" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Chociaż Zawsze Jesteśmy
Niedoskonali, Doskonała
Miłość Boża Zbawiła Nas
od Grzechów Świata

 

< 1 List św. Jana 5:1-21 >

“Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili. Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie, mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego. Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów.”Musimy wiedzieć, jaką osobowość ma Bóg


Po to, aby mówić o Bogu, musimy najpierw poznać, jaki jest Bóg. Rozpocznijmy z najważniejszej właściwości Boga: On jest Bogiem miłości. Więc chcę zbadać i przestudiować miłość Bożą.

Apostoł Jan, jeden z 12 uczniów Jezusa, napisał List św. Jana. Głównym tematem, o którym pisze apostoł Jan w swoich Listach, jest miłość Boża. Innymi słowy, Słowo Pierwszego, Drugiego i Trzeciego Listów św. Jana w zasadzie mówi nam o miłości Bożej. A więc nie możemy nie mówić o miłości Bożej, głosząc Słowo Pierwszego Listu św. Jana. Nawet to, że uwolniliśmy się od wszystkich swoich grzechów, było wynikiem bezwarunkowej i jednostronnej miłości Jezusa do nas.

Jak zawsze podkreślam, miłość Boża nie ma żadnego warunku. Bóg nie umiłował i nie zbawił nas nie dlatego, że zobaczył nasze piękno czy doskonałość. Nasz Pan jednostronnie umiłował nas tylko dlatego, że zobaczył, że jesteśmy zarazem i tak żałośni, i tak dobrzy. Otrzymaliśmy zbawienie przebaczenia grzechów nie poprzez nasze wysiłki, godność czy doskonałość, lecz raczej ubrawszy się w jednostronną miłość Bożą. Uwolniliśmy się od wszystkich grzechów świata poprzez wiarę w Prawdę ewangelii wody i Ducha, która się spełniła w miłości Jezusa.

Porozmawiajmy o tym zwrocie: “Bóg jest miłością.” Miłość Boża jest doskonała. Jest bezwarunkowa, jednostronna i prawdziwa. Ona jest miłością Prawdy (2 List Pawła do Tesaloniczan 2:10).

Istnieją pewne typy humanistycznej miłości. Miłość między przyjaciółmi oraz miłość między ludźmi płci przeciwnej są przykładami miłości humanistycznej. Uczeni klasyfikują miłość w następujący sposób: miłość agape, miłość storge, miłość fileo i miłość eros. Greckie słowo “storge” oznacza miłość między członkami rodziny, taką jak miłość rodziców do dzieci, a “phileo” oznacza towarzyskie stosunki między przyjaciółmi, podczas gdy “eros” oznacza miłość między ludźmi płci przeciwnej. Wszystkie te trzy rodzaje miłości są od człowieka, i wszystkie rodzaje miłości humanistycznej są warunkowe, ponieważ ludzie są skłonni do zadowalania własnych żądz w imieniu miłości. Ale miłość agape, z innej strony, oznacza bezwarunkową miłość Bożą do nas.

Humanistyczna miłość nie może nie być warunkowa. Zaprzyjaźniamy się na podstawie własnych upodobań, wspólnych interesów, porozumienia. Kiedy wszystkie cechy charakterystyczne innego człowieka zgadzają się z naszymi standardami, zostajemy przyjaciółmi. Podobnie przyjaźń ma wiele egoistycznych momentów. Pomagamy sobie w imieniu przyjaźni, tylko jeśli nam to korzystne; możemy polegać na innych i otrzymujemy uznanie innych. “Kocham cię, ponieważ rozumiesz mnie i jesteś mi oddany.” Te słowa oznaczają, że takie stosunki przyjacielskie zawsze mogą się zmienić zależnie od warunków.

Miłość między ludźmi płci przeciwnej najczęściej wprowadza ludzi w błąd, a tym niemniej oni chcą się zakochiwać. Miłość między ludźmi płci przeciwnej często nazywają bezwarunkową i ofiarną. Ludzie mówią: “Nie potrafię przeżyć nawet jednego dnia bez mojego kochanka”, jak gdyby chcieli oddać własne życie dla swoich kochanych. A jednak łatwo zawodzimy się w swoich stosunkach z ludźmi płci przeciwnej, jeśli tracimy więcej niż otrzymujemy.

Miłość do ludzi płci przeciwnej jest taka, że zawsze szukamy człowieka, który odpowiadałby naszym standardom. Nawet jeśli ktoś z pasją i oddanie mnie kocha, nie będę kochać tego człowieka, jeśli nie otrzymuję od tego zadowolenia. Miłość między ludźmi płci przeciwnej jest egoistyczna. A także emocyjnie wprowadza nas w błąd i zmusza do wierzenia w to, że najwięcej miłujemy swoich kochanych i w zamian zawsze będziemy otrzymywać ich miłość. Oto jaka naprawdę jest miłość między ludźmi płci przeciwnej.

Stan naszych serc, który nazywamy “miłością”, jest warunkowy, egoistyczny i względny. Tylko miłość Boża zasługuje na to, aby ją nazywano istną miłością.Jaka jest miłość Boża?


Bóg darował nam Swoją miłość nie dlatego, że chciał otrzymać od nas coś w zamian. Bóg umiłował nas nie dlatego, że chciał, abyśmy kochali Go tak samo. Bóg bezwarunkowo zbawił nas, ponieważ chciał dać nam Swoją miłość, łaskę, błogosławieństwo i chwałę. Bóg tylko chce, aby nasze serca były otwarte, aby miłość Boża mogła tam wejść.

Aby uwolnić nas od wszystkich naszych grzechów, Bóg posłał Jezusa na ten świat i pozwolił Mu przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Jezus przyjął chrzest, który złożył na Niego wszystkie grzechy zepsutej ludzkości. Kiedy Jezus naprawdę zabrał nasze grzechy na Krzyż, wtedy całkiem objawiła się miłość naszego Pana do nas. Chociaż ludzie nie wierzą w Pana, nie polegają na Bogu i żyją na tej ziemi, pragnąc zadowolenia swoich żądz cielesnych, Bóg zmiłował się nad ich duszami.

Więc Sam Bóg pokazał nam Swoją miłość, przyszedłszy na ten świat w ciele człowieka, i zapisał Swoje czyny sprawiedliwe w Piśmie Świętym, abyśmy wszyscy mogli zobaczyć to na własne oczy i świadczyć o tym swoimi ustami. Bóg zrobił to wszystko, aby nie było żadnego człowieka, który nie wie o Jego miłości. W Swojej bezwarunkowej i jednostronnej miłości Bóg chciał, abyśmy żyli wiecznie, przyjąwszy Jego absolutną i najcenniejszą miłość. Pragnąc zrobić to dla nas, Jezus zbawił nas przez wodę i Ducha.

Ewangelia wody i Ducha to bezpłatne zbawienie Boże, najcenniejsza i bezwarunkowa miłość, a także Prawda życia, która odnawia wszystkich ludzi świata. Gdyby w miłości Jezusa był jakiś warunek, to ten warunek byłby dla naszej własnej korzyści, abyśmy mogli prowadzić życie, pełne błogosławieństwa Bożego. Oto jaka jest miłość Jezusa.

Drodzy bracia wierzący, czy naprawdę poprzez swoją własną godność możemy uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i stać się dziećmi Bożymi? Czy Bóg umiłował nas, ponieważ doskonale służyliśmy naszemu Panu i robiły tylko to, czego chce Bóg? Bynajmniej. Gdyby to była prawda, to my, niedoskonali i bezradni w swoim ciele, nie dostąpilibyśmy miłości Jezusa. Natomiast w tym świecie są inni ludzie, którzy bardziej niż my zasługują na taką miłość.

O rodzicielskiej miłości mówią, że dla jeża jego młode-jeżątko jest najpiękniejsze na świecie. Oto jaka jest miłość rodzicielska, która kocha bez względu na to, czy dziecko jest dobre, czy złe. Właśnie taka jest miłość Boga, który nas zbawił i zawsze nas miłuje. Właśnie taka jest miłość Jezusa, który jest najważniejszą podstawą naszej wiary.

Miłość Jezusa to struktura i fundament naszej wiary. Budujemy swój dom wiary na fundamencie doskonałej, bezwarunkowej i jednostronnej miłości Jezusa. Miłość Chrystusa ma istne służenie, świadectwo, pochwałę i modlitwę. Jeśli odrzucimy bezwarunkową miłość zbawienia Bożego z naszej wiary, to nasza wiara i służenie Bogu zostaną daremnymi.

Czasami myślę: “Co jest dla mnie najważniejsze? Co jest najważniejsze dla naszej parafii? Co jest najcenniejsze dla sług Bożych? Jaką najcenniejszą rzecz warto wyryć w naszych sercach?”

To ewangelia wody i Ducha, która twierdzi, że Bóg w Swojej bezwarunkowej miłości przyjął nas jako Swój własny lud. Ewangelia wody i Ducha, przez którą On zmył wszystkie nasze grzechy i przyjął nas jako Swoje dzieci w Swojej jednostronnej miłości do nas, stała się wiecznie nieodmiennym światłem w naszych sercach. Nawet gdyby zapomnieliśmy o wszystkim innym, nigdy nie potrafilibyśmy zapomnieć o miłości Jezusa, wyrytej w naszych sercach, która nas uwolniła od wszystkich naszych grzechów. Ewangelia wody i Ducha spełniła się w naszych sercach jako miłość Boża, której nigdy nie możemy zapomnieć. Czy to dotyczy również i was?

Nic innego nie może zająć jej miejsca w naszych sercach. Naprawdę nie ma znaczenia, czy dobrze wielbimy Boga, modlimy się i służymy ewangelii. Priorytet tych rzeczy zawsze może się zmienić. Ale absolutna miłość naszego Pana, przez którą On nas zbawił, musi zawsze stać na szczycie systemu wartości wszystkich ludzi. Łaska zbawienia, którym w Swojej miłości do nas Jezus zbawił nas przez wodę, krew i Ducha, całkiem napełniła nasze serca. Otrzymaliśmy doskonałe zbawienie dzięki miłości Jezusa, i dlatego w naszych sercach nie ma miejsca dla chluby i przechwałki, ale tylko dla wdzięczności.Przykazanie Boże każe nam kochać siebie nawzajem


W dzisiejszym urywku z Pisma Świętego apostoł Jan mówi nam o przykazaniu Bożym: “Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie” (1 List św. Jana 5:1-3). Cały ten urywek mówi nam o miłości. Czyli przykazanie Boże mówi nam o niczym innym tylko o “miłości.”

