" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Nowe Niebo i Nowa Ziemia,
Gdzie Płynie Woda Życia


< Objawienie św. Jana 22:1-21 >

“I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa /służą/ do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już /odtąd/ nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach. I /odtąd/ już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi. To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Na to rzekł do mnie: Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon! Dalej powiedział do mnie: Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna. A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze. Mówi Ten, który o tym świadczy: Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu! Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi.”(Przypis tłumacza: “płuczą swe szaty” należy zamienić na “przestrzegają Jego przykazań” według Biblii Króla Jakuba, będącej jednym z najbardziej miarodajnych przekładów Biblii.)Wytłumaczenie

Wiersz 1: I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.

Tu napisano, że Jan zobaczył “rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ.” Słowo “woda” wykorzystywane jest w tym świecie jako synonim życia. Ten wiersz powiada nam, że ta żywa woda płynie w Nowym Niebie i Nowej Ziemi, gdzie święci będą żyć wiecznie. Rzeka wody życia wypływa z tronu Baranka, zwilża Królestwo Niebieskie i odnawia wszystkie rzeczy. W zwrocie: “tron Baranka” słowo “Baranek” oznacza Jezusa Chrystusa, który zbawił ludzkość poprzez ewangelię wody i Ducha, będąc na tej ziemi.

W Nowym Niebie i Nowej Ziemi, które Bóg da Swoim świętym, płynie żywa woda. Ten ogród jest tak światły i czysty, jak piękny obrazek akwarelowy, dlatego jego można opisać jedynie jak fantastyczny. Żywa woda, którą Bóg dał nam, to nie po prostu rzeka, lecz woda, która daje życie wszystkim istotom żywym. Dlatego życie kwitnie we wszystkim, czego dotyka ta rzeka życia. Święci, żyjący nad brzegiem rzeki tej wody życia, będą pić tę wodę, delektować się wiecznym życiem i żyć wiecznie.

Rzeka wody życia płynie z tronu Boga i Baranka. Święci nie mogą nie wysławiać łaski Boga i Baranka w nowym Królestwie Niebieskim, ponieważ Bóg darował im to błogosławione życie. Jestem wdzięczny za to, że z tronu Pana płynie wszelka łaska tego nowego życia.


Wiersz 2: Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa /służą/ do leczenia narodów.

Parada cudownych błogosławieństw Pana dla Jego świętych w Niebie jeszcze trwa, ponieważ tu Słowo powiada nam, że Pan da nam drzewo życia po obu brzegach rzeki i pozwoli nam jeść jego owoce. Drzewo życia, które wydaje dwanaście owoców, będzie wydawać nowe owoce każdego miesiąca, a z tymi owocami będziemy otrzymywać moc nowego życia. Tu również napisano, że jego liście będą dla leczenia narodów.

Łaska, którą Pan darował Swoim świętym, jest bardzo wielka i pełna wdzięczności, dlatego teraz możemy tylko wysławiać Pana i Boga Ojca. Teraz wszyscy święci nie powinni próbować własnymi siłami zrobić coś cennego dla Pana, lecz raczej tylko wysławiać Pana swoimi wdzięcznymi sercami za dane im Nowe Niebo i Nową Ziemię, a także za nowe życie. Chwalę Pana za to, że On pozwolił sercom świętych śpiewać: “Dziękujemy, Panie! Alleluja!”


Wiersz 3: Nic godnego klątwy już /odtąd/ nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali.

Świętym, którzy mieszkają w Królestwie Niebieskim, Bóg da błogosławieństwo wiecznie żyć bez przekleństwa. To, że tron Boga i Baranka jest pośród świętych, świadczy o tym, że święci, którzy mieszkają w Królestwie Niebieskim, mają Baranka w swoich sercach. Dlatego serca świętych zawsze są przepełnione pięknością i prawdą, a ich życie jest pełne radości.

W słowach “słudzy Jego będą Mu cześć oddawali” widzimy, że święci, którzy będą żyć w Królestwie Niebieskim, będą przyodziani w chwałę służenia Panu bardzo blisko Niego. Królestwo Niebieskie, gdzie mieszka Chrystus, jest najpiękniejszym i najdoskonalszym Królestwem.

Dlatego Jego słudzy, którzy służą Mu obok Pana, mogą dokładnie zobaczyć całą Jego chwałę. Tu napisano, że w Królestwie Niebieskim również będą słudzy Pana. Słowo “sługa” symbolizuje skromność, lecz słudzy, którzy mogą służyć gloryfikowanemu Chrystusowi obok Niego, są również najbardziej błogosławieni w Królestwie Niebieskim, ponieważ zostali ubrani w tak niewysłowienie wielki splendor. Ci, którzy zostali sługami Pana w Królestwie Niebieskim i na tej ziemi, to również ci, którzy ubiorą się w chwałę całego Nieba, i oni są najszczęśliwszymi ludźmi.


Wiersz 4: I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach.

