" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Jaka Prawda Uwolniła Nas
od Wszystkich Naszych
Grzechów?

 

< 1 List św. Jana 5:1-12 >

“Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.”Przykazania Boże dla nas


Pierwszy List św. Jana 5:1 mówi nam, że ludzie, którzy narodzili się z Boga, uznają Jezusa za Chrystusa. Biblia często nazywa Jezusa imieniem “Chrystus”. Imię “Chrystus” również oznacza posługiwanie i status Jezusa. W Biblii napisano: “Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził.” Imię “Chrystus” również mówi nam o posługiwaniu Pana Jezusa.

W Pierwszym Liście św. Jana 5:2 napisano: “Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania.”

Dane przez Boga Prawo to Prawo Prawdy, która pozwoliła nam zrozumieć naszą własną grzeszność (List św. Pawła do Rzymian 3:20). Prawo jest święte, nie jest niesprawiedliwe, i odróżnia ciemność od światłości. Chociaż naprawdę kochamy Boga, nie możemy przestrzegać każdej litery danego przez Boga Prawa. Więc musimy zrozumieć, jak wielkimi grzesznikami jesteśmy przed Bogiem. Krótko mówiąc, możemy zrozumieć swoją grzeszność tylko przez Prawo Boże (List św. Pawła do Rzymian 7:13). W Prawie możemy również znaleźć system ofiar. Ale system ofiar, który także jest częścią Prawa, został dany Izraelitom jako prawo zbawienia. Prawo było cieniem przyszłych dóbr (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:1): Prawo Starego Testamentu było cieniem ewangelii wody i Ducha Nowego Testamentu. Więc musimy uznać, że miłość Boża również jest głównym tematem Prawa (Ewangelia św. Mateusza 22:37-40).

W pierwszej części swego Pierwszego Listu apostoł Jan świadczy, że Jezus to Bóg. Tu on również objaśnia, że rzeczywista miłość Boża zaczyna się z naszej wiary w to, że Jezus jest Chrystusem. Bóg Ojciec dobrze wie, że szczerze iłujemy Pana. Apostoł Jan mówi nam, że ludzie, którzy kochają Boga Ojca, miłują również Jego Syna. Ludzie, którzy wierzą w Pana jako swego Zbawiciela, miłują również dzieci Boga.

Czy wśród sprawiedliwych jest ktoś, kto wciąż nie kocha innych sprawiedliwych świętych? Ci ludzie, którzy nie kochają sprawiedliwych, nie miłują również Boga. Ci, którzy wierzą w ewangelię, miłują również siebie nawzajem. Ludzie, którzy miłują Boga, przestrzegają przykazań Bożych i kochają sprawiedliwych, a także kochają zabłąkane dusze całego świata.

Niektórzy ludzie naumyślnie nie kochają sprawiedliwych. Tacy ludzie nie miłują również Boga. Jak już często mówiłem przedtem, są ludzie, którzy nie kochają Boga. Oni nie wiedzą, że miłość Boża przebywa w ewangelii wody i Ducha, a więc nie wierzą w tę ewangelię.

A jednak apostoł Jan mówi nam wszystkim: “Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania” (1 List św. Jana 5:2). Skoro wszystkie przykazania Boże są należne dla sprawiedliwych, Bóg rozkazał nam spełniać je wobec innych ludzi. Nam należy kochać siebie nawzajem.Kto zwycięża ten świat?


Popatrzmy na Pierwszy List św. Jana 5:4. “Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.”

Możemy podsumować piąty rozdział Pierwszego Listu św. Jana w ten sposób: “Ludźmi, którzy zwyciężają świat, są ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.” Przy pomocy ewangelii wody i Ducha możemy wyjaśnić i poznać wiarę, która zwycięża świat.

Dalej Jan mówi nam, że ludzie, którzy wierzą w Jezusa jako Syna Bożego, zwyciężają świat (1 List św. Jana 5:5). Innymi słowy, po to, aby zwyciężyć świat, musimy uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Wielu ludzi wie i ustami wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym. A jednak problem polega na tym, że bardzo mało ludzi wie i wierzy, że Jezus Chrystus naprawdę jest Bogiem, który przyszedł na ten świat w ewangelii wody i Ducha. Musimy wierzyć, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Musimy również wierzyć we wszystkie dzieła, które Jezus spełnił dla naszego zbawienia.

Na pewno musimy wiedzieć, że Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan, aby wziąć na Siebie grzechy świata, zanim został ukrzyżowany. A jednak wielkim problemem jest to, że wielu ludzi nie zna tej prawdy. Więc musimy zawsze wyznawać, że chrzest Jezusa miał na celu położyć na Niego od razu wszystkie grzechy tego świata, zanim On został ukrzyżowany. Wiedza i wiara w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, który przyszedł w świat poprzez ewangelię wody i Ducha, jest dla nas bardzo ważna, jeśli chcemy zmyć wszystkie swoje grzechy.Nasz Pan zbawił nas, podobnych do trzciny zgniecionej


Ciało, które mamy, jest naprawdę bardzo słabe. Biblia mówi o słabości naszego ciała: “Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu: ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje” (Księga Psalmów 102:15-16). My wszyscy, moi drodzy bracia wierzący, jesteśmy tylko ludźmi, którzy żyją jak trawa, zawsze padając i potykając się w naszym życiu, aby potem odejść z tego świata, kiedy powieje zimowy wiatr.

A jednak nasz Pan ułaskawił nas i wyleczył nasze rany, sińce i opuchnięte pręgi (Księga Izajasza 1:6) Swoją Prawdą zbawienia “nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie Prawo” (Księga Izajasza 42:3). Musimy wyznać, że wszyscy jesteśmy podobni do trawy przed Bogiem, i całym sercem uwierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Nasze ciało to nic. Czy możemy, mając takie słabe ciało, zwyciężyć świat, wszystkie nasze grzechy i sąd Boży? Dla naszego ciała to nie jest możliwe. Ale wiara, która nam pozwala pewnie stać przed Bogiem, jest w Słowie ewangelii wody i Ducha. Więc ludzie, którzy wierzą w tę Prawdę ewangelii, mogą zwyciężyć ten świat swoją wiarą.

Cóż pozwala nam być pewnymi naszego zbawienia? To wiedza Jezusa Chrystusa jako naszego osobistego Pana i Zbawiciela, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego. Wierząc w ewangelię wody i Ducha, możemy zwyciężyć szatana, fałszywych proroków i wszystką swoją słabość. Pan jest naszym Zbawicielem, który przyszedł do nas przez wodę, krew i Ducha Świętego. Kto potrafiłby zwyciężyć świat bez wiary w Prawdę ewangelii wody i Ducha, którą Jezus Chrystus dał nam? Nikt nie potrafiłby zwyciężyć świata bez wiary w tę rzeczywistą ewangelię.

Zapewniam was, że nikt nie może zwyciężyć świata i diabła bez wiary w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Zwyciężyć świat oznacza zwyciężyć diabła, który panuje w tym świecie. To również oznacza, że poprzez naszą wiarę w Prawdę ewangelii wody i Ducha zwyciężamy wszystkie swoje grzechy, które nas przygnębiają. A mianowicie przezwyciężamy całe brzemię naszych grzechów poprzez wiarę w tę istną ewangelię.

W Pierwszym Liście św. Jana 5:6 napisano: “Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą.”

Moi drodzy bracia wierzący, Biblia również świadczy o sednie naszej wiary, która zwycięża świat. Jezus pozwolił nam zwyciężyć świat, jeśli wierzymy, że Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i został ukrzyżowany dla nas. Nasz Pan dał nam rzeczywiste zbawienie.

W Ewangelii św. Jana 3:3-5 napisano, że musimy narodzić się ponownie z wody i Ducha, aby zobaczyć i wejść do Królestwa Bożego. Możemy zwyciężyć wszystkie grzechy tego świata i otrzymać życie wieczne, jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego. Innymi słowy, możemy wejść do Królestwa Bożego poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Bóg jest wierny i prawdziwy, ponieważ On pomaga nam uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, która ma moc zwyciężającą świat, a więc daje nam zbawienie i życie wieczne. Zwyciężyć świat oznacza pokonać problem grzechu poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mogą uwolnić się ze wszystkich grzechów tego świata. Ale ilu ludzi przedłuża popełniać ciężki grzech przed Bogiem, nie wierząc w ewangelię wody i Ducha, którą Bóg dał nam wszystkim? Żadna dusza nie zwyciężyła i nie uniknęła wszystkich grzechów poprzez wiarę tylko w krew, którą Jezus Chrystus przelał na Krzyżu.

Jezus Chrystus potrafił zostać naszym Zbawicielem bez względu na naszą własną siłę i wady, dzięki ewangelii wody i Ducha, która uwolniła nas od wszystkich grzechów świata i wszystkich kar, przeznaczonych za te grzechy. Właśnie dlatego musimy otrzymać od Boga rzeczywiste zbawienie poprzez wiarę w ewangelię wody, krwi i Ducha. Bóg to Pan, Zbawiciel i Król Prawdy, który przyszedł na ten świat, aby zbawić nas wszystkich, grzeszników, od wszystkich naszych grzechów. Wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha, możemy zostać ostatecznymi zwycięzcami i zwyciężyć świat, naszych wrogów, własną słabość i kary za wszystkie nasze grzechy.Uczniowie Jezusa interpretowali “wodę” w Biblii jako chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela


Apostoł Jan świadczy, że Jezus Chrystus, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego, jest Zbawicielem i Samym Bogiem. Sednem jego świadectwa jest Prawda przebaczenia grzechów, które należy do wody, krwi i Ducha Świętego.

W Biblii “woda” oznacza chrzest, który nasz Pan Jezus otrzymał, aby uwolnić nas od grzechów świata. Cały obraz Jego zbawienia wygląda tak: Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby zbawić grzeszników od grzechów, niósł grzechy tego świata na Krzyż, gdzie został ukrzyżowany, ale zmartwychwstał, aby raz na zawsze uwolnić nas od grzechów świata. Jezus przyszedł na ten świat i przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela całej ludzkości, aby wziąć na Siebie grzechy tego świata.

Jezus potrafił wziąć na Siebie grzechy tego świata przez chrzest od Jana Chrzciciela. Inaczej nie potrafilibyśmy przekazać Jezusowi Chrystusowi wszystkich swoich grzechów. Więc przyszedłszy aby przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela, Jezus powiedział: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15)..

Przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, Jezus w najbardziej odpowiedni i sprawiedliwy sposób wziął na Siebie grzechy świata. To również oznacza, że cała prawda nie spełniłaby się, gdyby Jezus nie przyjął chrztu od Jana Chrzciciela, aby złożyć na Siebie wszystkie grzechy świata. Dlatego Jezus powiedział akurat przed Swoim chrztem: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Na pewno Jezus został naszym Zbawicielem, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i w taki sposób wziąwszy na Siebie od razu wszystkie grzechy ludzkości, a także przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Gdyby Jezus tego nie zrobił, to my, wierzący w Jezusa jako swego Zbawiciela, nie potrafilibyśmy uniknąć wszystkich naszych grzechów.

Drodzy bracia wierzący, wciąż przebywając w słabym ciele, nie możemy nie grzeszyć aż do dnia naszej śmierci. Czasami nasze sumienie gnębi brzemię grzechów, które popełniliśmy w tym świecie. Koniecznie pozostajemy grzesznikami, którzy nie śmieją pewnie stać przed Bogiem, ponieważ nasze sumienie obwinia nas o nasze grzechy. A jednak ewangelia wody i Ducha uwalnia nas z tego brzemienia. Jeśli wiemy i wierzymy w tę Prawdę ewangelii, to otrzymujemy życie wieczne wraz ze zbawieniem od grzechów.

Apostoł Jan powiedział: “A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą” (1 List św. Jana 5:5-6).

Pan jest naszym Zbawicielem, który przyszedł przez wodę i krew. Aby uwolnić nas od przeszłych, obecnych i przyszłych grzechów, które popełniamy od urodzenia aż do śmierci, Jezus zapłacił pełną cenę naszych grzechów, czyli śmierć, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, będąc ukrzyżowany i umarłszy na Krzyżu. Więc Pan całkiem zbawił nas, został Barankiem Bożym, który zgładził grzech świata. On również dał nowe życie i przebaczenie grzechów jako bezpłatne dary nam wszystkim, wierzącym w tę Prawdę. Więc teraz możemy zwyciężyć szatana i jego zwolenników poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa jako naszego rzeczywistego Zbawiciela, który przyszedł przez wodę i krew.Poznawszy siebie, musimy szczerze uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela


Drodzy bracia wierzący, jesteśmy naprawdę słabi i niedoskonali, i dlatego zawsze grzeszymy w swoim codziennym życiu. Na nas bardzo silnie wpływają okoliczności. Przechodząc obok restauracji, kiedy chcemy jeść, uświadamiamy sobie, że czujemy głód. Kiedy widzimy w telewizji reklamę chłodzącego napoju, który może ugasić nasze pragnienie, zdajemy sobie sprawę z tego, że chcemy go łyknąć. Tak samo, kiedy mężczyzna widzi w telewizji nagą dziewczynę, w jego sercu powstają sprośne myśli. Wszystko, co widzimy, budzi nasze apetyty i żądze. Ile jeszcze grzechów prawdopodobnie popełnimy przez całe życie, naprawdę mając grzech w naszych sercach? Każdy z nas jest taką grzeszną istotą.

Ile grzechów popełniliście przed Bogiem? Drodzy bracia wierzący, naprawdę jesteśmy stworzeni z kurzu. Jeśli wylejecie wodę na kurz, kurz wchłonie wodę. Kurz ma właściwość wchłaniania wszystkich płynów. Bez względu na to, czy leję czystą wodę, czy mocz, czy ekskrementy, czy brudną wodę, kurz wchłonie wszystko, co na niego wylewam. Ile grzechów wchłaniamy przez słabość swego ciała?

Jesteśmy wielkimi grzesznikami, ludem obciążonym nieprawością, plemieniem zbójeckim, dziećmi wyrodnymi (Księga Izajasza 1:4). A jednak musimy wyznać, że możemy mieć silną wiarę w nasze doskonałe zbawienie poprzez wiarę w Jego Słowo Prawdy. To Słowo jest Słowem Bożym, danym nam w ewangelii wody i Ducha. Możemy otrzymać pewną wiarę, która przezwycięża świat Słowem Prawdy poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew.

A jednak możemy uniknąć wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w naszego Pana, który przyszedł przez wodę i krew, aby uwolnić nas od naszych grzechów. Musieliśmy pójść do piekła za wszystkie grzechy, które popełniliśmy, ale natomiast Pan, który przyjął chrzest i przelał Swoją krew na Krzyżu, doprowadził nas do zbawienia. Więc przezwyciężamy grzechy świata z wiarą w ewangelię wody i Ducha. Musimy być pewni w naszych sercach, ponieważ zwyciężamy świat. Wtedy zaczniemy chwalić Boga, mówiąc: “Wielbię Pana za to, że on zmył wszystkie moje grzechy, chociaż jestem tak niedoskonały.” Potrafimy również żyć w wiecznej wdzięczności poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha.

Gdyby nasz Pan nie zmył wszystkich naszych grzechów przez wodę i krew, to nasze świadczenie o Jezusie Chrystusie jako naszym Zbawicielu byłoby daremne, i nie potrafilibyśmy otrzymać pełnego zbawienia od naszych grzechów. Kiedyś słyszałem, że pewien człowiek oddał bezdomnym wszystką swoją odzież, nawet swoją bieliznę. Nawet jeśli ta historia jest prawdziwa, człowiek jednak nie może w ten sposób oczyścić się z grzechów i zostać białym jak śnieg.

Bez względu na to, ile dobrych czynów spełniamy, nie możemy uniknąć wszystkich naszych grzechów, jeśli nie wierzymy w ewangelię wody i Ducha, ponieważ nie możemy nie grzeszyć przez całe swoje życie. Ale Bóg odkrył nową drogę, która nam pozwala wejść do Jego Królestwa tylko poprzez wiarę. W ten sposób Bóg pozwolił nam oczyścić się z naszych grzechów tylko poprzez ewangelię wody i Ducha. Dowiadujemy się o tym ze Słowa, które mówi: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (Ewangelia św. Jana 3:5).Mówię do chrześcijan ewangelickich


Drodzy bracia chrześcijanie, wielu ludzi w tych dniach nazywa siebie ewangelickimi chrześcijanami. Oni wierzą i nalegają na tym, że tylko krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, jest Prawdą, która uratowała wszystkich grzeszników od grzechów. Ale chcę im powiedzieć, że rzeczywiste przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Prawdę ewangelii jest możliwe tylko dlatego, że Jezus, Syn Boży, przyszedł na ten świat jako nasz Zbawiciel, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, który złożył na Jego grzechy świata, i umarł na Krzyżu, przelawszy Swoją krew. Więc oni muszą najpierw poznać ewangelię wody i Ducha.

Przedłużamy grzeszyć, dopóki żyjemy. A jednak ewangelia wody i Ducha na zawsze zmyła wszystkie nasze grzechy, ponieważ od razu wszystkie zostały złożone na Jezusa Chrystusa. Chociaż może się wydać, że to twierdzenie przeczy Prawdzie Bożej, Bóg na zawsze przyjął nas wszystkich, ponieważ Pan zmył wszystkie nasze grzechy.

Kiedy grzeszymy, nasze sumienie może cierpieć przez poczucie winy. Nie cieszymy się, dopóki przedłużamy grzeszyć, chociaż już otrzymaliśmy przebaczenie swoich grzechów dzięki Słowu ewangelii wody i Ducha. Ale Bóg dał nam Słowo Prawdy, która czyni nasze serca absolutnie czystymi. Słowo Prawdy ewangelii mówi nam: “Jezus przyszedł na ten świat, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i przelał Swoją krew na Krzyżu.”

Oprócz Jezusa Biblia mówi nam o Janie Chrzcicielu. Jezus zmył wszystkie grzechy ludzkości i spełnił całą sprawiedliwość Bożą, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiast (Ewangelia św. Mateusza 11:11) i przedstawiciela całej ludzkości. Chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus potrafił spełnić całą sprawiedliwość Bożą, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i przelawszy Swoją krew na Krzyżu.

Na pewno, kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, wtedy grzechy, które popełniamy przez całe swoje życie, zostały złożone na Jezusa Chrystusa. Dlatego następnego dnia po chrzcie Jezusa Jan Chrzciciel powiedział: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” (Ewangelia św. Jana 1:29)

Nie może również być żadnych wątpliwości co do tego, że Jezus przyjął potępienie za wszystkie grzechy świata, wziąwszy je na Siebie w chrzcie i odpokutowawszy za te grzechy na Krzyżu, gdzie przelał krew i umarł. Umierając na Krzyżu, Jezus powiedział: “Wykonało się” (Ewangelia św. Jana 19:30). Trzeciego dnia Jezus zmartwychwstał i przez 40 dni świadczył ludziom o Swoim zmartwychwstaniu. Jezus jest żywy nawet dziś, i On wstąpił do Nieba, aby siedzieć po prawicy Tronu Boga Ojca.

Nawet dziś Pan daje wiarę wszystkim wierzącym w Jezusa Chrystusa, który zmył wszystkie nasze grzechy przez wodę i krew, aby zwyciężyli świat. Wiara, która pozwala nam zwyciężyć wszystką naszą słabość i haniebne grzechy, zawiera ewangelię wody i Ducha. Wierząc w ewangelię wody i Ducha w naszych sercach, uwalniamy się od swojej grzesznej przeszłości, otrzymujemy pewną wiarę, aby prowadzić współczujące życie. Nasz Pan przyszedł na ten świat przez wodę i krew, aby zmyć wszystkie nasze grzechy i spełnić dla nas istne zbawienie.

Nasz Pan na pewno wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Więc gdybyście odrzucili miłość Bożą, nie przyjąwszy ewangelii wody i Ducha, to oznaczałoby, że pogardzając Prawdą wasze serce powiedziało: “Nie potrzebuję tej Prawdy, że Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Wiary w krew dla mnie wystarczy. Otrzymałem przebaczenie wszystkich moich grzechów poprzez wiarę tylko w krew na Krzyżu. Każdy grzech, który popełniam w moim życiu, można oczyścić poprzez krew Chrystusa.”

Ale gdyby wszyscy ludzie byli tak uparci, jak ten człowiek, to nie potrafiliby uniknąć sądu Bożego za wszystkie grzechy. Czy wierzycie w ewangelię wody i Ducha, która na zawsze przekazała Jezusowi wszystkie wasze grzechy w Jego chrzcie od Jana? Jak wasze sumienie może być czyste, jeśli nie złożyliście swoich grzechów na Jezusa Chrystusa poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha? Więc druga część wersetu z 1 Listu św. Piotra 3:21 ogłasza, że Jego chrzest nie jest “obmyciem brudu cielesnego, ale zwróconą do Boga prośbą o dobre sumienie.”