Z przykazań Bożych dowiadujemy się, czego musimy przestrzegać przed Bogiem. Jakich więc przykazań musimy przestrzegać przed Bogiem? To miłość Boża. Napisano, że miłość Boża również jest przykazaniem Bożym.

Po tym jak Pan nas zbawił, Jezus najwięcej podkreślał przykazanie, które każe nam miłować Boga oraz innych ludzi. Chociaż nasz Pan powiedział nam wiele rzeczy, przyszedłszy na ten świat, wszystko to można włączyć w te dwa rodzaje miłości. Oczywiście, Jezus powiedział nam o naszym zbawieniu i o wielu innych ważnych rzeczach. A jednak On uważał, że najważniejszym dla świętych i sług Bożych jest przestrzeganie Jego przykazania miłości do Boga i do innych ludzi. Więc apostoł Jan powiedział: “Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań” (1 List św. Jana 5:3).

Rozpatrzmy dokładniej wersety Pisma Świętego, aby zobaczyć, których przykazań muszą przestrzegać ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów. Drodzy bracia wierzący, jak już dobrze wiecie, Prawo składało się z 613 artykułów i przepisów. Najważniejsze z tych 613 artykułów i przepisów to Dziesięcioro Przykazań. Jeśli popatrzymy w ogóle na te Dziesięcioro Przykazań, to możemy rozdzielić je na dwie części: “miłujcie Boga” i “miłujcie swoich bliźnich.”

W Swojej miłości Bóg zbawił nas przez wodę i Ducha, a dał nam te Dziesięcioro Przykazań. Jakie są te przykazania? To przykazania Boże, rozkazujące nam miłować Boga i ludzi. Innymi słowy, przykazaniem Bożym, którego musimy przestrzegać, jest nic innego tylko “miłość”. To miłość; miłość do Boga i do ludzi. Jak jest napisano w Biblii, ci, którzy miłują Boga, będą przestrzegać Jego przykazań; ci, którzy naprawdę wierzą w Jezusa, i ci, których zbawiła bezwarunkowa miłość Jezusa, przestrzegają przykazań Bożych. Oni również nigdy nie pozostawią przykazań Bożych, które rozkazują nam miłować Boga i innych ludzi.

Czasami słyszę, jak ci, którzy rzekomo otrzymali przebaczenie grzechów, mówią, że Prawo działa tylko do momentu, kiedy człowiek otrzymuje zbawienie, oraz że Prawo traci siłę dla człowieka, skoro on otrzymuje przebaczenie grzechów. A jednak musimy wiedzieć i mieć wyraźne przekonanie, że prowadzilibyśmy nieprawdziwe życie wiary, gdybyśmy pozostawili przykazania Boże, otrzymawszy przebaczenie grzechów.

Nasz Pan powiedział: “Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Ewangelia św. Mateusza 5:17). Przyjście naszego Pana nie można traktować jak skasowanie Prawa. Natomiast musimy zrozumieć, że nasz Pan przyszedł, aby spełnić Prawo.

Jakie więc jest to Prawo, które zostało spełnione, a nie skasowane? Prawo Boże i Jego przykazania mówią nam o naszych obowiązkach: “miłować Boga oraz innych ludzi.” Prawo nie zostało skasowane, ale raczej wzmocnione. Przykazanie o tym, że należy miłować Boga oraz innych ludzi, to Słowo, którego musimy zawsze przestrzegać. Więc jeśli kiedyś odrzucimy przykazanie Boże, to na pewno postąpimy źle na swojej drodze wiary.

Jezus spełnił to przykazanie z Boga, przyszedłszy na ten świat. Aby spełnić miłość Bożą do ludzi, Jezus ofiarnie niósł wszystkie nasze grzechy na Krzyż, gdzie przelał Swoją krew, aby cała ludzkość mogła zostać zbawiona od wszystkich grzechów. Będąc ludem Samego Boga, my teraz mamy obowiązek przestrzegania przykazań miłości Bożej.

Apostoł Jan powiedział, że tylko ci, którzy przestrzega przykazań Bożych, naprawdę miłują Boga. Musimy pamiętać o tym: Im głębsze jest nasze przekonanie, tym bardziej pogłębia się nasza wiara, im bliżej przychodzimy do naszego Pana, tym lepiej rozumiemy, jak niedoskonali i słabi jesteśmy. Z innej strony, my również zrozumiemy, jak wielka była miłość naszego Pana, która nas zbawiła, i będziemy wdzięczni naszemu Panu. Będziemy wdzięczni za to, że Bóg dał nam przykazania, abyśmy ich przestrzegali.

Popatrzmy na przybytek, który pojawia się w Starym Testamencie. W ogrodzeniu dziedzińca zewnętrznego przybytku było 60 słupów. Wysokość każdego słupa stanowiła 5 łokci, czyli 2,25 metra. Podstawy tych słupów były z brązu, ale pokrycie ich głowic było z srebra (2 Księga Mojżeszowa 38:17). A skoro słupy mogły upaść, gdyby stały bez opory, były związane ze sobą srebrnymi hakami i klamrami, aby w ten sposób podtrzymywały siebie. Możemy również zobaczyć, że haki były przymocowane również do innych stron słupów. Wtedy haki słupów przywiązywano powrozami do palików, zabitych w ziemię, aby powrozy mocno trzymały te 60 słupów.

Co oznacza każdy z tych słupów? One oznaczają nas z wami. Jak możemy stać przed Bogiem i się nie potykać? Są rzeczy, potrzebne nam, abyśmy mogli twardo stać i nie potykać się przed Bogiem.

W Biblii brąz oznacza sąd i karę Bożą. Typowe użycie brązu jest opisane w 4 Księdze Mojżeszowej 21:8-9. Kiedy Mojżesz zrobił węża z brązu według rozkazu Bożego i umieścił go na palu; gdy wąż kogoś kąsał, ten człowiek patrzył na węża z brązu i zostawał uzdrowiony. Tu wąż z brązu oznacza naszego Pana Jezusa, który wycierpiał wszystkie kary ludzkości, będąc przygwożdżony do Krzyża zamiast nas.

Przed Bogiem jesteśmy skazani na sprawiedliwe otrzymanie okropnej kary za nasze grzechy. Gdyby nie jednostronna miłość Boża, musielibyśmy otrzymać potępienie za nasze grzechy przed Bogiem. Ludzkość popełniła grzech przeciwko Bogu, uległa oszustwu szatana, dlatego nie możemy nie być przed Bogiem wielkimi grzesznikami, na których czeka potępienie.

Jak więc mogliśmy stać jak słupy przybytku? Jak może każdy z nas zostać obywatelem Królestwa Bożego? Możemy stać przed Bogiem, ponieważ Bóg dał nam Swoją łaskę ekspiacji. Dziś możemy stać przed Bogiem dzięki miłości Bożej. Chociaż wpierw byliśmy skazani na potępienie za nasze grzechy, możemy z wiarą stać przed Bogiem, ponieważ On dał nam łaskę zbawienia.

W Biblii srebro oznacza łaskę Bożą. Rozmyślając nad brązowymi podstawami słupów i nad srebrem, które pokrywało głowice słupów, możemy być pewni, że srebro oznacza łaskę przebaczenia grzechów. Musieliśmy cierpieć w ogniu piekła za nasze grzechy. Musieliśmy otrzymać karę i potępienie za nasze grzechy. Ale natomiast Bóg dał nam dar zbawienia.

Widząc srebrne pokrycie głowic słupów z akacji, jesteśmy pewni, że to oznacza łaskę Bożą, czyli przebaczenie grzechów. Podobnie jak Bóg pokrywa słupy srebrnym pokryciem, tak samo On dał nam łaskę zbawienia, abyśmy mogli stać przed Bogiem i nie otrzymali potępienia za grzechy, które wciąż popełniamy. Chociaż byliśmy grzesznikami przed Bogiem i musieliśmy otrzymać gniewne potępienie za nasze grzechy i umrzeć, Pan zbawił nas, ofiarnie przyjąwszy potępienie za nasze grzechy w miłości łaski Bożej.

Właśnie taka jest łaska miłości Bożej. My, ludzie, nie mieliśmy innego wyboru jak tylko pójść do piekła i otrzymać należną karę za nasze grzechy. A jednak Bóg zaplanował przyjąć ludzkość jako Swoje dzieci jeszcze przed stworzeniem świata. Więc Bóg przelał na ludzkości Swoją jednostronną i absolutną miłość: Bóg posłał Swego Jednorodzonego Syna na ten świat, aby On wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. Jednorodzony Syn Boży Jezus Chrystus przyjął chrzest, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy, i przyjął całe potępienie za nasze grzechy. Jezus Chrystus, istny Bóg miłości, chętnie i ofiarnie umarł za nas, aby dać nam Swoją łaskę zbawienia.

Nasz Pan zmył wszystkie grzechy tego świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Jezus zabrał nasze grzechy na Krzyż, gdzie został ukrzyżowany, przelał Swoją krew i umarł. Jezus dał nam łaskę zbawienia, ofiarnie odpokutowawszy za wszelkie potępienie, które my musieliśmy otrzymać za wszystkie nasze grzechy. Chrztem i krwią nasz Pan całkiem uwolnił nas od potępienie Bożego za nasze grzechy. Oprócz tego, nasz Pan uczynił nas dziećmi Bożymi, obwiązawszy nas powrozem i mocno naciągnąwszy go z każdej strony, a także dobrze wzmocniwszy podstawy słupów, abyśmy mogli pewnie stać przed Bogiem.

Gdyby nie bezwarunkowa miłość Jezusa, to nie potrafilibyśmy uniknąć potępienia i kary Bożej.

Czy wierzycie w chrzest, który Jezus przyjął, i w Krzyż, który pozwala nam ubrać się w zbawienie Jego miłości? W Swojej bezwarunkowej miłości Bóg posłał Swego własnego Syna Jezusa na ten świat, złożył na Niego wszystkie grzechy ludzkości w chrzcie, który Jezus przyjął na rzece Jordan, i rozkazawszy Jezusowi ofiarnie ponieść karę za nasze grzechy przez ukrzyżowanie. Chrztem i krwią Bóg czyni grzeszników narodzonymi ponownie sprawiedliwymi i przyjmuje ich jako Swoich własnych ludzi, jeśli wierzą w tę Prawdę. Otrzymaliśmy zbawienie w tej bezwarunkowej miłości Bożej.

