" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Robotnicy Boga

 

< Ewangelia św. Mateusza 9:35-38 >

“Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.”My wszyscy, zostawszy sprawiedliwymi, modlimy się do Boga i spełniamy Jego wolę. Dlatego modlimy się do Niego: “Panie, żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proszę, powołaj Swoich sług, którzy mogliby głosić Twoją ewangelię.” Dlatego rozpocznijmy dzisiejszą naukę o Piśmie Świętym ze wspólnej modlitwy.

“Drogi Panie, wiek wielkiego ucisku i prześladowań naprawdę już się zaczął, i mnóstwo grzeszników zawieruszyło się i zabłądziło w swoich grzechach. Panie, prosimy Cię, pozwól każdemu z nas głosić ewangelię wody i Ducha, która może zbawić wszystkie te zbłąkane dusze od ich grzechów. Drogi Panie, powołaj Swoich sług, którzy mogliby zbawiać te dusze i świadczyć im o Twojej ewangelii. Prosimy Cię, znajdź tych sług i poślij ich nam.”

“Ojcze Nasz, prosimy, daj nam siłę, żeby zbawiać grzeszników. Choć nas jest mało, pozwól nam w tym roku świadczyć o Twoim prawdziwym Słowie ewangelii w te dni ostateczne; prosimy Cię, pomagaj sprawiedliwym, aby powstało wielu sług Twej sprawiedliwości, oraz aby oni świadczyli o Twojej ewangelii. Powołaj tych sług dla nas i poślij ich nam. Prosimy Cię, przedłużaj zbawiać dusze i namaszczaj ich na Swoich sług. Inspiruj serca wszystkich sprawiedliwych, którzy już narodził się ponownie, aby Ci służyli i spełniali Twoją wolę, oraz aby przez tych Twoich sług Twoja ewangelia była głoszona po całym świecie, aby oni świadczyli o Twoim Słowie i spełniali Twoją wolę.”Tylko sprawiedliwi mogą zostać sługami Bożymi

Kto ze sprawiedliwych może zostać sługą Bożym? Najpierw ci, którzy wyraźnie wierzą w ewangelię wody i Ducha, w Słowo naszego Pana, i czyje dusze narodziły się ponownie dzięki tej ewangelii, mogą zostać sługami ewangelii Bożej. Ci, którzy mogą głosić ewangelię wody i Ducha innym ludziom, to sprawiedliwi, którzy narodzili się ponownie, przede wszystkim uwierzywszy w Boga i w prawdziwą ewangelię. Tylko oni mogą głosić ewangelię wody i Ducha.

Możemy przekonać się o tej prawdzie w Księdze Dziej Apostolskich 1:8, gdzie jest napisano: “Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”

Tylko otrzymawszy przebaczenie grzechów i Ducha Świętego, który przychodzi do serce człowieka poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, możemy zostać sługami Bożymi. Tylko naprawdę uwierzywszy w doskonałe Słowo ewangelii wody i Ducha i w taki sposób uwolniwszy się od wszystkich naszych grzechów, otrzymujemy dar Ducha Świętego w naszych sercach (Dzieje Apostolskie 2:38). Jeśli człowiek może zaświadczyć o tym, że jego grzechy są zmyte i on już nie ma żadnego grzechu w sercu, to jest dowodem tego, że Duch Święty zamieszkał w jego sercu. Duch Święty w naszych sercach świadczy, że już zostaliśmy bezgrzesznymi dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha.

Nasz Pan powiedział: “Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” To znaczy, że On uczyni wierzących w ewangelię wody i Ducha Swoimi świadkami dla całego świata. Dlatego kiedy sprawiedliwi wypierają się samych siebie, ufają Bogu i korzą się przed Nim, wtedy Sam Bóg powierza im spełnianie Swojej woli. Duch Święty mieszka w narodzonych ponownie, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, dlatego ten Duch Święty w ich sercach prowadzi ich na każdym kroku. Dlatego sprawiedliwi, którzy zostali zbawieni od swoich grzechów, głoszą ewangelię wody i Ducha, gdy mają taką możliwość.

