" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Ci, Którzy Otrzymali
Błogosławieństwo
Niebieskie Poprzez Wiarę


< List św. Pawła do Rzymian 4:1–8 >
“Zapytajmy więc, co zyskał Abraham, przodek nasz według ciała. Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia, zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków: Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu!”Błogosławieni ci, których grzechy są przebaczone

Jestem wdzięczny Panu za to, że On zbawił wiele dusz. Biblia opowiada o ludzi błogosławionych w rozdziale 4 Listu św. Pawła do Rzymian, dlatego chcę pomówić o tych, którzy zostali błogosławieni.

“Zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków: Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu!” (List św. Pawła do Rzymian 4:6–8). W Biblii napisano o tych ludzi, którzy otrzymali błogosławieństwo przed Bogiem. Naprawdę błogosławieni są ci, których grzechy już zostały zmyte przed Bogiem i których Pan nie obwini o grzech.

Pierwej nim zagłębimy się w Piśmie Świętym, zbadajmy nasze serca. Biblia opowiada nam o ludzi błogosławionych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów. Otóż pomyślmy o tym, czy jesteśmy godni błogosławieństwa, czy nie.

Na ziemi nie ma żadnego człowieka, który by nie zgrzeszył. Ludzkość popełnia tyle grzechów, jak obłoków na niebie, jak jest napisane w Księdze Izajasza 44:22. Nikt nie może uniknąć kary Bożej, nie mając łaski Jezusa Chrystusa.

Jesteśmy uwolnieni od naszych grzechów i kary Bożej dzięki chrztu Jezusa i Jego krwi na krzyżu, albowiem w ten sposób Pan darował nam przebaczenie przewinień. A ponadto teraz my możemy żyć dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Czy ktoś w tym świecie w ciągu całego swego życia nigdy nie popełnił żadnego grzechu? Niezależnie od tego, czy człowiek otrzymał odpuszczenie grzechów, czy nie, on grzeszy całe swoje życie. Ponieważ my ciągle popełniamy grzech, nawet tego nie rozumiejąc, powinniśmy ponieść karę za nie.

Ja wierzę, że człowiek, który ma choć najmniejszy grzech, trafi do piekła. Dlaczego? Ponieważ Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć (List św. Pawła do Rzymian 6:23). Należy odbyć karę za grzech, nawet najmniejszy, albowiem nieprawości będą przebaczone tylko przez pokutowanie. Grzech koniecznie wywołuje karę.

My żyjemy pośród różnych grzechów, tak bardzo ciężkich, jak i powszednich przewinień, popełnionych umyślnie i z powodu niewiedzy, oraz popełnionych w rezultacie naszej niedoskonałości. My nie możemy nie przyznać się do naszych wykroczeń przed Bogiem, nawet jeśli mamy wiele dobrych uczynków przed Bogiem. Czy jesteście zgodni z tym punktem widzenia? Byłoby głupio nie chcieć przyznać się do swoich grzechów, nawet jeśli wszystkie nasze nieprawości zostały przebaczone. Każdy człowiek powinien przyznawać się do tego, co popełnił.Jedynie sprawiedliwi mogą wielbić Pana

Sprawiedliwi, których grzechy i bezprawia zostały zmyte, są bezgrzeszni. Oni są wdzięczni Panu za to. My nie możemy nie wielbić Boga co godzina, co chwila, zawsze, kiedy przychodzimy do Niego, za to, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy, choć ich jest dużo więcej niż obłoków na niebie. My dziękujemy Panu, który zmył wszystkie nieprawości w rzece Jordan, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i poniósł karę na krzyżu zamiast nas.

Gdyby Pan nie wziął na Siebie wszystkich naszych wykroczeń przez Swój Chrzest, czy On zostałby ukrzyżowany i czy umarłby na krzyżu, by ponieść karę za grzech, i czy moglibyśmy śmiało nazywać Boga naszym Ojcem? Jak moglibyśmy wielbić Pana? Jak moglibyśmy wysławiać imię Boga i dziękować Mu za dar zbawienia? Wszystko to jest możliwe tylko dzięki łasce Bożej.