Jezus raz na zawsze wziął wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest, który złożył wszystkie grzechy świata na Jego ciało. A także Jezus raz na zawsze spełnił nasze zbawienie, przyjąwszy karę za wszystkie nasze grzechy, kiedy został ukrzyżowany, przelał Swoją krew i umarł. Więc musimy wiedzieć, że możemy otrzymać pełne zbawienie od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w chrzest, który Jezus Chrystus otrzymał, i w krew, którą On przelał na Krzyżu. Jeśli wierzymy w ewangelię wody i Ducha, to od razu otrzymujemy zbawienie od wszystkich naszych grzechów i możemy pewnie zbliżyć się do Boga z dobrym i czystym sumieniem.

Drodzy bracia chrześcijanie, musimy wstydzić się grzechów, które popełniliśmy przed Bogiem. Ale Jezus Chrystus przyjął potępienie za nasze grzechy na Krzyżu po tym jak nasze grzechy zostały na Niego złożone poprzez chrzest od Jana Chrzciciela, i dlatego poprzez wiarę w Jego chrzest nie tylko nasze sumienie, ale także nasze dusze mogą pewnie stać przed Bogiem i się nie zawstydzić. Jeśli popełniliśmy grzech w tym świecie, to ten grzech został popełniony przeciwko Bogu. Ale Jezus został ukrzyżowany, ponieważ wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy w Swoim chrzcie od Jana Chrzciciela. Poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha otrzymaliśmy zbawienie i możemy pewnie stać przed Bogiem z dobrym sumieniem. Drodzy bracia wierzący, czy rozumiecie? Mam nadzieję, że teraz potraficie całym sercem uwierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Czy myślicie, że Bóg nie wiedział, że zawsze grzeszymy przed Nim? On jest wszechwiedzącym Bogiem. Więc On wiedział, że zawsze będziemy wpadać w grzech w tym świecie, i dlatego Pan wziął na Siebie wszystkie bez wyjątku nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Mamy w sobie zasługi naszego sprawiedliwego Boga, naszego Pana, a On na pewno wziął na Siebie nawet te grzechy, które popełnię w przyszłości, i właśnie dlatego mogę pewnie zbliżyć się do Boga Ojca z dobrym sumieniem. Drodzy bracia wierzący, moc pokonania tego świata znajduje się w wierze w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew. Pan zbawił nas nie tylko przez krew.Otrzymujemy przebaczenie grzechów, jeśli wierzymy w Prawdę, która nam pozwala zwyciężyć świat


Musimy wiedzieć, że nie możemy zwyciężyć świata i siebie samych, jeśli nie wierzymy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew. Drodzy bracia wierzący, jeśli chcecie zwyciężyć świat, to musicie wierzyć, że wasze grzechy zostały złożone na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest, oraz że cała kara za wasze grzechy już została spełniona.

Uważnie zbadawszy całe Słowo Boże, rozumiemy, że w Biblii napisano nie tylko o krwi Jezusa. A jednak wszystkie chrześcijańskie doktryny mówią tylko o krwi na Krzyżu. Nawet w zbiorach hymnów są piosenki, które wysławiają tylko kosztowną krew Jezusa.

A jednak Biblia mówi nam w Liście św. Pawła do Tytusa 3:5: “Przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.” Podobnie List św. Pawła do Hebrajczyków mówi nam: “obmyci na ciele wodą czystą” (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:22). W Liście św. Pawła do Galacjan Biblia pisze: “Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa” (List św. Pawła do Galacjan 3:27). W Liście św. Pawła do Rzymian 6 napisano, że umarliśmy z Chrystusem w Jego chrzcie, a także zmartwychwstaliśmy razem z Chrystusem. W Liście św. Pawła do Efezjan 4:5 napisano o ważności wiary w chrzest Jezusa: “Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.” Oprócz Listu św. Pawła do Hebrajczyków 6:1-3, te wersety nawet nie wspominają o krwi Jezusa.

Drodzy bracia wierzący, krew na Krzyżu ma znaczenie, jeśli poprzedza ją chrzest Jezusa Chrystusa. Chrzest, który Jezus przyjął, był wydarzeniem, podczas którego nasz Pan wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, podczas gdy kosztowna krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, była całopalną karą za wszystkie nasze grzechy. Jezus wziął na Siebie nasze grzechy i umarł na Krzyżu, przelawszy Swoją krew, przez którą On poniósł potępienie za wszystkie grzechy całej ludzkości.

Pierwszą sprawą w społecznym służeniu Jezusa był Jego chrzest w rzece Jordan. Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy całej ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela.

W Ewangelii według św. Mateusza 3:15 napisano: “Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.” Słowa “bo tak”, w języku greckim oznaczają “tylko w ten sposób”, “najbardziej należny” i “nie ma żadnego innego sposobu oprócz tego”. Te słowa pokazują nam, że Jezus na zawsze wziął na Siebie grzechy ludzkości w chrzcie, który przyjął od Jana. A “wszystko, co sprawiedliwe”, w grece klasycznej , oznacza najbardziej sprawiedliwy, w którym nie ma żadnej wady.

Chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, był najbardziej należnym sposobem, w który Pan mógł wziąć na Siebie nasze grzechy. Oprócz tego, umarłszy na Krzyżu, Jezus uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. Drodzy bracia wierzący, wiara, która pozwala nam, słabym, być pewnymi i pokonać świat, to wiara w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew. Mając taką wiarę, możemy śmiało stać przed Bogiem z naszą wiarę w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Tylko Bóg mógł spełnić to wszystko.

Możecie pracować przed Bogiem, nie zawstydziwszy się, tylko jeśli wasze sumienie jest wolne od przewinień przed Nim. Więc w tym świecie nie ma żadnego człowieka, który mógłby śmiało stać przed Bogiem bez wiary w ewangelię wody i Ducha. Nikt nie potrafiłby śmiało stać przed Bogiem, gdyby nie chrzest, który Jezus otrzymał, i gdyby nie Jego krew na Krzyżu. To niewątpliwie dotyczy apostoła Jana, mnie i was wszystkich, moi drodzy bracia wierzący.

Nie potrafilibyśmy poświęcić się dziełom Bożym, gdyby nasz Pan nie przyszedł przez wodę i krew. Gdyby nasz Pan nie zrobił tego, nie potrafilibyśmy otrzymać przebaczenia grzechów. Otrzymalibyśmy raczej wieczną karę za nasze grzechy. Drodzy bracia wierzący, nie potrafilibyście służyć Bogu tak pewnie, jak służycie teraz, gdybyście nie wierzyli w Słowo ewangelii wody i Ducha. To rzeczywiście jest prawda, ponieważ zawsze jesteśmy słabi.

W tym świecie jest bardzo wiele sytuacji stresowych. Bardzo często przepełnia nas napięcie i nie możemy tego uniknąć. Przebywając w dużym napięciu, cierpimy na migrenę i całe nasze ciało również boli. Trafiając w takie trudne sytuacje, tracimy wszelką ochotę na pracę i tylko szukamy sposobu, aby dogodzić swojemu ciału. Kiedy nasze ciała potrzebują opieki, tracimy rozsądek i entuzjazm. A więc, aby na pewno zwyciężyć świat, musimy wierzyć w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha.Którzy ludzie otrzymują od Boga wszystkie niebieskie błogosławieństwa?


Po dziś dzień mogliśmy służyć Bogu, ponieważ wierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego. Poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha możemy zostać sprawiedliwymi przed Bogiem, ze spokojnym sumieniem przywołać Boga “Abba, Ojcze” i modlić się do Boga, mówiąc: “Boże, proszę, pomóż mi.” Apostoł Jan naprawdę wierzył w ewangelię wody, krwi i Ducha Świętego.

Nawet jeśli wszyscy ludzie świata będą wierzyć tylko w krew na Krzyżu jako w swoje zbawienie, otrzymamy życie wieczne poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew, jak jest napisano w Biblii. Nie jesteśmy podobni do dogmatycznych zwolenników religii, ale mamy fundament wiary w Słowo ewangelii wody i Ducha, która objawia się w Biblii. Musimy wierzyć na podstawie Słowa Prawdy, jak objaśnia nam Pismo Święte. W czasie służenia Jezusa wszyscy Jego uczniowie wiedzieli i wierzyli w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha.

Jak możemy zostać ukrzyżowani z Jezusem Chrystusem, nie łącząc się z Nim? Jak możemy łączyć się z Nim, nie mając wiary w Jego chrzest? Więc apostoł Paweł mówi nam: “Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa” (List św. Pawła do Galacjan 3:27). I znowu mówi: “Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (List św. Pawła do Galacjan 2:20).

Drodzy bracia wierzący, jest wiele rzeczy w tym świecie, których nie możemy spełnić. Miałem dwóch malutkich bratanków, kiedy narodziłem się ponownie. Potrzebowali mojej pomocy materialnej, ale nie miałem ani środków, ani czasu, aby im pomóc. Po to, aby pomagać swoim bratankom, musiałbym zarabiać wiele pieniędzy. Ale poświęciłem swoje życie dla służenia Bogu. Wtedy nie wiedziałem, co mam zrobić w tej sytuacji. Nic nie mogłem zrobić, i dlatego modliłem się: “Boże, proszę, pomóż moim bratankom zamiast mnie. Daj im Swoje obfite błogosławieństwa.” Wtedy zrozumiałem Prawdę, że kiedy umarłem z Jezusem Chrystusem, mój dawny człowiek również umarł. Po to, aby żyć dla Boga, na pewno musimy pozostawić swoje dawne otoczenie.

Co robicie, kiedy trafiacie w taką trudną sytuację? W takich sytuacjach musimy popatrzeć na Jezusa Chrystusa. Możemy pewnie poświęcić się przeznaczonym dla nas zadaniom z wiarą w naszego Pana. Słowo ewangelii wody i Ducha mówi nam, że Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, wziąwszy na Siebie nasze grzechy, że niosąc na Sobie wszystkie nasze grzechy, Jezus umarł na Krzyżu, zamiast nas przyjąwszy karę za wszystkie nasze grzechy, oraz że Jezus zmartwychwstał. Więc możemy pewnie pracować z wiarą w Prawdę ewangelii wody i Ducha.

Co robicie, kiedy naprawdę musicie komuś pomagać, ale nie możecie? Czy będziecie uparcie usiłować spełnić to, co nie jest w stanie zrobić wasze ciało? W takiej sytuacji musimy modlić się, prosząc: “Boże, mój dawny człowiek już jest martwy. Żyję już nie ja, ale mieszkasz Ty we mnie. Boże, proszę, pomóż temu człowiekowi zamiast mnie. Boże, nie mogę tego zrobić. Ledwie wystarcza mi czasu, aby służyć Tobie, mojemu Bogu.”