Mając możliwość głosić ludziom ewangelię, oczywiście, możecie być zdenerwowani lub bać się tego. Ależ Sam Duch Święty naprawdę działa w waszemu życiu. Duch Święty daje wam odpowiednie słowa w odpowiednim czasie: “Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was” (Ewangelia św. Mateusza 10:20). Dlatego powinniśmy ufać Duchowi Świętemu, śmiało i z wiarą głosić ewangelię, wykorzystując każdą możliwość, i spełniać wolę naszego Pana. Uwierzmy w to, że Duch Święty naprawdę działa w naszych sercach!

Natomiast każdy, kto nie wierzy w ewangelię wody i Ducha, nie może zostać sługą Boga. Dlaczego? Dlatego, że grzesznicy nie mogą świadczyć o sprawiedliwości Bożej, nikt bowiem nie może oczyścić się od grzechów bez tej ewangelii wody i Ducha, skoro Pan wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy poprzez chrzest, który On przyjął. Dlatego Duch Święty nie może działać przez wszystkich tych grzeszników, w sercach których wciąż pozostaje grzech.

Jeśli ktoś twierdzi, że został sługą Boga, nawet nie wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha, to oznacza, że on nie jest sługą Bożym i tym, kogo naprawdę powołał Bóg, aby zostać Jego prawdziwym sługą. Niezależnie od tego, jak ciężko tacy grzesznicy pracują dla Boga, a właściwie, myślą, że pracują dla Boga, wszystkie ich wysiłki są daremne.

Widzimy wielu takich ludzi dokoła siebie. Na tej ziemi jest wielu grzeszników, którzy cierpią z powodu takich błędnych przekonań. Jedną z ich cech charakterystycznych jest to, że nawet nie znając ewangelii wody i Ducha, oni niemniej jednak szczerze poświęcają się temu, co robią. Dlatego czasami chcę, aby nasi narodzeni ponownie święci byli tak wierni prawdziwej ewangelii, jak ci ludzie.Drugie niezbędne wymaganie do zostania sługami Bożymi: kochać ewangelię wody i Ducha

Powiedziałem, że pierwszym niezbędnym wymaganiem do zostania sługami Bożymi jest wiara w ewangelię wody i Ducha. Innymi słowy, tylko sprawiedliwych można nazwać Jego sługami. Ale powinniście wiedzieć, że wszyscy narodzeni ponownie są Jego sługami. Wśród sprawiedliwych zostać sługami ewangelii Bożej mogą tylko ci, którzy współczują duszom grzeszników i czyje serca pragną ich zbawić. To jest drugi niezbędny warunek zostania Jego sługami. Oni mogą nie być szczególnie utalentowani lub elokwentni, nie mieć żadnych osobliwych zdolności, lecz sprawiedliwi, czyje serca pragną, aby każda dusza się zbawiła, mogą zostać sługami Bożymi.

Wśród sprawiedliwych ci, którzy kochają dusze innych ludzi, choć sami naprawdę są bezsilni, rzeczywiście pragną, aby inni ludzie zostali zbawieni; a ponieważ te dusze należy zbawić, oni śmiało przyjmują trudności i przeszkody, bez względu na swoje wady, i pragną zrobić wszystko możliwe, aby zbawić te dusze. Właśnie tacy ludzie sprawiedliwi, którzy kochają inne dusze, mogą zostać sługami Bożymi.

Czy są jeszcze ludzie, którzy powiadają: “Tak, moje serce pragnie to robić, lecz wciąż jestem zbyt niedoskonały, aby zostać sługą Boga”? Ale to nie może nam przeszkodzić zostać Jego sługami; wszystko, czego wam nie wystarcza, może dać wiara i nauka Kościoła Bożego.

Moi bracia wierzący, sprawiedliwi, którzy mają takie troskliwe serce, kochające ewangelię wody i Ducha oraz inne dusze, powinni nauczyć się wszystkiego, od sztuki zbawiania dusz do wiedzy Słowa. Jeśli nasze serca naprawdę chcą służyć ewangelii Bożej i szerzyć ją, to powinniśmy tylko nauczyć się tego wszystkiego poprzez naszą wiarę. Toteż, aby zostać Jego sługami, powinniście tylko mieć takie serce, które pragnie służyć ewangelii wody i Ducha, kocha inne dusze i chce poświęcić się Bogu. Tylko kiedy nasze serca pragną służyć ewangelii, możemy spełniać wszystkie dzieła Boże i Jego wolę.