Będąc świętymi, my możemy wielbić Pana i dziękować Mu dzisiaj, ponieważ wszystkie nasze grzechy zostały zmyte. My możemy wielbić Pana za ofiarę Chrystusa i za to, że Pan zmył wszystkie nasze wykroczenia, w tej liczbie bardzo nieznaczne.

Otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów, jednakże, żyjąc na tej ziemi, nie możemy zostać doskonali przez nasze uczynki. Wszyscy są bardzo słabi, jednakże my, sprawiedliwi, wielbimy Pana, który zapłacił za wszystkie wykroczenia grzeszników według Swej łaski. Czy jeszcze żyjecie w ciemności? Chociaż ciemność tak wielka, sprawiedliwość Pana pozwala nam wielbić i dziękować Bogu, jeśli my przyznajemy się nawet do najmniejszych grzechów przed Bogiem, jeśli rozumiemy, że zgrzeszyliśmy względem Niego, i jeśli wierzymy w Pana, który zniszczył wszystkie nasze nieprawości. My zostajemy świętymi, którzy muszą się troszczyć jedynie o wysławianie Jezusa Chrystusa za Jego łaskę i przebaczenie naszych wykroczeń. A ponadto my rozpoczęliśmy oddawać cześć Bogu po otrzymaniu łaski odpuszczenia grzechów w naszych sercach.Jeśli zostaliśmy sprawiedliwymi nie dzięki uczynkom, to jest dar Boży

“Zapytajmy więc, co zyskał Abraham, przodek nasz według ciała Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia” (List św. Pawła do Rzymian 4:1–5).

Grzech ludzki może zostać odpokutowany tylko po wypłacie zapłaty. Czy jesteście pewni, że wasza świadomość jest oczyszczona? Niezależnie od tego, czy nasze wykroczenia są nieznaczne, nasza świadomość może zostać oczyszczona tylko kiedy grzechy są odpokutowane. My, grzesznicy, nie mieliśmy innego wyboru i musieliśmy umrzeć, jednak Sam Pan umarł za nasze nieprawości. Dlatego grzesznicy usprawiedliwili się poprzez zbawienie.

W rozdziale 4 Listu św. Pawła do Rzymian Apostoł Paweł powiedział, że grzesznicy zostali zbawieni przez Pana Jezusa, który wziął na Siebie wszystkie grzechy świata w rzece Jordan i został ukrzyżowany, by ponieść karę za te grzechy. Posługując się przykładem Abrahama, patriarchy wiary, który twardo wierzył w słowo Boże, Biblia naucza nas, że Abraham został sprawiedliwym, ponieważ wierzył w Boga. On został zbawiony nie przez własne starania, ale poprzez wiarę w słowo Boże. Dlatego Bóg zaliczył go do sprawiedliwych. Abraham otrzymał zbawienie poprzez wiarę w słowo Boże i został ojcem wszystkich wierzących. On został sprawiedliwym dzięki wierze w obietnicę Bożą.

Czymże są zbawienie od grzechu i łaska Boża, które zostały darowane nam, grzesznikom? Pomyślmy o tym, by zrozumieć istotę tych pojęć. “Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności” (List św. Pawła do Rzymian 4:4). Ten wiersz powiada nam o zbawieniu Bożym, które wybawiło nas od wszystkich grzechów. On mówi o odpuszczeniu grzechów. “Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności”. Jeśli człowiek otrzymuje zapłatę za swoją pracę, czy będzie on uważać swoją zapłatę za łaskę, czy za należność? Apostoł Paweł wyjaśnia zbawienie, wykorzystując przykład Abrahama. Całkiem naturalnie jest dla człowieka, który pracuje, otrzymać zapłatę za swoją pracę. Tymczasem jeśli zostaliśmy sprawiedliwymi podobnie jak święci, nie prowadząc bezbłędnego życia, to się stało tylko dzięki daru Boga, a nie przez nasze własne starania.

“Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności” (List św. Pawła do Rzymian 4:4). Zbawienie przez odpuszczenie grzechów stało się dzięki chrztu i przelaniu krwi Jezusa. Zbawienie zostało możliwe dzięki łasce i daru przebaczenia przewinień. Ludzkość nie może pozbyć się grzechu, dlatego musi wyznać, że zgrzeszyła. Ludzie nie mogą samodzielnie pozbyć się własnych grzechów przez doktryny, nawet dokładając wielkich starań i rzewnie się modląc o odpuszczenie grzechów.

Jedynym sposobem wymazania grzechów dla grzesznika jest wiara w zbawienie, które potwierdza, że Pan wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan, i został ukrzyżowany, by ponieść karę za grzechy. Grzesznicy nie muszą przynosić ofiar za grzechy. Muszą jedynie wierzyć w zbawienie przez przebaczenie przewinień. Mogą się zdawać jedynie na łaskę Bożą.

Przyjąwszy chrzest w rzece Jordan, Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy w najbardziej sprawiedliwy sposób, a mianowicie złożywszy Swoje ciało w ofiarę na krzyżu, i grzesznicy zostali zbawieni od wykroczeń. To zbawienie dotyczy tak nieznacznych wykroczeń, które popełniamy pod wpływem szatana z powodu naszej słabości, oraz zbyt ciężkich grzechów. Więc grzesznicy dostąpili zbawienia poprzez wiarę w chrzest i krew Jezusa Chrystusa. Byliśmy grzesznikami, a teraz zostaliśmy sprawiedliwymi dzięki daru zbawienia Bożego.Przebaczenie grzechu zostało możliwe tylko dzięki łasce i jest darem

Apostoł Paweł powiada, jak grzesznik otrzymuje zbawienie od wszystkich grzechów. “Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności”. On wyjaśnia sens łaski zbawienia, porównując ją z pracą tego świata. Jeśli grzesznik mówi, że otrzymał odpuszczenie grzechów przez dobre uczynki dla Boga, to zbawienie stało się nie dzięki daru Boga, ale dzięki jego pracy. Przebaczenie grzechów daje się tylko dzięki łasce, w darze. Żaden nasz uczynek nie dotyczy łaski Bożej. Czy otrzymaliśmy zbawienie od grzechu w darze od Boga, czy nie? Tak, ono jest darem Bożym. Nie mieliśmy innego wyboru i musieliśmy zginąć z powodu grzechu. Tymczasem Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, wziął na Siebie wszystkie nasze nieprawości, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan.

Zostaliśmy zbawieni od wszystkich grzechów poprzez wiarę w to, że Jezus Chrystus zapłacił swoim życiem i umarł za nas. On uświęcił nas, skasowawszy wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, i wybawił nas od wszystkich przewinień, zabrawszy grzechy na krzyż. Wszystko to mało miejsce dzięki łasce zbawienia Chrystusa. Nasze zbawienie zostało możliwe dzięki łasce Bożej. Ono jest Jego darem dla nas wszystkich. Bezpłatna łaska. Grzesznicy zostali zbawieni miłością Bożą. Jezus skasował wszystkie wykroczenia dzięki chrztu i wybawił grzeszników od wszystkich grzechów świata i od kary Bożej Swoją śmiercią na krzyżu.

“Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia” (List św. Pawła do Rzymian 4:5).? Wcześniej rozmawialiśmy o człowieku, który pracuje. Fraza “który nie wykonuje pracy” dotyczy tych, którzy nie pełnią żadnych dobrych uczynków, by zostać sprawiedliwymi. Apostoł Paweł mówi w kolejnych wierszach: “...A wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia”.

