" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Kto Narodził się z Boga?

 

< 1 List św. Jana 5:4-8 >

“Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.”Ludzie, którzy się z Boga narodzili, przemagają świat


W dzisiejszym urywku z Pisma Świętego, w 1 Jana 5:4-8, apostoł Jan mówi, że wiara, która zwycięża świat, to wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat “nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi.” Tu Jan wyraźnie mówi nam, że ewangelia wody i Ducha to jedyna prawdziwa ewangelia, którą Pan spełnił, złożywszy w ofierze własne ciało.

Kiedy apostoł Jan mówi: “Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat” (1 List św. Jana 5:4), słowo “świat” oznacza grzech. Ponieważ diabeł zarządza tym światem (List św. Pawła do Efezjan 2:2), w Piśmie Świętym słowo “świat” często jest wykorzystywane jako synonim słowa “grzech”. Śmierć panuje nad całą ludzkością poprzez grzech, przecież grzech oddziela nas od Boga, źródła życia (List św. Jana do Rzymian 5:12-17).

A jednak Bóg tak nas umiłował, że oddał Swego Syna jednorodzonego, i Jego Syn Jezus Chrystus zbawił nas od wszystkich naszych grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew, jako w swego Pana i Zbawiciela? Urywek z Świętego Pisma “Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha” oznacza, że przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i przelawszy Swoją krew na Krzyżu, Jezus Chrystus dał nam przebaczenie grzechów.

Prawdziwa ewangelia wody i Ducha wyraźnie pokazuje nam, w jaki sposób zostało spełnione nasze przebaczenie grzechów. Zbawienie, które otrzymujemy, zostało spełnione poprzez przyjście Jezusa na ten świat w ludzkim ciele, Jego chrzest od Jana Chrzciciela, śmierć i przelanie krwi na Krzyżu, a także poprzez Jego zmartwychwstanie.

Tu “woda” oznacza chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela (Ewangelia św. Mateusza 3:15; 1 List św. Piotra 3:21). A ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, Jezus, który wziął na Siebie wszystkie grzechy świata w Swoim chrzcie, musiał przyjąć potępienie za wszystkie grzechy świata. Dlatego On został ukrzyżowany, przelał krew i umarł. Więc to, że “Jezus przyszedł poprzez krew” oznacza, że On zapłacił za wszystkie nasze grzechy Swoją krwią na Krzyżu.

Moi bracia chrześcijanie, teraz odkrywacie ewangelię wody i Ducha, którą Pan Jezus dał nam w Prawdzie wody i krwi. Teraz mocno trzymamy się wiary w Jezusa Chrystusa, a On został życiem dla nas wszystkich w wodzie i we krwi. Musimy słuchać Słowa Prawdy, która naprawdę daje nam życia, Prawdy ewangelii wody i Ducha.

W Pierwszym Liście św. Jana 5:6 napisano: “Duch daje świadectwo, bo < Duch > jest prawdą.” Tu “Duch” oznacza Boga. Dla nas Trójjedyny Bóg to Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty. Bóg Ojciec zaplanował nasze zbawienie. Bóg Syn spełnił ten plan przez wodę i krew. A Duch Święty świadczy o Prawdzie w zbawieniu Bożym.

Dzieła Boże w czasach Nowego Testamentu to kazania i czyny Jezusa Chrystusa, a także świadczenia Ducha Świętego o nich. Musimy wierzyć, że Bóg uwolnił nas od wszystkich grzechów świata poprzez wodę, krew i Ducha Świętego. Możemy oczyścić się z naszych grzechów tylko poprzez wiarę w Syna Bożego, który przyszedł na ten świat w ludzkim ciele, przyjął chrzest i przelał krew na Krzyżu, aby zmyć wszystkie nasze grzechy. Ewangelia zbawienia naszego Pana jest dla nas prawdziwą ewangelią, która przyszła poprzez wodę, krew i Ducha. Dlatego nazywając Jezusa Chrystusa “naszym Panem”, mówimy: “Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem, Ty zbawiłeś mnie od wszystkich grzechów.”

Kiedy się dzielimy Prawdą ewangelii wody i Ducha oraz jej słuchamy, czytając Biblię, musimy razem wyznawać słowa Pisma Świętego, razem myśleć o nich i przyjmować je w jedynej wierze. Kazania tylko o świeckich błogosławieństwach nie mogą być poprawne.

Wielu ludzi żyje w codziennych grzechach. Apostoł Jan mówi nam, że możemy “zwyciężyć świat”, ponieważ możemy pokonać wszystkie grzechy.

Wtedy możecie spytać: “Jak potrafimy zwyciężyć grzech?” Możemy pokonać grzech, ponieważ oczyściliśmy się ze wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Nasze podejście do wiary w Słowo ewangelii wody i Ducha istotnie się różni od wierzeń tych, którzy mówią, że człowiek może pokonać grzech, nie popełniając go. Więc musicie zrozumieć, że tu nie mam na myśli, że wierzący w Słowo ewangelii wody i Ducha nie grzeszą w swoim życiu.

Przezwyciężamy grzech, ponieważ wierzymy w naszego Pana, który zmył wszystkie nasze grzechy, i w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Oczyściwszy się ze wszystkich swoich grzechów poprzez naszą wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha, możemy uniknąć kary poprzez tę wiarę.

Wszyscy jesteśmy ludźmi, i dlatego mamy ciało. Właśnie dlatego nie możemy żyć, nie popełniając żadnego grzechu. Przebywając w stanie wielkiego natężenia psychologicznego, większość z nas skłonna gniewać się w różnych okolicznościach bez żadnej przyczyny. Grzeszymy w tym świecie, ponieważ nasze ciała są niedoskonałe. Przez swoje grzeszne ciała nie możemy nie zawstydzić się przed Bogiem. A jednak, uwierzywszy w Słowo ewangelii wody i Ducha, uwolniliśmy się od wszystkich naszych grzechów. Więc możemy zwyciężyć świat.

