" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Czy Wiecie, Kiedy
Nadejdzie Czas
Pochwycenia?


< Objawienie św. Jana 10:1-11 >

“I ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, obleczonego w obłok, i tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste, i w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał donośnym głosem tak, jak ryczy lew. A kiedy zawołał, siedem grzmotów przemówiło swym głosem. Skoro przemówiło siedem grzmotów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba: Zapieczętuj to, co siedem grzmotów powiedziało, i nie pisz tego! Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że już nie będzie zwłoki, ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom. A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach: Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi! Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówią mi: Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach.”Wytłumaczenie

Kulminacja tego rozdziału mieści się w wierszu 7: “Ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom.” Innymi słowy, w tym czasie stanie się pochwycenie.

Wiersz 1: I ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba, obleczonego w obłok, i tęcza była nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, a nogi jego jak słupy ogniste.

Potężny anioł, który pojawia się w rozdziale 10, to wykonawca Boży, który świadczy o Jego czynach, które mają przyjść. Pojawienie się tego anioła ma na celu pokazać nam, jak wielkie są majestat i moc Boga. A także pokazać nam, że Bóg zniszczy morza tego świata, wskrzesi z martwych i pochwyci świętych.


Wiersze 2-3: i w prawej ręce miał otwartą książeczkę. Nogę prawą postawił na morzu, a lewą na ziemi. I zawołał donośnym głosem tak, jak ryczy lew. A kiedy zawołał, siedem grzmotów przemówiło swym głosem.

Bóg spełnia wszystkie rzeczy według Swoich planów. On zniszczy tak ziemię, jak i morze, kiedy przyjdzie ostatni dzień. Innymi słowy, Chrystus zniszczy pierwsze morze i pierwszą ziemię.

Ten urywek objawia niezłomny zamiar Boży spełnić wszystko, co On zaplanował. W Biblii liczba siedem oznacza spełnienie. Bóg wykorzystał tę liczbę, kiedy On spełnił wszystkie swoje plany i odpoczął. Ten urywek również powiada nam, że przy końcu świata Bóg zbawi wielu od zniszczenia, lecz natomiast na pewno zniszczy ten świat.


Wiersz 4: Skoro przemówiło siedem grzmotów, zabrałem się do pisania, lecz usłyszałem głos mówiący z nieba: Zapieczętuj to, co siedem grzmotów powiedziało, i nie pisz tego!

Bóg zakazał Janowi zapisać to, co przemówiło siedem grzmotów, aby ukryć pochwycenie świętych od tych, którzy nie zostali zbawieni. Czasami Bóg przechowuje Swoje zamysły od niewierzących, ponieważ oni, jako wrogowie Boga, nienawidzą i prześladują Jego świętych.

W czasach Noego, kiedy Bóg zniszczył świat wodą, On również powiedział o zbliżającym się potopie tylko Noemu. Nawet teraz Bóg głosi ewangelię wody i Ducha po całym świecie i daje Królestwo Niebieskie tym, którzy w nie wierzą. Ale oprócz tych, którzy mają istną wiarę, On nikomu nie objawia, kiedy przyjdzie pochwycenie. Dla sprawiedliwych Bóg stworzył nowy świat w swoim Królestwie i chce żyć tam z nimi.


Wiersze 5-6: Anioł zaś, którego ujrzałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł ku niebu prawą rękę i przysiągł na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co w niej jest, i morze, i to, co w nim jest, że już nie będzie zwłoki.

Wszystkie te rzeczy można przysiąc na imię Boga, ponieważ ostatnią przysięgę co do wszystkiego składa się nie na własne imię, lecz na imię kogoś wyższego. Naprawdę Bóg jest ostatnim gwarantem tak dla świętych dni ostatecznych, jak i dla wszystkich tych, którzy już zostali Jego świętymi.

Tu potężny anioł przysięga na Boga, że pochwycenie bez wątpienia przyjdzie. Ta przysięga powiada nam, że Bóg stworzy Nowe Niebo i Nową Ziemię, i zamieszka ze Swoimi świętymi w tym nowym świecie. To objawia nam, że Bóg nie będzie zwlekać z założeniem nowego świata, lecz wkrótce spełni to dla Swoich świętych.


Wiersz 7: Ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom.

Ten wiersz powiada nam, że kiedy zatrąbi ostatnia, siódma trąba, ogłaszając ostatnie uciski, wszyscy święci będą pochwyceni. Ludzi na tej ziemi najwięcej ciekawi, kiedy przyjdzie pochwycenie świętych.

Objawienie św. Jana 10:7 powiada nam: “Ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom.” Co tu oznaczają słowa: “misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom”? One oznaczają, że podobnie jak ewangelia wody i Ducha jest prawdziwą ewangelią, i jak każdy, kto wierzy w nią, otrzymuje przebaczenie i Ducha Świętego w swoim sercu, tak samo pochwycenie świętych bez wątpienia przyjdzie, kiedy zatrąbi siódma trąba.