Ten przykład grzesznika został wykorzystany dla wyjaśnienia sprawiedliwości Bożej. Co znaczy być grzesznikom? “Grzesznik” to człowiek, który nie boi się Boga i aż do śmierci prowadzi daremne życie, całkiem przeciwne sprawiedliwości. To słowo oznacza człowieka, który aż do śmierci grzeszy przed Bogiem. Człowiek naprawdę rodzi się pełny grzechu. A ponadto taka jest prawdziwa natura ludzi, prowadząca ich do kary Bożej za grzechy.

Jednakże napisano: “Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia”. Tu fraza “Temu jednak, który nie wykonuje pracy” oznacza “choć on nie jest sprawiedliwy”. Czy jesteśmy sprawiedliwi przed Bogiem? Nie, nie jesteśmy.

Pan powiada nam, grzesznikom: “Jesteście bez grzechu; jesteście sprawiedliwi”. Pan skasował zapłatę za nasze nieprawości i Sam zapłacił za nie. Czy wierzycie, że Jezus już całkiem zapłacił za grzechy? Dla wierzącego jego wiara poczytuje się mu za sprawiedliwość. “Macie rację. Wy naprawdę wierzycie w to. Jesteście moim sprawiedliwym ludem. Nie macie grzechu, ponieważ zmyłem wasze nieprawości, kiedy przyjąłem chrzest od Jana Chrzciciela i poniosłem karę na krzyżu za wszystkie wasze wykroczenia!”

Bóg zniszczył wszystkie nieczyste nieprawości tego świata dzięki chrztu Jezusa, choć cała ludzkość jest grzeszna. Bóg posłał Syna Swego Umiłowanego i zniszczył wszystkie grzechy świata Jego chrztem. On został ukrzyżowany zamiast wszystkich grzeszników. Bóg całkiem wykonał tak Prawo, które powiada, że zapłatą za grzech jest śmierć, jak i Prawo miłości Bożej. On wybawił wszystkich grzeszników od grzechów.

Bóg powiada tym, którzy wierzą, że Jezus zniszczył wszystkie nieprawości świata w rzece Jordan swoją sprawiedliwą misją dla wszystkich grzeszników: “Tak, jesteście grzeszni. Ale Mój Syn wybawił was. Jesteście zbawieni”. Więc oni zostali sprawiedliwymi, nawet jeśli są grzesznikami. Kiedy Bóg widzi wiarę ludzi w zbawienie Pańskie, On mówi, że oni, chociaż są grzesznikami, zostali Jego bezgrzesznym ludem. Błogosławieni są ci, którym Pan nie poczyta grzechu.

Bóg zapytuje nas, czy jesteśmy sprawiedliwi. “Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia”. Czy pełnimy dobre uczynki? My nie możemy pełnić dobrych uczynków i raczej tylko grzeszymy. Tymczasem Sam Bóg wybawił nas przez dar zbawienia. My wierzymy w zbawienie Pańskie, a mianowicie w chrzest i krew Jezusa!Powinniśmy żyć z wiary w zbawienie Pańskie

My wielbimy Pana i dziękujemy Mu za dar miłości i miłosierdzia zbawienia od grzechów, wiedząc, jak chętnie On zapłacił za nas, grzeszników. My nie możemy całkiem się odwdzięczyć Panu za to, że On zapłacił za nasze wykroczenia przez Swój chrzest i krzyż, jeśli przyznajemy, że jesteśmy grzesznikami przed Bogiem. Tymczasem my również nie możemy dziękować Bogu za Jego łaskę, jeśli myślimy, że jesteśmy sprawiedliwi wobec Niego.

Dla człowieka, który wierzy w Jezusa Chrystusa i uznaje się za grzesznika, jego wiara poczytuje się za sprawiedliwość. Ci, którzy wierzą w przebłaganie i karę Jezusa, które czynią ich sprawiedliwymi, otrzymują dar od Boga. Nikt nie jest sprawiedliwy, sprawiedliwy przed Bogiem, ponieważ wszyscy popełniliśmy wiele błędów, próbując żyć sprawiedliwie.