Nielekko jest ratować życie, duchowe albo fizyczne, i dlatego należna wiara naprawdę jest niezbędna. Zanim lekarz zostaje specjalistą, on musi przejść przez żmudny period rozległego szkolenia jako stażysta. Podobnie, zanim zostać doświadczonymi sługami Bożymi, wszyscy sprawiedliwi powinni przejść przez period nauczania. Moi bracia wierzący, powinniśmy narzucać sobie dyscyplinę, aby zostać ekspertami w głoszeniu ewangelii wody i Ducha.

Kiedy dusze spotykają stażystę, one często zostają przedmiotem badania dla głoszenia ewangelii. Oprócz tego, często ludziom, którzy właśnie mieli uwolnić się od grzechów, przeszkadzają to zrobić, i oni idą do domu ze zranionym sercem tylko dlatego, że ten, kto im świadczył o ewangelii, jeszcze nie został wystarczająco wykwalifikowany. To osobliwie dotyczy nauczania w naszej Szkole Misyjnej, która należy do Kościoła Bożego. Kiedy ludzie spotykają niedojrzałych sług Bożych, całkiem prawdopodobne jest to, że nawet ci, którzy właśnie mają otrzymać przebaczenie grzechów, nie potrafią tego zrobić. Nawet ci, którzy otworzyli drzwi swoich serc, mogą zresztą znowu je zakryć.

Już powiedziałem, że ci, czyje serca kochają inne dusze, mogą zostać sługami ewangelii Bożej. Ale oni powinni napełnić się Słowem Bożym, aby służyć ewangelii i prowadzić dusze innych. Słudzy Boga mogą mieć współuczestnictwo duchowe z tymi, których pragną zbawić, tylko nasyciwszy się Słowem Bożym i mając duchową wiedzę Słowa i silną wiarę w nie.

A jednak tego nie można się nauczyć własnymi siłami. Powinniśmy być w Kościele Bożym i słyszeć duchowe Słowo, którym Duch Święty przemawia do Swoich sług przez Kościół. Niezależnie od tego, jak dobrze własnymi siłami studiowaliśmy Słowo Boże, to samo przez się nie może zostać waszym mieczem duchowym. Tylko kiedy słuchamy i studiujemy Słowo przez Kościół Boży, nasza wiedza Słowa może zostać bronią duchową. Tylko wtedy, jedynie dotknąwszy innych ludzi tym mieczem duchowym, oni od razu otrzymają zbawienie od swoich grzechów i zostaną uzdrowieni ze wszystkich duchowych chorób grzechu.

Dlatego ważne jest to, czy naprawdę w naszych sercach znajduje się żarliwa miłość do ewangelii wody i Ducha. Nawet jeśli nie jesteśmy bardzo utalentowani, wszystko jedno możemy zostać sługami Bożymi, jeśli nasze serca kochają ewangelię. Dlatego najważniejsze jest następujące pytanie: Czy nasze serca kochają inne dusze, czy odwrotnie, kochają świat? Tylko sprawiedliwi, mając takie serce, które kocha inne dusze, mogą zostać sługami ewangelii wody i Ducha.Teraz Bóg szuka pracowników dla Swoich żniw

Już teraz, w tej chwili, Bóg szuka pracowników dla Swoich żniw zabłąkanych dusz. Nie powinniście być ekspertami w zakresie teologii i doktryn. Także nie powinniście być doświadczeni w świeckich rzeczach tej ziemi. Jeśli nauczacie o prawdziwej ewangelii wody i Ducha grzeszników, którzy jeszcze nie otrzymali przebaczenia grzechów, i Słowem Bożym zwyciężacie podstęp szatana, do niewoli którego trafili ci grzesznicy; i jeśli pomagacie takim duszom uwolnić się od grzechów poprzez słuchanie i wiarę w Słowo Bożej ewangelii Prawdy, to naprawdę jesteście wiernymi sługami Boga. Już teraz Bóg szuka takich sług dla Swoich żniw. Wy nawet nie powinniście mieć osobliwego talentu, aby żywić dusze. Sam Bóg przez liderów Swojego Kościoła zadba o pokarm dla dusz.