Drodzy bracia wierzący, możemy mieć wiarę, aby umrzeć i żyć ponownie z Jezusem Chrystusem, ponieważ wierzymy w chrzest Jezusa i w Jego krew na Krzyżu. Jeśli chcecie twierdzić, że nie macie żadnego grzechu, nie tylko swoimi ustami, ale także swoim pewnym i czystym sumieniem, to musicie wierzyć w chrzest, który Jezus przyjął, i w krew, którą On przelał na Krzyżu. Uwierzcie, że Jezus raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest. Pan wyraźnie powiedział Janowi Chrzcicielu: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15)..

Kiedy wierzymy, że wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa Chrystusa przez Jego chrzest, nasze sumienie oczyszcza się poprzez wiarę. Zmywamy swoje grzechy poprzez wiarę w to, że Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. Gdyby nasze grzechy nie zostały złożone na Jezusa w chrzcie, który On przyjął, to nasze grzechy wciąż pozostawałyby w naszych sercach. Wtedy nasze grzechy nie mogłyby zostać zmyte, nawet gdybyśmy szczerze wierzyli w śmierć naszego Pana na Krzyżu. Więc musimy odrzucić wiarę tych, którzy wierzą tylko w krew na Krzyżu, odrzucając chrzest, który Jezus przyjął. Wierzymy w ewangelię wody i Ducha. Poprzez tę wiarę otrzymaliśmy od Boga wszystkie niebieskie błogosławieństwa.Jak można rozwiązać problem swoich codziennych grzechów?


Pan powiedział nam w Ewangelii św. Jana 8:32: “I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” Rzeczywista wolność zamieszkuje w naszych sercach, kiedy wiemy i wierzymy w Prawdę zbawienia, które przyszło przez wodę i krew. Ponieważ nasze grzechy, które popełniamy przez całe swoje życie, zostały złożone na Jezusa Chrystusa w Jego chrzcie, mamy w sobie rzeczywistą duchową wolność. My, wierzący w ewangelię wody i Ducha, otrzymaliśmy zbawienie od naszych grzechów i jesteśmy wolni w naszej wierze w Prawdę, ponieważ Jezus przyjął chrzest, umarł na Krzyżu, aby otrzymać potępienie za nasze grzechy, i zmartwychwstał.

Więc nasze sumienie wiary może stać się niewzruszone poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. W naszej podróży duchowej nie powinniśmy patrzeć wstecz, ale raczej złożyć całą karę i potępienie za nasze grzechy przed Panem. W taki sposób potrafimy żyć jako nowe stworzenia teraz i w przyszłości, a nie będziemy przywiązani do naszej przeszłości. Oto siła naszej wiary w ewangelię wody i Ducha. Możemy pokonać świat i swoje własne winy tylko poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Dzięki Panu możemy rozwiązać problem wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który zmył wszystkie nasze grzechy.

Apostoł Jan powiedział w 1 Jana 5:8: “A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są.”

Drodzy bracia wierzący, woda, krew i Duch świadczą o zbawieniu Bożemu od wszystkich naszych grzechów. Jezus jest naszym Zbawicielem, a także naszym Panem. Jezus narodził się z ciała Marii, aby przyjść na ten świat w ciele człowieka. W wieku 30 lat On przyjął chrzest, aby wziąć na Siebie grzechy ludzkości.

Niektórzy ludzie mówią, że chrzest, który Jezus przyjął, był zwykłym rytuałem bez żadnego rzeczywistego znaczenia. Niektórzy inni mówią, że On przyjął chrzest, aby dać nam przykład Swojej posłuszeństwa. Czy wy również wierzycie, że Jezus przyjął chrzest tylko dlatego, że był pokorny? W rzeczywistości to jest niemądre przekonanie.

Podobnie jak w czasach Starego Testamentu grzechy przechodziły na ofiarę przez nałożenie rąk na jej głowę, tak samo w Nowym Testamencie Pan zbawił nas, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, który położył na Jezusa wszystkie grzechy świata. W Dniu Pojednania arcykapłan łożył ręce na ofiarę za grzechy, przekazując kozłowi ofiarnemu wszystkie grzechy Izraelitów. Wtedy on podcinał gardło kozłowi ofiarnemu, aby przelać jego krew, mazał jego krwią rogi ołtarza i kropił nią przebłagalnię i przed nią w Miejscu Najświętszym (III Księga Mojżeszowa 16).

Cóż to wszystko oznacza? Stary Testament to cień Nowego Testamentu. Nowy Testament to spełnienie Starego Testamentu. Podobnie jak w Starym Testamencie było nałożenie rąk, tak w Nowym Testamencie jest chrzest. Jezus Chrystus został naszym Zbawicielem w erze Nowego Testamentu, przyszedłszy na ten świat i przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela całej ludzkości, odpokutowawszy za grzechy świata na Krzyżu, gdzie został ukrzyżowany, umarłszy i zmartwychwstawszy. Ewangelia wody i Ducha to Prawda, która uwolniła nas od wszystkich naszych grzechów.

Studiowałem teologię przez ponad 10 lat. I po wszystkich badaniach wyciągnął wniosek, że bez względu na różnice między doktrynami każdy kościół skupia uwagę tylko na kosztownej krwi, którą Jezus przelał na Krzyżu. Prawie wszyscy chrześcijanie zazwyczaj wierzą, że raz na zawsze otrzymali zbawienie poprzez wiarę w krew na Krzyżu. Ale, prawdę mówiąc, przy pomocy takiej nieprawdziwej doktryny nie mogą rozwiązać problemu grzechów, które wciąż pozostają w ich sercach. Wreszcie, aby otrzymać pełne uwolnienie od wszystkich grzechów, muszą uwierzyć w inną nieprawdziwą doktrynę, w tak zwaną “doktrynę uświęcenia.” Ale wszystkie te doktryny pochodzą z ludzkich myśli i nie zostały założone na Prawdzie ewangelii wody i Ducha.

Drodzy bracia wierzący, czy odczuwacie, że wasze codzienne grzechy zostały zmyte przez modlitwy skruchy, jak twierdzą dzisiejsi chrześcijanie? Modlitwy skruchy nigdy nie potrafią zmyć waszych grzechów. Nasze grzechy zostały zmyte Słowem Prawdy, którą Jezus spełnił, wziąwszy na Siebie wszystkie grzechy świata Swoim chrztem i krwią na Krzyżu. Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego, nasze grzechy i potępienie za te grzechy znikają. Skoro nasze grzechy zostały złożone na Jezusa, nasze dusze otrzymały przebaczenie grzechów, podobnie jak życie wieczne.

Jak moglibyśmy zmyć swoje grzechy, gdyby nasz Pan nie przyjął chrztu od Jana Chrzciciela, nie wziął na Siebie grzechów świata i nie umarł na Krzyżu? Nie mamy już grzechu, ponieważ Jezus, przyjąwszy chrzest, wziął na Siebie nawet grzechy przyszłości, które popełniamy po tym jak otrzymaliśmy przebaczenie grzechów. My, wierzący w ewangelię wody i Ducha, jesteśmy bezgrzeszni poprzez wiarę w tę ewangelię.

W Ewangelii św. Jana 13 napisano o tym, jak Jezus umył nogi Piotrowi i innym uczniom. Kiedy Jezus chciał umyć nogi Piotrowi, On powiedział: “Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział” (Ewangelia św. Jana 13:7)..

Kiedy Pan rzekł: “Pozwól Mi umyć ci nogi”, Piotr odpowiedział: “Nie pozwolę Ci tego zrobić. Nie powinieneś myć mi nogi.”

“Jeśli nie umyję ci nóg, nie będziesz miał udziału ze Mną.”

“Jeśli to prawda, Panie, umyj również całe moje ciało.”

“Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć.” feet.

Więc Piotr usiadł, a Jezus umył mu nogi.

Wkrótce po tym wypadku Jezusa został pochwycony przez żołnierzy i oficerów arcykapłanów i Faryzeuszy, przekazany władzy rzymskiej i osądzony na karę śmierci. Wtedy Piotr z innym uczniem przyszedł za Jezusem na dziedziniec Arcykapłana. Piotr obiecał Panu, że nie wyprze się Jezusa, nawet jeśli wszyscy inni to zrobią. Piotr postanowił iść za Jezusem, nawet jeśli dla niego to będzie oznaczało śmierć. Kiedy inni uczniowie uciekli, ponieważ bali się, że ich złapią jako Jego bandytów, Piotr poszedł za Jezusem na dziedziniec Piłata. Piotr siedział obok ognia, myśląc o tym, co się zdarzy z Panem. Ale Piotr trzy razy wyparł się Jezusa, kiedy go oskarżano.

Jezus patrzył na twarz Piotra, kiedy Piotr wyparł się Go. Piotr wspomniał słowa Jezusa: “Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz” (Ewangelia św. Mateusza 26:34)..

Jezus umarł na Krzyżu zamiast nas, wykrzyknąwszy: “Wykonało się” (Ewangelia św. Jana 19:30). Ale On zmartwychwstał trzeciego dnia. Po Swoim zmartwychwstaniu Jezus spotkał się z Piotrem oraz z innymi Swoimi uczniami. Ale Piotr przyprowadził innych uczniów do Morza Galilejskiego, gdzie wrócił do swego dawnego zawodu, czyli łowienia ryb. Pogrążony w rozpaczy wrócił do swego miasta rodzinnego i starał się ucieszyć swoje serce, łowiąc rybę.

Sprawiedliwość Piotra była prawie złamana, ponieważ nie potrafił dotrzymać swego słowa, czyli iść za Jezusem, nie wyrzekając się Go, nawet ryzykując własnym życiem. Piotrowi było ciężko na sercu, ponieważ Jezus patrzył na niego zanim został ukrzyżowany, umarł i przelał krew. Piotr przestał iść za Jezusem a natomiast bez znacznego powodzenia łapał rybę razem z innymi uczniami.

Wtedy Jezus stanął na brzegu i powiedział im: “Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie” (Ewangelia św. Jana 21:6). Usłuchawszy Jezusa, uczniowie złapali 153 ryby. Z tego, że sieć się rwała, można wywnioskować, że złapali dużą rybę. Więc uczniowie byli zdumieni i poznali Jezusa. “To Pan Jezus.” Piotr przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się w morze. Sam Jezus pojawił się przed nimi po Swoim zmartwychwstaniu. Nikt nie wątpił, że to był Jezus, chociaż słońce tylko wschodziło. Pan rozpalił ogień, upiekł rybę i chleb. Wyszedłszy z wody na brzeg, uczniowie usiedli wokół ognia, a Jezus dał im rybę i chleb.

