadną miarą!”. Bóg obiecał i wykonał Swoją obietnicę, darował wszystkim ludziom Swoje zbawienie i sławę.

Co, według Biblii, jest darem Bożym? Biblia mówi, że Bóg Ojciec posłał Syna Swego Umiłowanego i darował łaskę bycia Jego dziećmi tym, którzy wierzą w przebaczenie przewinień przez Jego Syna. Jeszcze przed stworzeniem świata Bóg zamyślił dać wszystkim ludziom łaskę bycia Jego dziećmi i darować im zbawienie od grzechów Swoją sprawiedliwością. I On wykonał Swoją obietnicę. Ci, którzy wierzą, mają błogosławieństwo według słowa Bożego, ale niewierzący będą osądzeni według tego słowa.

Niewierzącym przygotowane jest piekło. Bóg stworzył Prawo, byśmy mogli się zbawić poprzez wiarę w Jego Słowo. On również mówi, że sprawiedliwość Boża nigdy nie będzie zniszczona, nawet jeśli ludzie w nią nie wierzą. My otrzymujemy błogosławieństwo, przyjąwszy wierność zbawienia Bożego. Bóg mówi: “Żadną miarą! Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane: Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą” (List św. Pawła do Rzymian 3:4).


Każdy człowiek to kłamca, a Bóg jest sprawiedliwy. Dlaczego? Ponieważ Bóg mówi: “...zgodnie z tym, co napisane: Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą”. Bóg mówi, że On zawczasu obiecuje i błogosławi tych, którzy muszą zostać błogosławieni; On przeklina tych, którzy muszą zostać przeklęci. Dla Boga sprawiedliwość to błogosławienie wierzących i przeklinanie niewierzących. Bóg mówi: “Bóg przecież musi okazać się prawdomówny, każdy zaś człowiek kłamliwy”.

“Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą”. Bóg mówi, że On zbawi ludzi według Swego słowa. Słowo stało się ciałem, zamieszkało pośród nas i wybawiło nas. Więc Pan jest sprawiedliwy według Swego słowa.

Pan osiągnął zwycięstwo nad szatanem za pomocą zapisanego słowa Bożego. Pan jest sprawiedliwy i prawdziwy wobec Siebie, szatana i wszystkich stworzeń duchowych, ponieważ on wykonał to, co obiecał. Tymczasem ludzie nie są wierni. Ich zachowanie szybko się zmienia, kiedy oni popadają w niewygodne stanowisko. Bóg więc odwrotnie nigdy nie zmieniał Swej obietnicy. Dlatego Apostoł Paweł mówi, że nasza wiara powinna bazować na słowie Bożym.Nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Bożą

W Liście św. Pawła do Rzymian 3:5 napisano: “Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? – wyrażam się po ludzku”. Wszyscy ludzie są niesprawiedliwi, ale czyż możemy powiedzieć, że ich nieprawość uwydatnia sprawiedliwość zbawienia Bożego? Co my powiemy, że nasze grzechy demonstrują sprawiedliwość Bożą?

Sprawiedliwość Boża objawia się jeszcze lepiej przez nasze grzechy i niesprawiedliwość. Bóg naprawdę jest sprawiedliwy. On jest Panem zbawienia, Zbawicielem i sprawiedliwym Panem, który obiecał zbawić nas Swoim słowem i wykonał to, co obiecał. Co powiemy, jeśli sprawiedliwość Boża objawia się dzięki naszej słabości? Nasze niedoskonałości jeszcze lepiej demonstrują sprawiedliwość Bożą, ponieważ my grzeszymy aż do śmierci.

Jak możemy wiedzieć, że Pan jest Bogiem miłości? My możemy to poznać przez naszą niedoskonałość. Miłość Boża objawia się przez nas, ponieważ my grzeszymy aż do śmierci. Pan mówi, że On raz na zawsze zmył wszystkie nieprawości świata. Miłość Boża byłaby niedoskonała, gdyby On miłował tylko ludzi dobrodusznych, którzy nie zgrzeszyli. Jedynie dzięki szczerej miłości Pan przyjmuje nas, grzeszników, nie zasługujących na Jego miłość.

My, ludzie, jesteśmy niesprawiedliwi i zdradziliśmy Boga. My nie wierzymy w Niego i nie mamy nic dobrego przed Panem. Grzesznicy to ci, którzy popełniają tylko zło, ale Jezus, który wybawił nas od wszystkich grzechów i nieprawości, pokazał miłość Bożą do nas.

Bóg mówi, że dzięki sprawiedliwości i miłości On posłał Syna Swego Umiłowanego, by wybawić nas od ciemności i przekleństw szatana, kiedy ludzie zgrzeszyli i musieli pójść do piekła w rezultacie podstępu szatana. Oto jaka jest Boża miłość i łaska.

“Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy?” – zapytuje Apostoł Paweł. Myśli wierzących i tych, którzy nie wierzą, różnią się w tym miejscu. Niewierzący próbują być dobroduszni, by wejść do Królestwa Niebieskiego i zostać błogosławieni przez Boga. Ale Paweł wyciąga inny wniosek, mówiąc: “Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy?” Paweł mówi, że my, ludzie, nie możemy spełnić sprawiedliwości Bożej, ale tylko grzeszymy przed Nim, i że zło, które popełniamy, uwydatnia prawdziwą miłość Bożą. Tak, to prawda. Wszyscy ludzie są występni i złowrodzy. Oni nie mogą być sprawiedliwi, ale Pan wybawił ich od wszystkich grzechów.Jesteśmy zbawieni sprawiedliwością Bożą

Apostoł Paweł mówi, że ludzie nie mogą być sprawiedliwi, ponieważ są w pułapce własnych wykroczeń. Pan wybawił grzeszników od ich przewinień i umiłował ich. My potrzebujemy Jego doskonałej miłości, ponieważ nie możemy nie grzeszyć codziennie. Otrzymaliśmy zbawienie tylko dzięki absolutnej miłości Jezusa, Jego łasce i daru zbawienia przez Jezusa Chrystusa.

Apostoł Paweł mówi, że za swoje zbawienie on jest obowiązany sprawiedliwości Bożej. To, co Bóg uczynił, by wybawić wszystkich grzeszników od ich wykroczeń, objawia się w Jego sprawiedliwości. Paweł mówi, że wiara w ewangelię go wybawiła. Sprawiedliwość Boża objawia się w ewangelii wody i Ducha. Nasze zbawienie zależy od sprawiedliwej misji Bożej, którą On realizował dla nas. Więc grzesznicy są zbawieni od ich wykroczeń poprzez wiarę. A ci, którzy nie narodzili się ponownie, myślą, że muszą być dobrzy, by wejść do Królestwa Niebieskiego.