Musimy poznać Prawdę, która oczyszcza nas ze wszystkich grzechów naszych serc, myśli i czynów. Przy pomocy ewangelii wody i Ducha nasz Pan zmył wszystkie nasze grzechy i dał nam przebaczenie grzechów, które nas prowadzi do życia wiecznego. Żyjąc w tym świecie musimy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, w Prawdę, która zmywa grzechy. W ten sposób możemy pokonać ten świat.

W czasach Noego Bóg postanowił sądzić ludzkość za jej grzechy. A jednak po to, aby darować sprawiedliwej rodzinie Noego Swoje miłosierdzie w łasce zbawienia, Bóg rozkazał Noemu zbudować arkę. To miało na celu objawić Jego plan zbawienia ludzkości od grzechów.

Dla zbudowania arki Bóg rozkazał Noemu wykorzystać “drzewo żywiczne” i “powlec je smołą wewnątrz i zewnątrz” (I Księga Mojżeszowa 6:14). Kiedy Noe łączył deski żywiczne, budując arkę, między deskami były odstępy. Było jasne, że woda przeniknie przez te odstępy. Najważniejsza w łodzi jest wodoodporność. Dlatego Bóg rozkazał Noemu powlec arkę smołą wewnątrz i zewnątrz.

To, że Noe powlekł arkę smołą, jest podobne do Prawdy przebaczenia grzechów, którą nasz Pan dał nam poprzez naszą wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha. Grzeszymy wewnątrz i zewnątrz, czyli w swoich sercach i swoim ciałem. Podobnie jak Noe powlekł arkę smołą wewnątrz i zewnątrz, tak musimy oczyścić się wewnątrz i zewnątrz poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha. Więc po to, aby otrzymać pełne przebaczenie grzechów, musimy uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Smołą duchową, którą dziś Bóg dał nam, jest Prawda ewangelii wody i Ducha.

Jak już wcześniej powiedziałem, grzeszymy przed Bogiem od narodzenia aż do swego ostatniego oddechu. Mając ciało, nie możemy żyć bez grzechu. Nasze ciała tak przyzwyczaiły się do grzechu, że nie możemy pozbyć się swoich grzesznych przyzwyczajeń aż do dnia śmierci. Więc, jeśli nie wierzymy w ewangelię wody i Ducha, to nie możemy uwolnić się od grzechów. Cała ludzkość grzeszy, ponieważ cielesne serca ludzi wydają żądze cielesne. Właśnie dlatego musimy jeszcze silniej wierzyć w ewangelię wody i Ducha.

A jednak nawet wierzący w ewangelię wody i Ducha nie powinni zapominać, że oni również są istotami, które nie mogą nie grzeszyć. Ale wierzący w ewangelię wody i Ducha są bezgrzeszni poprzez swoją prawdziwą wiarę w tę istną ewangelię, która jest z Boga.

Ewangelia św. Mateusza mówi nam o 12 rodzajach grzechów ludzi, którzy grzeszą od pierwszego dnia swego życia na ziemi i aż do dnia, kiedy odchodzą z tej ziemi: “Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym” (Ewangelia św. Marka 7:21-23). Złe myśli z serca człowieka rozpowszechniają się na jego umysł, i jeśli człowiek nie może kontrolować własnych złych myśli, to wprowadza je w życie. Dlatego Pan powiedział, że to, co pochodzi z serca człowieka, czyni go nieczystym.

Człowiek nie może przestać grzeszyć, przecież ma żądze cielesne, a jednak Bóg uczynił wierzących w ewangelię wody i Ducha Swoim własnym ludem. Często wpadamy w grzech, zaczynamy od grzechu i żyjemy w grzechach. Ludzie zawsze grzeszą. Wielu ludzi popełnia różne grzechy, ponad 12 rodzajów grzechów, w ciągu nawet jednego dnia, pragnąc zaspokoić żądzę swojego ciała. A niektórzy jakiś czas grzeszą tylko w swoich sercach tymi dwunastu grzechami, i wprowadza je w życie kilka razy w miesiącu. A jeszcze inni, którzy uznali Jezusa za Zbawiciela, co dzień popełniają mnóstwo grzechów.

Bez względu na to, że żyjemy z grzechami w naszych sercach i czynach, możemy oczyścić się ze wszystkich tych grzechów. Wierząc w ewangelię wody, krwi i Ducha, którą Bóg dał nam, możemy od razu oczyścić się z naszych grzechów. Możemy zmyć wszystkie swoje grzechy poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który jest bohaterem ewangelii wody i Ducha, jako w swego Zbawiciela. A zaraz popatrzmy na te urywki z Biblii, które objaśniają, jak Jezus zmył nasze grzechy Swoim przyjściem na ten świat.

Prawda polega na tym, że Jezus zmył nasze grzechy, przyszedłszy poprzez wodę, krew i Ducha. Właśnie to jest ewangelia wody i Ducha, która ma moc przebaczenia grzechów. Właśnie dlatego, że Jezus Chrystus dobrze wiedział nasze wady i słabość, On uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów i uczynił nas Swoimi dziećmi. Więc zamiast starać się schować swoje grzechy, najpierw powinniście wyznać te grzechy przed Bogiem. A wówczas musicie iść za ewangelią wody i Ducha. Zmożecie spotkać Prawdę, która na zawsze da wam przebaczenie grzechów, jeśli uwierzycie w Słowo ewangelii wody i Ducha. Jeśli wyznajemy swoje grzechy, które popełniliśmy przez naszą słabość, i wierzymy w Słowo ewangelii wody i Ducha, to otrzymamy przebaczenie grzechów. Oprócz tego, otrzymamy nowe życie i wzmocnimy się duchowo.