Wtedy Jezus spytał: “Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Piotr nie mógł nie odpowiedzieć: “Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” (Ewangelia św. Jana 21:15)..

Pan już nauczał Piotra, myjąc mu nogi w czasie święta Paschy, mówiąc: “Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział” (Ewangelia św. Jana 13:7). Ale wówczas Piotr nie rozumiał rzeczywistego znaczenia tych słów. Te słowa oznaczały, że wszystkie grzechy Piotra zostały raz na zawsze zmyte poprzez chrzest, który Jezus przyjął. Jezus chciał go nauczyć, że On zmył wszystkie jego grzechy Swoim chrztem i krwią, ponieważ wiedział, że Piotr i inni uczniowie nadal będą grzeszyć po tym jak Jezus zmartwychwstanie i wstąpi do Nieba. Przez to Piotr nie mógł nie wyznać: “Ty wiesz, że Cię kocham.”

“Paś baranki moje. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”

“Tak. Ty wiesz, że Cię kocham, Panie.”

Jezus trzy razy spytał, i Piotr musiał trzy razy dać tę samą odpowiedź. Pan pozwolił Piotrowi tak odpowiedzieć, zabrawszy wszystkie nasze grzechy chrztem, który przyjął od Jana Chrzciciela, i zmywszy nasze grzechy krwią na Krzyżu. Niektórzy teolodzy pragną interpretować te wersety, znajdując w tekście oryginalnym greckie słowa (agapao)” i (phileo)”. Pozostaje taka możliwość.

A jednak Pan nie miał tego zamiaru. Kiedy Jezus spytał: “Czy Mnie miłujesz?” Piotr odpowiedział: “Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.” Jezus przypomina Piotrowi o Prawdzie, że Piotr otrzymał zbawienie, ponieważ wszystkie jego grzechy zostały całkiem zmyte, kiedy Jezus przyjął chrzest, wziąwszy na Siebie wszystkie grzechy Piotra, raz na zawsze poniósł karę za grzechy Piotra na Krzyżu i zmartwychwstał.

Nie moglibyśmy kochać Pana, gdyby On nie zbawił nas chrztem, który On przyjął, i krwią, którą On przelał. Wpierw nie kochaliśmy Pana, ale Pan pierwszy nas umiłował w Prawdzie ewangelii wody i Ducha. W Pierwszym Liście św. Jana 4:10 napisano: “W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.” Gdyby Jezus z jakiegoś powodu nie wziął na Siebie wszystkich naszych grzechów, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, to nie moglibyśmy otrzymać przebaczenia grzechów poprzez wiarę w Pana jako naszego Zbawiciela.

Jesteśmy tak słabi, że nie możemy nie grzeszyć przez całe swoje życie. Ale jak nasz Pan zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, przecież tak dobrze poznał naszą słabość? W wieku 30 lat Jezus przyjął chrzest, wziąwszy na Siebie od razu wszystkie grzechy świata. Jezus niósł wszystkie grzechy tego świata na Krzyż, umarł okropną śmiercią i przelał Swoją krew. Zmartwychwstawszy, Jezus został naszym doskonałym Zbawicielem.

Gdzie możemy znaleźć świadectwo naszego zbawienia od grzechów świata? Pismo Święte mówi nam: “A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są” (1 List św. Jana 5:8). Przede wszystkim, Jezus jest rzeczywistym Bogiem i Synem Bożym. Po drugie, Jezus przyjął chrzest. Po trzecie, Jezus przelał Swoją krew na Krzyżu. Mamy świadectwo naszego zbawienia w tych trzech ważnych faktach, którymi Pan zbawił nas od wszystkich naszych grzechów.

Otrzymaliśmy zbawienie od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Jezus jest Synem Bożym, Stwórcą, który stworzył wszechświat i wszystkie rzeczy w nim, a także naszym Zbawicielem. Swoim wodnym chrztem Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. Zabrawszy nasze grzechy na Krzyż, Jezus poniósł karę za wszystkie grzechy zamiast nas i umarł na Krzyżu. Zmartwychwstawszy, Jezus zbawił nas od wszystkich naszych grzechów.

Więc poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela otrzymaliśmy pełne zbawienie od wszystkich naszych grzechów, a także mamy wiarę, którą możemy zwyciężyć świat. Chociaż jesteśmy słabi w swoim ciele, podobnie jak Piotr, możemy zwyciężyć świat poprzez wiarę. Nasz Pan naprawdę jest rzeczywistym Zbawicielem całej ludzkości. Chociaż jesteście słabi i niedoskonali, możecie zostać bezgrzesznymi sprawiedliwymi, jeśli uwierzycie w Jezusa jako swego Zbawiciela, a także w ewangelię wody i Ducha. Zostaliśmy dziećmi Bożymi poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Apostoł Jan mówi nam, że otrzymaliśmy świadectwo naszego zbawienia przed Bogiem i przed ludźmi. Ci ludzie, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, mają w sobie świadectwo przed innymi ludźmi. Świadectwo Boże jest o wiele większe i bardziej przekonujące. Świadectwo Boże naszego zbawienia jest wielkie, ponieważ Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, zbawił nas od wszystkich naszych grzechów poprzez ewangelię wody, krwi i Ducha. Mamy bardziej przekonujące świadectwo, które twierdzi, że nasz Pan Jezus Chrystus zbawił nas od naszych grzechów przy pomocy ewangelii wody, krwi i Ducha.Czy macie słowo świadectwa swego zbawienia?


Apostoł Jan mówi nam w 1 Jana 5:10: “Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga.” Co oznacza “ma w sobie świadectwo”? To oznacza, że wierzący ma w sobie wiarę w wodę, krew i Ducha Świętego. Czy w waszym sercu jest wiara w chrzest Jezusa i krew, którą On przelał na Krzyżu? Czy wierzycie, że Jezus to rzeczywisty Bóg? Czy ta doskonała Prawda jest w waszym sercu?

Ten, kto wierzy w Syna Bożego, ma w sobie Słowo świadectwa, które świadczy o jego zbawieniu. Jakie jest to Słowo świadectwa? Słowo wody i Ducha to świadectwo dla każdego prawdziwego wierzącego. A dokładniej, świadectwo waszego zbawienia znajduje się w waszej wierze w Słowo wody, krwi i Ducha Świętego. My, prawdziwi wierzący, mamy wiarę w Słowo Boże, które zmywa wszystkie nasze grzechy. W Słowie Bożym napisano, że uwolniliśmy się od naszych grzechów.

Na pewno możemy poznać i uwierzyć, że wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Pana, kiedy On przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Mamy świadectwo zbawienia w naszej wyraźnej wierze w to, że Pan zabrał grzechy świata jako Baranek Boży, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, że On niósł grzechy świata na Krzyż, gdzie przelał Swoją krew i powiedział: “Wykonało się.” Mamy również świadectwo zmartwychwstania naszych ciał w wierze w Słowo o tym, że Jezus zmartwychwstał.

W Liście św. Pawła do Rzymian 8:1-3 napisano: “Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, (tego dokonał Bóg). On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla (usunięcia) grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech.”

Bóg Ojciec złożył nasze grzechy na Swego własnego Syna Jezusa poprzez chrzest. Nie możemy przestrzegać Prawa przez słabość naszego ciała, i właśnie dlatego Bóg Ojciec zbawił nas, rozkazawszy Swemu Synowi wziąć nasze grzechy na Jego własne ciało. Ci ludzie, którzy wciąż nie mogą z wiarą przyjąć ewangelii wody i Ducha, nie mają świadectwa wiary w Prawdę zbawienia. Ale w sercach tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, przebywa ewangelia wody i Ducha jako świadectwo Słowa Prawdy.

Świadectwem naszego prawdziwego zbawienia nie są nasze dobre uczynki, mówienie innymi językami i cuda. Zostawszy sprawiedliwymi poprzez naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha, nie zostaliśmy doskonałymi w swoich uczynkach. Będąc uczciwymi, czystymi i pokornymi, raczej się cieszymy, kiedy nas dobrze traktują, ale od razu narzekamy, jeśli sytuacja jest dla nas niesprzyjająca. Chociaż nasze uczynki mogą być pełne wad, nasze serca na pewno otrzymały zbawienie od wszystkich grzechów dzięki Słowu Bożemu wody i Ducha. Więc mamy świadectwo Słowa zbawienia w ewangelii wody i Ducha. Narodziliśmy się ponownie poprzez wiarę w tę rzeczywistą ewangelię.

Ewangelia wody i Ducha została świadectwem naszego zbawienia w naszych sercach. Wszyscy wierzymy w Pana jako naszego Zbawiciela, który po to, aby zbawić nas od naszych grzechów, przyszedł na ten świat, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, przelał Swoją krew na Krzyżu i zmartwychwstał. Wierzę, że Pan przyszedł na ten świat dla mnie, że On przyjął chrzest i przelał Swoją krew na Krzyżu dla mnie, że On zmartwychwstał i siedzi po prawicy Tronu Bożego. Co dzień wyznaję swoją wiarę w tę Prawdę.

W Liście św. Pawła do Hebrajczyków 10:18 napisano: “Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.” Przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew, nasz Pan Sam spełnił zadanie, które w Prawie było niemożliwe. Bóg Ojciec pozwolił Swemu Synowi zmyć wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. A także Bóg pozwolił Swemu Synowi ponieść potępienie za nasze grzechy, zabrawszy grzechy świata na Krzyż, gdzie On został ukrzyżowany. Bóg Ojciec również wskrzesił Swego Syna. Bóg Ojciec zbawił każdego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Oprócz tego, Bóg dał nam wiarę, abyśmy zwyciężyli świat, stali się dziećmi Bożymi i sprawiedliwymi, a także otrzymali życie wieczne.

Dana przez Pana ewangelia wody i Ducha darowała nam śmiałą wiarę, abyśmy zwyciężyli świat. Chociaż szatan bardzo złośliwie napada na nas, a my jesteśmy pełni grzechów, możemy śmiało wystąpić przeciwko szatanowi, ponieważ Pan spełnił nasze zbawienie, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i umarłszy na Krzyżu, a także dlatego, że zmartwychwstawszy On został naszym doskonałym Zbawicielem.

Szatan zawsze stara się nas oskarżyć. Szatan obwinia nas o najmniejsze nieprawości, które popełniamy, ale możemy zwyciężyć te oskarżenia poprzez wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha. Pan, który nas zbawił, jest większy od szatana.