Apostoł Paweł nie ma na widoku, że popełniamy zło umyślnie, ale w rezultacie ludzie trafiają do piekła, ponieważ próbują pełnić dobre uczynki, nie osiągnąwszy przy tym sprawiedliwości Bożej. Muszą się pokajać, by powrócić do wiary i uwierzyć w zbawienie, darowane przez Boga, by uniknąć mąk piekła.

Kto może spełniać dobre uczynki przed Bogiem? Nie, żaden człowiek nie może. Jak więc grzesznik może się uwolnić od wszystkich swoich przewinień? On powinien zmienić swoje myśli. Apostoł Paweł mówi, że on otrzymał zbawienie poprzez wiarę. Ale cóż myślą ludzie? Ludzie myślą, że mogą się zbawić, pełniąc dobre uczynki, i dlatego nie mogą znaleźć zbawienia. Ci, którzy otrzymali zbawienie od swoich wykroczeń poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i mają doskonałe odpuszczenie grzechów, chlubią się tylko sprawiedliwością Bożą i ją wysławiają.

Tymczasem ci, którzy nie narodzili się ponownie, chociaż wierzą w Jezusa, myślą, że mogą wejść do Królestwa Niebieskiego, spełniając dobre uczynki. Ich wiara jest błędna. Wiara Apostoła Pawła to wiara narodzonego ponownie człowieka. Ci, którzy nie narodzili się ponownie, chociaż myślą, że wierzą w Jezusa, mają niepoprawną wiarę, ponieważ próbują dodać do niej swoje uczynki. Tymczasem my otrzymujemy zbawienie nie dlatego, że dodajemy do naszej wiary porządne uczynki, ale ponieważ wierzymy w sprawiedliwość Bożą: Chrzest Jezusa i Jego śmierć na krzyżu.Sprawiedliwi nie mogą grzeszyć umyślnie

“Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy?”. Biblia mówi, że naszą niesprawiedliwością my tylko uwydatniamy sprawiedliwość Bożą i Jego miłość do nas. W Biblii również napisano: “Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, jakim prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik? I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? – jak nas niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa kara!” (List św. Pawła do Rzymian 3:7–8). Imiona niewierzących są zapisane w Księdze Dnia Sądnego, i oni będą wrzuceni do piekła. Dlatego wszyscy niewierzący powinni się pokajać, by powrócić i uwierzyć w zbawienie, dokonane przez Wodę i Krew.

Apostoł Paweł zapytuje: “Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? – wyrażam się po ludzku. Żadną miarą!” Ludzie zaprzeczają, mówiąc: “Czy sprawiedliwie Bóg okazuje zagniewanie na niewierzących tylko dlatego, że oni nie wierzą, że Jezus już wybawił ich od grzechów?”. Ale Paweł odpowiada: “Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? To jest sprawiedliwe, że niewierzący powinni pójść do piekła, ponieważ oni nie wierzą w prawdę. Bóg jest sprawiedliwy!”


W Liście św. Pawła do Rzymian 3:7 napisano: “Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, jakim prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik?” Następnie ludzie mogą powiedzieć: “Co? Czy będziecie grzeszyć umyślnie, ponieważ otrzymaliście odpuszczenie grzechów? Czy będziecie kłamać jeszcze więcej, albowiem wybawiliście się sprawiedliwością Bożą? Czy będziecie wy umyślnie jeszcze więcej grzeszyć?” Ale Biblia mówi, że oni zachowują się w taki sposób przez swoje złe serce, nie poznawszy zbawienia Bożego i nie uwierzywszy w Jego miłość.

Dlatego Paweł mówi, że sprawiedliwość Boża uwydatnia Jego chwałę poprzez naszą grzeszność i nieprawdę. Tymczasem ludzie zaprzeczali Pawłowi swoimi własnymi myślami, mówiąc: “Wy możecie popełniać więcej grzechów, jeśli wierzycie, że jesteście zbawieni poprzez wiarę, a nie poprzez pełnienie dobrych uczynków”. To nieprawda, że ludzie grzeszą jedynie dlatego, że chcą grzeszyć. Oni nie mogą uniknąć grzechu, ponieważ są narodzeni grzesznikami. Całkiem naturalne jest dla jabłoni rodzić jabłka. Biblia mówi, że dla człowieka również naturalne jest grzeszyć, urodziwszy się grzesznikiem. Pan wybawił grzeszników Swoją sprawiedliwością i oni mogą się uwolnić, tylko przyjąwszy zbawienie od Pana.


“I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? – jak nas niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa kara!” (List św. Pawła do Rzymian 3:8) Tak myślą ci, którzy, będąc okłamani przez pseudonauczyciele, uważają się za wierzących w Jezusa. List św. Pawła do Rzymian został napisany przez Apostoła Pawła około 2,000 lat temu. Wielu ludzi wtenczas myślało tak, jak dzisiaj rozmyślają nowocześni niewierzący. Fałszywi wierzący myślą właśnie tak, jak niewierzący w czasach Pawła, mówiąc: “Czy nie będziecie umyślnie jeszcze częściej grzeszyć, jeśli już otrzymaliście odpuszczenie grzechów, jesteście bezgrzeszni i wiecie, że wasze przyszłe grzechy już są przebaczone?”

Niewierzący postępują według swoich własnych pomysłów, w których nie ma wiary, oraz według żądzy cielesnej. Oni nie mogą znaleźć prawdy zbawienia Bożego przez swoje myśli cielesne. Oczywiście, nawet sprawiedliwi przedłużają grzeszyć po otrzymaniu przebaczenia przewinień, ale takich nie ma wielu. Biblia mówi, że przed ponownym narodzeniem z wody i Ducha grzesznicy zawsze grzeszą, ponieważ nie rozumieją, że popełniają grzech, i nie wiedzą, że to grzech. Sprawiedliwi więc, jak jest napisane w Biblii, nie mogą grzeszyć umyślnie, ponieważ oni są pod władzą Boga.