Czy zrobiliśmy jakieś dobre uczynki, zasługujące na nasze własne zbawienie od wszystkich grzechów? Bynajmniej. Otrzymaliśmy zbawienie nie dlatego, że byliśmy dobrzy i pobożni przed Bogiem, a także mądrzy i pełni łaski. Modlitwa i post, modlitwy w górach, nasze dziesięciny i ofiary również nie były przyczyną naszego zbawienia. Otrzymaliśmy zbawienie dzięki jednostronnej i bezwarunkowej miłości Boga i Jego Syna Jezusa. Otrzymaliśmy zbawienie od wszystkich grzechów, słuchając i szczerze wierząc w ewangelię wody i Ducha. Naprawdę otrzymaliśmy zbawienie i zostaliśmy dziećmi Bożymi tylko poprzez wiarę w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha.

Jak więc musimy żyć, zostawszy dziećmi Bożymi w Jego bezwarunkowej miłości? Będąc dziećmi Bożymi, musimy wierzyć i podążać za Słowem Bożym. Musimy przestrzegać Prawa Bożego, lecz nie prawa tego świata. Bóg woła nas, abyśmy miłowali Jego przykazania i żyle zgodnie z nimi jako Jego ludzie, którzy się uwolnili od wszystkich grzechów świata.Bóg mówi do narodzonych ponownie


W dzisiejszym urywku z Pisma Świętego apostoł Jan mówi urodzonym ponownie świętym, że ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych, miłują również Boga: “Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie” (1 List św. Jana 5:3)..

Drodzy bracia wierzący, czy naprawdę przykazania Boże są dla was uciążliwe? Chociaż jesteśmy biedni i niedoskonali w wielu rzeczach, mamy miłość Bożą w swoich sercach. Bóg pierwszy nas umiłował, i dlatego nie możemy nie miłować Boga. Bóg umiłował nas bezwarunkowo, dlatego napełniwszy się tą miłością, mamy miłość Bożą w swoich sercach. Ale nie otrzymawszy miłości Bożej, nie możemy pewnie dzielić się Jego miłością z innymi.

Drodzy bracia wierzący, musimy przestrzegać przykazań Bożych. Przestrzegać przykazań Bożych oznacza miłować Boga, podobnie jak swoich bliźnich, braci i siostry, i nawet sług Bożych. Nam nie jest ciężko miłować. Jeśli naprawdę zostaliśmy zbawieni dzięki Jego bezwarunkowej miłości, to nam nie trzeba przyczyny, aby dzielić się tą miłością z innymi. Ludzie mówią: “Jeśli macie przyczynę, aby miłować, to wówczas w ogóle nie istnieje prawdziwej miłości.” Podobnie jak nasze serca nieuchronnie się zmieniają, jeśli kochamy kogoś z jakiegoś powodu, tak samo, przychodząc do Boga bezwarunkowej miłości ze swoimi warunkami, będziemy skarżyć się przed Bogiem i wreszcie pozostawimy Go.

My, święci, musimy przestrzegać przykazań Bożych. Dlaczego czasami nasze serca są tak niepocieszone? Ponieważ zapominamy o bezwarunkowej miłości naszego Pana do nas. Ponieważ sami zapomnieliśmy, że otrzymaliśmy zbawienie dzięki wszechogarniającej i doskonałej miłości Bożej.

Ludzie mówią, że zakochani zostają ładniejsi, że dla nich świat zdaje się wspanialszym, że ich serca zostają bogatsze. Jeśli nasze serca są czcze, chociaż otrzymaliśmy zbawienie od wszystkich grzechów, na pewno to dlatego, że nie zakochaliśmy się żarliwie w Bogu.

Rozejrzawszy się dookoła, widzimy, że Bóg stworzył środowisko naturalne po to, abyśmy naprawdę się zakochali i żyli w dostatku i pięknie. Bóg dał nam Swoją ogromną miłość, abyśmy mogli miłować Boga, duszy innych ludzi oraz braci i siostry. Więc teraz możemy miłować Bogatym i łagodnym sercem w Jego miłości, którą już otrzymaliśmy. Otrzymaliście miłość Bożą, a także zostaliście ludźmi, zdolnymi do odwzajemnienia Jego miłości. Ludzie, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, nie mają żadnego grzechu w swoich sercach, dlatego mogą kochać ludzi dookoła siebie, ponieważ ich serca są pełne miłości Bożej.

Pan rozkazał nam przestrzegać Jego przykazań. Drodzy bracia wierzący, czy jakiś człowiek nie wie o przykazaniach Bożych? Założę się, że wszyscy wiecie o przykazaniu Bożym, że należy miłować Boga oraz innych ludzi. Nam należy kochać sług Bożych oraz braci i siostry, abyśmy byli jedną rodziną w Chrystusie. To wspaniałe i należne, jeśli narodzeni ponownie sprawiedliwi prowadzą takie życie. Jeśli brak nam miłości Bożej, to jesteśmy nic nie warci. Kochamy Boga, właśnie dlatego ofiarujemy, trwamy i poświęcamy się Panu jako naszemu kochankowi. Bóg nas miłuje, dlatego czasami wychowuje, uprzedza i karci nas. Wszystko to z powodu miłości.

Wyraźnie mówię wam, że przykazania Boże nie są uciążliwe. Nam należy starać się przestrzegać przykazań Bożych bez względu na nasze wady, jeśli otrzymaliśmy zbawienie od naszych grzechów dzięki łasce. To również jest dobrze, że dokładamy starań, aby prowadzić takie życie. Gdybyśmy naturalnie mogli robić to wszystko bez wysiłków, to nie byłoby tak wspaniałe. A jednak to naprawdę wspaniałe, że staramy się przestrzegać przykazań Bożych na każdym kroku swego życia wiary, ponieważ poznaliśmy miłość Bożą i chcemy żyć zgodnie z nią.

Kiedy Jezus przyjął chrzest, wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Niego. Wszystka kara się skończyła, kiedy Jezus umarł na Krzyżu. Jezus ofiarnie wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest, i poniósł potępienie na Krzyżu. Jak wielka jest ta miłość? Ta wielka miłość Boża przyszła do nas przez wodę i krew naszego Pana. Drodzy bracia wierzący, czy wierzycie w to? “Duch daje świadectwo, bo < Duch > jest prawdą… A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są” (1 List św. Jana 5:6-8). Woda, krew i Duch Święty były potrzebnymi elementami zbawienia grzeszników, które przeznaczył Bóg Ojciec.

And it is the Spirit who bears witness, because the Spirit is truth. And there are three that bear witness on earth: the Spirit, the water, and the blood; and these agree as one (1 John 5:6-8). The water, the blood, and the Holy Spirit were all essentials of salvation of the sinners that God the Father had sent.

Drodzy bracia wierzący, Bóg nas umiłował. Więc nasz Pan jednostronnie uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów, a Duch Święty świadczy o tej Prawdzie: “Duch daje świadectwo” (1 List św. Jana 5:6). Jezus bezwarunkowo umiłował grzeszników. Uczyniwszy nas sprawiedliwymi i uwolniwszy nas od wszystkich naszych grzechów, On przyjął nas jako dzieci Boga, które naprawdę otrzymują miłość Bożą.

Dla tych, którzy otrzymali zbawienie od wszystkich grzechów, są trzy świadectwa. Te trzy świadectwa to posługiwanie wody, krwi i Ducha Świętego. Po pierwsze, Bóg Syn przyszedł na ten świat w ciele człowieka (świadectwo Ducha Świętego). Po drugie, Pan wziął na Siebie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest (świadectwo wody). Po trzecie, On zapłacił wszelką cenę grzechów świata, ofiarnie przelawszy Swoją krew na Krzyżu, gdzie został ukrzyżowany i umarł dla grzeszników (świadectwo krwi). Nasz Zbawiciel Jezus zbawił od wszystkiego potępienia wszystkich ludzi, którzy kiedyś byli grzesznikami, i uczynił ich sprawiedliwymi, którzy się uwolnili od potępienia Bożego. Oto zbawienie wody i Ducha, o którym świadczy apostoł Jan.

Więc sprawiedliwi, którzy otrzymali od Boga zbawienie, mają w sobie świadectwo tego, że zostali zbawieni poprzez Prawdę ewangelii wody i Ducha. “Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu” (1 List św. Jana 5:10). Musimy mieć świadectwo Boże o naszym zbawieniu. Musimy mieć Prawdę wody i Ducha w swoich sercach jako świadectwo tego, że w Swojej jednostronnej i bezwarunkowej miłości do nas Jezus uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów i potępienia. Wszyscy potrzebujemy tego świadectwa, aby stać przed Bogiem, kiedy przyjdzie czas.

My, chrześcijanie, musimy przynajmniej mieć to świadectwo naszego zbawienia przed Bogiem. Jakie to świadectwo? Musimy mieć świadectwo wody, krwi i Ducha Świętego. Jezus, istny Bóg, Istota Duchowa, przyszedł na ten świat w ciele człowieka. Kiedy skończył 30 lat, aby zmyć wszystkie grzechy tego świata, On we właściwy sposób wziął na Siebie te grzechy “bo tak”, czyli przyjął chrzest. A przelawszy Swoją krew na Krzyżu, On zadbał o karę za wszystkie nasze grzechy i darował nam nowe życie. Musimy wierzyć w to wszystko i mieć świadectwo naszego zbawienia. My, wierzący w ewangelię wody i Ducha, otrzymaliśmy zbawienie od wszystkich naszych grzechów, a także w tej wierze przyjęliśmy Ducha Świętego do swoich serca.

Bóg spyta nas “gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny” (Księga Joela 3:4): “Czy uwolniliście się od wszystkich swoich grzechów? Czym jest istna ewangelia wody i Ducha? Czy naprawdę wierzycie w tę istną ewangelię, która uwolniła ludzkość od wszystkich grzechów? Pokażcie Mi Słowo świadectwa waszego zbawienia od wszystkich grzechów.”

A więc, drodzy bracia chrześcijanie, musicie mieć w swoich sercach pewne świadectwo swego zbawienia, czyli Słowo wiary w ewangelię wody i Ducha. Kiedy nas zapytują: “Jak Jezus przyszedł na ten świat? Jak i kiedy wasze grzechy zostały złożone na Jezusa”, musimy odpowiadać: “Wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest. Kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan, On wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. On został naszym Zbawicielem, odpokutowawszy za nasze grzechy na Krzyżu i zmartwychwstawszy.” Musimy mieć świadectwo w takim wyznaniu.