To, że człowiek nie może nie grzeszyć, dowodzi jego występności. Więc żyję z wiary w zbawienie Boże, chociaż jestem grzesznikiem. Żyć z wiary nie oznacza żyć według własnej woli. To jest konkretny tryb życia wiary dla każdego, kto został sprawiedliwym poprzez wiarę.

Dla narodzonych ponownie świętych ewangelia zbawienia Jezusa jest potrzebna co dzień. Dlaczego? Ponieważ ich uczynki na ziemi są grzeszne i oni nie mogą nie grzeszyć całe swoje życie. Każdy człowiek powinien nieść dobrą nowinę, która twierdzi, że Jezus zniszczył wszystkie grzechy świata dzięki chrztu. Sprawiedliwi powinni codziennie słyszeć i rozmyślać nad ewangelią. Wtedy ich duch zmoże żyć i ciągle się wzmacniać, jak sprężyna. “Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia”. Komu to zostało powiedziane? To zostało powiedziane wszystkim ludziom świata, w tej liczbie mnie i wam.

Biblia szczegółowo opowiada nam o tym, jak Abraham został sprawiedliwym. Dla człowieka, który wykonuje pracę, czyli dokłada starań, by się zbawić, zbawienie Boże nie jest bardzo kosztowne, on nawet może się go zaprzeć. Taki człowiek nie będzie dziękować Bogu za ewangelię. W wierszu 4 jest napisane o człowieku, który wykonuje pracę, czyli o tym, kto pełni dobre uczynki, by wejść do Królestwa Niebieskiego. Tacy ludzie nigdy nie będą dziękować Jezusowi za Jego ofiarę. Dlaczego? Ponieważ oni pracują i pełnią wiele dobrych uczynków, przynoszą modlitwy wyrażające żal za codzienne grzechy, i dlatego myślą, że ich uczynki w jakiś sposób spowodowały odpuszczenie grzechów. Oni nie dziękują Bogu za Jego bezmierną łaskę, która objawiła się nam w ewangelii. W taki sposób człowiek nie może naprawdę otrzymać daru zbawienia Bożego.

Biblia mówi: “Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia” (List św. Pawła do Rzymian 4:5). To znaczy, że Pan całkiem wybawił tych, którzy byli grzesznikami i których grzechy nie mogły być przebaczone dzięki ich własnym uczynkom. To również pokazuje nam, że łaska Boża została zwrócona do sprawiedliwych, którzy dostąpili zbawienia, osiągnąwszy przebaczenie przewinień.Ale człowiek, który wykonuje pracę, nie liczy się z Jego łaską

List św. Pawła do Rzymian 4:5 dotyczy tych, którzy wyznają Boga i wierzą w Jego słowo, jak wierzył Abraham. My wierzymy w Pana, który wybawił nas, grzeszników. Pośród chrześcijan istnieją dwa rodzaje ludzi: ci, którzy jeszcze pełnią dobre uczynki, by otrzymać odpuszczenie grzechów, oraz ci, którzy zostali całkiem uwolnieni od grzechów. W wierszu 4 napisano: “Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności”. Czyli ci, którzy dokładają własnych starań, zaprzeczają łasce odpuszczenia grzechów, ponieważ przychodzą do Boga ze swoimi uczynkami, chociaż wierzą w Jezusa.

Ludzie nie mogą nie pozostawać grzesznikami, ponieważ oni proponują Bogu swoje uczynki. Doktryna usprawiedliwienia to doktryna chrześcijańska, która twierdzi, że wierzący może i powinien ciągle, krok za krokiem, wzrastać w świętości aż do śmierci; w taki sposób to prowadzi wierzących do zaprzeczania darowi przebaczenia przewinień i działania przeciwko Bogu. Biblia nie uczy, że człowiek zostaje sprawiedliwym po trochu. Ci, którzy próbują odnaleźć świętość przez dobre uczynki i modlitwy o odpuszczenie grzechów oraz przez oczyszczenie swego brudu, są ludźmi, którzy wykonują pracę. To ludzie, którzy zasługują na piekło jako kapłanie szatana. Ich nie można uważać za sprawiedliwych, ponieważ oni zaprzeczają łasce Pana.

