" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Słuchajcie Słowo
Objawienia Bożego


< Objawienie św. Jana 1:1-20 >

“Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska! Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas kocha i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen! Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący! Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby, mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, aby widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się ujrzałem siedem złotych świeczników; i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego (w szatę) do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać! Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd - to są Aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników - to jest siedem Kościołów.”Wytłumaczenie

Wiersz 1: “Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi”

Księgę Objawienia napisał Apostoł Jan, który zanotował wszystko, co widział, co Jezus Chrystus objawił mu w czasie jego obecności na wyspie, zwanej Patmos, w Morzu Egejskim, gdzie on był na zesłaniu w ostatnie lata panowania cesarza rzymskiego Domicjana (około 95 n.e.). Jan był zesłany na wyspę Patmos za świadczenie o słowie Bożym i o Chrystusie, a właśnie na tej wyspie Jan zobaczył Królestwo Boże, które Pan Jezus objawił przez inspirację Ducha Świętego i Jego aniołów.

Co znaczy “Objawienie Jezusa Chrystusa?” Objawienie Jezusa Chrystusa oznacza, że Bóg przez swego posłańca Jezusa Chrystusa zawiadomił nas o tym, co stanie się z tym światem, i o Królestwie Niebieskim w przyszłości. Jakie są główne cechy charakterystyczne Jezusa? On – Bóg Stwórca i Zbawiciel, który uwolnił ludzkość od grzechów.

Jezus Chrystus – to Bóg Nowego Królestwa przyszłości, autor Objawienia, który objawia nam zbliżający się nowy świat, przedstawiciel Boga Ojca. W Słowie Objawienia, zapisanym przez Jana, my możemy zobaczyć, co Jezus uczyni z starym światem i jak zapoczątkuje świat nowy.


Wiersz 2: “Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział.”

Jan mógł wyjątkowo świadczyć o słowie prawdy, ponieważ sam widział, co Jezus Chrystus uczyni w przyszłości jako przedstawiciel Boga Ojca. Jan zobaczył i usłyszał, co uczyni Jezus Chrystus, i dlatego mógł o wszystkim tym świadczyć.


Wiersz 3: “Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska!”

Tu napisano, że błogosławieni są ci, którzy czytają i słuchają Słowo Boże, o którym świadczy Jan. Kto jest błogosławiony? Najpierw wierzący, którzy zostali ludźmi Bożymi, wolnymi od wszystkich grzechów przez ich wiarę w Słowo Boże. Jedynie święci mogą być błogosławieni, ponieważ to są ci, którzy czytają, słuchają i dochowują świadectwa o słowie Bożym – o wszystkim, co ma zostać dokonane przez Jezusa – zapisanym przez Jana. Ci, którzy zostali świętymi Bożymi, w taki sposób otrzymają błogosławieństwo niebieskie, słuchając Słowo Boże i dochowując wiary w Niego.

Gdyby Bóg nie uprzedził nas przez Jana o tajemnicy prawdy – o wszystkim tym, co ma się wydarzyć z tą ziemią i z Niebem, to jak święci mogliby kiedyś to usłyszeć i zobaczyć? Jak oni otrzymaliby błogosławieństwo zawczasu poznać i uwierzyć we wszystkie zmiany, które mają się stać? Dziękuję i chwalę Boga za to, że przez Jana On pokazał nam wszystko, co czeka na tę ziemię i na to niebo. Dzisiaj naprawdę błogosławieni są ci, którzy mogą na własne oczy zobaczyć i przeczytać Słowo Objawienia Bożego przez Jezusa Chrystusa.


Wiersz 4: “Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem.”

Tu Jan powiada, że on posyła swój list do siedmiu Kościołów Azji. Zapisawszy proroctwa i Objawienie, które Bóg mu pokazał w ciągu wygnania na wyspie Patmos, Jan odesłał je siedmiu Kościołom w Azji oraz wszystkim Kościołom Bożym po całym świecie.


Wiersz 5: “i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas kocha i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów.”