Niektórzy ludzie mówili Apostołowi Pawłowi: “Czyż nie popełniasz zła dla dobra, ponieważ Bóg cię wybawił od wszystkich twoich przewinień? Raczej popełniałbyś więcej złych uczynków, by sprawiedliwość Boża uwydatniła się jeszcze więcej”. Paweł więc mówi, że na takich ludzi upadnie sprawiedliwy sąd. On ma na widoku, że dla nich całkiem sprawiedliwe są kara i piekło. Dlaczego? Ponieważ oni zależą nie od wiary, ale od swoich uczynków.Sprawiedliwość Boża nigdy nie zgubi swej siły

Apostoł Paweł mówi: “Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga?” Czy ich niewierność zniszczy zbawienie Boże tylko dlatego, że oni nie wierzą? Ludzie są zbawieni, jeśli wierzą, jednak tracą łaskę odpuszczenia grzechów, jeśli nie mają wiary w swoim sercu. Sprawiedliwość Boża stoi niewzruszalnie. Czy rozumiecie? Ci, którzy idą do piekła, są ochotnikami, ponieważ mają wybór: wierzyć czy nie wierzyć. Misja Boża i łaska zbawienia od grzechów nigdy nie utracą swej siły. Oni stoją niewzruszalnie.

Zbawienie Pańskie nie ma żadnego stosunku do ludzkich starań, zbudowanych na uczynkach Prawa. Ono dotyczy tylko wierzących. Wierzący są zbawieni według sprawiedliwości Bożej, ale niewierzący pójdą do piekła, ponieważ zaprzeczają prawdzie; oni nie otrzymają zbawienia. Bóg powiedział: “On będzie kamieniem obrazy i skałą potknięcia się dla obu domów Izraela; pułapką i sidłem dla mieszkańców Jeruzalem” (Księga Izajasza 8:14). Każdy, kto wierzy w Jezusa, zostaje sprawiedliwym i ma żywot wieczny, nawet jeśli był bardzo występny. A ci, którzy nie wierzą w Jezusa, pójdą do piekła, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, nawet jeśli są bardzo dobroduszni. Jezus jest kamieniem potknięcia się dla tych, którzy nie wierzą w odpuszczenie grzechów.Nie ma żadnego sprawiedliwego, który miałby grzech

Apostoł Paweł mówi o wierze w zbawienie tym, którzy udają dobrych; dlatego ludzie uważają List św. Pawła do Rzymian za słowo Boże, które głosi nam prawdę. Niektóry się dziwią, kiedy ludzie utożsamiają się ze sprawiedliwymi. A naprawdę ci, czyje bezprawie jest przebaczone przez Jezusa, są sprawiedliwi, ponieważ wszystkie ich grzechy już zostały zmyte. To, że “Jezus jest sprawiedliwy” oznacza, że “On naprawdę wybawił grzeszników od grzechów”. Niektórzy ludzie powiadają, że oni są “uwolnionymi” grzesznikami, ale przed Bogiem takich nie ma. Jak człowiek może pozostawać grzeszny, jeśli on jest zbawiony od grzechu? Jesteśmy zbawieni, jeśli Jezus wybawił nas, i grzesznikami, jeśli Jezus nas nie wybawił. Zbawienie nie ma niczego “pośredniego”.

Czy jakiś sprawiedliwy ma grzech? Nie ma takiego sprawiedliwego, który miałby grzech. Człowiek jest grzeszny, jeśli ma grzech; on jest sprawiedliwy i bezgrzeszny, jeśli naprawdę wierzy w Jezusa. Jak możemy rozwiązać problem codziennych i przyszłych grzechów? Ludzie myślą, że oni nieuchronnie zastają grzesznikami, ponieważ codziennie grzeszą i będą grzeszyć, aż póki nie umrą. Tymczasem zostaliśmy sprawiedliwymi poprzez wiarę w ewangelię, która twierdzi, że Jezus w rzece Jordan wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, w tej liczbie grzechy przyszłe, i został za nie ukrzyżowany.

“Sprawiedliwy, który ma grzech.” Ależ to absolutny nonsens. Czy jest sens myśleć, że człowiek pozostaje dłużnikiem, chociaż on już spłacił swój dług? Przypuśćmy, że był taki człowiek, który miał wielkie pieniądze, ale jego syn miał przywarę i codziennie kupował słodkości na kredyt we wszystkich sklepach miasta. Wtedy jego bogaty ojciec wypłacił naprzód taką sumę, że pokrył dług swego syna we wszystkich sklepach miasta za całe życie. I teraz on nigdy nie będzie dłużnikiem, nawet gdyby codziennie, aż do śmierci, jadł słodkości, nie płacąc za nie.

Pan wybawił nas Swoją sprawiedliwością, raz na zawsze zmył nasze grzechy w rzece Jordan. On całkiem wybawił nas wszystkich. Dlatego my nigdy nie będziemy grzesznikami, chociaż możemy być bardzo słabi. Bóg mówi, że zostaliśmy sprawiedliwymi, jeśli nie zaprzeczamy temu, co On uczynił dla nas.Ludzie nie mogą ani wierzyć w ewangelię, ani narodzić się ponownie, mając myśli cielesne

Chrześcijanie, którzy uważają się za “uwolnionych” grzeszników, rozmyślają w sposób cielesny. Myśleć duchowo oznacza wierzyć w Słowo Boże. Umysł cielesny to umysł świecki. To mądrość ludzka. Ciało nie może nie grzeszyć, ale my możemy zostać sprawiedliwymi poprzez wiarę w chrzest i krzyż Jezusa. Biblia mówi, że my nigdy nie zostaniemy sprawiedliwymi i nie otrzymamy świętości, jeśli sami będziemy próbować nie grzeszyć.

Czy może człowiek wejść do Królestwa Niebieskiego, zostawszy świętym; czy może on nigdy nie grzeszyć, uwierzywszy w Jezusa? Czy to jest możliwe tylko dzięki zbawieniu, które zostało wykonane raz na zawsze? Czy wszyscy grzesznicy zostali sprawiedliwymi przez łaskę odpuszczenia grzechów? Nie możemy zostać sprawiedliwymi, mając umysł cielesny. Ciało nigdy nie może zostać sprawiedliwe. Ciało zawsze chce coś zjeść, kiedy czuje głód.

Ciało nie może dostąpić świętości, ponieważ ma żądze i dążenia. Właśnie dlatego my możemy zostać sprawiedliwymi tylko poprzez wiarę w wodę i krew Jezusa. Czy możemy wejść do Królestwa Niebieskiego, nie popełniając grzechów i oczyszczając nasze serca? Człowiek, który jest pełny żądz i dążeń ciała, musi naprawdę mieć wielką pewność siebie, jeśli myśli, że może otrzymać świętość, uniknąwszy grzechu. To nie jest możliwe.