Biblia mówi nam o Chrzcie Jezusa Chrystusa od Jana Chrzciciela jak o Prawdzie, która nas zbawia od wszystkich naszych grzechów. Popatrzmy na Prawdę wody i Ducha w Biblii.Czy Jezus zabrał grzechy świata przez chrzest od Jana Chrzciciela?


W Ewangelii według św. Mateusza 3:13-17 napisano, że Jezus przyszedł do Jana na rzekę Jordan, aby przyjąć od niego chrzest. Wtedy Jezus miał 30 lat. Wpierw Jan nie chciał ochrzcić Jezusa, mówiąc: “To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” (Ewangelia św. Mateusza 3:14), ponieważ wiedział, że Jezus to prawdziwy Bóg. Wtedy Jezus powtórnie rozkazał Janowi: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15).

Jezus musiał spełnić całą sprawiedliwość Bożą, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela pod wyglądem nałożenia rąk. Dla Jezusa sprawiedliwością Bożą było wziąć na Siebie grzechy świata poprzez chrzest. Ten historyczny moment, kiedy Jezus schylił Swoją głowę przed Janem Chrzcicielem, a Jan Chrzciciela ochrzcił Jezusa przez nałożenie rąk na Jego głowę, był zadziwiającym wydarzeniem w całej historii tego wszechświata. Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, ponieważ tylko w taki sposób On mógł spełnić sprawiedliwość Bożą.

Jezus Chrystus, Syn prawdziwego Boga, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby grzechy świata raz na zawsze zostały złożone na Niego. Więc Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. A także, jak jest napisano: “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (List św. Jana do Rzymian 6:23), Jezus został ukrzyżowany i przelał Swoją kosztowną krew na Krzyżu, aby zapłacić zamiast nas cenę wszystkich naszych grzechów. To wydarzenie jest Prawdą wiecznego przebaczenia grzechów, którą nazywamy ewangelią wody i Ducha. Chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela i Jego krew na Krzyżu zostały największymi wydarzeniami naszego zbawienia.

Po tym jak Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, On wyszedł z wody. Wtedy Niebiosa otworzyły się Jezusowi i On ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: “Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Ewangelia św. Mateusza 3:17).

Na pewno właśnie poprzez chrzest Jezus mógł we właściwy sposób wziąć na Siebie grzechy świata. Musimy studiować słowa Pisma Świętego Starego Testamentu, aby zrozumieć konieczność chrztu Jezusa, który On przyjął od Jana Chrzciciela.

Bóg ustalił system ofiar, aby każdy człowiek czasów Starego Testamentu mógł złożyć swoją ofiarę w przybytku. Innymi słowy, oni musieli składać ofiary, aby odpokutować za swoje grzechy, które są przeszkodą dla ich stosunków z Bogiem. Więc w czasach Starego Testamentu ludzie mogli ponownie pogodzić się z Bogiem przez ofiary za grzechy, które składano poprzez nałożenie rąk i przelanie krwi zwierząt. Bóg chciał owcy lub kozła bez skazy dla ofiary za grzechy.Przez nałożenie rąk Jana wszystkie grzechy ludzkości zostały złożone na Jezusa


W III Księdze Mojżeszowej 4:1-4 napisano: “Pan tak powiedział do Mojżesza: To powiedz Izraelitom: Jeżeli kto przez nieuwagę zgrzeszy przeciwko jednemu z przykazań Pana, zabraniających jakiejś czynności, to jest postąpi wbrew jednemu z przykazań: jeżeli ten grzech popełni namaszczony kapłan, tak że jego wina spada na lud, to złoży Panu jako ofiarę przebłagalną za grzech, który popełnił, młodego cielca bez skazy. Przyprowadzi cielca przed wejście do Namiotu Spotkania, przed Pana, położy rękę na głowie cielca, i zabiją cielca przed Panem.”

Ofiara pojednania, ofiara za grzechy i ofiara całopalna – wszystkie te ofiary pozwalały ludziom Starego Testamentu pogodzić się z Bogiem.

III Księga Mojżeszowa 4:27-31 przytacza konkretny przykład ofiary za grzechy: “Jeżeli jakiś człowiek spośród ludu ziemi zgrzeszy przez nieuwagę, przestąpi jedno z przykazań Pana i w ten sposób zawini, i jeżeli zwrócę mu uwagę na jego grzech, który popełnił, to przyprowadzi w darze za swój grzech kozę bez skazy. Następnie włoży rękę na głowę ofiary przebłagalnej i zabije ją na miejscu przeznaczonym dla ofiary całopalnej. Kapłan umoczy palec we krwi i pomaże nią rogi ołtarza ofiar całopalnych. Całą resztę krwi wyleje na podstawę ołtarza. Potem oddzieli cały tłuszcz, tak jak był oddzielony tłuszcz ofiary biesiadnej. Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu jako miłą woń dla Pana. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za niego i grzech będzie mu odpuszczony.”

Ten urywek z Pisma Świętego mówi nam o tym, jak każdy zwykły człowiek mógł otrzymać przebaczenie grzechów przed Bogiem. Podobnie jak w poprzednim urywku, ten człowiek musiał przynieść zwierzę (kozę) bez skazy i położyć ręce na jego głowę, aby przekazać mu wszystkie swoje grzechy. Wtedy trzeba było podciąć gardło zwierzęciu całopalnemu, aby przelać jego krew. A wówczas dać krew kapłanowi, kapłan więc musiał złożyć ofiarę zamiast ludzi: kapłan musiał wziąć część jej krwi, palcem pokropić nią rogi ołtarza całopalenie i wylać resztę krwi do podstawy ołtarza; on musiał podciąć ofierze gardło i spalić jej ciało i tłuszcz jako miłą woń dla Pana. Więc zwykli ludzie mogli we właściwy sposób odpokutować za swoje grzechy i otrzymać przebaczenie grzechów przed Bogiem.