W filmie “Superman” pojawia się mężczyzna o nadzwyczajnych zdolnościach i sam rozwiązuje wszystkie ciężkie problemy. Ale Bóg nie potrzebuje żadnego takiego supermana. Raczej Bóg szuka wielu sług, którzy byliby wierni swoim powołaniom, głosiliby ewangelię wody i Ducha, a także żyliby z wiarą.

Wszyscy przywódcy Kościoła, którzy są waszymi pasterzami i sługami ewangelii, mają różne zadania. Jego sługi powinni być wierni swoim powołaniom, lecz przywódcy mają jeszcze więcej obowiązków, ponieważ także powinni nauczać sług Bożych.

Mówiąc, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało, Pan rozkazuje nam modlić się, aby On posłał nam więcej pracowników dla żniw. Tu nasz Pan także powiada nam: “Wy, którzy się modlicie, powinniście iść.” Ci, którzy modlą się, aby Bóg posłał Swoich sług, modlą się o to, ponieważ ich serca pragną spełniać dzieła Boże. Oni modlą się o to, ponieważ współczują wszystkim zabłąkanym duszom. Oto dlaczego nasz Pan powiada nam, że my, modląc się o to, powinniśmy sami zostać Jego sługami. Oto co Pan nam powiada.

Wszyscy powinniśmy zrozumieć, że słudzy Boga nie padają z nieba. Przede wszystkim powinniśmy się modlić, aby Bóg posłał nam pracowników, a potem my sami, którzy o to się modlimy, powinniśmy zostać Jego sługami. Wtedy Bóg powierzy żniwa dusz Swoim sługom.Ten wiek jeszcze bardziej potrzebuje sług Boga

W ten wiek jeszcze bardziej potrzebni są słudzy Boga. Powinniśmy modlić się do Boga i prosić, aby On posłał nam Swoich sług. I my sami, którzy się modlimy, powinniśmy także zostać Jego pracownikami. Słowo “amen” w końcu naszych modlitw to jeszcze nie koniec wszystkiego.

Moi bracia wierzący, sprawiedliwi, którzy się o to modlą, powinni najpierw wyjść na pole jako pracownicy Boga. Nasze serca chcą spełniać dzieła Boże, i dlatego modlimy się o to, a znając Jego wolę, modlimy się o potrzeby tej misji. Sprawiedliwi, którzy są poprzednikami w wierze, nie tylko modlą się, lecz również sami wychodzą na pole, aby spełniać dzieła Boże. A spełniając dzieła Boże, oni otrzymują od Boga nowych Jego sług. Moi bracia wierzący, w ten wiek osobliwie potrzebni są słudzy Boga. Nadal wielu ludzi w Kościele Bożym może zostać Jego sługami.

Moi bracia wierzący, módlmy się do Boga: “Panie, proszę, wybaw wszystkie te dusze. Oni powinni się zbawić od swoich grzechów, zanim będzie za późno, zanim Ty powrócisz. Wybaw je z rąk kłamców, Panie. Podobnie jak Ty zbawiłeś mnie, proszę, zbaw także te dusze.” Oto jak wszyscy powinniśmy się modlić. I my sami powinniśmy zostać pracownikami Bożymi i zbierać Jego żniwo.

Bóg chce, abyśmy szli zbierać Jego żniwo i proklamować ewangelię wody i Ducha. Czy plan Boży się spełni, jeśli będziemy siedzieć bezczynnie i nic nie robić? Nie siedźcie bezczynnie przez cały dzień, myśląc, co należy robić, lecz w imieniu Jezusa Chrystusa wychodźmy na pole żniw. Tylko w taki sposób możecie zostać sługami Bożymi. Jeszcze wielu sprawiedliwych mężczyzn i kobiet w całym świecie ma zostać sługami Bożymi.

