" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wyraźne Świadectwo,
Które Nas Zbawia od
Wszystkich Grzechów

 

< 1 List św. Jana 5:8-13 >

“A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.”Czy mamy świadectwo przebaczenia wszystkich naszych grzechów?


Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego mówi nam: “A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są” (1 List św. Jana 5:8). On również mówi nam, że o przebaczeniu naszych grzechów świadczy ewangelia wody i Ducha.

Istnieje bezsprzeczne świadectwo tego, że nasz Pan uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów, dał nam życie wieczne i przyjął nas jako Swoje dzieci. Jakie jest to świadectwo? Świadectwo naszego zbawienia jest potrójne: Duch Święty, woda i krew. Te trzy elementy stają się świadectwem naszego zbawienia od wszystkich grzechów. Pan uwolnił nas od naszych grzechów, przyszedłszy na ten świat w ludzkim ciele, przyjąwszy chrzest, który złożył wszystkie nasze grzechy na Jezusa, zabrawszy te grzechy na Krzyż, gdzie przelał krew i umarł, a także zmartwychwstawszy. Więc teraz apostoł Jan naucza nas o Prawdzie ewangelii wody i Ducha.

Jak jest napisano w Słowie Bożym, woda oznacza chrzest Jezusa, który On przyjął od Jana Chrzciciela, a krew oznacza karę, którą On poniósł za wszystkie nasze grzechy. Więc świadectwo naszego zbawienia jest w Duchu Świętym, w wodzie i we krwi (1 List św. Jana 5:8). Posługiwanie wody, krwi i Ducha Świętego to posługiwania Boże, którymi On uwolnił grzeszników od wszystkich grzechów.Co jest bezsprzecznym świadectwem przebaczenia grzechów dla wierzących w Jezusa Chrystusa po całym świecie?


Świadectwo zbawienia Bożego składa się z Ducha Świętego, wody i krwi. Duch Święty oznacza Samego Boga. Jezus został poczęty w Duchu Świętym, narodziwszy się na ten świat w ludzkim ciele. Jego chrzest i krew na Krzyżu były wykonaniem planu Bożego w Duchu Świętym.

Pierwszy List św. Jana 5:9 mówi: “Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.” Co jest świadectwem Bożym dla nas? To świadectwo Boga o Jego Synu. Bóg Ojciec posłał Swego Syna na ten świat, pozwoliwszy Jezusowi przyjąć chrzest, który złożył na Niego wszystkie grzechy, i osądziwszy Jezusa za nasze grzechy na śmierć na Krzyżu. Bóg dał nam rzeczywiste zbawienie poprzez Swego Syna. Przebaczenie grzechów, które mamy, polega właśnie na tej Prawdzie. Syn Boży całkiem uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów, przyszedłszy na ten świat, przyjąwszy chrzest, umarłszy na Krzyżu i zmartwychwstawszy.

Więc to, czy otrzymaliśmy przebaczenie grzechów przed Bogiem, zależy od tego, czy przyjmujemy ewangelię wody i Ducha. Świadectwo naszego zbawienia znajduje się w wierze w ewangelię prawdy w naszych sercach, która świadczy, że Bóg dał nam przebaczenie grzechów poprzez Swego Syna przez wodę i krew. Apostoł Jan świadczy o tej Prawdzie, że Jezus Chrystus dał nam przebaczenie grzechów przez wodę i krew, w piątym rozdziale swego Pierwszego Listu. Mamy bezsprzeczne świadectwo naszego zbawienia w naszej wierze w Prawdę ewangelii wody i Ducha, i tego świadectwa wystarczy, aby nasze przebaczenie grzechów spełniło się przed Bogiem. To świadectwo jest nawet ważniejsze, ponieważ pochodzi z Boga, nie od ludzi.