Drodzy bracia wierzący, my z wami potrafiliśmy otrzymać wiarę, która zwycięża świat, ponieważ poznaliśmy i wierzyliśmy w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Apostoł Jan oraz inni apostołowie i uczniowie potrafili zachować wiarę, która zwycięża świat, dopóki Bóg nie powołał ich z tego świata. Podobnie my możemy głosić ewangelię wody i Ducha i zwyciężyć świat, ponieważ wierzymy w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego. Mamy również świadectwo naszego zbawienia poprzez wiarę w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha.Z wiarą w ewangelię wody i Ducha musimy pracować dla Pana i dziękować Mu


Nasza ziemska siła jest daremna dla spełnienia dzieł Bożych. Czyż człowiek musi być zarozumiały, jeśli mianowano go głównym głosicielem? Zawsze, na chodzę na spotkania odnowy jako główny głosiciel, muszę tylko wierzyć w Słowo chrztu i krwi na Krzyżu, a także dzielić się z innymi Prawdą przebaczenia grzechów. Tylko głoszę według mojej wiary, która wyznaje Jezusa jako Boga i Syna Bożego, a Słowo ewangelii wody i Ducha przebywa we mnie. Uwierzyłem w ewangelię wody i Ducha i nie mam żadnego grzechu, a właśnie dlatego mogę prowadzić spotkania odnowy i głosić Słowo Boże.

Możecie nazwać siebie sprawiedliwymi i służyć ewangelii razem z Kościołem Bożym, przecież nie macie żadnego grzechu, ponieważ uwierzyliście w Słowo ewangelii wody i Ducha. Możemy również wielbić Go i świadczyć o Nim dzięki tej rzeczywistej ewangelii. Gdybyśmy nie mieli w swoich sercach Słowa Prawdy wody i Ducha, to niepotrzebnie udawalibyśmy, że wierzymy. Jeśli nie uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego, w Słowie Bożym, to uleglibyśmy napadowi szatana i wreszcie zostalibyśmy zdobyczą diabła.

Chcę wam opowiedzieć, jak zamieszkał we mnie zły duch. Zanim poznałem ewangelię wody i Ducha, popełniałem grzechy, nawet kiedy już wierzyłem w Jezusa. Wtedy szatan zaczął mnie obwiniać. Nie możemy widzieć demonów. A jednak demony naszeptywały mi. “Wiem, kiedy i jaki grzech popełniłeś.” Dla mnie to było tak wielkie brzemię, że nie mogłem ani spać, ani pracować. W tym czasie wierzyłem tylko w krew na Krzyżu, nie znając ewangelii wody i Ducha. Gdyby demony były widzialne, to walnąłbym je kiedyś. Ale są niewidzialne. Demony chodziły za mną wszędzie, gdzie szedłem, naszeptując mi: “Zgrzeszyłeś, nieprawdaż? Wiem, żeś zgrzeszył.” Chodziły za mną do salonu, sypialni i nawet łazienki.

Ale nie mogłem zwyciężyć oskarżeń szatana, ponieważ nie znałem ewangelii wody i Ducha. A jednak, zrozumiawszy Słowo ewangelii wody i Ducha, całkiem uwolniłem się od wszystkich grzechów i oskarżeń. Odtąd razem z moimi współpracownikami ja mam siłę głoszenia ewangelii wody i Ducha po całym świecie przez posługiwanie chrześcijańskiej literatury.

Co Biblia mówi nam o naszym zbawieniu od grzechów? Ona mówi, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, który przyszedł przez wodę i krew (1 List św. Jana 5:3-7). Drodzy bracia wierzący, czy otrzymaliście zbawienie dzięki tylko krwi na Krzyżu? Aby mieć wiarę, która nam pozwala pokonać świat, musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego, ponieważ grzech i szatan panują w tym świecie. Tylko uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha, możecie uwolnić się od wszystkich swoich słabości, zwyciężając siebie i własne wady. Wtedy potraficie otrzymać przebaczenie grzechów przed Bogiem i nie zawstydzić się przed Nim. Poprzez wiarę w tę prawdziwą ewangelię możemy również zbawiać dusze, które umierają przez grzechy świata.Kiedy założyłem nowy kościół


Drodzy bracia wierzący, czy kościół jest miejscem zarabiania pieniędzy? Bynajmniej. A jednak wielu ludzi przywiązuje największe znaczenie do ofiar i dziesięciny w kościele. Natomiast, mając możliwość dzielenia się tą Prawdą ewangelii chociażby z jednym człowiekiem, robiłbym to do końca świata.

Pewnego razu, już narodziwszy się ponownie z wody i Ducha, założyłem nowy kościół w maleńkim miasteczku. Żaden człowiek nie przychodził przez dwa miesiące po tym jak wynająłem pokój i postawiłem tam krzyż i katedrę. Bez względu na to co niedziela głosiłem na katedrze.

Głosiłem: “Moi drodzy bliźni, jak wam się powodzi? Nadszedł czas, aby głosić Boże Słowo. Dziś jest Dzień Pański, i dziś rano zebraliśmy się razem, aby przynieść Mu swoją chwałę. Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego, o którym porozmawiamy, to Pierwszy List św. Jana 5. Tu Biblia mówi nam, że każdy, kto narodził się z Boga, zwycięża świat. Chcę wam opowiedzieć o znaczeniu tego urywka.”

Wygłosiwszy kazanie, kończyłem nabożeństwo modlitwą i hymnem. Chociaż na nabożeństwie nie było żadnego człowieka oprócz mnie, robiłem wszystko z wiarą w ewangelię wody i Ducha. Z wiarą w ewangelię wody i Ducha oraz pragnieniem głosić tę ewangelię, wielbiłem i modlił się do Boga tak, jak gdyby wszyscy mieszkańcy miasteczka byli obecni w kościele: “Boże, zbaw wszystkich ludzi całego świata od grzechów.”

W tym czasie nie było żadnego człowieka w kościele, i dlatego wydawałem się śmieszny dla właściciela pokoju. Miejsce, gdzie po raz pierwszy założyłem kościół i służyłem, było w pobliżu nadbrzeża, i silny wiatr zawsze przynosił piasek do kościoła. Kościół był zbudowany z drzewa, i dlatego wszystko zaskrzypiało od każdego kroku. Ja sam sprzątałem kościół. Kiedy widziałem brudny zmywak po myciu podłogi w kościele, modliłem się: “Boże, uczyń zabłąkane dusze, brudne jak ten zmywak, tak białymi jak śnieg, dawszy im wiarę w Słowo ewangelii wody i Ducha, aby przyszły do Ciebie.” Myłem podłogę, modląc się tak. Bez względu na to jak starannie myłem podłogę piasek chyba nigdy nie znikał.

Za każdym razem kiedy myłem podłogę I widziałem brudny zmywak, modliłem się takimi słowami: “Ty uczyniłeś mnie tak czystą panną młodą w Swojej Prawdzie ewangelii wody i Ducha. Mój Boże! Teraz chcę głosić tę ewangelię całemu światu. Boże, jeśli ze mną w tym posługiwaniu będzie chociaż jeden człowiek, będę czynić ludzi bezgrzesznymi, nienagannymi i doskonałymi świętymi, dzieląc się z nimi Słowem ewangelii wody i Ducha. Boże, pozwól mi czynić grzeszników bezgrzesznymi.” Odtąd Bóg błogosławi mnie kosztownymi współpracownikami oraz duszami, abyśmy razem mogli spełniać wolę Bożą.

Musicie wiedzieć, że dla nas w Nowym Testamencie jest chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, podobnie jak w systemie ofiar Starego Testamentu było nałożenie rąk. Co oznacza “chrzest”? Chrzcić, w języku greckim “baptizo”, oznacza zanurzać się albo wstępować do wody, aby oczyścić, umyć, oczyścić wodą, myć, kąpać, zalać. Ono również ma duchowe znaczenia “być pochowanym” i “przekazać.”

Dzisiejsi chrześcijanie ewangeliccy muszą poprawnie poznać chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela. Podobnie jak grzechy Izraelitów zostały złożone na kozła ofiarnego przez nałożenie rąk, tak samo grzechy świata zostały złożone na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Grzechy Izraelitów przechodziły na głowę kozła ofiarnego, kiedy Arcykapłan łożył ręce na ofiarę i wyznawał grzechy swojego ludu (3 Księga Mojżeszowa 16:21).

Kto został kozłem ofiarnym w czasach Nowego Testamentu? Sam Jezus został Barankiem Bożym. Właśnie dlatego Jezus przyszedł na ten świat i przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela całej ludzkości, który był również potomkiem Aarona.

Jan Chrzciciel był ostatnim Arcykapłanem wieku Prawa. Dlatego Pan powiedział: “A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je” (Ewangelia św. Mateusza 11:12). Jezus Chrystus od razu wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Wtedy, umarłszy na Krzyżu i przelawszy Swoją krew, Jezus uwolnił nas od grzechów świata. Więc od czasu Jana Chrzciciela Królestwo Boże doznaje gwałtu. Ten urywek z Pisma Świętego objaśnia nam, że wykorzystując chrzest od Jana Chrzciciela jako znak, odtąd wierzący otrzymują przebaczenia grzechów, ponieważ Jezus raz na zawsze wziął grzechy świata, przyjąwszy chrzest. Brama Królestwa Bożego całkiem się otworzyła dla prawdziwych wierzących w Jezusa, ponieważ Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał.Przebaczenie grzechów pochodzi z wiry w ewangelię wody i Ducha, tak w przeszłości, jak i w przyszłości


Podobnie jak w czasach Starego Testamentu ludzie otrzymywali przebaczenie grzechów, przekazując swoje grzechy kozłowi ofiarnemu przez nałożenie rąk i przelewając jego krew z podciętego gardła, tak samo my otrzymujemy przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha.

Jezus naprawdę jest naszym Zbawicielem. On przyszedł na ten świat około 2000 lat temu i w wieku 30 lat przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, przez który wziął na Siebie grzechy świata. On przelał Swoją krew, umarłszy na Krzyżu, abyśmy mogli otrzymać zbawienie. Otrzymujemy zbawienie od wszystkich naszych grzechów, poznawszy i uwierzywszy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew. Więc o naszym przebaczeniu grzechów napisano w przeszłym dokonanym czasie. Jak więc poznaliśmy i uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa?

Bóg pozwolił nam narodzić się ponownie i poznać Go, dawszy nam ewangelię wody i Ducha. Więc apostoł Jan mówi nam: “Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu” (1 List św. Jana 5:10). Ten, kto wierzy w Syna Bożego jako w swego rzeczywistego Zbawiciela, ma w sobie świadectwo zbawienia poprzez wiarę w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Ten, kto nie wierzy w sprawiedliwość Bożą, naprawdę czyni Boga kłamcą.