Ludzie nie mogą ani uwierzyć w ewangelię, ani narodzić się ponownie dlatego, że oni myślą o wierze umysłem cielesnym. Jezus powiedział: “To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem” (Ew. św. Jana 3:6).

Nie możemy zostać sprawiedliwymi, mając umysł cielesny. Wielu ludzi myśli, że to nie jest możliwe, ponieważ oni mogą zgrzeszyć jutro, nawet jeśli od całego serca się kajali i dotychczas wierzyli w Jezusa. Wy możecie myśleć: “Jak mogę mówić, że jestem bezgrzeszny, jeśli nawet teraz przedłużam grzeszyć?” Czy można zostać sprawiedliwym, mając takie myśli cielesne? Nie możemy odnaleźć świętości poprzez rzeczy cielesne.Jednakże Bóg może uczynić nas sprawiedliwymi

Jednakże Bóg może całkiem nas wybawić, nawet jeśli człowiek nie może tego zrobić. Bóg może oczyścić naszą świadomość i zmusić nas przyznać, że jesteśmy sprawiedliwi i że On jest naszym Ojcem i Zbawicielem. Powinniście wiedzieć, że wiara zaczyna się od słowa prawdy. Zostaliśmy sprawiedliwymi, jeśli całym sercem wierzymy w prawdziwe Słowo. My nigdy nie zmożemy zostać sprawiedliwymi poprzez uczynki ciała.

Tymczasem ci, którzy nie narodzili się ponownie, nie mogą sami się uwolnić od swoich myśli, ponieważ są w nie pogrążeni. Oni nigdy nie mogą powiedzieć, że są sprawiedliwi, ponieważ myślą w sposób cielesny. Odwrotnie, wiara, dzięki której możemy powiedzieć, że jesteśmy sprawiedliwi, zaczyna się z wiedzy prawdy słowa Bożego. Jeśli wy naprawdę chcecie narodzić się ponownie, to koniecznie tak będzie, ale tylko jeśli będziecie słuchać prawdziwe słowo od narodzonego ponownie człowieka, ponieważ Duch Święty cieszy się słowem prawdy w narodzonym ponownie sprawiedliwym i “...studiuje Duch nawet Boże głębi” (I List św. Pawła do Koryntian 2:10). Ludzie mogą narodzić się ponownie, jeśli będą słuchać słowo Boże od sprawiedliwych, ponieważ w narodzonych ponownie sprawiedliwych mieszka Duch Święty. Ja chcę, byście pamiętali o tym. Jeśli chcecie otrzymać łaskę ponownego narodzenia, powinniście spotkać sprawiedliwego, narodzonego ponownie.

Abraham był ojcem Izmaela i Izaaka. Izmael urodził się z niewolnicy. Izmael miał już 14 lat, kiedy urodził się Izaak. Izmael prześladował Izaaka, który urodził się z kobiety wolnej. Kto więc naprawdę miał prawo dostać dziedzictwo? Oczywiście Izaak, narodzony z Sary, kobiety wolnej.

Izaak miał prawo dostać dziedzictwo i uznanie, chociaż Izmael był starszy i silniejszy od niego ciałem. Dlaczego? Ponieważ Izaak urodził się z słowa Bożego. Wiara, ustawiona przez ludzki umysł, jest podobna do zamku z piasku. Ludzie zmogą narodzić się ponownie, tylko jeśli poznają prawdę słowa Bożego i uwierzą w nią.

“Cóż więc? Czy mamy przewagę? Żadną miarą! Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że tak Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu, jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego” (List św. Pawła do Rzymian 3:9–10). Co oznaczają te słowa? Czy wskazują one na stan człowieka przed i po ponownym narodzeniu? Wszyscy byliśmy grzesznikami, pierwej nim urodziliśmy się ponownie. “Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego” – taki był stan ludzi, zanim Jezus zmył wszystkie nieprawości świata. Człowiek nigdy nie zmoże odnaleźć świętości, nie mając wiary w Jezusa.

Fraza “uświęcenie stopniowe” pochodzi od oddawania czci idolom religii pogańskich. Biblia mówi: “Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego”. Jak może człowiek znaleźć świętość, dokładając własnych starań? Sam człowiek nie zmoże znaleźć świętości. Żaden nie może samodzielnie zostać sprawiedliwym. Żaden nie może zostać bezgrzesznym dzięki własnym staraniom. To jest możliwe tylko poprzez wiarę w słowo Boże. Biblia mówi: “nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga” (List św. Pawła do Rzymian 3:11).Wszyscy zboczyli z drogi

“Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego!” (List św. Pawła do Rzymian 3:12). Czy człowiek przynosi korzyści Panu? Człowiek jest próżny przed Panem. Wszyscy, którzy nie narodzili się ponownie, są próżni wobec Boga. Czy oni nie pokazują palcami na niebo, występując przeciwko Bogu i przeklinając Go? Zaprzeczają Mu dlatego, że nie posłał im deszczu, chociaż wszyscy są stworzeni przez Niego?

“Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli” – powiedział Pan. Jak może człowiek wielbić Boga, mając grzech w sercu? Jak grzesznicy, nie zdolni do rozwiązania problemu swoich własnych grzechów, mogą oddawać cześć Panu? Jak może grzesznik wielbić Pana? Grzesznicy nie mogą wysławiać Boga.

Dzisiaj przeważają nabożeństwa uwielbienia, oddawanie czci Panu. Grzesznicy piszą wiele tekstów do piosenek ewangelicznych, wykorzystując słowa z Biblii, z Objawienia. “A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!” (Objawienie św. Jana 5:13). Pan jest godny wywyższania, ale tylko sprawiedliwi mogą wysławiać Boga. Czy sądzicie, że Bóg z radością przyjmuje modlitwy grzeszników? Wysławianie Boga przez grzeszników jest podobne do ofiary Kaina. Ich modlitwy i wielbienie Boga są daremne i skierowane w próżnię, nawet jeśli oni myślą, że sławią Pana. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie cieszy się nimi. Bóg nigdy nie słyszy modlitw grzeszników (Księga Izajasza 59:1–2).