Bóg rozkazuje nam modlić się, aby On posłał nam Swoich sług, i samym wychodzić na pole żniw. Czy wierzycie w to? Amen. Nie wymyślajcie wymówek, mówiąc, że jesteście zbyt niedoskonali, aby wyjść na pole żniw, nie szukajcie innych wymówek, aby nic nie robić. Jeśli czegoś nie wiecie, to możecie się nauczyć. Ale naprawdę ważne jest, abyście kochali ewangelię wody i Ducha, a także mogli widzieć stan innych dusz, i wierzyli w nadejście dni ostatecznych i wieku wielkiego ucisku, jak prorokuje Słowo Boże, przecież właśnie ci, którzy mają taką wiarę, naprawdę są bardzo potrzebni. Dlatego właśnie tacy ludzie powinni zostać sługami Bożymi. Nam potrzebni są mądrzy słudzy Boga. W dni ostateczne nam także są potrzebni słudzy Boga, którzy mogą prowadzić lud Boży i karmić go nadzwyczajnie ważnym chlebem życia.Za dni potopu Noego wszyscy jedli i pili na zatracenie

Wszyscy grzesznicy idą drogą do zatraty. A my powinniśmy ich zbawić od kłamców. Nam są potrzebni tacy pracownicy, którzy potrafią przyprowadzić te dusze do przebaczenia grzechów, głosząc im prawdziwą ewangelię i karmiąc je nadzwyczajnie ważnym Słowem Bożym.

Czy myślicie o rzeczach tej ziemi, które zresztą znikną, jakby macie przeżyć jeszcze wiele tysięcy lat? Ten świat nie będzie trwać wiecznie.

Kilka lat temu trzęsienie ziemi spustoszyło japońskie miasto Kobe. Budując swoje domy i żyjąc codziennym życiem, żaden z jego mieszkańców nie oczekiwał, że na nich upadnie tak wielkie nieszczęście. Oni przyozdabiali swoje domy, sadzili przepiękne drzewa dokoła miasta, upiększali wszystko dokoła, pragnąc żyć szczęśliwie w ciągu długich lat. Ale nadeszło trzęsienie ziemi i miasto Kobe zostało spustoszone w mgnieniu oka.

Gdzie jest gwarancja, że nasze własne domy nie będą spustoszone takim trzęsieniem ziemi, jak Kobe? Nie myślcie, że możecie się uchronić przed trzęsieniem ziemi tylko dlatego, że tu jeszcze go nigdy nie było. Wszyscy żyjemy w jednakowych warunkach. Także nie powinniście myśleć, że perspektywa wojny nuklearnej już nie jest aktualna, ponieważ zimna wojna już się skończyła. Natomiast to wszystko jest tak aktualne teraz, jak i wcześniej. Próbuję wam powiedzieć, abyście nie byli tak zadowoleni i pewni siebie, abyście nie ignorowali tych niebezpieczeństw i nie zapominali o nich, zamieniwszy się w zadowolonych z siebie świń. Natomiast, podobnie jak głodny Sokrates, powinniście wiedzieć, skąd przyszliście i dokąd idziecie, dla czego żyjecie i jaki musi być cel waszego życia, a także przeżyć życie, przygotowując się do obecności Bożej.

Moi bracia wierzący, nie miejmy nadziei na tę ziemię, jakby będziemy żyć na niej przez tysiąc lat. Jeśli sprawiedliwi mają co jeść i pić, jeśli ich podstawowe potrzeby są zadowolone, to wy, sprawiedliwi bracia i siostry, żyjąc w te dni ostateczne, powinniście najpierw zostać pracownikami ewangelii. Jeśli naprawdę wierzycie w Jego ostrzeżenia o dniach ostatecznych, to powinniście iść pracować dla Boga, podobnie jak Noe zbudował Arkę zbawienia. Nam są potrzebni słudzy Boga, którzy pracowaliby z nami dla Boga, a nie dla ludzi świata, którzy nas wyśmiewają i drwią z nas.

W naszym Kościele jest wielu sług; Bóg posłał nam wielu pracowników. Ja zawsze się modliłem, aby Bóg posłał nam pracowników, i dlatego On wysłuchał moje modlitwy i naprawdę posłał nam wielu Swoich sług. Moi bracia wierzący, nadszedł czas, kiedy powinniście przyjść na powołanie Boże. Bóg woła was jako Swoich sług. Pokornie przyjdźcie na Jego powołanie, mówiąc: “Tak, Panie. Choć nie jestem obdarzony, lecz bardzo niedoskonały, pokornie pójdę. Poślij mnie, Panie.” Właśnie takich sług woła Bóg.