W Ewangelii św. Mateusza 3:15 napisano: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.” Musimy wierzyć w chrzest Jezusa. A jednak powinniśmy nie tylko pamiętać o tym, lecz WIERZYĆ w swoich sercach w Słowo Prawdy zbawienia. W ten sposób Jezus zmył wszystkie moje grzechy, jak On powiedział w Ewangelii św. Jana 19:30: “Wykonało się.” W Liście św. Pawła do Hebrajczyków 10:18 również napisano: “Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.” Nasz Pan jednostronnie zmył wszystkie nasze grzechy, dlatego musimy mieć Słowo świadectwa w swoich sercach, że nigdy już nie pójdziemy do piekła za nasze grzechy. Otrzymawszy zbawienie od wszystkich swoich grzechów, wszyscy musimy mieć świadectwo swego zbawienia w wierze w ewangelię wody i Ducha. Oto Prawda i świadectwo naszego zbawienia.

Wszyscy narodzeni ponownie mają świadectwo swojej istnej wiary w ewangelię wody i Ducha przed Bogiem. Dlatego Biblia mówi nam: “Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą” (1 List św. Jana 5:10).

Drodzy bracia wierzący, czy wiecie, że wierzący w Boga jako Zbawiciela mają świadectwa wiary? Jestem przekonany, że wiecie o tym. Ci, którzy otrzymali zbawienie w Słowie Bożym, mają to świadectwo. Ci, którzy naprawdę narodzili się ponownie, na pewno mają świadectwo Słowa.

Czy mamy czym się chwalić przed Bogiem? Naprawdę nie mamy nic takiego. Nie mamy czym się chwalić oprócz wiary w ewangelię wody i Ducha w naszych sercach.

Popatrzcie na swoje ciało. Bardzo łatwo stajemy się dumni i chełpliwi, gdy osiągamy sukces, i tak samo łatwo popadamy w depresję i złościmy się, jeśli nie udaje się nam coś zrobić. Musimy zrozumieć, że nigdy nie powinniśmy chwalić się własną sprawiedliwością, która jest gorsza niż stara szmata. Nie mamy czym się chwalić przed Bogiem. Jesteśmy tylko narodem grzesznym, ludem obciążonym nieprawością, plemieniem zbójeckim, dziećmi wyrodnymi (Księga Izajasza 1:4): Wszystko, co pochodzi z naszego ciała, jest niegodziwe, jesteśmy bezradni bez łaski zbawienia Bożego.

Ale nasz Pan uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów, ponieważ jednostronnie i bezwarunkowo umiłował nas. Nasz Pan spełnił nasze zbawienie od wszystkich grzechów tylko sprawiedliwością Bożą, lecz nie naszą własną sprawiedliwością. Ewangelia wody i Ducha teraz przebywa w naszych sercach. Ten, kto uczynił nas bezgrzesznymi i dał nam nowe życie, to nasz Pan. Więc nie możemy nie świadczyć: “Boże, zbawiłeś mnie, ponieważ tak mnie umiłowałeś.”

Punktem odniesienia naszego zbawienia jest właśnie ta ewangelia wody i Ducha. Drodzy bracia wierzący, czy niezbędne warunki naszego zbawienia włączają chociażby 0.1% naszej własnej doskonałości? Czy musimy być dużego wzrostu, aby otrzymać zbawienie? Czy ma znaczenie powierzchowność naszego ciała? Czy nasze mięśni wpływają na nasze zbawienie? Czy nasz charakter może być czynnikiem naszego zbawienia? Czy coś w naszym ciele zwiększa nasze szanse na otrzymanie zbawienia?

Żadna z tych rzeczy nie pomaga nam w otrzymaniu zbawienia przed Bogiem. Bez względu na to, czy łatwo się złościmy z najmniejszego powodu, czy zachowujemy się niewinnie, czy jesteśmy uparci, czy silni, żadna z tych rzeczy nie ma znaczenia, jeśli chodzi o otrzymanie przebaczenia grzechów. To, co pochodzi z naszego ciała, nie może być pożyteczne dla naszego zbawienia, które nam całkiem i jednostronnie dał Bóg. Jezus pozwolił nam narodzić się na ten świat według Swojej opatrzności. Patrząc na siebie w lustro, możemy siebie nie lubić, ale Bóg uważa nas za tak przepięknych, że zbawił nas Swoją bezwarunkową i jednostronną miłością do nas.

Czy wierzycie, że nasz Pan zmył wszystkie nasze grzechy przez wodę, krew i Ducha Świętego, które są wcieleniem Jego bezwarunkowej i absolutnej miłości? W ewangelii wody i Ducha nie ma nawet 0.1% naszej własnej sprawiedliwości.

W sercach narodzonych ponownie, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, jest świadectwo Prawdy zbawienia. A jednak wciąż są ludzie, którzy zasmucają serce naszego Pana, mówiąc: “Ależ Panie, nie mogę wierzyć w tę wątpliwą nowinę. Chociaż mówisz, że uwolniłeś mnie od wszystkich moich grzechów, wciąż mam grzech.” W sercach tych ludzi nie ma żadnego świadectwa wiary w Słowo ewangelii wody i Ducha. Ale musicie wiedzieć, że Bóg wyraźnie ogłasza: “Kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą” (1 List św. Jana 5:10). Czy wy przypadkiem nie prowadzicie życia duchowego z nieprawdziwą wiarą, która czyni Boga kłamcą?

Bóg zbawił nas Swoim planem zbawienia w Swojej bezwarunkowej miłości, która została spełnione przez wodę, krew i Ducha: woda oznacza prawdę, że wszystkie wasze grzechy zostały zmyte, przecież wszystkie zostały złożone na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest; krew świadczy o prawdzie, że wziąwszy na Siebie wszystkie grzechy świata w Swoim chrzcie, Jezus potrafił zabrać wszystkie nasze grzechy na Krzyż, gdzie ofiarnie poniósł potępienie za nasze grzechy i umarł; a Duch świadczy o prawdzie, że Syn Boży przyjął ciało człowieka i jednostronnie zbawił całą ludzkość.

Innymi słowy, woda świadczy, że Bóg zmył wszystkie grzechy ludzkości chrztem Jezusa, w którym wszystkie grzechy świata zostały złożone na Jego; krew świadczy, że kiedy Jezus umarł na Krzyżu, wszystkie nasze grzechy umarły razem z Nim; a Duch Święty ogłasza, że Jezus został naszym doskonałym Zbawicielem.

Bóg naprawdę całkiem uwolnił nas od naszych grzechów, ale ci, którzy mają niepełną wiarę w Pana, robią zamieszanie wokół swojej wiary, nalegając, że wciąż pozostają grzesznikami. Każdy, kto tak się zachowuje, jeszcze nie uwierzył w Jezusa Chrystusa jako swego własnego Zbawiciela, Który przyszedł w ewangelii wody i Ducha. Nawet ci ludzie całkiem uwolniliby się od wszystkich grzechów, gdyby naprawdę uwierzyli w świadectwo wody, krwi i Ducha Świętego.

W sercach ludzi, którzy wierzą w ewangelię wody, krwi i Ducha, która zgładziła wszystkie nasze przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy, mieszka Duch Święty. I ten sam Duch Święty świadczy, że nie mamy już grzechu. Ci, którzy wierzą w Prawdę ewangelii wody i Ducha, już nigdy nie będą mieć żadnego grzechu.

Nie możemy otrzymać pełnego przebaczenia grzechów, jeśli odrzucamy chociażby coś z tych trzech w naszej wierze w ewangelię wody, krwi i Ducha Świętego. A jednak niektórzy ludzie nie wierzą w te świadectwa wody, krwi i Ducha Świętego, a wierzą w nie częściowo, odrzucając jedno albo inne z tych trzech. Właśnie dlatego nie mają w swoich sercach pewności tego, że otrzymali pełne zbawienie od wszystkich grzechów.

Dla tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, ta ewangelia zostaje świadectwem ich zbawienia. Ale dla tych, którzy jeszcze nie otrzymali zbawienia, ewangelia wody i Ducha staje się świadectwem tego, że jeszcze nie otrzymali zbawienia. Jeśli dotąd wierzyliście, lekkomyślnie ignorując jakieś z tych trzech świadectw, to mieliście grzech w sercu, i to było bezsprzecznym świadectwem tego, że jeszcze nie otrzymaliście przebaczenia grzechów. A grzechy, które pozostają w waszych sercach, będą nadal was niepokoić. Natomiast ci, którzy naprawdę otrzymali zbawienie od wszystkich grzechów i mają istną wolność w sercu, to ci, którzy uwierzyli w ewangelię wody, krwi i Ducha.

Jezus jednostronnie wymazał wszystkie, nawet najmniejsze nasze grzechy. Jezus nie konferował z nami, ale jednostronnie zmył wszystkie nasze grzechy. Po to, abyśmy nie wątpili o tym, jak należy odpowiedzieć, mówiąc: “Nie pytaj, proszę. Nie mogę odpowiedzieć”, Jezus jednostronnie uwolnił grzeszników od wszystkich grzechów Swoim własnym chrztem “wody”, “krwią”, przelaną na Krzyżu, i Duchem Świętym. Drodzy bracia wierzący, czy wierzycie w to? Nasz Pan zmył wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli otrzymać życie wieczne. Musicie wierzyć w tę ewangelię wody i Ducha.Życie wieczne, które Bóg nam darował


Apostoł Jan mówi nam to wszystko, aby pokazać nam, że mamy życie wieczne (1 List św. Jana 5:13). On zapisał to Słowo, abyśmy poznali swoje życie wieczne, które Bóg dał nam. Drodzy bracia chrześcijanie, ci, którzy otrzymali zbawienie, otrzymują życie wieczne z Nieba.

Drodzy bracia wierzący, czy rozumiecie, czym jest życie wieczne? Sprawiedliwi to światło poranne, wschodzi – wzrasta aż do południa (Księga Przypowieści Salomonowych 4:18). Życie wieczne oznacza, że nigdy nie umrzemy a będziemy żyć wiecznie. To życie jest odmienne od naszego obecnego życia, które ma koniec. Życie wieczne nie ma końca. Innymi słowy, życie wieczne jest po prostu nie do opisania. Skoro nasze ciała jeszcze nie zmartwychwstały, jeszcze żyjemy w tym przemijającym świecie, w którym jest mnóstwo ograniczeń. Dlatego pojęcie życia wiecznego, które nie zna śmierci, może zdawać się dla nas bardzo nierealne.

