" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Prawdziwe Znaczenie
Chrztu Jezusa


< List św. Pawła do Rzymian 6:1–8 >
“Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy”.Co oznacza chrzest?

My nazywamy Jana, który chrzcił Jezusa, Janem Chrzcicielem. Cóż oznacza chrzest? “Chrzest”, po grecku oznacza “być zanurzonym”. Tymczasem głównym znaczenie m chrztu jest “wymazanie grzechów i śmierć”.

Fraza “być zanurzonym” oznacza śmierć. Wszystkie nieprawości świata zostały przekazane Jezusowi, kiedy Jan Chrzciciel Go ochrzcił, i w taki sposób On zabrał wszystkie grzechy i umarł na krzyżu, by odpokutować za nie. Jezus umarł za nas wszystkich. Śmierć jest rezultatem grzechu, ponieważ “zapłatą za grzech jest śmierć” (List św. Pawła do Rzymian 6:23).

Chrzest również oznacza “być omytym”. Wszystkie nasze wykroczenia zostały zmyte, nie pozostało nawet plamki grzechu, ponieważ Jezus wziął wszystkie nieprawości świata na Swoje ciało w momencie chrztu. Wszystkie grzechy w sercach ludzi zostały zmyte, albowiem one przeszły na Jezusa w momencie Jego chrztu.

Chrzest ma takie same znaczenie, jak i “nałożenie rąk”. “Łożyć ręce” oznacza “przekazywać”. Chrzest został przyjęty przez Jezusa od Jana Chrzciciela, by On mógł wziąć na Siebie wszystkie wykroczenia ludzkości. Oto wieczne Prawo zbawienia Bożego, według którego dziesiątego dnia siódmego miesiąca kapłan łożył ręce na głowie zwierzęcia ofiarnego, by przekazać mu wszystkie grzechy Izraela.

W III Księdze Mojżeszowej 16:21–22 napisano: “Aaron położy obie ręce na głowę żywego kozła, wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów, wszystkie ich przestępstwa dotyczące wszelkich ich grzechów, włoży je na głowę kozła i każe człowiekowi do tego przeznaczonemu wypędzić go na pustynię. W ten sposób kozioł zabierze z sobą wszystkie ich winy do ziemi bezpłodnej. A tamten człowiek wypędzi kozła na pustynię”. Kiedy Aaron, arcykapłan, łożył ręce na głowie żywego kozła, kozioł brał na siebie wszystkie nieprawości ludu Izraela i później ginął za te grzechy.“Nałożenie rąk na głowie ofiary” w Starym Testamencie oznacza “chrzest” Nowego Testamentu

Jedno znaczenie chrztu to “bycie zanurzonym”. Oprócz tego on również oznacza “być pochowanym, być omytym, przekazać”. Ludzie w Starym Testamencie składali w ofierze kozłów i baranków, by przekazać im swoje grzechy. To jest podobne do chrztu w Nowym Testamencie. Kozioł miał wziąć na siebie grzechy za pomocą “nałożenia rąk” i zostać zabity. Jan Chrzciciel chrzcił Jezusa, będąc przedstawicielem całej ludzkości, by On wziął na Siebie wszystkie nieprawości świata i był ukrzyżowany.

Aaron, arcykapłan i przedstawiciel całego ludu Izraela, łożył ręce na głowie kozła, by przekazać mu wszystkie grzechy Izraelitów, następnie zabijał kozła, brał trochę jego krwi i kropił nią rogi ołtarza całopalenia. Łukasz powiedział, że Jan Chrzciciel, który pochodzi z rodu Aarona, był przedstawicielem całej ludzkości, podobnie jak Aaron, arcykapłan, był przedstawicielem całego ludu Izraela.

Biblia powiada: “Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela!” (Ew. św. Mateusza 11:11). Według wiecznego prawa Bożego Jan Chrzciciel jako ziemski arcykapłan mógł chrztem raz na zawsze przekazać Jezusowi wszystkie nieprawości świata. Jan Chrzciciel był ostatnim arcykapłanem. Kiedy ja powiadam, że Jan Chrzciciel był arcykapłanem, niektórzy ludzie pytają: “Gdzie w Biblii napisano, że Jan Chrzciciel był arcykapłanem?” Ale czyż nie napisano? Jan Chrzciciel był synem Zachariasza. Kapłan Zachariasz, z oddziału kapłana Abiasza, wnuka arcykapłana Aarona, był prawdziwym potomkiem dynastii Aarona.

W I Księdze Kronik 24:10 Biblia opowiada o oddziałach kapłanów, którzy byli potomkami Aarona. Przy końcu życia Dawida było wielu kapłanów i zostały potrzebne oddziały. Dlatego kapłani zostali podzieleni na 24 oddziały według rodzin 24 wnuków Aarona. Ósmy los upadł na Abiasza. Każdy oddział służył w sanktuarium i w domu Pańskim w ciągu 15 dni. I Zachariasz, z oddziału kapłana Abiasza, został wybrany przez Boga jako dyżurny kapłan od jego oddziału.