Czy ktoś ze sprawiedliwych myśli, że nie może zostać jednym z sług Bożych z powodu swojej słabości? Czy kochacie Boga całym sercem? Czy kochacie ewangelię wody i Ducha? Czy wierzycie, że zbliża się wiek wielkiego ucisku? Jeśli tak, to powinniście przyjść na zew Boży.

Musi pojawić się wielu pracowników, którzy mogliby poświęcić swoje życie służeniu dla Boga, a także służyć Mu całym swoim dobytkiem. Moi bracia wierzący, czyż nie pragniecie współpracować z Kościołem Bożym? Czy wasze serca chcą spełniać dzieła Boże z Jego Kościołem? Jeśli tak, to spełniajmy dzieła Boże razem. Służenie Bogu nigdy nie bywa daremne. Gdybyśmy tylko trochę popracowali, choć trochę poświęcili się Bogu i dołożyli choć nieznacznych starań, to z wiarą zdobylibyśmy mnóstwo dusz, które są o wiele cenniejsze, niż cały świat. A kiedy te dusze wyrosną i zaczną głosić innym duszom, wtedy jeszcze więcej dusz przyłączy się do nas. Taka praca duchowa przyniesie wam o wiele więcej radości, tysiące i miliony razy więcej, niż którakolwiek wasza ziemska praca.

Przed Bogiem najmądrzejszymi sługami dni ostatecznych, najmądrzejszymi świętymi dni wielkiego ucisku są ludzie, którzy głoszą ewangelię wody i Ducha wszystkim ludziom, stworzonym na obraz Boży. Właśnie oni żywią dusze chlebem duchowym. Oni żywią je Słowem ewangelii wody i Ducha, Słowem pokarmu i Słowem prawdy. Właśnie tacy święci są mądrzy. I nasz Pan szuka takich świętych w tych dniach ostatecznych.

Osobliwie w tym czasie, kiedy przyjście naszego Pana jest już blisko, nasz Pan szuka takich dusz. Bóg szuka sług, którzy przyszliby na Jego zew. Kiedy nasz Pan powróci i zobaczy sług, którzy będą wiernie spełniać Jego wolę, On przyjmie nas jako “sług dobrych i wiernych,” powierzy nam jeszcze ważniejsze dzieła, da nam wielką zapłatę i daruje Swoją łaskę.

A jednak jeśli człowiek, nawet wiedząc, że koniec już jest bliski, powiada: “Ależ naprawdę minie jeszcze jakiś czas zanim Pan powróci. Ludzie zawsze powiadają, że Pan właśnie wraca, ale On jeszcze do dzisiaj nie powrócił, dlatego jestem pewny, że On przyjdzie nieco później,” i razem ze swoimi przyjaciółmi dba tylko o pokarm dla ciała, choć Pan już jest blisko, to kiedy nasz Pan naprawdę powróci, On przywoła tego złego sługę i ukarze go wraz z hipokrytami. Pan powiedział: “Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Ewangelia św. Mateusza 13:49-50). On koniecznie wyłączy złych spośród sprawiedliwych i wyrzuci ich z Królestwa Bożego.

To nie są moje własne myśli, to jest Słowo Boże. Przeczytajmy Ewangelię św. Mateusza 24:44-51, aby przekonać się o tym: “Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.”

Nasz Pan powiada, że “sługa wierny i mądry” to ten, kto wiernie i w porę przynosi Jego ludowi chleb duchowy, podczas gdy Pan uczynił go gospodarzem Swojej rodziny. Błogosławieni są ci słudzy, którzy będą karmić Jego stado Słowem Bożym, kiedy ich Pan powróci. Pan da Niebo takim sługom dobrym i wiernym.