Drodzy bracia wierzący, czy to, o czym wam mówię, jest Słowem Bożym, czy moimi własnymi myślami? To nie moja doktryna ani moje własne myśli, lecz Prawda ewangelii wody i Ducha. Wielu ludzi w tym świecie krytykuje ewangelię wody i Ducha, nawet jej nie uznając. Pan powiedział: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (Ewangelia św. Jana 14:6). Prawda zbawienia jest jedyna. Nie może być dwóch Prawd zbawienia. Prawda z Boga jest wyjątkowa i nie może być inna.

Musimy uwierzyć w Jezusa, poprawnie poznawszy Słowo Biblii. Wyobraźmy sobie, że musimy zdać egzamin, w którym każde pytanie, które dotyczy naszej wiedzy i wiary w Jezusa jako Zbawiciela, ma pięć różnych wariantów odpowiedzi. Więc musimy poznać Słowo ewangelii wody i Ducha, aby poprawnie odpowiedzieć na pytanie. Mam nadzieję, że nie powiecie, że tylko krew na Krzyżu jest dostateczną odpowiedzią tylko dlatego, że wielu innych ludzi wierzy, że ona jest jedynym źródłem zbawienia. Poprawna odpowiedź na pytania wielokrotnego wyboru nie jest określana większością głosów. Więc, aby odpowiedzieć poprawnie, musimy poznać Słowo ewangelii wody i Ducha tak, jak jest napisano w Biblii.

Nigdy nie powinniście czynić Boga kłamcą. Jezus na pewno zmył wszystkie nasze grzechy chrztem, który przyjął od Jana Chrzciciela, i krwią, którą przelał na Krzyżu. On raz na zawsze wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela.

Po to, aby nasza wiara w Niego została przyjęta przez Boga, musimy poznać i uwierzyć w Prawdę, dlaczego Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i dlaczego On został ukrzyżowany. Innymi słowy, po to, aby uwierzyć w Jezusa jako swego Zbawiciela, musimy poznać przyczynę, dla której Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Jeśli tego nie zrobicie, a wierzycie tylko w krew na Krzyżu, to wy również będziecie przeznaczeni na wątpienie we własnej wierze. Drodzy bracia wierzący, tylko znając Prawdę ewangelii wody i Ducha, która się objawia w Słowie Bożym, potraficie poprawnie odpowiedzieć i wierzyć tak, jak chce Bóg.

Skończywszy 30 lat, Jezus poszedł z Galilei na rzekę Jordan, aby przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela. Rzeka Jordan jest znana nie tylko przez ta, że tam Jezus przyjął chrzest, ale także nazywano ją rzeką śmierci. Wszystko żyjące prędzej czy później musi przejść przez rzekę śmierci. Jezus chciał przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy.

Najpierw Jan pragnął Mu przeszkodzić, mówiąc: “To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie.” W odpowiedzi Jezus rozkazał Janowi Chrzcicielu ochrzcić Go, mówiąc: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15).

Chcę tu zwrócić waszą uwagę na ciekawą rzecz. Na pewno wiecie, że chińskie litery to hieroglify. Chiński hieroglif “ ” oznaczający “sprawiedliwość”, składa się z “ ” (jagnię) i “ ” (ja). Jak mogę być sprawiedliwym? Tylko jeśli polegam na Baranku Bożemu, mogę być sprawiedliwym przed Bogiem. Zostajemy bezgrzesznymi i sprawiedliwymi poprzez naszą wiarę w chrzest, który złożył wszystkie nasze grzechy na Baranka Bożego.

Drodzy bracia wierzący, czy wiecie, dlaczego Jezus przyjął chrzest? Po to, aby ludzie mogli złożyć na Jego od razu wszystkie grzechy ludzkości, w tym grzechy, które wszyscy popełniamy przez całe życie, od łona matki do grobu. On spełnił całą sprawiedliwość Bożą. Kiedy Jezus rozkazał Janowi Chrzcicielu, Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, aby spełnić sprawiedliwość Bożą. Przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, Jezus zanurzył się w wodzie, a potem wyszedł z wody. W tej chwili niebo otworzyło się dla Jezusa, a Bóg Ojciec powiedział Swemu Synowi: “Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Ewangelia św. Mateusza 3:17)..

Bóg Ojciec świadczył: “To jest Mój własny ulubiony Syn, który przed chwilą przyjął chrzest od Jana Chrzciciela.” Dlaczego Sam Bóg z Nieba świadczył, że Jezus jest Jego Synem? Dlaczego Bóg Ojciec mówi, że Jezus jest ulubionym Synem Boga Ojca, w którym On ma upodobanie?

Chociaż Jezus był Synem Bożym, On pokornie przyszedł na ten świat w ciele człowieka, aby spełnić wolę Ojca. Bóg zaplanował zbawić całą ludzkość od grzechów przez Swego własnego Syna, i właśnie dlatego Jezus Chrystus zmył wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, a także spełnił wolę Bożą, przelawszy Swoją krew, umarłszy na Krzyżu i zmartwychwstawszy. Jezus całkiem podporządkował się woli Bożej. Drodzy bracia wierzący, musicie wiedzieć, że Jezus Chrystus, chociaż był Synem Bożym, był miły Sercu Boga Ojca, ponieważ usłuchał Go, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, aby raz na zawsze zabrać grzechy ludzkości.Musimy osobiście wierzyć w Prawdę ewangelii wody i Ducha


Drodzy bracia wierzący, jestem pewny, że każdy z nas może duchowo zwyciężyć szatana i własną słabość poprzez wiarę w chrzest, który Jezus przyjął, i w krew, którą On przelał na Krzyżu. Jeśli wierzycie tylko w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, to nie możecie zwyciężyć świata z taką wiarą. Właśnie dlatego apostoł Jan dokładnie objaśnia nam wiarę, która przezwycięża świat, w 1 Liście św. Jana 5. On powiedział, że ta ewangelia wody i Ducha uwolniła nas od wszystkich naszych grzechów (1 List św. Jana 5:6-8).

Bóg daje życie wieczne bezgrzesznym, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha Świętego. Innymi słowy, życie wieczne zostało dane tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, którego Bóg nam posłał, jako w swego Zbawiciela. Ci ludzie, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, otrzymują życie wieczne i zbawienie od grzechów, ponieważ Pan przyszedł na ten świat przez wodę, krew i Ducha Świętego, i wykreślił wszystkie nasze grzechy. Więc w Biblii napisano: “To życie jest w Jego Synu” (1 List św. Jana 5:11). Otrzymaliśmy zbawienie od naszych grzechów dzięki ewangelii wody i Ducha, która jest w Jezusie. Nasze zbawienie od grzechów świata jest w chrzcie, który Jezus przyjął, i we krwi, którą On przelał na Krzyżu.

Niektórzy ludzie mówią, że można otrzymać zbawienie, krzycząc “Jezusie” i trzymając się za choinkę. A jednak to wcale nie jest prawda. Nie możecie zostać zbawieni tylko poprzez wiarę w Jezusa jako swego Zbawiciela, najpierw nie poznawszy Słowa ewangelii wody i Ducha, którą Jezus dał nam. Mylicie się, jeśli myślicie, że otrzymacie przebaczenie grzechów i życie wieczne, po prostu według własnego mniemania uwierzywszy w Jezusa jako swego Zbawiciela. Popatrzcie na Słowo Biblii. W Biblii wyraźnie napisano o chrzcie, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, i o krwi, którą On przelał na Krzyżu, czyli o ewangelii wody i Ducha.

Bardzo łatwo jest patrzyć na rzeczy tylko z własnego punktu widzenia. Ale nie powinniście objaśniać Słowa Bożego z własnego punktu widzenia. Musimy wierzyć, że otrzymaliśmy życie wieczne poprzez wiarę w Jezusa, który uwalnia nas od naszych grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha. Oprócz tego, musimy wierzyć, że to orzeźwiające zbawienie jest w Synu. Więc ci, którzy mają w sercu Syna Bożego, który przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego, mają również życie, a ci, którzy nie mają Syna, nie mają życia.

Kim jest Syn Boży? Syn to Jezus Chrystus, który przyszedł na ten świat przez wodę i krew. Ci, którzy wierzą, że Jezus zbawił nas od naszych grzechów, mają w swoich sercach Słowo wody i krwi. A jednak ci, którzy nie mają Syna, nigdy nie potrafią mieć życia. Na pewno musimy wiedzieć, co oznacza poprawnie poznać i uwierzyć w Jezusa. Oprócz tego, musimy wiedzieć, jak możemy zwyciężyć świat.

Drodzy bracia wierzący, żyjąc w tym świecie, jesteśmy niedoskonali. Jak słabi i niedoskonali jesteśmy? Oczywiście możemy zobaczyć swoje wady, popatrzawszy na siebie. Patrząc nie na innych, lecz na siebie, uświadamiamy sobie, jak niedoskonali jesteśmy. Ale poprzez naszą wiarę w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, który przyszedł przez wodę i krew, możemy oddanie przestrzegać i śmiało spełniać wolę Bożą, przezwyciężać diabła, pewnie występując przeciwko niemu, a także uwolnić umierające dusze od grzechów. Właśnie poprzez tę wiarę zwyciężamy świat.

Oczywiście musimy mieć wiarę, która przezwycięża świat poprzez ewangelię wody i Ducha. Jesteśmy zawsze niedoskonali przez naszą słabość. Jaka więc wiara pozwala nam czasami się poprawiać? My, chrześcijanie, upadamy, jeśli nie mamy tej rzeczywistej ewangelii, pozwalającej nam zwyciężyć świat. Zwłaszcza w tych ostatnich dniach, jak możemy zwyciężyć naszą słabość? Wszyscy musimy mieć osobistą wiarę w rzeczywistą ewangelię wody i krwi, aby zwyciężyć świat. Nasza wiara w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez wodę i krew, pozwala nam zwyciężyć świat i naszą własną słabość, a także być tak wytrzymałymi, jak młody lew.

Nigdy nie powinniśmy wierzyć w Jezusa na podstawie własnych myśli lub według własnych standardów. Nie powinniśmy tylko patrzyć na siebie w desperacji, ale musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela tak, jak jest napisano w Słowie. Bez względu na to, co mówią inni, otrzymaliśmy zbawienie dzięki nie tylko krwi, którą Pan przelał na Krzyżu, ale wodzie i krwi Jezusa Chrystusa. Musimy poznać i uwierzyć, że nasz Pan raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy, które cała ludzkość popełniła i jeszcze popełni, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan. Musimy również wierzyć, że Jezus poniósł karę za nasze grzechy zamiast nas, będąc ukrzyżowany po tym jak przyjął chrzest. Wierząc w to, otrzymujemy zbawienie od naszych grzechów i możemy zwyciężyć świat.