Taką ofiarę składano wówczas, kiedy ludzie uświadamiali sobie swoje grzechy przed Bogiem oraz innymi ludźmi. Bóg dał Izraelitom Swoje Prawo, aby potrafili uświadomić sobie swoje grzechy. To jest główne mianowanie Jego Prawa i przykazań (List św. Jana do Rzymian 3:20).

Tu przykazania oznaczają to, co Bóg rozkazał i zakazał nam robić. Złamać jakieś z tych przykazań oznacza zgrzeszyć.

Wszystkie przykazania Boże można podzielić na dwie kategorie: to, co wolno robić, oraz to, czego robić nie wolno. Bóg rozkazał nam: “Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie” (II Księga Mojżeszowa 20:3), ale mieliśmy wiele innych bogów. W moim kraju, w Korei, jest wiele religii i bogów. Oprócz tego, bardzo wielu ludzi przez dłuższy czas służyło duchom swoich przodków. Animizm i panteizm były zwykłymi zjawiskami prawie we wszystkich grupach etnicznych. Ludzie, którzy żyją w górskiej miejscowości, wierzą w górskich bogów, podczas gdy lud Oceanii służy swoim bogom oceanów. Krótko mówiąc, takie religie to nic innego tylko wymyślone przez nas samych nieprawdziwe bogi. Każda grupa etniczna wymyśliła swoje bogi i wierzyła w nie.

A jednak Bóg, w którego my wierzymy, różni się od bogów, które sobie wymyślił lud tego świata. Wszystkie stworzenia zostały stworzone przez Boga. A jednak niektórzy ludzie, patrząc na ogromną skałę, mówią: “Od dziś ty jesteś moim bogiem. Pobłogosław mnie.” Oto przykład wymyślonej przez człowieka religii. Wielu ludzi wymyśliło mnóstwo różnych religii. Wara w nieprawdziwe religie to naruszenie pierwszego przykazania przed Bogiem.

Gdybyśmy mówili o oddawaniu czci idolom, można byłoby opowiedzieć wiele historii. W naszych czasach dzieci szaleją za popularnymi piosenkarzami. Widząc ich nawet na dużej odległości, po prostu wariują i krzyczą. To jasne, że nastolatkowie mogą zachwycać się czymś albo kimś, przecież wielu z nas również to przeżyło. To może być normalne zjawisko. Ale problem polega na tym, że młodzież, która musi rozpaczliwie szukać Boga, zachwyca się popularnymi piosenkarzami. Czyż to nie oddawanie czci idolom?

My z wami nie możemy przestrzegać wszystkich Dziesięciu Przykazań. Żadnego dnia nie możemy całkiem przestrzegać wszystkich tych Dziesięciu Przykazań. Człowiek nie może przeżyć nawet jednego dnia, nie złamawszy żadnego przykazania. A jeśli jakiś człowiek może przestrzegać 99.9% przykazań przez całe życie, a jednak złamie tylko 0.1% przykazań, to będzie to samo co naruszyć 100% przykazań. Wszyscy zaczynamy grzeszyć, skoro wychodzimy z łona matki. Dlatego jesteście grzesznikami przed Bogiem.

Po tym jak Dawid wziął sobie Batszebę, żonę Uriasza, on popełnił morderstwo przed Bogiem. Innymi słowy, Dawid popełnił cudzołóstwo, i po to, aby ukryć ten fakt, Dawid posłał męża Batszeby na wojnę, i w ten sposób pośredni zabił go. Wziąwszy żonę innego mężczyzny, on popełnił kradzież. A skoro Dawid tak mocno miłował Batszebę, że posłał jej męża na śmierć, on również popełnił zabójstwo. I nawet wówczas Dawid starał się oszukać Boga i Jego sług. Możemy powiedzieć, że Dawid naruszył wszystkie Dziesięciu Przykazań Bożych.

Apostoł Jakub powiedział: “Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie” (List św. Jakuba 2:10). W Liście do Galacjan apostoł Paweł powiedział: “Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa” (List św. Pawła do Galacjan 3:10). Więc Biblia mówi, że wszyscy bez wyjątku ludzie zgrzeszyli przeciw Bogu.

W III Księdze Mojżeszowej 4:27-28 napisano: “Jeżeli jakiś człowiek spośród ludu ziemi zgrzeszy przez nieuwagę, przestąpi jedno z przykazań Pana i w ten sposób zawini, i jeżeli zwrócę mu uwagę na jego grzech, który popełnił, to przyprowadzi w darze za swój grzech kozę bez skazy.”

Lud Izraela grzeszył mimo woli. Wpierw oni nawet nie wiedzieli, że grzeszyli. Ale prędzej czy później zrozumieli przed Prawem Bożym, że zgrzeszyli przeciwko Bogu. Więc musieli składać ofiary za grzechy przed Bogiem.

Grzesznik musiał przynieść kozła albo owcę jako ofiarę za grzechy. Podczas tej ofiary było ważne położyć ręce na głowę zwierzęcia całopalnego i zabić je, aby przelać swoją krew. Wtedy on dawał krew odpowiedzialnemu kapłanowi. Bóg przygotował tę metodę oczyszczenia i uwolnienia grzeszników od grzechów poprzez ofiarę.“Włoży rękę na głowę ofiary przebłagalnej i zabije ją na miejscu przeznaczonym dla ofiary całopalnej” (III Księga Mojżeszowa 4:29)

W III Księdze Mojżeszowej 4:30-31 napisano: “Kapłan umoczy palec we krwi i pomaże nią rogi ołtarza ofiar całopalnych. Całą resztę krwi wyleje na podstawę ołtarza. Potem oddzieli cały tłuszcz, tak jak był oddzielony tłuszcz ofiary biesiadnej. Kapłan zamieni to w dym na ołtarzu jako miłą woń dla Pana. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za niego i grzech będzie mu odpuszczony.”