Nikt z nas nie jest sprawiedliwy. Tymczasem wielu ludzi dzisiaj wierzy i idzie w błędnym kierunku. Oni wierzą, że ich codzienne grzechy zostają przebaczone dopiero wtedy, kiedy oni codziennie się modlą w kajaniu, wiedząc przy tym, że Jezus zmył wszystkie ich przeszłe nieprawości. Oni tak postępują, ponieważ myślą, że wszystko jedno nie są bardzo sprawiedliwi. Oni chlubią się swoją dobrocią i czystością przed Bogiem. W rezultacie nie otrzymają odpuszczenia grzechów, które jest darem Bożym.Kto jest błogosławiony?

Święci, uwolnieni od wszystkich grzechów, zostali sprawiedliwymi, mając wiarę w Jezusa. Oto odpowiedź na pytanie, kto z ludzi może zostać sprawiedliwym: ten, kto dobrze zna swoje niedoskonałości i nie może nieustannie przynosić Bogu modlitw wyrażających żal za grzechy, może zostać sprawiedliwym poprzez wiarę. Jedynie ci, którzy nie szczycą się dobrymi uczynkami, modlitwami, swoją dobrocią, oraz ci, którzy są ubodzy w duchu, otrzymają od Jezusa dar odpuszczenia grzechów. Właśnie oni zostaną sprawiedliwymi. Ci ludzie nie pełnili dobrych uczynków przed Bogiem.

Oni jedynie szczerze wyznali swoje grzechy, mówiąc: “Zgrzeszyłem. Jestem grzesznikiem i po śmierci koniecznie musiałbym pójść do piekła”. Dopiero wtedy Jezus Chrystus da im dar pełnego zbawienia, które On spełnił. Wiara w to, że Pan przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan, by wymazać wszystkie nasze wykroczenia, i został ukrzyżowany, prawdziwie pozwala grzesznikom otrzymać zbawienie od wszystkich przewinień w ich sercach. Oni przyodzieli się w błogosławieństwo dzieci Bożych. Oto dar Boży grzesznikom, by oni zostali zbawieni od wszystkich grzechów przed Bogiem. Jestem wdzięczny Panu Jezusowi Chrystusowi, za to, że On uwolnił mnie od całkowitej zagłady.

 

W wierszu 6 Apostoł Paweł opisuje człowieka, błogosławionego przez Boga “niezależnie od uczynków”. On wyjaśnia trzy kolejne fragmenty, dotyczące “uczynków”. Wpierw “ten, który pracuje”, następnie “ten, który nie wykonuje pracy” i wreszcie “niezależnie od uczynków”. Biblia mówi: “Zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków: Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu!” (List św. Pawła do Rzymian 4:6–8). To, że “Pan nie poczyta grzechu” nie oznacza, że Bóg będzie uważać człowieka za bezgrzesznego, chociaż ten człowiek ma grzech, ale to, co On naprawdę miał na widoku, a mianowicie, że człowiek naprawdę nie ma grzechu.

Bóg powiada o błogosławieństwie ludzkości. Ludzie, którzy otrzymali przebaczenie wszystkich swoich grzechów, są naprawdę szczęśliwi, nieprawdaż? Nikt nie może być szczęśliwszy zamiast nas z wami. Nikt nie może być człowiekiem szczęśliwszym za tego, który otrzymał przebaczenie wykroczeń. To znaczy, że każdy człowiek, który ma grzech, nawet najmniejszy, jak ziarnko gorczycy, będzie osądzony przez Boga i nigdy nie zmoże być szczęśliwy. Tymczasem sprawiedliwi są szczęśliwi, ponieważ oni mają przebaczenie przewinień. Bóg mówi: “Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu!” (List św. Pawła do Rzymian 4:8)