Oto jak wy, wierzący w Prawdę ewangelii wody i Ducha, możecie trzymać się wiary przed Bogiem, a także zawsze pamiętać i spełniać wolę Bożą. Oto jak możecie żyć jako sługi sprawiedliwości Bożej, chociaż wciąż macie słabość. Jeśli odrzucacie chrzest, który Jezus przyjął, i wierzycie tylko w krew, którą On przelał na Krzyżu, jako w przebaczenie grzechów, to nie potraficie zwyciężyć świata. Więc w ewangelię wody i Ducha trzeba wierzyć osobiście.Musimy zrozumieć, ilu ludzi w chrześcijaństwie dziś żyje jako wrogowie Boga


Dziś grzech osiągnął największy poziom, nieprawdaż? Dlatego doradzam wam przyjąć rzeczywistą wiarę w ewangelię wody i Ducha. Na pewno musicie mieć wiarę, która pozwala zwyciężyć świat.

Większość chrześcijan ustami wyznaje, że zostali zbawieni poprzez wiarę w Jezusa. Niektórzy z nich nawet śmieją ogłaszać, że nie mają żadnego grzechu dzięki krwi Jezusa. Ale cóż wielu ludzi myśli o chrzcie, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela? Czyż nie uważają go za rzecz dodatkową i niepotrzebną w Biblii?

Drodzy bracia wierzący, chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, nie jest niepotrzebną rzeczą dla naszego zbawienia od grzechów. On jest absolutnie potrzebny. Gdyby Jezus nie przyjął chrztu od Jana Chrzciciela, to krew, którą On przelał, byłaby daremna. Więc uczniowie Jezusa, na przykład apostoł Paweł, głosili tak chrzest Jezusa, jak i Jego Krzyż.

Możecie spytać, dlaczego apostoł Paweł podkreśla krew na Krzyżu w swoich Listach. Apostoł Paweł wierzył, że Krzyż jest jedynie skutkiem chrztu, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela, i właśnie dlatego powiedział w Liście do Galacjan 6:14: “Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa”, a w 1 Liście do Koryntian 2:2: “Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.” Skoro Jezus zabrał grzechy świata na Krzyż, przyjąwszy chrzest, on pragnie podkreślić krew na Krzyżu, aby pokazać nam zakończenie Bożego przebaczenia grzechów.

Chrzest, który Jezus przyjął, nie jest niezrozumiałym wydarzeniem. Jezus na pewno musiał przyjąć chrzest, aby zmyć wszystkie grzechy ludzkości. Tylko przyjąwszy chrzest, Jezus mógł spełnić przebaczenie grzechów dla nas. Po to, aby dać nam wszystkim zbawienie, Jezus musiał przyjąć chrzest, w którym On wziął na Siebie nasze grzechy, i umrzeć na Krzyżu, przelawszy Swoją krew. To był najbardziej odpowiedni sposób, w który nasz Pan mógł dać nam przebaczenie grzechów. On przyszedł na ten świat, przyjął chrzest i umarł na Krzyżu.

Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela nie po to, aby pokazać Swoje posłuszeństwo. A jednak bardzo wielu teologów nazywa właśnie taką przyczynę. Dziś w chrześcijaństwie jest wiele kościołów, ale wszystkie konsekwentnie bronią ważności uświęcenia i wierzą tylko w krew na Krzyżu. Nie ma sensu mówić, że człowiek uświęca się stopniowo i z czasem, kiedy przyjmuje Jezusa.

Jak może człowiek, który ma ciało, nie grzeszyć tylko dlatego, że się starzeje? Księga Kaznodziei Salomona podsumowuje: “Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze, a nigdy nie zgrzeszył” (Księga Kaznodziei Salomona 7:20). Gdzie jest sprawiedliwy, który nie grzeszy? Tracimy panowanie nad sobą, jeśli serwis w restauracji jest powolny. Narzekamy również, gdy jedzenie ma nieprzyjemny smak. Pokazujemy swój charakter, jeśli coś dzieje się nie tak, jak chcieliśmy. Mamy także słabe ciała, i dlatego dąsamy się na innych, jeśli mówią coś, czego nie lubimy.

Oczywiście, jesteśmy skazani na karę za nasze grzechy. Jesteśmy przeznaczeni na śmierć za grzechy świata. Czyż nie jesteście skazani na karę za grzechy, które popełniliście? Bez względu na to, jak silna jest nasza wola, czyż wreszcie nie porzucilibyśmy Jezusa?

Przez wzgląd na takich ludzi, jak my, Jezus przyszedł na ten świat w ciele człowieka w Swojej miłości do nas, przyjąwszy chrzest i umarłszy na Krzyżu. Więc On całkiem uwolnił nas od potępienia za grzechy i pozwolił nam zwyciężyć świat i naszą własną słabość. Bez względu na nasze słabości On pozwolił nam prowadzić zwycięskie religijne życie poprzez wiarę w Słowo prawdy ewangelii wody i Ducha. Pan pozwolił nam spełniać sprawiedliwe zadanie głoszenia ewangelii wody i Ducha

Drodzy bracia wierzący, już ponad 30 lat minęło od czasu, kiedy uwierzyłem w Jezusa. Ale przez pierwsze 10 lat źle wierzyłem w Jezusa, ponieważ wierzyłem tylko w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu. Z taką wiarą nie mogłem oczyścić się ze swoich grzechów. Wtedy Bóg miłosiernie pozwolił mi zrozumieć ewangelię wody i Ducha, a więc potrafiłem otrzymać doskonałe przebaczenie grzechów poprzez wiarę w tę Prawdę ewangelii.

Ludzie często mnie nie rozumieli, kiedy głosiłem ewangelię wody i Ducha. Usłyszawszy ewangelię wody i Ducha, niektórzy chrześcijanie ewangeliccy mówili: “Hm, to się różni od tego, w co wierzę”. Kiedy usłyszałem, że jeden z moich współpracowników to powiedział, myślałem, że żartuje. Ale z czasem zrozumiałem, że ewangelia, w którą on wierzył, różniła się od ewangelii wody i Ducha, w którą ja wierzyłem i którą głosiłem.

Dzieląc się Słowem ewangelii wody i Ducha z licznymi ludźmi, widziałem, jak ludzie otrzymywali doskonałe przebaczenie grzechów, kiedy naprawdę wierzyli w tę ewangelię. Jeśli człowiek wierzy, że Biblia jest zapisanym Słowem Bożym, to jak może powiedzieć, że wciąż ma grzech w sercu, jeśli Pismo Święte wyraźnie mówi nam, że wszystkie grzechy zostały złożone na głowę Jezusa Chrystusa poprzez Jego chrzest? Jak ktoś może powiedzieć, że nie otrzymał zbawienia, jeśli wierzy, że Jezus raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy w chrzcie, który przyjął od Jana Chrzciciela, i całkiem spełnił nasze zbawienie, umarłszy na Krzyżu?

Pan powiedział w Księdze Izajasza 1:18: “Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją.” Pan całkiem zbawił nas od grzechów świata ewangelią wody i Ducha. Chociaż jestem słaby, nasz Pan jest silny. Chociaż możecie być słabi, nasz Pan całkiem uwolnił was od waszych grzechów dzięki ewangelii wody i Ducha.

Głosimy tę ewangelię wody i Ducha wszystkim chrześcijanom po całym świecie. Mówimy: “W którą ewangelię wierzyliście dotąd? Jaki jest wynik tej wiary? Jest wam przeznaczono pozostawać grzesznikami przez uczenia fałszywych proroków, którzy mówią, że musicie wierzyć tylko w krew na Krzyżu.” Ktoś krytycznie zauważył, że mnóstwo chrześcijan poszło do piekła przez katedry kościołów, wysłuchawszy tak wiele fałszywych kazań. Będziemy czynić wymówki fałszywym nauczycielom za ich kłamstwo. Pokażemy im istną ewangelię.

Czymże jest rzeczywista ewangelia wody i Ducha? Apostoł Paweł świadczył o niej. Apostołowie Piotr i Jan również świadczyli o niej. To jest ewangelia Prawdy, która uwolniła nas od wszystkich naszych grzechów. Biblia ogłasza, że ewangelia wody i Ducha to jedyna Prawda zbawienia.

Drodzy bracia wierzący, my sami jesteśmy bardzo słabi. Nie możemy nawet zwyciężyć samych siebie. Jak więc moglibyśmy zwyciężyć świat własnymi siłami? Ale Pan dał nam Prawdę, abyśmy mogli zwyciężyć siebie samych. Pan całkiem zbawił nas od naszych grzechów, pozwolił nam zwyciężyć świat, diabła i fałszywych proroków. Pan całkiem zbawił nas poprzez ewangelię wody i Ducha. Pan zmył grzechy tych, którzy wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha. Niewątpliwie otrzymaliśmy przebaczenie grzechów i zaczęliśmy żyć sprawiedliwie poprzez wiarę w Pana. Dziękuję Panu.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Naprawdę jesteśmy słabi, ale nasz Pan rzeczywiście jest doskonały. On na pewno ma moc, aby uwolnić nas od naszych grzechów. Pan uczynił nas doskonałymi przed Bogiem, dawszy nam zbawienie w Prawdzie ewangelii wody i Ducha. Ewangelia wody i Ducha to jedyna Prawda, zapisana w Biblii. Poprzez ewangelię wody i Ducha Pan dał nam ten przywilej, że nazywamy Boga “Abba, Ojcze.” Jak więc możecie mówić, że rzeczywista ewangelia to tylko wymyślona przez człowieka doktryna?

Zostaliśmy bezgrzesznymi poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i prawdziwego Boga, który uwolnił nas od naszych grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha. Wierzymy w Trójjedynego Boga: Pana Jezusa, Boga Ojca i Ducha Świętego, jako w naszego Boga. Otrzymaliśmy już rzeczywiste życie wieczne i zostaliśmy dziećmi Bożymi poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Musimy być wdzięczni naszemu Panu, który pozwolił nam narodzić się ponownie, dawszy nam ewangelię wody i Ducha.

Ewangelia wody i Ducha ponownie przypomina mi o miłości Bożej. Razem z moimi współpracownikami chcę dzielić się ewangelią wody i Ducha z każdą duszą po całym świecie. Niezachwianie wierzę, że Słowo ewangelii wody i Ducha będzie głoszone po całym świecie, że mnóstwo dusz otrzyma zbawienie od grzechów w tej rzeczywistej ewangelii. Zawsze dziękujemy Bogu, który uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. Alleluja! Wielbię Pana, który nas uwolnił od wszystkich grzechów świata.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.