W Ewangelii św. Łukasza 1:9 napisano: “jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia”. To pokazuje nam, że Jan Chrzciciel urodził się w rodzinie arcykapłana Aarona, więc był ostatnim arcykapłanem i przedstawicielem całej ludzkości (Ew. św. Mateusza 11:11, 3:13–17). Według prawa tylko człowiek, który urodził się w rodzinie arcykapłana, mógł zostać arcykapłanem. Jedynie lewy mogą rodzić lwiąt. Jan Chrzciciel wziął na siebie arcykapłaństwo Aarona, swego przodka.Apostołowie świadczyli o chrzcie Jezusa

Wszyscy Apostołowie, osobliwie Paweł, Piotr, Mateusz i Jan świadczyli o chrzcie Jezusa. Popatrzmy na świadectwo Apostoła Pawła, zapisane w dzisiejszym głównym urywku. “Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła? Żadną miarą! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy”.


List do Galacjan 3:27 również twierdzi: “Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa!” Popatrzmy na świadectwo Apostoła Piotra. W I Liście św. Piotra 3:21 napisano: “Teraz również zgodnie z tym wzorem zbawia was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa”.

W I Liście św. Jana 5:5–8 napisano: “A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą”.


Świadectwo Apostoła Mateusza jest zapisane w Ewangelii św. Mateusza 3:13–17. “Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie!” Jezus zmył wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. “Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Jezus wziął na Siebie wszystkie nieprawości świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, to znaczy w najbardziej odpowiedni sposób. Sam Pan o tym świadczy: “A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie!”. Jezus zmył wszystkie nasze wykroczenia dzięki Swemu chrztu, świadczył o ewangelii wody i Ducha w ciągu trzech lat, został ukrzyżowany i po trzech dniach zmartwychwstał. A teraz On siedzi po prawicy Ojca.

Jezus ponownie przyjdzie do tych, którzy Go czekają, nie mając grzechu. W Liście do Hebrajczyków 9:28 napisano: “Tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują”. Sam Bóg powiedział: “Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie!” Duch Święty świadczy, że Zbawiciel Jezus zmył wszystkie nieprawości świata. Tymczasem ludzie nie rozumieją Biblii, albowiem ich oczy duchowe są ślepe. Muszą odkryć swoje oczy duchowe i narodzić się ponownie z wody i Ducha (Ew. św. Jana 3:5).

Oni myślą, że jedynie Jezus wykonał zbawienie ludzkości. Tymczasem naprawdę Jezus był Barankiem Bożym, i potrzebował Jana Chrzciciela, który został przedstawicielem całej ludzkości i mógł przekazać Mu wszystkie grzechy świata, podobnie jak arcykapłan Aaron łożył ręce na głowie ofiary (żywego kozła) i przekazywał mu grzechy całego ludu Izraela. Następnie Aaron zabijał ofiarę i właśnie uwalniał wszystkich ludzi od wykroczeń. Oto dlatego Bóg posłał Swego posłańca przed Jezusem./font>Kim jest Jan Chrzciciel?

Jan Chrzciciel jest posłańcem Boga, o którym prorokowano w Księdze Malachiasza 3:1–3. Pan potrzebował posłańca, Jana Chrzciciela, który zostałby przedstawicielem całej ludzkości. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus, Syn Boży, wziął odwieczne grzechy ludzkości przez Jana Chrzciciela i został ukrzyżowany dla odkupienia grzechów, podczas gdy w Starym Testamencie kozioł brał na siebie grzechy pewnego okresu czasu i ginął pod nożem kapłana. Więc Jezus wybawił wszystkich ludzi od odwiecznych wykroczeń.

Dwa wielkie wydarzenia odbyły się przed narodzeniem Jezusa. Jedno to poczęcie Jezusa przez Marię, a drugie to narodzenie Jana Chrzciciela z oddziału Abiasza. Te dwa wydarzenia odbyły się według Opatrzności Bożej. Oto scenariusz zbawienia, napisany przez Boga. Bóg posłał na ziemię Jana Chrzciciela 6 miesięcy przed Jezusem, a następnie posłał Syna Swego Umiłowanego, by uwolnić nas od wojny i bólu. Czy rozumiecie? Uważniej przeczytajmy ten urywek Biblii.

Co jest napisane o Janie Chrzcicielu w Ewangelii św. Mateusza 11:7–14? “Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść”.

Ludzie szli na pustynię, by zobaczyć Jana Chrzciciela, który krzyczał: “Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie!” (Ew. św. Mateusza 3:2). Jezus im powiedział: “Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka”.

W czasach Starego Testamentu król nie miał większej władzy, niż prorok. Królowie słuchali się proroków. Kto miał większą władzę, niż wszyscy królowie i prorocy starotestamentowi? To był Jan Chrzciciel. Sam Jezus o tym świadczył. Kto był przedstawicielem całej ludzkości? Kto przedstawiał wszystkich ludzi cielesnych, oprócz Jezusa? To był Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel był ziemskim arcykapłanem całej ludzkości. On był przeznaczony przez Samego Pana i posłany na świat, i wykonał swoją misję.

“Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę!”