“Których grzechy zostały zakryte” oznacza, że Pan zmył wszystkie grzechy ludzkości. Dawid również powiedział: “Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone”. Błogosławieni ci, których grzechy są przebaczone, chociaż oni codziennie grzeszą. Sprawiedliwi, którzy otrzymali przebaczenie wykroczeń, zostali zbawieni od swoich odwiecznych grzechów dzięki Jezusowi Chrystusowi. Sprawiedliwi są naprawdę szczęśliwi.Błogosławieni, których nieprawości zostały odpuszczone

Po drugie, kto może być szczęśliwy? “Błogosławieni... których grzechy zostały zakryte”. My zawsze grzeszymy, jednak to, że nasze grzechy są przebaczone, oznacza, że Jezus zniszczył wszystkie nasze nieprawości przez Swój chrzest i ukrzyżowanie. Więc czy Bóg Ojciec będzie nas sądzić? Czy naprawdę wszystkie wykroczenia grzeszników są przebaczone? Nie będziemy sądzeni, ponieważ Jezus zmył wszystkie nasze grzechy, przelał swoją krew na krzyżu i umarł za nas, a my umarliśmy razem z Nim.

Błogosławieni ci, których grzechy są przebaczone. Śmierć, która jest zapłatą za grzech, nie upadnie na nas, ponieważ Jezus zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój Chrzest. Alleluja! Jesteśmy szczęśliwi. Czy mamy grzech? Nie. Ci, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew, nie wiedzą o tym, że wszystkie nieprawości świata zostały na Niego złożone, kiedy On przyjął chrzest w rzece Jordan, zawsze będą mieć grzech w sercu, nawet jeśli żarliwie wierzą w Jezusa.

Tymczasem ci, którzy poznali prawdę zbawienia i wierzą w nią, nie mają grzechu. Błogosławieni ci, których grzechy są przebaczone. Błogosławieni ci, którzy złożyli wszystkie swoje grzechy na Jezusa Chrystusa w tym momencie, kiedy On przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Kto więc jest naprawdę szczęśliwy w tym świecie? Błogosławieni ci, którzy mają Zbawiciela, bez względu na ich niemocy. Błogosławieni ci, którzy wierzą w Jezusa, Zbawiciela, który zmył wszystkie ich nieprawości, w tej liczbie nawet najmniejsze wykroczenia, i który został ukrzyżowany zamiast nich.Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu

Błogosławieni ci, którzy wierzą w prawdę zbawienia i mają dobrego pasterza. Po trzecie, Dawid powiedział: “Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu!” (List św. Pawła do Rzymian 4:8).

Ci, którzy mają odpuszczenie grzechów, są sprawiedliwi, nawet jeszcze będąc słabymi. Nasze ciało pozostaje słabe, chociaż jesteśmy sprawiedliwi dzięki wierze. Czy Pan zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest? Czy uważa nas Pan za zasługujących na potępienie? Nie. Pan nie uważa, że powinniśmy ponieść karę, bez względu na naszą słabość i niedoskonałość. Dlaczego Pan nie obwinia nas o grzech? Ponieważ On już poniósł karę za nasze nieprawości i został osądzony za nas. Pan nie pamięta grzechów tym, którzy zostali sprawiedliwymi dzięki wierze, nie uważa, że muszą zostać ukarani.

Błogosławiony ten, kto został sprawiedliwym poprzez wiarę. Błogosławiony człowiek, który urodził się ponownie z wody i Ducha (Ew. św. Jana 3:5). My często pragniemy świeckich rzeczy i tracimy błogosławieństwo Boże, zapomniawszy o tym, że Bóg wybawił i błogosławił nas. My będziemy przeciwdziałać Bogu, jeśli zgubimy Jego łaskę. Powinniśmy nieść Bożą łaska w naszym umyśle. Zbawienie Boże jest wewnątrz wierzących.