W Pierwszym Liście św. Jana 5:10 napisano: “Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu.” Człowiek, który wierzy w Syna Bożego, ma w sobie również świadectwo Boże. Świadectwo Boga Ojca o Jego Synu mówi nam, że Bóg posłał Swojego Syna na ten świat, aby On raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy w chrzcie, że Bóg spełnił nasze zbawienie, pozwoliwszy Jezusowi przelać krew na Krzyżu i umrzeć. Więc z naszej strony ważne jest to, czy wierzymy w tę prawdę, czy nie. Bóg świadczy nam o Swoim Synu i o zbawieniu, które Jego Syn spełnił. Bóg Duch Święty przyszedł w serca wierzących w świadectwo Boże i potężnie świadczy o naszym zbawieniu.

Dla nas woda, krew i Duch Święty są nie tylko świadectwem zbawienia Bożego, ale także kryterium Prawdy. W Pierwszym Liście św. Jana 5:10 napisano: “Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu.”

Więc jeśli ktoś z nas nie wierzy, że Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, przyszedł przez wodę, krew i Ducha Świętego, to on czyni Boga kłamcą. Tu Bóg podkreśla ważność chrztu i krwi. Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego wyraźnie mówi nam, że Syn Boży Jezus zbawił nas od wszystkich naszych grzechów i dał nam życie wieczne, przyszedłszy na ten świat, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew. Jeśli ktoś nie wierzy w posługiwanie chrztu i krwi Jezusa na Krzyżu, to ten człowiek czyni Boga kłamcą.Nasz Pan Jezus Chrystus uwolnił nas od grzechów tego świata, przyszedłszy na ten świat


Musimy poznać siebie samych i zobaczyć, czy dość dobrze znamy Słowo ewangelii wody i Ducha. Jezus jest zarazem Synem Bożym i Samym Bogiem. Pismo Święte mówi nam, że ten, kto nie wierzy w Pana i w rzeczywistą ewangelię, czyni Boga kłamcą.

Bóg dał nam przebaczenie grzechów w ewangelii wody, krwi i Ducha. Pan naprawdę przyjął ciało człowieka, otrzymał chrzest od Jana Chrzciciela, przelał Swoją kosztowną krew na Krzyżu i zmartwychwstał. Więc nasz Pan uwolnił grzeszników od wszystkich grzechów przez wodę i krew. Dlatego nawet teraz niewierzący w tę Prawdę czynią Go kłamcą. Musimy wierzyć, że Bóg naprawdę posłał Swego Syna, rzeczywistego Boga, przez wodę i krew, aby dać nam przebaczenie wszystkich grzechów.

Wiara, która nas wzmacnia, musi wyznawać Wszechmogącego Pana. Jezus to prawdziwy Bóg i nasz Zbawiciel, który przyjął chrzest, aby wziąć na Siebie nasze grzechy, niósł je na Krzyżu, aby odpokutować za nie Swoją krwią, i zmartwychwstał. Jezus Chrystus to wieczny żywy Bóg, który również został naszym Zbawicielem. Nasz Pan uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów i kary, a dlatego nigdy nie zginiemy.

Nawet teraz Bóg żyje. Bóg dał nam przebaczenie grzechów, i dlatego nasze zbawienie się nie zachwieje. Bóg nigdy nie skasuje przebaczenia grzechów, które dał nam. Nasz Pan to nasz Zbawiciel, który zbawił nas wszystkich od grzechów. Tylko nasza wiara jest tak zmienna. Więc musimy wzmocnić swoją wiarę, ponownie rozmyślając nad rzeczywistą ewangelią. Uznanie Jezusa za Boga naprawdę wzmocni waszą wiarę.

Cała Biblia świadczy, że Bóg Ojciec zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, posławszy do nas Swojego Syna. Jezus Chrystus naprawdę jest Bogiem, ale On przyszedł na ten świat jako człowiek, aby uwolnić Swój lud od grzechów, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, przelawszy krew, umarłszy na Krzyżu i zmartwychwstawszy. Otrzymujemy rzeczywiste przebaczenie grzechów dzięki posługiwaniom Ducha Świętego, jeśli wierzymy w Prawdę wody i krwi, która jest kamieniem węgielnym naszej wiary. Jeśli wierzymy w Słowo ewangelii wody i Ducha, to Duch Święty mówi naszym sercom: “Masz rację! Twoja wiara jest poprawna!”