Biblia mówi, że wszyscy oni zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli. Słowa “wszyscy zboczyli z drogi” oznaczają, że oni uwierzyli we własne myśli, odrzuciwszy słowo Boże. Sprawiedliwy sąd staje się według słowa Bożego. Sądzi tylko Bóg. Ludzie nie zmogą sądzić. Słowa “wszyscy zboczyli z drogi” oznaczają, że wszyscy postępują według własnych pomysłów. Oni zawsze mówią tak: “Ja tak myślę i tak wierzę”. Ci, którzy nie zapierają się własnych myśli oraz postępują według własnych pomysłów, już nie mogą powrócić do słowa Bożego.

Ci, którzy nie narodzili się ponownie, myślą, że będą sądzić samych siebie. Dla nich nie jest ważne, co napisano w Słowie Bożym. Oni mocno się trzymają swoich własnych myśli i sami sądzą, co jest nieprawda a co prawda, twierdząc: “Ja myślę tak i wierzę tak. A to nie odpowiada moim myślom”. Jak oni mogą znaleźć prawdę? Bóg mówi, że wszyscy ludzie zboczyli z drogi i powrócili do własnych myśli. Nie powinniśmy się opierać na własne zdanie. Odwrotnie, powinniśmy powrócić do Pana. Powinniśmy się zbawić w sposób sprawiedliwy. Powinniśmy stać przed sądem prawdziwego słowa. Cóż więc znaczy sprawiedliwość?Powinniśmy narodzić się ponownie przez słowo Boże

Sprawiedliwość to słowo Boże, które jest prawdą. Słowo Boże to kryterium, wzorzec, miara wszystkiego. Powinniśmy wiedzieć, że słowo Boże to kryterium i punkt wyjściowy dla nas wszystkich. “Na początku było Słowo” (Ew. św. Jana 1:1). Kim byli Bóg, Ojciec i Duch Święty? To był Bóg, Słowo. Słowo to Bóg. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i Król królów, jest Słowem, naszym Bogiem.

Napisano, że na początku Słowo było u Boga. Kim był Bóg? Słowem. Więc Słowo to Jezus, nasz Zbawiciel i Bóg. Zbawiciel jest Bogiem. Dokładnym odbiciem Jego natury jest Słowo. Ponieważ Słowo jest Bogiem, ono odróżnia się od naszych myśli. Bardzo głupio jest dla człowieka próbować zrozumieć słowo Boże umysłem cielesnym.

Oto dlatego Bogu przyjmuje człowieka, który twardo stoi w Jego słowie i w wierze. Człowiek, który mocno stoi w słowie Bożym, jest wierny i potrzebny Panu, i Bóg błogosławi takiego człowieka.

Czy może człowiek czynić dobro? Słowo, to znaczy Bóg, mówi, że nie ma żadnego sprawiedliwego. Tymczasem niektórzy myślą: “Wydaje mi się, że ten człowiek czyni dobro”. A naprawdę ci ludzie są hipokrytami przed Bogiem. Powinniśmy wiedzieć, że zanim urodziliśmy się ponownie, nie byliśmy ani na jotę sprawiedliwi.

Wszyscy ludzie występują przeciwko Bogu. Oni omamiają siebie i nawet Boga, wydając się za uczciwych i litościwych. Oni rzucają wyzwanie Bogu, wydając się za przyzwoitych i dobrych. Jedynie Bóg jest dobry. Jeśli człowiek nie urodził się ponownie, nie wierzy w Jego miłość i sprawiedliwość, to on występuje przeciwko Bogu i opiera się Mu.

Czy myślicie, że Bóg sądzi tylko wielkich grzeszników? Każdy, kto nie urodził się ponownie, chociaż jest chrześcijaninem, nie może uniknąć gniewu Bożego. Dlatego zaprzyjcie się swego fałszywego trybu życia i słuchajcie słowo Boże. Powinniście narodzić się ponownie. Dopiero wtedy wy zmożecie uniknąć sądu Bożego.

Czy kiedykolwiek widzieliście człowieka złego, który nie chciałby wyglądać na dobrego pośród tych, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie? Ludzie bardzo chcą wyglądać na dobrych. Któż uczy ich tak postępować? To szatan. Człowiek naturalnie nigdy nie może być dobry. Człowiek może prowadzić uczciwy tryb życia jedynie kiedy jego grzechy są całkiem zmyte przed Bogiem. Więc czy Bóg rozkazuje nam popełniać zło umyślnie? Nie. Bóg mówi, że powinniśmy otrzymać przebaczenie wykroczeń, ponieważ pierwej nim urodziliśmy się ponownie, już byliśmy zarażeni przez grzech i musieliśmy pójść do piekła. Bóg chce, by wszyscy przysłuchali się do Jego prawdziwego słowa i zostali zbawieni.Szatan zawsze mówi nieprawdę ustami niewierzących

“Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swoim knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami, ich usta pełne są przekleństwa i goryczy; ich nogi szybkie do rozlewu krwi, zagłada i nędza są na ich drogach, droga pokoju jest im nie znana, bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami...” (List św. Pawła do Rzymian 3:13–18).

“Językiem swoim knują zdradę”. Wszyscy ludzie są mistrzami nieprawdy i podstępu. Bóg mówi, że szatan “kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi” (Ew. św. Jana 8:44). Wszyscy ci, którzy nie narodzili się ponownie, mówią: “Rzeczywiście mówię prawdę. To szczera prawda”, ale to wszystko jest kłamstwem.

Ci, którzy powiadają, że mówią prawdę, są kłamcami. Czy kiedyś słyszeliście, by szachraj przyznał się: “Jestem kłamcą i oszustem”, próbując okłamać innych? Oni mówią, że wszystko, co powiedzieli, jest prawdą. Oni twardo przekonują: “Pozwólcie coś wam powiedzieć. Jeśli inwestujecie milion dolarów, to będziecie mieć z tego wielkie pieniądze. Jeśli inwestujecie milion dolarów, to wkrótce otrzymacie taki dochód, jak kierownik, a po kilku latach będziecie mieć już dziesięć milionów dolarów. To fantastyczny wkład. No cóż, robi pan wkład?” Ci, którzy nie narodzili się ponownie, zawsze omamiają innych swoim językiem.