Duch Święty żyje w tych, których grzechy już zostały zmyte. Jedynie sprawiedliwi nie będą osądzeni przez Boga. Błogosławieni ci, którzy nie będą osądzeni przez Boga. Błogosławieni ci, których Bóg nie osądzi ani w tym świecie, ani w Królestwie Niebieskim. Dlaczego? Ponieważ Bóg uważa ich za sprawiedliwych, którzy otrzymali Jego miłość i zostali Jego dziećmi.Jesteśmy błogosławieni dzięki wierze

Błogosławieni ci, którzy zostali sprawiedliwymi dzięki wierze. Czyż narodzeni ponownie są błogosławieni przed Bogiem? – Tak, są. Apostoł Paweł powiedział: “Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (I List Pawła do Tesaloniczan 5:16–18). On był błogosławiony dzięki wierze jako potomek Abrahama, patriarchy wiary. My również jesteśmy potomkami Abrahama. Podobnie jak my, Abraham odnalazł zbawienie dzięki wierze w słowo Boże. Bóg powiedział Abrahamowi: “Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita” (I Księga Mojżeszowa 15:1).

Ale Abraham powiedział: “O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer”. Następnie Abraham powiedział: “Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą.” Ale usłyszał słowa: “Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził”. Następnie On polecił mu wyjść z namiotu i rzekł: “Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić; potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo”. Tak Abraham uwierzył w słowo Boże.

Czy możecie uwierzyć w słowo Boże, jak uwierzył Abraham? Czy ludziom nie wydaje się to niemożliwe? Żona Abrahama była zbyt stara, by urodzić syna. Tymczasem Abraham uwierzył w słowo Boże, już nie mając żadnej nadziei. Dlatego Abraham został uznany za sprawiedliwego przed Bogiem.

Jezus zmył wszystkie nasze wykroczenia. Jezus wziął na Siebie wszystkie nieprawości ludzkości przez Swój chrzest i poniósł karę za nas, przelał Swoją drogocenną krew. Zostaliśmy dziedzicami Abrahama, osiągnąwszy odpuszczenie grzechów i zbawienie Boże, ponieważ byliśmy grzesznikami, podczas gdy inni wcale nie wierzyli. Biblia mówi: “To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi!” (I List św. Pawła do Koryntian 1:25). Bóg czyni Swoimi dziećmi tych, którzy wierzą w ewangelię Bożą, dzięki ich wierze w chrzest (wodę) i krzyż (krew) Jezusa. Człowiekowi to może się wydać niemądre, jednak zbawienie Boże i Jego mądrość odpuszczenia grzechów są właśnie takie. Człowiekowi to może się wydać niemądre, jednak Bóg po prostu darował grzesznikom zbawienie od wszystkich ich grzechów.

 

Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Jezus przyzwał jednego z dziesięciu tysięcy ludzi z czterech końców świata, błogosławił i wybawił ich, a oni Go wielbili. Czy zostaliśmy błogosławieni, czy nie? Tak, zostaliśmy błogosławieni. Nie zapominajcie o tym, że to się stało nie dzięki waszym uczynkom. Jesteśmy błogosławieni, ponieważ uwierzyliśmy w błogosławieństwo, które Pan darował nam, ponieważ On dał nam wiarę przez Swoje słowo. Bóg uczynił nas Swoimi dziećmi, przyszedłszy przez wodę, krew i Ducha (I List św. Jana 5:4–8), i ponieważ On darował nam Swoją miłość.

Jesteśmy błogosławieni, nawet jeśli żyjemy na tej ziemi z wielu niemocami. Jestem naprawdę wdzięczny Bogu. On dał nam Swoje bezcenne błogosławieństwo, nie poczyta nam grzechu, przebaczył wszystkie nasze bezprawie i usprawiedliwił nas, nawet jeśli jesteśmy grzesznikami i nie możemy samodzielnie się uświęcić. Jesteśmy błogosławieni i obdarzeni zbawieniem tylko dzięki naszej wierze.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.