Nasz Pan Bóg już dał przebaczenie grzechów i życie wieczne tym z nas, którzy całym sercem wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha. Mamy w sobie świadectwo przebaczenia grzechów, które Bóg Syn spełnił dla nas w tym świecie przez wodę i krew. I właśnie to świadectwo Bóg Ojciec dał nam od początku. Dana przez Boga ewangelia wody i Ducha to nieodmienna Prawda. Chociaż wierzymy w Jezusa, Syna Bożego, i w ewangelię wody i Ducha, nasza wiara byłaby daremna, gdybyśmy nie wiedzieli, że Jezus jest prawdziwym Bogiem.

Teraz dla nas bardzo ważne jest nauczyć się odróżniać tylko emocjonalną wiarę od wiary, założonej na Prawdzie ewangelii wody i Ducha. Mieć prawdziwą wiarę oznacza najpierw zrozumieć i uznać ewangelię wody i Ducha, a potem żyć według tej wiary. Paweł powiedział: “Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (List św. Pawła do Rzymian 10:17). Słuchając Słowa Bożego, możemy zrozumieć Prawdę ewangelii.Jezus Chrystus to prawdziwy Bóg i nasz Zbawiciel


Pierwszy List św. Jana 5:11-12 mówi nam: “A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.”

Co jest bezsprzecznym świadectwem tego, że oczyściliśmy się ze wszystkich swoich grzechów? Innymi słowy, co jest świadectwem tego, że Bóg jest naszym prawdziwym Zbawicielem? Tym świadectwem jest to, że nasz Pan dał nam życie wieczne, że to życie jest w Synu Bożym. Nasz Pan dał nam nowe życie, które trwa wiecznie. Wieczny Bóg dał nam przebaczenie grzechów i życie wieczne przez Swego własnego Syna.

Moi bracia chrześcijanie, czy znacie ewangelię wody i Ducha? Nasz Pan uprzedził nas, że będziemy cierpieć w swojej wierze, jeśli nie trzymamy się wiedzy ewangelii wody i Ducha.

Jan wyraźnie ogłasza: “Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu” (1 List św. Jana 5:11). Apostoł Jan powiedział nam, że nowe życie jest w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus to nasz Zbawiciel, który dał nam przebaczenie grzechów przez wodę i krew. Ci, którzy wiedzą i wierzą, że Bóg dał nam przebaczenie grzechów, otrzymują nowe życie, ale ci, którzy nie wierzą, są podobni do zmarłych, chociaż przez pewien czas żyją, przecież nie otrzymali przebaczenia grzechów.

W Pierwszym Liście św. Jana 5:20 napisano: “On [Jezus] zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.” Kim jest ten Jezus? To nasz prawdziwy Bóg. Przeczytajmy jeszcze raz Pierwszy List św. Jana 5:20. “Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.”

O czym Syn Boży mówi nam, żyjącym w tym świecie? Najpierw Jezus nauczał o Prawdzie, kim jest Bóg i jak możemy otrzymać przebaczenie swoich grzechów. Więc właśnie w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy przebaczenie grzechów dzięki Prawdzie ewangelii. Jezus Chrystus to nasz Pan i Zbawiciel, który uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów i dał nam życie wieczne. Nasz Pan to nasze zbawienie, ponieważ on uczynił nas Swoimi dziećmi.

Należy żyć nie emocjami, lecz wiarą w Słowo Prawdy. Pierwszy List św. Jana 5:20 mówi nam, że On “Jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.” Wierzę, że Jezus to prawdziwy Bóg. Jezus jest równy Bogu Ojcu.

Poznaliśmy miłość Bożą i Prawdę ewangelii wody i Ducha przez posługiwanie Jana Chrzciciela. Sam Jan świadczył o tym w Piśmie Świętym (Ewangelia św. Jana 1:15, 29-34, Ewangelia św. Mateusza 11:11-12, 21:32).Nie powinniście mówić z człowiekiem, który nie narodził się ponownie tak, jak z narodzonymi ponownie świętymi, którzy otrzymali przebaczenie grzechów


“Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, (Bóg) jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1 List św. Jana 1:9). Jak pokazuje nam powyższy urywek, jeśli wyznajemy swoje grzechy przed Bogiem, to oczyszczamy się poprzez wiarę w dzieła Jezusa, które On spełnił, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata. Skoro Jezus już zmył nasze grzechy ewangelią wody i Ducha, musimy zwyciężyć całą ciemność, wyznając swoje grzechy i swoją wiarę w tę rzeczywistą ewangelię.