Dla nas nie ma innego wyboru tylko uwierzyć w Pana, który daruje nam życie wieczne, ponieważ jeszcze nie otrzymaliśmy życia wiecznego. Przeżyłem już ponad 50 lat, a jednak moje życie zdaje się bardzo krótkie, aby cieleśnie poznać życie wieczne. A jednak poprzez swoją wiarę już otrzymałem życie wieczne.

Drodzy bracia wierzący, śmierć cielesna, której doznajemy w tym świecie, nie jest prawdziwym końcem dla nas. Dla tych, którzy narodzili się ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, również nadejdzie zmartwychwstanie ich ciał do życia wiecznego.

W tym świecie, kiedy człowiek umiera, on tymczasowo pozostawia swoje ciało. Ta śmierć nie jest wieczna. Dusza człowieka pozostanie żywa i powstanie przed sądem Bożym za grzechy. Tam będziemy stać na skrzyżowaniu życia wiecznego i wiecznej kary. Ci, którzy narodzili się ponownie i zostali całkiem oczyszczeni poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, otrzymują szczęśliwe życie wieczne. Ci, którzy nie narodzili się ponownie i wciąż mają grzechy w swoich sercach, przeżyją śmierć jeszcze raz, kiedy otrzymają karę w ogniu piekła, gdzie nawet larwa nie może umrzeć.

Bóg wskrzesi tych, którzy narodzili się ponownie, do życia wiecznego. Jako lud Samego Boga, oni będą wiecznie żyć w Królestwie Niebieskim. Będą żyć wiecznie w nowych, nieśmiertelnych i niewiędnących ciałach, takich jak ciało zmartwychwstałego Jezusa. Oto prawdziwe życie wieczne.Narodzeni ponownie znajdują pokój, pamiętając o przykazaniach Bożych


My, narodzeni ponownie, mamy w sobie szczęście i pokój, jeśli przestrzegamy przykazań Bożych. Kiedy przestrzegamy i przebywamy w Słowie przykazań: miłować Boga i innych ludzi, nasze serca się cieszą. W naszych sercach jest pewność. Mamy pokój w swoich sercach. A pełność chwały i łaski Bożej napełnia nasze serca.

A jednak musimy mieć się na baczności, aby nikt nie pozostawił miłości Bożej i natomiast nie zakochał się w człowieku, który jeszcze nie narodził się ponownie, pragnąc przestrzegać tego przykazania: miłować Boga i innych ludzi. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, powinni należnie kochać innych duchowo. Jeśli nie będziemy tego robić, to zbyt namiętnie zapalimy się miłością cielesną do tych, którzy jeszcze nie zrozumieli tej Prawdy.

Czasami nasze wady uwydatniają się nawet po tym, jak narodziliśmy się ponownie, i kiedy chcemy spełniać przykazania Boże. Często jesteśmy niedoskonali przed Bogiem i ludźmi, nieprawdaż? Oczywiście, tak. Skoro nawet my, narodzeni ponownie, jesteśmy niedoskonali, czasami grzeszymy.

Mam niecierpliwy charakter. Mój zły temperament uwydatnia się zwłaszcza wówczas, kiedy moje ciało jest chore. Nawet jeśli staram się ukryć swoje złe cechy przed innymi, się one uwydatniają przed moją żoną. Kiedy czuję się źle, wtedy markotnieję z powodu rzeczy, które wcale nie są tego warte. Ciężko być dobrym, kiedy boli mnie brzuch, kiedy jestem wyczerpany i nie mogę kontrolować własnego ciała.

Być może, to jest przykładem bardzo nieznacznej mojej wady. Jest wiele innych rzeczy, na które moje ciało i sumienie wskazują mi jak na wady. Powiecie: “Jak może pastor tak czynić?” Naprawdę zawsze, kiedy mam wyrzuty sumienia, myślę o chrzcie, który Jezus przyjął, i modlę się do Boga: “Mój Panie, pomóż mi być zdrowym, abym mógł głosić ewangelię wody i Ducha, żyjąc w tym świecie. Chociaż jestem słaby, wiem, że muszę żyć w ewangelii wody i Ducha i głosić ją po całym świecie. O Panie, wierzę, że Ty zmyłeś wszystkie moje wady. Wierzę, że Ty, mój Panie, wziąłeś na Siebie wszystkie moje grzechy w chrzcie, który przyjąłeś, i dlatego modlę się z tą wiarą.”

Tak samo myślę o rzece Jordan z wiarą w ewangelię wody i Ducha. “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Zawsze jest dobrze czytać o chrzcie, który Jezus przyjął i przez który wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. Ponieważ wszystkie moje grzechy, które dokuczały mojemu sumieniu, przeszły na Jezusa przez nałożenie rąk Jana Chrzciciela, kiedy on ochrzcił Jezusa, moja wiara krzepnie zawsze, kiedy czytam ten urywek z Biblii. Jak gdyby wcale nie było mi źle, wkrótce mówię: “Kochanie, zjedzmy razem kolację. Przepraszam, że zasmuciłem ciebie. Przebacz mi! Po kolacji musimy pójść na wieczorne nabożeństwo.”

Drodzy bracia wierzący, mam nadzieję, że rozumiecie, że ten chrzest, który Jezus przyjął, jest zbawieniem od Boga. Nie moglibyśmy nazwać się “sprawiedliwymi”, gdyby nie chrzest, który Jezus przyjął, podobnie jak nie możemy mówić o skasowaniu naszej kary, pierwej nie wspomniawszy o krwi Jezusa na Krzyżu. Chrzest Jezusa! Jezus przyjął chrzest, i właśnie dlatego zawsze możemy z wiarą zbliżyć się do Boga. Jezus przyjął chrzest, i właśnie dlatego możemy mieć nadzieję na Królestwo Boże z czystym sumieniem, jak 60 słupów, które stały wokół przybytku, mówiąc: “Panie, jestem sprawiedliwy. Jestem Twoim sługą. Należę do Twojego ludu.”

Wierzący mają pewne serca, ponieważ wierzą w Pana, który ich uwolnił od wszystkich grzechów przez wodę i Ducha. Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem, i właśnie dlatego możemy pewnie żyć i modlić się do Boga. Otrzymaliśmy tę pewność poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. On zawsze odpowiada na nasze modły, kiedy się modlimy. My również możemy żyć w łasce naszego Pana.

Niektórzy ludzie mogą przytoczyć argumenty przeciw tej Prawdzie, mówiąc: “Jeśli jesteście sprawiedliwi, to na pewno nie popełniacie żadnego grzechu. Nieprawdaż?” Naprawdę wszystko jest wcale nie tak. Jesteśmy sprawiedliwi, ponieważ uwierzyliśmy w ewangelię wody, krwi i Ducha Świętego, lecz nie dlatego, że nie popełniamy żadnego grzechu. Musicie wyznać, że nawet ci, którzy narodzili się ponownie, grzeszą. Musimy wyznać, że każdy z nas co dzień popełnia różne grzechy.

Przedłużamy grzeszyć aż do dnia naszej śmierci. A jednak wszystkie te grzechy zostały złożone na Jezusa. Czyż wasze grzechy nie zostały złożone na Niego? Tak, przeszły na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest w rzece Jordan. Jeśli wasze grzechy już zostały złożone na Jezusa, to czy wciąż macie grzech, czy nie? Nie macie już żadnego grzechu. Kiedy mówimy, że wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa, jaki okres czasu mamy na myśli? Czyż Biblia nie mówi, że wszystkie grzechy świata przeszły na Jezusa? Jeśli wszystkie grzechy świata zostały złożone na Jezusa, to czyż w tym wszystkie grzechy całego naszego życia nie zostały złożone na Pana?

Jesteśmy całkiem bezgrzeszni i dlatego możemy stać przed Bogiem z wiarą, przecież wszystkie nasze grzechy, które popełniliśmy i jeszcze popełnimy aż do dnia naszej śmierci, zostały złożone na głowę Jezusa. Wiedząc, że będziemy popełniać grzechy aż do dnia śmierci, Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. Jeśli mówimy, że nie popełniamy żadnego grzechu, to czynimy Jezusa kłamcą, a sprawiedliwość Jezusa przekształcamy w niesprawiedliwość. Tylko poprzez swoją wiarę możemy powiedzieć, że jesteśmy bezgrzeszni. Jak moglibyśmy mieć taką wiarę, gdyby Jezus nie przyjął chrztu?

A jednak w dzisiejszym chrześcijaństwie jest bardzo wielu fałszywych głosicieli. Nauczają swoich parafian już nie grzeszyć. Ich parafianie to ludzie, którzy przychodzą do kościoła, prosząc Boga, aby On wymazał wszystkie ich grzechy, ponieważ bardzo cierpią przez te grzechy. Ale tacy fałszywi nauczyciele tylko doradzają swoim zwolennikom odmawiać modlitwy skruchy, przynosić wiele ofiar i służyć społeczności, zamiast głosić im Słowo przebaczenia grzechów. Są drapieżnikami, które pożerają ciała i dusze tych, którzy przychodzą, szukając miłości i sprawiedliwości Bożej, ponieważ brak im swojej własnej.

Drodzy bracia chrześcijanie, jak możemy, będąc tylko ludźmi, nie popełniać żadnego grzechu? Jak, będąc tylko ludźmi, możemy nie popełniać żadnego grzechu swoimi ciałami i sumieniem? Popełniamy mnóstwo grzechów. Jak więc możemy powiedzieć, że jesteśmy sprawiedliwi? Możemy powiedzieć, że zostaliśmy sprawiedliwymi, ponieważ w Swojej jednostronnej i bezwarunkowej miłości Jezus został człowiekiem, przyszedłszy w ciele człowieka, i całkiem wymazał wszystkie nasze grzechy i karę przez wodę i krew, abyśmy mogli nazywać się sprawiedliwymi poprzez naszą wiarę. Jesteśmy sprawiedliwi. Zostaliśmy sprawiedliwymi poprzez naszą wiarę. Jesteśmy naprawdę bezgrzeszni. Jak możemy wciąż mieć grzech, jeśli wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa? “Czyś widział, że Jezus przyjął chrzest? Czy widziałeś to?”