Podczas tak ofiary pojednania, jak i ofiary za grzech, grzesznik musiał położyć ręce na głowę ofiary. Przyczyną nałożenia rąk na ofiarę było to, że grzechy grzeszników należało przekazać ofierze. Po tym jak grzechy przechodziły z grzesznika na ofiarę, trzeba było podciąć ofierze gardło, aby przelać jej krew. Krew, o której mówi ten urywek: “umoczy palec we krwi i pomaże nią rogi ołtarza ofiar całopalnych”, jest sednem wszystkiego życia. W czasach Starego Testamentu Bóg uważał człowieka za bezgrzesznego, przyjąwszy jego należną ofiarę za grzechy.

Jezus Chrystus, Bóg w ludzkim ciele, wziął na Siebie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest. Zamiast nas On przelał krew i umarł na Krzyżu. On zmartwychwstał i został naszym Panem Zbawicielem. Ze swojej strony my powinniśmy wierzyć w tę Prawdę.

Bóg jest sprawiedliwy i miłujący. Chociaż Bóg jest Bogiem miłości, On również jest Bogiem sprawiedliwości, i dlatego musi sądzić tych, którzy nie wierzą w Niego nawet po tym jak On zmył wszystkie nasze grzechy Swoją miłością Prawdy. Niektórzy ludzie narzekają, że Bóg jest niesprawiedliwy, stronniczy i nieuczciwy, ale te twierdzenia są dalekie od prawdy. Nasz Pan to sprawiedliwy Zbawiciel. Zgodnie z obietnicą systemu ofiar Bóg Ojciec przygotował Jezusa Chrystusa jako wieczną ofiarę, aby raz na zawsze zmyć wszystkie nasze grzechy. Przyjąwszy chrzest, Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. A Bóg Ojciec posłał Swojego Syna na Krzyż, aby Jezus mógł umrzeć jak ofiara, przelawszy na nim krew. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa teraz każdy, kto wierzy w tę Prawdę, może otrzymać przebaczenie grzechów i nowe życie. Więc teraz Bóg oczyszcza nasze grzechy przy pomocy chrztu Jezusa, Baranka Bożego, i Jego krwi na Krzyżu. Pan zmył wszystkie nasze grzechy w sposób sprawiedliwy, a wierzący w tę Prawdę uwalniają się od grzechów świata w Nim, prawdziwym i jedynym Bogu.

Wzrost długu na karcie kredytowej może być wspólnym problemem socjalnym każdego społeczeństwa. To może zwiększyć liczbę ludzi, popełniających samobójstwa, dostających złe raporty kredytowe i chowających się w różnych miejscach przez swoje długi. Przypuśćmy, że człowiek jest bliski bankructwa. Wtedy towarzysz, który bardzo kocha tego dłużnika, spłaca wszystkie jego długi zamiast niego. Czy ten człowiek wciąż będzie mieć ten dług? Bynajmniej.

Tak samo nasz Pan, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją kosztowną krew na Krzyżu, raz na zawsze spłacił wszystkie nasze długi grzechów. Nasz Pan całkiem oczyścił nas ze wszystkich naszych grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha. Człowiek ma zostać skazany za swoje codzienne grzechy. A jednak Bóg Ojciec posłał naszego Pana Jezusa, uczyniwszy Go ofiarą zamiast nas. Przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją kosztowną krew na Krzyżu, Jezus od razu zmył wszystkie grzechy świata i uczynił nas dziećmi Bożymi. Oto Prawda i sprawiedliwa miłość Boża.

W Dniu Przebłagania Arcykapłan miał położyć ręce na głowę kozła odpuszczenia i zabić go, aby przelać jego krew (III Księga Mojżeszowa 16). A propos, wspólnym mianownikiem dla ofiar Starego Testamentu było przełożenie grzechów na ofiarę przez nałożenie rąk i przelanie krwi ofiary, którą należało złożyć przed Bogiem, aby zmyć swoje grzechy.

A jednak ten system ofiar był częścią Prawa, które działało dla izraelitów, dopóki Jezus go nie spełnił. Więc to był tylko cień przyszłych dóbr, czyli wiecznej i doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:1).Jeszcze raz popatrzmy na ewangelię Prawdy, która zmyła wszystkie nasze grzechy


Już rozpatrzyliśmy system ofiar Starego Testamentu. A teraz popatrzmy na wieczną ofiarę Jezusa w Nowym Testamencie.

W Ewangelii według św. Mateusza 3:13-17 napisano: “Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”

Jezus, który przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, jest Synem Bożym. Aby uwolnić całą ludzkość od grzechów, Jezus, Syn Boży, podporządkował się woli Ojca, przyjął chrzest i dogodził Bogu, Swojemu Ojcu.

Dlaczego Jezus przyjął “chrzest” od człowieka, Jana Chrzciciela? Przyczyna objawia się w Ewangelii według św. Mateusza 3:15. Celem tego było spełnienie całej sprawiedliwości Bożej. W Ewangelii według św. Mateusza 3:15 napisano: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.” Tu wypełnić wszystko, co sprawiedliwe, oznacza spełnić miłość Bożą dla grzeszników. Aby uwolnić wszystkich grzeszników od grzechów, Jezus przyszedł na ten świat jako Baranek Boży i przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. W chrzcie Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy tego świata. Przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan, Jezus jako Baranek Boży wziął na Siebie “wszystkie” grzechy ludzkości. Wtedy Jezus musiał przelać Swoją kosztowną krew, aby zapłacić za wszystkie grzechy, które przyjął poprzez chrzest. Właśnie dlatego On musiał przyjąć chrzest.