Dlaczego Jan nazywa Jezusa Chrystusa “Świadkiem Wiernym”? Chrystus przyszedł na ten świat i przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby wybawić wszystkich tych, którzy żyją w grzechu i są skazani na śmierć. Przez Swój Chrzest Jezus wziął na Siebie zarazem wszystkie grzechy świata, spływał krwią na Krzyżu, aby zapłacić za grzech Swoim własnym życiem, a po trzech dniach zmartwychwstał, aby zbawić wierzących i oczyścić ich grzechy. Ponieważ to Sam Jezus, który uwolnił wszystkich grzeszników świata od wszystkich ich grzechów, Chrystus jest świadkiem żyjącym tego zbawienia.

“Pierworodny umarłych”, powiada Jan. Jezus został pierworodnym, przyszedłszy na ten świat i wykonawszy wszystkie przykazania Prawa. Innymi słowy, spłaciwszy cenę grzechu, wziąwszy na Siebie wszystkie grzechy przez Swój Chrzest, umarłszy na Krzyżu i powstawszy z martwych. A dlatego, że Chrystus “nas kocha i który przez swą krew uwolnił nas”, Bóg uwolnił od wszystkich grzechów tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.


Wiersz 6: “i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu i Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.”

Jako przedstawiciel Boga Ojca, Jezus przyszedł na ten świat w ciele człowieka i wybawił grzeszników przez Swój Chrzest i krew na Krzyżu. Tymi uczynkami miłosiernymi Chrystus oczyścił nas i uczynił nas ludem i kapłanami Bożymi. Ojcu, który dał nam błogosławieństwo Swej łaski nadzwyczajnej, i Synowi, Jego posłańcowi i naszemu Zbawicielowi, wiecznie niech będzie chwała, świetność i wdzięczność! Celem wcielenia się Chrystusa było uczynienie nas ludem i kapłanami Królestwa Bożego. Innymi słowy, zostaliśmy “królami” Królestwa Niebieskiego, gdzie będziemy żyć z Bogiem wiecznie.


Wiersz 7: “Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen!”

Tu napisano, że Chrystus przyjdzie z obłokami, i ja całkiem wierzę w to. To nie jest fantastyka naukowa. To proroctwo, że Jezus Chrystus naprawdę wróci na tę ziemię z nieba. Tu również napisano, że “wszyscy, którzy Go przebili”, zobaczą Go. Kto to? To ci, którzy uważali Słowo wody i Ducha po prostu za jedną z wielu religijnych doktryn świata, choć to Słowo może zbawić ich wszystkich.

Kiedy Chrystus wróci, wtedy ci, którzy Go przebili swoją niewiarą, bez wątpienia będą się smucić. Oni będą płakać i desperować, ponieważ zbyt późno zrozumieją, że ewangelia wody i Ducha naprawdę jest ewangelią odkupienia i zbawienia od grzechów, oraz że Jezus przyjął chrzest od Jana, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata.


Wiersz 8: “Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący!”

Słowami “Alfa i Omega” Jan powiada nam, że Chrystus – to Bóg sądu, że on jest tak początkiem, jak i końcem całego wszechświata i historii ludzkości. Pan wróci, aby wynagrodzić sprawiedliwych i sądzić grzeszników. On jest Wszechmogącym Bogiem, który będzie sądził grzechy ludzi i wynagrodzi sprawiedliwość tych, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość.


Wiersze 9-10: “Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby”

Słowo “brat” wykorzystywane jest przez wierzących przy zwracaniu się do siebie. W narodzonym ponownie kościele Bożym ci, którzy zostali jedną rodziną, uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha, nazywają innych braćmi i siostrami, a te tytuły daje nam wiara w ewangelię wody i Ducha.

“Dzień Pański” tu oznacza dzień po szabacie, kiedy Jezus powstał z martwych. To jest ten dzień w tygodniu, kiedy Jezus zmartwychwstał, i dlatego my nazywamy niedzielę “dniem Pańskim.” Ten dzień oznacza koniec wieku Prawa i nadejście nowego wieku zbawienia. Swoim zmartwychwstaniem Chrystus również pokazał nam, że Jego Królestwo nie jest z tego świata.


Wiersz 11: “mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei”

Jan zapisał wszystko, co widział w czasie Objawienia Jezusa Chrystusa, i nadesłał swoje zapisy w listach do siedmiu Kościołów Azji. To świadczy o tym, co Bóg powiada całemu Kościołowi przez Swoich sług, których On posyła do nas.