Izajasz prorokował, że wojna w Jerozolimie się skończy. My widzimy, że proroctwo się spełniło, kiedy Jan Chrzciciel powiedział: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” (Ew. św. Jana 1:29). Jan Chrzciciel świadczył, że Jezus był Synem Bożym i wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości.

Jezus również świadczył, że Jan Chrzciciel był wybrany przez Boga jako posłaniec, który miał przyjść. W Ewangelii św. Mateusza 11:11 napisano: “Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela!”. Czy ktoś między narodzonymi z niewiast był większy od Jana Chrzciciela? Nie. Co oznacza “między narodzonymi z niewiast”? To oznacza “wśród wszystkich ludzi świata”. Słowa “Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela” oznaczają, że Jan Chrzciciel był przedstawicielem wszystkich ludzi świata. On był arcykapłanem, ponieważ urodził się w rodzinie Aarona.Jan Chrzciciel był przedstawicielem wszystkich ludzi świata

Czy możemy uwierzyć, że Jan Chrzciciel był przedstawicielem wszystkich ludzi świata, i że on był arcykapłanem, który przekazał Jezusowi wszystkie grzechy, wiedząc, że Bóg przeznaczył Aarona i jego potomków na wiecznych kapłanów w Starym Testamencie?

Kto był przedstawicielem całej ludzkości? A kto był przedstawicielem ciała wszystkich ludzi, oprócz tylko ciała Jezusa? To był Jan Chrzciciel, który ochrzcił Jezusa.

“Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę!”.

A człowiek, który świadczył: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” (Ew. św. Jana 1:29), był Jan Chrzciciel.

Jezus powiedział: “A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana” (Ew. św. Mateusza 11:12–13). Ten urywek świadczy, że Jezus zniszczył wszystkie nieprawości świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i został Zbawicielem całej ludzkości. To świadczy, że Jan Chrzciciel przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata. Sam Jezus tak powiedział. To znaczy, że Jan Chrzciciel przekazał Jezusowi nieprawości świata, a ten, kto wierzy w to, zostaje zbawiony od wszystkich swoich wykroczeń i wejdzie do Królestwa Niebieskiego. To tak, nieprawdaż? To prawda, ponieważ ona całkiem odpowiada słowu Boga; oto dlaczego my, głosiciele prawdy Biblii, możemy z godnością o tym mówić. Ten, kto wierzy w to, wejdzie do Królestwa Niebieskiego.Jan Chrzciciel jako ostatni arcykapłan Starego Testamentu przekazał Jezusowi wszystkie nieprawości świata

Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, usłyszał słowa Anioła Bożego. Uważnie przeczytajmy świadectwo Zachariasza o jego synu. Czy świadectwo ojca nie jest dokładne? Popatrzymy na te świadectwo w formie psalmu. “Wtedy ojciec jego, Zachariasz, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: 68 Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze – na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem” (Ewangelia św. Łukasza 1:67–80).

Ojciec przewidywał, jakim prorokiem i kapłanem zostanie Jan. Popatrzymy, co on prorokował o Swoim synu. “A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem!” (Ewangelia św. Łukasza 1:76–79).

W Biblii wyraźnie napisano: “Jego ludowi dasz poznać zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów”. Kto pozwala nam poznać zbawienie? Ewangelia św. Łukasza 1:76 świadczy, że to Jan Chrzciciel. Dowiedzieliśmy się o Jezusie i uwierzyliśmy w Niego. Jan Chrzciciel świadczył nam, że Jezus Chrystus wybawił wszystkich grzeszników od ich wykroczeń, przyjąwszy chrzest i właśnie wziąwszy na Siebie wszystkie te grzechy, i że to zostało wykonane w najbardziej sprawiedliwy i poprawny sposób. Jan Chrzciciel “...Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości” (Ew. św. Jana 1:7–8).Powinniśmy się zbawić

Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Powinniśmy zostać zbawieni poprzez wiarę w to, że Jezus wybawił wszystkich ludzi na świecie w sposób najbardziej poprawny i sprawiedliwy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Sprawiedliwość Boża twierdzi, że Jezus przyszedł na ziemię w ciele człowieka i w sposób najbardziej poprawny i sprawiedliwy uwolnił grzeszników od grzechów, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i został wskrzeszony po ukrzyżowaniu. Sprawiedliwość Boża zawarta jest w ewangelii wody i Ducha Świętego.

Sprawiedliwość Boża, która objawia się w ewangelii, uczy nas, że Jezus był posłany na ten świat w ludzkim ciele, został ochrzczony, ukrzyżowany i zmartwychwstał po trzech dniach. My wierzymy w Jezusa dzięki świadectwu Jana Chrzciciela i odnaleźliśmy zbawienie od wszystkich przewinień poprzez wiarę w sprawiedliwość Pańską. Wszystkie wykroczenia ludzi zostały zmyte przez Jana Chrzciciela i teraz oni mają żywot wieczny dzięki wierze w Jezusa. Wszyscy wierzący w to otrzymali Ducha Świętego, który świadczy, że zostaliśmy dziećmi Bożymi.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.