Ta Prawda jest ściśle powiązana z dzisiejszym urywkiem z Pisma Świętego, z Pierwszego Listu św. Jana 5:6, który mówi: “Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo < Duch > jest prawdą.” Jezus naprawdę został naszym Zbawicielem, przyszedłszy na ten świat przez wodę i krew. Jezus całkiem zbawił nas i pozwolił nam uwolnić się ze wszystkich grzechów świata. On dał nam sprawiedliwość Bożą, która nam pozwala zwyciężyć świat. A źródło tej Prawdy można znaleźć w Starym i Nowym Testamencie.

W Ewangelii św. Jana 1:29 napisano: “Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” Jezus potrafił zabrać grzechy świata na Krzyż, ponieważ wziął je poprzez chrzest od Jana Chrzciciela.

To, że Jezus przyszedł przez wodę, oznacza, że Prawda polega na tym, że Jezus, Syn Boży, przyszedł na ten świat w ludzkim ciele, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, który z kolei przekazał Jezusowi wszystkie nasze grzechy.

Pierwszy List św. Jana 5:6 również mówi nam, że On przyszedł “nie tylko przez wodę, lecz przez wodę i przez krew.” Jezus przyszedł przez wodę. W taki sposób On zabrał wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest. Oprócz tego, Swoim chrztem On wziął grzechy świata na Krzyż, gdzie został ukrzyżowany, przelał Swoją krew, aby raz na zawsze ponieść karę za nasze grzechy zamiast nas.

Chociaż jestem pastorem, wciąż mam wiele wad. Czyż to nie byłoby wspaniałe, gdybyśmy mogli spełniać tylko czyny sprawiedliwe przed Bogiem? Ja czasami łatwo się irytuję, zwłaszcza kiedy przez kilka dni nie mogę spać z powodu jakichś trudności. Kiedy mimo woli irytuję się bez przyczyny, moje serce odczuwa winę przed Bogiem. W takie chwile klękam i rozmyślam nad sobą.

Znajdując w sobie takie a takie grzechy, wyznaję przed Bogiem, że zachowywałem się nieadekwatnie w tych sytuacjach i czytam Słowo w Ewangelii według św. Mateusza 3:15-16. “Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.”

Ponownie rozmyślając nad tymi dwoma wersetami, przypominam sobie, że Jezus wziął na Siebie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest. On zabrał również moje codzienne grzechy Swoim chrztem. Ja również otrzymuję nową siłę w swoim sercu. Wzmacnia mnie Słowo tej Prawdy ewangelii. Nasz Pan uwolnił mnie od wszelkiego potępienia, najpierw wziąwszy na Siebie grzechy tego świata w chrzcie od Jana Chrzciciela, a potem przyjąwszy potępienie za moje grzechy i przelawszy Swoją kosztowną krew. Sprawiedliwa misja Jezusa została spełniona nie tylko dla mnie, lecz także dla was.

Choć jak niedoskonali jesteśmy, poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha nasze serca całkiem się oczyszczają. Chrztu Jezusa od Jana Chrzciciela wystarczyło, żeby złożyć na Jezusa wszystkie grzechy świata. Przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości. Więc Jezus wziął na Siebie również wasze i moje grzechy.

Wszystkie grzechy, które popełniamy od narodzenia aż do dnia naszej śmierci, należą do grzechów świata. Aby dać nam wszystkim przebaczenie tych grzechów, Jezus przyjął chrzest, od razu wziąwszy na Siebie grzechy świata, i oczyścił nas ze wszystkich naszych grzechów, przelawszy Swoją kosztowną krew. Ewangelia wody i Ducha, którą Bóg dał nam, ma siłę, aby zmyć grzechy wierzących.

Apostoł Jan powiedział: “Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 List św. Jana 5:4). Poprawna wiara w naszego Pana to wiara w Jezusa Chrystusa, który przyszedł do nas przez wodę i krew, jako w naszego Pana i Zbawiciela.

Jezus przyjął od Jana Chrzciciela chrzest zanurzenia. To, jak niektórzy ludzie dziś oblewają się wodą z wiadra, jest nieformalną odmianą chrztu. Chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, był podobny do tego. Jezus wyszedł na środek rzeki Jordan i schylił Swoją głowę przed Janem Chrzcicielem. Natomiast Jan Chrzciciel położył swoje ręce na głowę Jezusa i zanurzył Go w wodzie. Ten chrzest był podobny do nałożenia rąk Starego Testamentu, które złożyło grzechy grzeszników na ofiarę.

Jezus, który przed chwilą przyjął chrzest, zanurzył się w wodzie, a potem od razu wyszedł z wody (Ewangelia św. Mateusza 3:16). To, że Jezus przyjął chrzest, oznacza, że On otrzymał nałożenie rąk na Swoją głowę. Więc teraz On musiał umrzeć za grzechy, które wziął na Siebie. Dlatego On zanurzył się w wodzie. A potem wyszedł z wody, aby pokazać nam Swoje obiecane zmartwychwstanie. Swoim chrztem i przelaniem krwi Jezus raz na zawsze zmył grzechy ludzkości.

Nikt nie może uniknąć grzechu w swoim codziennym życiu. Ale Swoją wieczną ofiarą Jezus zmył wszystkie nasze grzechy, nawet grzechy codzienne, które popełniamy w powszednim życiu. Jak Jezus zmył wasze grzechy? Jezus przyszedł na ten świat, aby zabrać nasze grzechy. W wieku 30 lat Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, zabrawszy od razu wszystkie grzechy świata. Po trzech latach On został ukrzyżowany i umarł na Krzyżu, powiedziawszy: “Wykonało się” (Ewangelia św. Jana 19:30). Wtedy On zmartwychwstał trzeciego dnia. A po 40 dniach podczas Swego Wniebowstąpienia On również obiecał powrócić na ten świat jako Pan drugiego przyjścia.