Dla nas Jezus Chrystus jest Bogiem Prawdy i naszym prawdziwym Zbawicielem, który dał nam życie wieczne. A jednak bardzo ciężko jest głosić Słowo ewangelii wody i Ducha człowiekowi, który wierzy tylko w krew na Krzyżu. Bóg jest świętą światłością, w której nie ma żadnej ciemnej cętki. A jednak bardzo ciężko jest głosić ewangelię wody i Ducha człowiekowi, który nie narodził się ponownie.

Chociaż ewangelia wody i Ducha jest Słowem Prawdy, ludzie giną w grzechach, ponieważ nie znają i nie pragną wierzyć w tę rzeczywistą ewangelię. Rozumieją wszystko w całkiem inny sposób, dlatego często rozmawiać z nimi jest po prostu niemożliwie. To ci, którzy już pili stare wino. W Biblii napisano: “Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego – mówi bowiem: Stare jest lepsze” (Ewangelia św. Łukasza 5:39). Oni zazwyczaj odrzucają rzeczywistą ewangelię, ponieważ nasyciwszy się uczeniami tego świata, nie przyjęli do serca ewangelii wody i Ducha.

Niektórzy z nich przyjmują ewangelię wody i Ducha, kiedy z wiarą głosimy istną ewangelię. Ale wciąż muszą nieprzerwanie żywić się pokarmem duchowym. Inaczej ponownie wpadną w chaos duchowy. Dlatego staramy się dawać im pokarm duchowy przez tę “Serię Wydawniczą o Wzroście Duchowym.” Dzięki naszej “Serii Wydawniczej o Wzroście Duchowym” oni zrozumieją głębię ewangelii wody i Ducha, o której kiedyś jeszcze nie wiedzieli.

Dziś wielu chrześcijan wierzy, nie znając ewangelii wody i Ducha, o której wyraźnie napisano w Biblii. Ale Jezus to Bóg, który dał nam przebaczenie grzechów i życie wieczne. Skoro ewangelia wody i Ducha jest w Jezusie Chrystusie, ci, którzy wierzą w tę Prawdę, na pewno otrzymają błogosławieństwo nowego życia.Jesteśmy tak szczęśliwi, gdy wierzymy w tę rzeczywistą ewangelię


Cieszę się, że jestem częścią Kościoła Bożego. Cieszę się, ponieważ mamy współpracowników, naszych braci i siostry w Chrystusie. My, sługi sprawiedliwości Bożej, poświęcamy się głoszeniu ewangelii wody i Ducha po całym świecie. Nie robimy nic niepotrzebnego dla osiągnięcia naszego celu ostatecznego. Ewangelia wody i Ducha, o której świadczy Bóg, jest Prawdą, która wymazała grzech. Sprawiedliwe posługiwanie Boże spełnia się nie przez jednego człowieka. Nie tylko przeze mnie albo przez jakiegoś innego człowieka. Wszyscy my, sprawiedliwi, musimy spełniać swoje zadania. Jeśli wszyscy nasi bracia i siostry będą oddanie spełniać zadania, które otrzymali, to wola Boża zostanie wykonana. Więc posługiwanie, które spełniamy, starając się razem głosić tę Prawdę ewangelii, jest naprawdę kosztowne. Sam Bóg cieszy się, kiedy widzi, jak ludzie Boży, którzy są w Jego Kościele, starają się głosić ewangelię wody i Ducha po całym świecie.

Szatan pragnie zasiać w sercu niewiarę w ewangelię wody i Ducha. A jednak wierzymy, że Jezus to prawdziwy Bóg, który daje nam życie wieczne, że On jest również naszym Zbawicielem, który dał nam nowe życie. Musimy żyć z determinacją i wiarą w to, że Bóg powierzył Swojemu Kościołowi głoszenie ewangelii.