Kiedy szatan mówi nieprawdę, on mówi od siebie. Głosiciel, który nie urodził się ponownie, zawsze mówi nieprawdę. On twierdzi, że człowiek może zostać bogaty, jeśli będzie ofiarować wielką część swego dochodu. Czy jest w Biblii jakiś urywek, powiadający o tym, że człowiek może zostać bogaty, jeśli będzie starostą kościelnym? Dlaczego ludzie próbują zostać starostami? Oni próbują zostać starostami, ponieważ ich zmuszają uwierzyć w to, że Bóg da im błaga ziemskie, jeśli oni obejmą to stanowisko. Oni poddają się podstępu, ponieważ wierzą, że zmogą zażyć pomyślności, tylko jeśli zostaną kościelnymi starostami. Tych ludzi pochwyciła nieprawda.

Czy kiedyś próbowaliście zostać starostą kościelnym, poddając się podobnemu podstępowi? Wielu ludzi całkiem zubożało w rezultacie tej walki. Znam wielu takich ludzi. Pseudoprorocy, nie narodzeni ponownie, przeznaczają bogatych ludzi na starostów w swoich kościołach. Dlaczego? Ponieważ oni chcą, by starostowie ofiarowali wielkie pieniądze w ich kościołach. Niekiedy oni przeznaczają na starostów kościelnych ludzi, którzy nie mają pieniędzy, ponieważ chcą uczynić ich swoimi ślepymi zwolennikami.

Oto znany wyraz: “Człowiek może otrzymać błogosławieństwo i pomyślność, jeśli zostanie starostą kościelnym”. To nieprawda. O tym nie napisano w Biblii. Biblia mówi, że sługi Boga raczej są prześladowani, niż otrzymują bogactwo i pomyślność. Pan mówi: “Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Ew. św. Mateusza 6:33).

“Jad żmijowy pod ich wargami” – mówi Biblia. Ludzie naprawdę mają jad pod wargami. Co powiadają sprawiedliwym ci, którzy nie narodzili się ponownie? Oni przeklinają sprawiedliwych i syczą jak węże. Biblia mówi: “Ich nogi szybkie do rozlewu krwi, zagłada i nędza są na ich drogach, droga pokoju jest im nie znana, bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami”.Jaki jest cel Prawa?

Wyrażenie “jak jest napisane” często jest używane w Starym Testamencie. Apostoł Paweł wiele razy zwraca się do Starego Testamentu. On powiedział: “Ich nogi szybkie do rozlewu krwi, zagłada i nędza są na ich drogach, droga pokoju jest im nie znana, bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami”. Współczuję tym, którzy idą do piekła, nie znając drogi ponownego narodzenia.

List św. Pawła do Rzymian 3:19 twierdzi: “A wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga”. Gniew Boży działa według prawa. Paweł powiedział: “Wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu” dlatego, że Bóg dał Prawo tym, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie i dlatego nie poznali grzechu, tym, którzy nie uważają nieprawości za grzech. Paweł powiedział to, by wyjaśnić grzesznikom, którzy przez swoje istnienie nigdy nie pełnili Prawa. Bóg dał nam Prawo nie dlatego, by przymusić nas do pełnienia je. Więc czy mówi Bóg, że On zrujnował Prawo? Nie. On dał Prawo przez Mojżesza, by pokazać nam nasze grzechy. On dał nam Prawo nie dlatego, by zmusić nas do zupełnego pełnienia je. Prawo Boże ma na celu pokazać nam, że jesteśmy grzesznikami.Z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach

List św. Pawła do Rzymian 3:20 twierdzi: “Jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu”. Narodzeni ponownie chrześcijanie wiedzą, że żaden człowiek nie dostąpi usprawiedliwienia z uczynków Prawa. Apostoł Paweł i wszyscy sługi Boga mówią: “Jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu”. Nie ma żadnego człowieka, który pełniłby Prawo dzisiaj, lub który zmoże przestrzegać prawa w przyszłości. Dlatego powinniśmy przyznać, że nigdy nie zmożemy dostąpić usprawiedliwienia z uczynków Prawa. Nasze uczynki nie mogą uczynić nas sprawiedliwymi.

Apostoł Paweł wiedział i wierzył w to. Czy możemy dostąpić usprawiedliwienia, pełniąc Prawo? Czy może Prawo nas usprawiedliwić? Czy czytając Biblię myślicie, że poprawna byłaby wiara w to, że uwierzywszy w Jezusa i spełniając dobre uczynki, nasze ciało może się zmienić, dostąpić usprawiedliwienia i wejść do Królestwa Niebieskiego? To nie jest prawda. To, że człowiek może wejść do Królestwa Niebieskiego, ciągle się zmieniając, by dostąpić usprawiedliwienia, nie jest prawdą. Wszyscy ludzie, którzy nie narodzili się ponownie, podlegają Prawu, albowiem myślą, że muszą własnymi uczynkami pełnić słowo Boże. To zmusza ich do codziennego przestrzegania prawa i modlitw o otrzymanie przebaczenia przewinień. To wszystko dlatego, że oni od samego początku niepoprawnie rozumieją Pismo. Prawo daje nam znajomość tego, że jesteśmy grzesznikami. Grzesznicy usiłują przestrzegać prawa z powodu niewiedzy i własnych myśli, które przeczą prawdzie zbawienia i są cielesne. Ta wiara jest niepoprawnie orientowana.

Doktryna uświęcenia, która mówi, że by dostąpić usprawiedliwienia powinniśmy ciągle wzrastać w świętości, również ma miejsce i w innych religiach świata. Podobna doktryna istnieje w buddyzmie; buddyści mają doktrynę nirwany. Ona odpowiada chrześcijańskiej doktrynie stopniowego uświęcenia. Wielu ludzi mówi, że ciało może coraz szybciej wzrastać w świętości i wreszcie wejść do Królestwa Niebieskiego. Tymczasem prawda polega na tym, że Pan już raz na zawsze uświęcił nasze dusze.

Nawet sprawiedliwi nie mogą zostać świętymi według ciała. A ci, którzy nie mają Ducha, wcale nie mogą zostać świętymi. Im więcej oni próbują pełnić dobre uczynki, tym większymi grzesznikami zostają. To dlatego, że w ich sercu jest grzech. Coś nieczystego ciągle wychodzi z nich i czyni ich brudnymi, chociaż oni bardzo usilnie się starają o oczyszczenie zewnętrzne; ale wewnątrz oni są zbyt brudni. Oto jakie naprawdę jest istnienie grzeszników.

Stan tych ludzi jest całkiem odmienny od życia narodzonych ponownie, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów. Oni mogą żyć przyzwoicie, chociaż nie mogą nie grzeszyć ciałem. Grzesznicy, którzy narodzili się z grzechem, rozpowszechniają grzech w ciągu całego swego życia, ponieważ grzech wychodzi z nich mimo woli.