Jezus naprawdę jest Synem Bożym i Samym Bogiem dla nas wszystkich. Jezus wziął na Siebie nasze grzechy, przyszedłszy na ten świat i przyjąwszy chrzest. On został naszym Panem i Zbawicielem, ponieważ raz na zawsze poniósł potępienie za nasze grzechy Swoją śmiercią na Krzyżu. Możemy zwyciężyć wszystkie grzechy, poznawszy i uwierzywszy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew. Chociaż jesteśmy słabi i niedoskonali, zrzekamy się własnych ograniczonych myśli. Uwalniamy się raczej od wszystkich grzechów, przyjmując Prawdę ewangelii. Dlatego zawsze wielbimy Boga, śpiewając “Alleluja”.

Możemy nie zawstydzić się przed Bogiem, ponieważ wierzymy w ewangelię wody i Ducha. Dziękuję Bogu za to, że możemy Go wielbić “z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą” (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:22). My, wierzący w tę prawdziwą ewangelię wody i Ducha, możemy wielbić Boga w Duchu i w prawdzie, ponieważ nie mamy żadnego grzechu w naszych sercach.

Ten, kto ma grzech w sercu, nie może spotkać się z Bogiem. Kiedy człowiek ma grzech w sercu, on nie może naprawdę komunikować się z Bogiem. Jak może grzesznik, dręczony przez codzienne grzechy, zbliżyć się do Boga Świętego bez strachu przed Nim? Każdy, kto ma grzech w sercu, jest smutnym człowiekiem. Mając grzech w sercu, nie mogliśmy otrzymać błogosławieństwa Bożego ani zostać Jego dziećmi. Musieliśmy przeżywać wzloty i upadki życia, aby natomiast otrzymać wieczne przekleństwo.

Dlatego musimy spotkać Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew. Musimy zaprosić do swojego serca Jezusa, który przyszedł do nas przez ewangelię wody i Ducha, przyjąwszy Go jako naszego Pana i Zbawiciela. Tylko wówczas zmożemy komunikować się z naszym Świętym Bogiem. Moi bracia chrześcijanie, jeśli wciąż nie znacie ewangelii wody i Ducha, to musicie najpierw otrzymać przebaczenie grzechów dzięki tej Prawdzie.

Dana przez Boga ewangelia wody i Ducha ma moc, aby zmyć grzechy od razu wszystkich wierzących. Chociaż jak niedoskonali jesteśmy, już nigdy nie będziemy grzesznikami, ponieważ przemagamy świat poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Chociaż grzeszymy przez naszą słabość, wszyscy możemy żyć sprawiedliwie bez grzechów w naszych sercach, ponieważ wierzymy w tę potężną ewangelię. Nigdy nie będziemy cierpieć przez brzemię grzechów, ponieważ wierzymy w słowa ewangelii wody i Ducha.

Jak widzimy, wierzący w ewangelię wody i Ducha mogą zwyciężyć świat i diabła swoją wiarą w tę Prawdę ewangelii. Ci, którzy mają taką wiarę, mogą przypodobać się sercu Boga. W tej Prawdzie możemy również z wdzięcznością złożyć ofiarę wiary. Więc możemy być wdzięczni Bogu we wszelkich okolicznościach, przychodząc do Boga podobnie jak orzeł unoszący się w niebie. Bóg pobłogosławił nas zbawieniem, kiedy byliśmy skazani na wieczne przekleństwo.

Pan, który przyszedł przez wodę i krew, jest naszym Zbawicielem i Panem ewangelii wody i Ducha. On przyszedł na ten świat w ludzkim ciele, ponieważ umiłował nas. Wiedząc nawet o tych grzechach, które popełnimy w przyszłości, On przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w wieku 30 lat. Jego chrzest raz na zawsze złożył na Niego wszystkie nasze grzechy. Ewangelia św. Jana 1:29 opisuje, jak Jezus wziął to ciężkie brzemię grzechów tego świata: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.”

Niektórzy ludzie żyją w iluzjach, że są bezgrzeszni, dopóki nie wprowadzają grzechów swoich serc w czyny. Ale bez względu na to, czy ten grzech człowieka jest w jego sercu, czy w czynach, on wszakże należy do grzechów tego świata. Bóg nie robi różnicy między rodzajami grzechów. Bez względu na to, czy to jest grzech pierworodny, czy grzechy codzienne, Pan wziął na Siebie wszystkie te grzechy w chrzcie od Jana Chrzciciela i poniósł karę za grzechy całej ludzkości. Pan wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy w chrzcie od Jana Chrzciciela, i dlatego Jego kosztowna krew na Krzyżu nie była przelana niepotrzebnie. Poprzez Swoją ofiarę sprawiedliwą On potrafił spełnić Swoją miłość i sprawiedliwość, jak jest napisano w Liście św. Jana do Rzymian 6:23: “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

Przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, Jezus został ukrzyżowany zamiast nas. A jednak On nie pozostał martwy, lecz zmartwychwstał, aby poświadczyć to, jak Bóg zmył wszystkie nasze grzechy i przyjął nas jako Swoje dzieci. Jezus, prawdziwy Bóg, jest Królem królów, który spełnił nasze zbawienie poprzez ewangelię wody i Ducha.

Jezus przyszedł na ten świat poprzez ewangelię wody i Ducha i zbawił grzeszników. Kiedy Jezus zabrał grzechy wszystkich ludzi Swoim chrztem, On był wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem (Księga Izajasza 53:3). A jednak ludzie źle zrozumieli Jego zbawienie i wierzyli tylko w Jego krew na Krzyżu. Większość chrześcijan wciąż nie może zobaczyć Jezusa Chrystusa, który przyszedł do nas w prawdzie ewangelii wody i Ducha.