“Oczywiście, widziałem.”

“Jak mogłeś to widzieć? Czy byłeś tam?”

“Oczywiście, byłem tam.”

“Jak mogłeś tam być? Oszukujesz mnie.”

How can you be there? You are lying to me.

“Widziałem to w Słowie Biblii, w wiecznie nieodmiennym Słowie Prawdy. Czytając Słowo, zobaczyłem, że właśnie tak jest napisano w Biblii.”

Drodzy bracia wierzący, otrzymujemy wielką pewność poprzez wiarę w zapisane Słowo. Uwierzyliśmy nie dlatego, że zobaczyliśmy jakieś marzenie, lecz dlatego, że ujrzeliśmy i przeczytaliśmy zapisane Słowo.

A zaraz popatrzmy na dzisiejszy urywek z Pisma Świętego, z Pierwszego Listu św. Jana 5:16. “Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie, mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci” (1 List św. Jana 5:16-17)..

Istnieją dwa rodzaje grzechów: Grzech, który sprowadza śmierć, oraz grzech, który nie sprowadza śmierci. Jeden grzech nie sprowadza śmierci, inny więc prowadzi ludzi do śmierci w piekle. Wszystkie grzechy, które popełniliśmy przez swoją słabość, zostały zmyte i nie prowadzą nas do piekła. Jeśli tak, to czy wiecie, jakie grzechy naprawdę prowadzą nas do wiecznej śmierci?

Niewiara w ewangelię wody i Ducha, która jest wcieleniem bezwarunkowej miłości Jezusa, to grzech, który zasługuje na wieczną śmierć. Niewiara w ewangelię wody i Ducha, która twierdzi, że Jezus przyszedł na ten świat i bezwarunkowo zmył wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią na Krzyżu, jest grzechem, który sprowadza śmierć, czyli grzechem, za który człowiek otrzyma wieczną karę. O tym mówi nam apostoł Jan.

Dziś jest bardzo wielu nominalnych chrześcijan, którzy nie wierzą w chrzest Jezusa. Wielu z nich myśli, że Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, ponieważ chciał pokazać nam Swoją pokorę. Twierdzą, że słowa Jezusa: “Tym niemniej musisz Mnie ochrzcić” w odpowiedzi na uwagę Jana Chrzciciela: “Jak śmiem Cię ochrzcić”, jest tylko świadectwem pokory Jezusa. Serce nam się kraje, gdy słyszymy, jak ludzie tak szczerze wypowiadają te zwodnicze i fałszywe słowa.

Drodzy bracia wierzący, czyż nie widzicie słów Jezusa: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”? Słowa “wszystko, co sprawiedliwe” oznaczają “doskonałą czystość i sprawiedliwość”, a słowa “bo tak” oznaczają “w ten sam sposób nałożenia rąk, zapisany w Starym Testamencie.” Ten urywek twierdzi, że przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, Jezus zmył wszystkie grzechy ludzkości w ten sprawiedliwy sposób. W tym urywku nasz Pan ogłasza: “Ja zmyłem wszystkie wasze grzechy i uczyniłem was sprawiedliwymi. Zrobiłem to w chrzcie od Jana Chrzciciela. A teraz każdy, kto wierzy w tę Prawdę, otrzyma pełne zbawienie.”

Oto ewangelia wody i Ducha. Czy teraz rozumiecie ewangelię wody i Ducha? Jednym z pierwotnych znaczeń chrztu jest “przekazanie grzechu.” To cóż oznaczają słowa “bo tak”? Oni oznaczają “poprzez chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela.” Kimże jest Jan Chrzciciel?

W Ewangelii św. Mateusza 11:11 napisano: “Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.” Jan Chrzciciel to nikt inny tylko przedstawiciel całej ludzkości. A on również jest jednym z potomków Aarona, arcykapłanem (Ewangelia św. Łukasza 1:5, 1 Księga Kronik 24:10). Jan Chrzciciel, który ochrzcił Jezusa, naprawdę był Arcykapłanem, który jako przedstawiciel całej ludzkości przekazał Jezusowi wszystkie nasze grzechy.

Cóż Jezus chciał spełnić, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela? Czy On chciał pokazać całemu światu Swoją pokorę? Bynajmniej. Urywek “Godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” wyraźnie mówi nam, że Jezus przyjął chrzest, aby wszyscy ludzie mogli oczyścić się ze wszystkich swoich grzechów. Jezus spełnił bezwarunkową miłość Boga Ojca Swoim własnym ciałem, przyszedłszy na ten świat. On uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. W taki sposób On spełnił całą sprawiedliwość, a także wszystką miłość Bożą.

Drodzy bracia wierzący, nie wierzyć w chrzest, który Jezus przyjął, oznacza czynić Jezusa kłamcą. Jeśli nie wierzycie, że otrzymaliśmy zbawienie, kiedy Jezus sprawiedliwie wziął wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest, oraz że Jezus jednostronnie zmył wszystkie nasze grzechy, to naśmiewacie się z Jezusa. Wierzyć w Jezusa, odrzucając chrzest, albo wierzyć w Jezusa, uważając chrzest tylko za znak Jego pokory, albo także wierzyć w Jezusa, w ogóle nie znając chrztu, oznacza naśmiewać się z Jezusa.

Jeśli przez 10 czy 50 lat swojego chrześcijańskiego życia przeżywaliście emocjonalnie i mówiliście: “Zapewne, Jezusowi było naprawdę ciężko, kiedy On umarł na Krzyżu zamiast mnie”, to musicie nawrócić się ze swojej błędnej drogi. Musicie pozostawić swoją nieprawdziwą wiarę i uwierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Oczywiście, Jezusowi na pewno było naprawdę ciężko, kiedy On został ukrzyżowany. Przecież Jezus złożył w ofierze Swoje własne ciało w Swojej bezwarunkowej miłości, aby wszystkie nasze grzechy zostały zmyte. Gdybyście byli na jego miejscu, za kogo moglibyśmy złożyć siebie w ofierze? Czy zamierzacie naśmiać się z Jezusa i uczynić Go kłamcą, który oddał nawet Swoje własne życie przez wzgląd na nas? Jeśli nie, to musicie poprawnie poznać i uwierzyć w Prawdę, dlaczego Jezus umarł na Krzyżu i dlaczego On przyjął chrzest.

Drodzy bracia wierzący, co uczynilibyśmy na Jego miejscu. Ktoś musi umrzeć za grzechy, które człowiek popełnił. Ale bardzo kocham tego człowieka. Więc mówię mu: “Idź! Umrę zamiast ciebie. Wszystkie problemy znikną, jeśli pójdę zamiast ciebie!” I umieram zamiast tego człowieka. Umieram na Krzyżu. Byłoby mi ciężko, nieprawdaż?

Oczywiście, prawdopodobnie nawet nie mamy takiej myśli, aby oddać życie za innego człowieka. Nawet gdybyśmy myśleli, że oddać życie za drogiego nam człowieka jest naprawdę szlachetnie, tym niemniej to sprawiłoby nam ból fizyczny. A jeśli człowiek, za którego oddaję życie, nie wie o moim zamiarze umrzeć za niego i tylko mówi: “Bardzo szkoda, że ten człowiek musi umrzeć w taki sposób. Zapewne, jest mu naprawdę ciężko”, to jak miałbym się czuć? Na pewno pożałowalibyśmy swojej ofiarnej śmierci za tego człowieka, zobaczywszy jego niewiedzę.

Jezus tak nas umiłował, że umarł zamiast nas, skazanych na śmierć. Po to, aby naprawdę uwolnić nas od wszystkich naszych grzechów, Jezus przyjął chrzest, zanim umarł na Krzyżu. Jezus umarł na Krzyżu, przelawszy Swoją krew po tym jak przyjął chrzest, mając nadzieję, że zostaniemy dziećmi Bożymi i otrzymamy przebaczenie grzechów, poznawszy i uwierzywszy w przyczynę, dla której Jezus został ukrzyżowany.

W ostatnie sekundy Swego życia On powiedział: “Kocham was. Chociaż umieram, wciąż was kocham. Kocham was, i dlatego umieram zamiast was.” Drodzy bracia wierzący, oto bezwarunkowa miłość Jezusa. Więc teraz musimy otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę w tę bezwarunkową miłość Jezusa.

Czy my, ludzie, potrafilibyśmy to zrobić? Być może, moglibyśmy to zrobić przez wzgląd człowieka sprawiedliwego. Ale nawet wówczas to musiałoby być korzystnie dla nas obu, czyli gdybym mógł uwolnić człowieka, oddawszy własne życie i porozumiawszy się z katem: “Zamiast tego człowieka przyjmę karę, na którą on zasługuje, więc przekaż mi wszystkie jego grzechy i ukarz mnie zamiast tego człowieka.”

Drodzy bracia wierzący, czy mam rację, czy nie? Gdybym, nie porozumiawszy się z katem, tylko powiedział do skazanego przestępcy: “Idź! Jesteś wolny. Umrę zamiast ciebie”, czyż to wymazałoby grzechy tego człowieka? Bynajmniej. Tylko jeśli grzechy grzesznika zostaną złożone na mnie, potrafię zbawić tego człowieka i umrzeć zamiast niego. Gdybym tego nie zrobił, a po prostu umarł, to byłaby tylko utrata mojego życia. Jaką korzyść przyniosłaby ta śmierć? Nie byłoby żadnej korzyści dla innego człowieka, gdyby między tymi dwiema stronami nie było pewnej ugody ani obietnicy.

Ale Bóg ustalił Swoje sprawiedliwe prawo w systemie ofiar, że grzechy człowieka zmywały się przez nałożenie rąk na ofiarę i przelanie jej krwi. Jezus również musiał przyjąć chrzest i umrzeć, przelawszy Swoją krew na Krzyżu według sprawiedliwego Prawa Bożego. Jeśli odrzucimy z naszej wiary chociażby część tej prawdy, to nie potrafimy otrzymać przebaczenia grzechów, nawet jeśli Bóg zapragnie dać je nam, ponieważ taka wiara jest bezprawna.

Szatan dał grzech ludzkości. Szatan oszukał nas, abyśmy się nie korzyli przed Słowem Bożym. Grzech, który w ten sposób wszedł w nas, przyniósł nam śmierć, ponieważ “zapłatą za grzech jest śmierć” (List św. Pawła do Rzymian 6:23). Ludzie musieli umrzeć przed Bogiem.