Do kogo należą wszyscy święci i słudzy Pana? Oni należą do Pana. Oni są ludźmi Pana i dziećmi Bożymi. Imię Pana jest napisane na czołach tych, którzy służą Panu w Królestwie Niebieskim. Pan zawsze ich chroni i błogosławi, ponieważ oni teraz do Niego należą. To, że święci teraz należą do Niego oznacza, że oni przyodzieli się w najszczęśliwsze i najsławniejsze błogosławieństwo. Ci, którzy wstydzą się należenia do Niego i bycia sługami Pana – to ci, którzy nie znają Jego błogosławieństwa, i oni nigdy nie zmogą zostać mieszkańcami Nieba.

Na czołach świętych, którzy mieszkają w Niebie, napisane jest imię Pana. Oto darowane przez Pana błogosławieństwo. Od tej chwili święci należą do Niego. Dlatego nawet Szatan nie może zaszkodzić świętym, którzy należą do Pana. Święci i Pan będą wiecznie żyć we wszystkich błogosławieństwach Nieba. To, że święci codziennie będą widzieć sławne oblicze Pana oznacza, że oni będą wiecznie żyć w Jego miłości i cudownych błogosławieństwach.

Święci powinni poznać jeszcze jedną rzecz: wraz z Panem Jezusem, Bóg Ojciec i Duch Święty również będą z nimi jako ich rodzina. Nie powinniśmy zapominać, że w Królestwie Niebieskim Bóg Ojciec, Jego Syn Jezus, Duch Święty, święci, aniołowie i wszystkie stworzenia będą żyć razem jako jedna rodzina w doskonałym pokoju. Wysławiam Pana za to, że On uczynił nas Swoim ludem.


Wiersz 5: I /odtąd/ już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.

Tu Biblia powiada nam, że święci będą królować z Panem w Nowym Niebie i Nowej Ziemi. Ci, którzy zostali Jego świętymi poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, otrzymali zbawienie, które da im możliwość królowania w Niebie z Panem i wiecznego życia w Jego bogactwie, błogosławieństwie i władzy. Ponownie cieszymy się tą ewangelią, ponieważ ta ewangelia ma nadzwyczajną moc i błogosławieństwo!

Wysławiam naszego Boga Trójcy za wszystkie te błogosławieństwa i chwałę. Święci, którzy uwierzyli w ewangelię wody i Ducha na tej ziemi, będą królować w Królestwie Niebieskim. Jak cudowne jest to błogosławieństwo! My nie możemy nie wysławiać Pana. Nasz Bóg prawdziwie jest wart naszej czci.

W Nowym Niebie i Nowej Ziemi, gdzie będą żyć święci, już nie będą potrzebne lampy, żarówki elektryczne i słońce. Dlaczego? Ponieważ Sam Bóg został światłem Nowego Nieba i Nowej Ziemi, otóż tam nigdy nie będzie nocy. Bóg pozwolił świętym jako Swoim dzieciom wiecznie tam królować. To błogosławieństwo jeszcze raz przypomina nam, jak wielka jest łaska, którą święci otrzymali od Pana.

My, święci, powinniśmy zrozumieć, jak wielkie błogosławieństwo niebieskie jest nam darowane po naszym zbawieniu. Chwała, którą nasz Bóg darował Swoim świętym, jest wyższa i większa od nieba. Święci nie powinni zgubić tego dziwnego błogosławieństwa, które Bóg im dał. Święci mogą tylko zawsze dziękować i wysławiać Boga za Jego majestat, chwałę i błogosławieństwo, które On im darował, i wiecznie żyć w bogactwie i błogosławieństwie. Amen! Alleluja! Wysławiam naszego Boga!


Wiersz 6: I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem.

“Te słowa wiarygodne są i prawdziwe.” Pan bez wątpienia spełni wszystkie Swoje obietnicy, które On dał świętym przez Objawienie. Dlatego Chrystus naprzód powiedział o wszystkich rzeczach Swoim świętym przez Ducha Świętego, przez sług Bożych. Jakie Słowo jest najbardziej błogosławione w Księdze Objawienia? W Objawieniu św. Jana jest wiele błogosławionych słów, lecz najbardziej błogosławionym Słowem w nim jest to, że Bóg pozwoli świętym królować z Panem w Nowym Niebie i Nowej Ziemi i żyć w ich władzy i sławie.

Bóg bezsprzecznie wkrótce spełni to wszystko, i dlatego święci nigdy nie powinni zgubić swojej wiary ani wpaść w rozpacz. Święci powinni zwyciężyć wszystkie próby i ucisk swoją wiarą i nadzieją. Chrystus koniecznie spełni wszystkie Swoje proroctwa i obietnicy, dane Jego świętym i Kościołowi Bożemu. Chrystus posłał Swoich sług na tę ziemię i rozkazał im prorokować, aby zawiadomić Swoich świętych i Kościół o wszystkich tych błogosławieństwach.