Wiersz 12: “I obróciłem się, aby widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się ujrzałem siedem złotych świeczników”

Ponieważ Pismo Święte Boże jeszcze nie zostało ukończone w czasach Apostołów, potrzebne były uczniom znaki i widzenia. Kiedy Jan obrócił się, aby usłyszeć głos Boży, on zobaczył “siedem złotych świeczników.” Świeczniki tu symbolizują kościół Boży, zebranie świętych, którzy wierzą w objawienie ewangelii wody i Ducha. Bóg był Panem siedmiu Kościołów Azji, On był i pozostaje Pasterzem, który się troszczy o wszystkich świętych.


Wiersz 13: “i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego (w szatę) do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem.”

“Podobny do Syna Ludzkiego”, którego widział Jan “pośród świeczników”, – to Jezus Chrystus. Jako Pasterz świętych, Jezus odwiedza i rozmawia z tymi, którzy wierzą w Słowo prawdy Jego chrztu i ukrzyżowania. To, że Jan opisuje Chrystusa: “obleczony (w szatę) do stóp i przepasany na piersiach złotym pasem”, symbolizuje status Chrystusa jako posłańca Boga Ojca.


Wiersz 14: “Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia;”

Chrystus jest doskonale święty, majestatyczny i szlachetny. “Oczy Jego jak płomień ognia” oznacza, że On, jako Wszechmogący Bóg, jest Sędzia sprawiedliwy dla wszystkich.


Wiersz 15: “Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód;”

Za kogo uważamy Jezusa? Święci uważają Go za całkowitego i kompletnego Boga. Chrystus jest wszechmogący i nie ma żadnej słabości. A jednak ponieważ On doznał naszych słabości, żyjąc na tej ziemi, teraz On ma głębokie zrozumienie naszego stanowiska i warunków, dlatego może lepiej nam pomóc. To, że Jego głos jest jak głos wielu wód, pokazuje nam, jak święty i wszechmogący Chrystus jest. W naszym Panu nie ma ani śladu niedoskonałości i słabości, On jest pełny tylko świętości, miłości, majestatu i uczciwości.


Wiersz 16: “W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy.”

To, że “w prawej swej ręce miał siedem gwiazd” oznacza, że Pan trzyma kościół Boży. “Miecz obosieczny, ostry” z Jego ust, z drugiej strony, symbolizuje to, że Jezus jest Wszechmogącym Bogiem, który pracuje Swoim Słowem władzy i mocy Bożej. “Jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy,” Chrystus to Bóg Słowa, Wszechmogący.


Wiersz 17: “Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni”

Ten wiersz objawia nam, jak słabi i nieczyści naprawdę jesteśmy przed świętością Boga. Chrystus jest zawsze wszechmogący i doskonały, czasami On objawia się przed sługami Boga jako przyjaciel, czasami jako Bóg srogiego sądu.


Wiersz 18: “I żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.”

Chrystus jest zawsze żyjący i ma całą władzę Niebieską jako przedstawiciel Boga Ojca. Będąc Zbawicielem i jednocześnie Sędzią ludzkości, On jest Bogiem, który ma władzę nad wiecznym życiem i śmiercią.


Wiersz 19: “Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać.”

Słudzy Boga mają obowiązek zapisywania celów i uczynków Boga, tak teraźniejszości, jak i przyszłości. Dlatego Pan rozkazał Janowi z wiarą rozpowszechniać to, co On mu objawił, wiarę Kościoła Bożego, która może zdobyć życie wieczne, i wszystkie te rzeczy, które mają się stać w przyszłości. Oto co przez Jana Bóg rozkazał czynić także i nam.


Wiersz 20: “Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd - to są Aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników - to jest siedem Kościołów.”

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Co oznacza “tajemnica siedmiu gwiazd?” To, że Bóg pobuduje Swoje Królestwo, uczyniwszy nas ludem Bożym przez Swoich sług. “Złote świeczniki” symbolizują kościół Boży, założony przez świętych, którzy uwierzyli w ewangelię wody i Ducha, darowaną ludzkości przez Boga.

Przez Swoich sług i kościół Bóg pokazał wierzącym Swój cel i to, co czeka na ten świat w przyszłości. Przez Słowo Objawienia, które On pokazał i rozkazał zapisać Janowi, my również wkrótce na własne oczy zobaczymy Jego uczynki. Dziękuję i chwalę Boga za Jego opatrzność, która objawiła nam wszystko, co się stanie na tym świecie.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.