Jeśli ktoś z nas ma inny punkt widzenia na wolę Bożą, to on jest oślepiony osobistymi ambicjami. Oczywiście czasami to się zdarza. Biblia mówi: “Za żądzą idzie odludek i z każdą radą wojuje” (Księga Przypowieści Salomonowych18:1). Ponownie Bóg mówi nam: “Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 List św. Pawła do Koryntian 10:31). Bóg daruje nam Swoją siłę i błogosławieństwo, kiedy żyjemy dla chwały Bożej. Jeśli bez względu na przebaczenie wszystkich naszych grzechów nie spełniamy woli Bożej, to Bóg również nie będzie wstawiać się za nami. Bóg kocha i błogosławi ludzi, którzy wyrzekają się własnych żądz.

Musimy najpierw uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, która całkiem zmyła wszystkie nasze grzechy. Człowiek, który nie wierzy w ewangelię wody i Ducha, nie może zwyciężyć świata. Ci, którzy wciąż starają się uwierzyć, że Jezus jest naszym Zbawicielem, aczkolwiek przebywają w Kościele Bożym, naprawdę nie mają dokładnej wiedzy i wiary w Jezusa jako Boga. Dusze takich ludzi nie mogą uwierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Jezus Chrystus to Stwórca, który stworzył wszystko żyjące w tym świecie. Jezus to prawdziwy Bóg. Jezus Chrystus, Stwórca wszechświata i prawdziwy Bóg, na chwilę przyszedł na ten świat w ludzkim ciele, aby uwolnić grzeszników od grzechów. Wtedy On przyjął chrzest, wziąwszy na Siebie grzechy świata, został ukrzyżowany, przelał krew, umarł i zmartwychwstał. Spełniwszy to wszystko, Jezus Chrystus został naszym Panem i Zbawicielem.

Jeśli niezachwianie wierzymy w Słowo ewangelii wody i Ducha, to odpowiedzi na wszystkie inne pytania, które mamy, stają się dla nas oczywiste. Zanim narodziłem się ponownie, dla mnie Słowo Biblii było podobne do ciężkiej zagadki. Było mi ciężko połączyć wszystkie jego elementy. A jednak znalazłem rozwiązanie całej tajemnicy Biblii, kiedy uwierzyłem w ewangelię wody i Ducha.

Z innej strony, jeśli nie wierzymy w Słowo ewangelii wody i Ducha, to wszystkie słowa Biblii dla nas wydają się zaplątane. Więc każdy chrześcijanin, który jeszcze nie narodził się ponownie, ma zamęt w głowie. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest to, że Jezus Chrystus jest Bogiem, że wszystkie nasze grzechy zostały zmyte poprzez ewangelię wody i Ducha. Przyjąwszy do serca Prawdę ewangelii wody i Ducha, możemy otrzymać bezsprzeczne świadectwo naszego zbawienia w Słowie Bożym. Dziękuję Bogu.

Jezus to prawdziwy Bóg i nasz wieczny Zbawiciel, który dał nam życie wieczne. Przez tę kosztowną wiarę możemy zwyciężyć szatana, własną słabość i żądze. Możemy również nie zawstydzić się przed Bogiem, oddawszy całe swoje życie służeniu tej ewangelii wody i Ducha.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Apostoł Piotr uznał: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Ewangelia św. Mateusza 16:16). Słowo “Chrystus” oznacza, że Jezus jest Bogiem. Jezus Chrystus naprawdę jest Bogiem i Synem Bożym. Oprócz tego On jest naszym Zbawicielem. Właśnie w to wierzył Piotr. My, wierzący w ewangelię wody i Ducha, również musimy to wyznawać.

Wtedy Jezus odpowiedział Piotrowi: “Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Ewangelia św. Mateusza 16:17). Podobnie jak Piotr, my również możemy znaleźć potwierdzenie przebaczenia naszych grzechów w świadectwie Bożym, czyli w ewangelii wody i Ducha.

Dziękujmy Jezusowi Chrystusowi, który nas uwolnił od wszystkich naszych grzechów.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.