A jednak, chociaż grzech został przyniesiony do ludzkości przez diabła, Jezus przyjął chrzest, aby ponieść cenę grzechu, który diabeł dał ludziom, ponieważ On nas umiłował. A przyjąwszy karę zamiast nas, Jezus zbawił tych, których umiłował, od wszystkiego potępienia za ich grzechy. Więc musimy poznać i uwierzyć w prawdziwą przyczynę, dla której Jezus przyjął chrzest.

Drodzy bracia wierzący, dlaczego Jezus przyjął chrzest? On przyjął chrzest, aby zabrać nam nasze grzechy i położyć na Siebie. Dlaczego Jezus umarł na Krzyżu, przelawszy Swoją krew? Jezus umarł na Krzyżu, aby ofiarnie ponieść wszystką karę za nasze grzechy zamiast nas. Drodzy bracia chrześcijanie, czy wierzycie w to? Zbawiły nas woda, krew i Duch Święty. Musimy wierzyć, że Bóg uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów, spełniwszy te dwie rzeczy.

Niektórzy chrześcijanie wciąż twierdzą: “Wierzę tylko w Krzyż i nie wierzę w chrzest, który Jezus przyjął. Nie wiem. Nigdy o nim nie słyszałem.” Czy nie mówicie tak? Nasza wiary ma zawierać zrozumienie sedna istnej ewangelii. Jeśli przedtem nie słyszeliście o chrzcie Jezusa, to teraz musicie słuchać. Usłyszcie i uwierzcie już teraz, aby otrzymać zbawienie.

Apostoł Jan powiedział: “Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci” (1 List św. Jana 5:17). Wszystka niesprawiedliwość jest grzechem. Każde bezprawie to grzech. Popatrzcie na własne ręce. Kiedy spełniamy czyny dobre i szlachetne, świadczymy i pomagamy tymi rękami, wtedy nasze ręce są dobre. Ale kiedy tymi rękami sprawiamy ból innym ludziom i popełniamy zło, wtedy one są tylko narzędziem grzechu.

Ale Pismo Święte mówi nam, że są grzechy, które nie sprowadzają śmierci. Jak może grzech nie sprowadzać śmierci? Pan już zabrał wszystkie nasze grzechy w Swojej miłości, a dlatego istnieją grzechy, które nie prowadzą do śmierci. Jedynym grzechem, który sprowadza śmierć, jest grzech niewiary w zbawienie Jezusa, które zostało spełnione przez wodę, krew i Ducha Świętego. Niewiara w to, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest, i w to, że Jezus przyjął wszystkie potępienie za nasze grzechy, umarłszy na Krzyżu, jest grzechem, który prowadzi grzeszników do śmierci.

Wszystka nieprawość, którą popełniamy we własnych myślach i swoimi ciałami, również jest grzechem przed Bogiem. Ale te grzechy nie prowadzą nas do śmierci, ponieważ nasz Pan zabrał wszystkie te grzechy świata w Swoim chrzcie. Po chrzcie Jan Chrzciciel świadczył o Nim: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia św. Jana 1:29).

Grzechy, które popełniamy swoimi ciałami, które popełniamy w swoich sercach, i które żądlą nasze sumienie, wszystkie te grzechy świata Jezus już zabrał, przyjąwszy chrzest w rzece Jordan. W ten sposób Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest, i odpokutował za wszystkie nasze grzechy śmiercią na Krzyżu, gdzie zakończył Swoje ziemskie życie w wieku 33 lat. Przed śmiercią Jezus powiedział: “Wykonało się”. On położył koniec wszystkiej karze za nasze grzechy. W taki sposób Jezus uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów przez wodę i krew.

Drodzy bracia wierzący, nie popełniamy grzechów, które prowadzą do śmierci. Czy ktoś z was myśli: “Dlaczego we mnie jest grzech, jeśli uwierzyłem w Jezusa? To zadziwiające, bardzo dziwne. Dlaczego w moim sercu jest grzech, jeśli wierzę?” Tacy wierzący mówią, że nie wiedzą, dlaczego w ich sercach są grzechy, nawet jeśli wierzą, starają się żyć zgodnie ze Słowem i odmawiać bardzo wiele modlitw skruchy. To dlatego, że nie poznali i nie uwierzyli w przyczynę, dla której Jezus przyjął chrzest.

Dla wiary w Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela najważniejsze jest poznanie i wiara w chrzest, który Jezus przyjął. Przebaczenie grzechów bez chrztu Jezusa jest podobne do parówki w cieście bez parówki. Ewangelia bez chrztu jest podobna do zegara bez wskazówek. Zbawienie bez chrztu jest podobne do głowy bez mózgu. Drodzy bracia wierzący, czy rozumiecie mnie? Grzech, który dyskwalifikuje człowieka na drodze do przebaczenia grzechów i w ten sposób prowadzi do piekła, to grzech niewiary w chrzest, Krzyż i zmartwychwstanie Jezusa jako w jedyne zbawienie. Mówię wam to nie na podstawie własnych myśli, lecz na podstawie Słowa Bożego.

W Pierwszym Liście św. Jana 5:18 napisano: “Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka.” Tu napisano, że ci, którzy otrzymali zbawienie, narodzili się z Boga i nie popełniają żadnego grzechu. My, narodzeni ponownie, nie możemy popełniać pewnego grzechu. Którego grzechu? To oznacza, że nie możemy zaprzeczać zbawieniu od wszystkich grzechów, które Jezus spełnił przez wodę i krew. Czy rozumiecie?

Nie możemy zaprzeczać ewangelii wody i Ducha. Jeśli popełniacie jakiś grzech po tym jak otrzymaliście przebaczenie grzechów, to sami jesteście tego winni, ale to nie skasuje zbawienia, które Jezus dał wam. Jeśli popełniamy jakieś grzechy w swoich ciałach i myślach, wciąż żyjąc w ciele, to przyczyną są tylko nasze wady, i ewangelia wody, krwi i Ducha nie jest tego winna. Wszystkie te grzechy można zmyć zawsze, kiedy z wiarą zbliżymy się do rzeki Jordan.

Szatan często prowokuje i kusi nas, ponieważ wciąż żyjemy cielesnym życiem w tym świecie. Chociaż nigdy całkiem nie ulegliśmy tym pokusom, czasami bardzo blisko podchodzimy do grzechu. Jeśli mówimy: “Nie powinienem tego robić. Naprawdę nie powinienem to robić”, to już wpadliśmy w pokusę i popełniliśmy grzech w swoim sercu. Wtedy te grzechy żądlą nasze sumienie. Czy rozumiecie? Ale w naszym sercu nasz Pan broni nas.

“Hej! Czyż nie jesteś sprawiedliwy? Czy w twoim sercu jest grzech, czy nie?”

“Nie mam żadnego grzechu, Panie.”

“Więc dlaczego wątpisz?”

“Panie, ponieważ jestem tak słaby.”

“Ale czyż Ja nie jestem twoim Panem i Zbawicielem? Dlaczego jesteś tak poniewierany? Przestań. Czego ci zabrakło, jeśli Ja zostałem twoim Panem i Zbawicielem? Czy w moim zbawieniu czegoś brak, chociaż zrobiłem to w Mojej bezwarunkowej miłości do ciebie?”

“Nie. Bynajmniej, Panie.”

“Odwagi!”

Nasz Pan głaska nas po barku, aby nas rozweselić, i broni nas. Jak więc Zły śmie nas dotknąć? Biblia mówi: “A Zły go nie dotyka” (1 List św. Jana 5:18).

Drodzy bracia wierzący, Zły naprawdę nie może dotknąć tych, którzy narodzili się ponownie poprzez wodę, krew i Ducha Świętego, podobnie jak apostoł Jan. Chociaż popełniamy grzech swoimi ciałami, naprawdę nie możemy zaprzeczyć Jezusowi. Nie możemy zaprzeczać danemu przez Pana zbawieniu, spełnionemu w bezwarunkowej miłości Jezusa przez wodę i krew. Nie możemy zmienić tego, że staliśmy się dziećmi Bożymi. Nie możemy powiedzieć, że ponownie zostaliśmy grzesznikami. To prawda. Możemy być niedoskonali, ponieważ ludzie są niedoskonali, ale Jezus nigdy nie będzie niedoskonały. Nasz doskonały Pan broni nas, i dlatego Zły nie śmie nas dotknąć.

Więc każdy, kto wypacza tę ewangelię, ma niepełną wiarę w wodny chrzest, który Jezus przyjął. Jeśli człowiek ma błędną wiarę w chrzest, to on nieumyślnie podkreśla własne czyny i własną sprawiedliwość. Pragnie również uczepić się za chrześcijańskie doktryny. Bierze jeden albo kilka wersetów z Biblii, uważając je za najważniejsze. Ale istna wiara wcale nie jest taka. Tylko mając poprawną wiarę w chrzest, możemy cytować jakiekolwiek fragmenty Pisma Świętego. Chociaż jesteśmy słabi, a jednak zbawienie, któreśmy otrzymali, jest doskonałe.

Drodzy bracia wierzący, miłość Jezusa jest bezwarunkowa, prawdziwa i doskonała. Dzięki jednostronnej, miłosiernej i doskonałej miłości naszego Pana uwolniliśmy się od wszystkich swoich grzechów. Zbawienie, któreśmy otrzymali, nie ma wad, jest naprawdę doskonałe. Jezus umiłował nas jednostronnie, i właśnie dlatego uczynił nas ludem Samego Boga Ojca. A w ten sposób spełniło się nasze zbawienie. On mieszka w środku nas w obecności Ducha Świętego. W Duchu Świętym On pozwala nam zrozumieć znaczenie Biblii. Duch Święty staje się naszym nauczycielem, który objaśnia nam wszystko. Duch Święty prowadzi nas. Bardzo ważne, aby Duch Święty nauczał was jako wasz nauczyciel.

W Pierwszym Liście św. Jana 5:19 napisano: “Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego.” Istnieją dwie kategorie ludzi wierzących: ci, którzy należą do Boga, oraz ci, którzy należą do świata. Bez względu na to, czy wierzą w buddyzm, czy w chrześcijaństwo, czy w coś innego, ludzi wierzących można podzielić na te dwie kategorie. Podobnie nawet chrześcijan można podzielić na te dwie kategorie: ci, którzy należą do Boga, a także ci, którzy należą do świata! Ludzie, którzy należą do świata, są z diabła.