Nie mają wyboru i muszą przyjąć uzdrawiającą prawdę, która może raz na zawsze zniszczyć ich grzechy. Ta prawda to ewangelia sprawiedliwości Bożej. Oni mogą się uwolnić od wykroczeń, usłyszawszy słowo Boże odpuszczenia grzechów. Ja chcę, byście wszyscy się dowiedzieli o słowie ponownego narodzenia i odpuszczenia grzechów.

Kto może zawsze żyć według prawa? Kto może żyć, doskonale przestrzegając Prawa, nawet jeśli urodził się ponownie? Nikt. W Liście św. Pawła do Rzymian napisano: “Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu”. To jest tak proste. Szatan okłamał Adama i Ewę, kiedy oni byli niewinni i poddali się grzechu. Ich potomkowie, którzy nie znali słowa Bożego, dziedziczyli ten grzech. Oni nie wiedzieli, że narodzili się grzesznikami i odziedziczyli grzech.

Po czasach Abrahama i Jakuba Hebrajczycy zapomnieli o wierze i swej grzesznej istocie, choć ich przodek Abraham został usprawiedliwiony poprzez wiarę. Dlatego Bóg dał im Swoje Prawo, by oni poznali grzech, i chciał, by otrzymali przebaczenie wykroczeń poprzez wiarę w Jego obietnicę. Czy wy wierzycie w to?Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa

W Liście św. Pawła do Rzymian 3:21 napisano: “Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków”. Apostoł Paweł mówi, że sprawiedliwość Boża jest niezależna od prawa. Słowa “poświadczona przez Prawo i Proroków” odsyłają nas do Starego Testamentu. Ewangelia wody i Ducha jest sprawiedliwością Bożą, która wyniknęła przez system ofiarny. Ewangelia objawia sprawiedliwość Bożą, która za pomocą składania ofiar prowadzi nas do odpuszczenia grzechów.

W Liście św. Pawła do Rzymian 3:22 napisano: “Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy”. Nasza wiara jest w naszych sercach. Autorem i wykonawcą wiary jest Jezus Chrystus. W Liście do Hebrajczyków 12:2 napisano: “patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Autor i wykonawca wiary to Jezus, i my wierzymy w Boga, w prawdziwe Słowo. Powinniśmy studiować i wierzyć w słowa prawdy, które zostały zapisane w Biblii przez narodzonych ponownie sług Bożych. Dopiero wtedy my zmożemy się zbawić od wszystkich przewinień i żyć z wiary. Powinniśmy wierzyć w Jezusa całym sercem.

Bóg mówi: “Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy”. Więc my zostajemy usprawiedliwieni przez szczerą i głęboką wiarę w słowo prawdy i mamy potwierdzenie doskonałego zbawienia, wyznając je swoimi ustami. My nie możemy się zbawić naszymi własnymi uczynkami, ale tylko poprzez wiarę. Otóż dziękujmy jedynie Panu i Kościołowi Boga.

Czy jesteście zależni od własnych uczynków, chociaż wasze grzechy zostały zmyte? Jesteście sprawiedliwi bez względu na słabość waszego ciała, jeśli całym sercem wierzycie w słowo Boże. Duch Święty świadczy o słowie Bożym w waszym sercu, mówiąc: “Jesteś sprawiedliwy”, ponieważ On prowadzi nas do zrozumienia prawdziwego słowa, kiedy Go się słuchamy. Więc czy zostaliście zbawieni poprzez wiarę, kiedy usłyszeliście słowo Boże?

“Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy”. Każdy, kto studiuje słowo Boże, które jest prawdą, i wierzy w nie, może się zbawić od grzechów.Jezus zmył wszystkie nasze grzechy od początku aż do końca Świata

W Liście św. Pawła do Rzymian 3:23–25 napisano: “wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się”.

W Biblii jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Niezasłużenie otrzymaliśmy przebaczenie przewinień i usprawiedliwienie dzięki łasce i miłości Bożej, podczas gdy grzesznicy idą do piekła. Osiągnęliśmy chwałę Bożą i dostąpiliśmy usprawiedliwienia. Bóg posłał Jezusa, by Jego krew została ofiarą pokutowania poprzez wiarę.

Wiersze 25–26 twierdzą: “Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa”. Tu słowa “ustanowił narzędziem przebłagania” oznaczają, że Bóg oddał Syna Swego Jezusa, by On został ofiarą pokutowania dla odpuszczenia grzechów całego wszechświata.


Jezus zmył wszystkie grzechy świata przez Swój Chrzest. Jezus jest Alfą i Omegą. Pomyślmy więc o początku i końcu świata. Bóg uwolnił nas poprzez wiarę, zmywszy wszystkie grzechy od początku i do końca świata. Bóg posłał Jezusa jako ofiarę przebłagania poprzez wiarę w prawdę. Jedynie uwierzywszy w ewangelię, zrozumiałem słowa: “sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość”.

Wszystkie nasze grzechy są wymazane, jeśli my wierzymy w Słowo, które twierdzi, że Jezus zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i krew. Raz na zawsze otrzymaliśmy przebaczenie wykroczeń, ale nasze ciało jeszcze przedłuża grzeszyć. Ciało grzeszy, ponieważ jesteśmy słabi. Tymczasem Biblia mówi, że Bóg przebaczył “grzechy popełnione dawniej”. Grzechy, popełnione przez nasze ciało teraz i nawet w przyszłości, według Boga, należą do grzechów popełnionych dawniej.

Dlaczego? Bóg uczynił chrzest Jezusa Chrystusa punktem oparcia naszego zbawienia. Codzienne grzechy ciała to, według Boga, grzechy popełnione dawniej, ponieważ odpuszczenie grzechów raz na zawsze zostało wykonane przez Pana Jezusa. Codzienne grzechy to grzechy, które już zostały zmyte. Słowa “odpuszczenie grzechów popełnionych dawniej” oznaczają, że “On już zapłacił za grzechy świata”. Wszystkie grzechy świata już zostały przebaczone dzięki chrztu i krzyżu Jezusa.


Otóż Bóg już zmył wszystkie nieprawości, popełnione od stworzenia świata aż do jego końca. Oto dlatego dla Boga wszystkie grzechy to grzechy popełnione dawniej. Ludzie świata dzisiaj popełniają grzechy, które już zostały zmyte przez Syna Bożego. Około 2,000 lat temu Jezus już zmył grzechy, które będą popełnione w roku 2002. Czy rozumiecie to?