Kiedy skończy się plaga szóstej spośród siedmiu trąb, święci będą się męczyć, ponieważ Antychryst, przyszedłszy na świat i ustanowiwszy swoją władzę nad nim, będzie wymagać od wszystkich ludzi otrzymania znaku Bestii. Wkrótce, kiedy zatrąbi siódmy anioł, męczennicy i zbawieni święci, którzy obronili swoją wiarę, będą wskrzeszeni z martwych i od razu pochwyceni. Następnie zaczną się plagi siedmiu czasz, ostatnie plagi dla ludzkości. W tym czasie świętych już nie będzie na ziemi, oni będą w niebie z Panem po pochwyceniu. Święci powinni wiedzieć, że ich pochwycenie stanie się, kiedy siódmy anioł zatrąbi w ostatnią trąbę.

Apostoł Paweł również mówi w 1 Liście do Tesaloniczan 4, że Pan zstąpi z nieba wraz z trąbą archanioła. Wielu chrześcijan myśli, że Pan przyjdzie na ziemię, kiedy stanie się pochwycenie, lecz to nie jest prawda. W czasie pochwycenia Chrystus nie przyjdzie na tę ziemię, lecz będzie w powietrzu. Innymi słowy, on spełni pochwycenie, podniósłszy świętych i spotkawszy ich w powietrzu.

Naprawdę ci chrześcijanie, którzy błędnie myślą, że Pan przyjdzie na ziemię w czasie pochwycenia prawdziwych świętych, powinni odrzucić swoje niepoprawne zrozumienie, poznać prawdę i w odpowiedni sposób uwierzyć, pamiętając, że pochwycenie świętych przyjdzie, kiedy zatrąbi siódmy anioł.

“Misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom.” Powinniście zrozumieć, że misterium Boga tu oznacza pochwycenie świętych, które przyjdzie, kiedy zatrąbi trąba siódmej plagi. Krótko mówiąc, Bóg zniszczy pierwszy świat i założy drugi świat. To dlatego, aby Bóg był z tymi, którzy na tej ziemi narodzili się ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha oraz aby On mógł wiernie spełnić wszystkie obietnicy, które Bóg dał Swemu ludowi. To jest wola Boga, Stwórcy całego świata, dla świętych.

Kiedy anioł zatrąbi w siódmą trąbę, skończą się plagi siedmiu trąb i ostatnie plagi siedmiu czasz będą wprowadzone. Słowo powiada nam: “ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, misterium Boga się dokona, tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom.” Tu misterium Boga oznacza, że święci będą pochwyceni kiedy zatrąbi siódmy anioł.

Teraz święci żyją na tej ziemi, lecz aby żyć w nowym, lepszym świecie, muszą się męczyć, zmartwychwstać i być pochwyceni. Jedynie wtedy zostaną zaproszeni do Wieczerzy Weselnej Baranka z Panem i będą królować z Nim w ciągu tysiąca lat. Po tym tysiącleciu Antychryst, Szatan i wszyscy jego zwolennicy otrzymają wieczne potępienie Boże. I od tej chwili święci będą błogosławieni, aby żyć z Panem w Jego Niebie wiecznych błogosławieństw. To jest misterium Boga. My możemy tylko dziękować Panu za to, że On otworzył tę tajemnicę tym z nas, którzy mają istną wiarę. Bóg powiada nam, że On spełni wszystkie te obietnicy, kiedy zatrąbi siódmy anioł.


Wiersz 8: A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach: Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi!”

Bóg powiada nam, że święci i słudzy Boga powinni zawsze głosić ewangelię wody i Ducha, póki nie przyjdzie ostatni dzień. Ta ewangelia jest prawdą odpuszczenia grzechów, męczeństwa, zmartwychwstania, pochwycenia i wieczerzy weselnej Baranka. Aby święci i słudzy Boga mogli głosić ewangelię do końca, oni wpierw powinni z wiarą żywić się Słowem Bożym przed nadejściem Wielkiego Ucisku. Bóg wymaga od nas dwóch rodzajów wiary. Pierwsza to wiara ponownego narodzenia, a druga to wiara, która przyjmuje męczeństwo, aby obronić swoją prawdziwą wiarę.


Wiersz 9: Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód.”

Święci i słudzy Boga powinni najpierw “połknąć” Słowo Boże, a następnie je głosić wielu innym ludziom. Ten wiersz uczy nas, że choć serca tych, którzy wierzą w Słowo Boże, prawdziwie się radują, głoszenie Słowa wiary zabłąkanym duszom nie jest lekkim zadaniem, i towarzyszą mu ofiary. Oto co Bóg tu objawia nam.


Wiersz 10: I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności.

Kiedy Jan “połknął” Słowo Boże w wierze, jego serce napełniło się radością. Ale głosząc prawdę Słowa Bożego tym, którzy nie wierzą w prawdę, Jan doznał wielu trudności.


Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Wiersz 11: I mówią mi: Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach

Święci powinni znów prorokować wszystkim ludziom, że błogosławieństwo Boże przychodzi poprzez ewangelię wody i Ducha. Muszą znów prorokować, że planem Chrystusa dla tego świata w dniach ostatecznych jest to, aby każdy przyszedł do błogosławieństwa Bożego poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Bóg rozkazał Janowi prorokować, głosząc Słowo prawdy, że niebawem przyjdzie nowy, posłany przez Boga świat, oraz że każdy, kto chce tam wejść, musi dostąpić usprawiedliwienia poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Dlatego święci i słudzy Boga powinni znów głosić Słowo Boże, aby każdy na tym świecie miał wiarę, która pozwala wejść i żyć w Królestwie Pana.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.