W tej erze musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ten świat w ludzkim ciele, przyjąwszy chrzest, aby raz na zawsze wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy. Musimy wierzyć, że Jezus niósł grzechy tego świata na Krzyż, gdzie przelał Swoją krew i umarł, że On naprawdę zmartwychwstał, aby raz na zawsze spełnić zbawienie Boże. Czy wciąż wierzycie tylko w krew Jezusa? Czy natomiast wierzycie w Jezusa, naszego Zbawiciela, który przyjął chrzest w rzece Jordan, aby wziąć na Siebie grzechy ludzkości, i przelał Swoją kosztowną krew na Krzyżu? Musimy wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Wiara tylko w krew na Krzyżu to półwiara. Skoro wielu ludzi wciąż nie zrozumiało tej Prawdy, żyją w niemądrej wierze, która nie może oczyścić wszystkich ich grzechów. Dlatego my, zbawieni poprzez wiarę w Prawdę ewangelii wody i Ducha, musimy głosić Prawdę ewangelii ludziom całego świata. Oto wola Boża dla nas.Musimy nie tylko swoimi emocjami wierzyć w Jezusa, lecz także podążać za słowem Prawdy


Jeśli człowiek wierzy tylko w krew Jezusa na Krzyżu, to możemy powiedzieć, że wierzy tylko swoimi emocjami. Właśnie dlatego taki człowiek prowadzi smutne życie, nawet wierząc w Jezusa Chrystusa. Jezus dał nam przebaczenie grzechów, przyszedłszy przez wodę i krew. Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby wziąć na Siebie nasze grzechy. Jezus został przygwożdżony do Krzyża, aby raz na zawsze otrzymać potępienie za nasze grzechy.

Więc każdy, kto sercem wierzy w Prawdę ewangelii wody i Ducha, zna Prawdę zbawienia, które nam daje przebaczenie grzechów. Człowiek staje się tylko zwolennikiem religii, jeśli nie zna Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew, i dlatego nie wierzy w Niego poprawnie. Jeśli człowiek polega na własne stronnicze myśli, to taki człowiek przedłuża żyć w bólach i cierpieniach, nawet poznawszy Jezusa.

Ale są ludzie, którzy wierzą w naszego Pana i Zbawiciela Jezusa, starając się poznać Jego miłość i żyć w Jego obfitej łasce. Oni nie chcą dobrowolnie iść na ból i cierpienie. Jeśli należycie do takich ludzi, to musicie zrozumieć, jak Bóg was umiłował, dawszy wam Swoje zbawienie od grzechów poprzez wodę, krew i Ducha Świętego. Musicie również zrozumieć, że Bóg naprawdę przyjął was jako Swoje dzieci.

Chrześcijanie muszą poznać Prawdę ewangelii wody i Ducha, kiedy zaczynają wierzyć w Jezusa. Ale oni uwierzyli w Jezusa stronniczo, i dlatego z czasem ich początkowa radość znika, stają się jeszcze większymi grzesznikami i żyją w bezgranicznym smutku. Musimy poznać istną Prawdę, która nas prowadzi do doskonałego zbawienia. Kto jest tą Prawdą? Jezus Chrystus, który przyszedł przez wodę i krew (1 List św. Jana 5:6), jest Prawdą. Tylko jeśli wiemy i wierzymy w tę Prawdę zbawienia, potrafimy żyć w radości i szczęściu.

W Biblii woda oznacza chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela (Ewangelia św. Mateusza 3:15, List Pawła do Hebrajczyków 10:22). Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby raz na zawsze całkiem wziąć na Siebie nasze grzechy. Nasz Pan jest naszym Zbawicielem, który oczyścił nas ze wszystkich naszych grzechów. Chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, stał się wzorem naszego zbawienia (1 List św. Piotra 3:21). Wszystkie grzechy ludzkości raz na zawsze zostały złożone na Jezusa poprzez Jego chrzest od Jana Chrzciciela, i w ten sposób nasz Pan raz na zawsze został naszym Zbawicielem, oczyściwszy nas ze wszystkich naszych grzechów.

Czy wierzący w Prawdę ewangelii wody i Ducha już nie grzeszą ciałem? Ludzie mogą zadawać sobie takie pytanie. Skoro nasze ciało wciąż jest niedoskonałe i słabe, nie możemy przestać grzeszyć. Musimy poznać Prawdę ewangelii wody i Ducha.

Jeśli człowiek myśli, że już nie będzie grzeszyć, ponieważ wyznał wszystkie swoje grzechy, to on wciąż gubi się w swoich marzeniach. Żyjąc codziennym życiem, regularnie się stołując i chodząc do toalety, człowiek przedłuża co dzień grzeszyć od urodzenia i do śmierci. Chociaż człowiek ozdabia swoje ciało, brud ludzkości wszakże wychodzi na powierzchnię u wszystkich ludzi.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Ale Jezus przyszedł na ten świat i przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, wziąwszy na Siebie od razu wszystkie grzechy ludzkości. A także Jezus został prawdziwym Zbawicielem dla wszystkich grzeszników, zabrawszy nasze grzechy na Krzyż, gdzie przelał krew i umarł, a potem zmartwychwstał. Więc już oczyściliśmy się ze wszystkich swoich grzechów i zostaliśmy dziećmi Bożymi, przeszedłszy do życia wiecznego poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego. Więc Pan powiedział nam przez apostoła Pawła: “Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia” (List św. Jana do Rzymian 10:10).

Nie chcę powiedzieć, że przestaniemy grzeszyć, kiedy otrzymamy przebaczenie grzechów. Jak możemy powiedzieć, że jesteśmy bezgrzeszni przed Bogiem, jeśli przez całe swoje życie tylko grzeszymy z powodu żądz swego ciała? Możemy pewnie powiedzieć, że zostaliśmy bezgrzesznymi poprzez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha. Naprawdę Jezus zabrał grzechy całej ludzkości Swoim chrztem i zmył wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy potępienie za te grzechy zamiast nas. Jeśli będziemy naprawdę w to wierzyć, to nasze dusze potrafią się oczyścić.

Dziękuję naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.