Natomiast On nazywa złymi sługami tych, którzy nie wierzą w Jego szybki powrót, nie boją się swego Pana, zaczynają bić swoich braci oraz jeść i pić z pijakami. Ale Pan koniecznie przyjdzie w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna, każe go ćwiartować i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Zły sługa będzie wrzucony do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Przed naszym Panem nie ma gorszego człowieka, niż ci, którzy, narodziwszy się ponownie, nie dbają o inne dusze, natomiast mieszają się ze światem, jedzą i piją razem z nim oraz są nim upojeni. Ci, którzy nie żyją dla ewangelii, już otrzymawszy przebaczenie grzechów, są gorsi od tych, którzy nie otrzymali przebaczenia grzechów. Pan rozetnie ich na połowy. On im powie: “Wynoście się stąd! Nie jesteście Mi potrzebni. Zasługujecie na piekło. Tacy źli ludzie, jak wy, nigdy nie potrafią żyć ze Mną.” Wtedy On wypędzi ich wszystkich.

Moi bracia wierzący, skoro tylko grzesznicy otrzymują przebaczenie grzechów i zostają sprawiedliwymi, oni, teraz już narodzeni ponownie, muszą żyć dla tej ewangelii wody i Ducha. Czy wierzycie, że czasy wielkiego ucisku już blisko? Jeśli wierzycie, to powinniście wiedzieć, że pojawi się wielu sług, którzy odrzucą wszystkie rzeczy tego świata. Właśnie ci ludzie zostaną sługami Bożymi. Oni zostaną mądrymi sługami przed Bogiem, jeśli uwierzą w zbliżenie się dni ostatecznych, odrzucą rzeczy świata, wyprą się samych siebie i przyjdą do Pana.

Nie chcę jednak powiedzieć, że powinniście odrzucić wszystkie swoje świeckie sprawy już teraz. Wśród narodzonych ponownie tylko ci, którzy chcą poświęcić całe swoje życie dziełom Bożym, powinni to zrobić. Jeśli sprawiedliwi naprawdę wierzą w Słowo, to oni wierzą, że już teraz zaczną się wielkie nieszczęścia, głód i trzęsienia ziemi, ludy powstaną przeciw ludom, a państwa będą walczyć ze sobą. Jeśli oni naprawdę wierzą w Jego nieuniknione przyjście, to sami zechcą zostać sługami Bożymi, którzy głoszą ewangelię w tym ostatnim wieku.

Czy wierzycie w to? Jeśli tak, to powinniście odrzucić wszystkie świeckie rzeczy. Szukajcie rady u swoich przywódców duchowych i odrzućcie wszystkie świeckie rzeczy. Ale powinniście to robić z wiarą, “wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem” (List św. Pawła do Rzymian 14:23).

Moi bracia wierzący, czy wciąż wątpicie, nawet jeśli wasze serca pragną żyć dla Boga oraz macie środki materialne i zdrowe ciała, aby to robić, a tak myślicie: “Wciąż są mi potrzebne moje dobra materialne, tym bardziej teraz, kiedy zbliżają się dni ostateczne, ponieważ muszę przygotowywać się do tych dni”? Ale wszelki wasz dobytek materialny nigdy nie przyniesie wam szczęścia. Pozostawcie trochę dla własnych potrzeb, a resztę oddajcie dla Boga.

Możecie pomyśleć: “Myślałem, że wielebny Jong nigdy by tego nie powiedział. Jak może on tak otwarcie o tym mówić?” Ale, moi bracia wierzący, wszystko jedno radzę wam oddać swoje skarby dla Boga. Bóg z radością je przyjmie. On także będzie wykorzystywać je jako Swoje kosztowne narzędzia. Zazwyczaj nie powiadam wam tego. Ale jeśli poprosicie, abym wam powiedział, co naprawdę myślę, to powiem: “Zaprzyjcie się waszych świeckich skarbów.” Chcę dodać jeszcze jedną ważną rzecz: tylko ci, którzy chcą służyć Bogu, powinni Mu służyć.

Ci z was, którzy mają pracę, starannie pracują. Sprawiedliwi, którzy nie oddają wszystkiego swego czasu tym żniwom jako słudzy ewangelii, muszą starannie pracować na swoich stanowiskach i wspierać to służenie wynikami swej pracy. Powinniście jak można bardziej wspierać Kościół materialnie, aby mógł głosić ewangelię. Bądźcie wierni tej pracy przez całe swoje życie, jak jest napisano: “Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia” (Objawienie św. Jana 2:10).

