" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

List do Kościoła w Efezie


< Objawienie św. Jana 2:1-7 >

“Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników: Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany. Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Ale masz tę (zaletę), że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czynów i Ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.”Wytłumaczenie

Wiersz 1: “Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników”

Kościół w Efezie – to był kościół Boga, założony na wierze w ewangelię wody i Ducha, którą głosił Paweł. “Siedem złotych świeczników” w tym urywku oznacza kościół Boży, zgromadzenie tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, a “siedem gwiazd” oznacza sług Bożych. Fraza “Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd”, z drugiej strony, oznacza, że Sam Bóg podtrzymuje i prowadzi Swoich sług.

Powinniśmy zrozumieć, że to, co Bóg powiedział siedmiu Kościołom Azji przez sługę Swego Jana, dotyczy również wszystkich Jego Kościołów teraźniejszości, które teraz się zbliżają do dni ostatecznych. Przez Swoje kościoły i sług Bóg zwraca się do nas i powiada nam, jak zwyciężyć próby i uciski, które na nas czekają. Powinniśmy zwyciężyć Szatana, słuchając i wierząc w Słowo Objawienia św. Jana. Bóg zwraca się do każdego z Swoich kościołów.


Wiersz 2: “Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami”

Pan chwali Kościół w Efezie za jego czyny, trud i wytrwałość, za to, że on nie może znieść złych, poddaje próbie i wykrywa nieprawdziwych apostołów. Z tego urywka możemy się dowiedzieć, jak wielkie były wiara i poświęcenie Kościoła w Efezie. Ale powinniśmy zrozumieć, że bez względu na to, jak dobry był początek wiary, jeśli później ta wiara zabłądzi, to ona zostanie daremna. Powinniśmy mieć prawdziwą wiarę, której początek i koniec są jednakowe.

Ale wiara sług Kościoła w Efezie nie była taka, i dlatego Bóg ich tak ostro osądza i uprzedza, że On ruszy Swój świecznik z jego miejsca. Jak pokazuje historia kościoła, siedem kościołów Azji Mniejszej naprawdę były przeklęte i pozbawione świeczników. Powinniśmy nauczyć się od nauki Kościoła w Efezie i pamiętać, że nasze kościoły powinny być uznane przez Boga za Jego własne, założone na wierze w ewangelię wody i Ducha, a także powinniśmy zostać sługami Bożymi, którzy wzmacniają swoje kościoły z wiarą.


Wiersz 3: “Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany”

Chrystus ochrania wszystkie Swoje kościoły i dobrze wie, jak święci trudzą się dla Niego. Ale święci Kościoła w Efezie odstąpili od swej pierwotnej wiary i poszli niepoprawną drogą, rozcieńczając czystą ewangelię wody i Ducha innymi wierzeniami.


Wiersz 4: “Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości”

Czyny wiary sług i świętych Kościoła w Efezie były tak wielkie, że Sam Pan chwalił ich za ich czyny, trud i wytrwałość. Oni poddawali próbie i wykrywali nieprawdziwych apostołów, nieustannie trwali i trudzili się dla imienia Pana, a się nie męczyli. Ale bez względu na ich nadzwyczajnie chwalebne uczynki, oni zgubili to, co było chyba ważniejsze, niż jakiekolwiek uczynki: oni zgubili pierwotną miłość, daną przez Pana Jezusa.

Co to oznacza? To znaczy, że oni nie mogli strzec ewangelii wody i Ducha, która im pozwoliła dostąpić zbawienia od wszystkich grzechów poprzez wiarę i przyjęcie Pana. To, że oni odrzucili ewangelię wody i Ducha, z drugiej strony, oznacza, że oni pozwolili nieprawdziwym doktrynom i innym ewangeliom przekraść się do ich kościoła.

Jakie to były inne ewangelie i doktryny? To była filozofia świecka oraz ideologie humanistyczne. Te teorie jeszcze nie korzą się przed prawdą zbawienia, którą Bóg dał ludzkości. One, być może, są wygodne dla ciała człowieka, możliwe nawet sprzyjają zaprowadzeniu jedności i pokoju wśród ludzi, lecz nie mogą złączyć serca ludzi z Bogiem. Oto tak słudzy i święci Kościoła w Efezie wreszcie przemienili swoją wiarę w wierzenia apostatów, przeklętych przez Boga. Dlatego właśnie Pan im wyrzuca.