Bóg już zmył wszystkie nieprawości świata, w tej liczbie wasze i moje grzechy. Czy rozumiecie, co to oznacza? Jeśli wy tego nie rozumiecie, to może was wprowadzić w zamieszanie, kiedy głosicie ewangelię innym ludziom. Słowa “odpuszczenie grzechów popełnionych dawniej” oznaczają, że Bóg nie zwraca uwagi na grzechy, ponieważ On już zniszczył je około 2,000 lat temu. Grzechy całej ludzkości zostały odpokutowane, ponieważ Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan i został ukrzyżowany. Pan zmył wszystkie nasze wykroczenia, ponieważ Jezus był posłany na świat i całkiem, raz na zawsze, odpokutował za grzechy całej ludzkości. Bóg już nie zwraca uwagi na grzechy, popełniane przez ludzi na świecie, które już zostały zmyte przez Pana, ale potępia ludzi za ich niewiarę w chrzest i krzyż Jezusa.

Czy rozumiecie, co Apostoł Paweł ma na widoku? To jest bardzo ważne dla wszystkich tych, którzy są zbawieni. Ci, którzy nie narodzili się ponownie, pójdą do piekła, ponieważ oni ignorują tę prawdę. Powinniśmy słuchać słowo i mieć poprawne zrozumienie prawdy. To będzie bardzo korzystne dla waszej wiary i dla głoszenia ewangelii innym ludziom.Czym więc możemy się chlubić?

Biblia mówi: “sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość”. Bóg uczy nas, że przeszłe grzechy już są zmyte, albowiem Bóg posłał Jezusa jak ofiarę przebłagania. Dlatego wszyscy już zostali sprawiedliwymi poprzez wiarę.

W wierszu 26 napisano: “w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa”. “W obecnym czasie” Bóg dał światu żywot wieczny, by świat nie zginął. W obecnym czasie Bóg posłał Jezusa Chrystusa, by On demonstrował sprawiedliwość Bożą i spełnił obietnicę. Pan objawił Swoją sprawiedliwość. On posłał Syna Swego Umiłowanego i kazał Mu przyjąć chrzest i ukrzyżowanie, by pokazać nam Jego miłość przez prawdę zbawienia.

Pan przyszedł do grzeszników jako Zbawiciel. “W odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa”. Bóg jest sprawiedliwy, On raz na zawsze zniszczył wszystkie grzechy świata. My wierzymy w Jezusa całym swoim sercem, dlatego nie mamy grzechu. Ci, którzy z oddaniem wierzą w Jezusa, są bez grzechu, ponieważ On zmył wszystkie ich grzechy i nawet wybawił tych ludzi od przyszłych przewinień. Wiara w to, co uczynił Jezus, ratuje nas wszystkich. Nasze uczynki nawet na 0.1% nie należą do wiary w zbawienie Chrystusa.

W Liście św. Pawła do Rzymian 3:27–31 napisano: “Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego – przez wiarę. Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? Żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy”.

Słowa “Prawo właściwie ustawiamy” oznaczają, że my nie możemy się zbawić naszymi własnymi uczynkami. Jesteśmy niedoskonali i słabi i według prawa powinniśmy pójść do piekła. Tymczasem słowo Boże czyni nas sprawiedliwymi i doskonałymi, ponieważ byliśmy zbawieni według Jego słowa. Pan mówi, że nawet po zbawieniu nasze ciało jeszcze jest niedoskonałe, ale Jezus całkiem uwolnił nas od wszystkich grzechów. My możemy zbliżyć się do Boga, wierząc w to, że Jezus nas wybawił.

“Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary.” Powinniśmy poznać Prawo, ustawione przez Boga oraz to, że Prawo jest wieczne w Jego Królestwie. “Przez jakie prawo? Przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary” – mówi Pan. Czy rozumiecie to? Bóg wybawił nas od wszystkich przewinień świata. Jesteśmy zbawieni, kiedy wierzymy w tę prawdę. Powinniśmy pamiętać, że uczynki Prawa nie mogą nas wybawić.

Bóg mówi o Prawie wiary przez Apostoła Pawła w rozdziale 3 Listu św. Pawła do Rzymian: “Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga” (List św. Pawła do Rzymian 3:3). Wierzący będą twardo stać w wierze, a niewierzący upadną. Ci, którzy nie mają doskonałej wiary w prawdziwą ewangelię, pójdą do piekła, nawet jeśli myślą, że wierzą w Jezusa.Bóg całkiem wybawił nas od wszystkich grzechów

Bóg ustanowił Prawo, by ci, którzy wierzą według własnych myśli, mogli poznać Prawo prawdy. Bóg całkiem wybawił nas od wszystkich grzechów. W Liście św. Pawła do Rzymian 3 napisano o Prawie wiary. Jesteśmy zbawieni, wierząc w słowo prawdy. My odziedziczamy Królestwo Niebieskie i otrzymujemy pokój poprzez wiarę. Niewierzący nie mogą otrzymać pokoju. Odwrotnie, oni pójdą do piekła. Dlaczego? Po pierwsze, będą sądzeni według prawa, ponieważ nie przyjęli słowa sprawiedliwości Bożej. Zbawienie przychodzi od miłości Bożej i my możemy się zbawić, jedynie poznawszy prawdę i całym sercem wierząc w to, co Pan uczynił dla nas. Rozumiecie?


Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Ja wielbię Pana, który daje nam świętą wiarę i Swój Kościół na ziemi. Jestem wdzięczny Panu, który daje nam prawdę, wiarę i Słowo przez Apostoła Pawła, i który odkrył tajemnicę odpuszczenia grzechów Swemu kościołowi. Ja wielbię Jego w głębi mojej duszy.

My dziękujemy Panu, albowiem On wybawił nas przez Swój chrzest i śmierć na krzyżu. Nie mieliśmy wyboru. Bez Jego wiary i Kościoła poszlibyśmy do piekła. W istocie byliśmy grzesznikami i nigdy nie moglibyśmy otrzymać zbawienia, ale całym sercem uwierzyliśmy w sprawiedliwość Bożą. Zostaliśmy Jego dziećmi, całym sercem wierząc w sprawiedliwość, a ustami wyznając do zbawienia (List św. Pawła do Rzymian 10:10).

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.