A ci, którzy chcą całkiem poświęcić swoje życie służeniu i żyć tylko dla tej ewangelii, oddają diakonom troski o swoje potrzeby materialne i poświęcają się głoszeniu Słowa i rozpowszechnianiu ewangelii. Jeśli chcecie zostać takimi sługami, to radźcie się ze swoimi przywódcami duchowymi, a jeśli oni pozwolą, zaprzyjcie się swoich spraw świeckich. Mam nadzieję, że nie pomylicie swoich “przywódców duchowych” z pastorami tego świata, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, a więc jeszcze nie narodzili się ponownie.

Jeśli mnie zapytacie: “Jak mam żyć?” to właśnie tak wam szczerze odpowiem, ponieważ właśnie to przyniesie wam wielką korzyść. Jestem przekonany, że właśnie takim ludziom Pan da błogosławieństwo, oraz że właśnie oni przeżyją najbardziej owocne i szlachetne życie w te dni ostateczne.

Ufam i wierzę tylko w Słowo Boże. Nie mogę ufać sobie. Dlatego nigdy nie ufam sobie, natomiast wypieram się samego siebie.

Moi bracia wierzący, czyż ten wiek i czas nie jest erą wielkiego ucisku? Tak, to jest wiek wielkiego ucisku. A więc to oznacza, że nieuchronnie zbliża się koniec świata. Powinniśmy żyć, pamiętając, w jakim czasie żyjemy. My, narodzeni ponownie święci, powinniśmy brać pod uwagę oznaki tego wieku.

Wszyscy ludzie powiadają, że nadszedł wiek globalizacji. Ale zmienić ubranie jeszcze nie oznacza przystosować się do tego nowego wieku globalizacji. Teraz, kiedy ochrona środowiska naturalnego została głównym problemem, dzielić śmieci na jednorazowe i nadające się do przetworzenia nie oznacza żyć nowym życiem. Tylko żyjąc dla ewangelii, zostajecie nowymi ludźmi, przystosowanymi do tego nowego wieku. Czasy się zmieniły i nadszedł wiek wielkiego ucisku, dlatego nie powinniśmy oddawać naszych serc temu światu, jak kiedyś, jak gdybyśmy mieli przeżyć jeszcze wiele tysięcy lat.

Powinniśmy zostać pracownikami żniw. Nadszedł czas wyprzeć się swoich świeckich skarbów. Powtarzam, nie chcę powiedzieć, że wszyscy ludzie powinni to zrobić. Raczej radzę wyprzeć się swoich świeckich skarbów tylko tym z was, którzy naprawdę kochają inne dusze i bardzo chcą poświęcać całe swoje życie dziełom Bożym. Kiedy więc to zrobicie i zaczniecie służyć Panu, wasze życie naprawdę będzie najbardziej owocne i szlachetne.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Moi bracia wierzący, nie martwcie się o swoje dzieci. Wasze dzieci nie będą ginąć z głodu z tego powodu, że służycie Bogu. W ogóle się nie martwcie. Chcę, abyście zrozumieli: nie rozkazuję wam pozostawić swoje dzieci i dom. Raczej rozkazuję wam przede wszystkim służyć ewangelii i dbać o Kościół Boży. Innymi słowy, proszę was żyć dla ewangelii w tym wieku wielkiego ucisku aż do dnia powrotu naszego Pana. Nasz Pan także doradza nam tą zachętą, mówiąc: “Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Ewangelia św. Mateusza 6:33). Jestem przekonany, że jeśli naprawdę wierzycie, iż zbliża się wiek wielkiego ucisku, to wielu takich sług powstanie spośród was.

Bóg szuka wiernych i mądrych sług. On szuka sług, którzy wiernie głosiliby ewangelię. Jezus powiedział: “Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.” Oto dlaczego nasz Pan rozkazał nam modlić się o takich sług i samym zbierać Jego żniwa.

Szczerze dziękuję naszemu Bogu. Dziękuję Panu sprawiedliwych, który pozwala nam zobaczyć dni ostateczne, naucza i prowadzi nas wszystkich w służeniu ewangelii w te dni ostateczne. Módlmy się, aby Bóg posłał nam Swoich sług. Módlmy się, aby On nam pozwolił pracować wraz z nimi.

Módlmy się, aby Bóg posłał nam tych pracowników i pozwolił nam z wiarą spełniać Jego wolę. Alleluja!

 

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.