Ci ludzie, którzy należą do Boga, otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w wodę, krew i Ducha Świętego, wcielenie bezwarunkowej miłości Bożej. Oni żyją radośnie, chociaż naprawdę pozostają słabi, ponieważ są wdzięczni za bezpłatny dar zbawienia Bożego. Ci, którzy narodzili się ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, należą do Boga. Oni należą do Boga poprzez wiarę w bezwarunkową miłość Jezusa i w zbawienie, spełnione przez wodę, krew i Ducha Świętego. A jednak ci, którzy nie wierzą chociażby w jedno z tych trzech, należą do świata.

Nie mogę nie dziękować Panu: “Panie, naprawdę nie jestem nic wart. Jestem żołędziem w pokarmie dla psa. Naprawdę jestem nikczemnym człowiekiem i nie mam czym się chwalić przed Tobą. A jednak, chociaż jestem tak słaby, Ty jesteś naprawdę doskonały. Dziękuję Ci, Panie. Tak, Panie. Jak potrafiłbym kiedyś otrzymać Twoją łaskę, nawet gdybym naprawdę bardzo się starał? Czy potrafiłbym kiedyś otrzymać Twoją łaskę poprzez moje uczynki, nawet gdybym naprawdę dobrze się zachowywał? To prawda, Panie. Panie, Twoje Słowa są naprawdę doskonałe, pełne, czyste i delikatne. Twoja miłość zbawienia jest naprawdę przedziwna. Ona jest rzeczywiście doskonała.”

W Księdze Psalmów 17:31 Dawid mówi: “Bóg – Jego droga jest nieskalana, słowo Pana w ogniu wypróbowane; On tarczą dla wszystkich, którzy doń się chronią.” Słowo Boże jest naprawdę czyste, doskonałe i delikatne. On dał nam Swoje doskonałe zbawienie, dokładnie zapisane w Jego Słowie. Więc jeśli co dzień wyznajecie swoją wiarę tylko w krew Jezusa na Krzyżu, to wasza wiara jest niepełna i daremna. Możecie spytać: “Dlaczego?”. Ponieważ przy takiej wierze grzechy wciąż pozostają w waszych sercach.

Czy zmuszacie siebie do wierzenia w Prawdę? Czy są wam potrzebne pewne starania, aby uwierzyć w Prawdę? Czy naprawdę musimy dokładać takich starań, jeśli Bóg już spełnił nasze zbawienie? Dlatego nie możemy nie być wdzięczni i nie wierzyć w ewangelię wody i Ducha, która twierdzi, że nasz Pan w Swojej bezwarunkowej miłości zbawił nas przez wodę, krew i Ducha Świętego. Musimy tylko odpowiedzieć na Jego miłość zbawienia i uwierzyć w nią, mówiąc: “Tak, masz rację. Dziękuję Ci, Panie. Jestem naprawdę wdzięczny za Twoją miłość! Amen”, a więc to wszystko jest bardzo lekkie i proste.

W Pierwszym Liście św. Jana 5:20-21 napisano: “Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów.”

Drodzy bracia wierzący, zostaliśmy dziećmi Bożymi i ludźmi, którzy należą do Boga, poprzez wiarę w dane przez Boga zbawienie, które zostało spełnione w ewangelii wody, krwi i Ducha. Jestem naprawdę wdzięczny Bogu za to, że teraz należymy do Boga, a nie do diabła. Bóg dał nam rozumienie, abyśmy zrozumieli, uwierzyli i podążali za Panem.

Drodzy bracia wierzący, nie mogę wam powiedzieć, jak niedoskonały jestem. Jestem tak słaby, że patrząc na siebie mówię: “Nieszczęsny człowieku!” Mówię to nie dlatego, że popełniłem jakiś ciężki grzech, lecz dlatego, że nie widzę w sobie nic doskonałego, gdy na siebie patrzę. Czy kiedyś przestrzegam pory posiłku? Czy mam dobrą pamięć? Zawsze, kiedy widzę ładną kobietę, chcę spojrzeć jeszcze raz. Ja również cieszę się, kiedy ktoś popełnia błąd. Właśnie taki jestem.

“Nieszczęsny człowieku, dlaczego jesteś tak słaby?” Nie mam nic doskonałego, chociaż wyznaję swoje wady: “Panie, jesteś naprawdę doskonały! Moje zbawienie jest niewzruszone, chociaż ja jestem słaby! Twoje zbawienie jest tak kosztowne i bezsprzeczne.” Chociaż pozostajemy słabi, jesteśmy pewni zbawienia, które nasz Pan dał nam.

Drodzy bracia wierzący, w tym wieku musimy żyć z wyraźnym zrozumieniem. Musimy mieć poprawne rozumienie i wiarę w ewangelię wody i Ducha. Jeśli nie jesteśmy pewni zbawienia i po prostu wierzymy, pierwej nie poznawszy chrztu, który Jezus przyjął, i Jego krwi na Krzyżu, to na pewno musimy otrzymać od Boga zdolność do rozumienia. Mając poprawną wiedzę i zrozumienie, możemy odczuć istną miłość Bożą. A także żyć, przestrzegając przykazań Bożych w Jego miłości.

Kto śmie powiedzieć, że człowiek może otrzymać przebaczenie grzechów, pierwej nie uwierzywszy w chrzest, który Jezus przyjął? Kto mówi, że człowiek może otrzymać zbawienie przed Bogiem bez Krzyża Jezusa? Kto w tym świecie jest tak pewny i zarazem tak niemądry? Kto śmie mówić, że człowiek może otrzymać zbawienie przed Bogiem tylko dzięki krwi na Krzyżu, bez chrztu, który Jezus przyjął? Ci, którzy mówią, że człowiek może otrzymać zbawienie, nawet odrzuciwszy chrzest, krew Jezusa i Ducha Świętego, świadczą fałszywie.

Czy otrzymaliście przebaczenie grzechów, chociaż ignorowaliście chrzest, który Jezus przyjął? Ci, którzy są pewni swego zbawienia, chociaż ignorowali chrzest, który Jezus przyjął, oszukują siebie. Bóg nie uznaje wiary takich ludzi. Wiara, która odrzuca chrzest albo Krzyż, jest tylko osobistym przekonaniem, i takiej wiary nigdy nie przyjmie Jezus. Czy ktoś może otrzymać zbawienie, nie wierząc w chrzest, który Jezus przyjął? To w ogóle nie jest możliwe.

Drodzy bracia wierzący, czy moglibyśmy powiedzieć, że nasze grzechy zostały złożone na Jezusa, gdyby to była nieprawda? Nie moglibyśmy tego zrobić. Mówię wam to, ponieważ w moim sercu naprawdę już nie ma grzechu. Gdybym naprawdę mógł uwolnić się od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę tylko w Krzyż, odrzuciwszy chrzest Jezusa, to dlaczego opowiadałbym wam zarazem o chrzcie i Krzyżu? Gdybyśmy mogli otrzymać prawdziwe zbawienie poprzez jakąkolwiek wiarę w cokolwiek, to dlaczego opowiadałbym wam o tych dwóch prawdach chrztu i Krzyża? Byłoby wam ciężko słuchać, gdybym opowiadał tylko o czymś jednym. Dlatego kiedy mówię, że musimy wierzyć w te dwie prawdy, to musicie zrozumieć, że to nie moja własna zachcianka, ale że tego chce Słowo Boże.

Przez jakiś czas w swoim życiu ja również wierzyłem tylko w Krzyż Jezusa. Wierzyłem w ten jeden element zbawienia przez około 10 lat. Opowiadałem innym o Krzyżu, ale nie mogłem głosić im o chrzcie Jezusa. I nawet ja sam pozostawałem grzesznikiem przed Bogiem.

Ale zrozumiawszy chrzest Jezusa, zobaczyłem, że Pan mówi nam o chrzcie zawsze i wszędzie w Starym i Nowym Testamencie. O Boże! Byłem pełny smutku i żalu, kiedy zrozumiałem, że do tego czasu głosiłem nieprawdziwą ewangelię. Zrozumiałem: “Gdybym wcześniej poznał ewangelię wody i Ducha, to iluż ludziom potrafiłbym świadczyć o istnej ewangelii przez ostatnie 10 lat? Ale teraz jestem wdzięczny, ponieważ nareszcie zrozumiałem istną Prawdę ewangelii wody i Ducha i mogę dzielić się nią z innymi.”

Narodziwszy się ponownie, głoszę Słowo Prawdy z radosnym sercem i mam duże plany. I zawsze, kiedy moje bracia i siostry przeżywają trudności, zachęcam ich, aby się modlili o pomoc. Chociaż nie mogę dużo się modlić, ponieważ moje ciało jest słabe, modlę się: “Panie Jezusie, musisz nam pomóc w tych trudnościach. Proszę, daj nam wszystko, czego potrzebujemy.”

Drodzy bracia wierzący, czy ktoś z was nalega na tym, że on otrzymał zbawienie od wszystkich grzechów, najpierw nie uwierzywszy w chrzest, który Jezus przyjął? Nie ma takiego człowieka. Nigdzie i nigdy.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Nawet apostoł Paweł mówi nam, że on otrzymał przebaczenie grzechów dzięki chrztu, który Jezus przyjął. Że on otrzymał zbawienie od wszystkiej kary za swoje grzechy dzięki krwi na Krzyżu (List św. Pawła do Rzymian 6:3-6, List św. Pawła do Galacjan 3:27). Piotr również mówi nam: “Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa” (1 List św. Piotra 3:21). Apostoł Jan również mówi, że on otrzymał zbawienie poprzez wodę, krew i Ducha Świętego (1 List św. Jana 5:5-8). On również twierdzi, że świadectwo przebaczenia grzechów znajduje się w wodzie, we krwi i w Duchu Świętym. A więc my również musimy wierzyć w swoje zbawienie. Czy wy także wierzycie? Tak, jestem pewny, że wierzycie.

Drodzy bracia wierzący, jeśli dotąd wasza wiara była błędna, to już dziś uwierzcie według zapisanego Słowa wody i Ducha. Wierzmy w chrzest Jezusa i w Jego krew, zapisane w danym przez Boga Słowie.

Nasz Pan zbawił grzeszników od wszystkich grzechów, przyszedłszy w ciele człowieka, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Wierzę, że Jezus zbawił wszystkich grzeszników przez wodę, krew i Ducha Świętego.

Naprawdę dziękujemy naszemu Bogu w prawdziwej wierze. Alleluja!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.