Patrząc na historię kościoła, my możemy zobaczyć, że ewangelia wody i Ducha zaczęła podupadać jeszcze w epoce Wczesnego Kościoła. Nauczywszy się z tego urywka, powinniśmy wytrwale trwać w ewangelii wody i Ducha, dogadzać Panu naszą niewzruszalną wiarą a zwyciężać Szatana i świat w naszej walce przeciw nim.

Cóż więc było “pierwotną miłością” dla sług i świętych Kościoła w Efezie? Ich pierwotną miłością była ewangelia wody i Ducha, darowana im przez Boga. Ewangelia wody i Ducha to Słowo zbawienia, które może uwolnić każdego od wszystkich grzechów świata.

Bóg objawił ewangelię wody i Ducha Pawłowi, Janowi i sługom siedmiu Kościołów Azji, a także pozwolił im ją zrozumieć. Oto jak oni zmogli uwierzyć w tę ewangelię; więc ci, którzy słyszeli i wierzyli w ewangelię, głoszoną przez nich, mogli dostąpić zbawienia od wszystkich grzechów świata.

Ewangelia wody i Ducha, darowana przez Pana, znajduje się w Słowie o chrzcie Chrystusa i Jego krwi na Krzyżu. Jednakże sługa Kościoła w Efezie, chociaż przyjął Pana przez ewangelię wody i Ducha i głosił ją z wdzięcznością na początku, później zostawił tę ewangelię. Dlatego w tym urywku Pan karci go za tę pomyłkę.


Wiersz 5: “Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz”

To, że słudzy Kościoła w Efezie odeszli od miłości Bożej, oznacza, że kongregacja odstąpiła od ewangelii wody i Ducha. Dlatego Pan rozkazał im pomyśleć o tym, jak oni zgubili swoją wiarę, pokajać się i wrócić do wiary pierwotnej.

Cóż mogło zmusić Kościół w Efezie do odstąpienia od ewangelii wody i Ducha? Słabość wiary Kościoła w Efezie, spowodowana przez myśli cielesne jego sług, – oto co sprowadziło kościół na manowce. Ewangelia wody i Ducha pochodzi od Boga, ona – całkowita prawda, która wykrywa wszystkie kłamstwa pseudodoktryn i teorii wszystkich religii tego świata. To znaczy, że ponieważ Kościół w Efezie głosił i rozpowszechniał ewangelię wody i Ducha, konflikt z ludźmi świata był nieunikniony.

Ten konflikt z kolei jeszcze bardziej skomplikował stosunki z ludźmi świata dla wierzących Kościoła w Efezie, tak że oni nawet byli prześladowani za wiarę. Aby tego uniknąć oraz ułatwić dla ludzi wejście do Kościoła Bożego, słudzy Kościoła w Efezie odstąpili od ewangelii wody i Ducha i pozwolili na głoszenie filozoficznej ewangelii.

Tu “filozoficzna ewangelia” oznacza nieprawdziwą ewangelię, która bierze początek od humanistycznych myśli, mających na celu nie tylko odnowienie stosunków między Bogiem a człowiekiem, lecz również zaprowadzenie pokoju w stosunkach pomiędzy ludźmi. Taka pionowa i pozioma wiara – to nie jest ta wiara, której Bóg chce od nas. Wiara, którą Bóg chce, abyśmy mieli – to wiara, która odnawia pokój z Bogiem przez naszą pokorę przed Nim.

Słudzy Kościoła w Efezie zgubili ewangelię wody i Ducha, ponieważ oni próbowali dopuścić do Kościoła Bożego tych, których nie wolno przyjmować, — to znaczy, świeckich ludzi, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha — i przystosować doktrynę Kościoła do ich kaprysów. Kościół Boży może zostać zbudowany tylko na podstawie Słowa ewangelii wody i Ducha.

Jeszcze wielu ludzi w nasz czas, podobnie jak w epoce Wczesnego Kościoła, myśli, że wystarczy jak bądź uwierzyć w Jezusa, aby dostąpić zbawienia, i nie rozumie, dlaczego trzeba wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Ale wierzyć w Jezusa, lekceważąc ewangelię wody i Ducha, darowaną przez Boga, oznacza mieć błędną wiarę. Ci, dla kogo wiara w Pana to jedynie praktyka religijna, jedynie obojętne ćwiczenia, zostaną wrogami Boga. Dlatego Pan karci i przywołuje sługę Kościoła w Efezie do nawrócenia się z błędnej wiary i powrotu do pierwotnej, prawdziwej i sprawiedliwej wiary, pierwszej wiary, którą on miał, kiedy po raz pierwszy usłyszał ewangelię wody i Ducha.

Tu jest ważna nauka dla nas: jeśli kościół Boży odejdzie od wiary w ewangelię wody i Ducha, to Bóg już nie będzie nazywać go Swoim kościołem. Dlatego Pan powiedział, że On ruszy świecznik z jego miejsca i odda go wierzącym w ewangelię wody i Ducha.

Kościół, który odrzucił i nie głosi ewangelii wody i Ducha, już nie jest Kościołem Boga. Ważne jest zrozumieć, że wiara, bronienie i głoszenie ewangelii wody i Ducha są о wiele ważniejsze, niż jakiekolwiek inne uczynki.

Azja Mniejsza, gdzie znajdowało się siedem kościołów z powyższego urywku, teraz jest regionem muzułmańskim. Dlatego Pan przeniósł świecznik, Kościół Boży, ustanowił go tu i pozwolił nam głosić ewangelię wody i Ducha po całym świecie. Ale w prawdziwym kościele Bożym jest prawda ewangelii wody i Ducha. Kościół Boży nie może bez niej istnieć. Dwanaście uczniów Jezusa mieli konsekwentną wiarę w ewangelię wody i Ducha w epoce apostolskiej (I List św. Piotra 3:21, List św. Pawła do Rzymian 6, I List św. Jana 5).

Niemniej jednak kościół Boży w Azji Mniejszej niestety zgubił prawdziwą ewangelię wody i Ducha od czasu Wczesnego Kościoła, i w rezultacie ten region został muzułmański. Oprócz tego, nawet Kościół Rzymski pocierpiał z powodu tragedii zgubienia ewangelii wody i Ducha w rezultacie Edyktu Mediolańskiego, wydanego przez cesarza rzymskiego Konstantyna.


Wiersz 6: “Ale masz tę (zaletę), że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czynów i Ja nienawidzę”

Nikolaici to ci, którzy wykorzystywali imię Jezusa, aby uganiać się za świeckimi i materialnymi wygodami. Ale Kościół w Efezie nienawidził doktryny i czyny nikolaitów. Dla Kościoła w Efezie to była jedna zasługa, bardzo wartą pochwały Bożej.


Wiersz 7: “Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga”

Słudzy i święci Boga powinni posłyszeć, co Duch Święty do nich mówi. Duch Święty rozkazuje im bronić wiary i do końca rozpowszechniać ewangelię wody i Ducha. Aby tak postępować, muszą walczyć i zwyciężać tych, którzy rozpowszechniają nieprawdę. Przegrać wojnę z kłamstwem oznacza zginąć. Wierzący i słudzy Boga powinni rozgromić i zwyciężyć wrogów swoją bronią, czyli Słowem Bożym i ewangelią wody i Ducha.

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Bóg powiedział: “zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga”. Bóg da owoc z drzewa życia tylko “zwycięzcy”. Ależ co lub kogo powinniśmy zwyciężyć? Powinniśmy zwyciężyć swoją wiarą tych, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha. Wierzący powinni toczyć nieustanne bitwy duchowe z tymi, którzy należą do nieprawdy, i dzięki wierze zostać zwycięzcami w tych bitwach. Muszą również oddawać chwałę Bogu i przeżyć zwycięskie życie z wiarą w ewangelię wody i Ducha. Jedynie ci, którzy z wiarą w prawdę zwyciężą wrogów w walce, zmogą zamieszkać w Pańskim Nowym Niebie i w Nowej Ziemi.

W czasie Wczesnego Kościoła ci, którzy pragnęli uwierzyć i ochronić ewangelię wody i Ducha, musieli przecierpieć męczeństwo. Podobnie kiedy nadejdzie czas przyjścia Antychrysta, będzie jeszcze więcej męczenników.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.