Wiersz 7: A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi.

Słowa proroctwa tej Księdze Objawienia powiadają nam o przyszłym męczeństwie świętych, i dlatego one objawiają nam, że nadejdzie czas, kiedy święci będą prześladowani przez Antychrysta i przyjmą śmierć ze względu na wiarę. To jest wola Boża, i dlatego święci powinni przyjąć swoje męczeństwo. Wtedy oni wezmą udział w zmartwychwstaniu i pochwyceniu, będą królować w Królestwie Chrystusa w ciągu następnego tysiąca lat, a potem na zawsze zamieszkają w Nowym Niebie i Nowej Ziemi. Dlatego święci powinni uwierzyć w całe Słowo Boże, przez które Chrystus do nich mówi, i chronić swoją wiarę. Najbardziej błogosławieni przy końcu świata będą ci, którzy wierzą w Słowo Chrystusa i żyją z wiary.

Bóg powiedział Swoim świętym, że On niebawem przyjdzie. Pan od razu przyjdzie do nas. Aby spełnić wszystkie błogosławieństwa Boże, pochodzące od Słowa wody i Ducha, Słowa, które da świętym zbawienie od grzechów, Chrystus niebawem przyjdzie na ziemię..

Otrzymawszy zbawienie, święci powinni trzymać się błogosławionego Słowa obietnicy Pańskiej i chronić swoją wiarę. Gdyby ich serca zagubiły wiarę w Słowo Pana, oni straciliby wszystko; dlatego właśnie święci powinni bronić swojej wiary w Słowo Pana. Innymi słowy, Bóg rozkazuje świętym chronić swoją wiarę w Pana.


Wiersz 8: To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał.

Właśnie prorocy i święci rozpowszechniają Słowo proroctwa Bożego. Dlatego powinniśmy wysławiać Boga, który spełnia wszystko, o czym im powiedział, i oddawać cześć tylko Panu. Czasami niektórzy ludzie próbują porównywać się z Bogiem i pragną, aby ich wywyższano, jak Boga. Tak się zachowując, oni są albo kłamcami, albo fałszywymi prorokami. Jedynie Bóg jest godny wszelkiej czci, uwielbienia, chwały i służenia.


Wiersz 9: Na to rzekł do mnie: Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!

Co powinniśmy uczynić, aby zostać prawdziwymi prorokami Bożymi? Powinniśmy najpierw uwierzyć w tajemnicę danej przez Pana ewangelii wody i Ducha. Wtedy zostaniemy ludem Bożym, świętymi, braćmi i siostrami. Jedynie wtedy Bóg zmoże powierzyć nam Swoje uczynki. Ci, którzy zostali sługami Pana, również powinni wierzyć w Jego Słowo i chronić je swoją wiarą. To ci, którzy oddają wszelką chwałę Bogu, a nie pragną jej dla siebie. Chrystus jest godny wszelkiego uwielbienie i chwały od każdego na tym świecie. Alleluja!


Wiersz 10: Dalej powiedział do mnie: Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska.

Słowo obietnicy, zapisane w Objawieniu św. Jana, nie powinno być zatajone. Ono wkrótce ma się spełnić, dlatego powinniśmy je głosić wszystkim ludziom. Amen! Uwierzmy w Słowo proroctwa Księgi Objawienia i głośmy je.


Wiersz 11: Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.

Kiedy zbliży się dzień powrotu Pana, On pozwoli przedłużać grzeszyć tym, którzy nadal podążają za grzechem, a świętym pozwoli nadal być świętymi, i nieczyści pozostaną nieczystymi. Kiedy przyjdą dni ostateczne, wtedy ci, których serca zostały bezgrzeszne poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, jeszcze będę służyć ewangelii na tej ziemi, a ci, którzy obronili daną przez Pana świętość i przeżyli życie z wiarą, będą ciągle tak żyć. Chrystus doradza nam chronić tę wiarę, którą teraz mamy.

Wiersz 12: Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.

Innymi słowy, Chrystus niebawem przyjdzie i da Raj na ziemi, a także Nowe Niebo i Nową Ziemię świętym, którzy służyli i trudzili się, rozpowszechniając ewangelię wody i Ducha, aby wynagrodzić ich za ich ofiarę. Wierząc w Słowo proroctwa Objawienia, święci zmogą chronić swojej wiary aż do śmierci, ponieważ oni mają nadzieję na Pana. Powinniśmy zrozumieć i uwierzyć, że Pan wynagrodzi pracę świętych Swoimi dalszymi, jeszcze większymi błogosławieństwami, ponieważ Chrystus jest sławny i miłosierny.


Wiersz 13: Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.

Chrystus jest początkiem i końcem wszystkiego. On jest naszym Zbawicielem i Samym Bogiem, który da nam doskonałe zbawienie, pochodzące tylko od Niego. Wszelka historia wszechświata, historia Nieba i ziemi, poczęła się według woli Pana i będzie przez Niego ukończona.


Wiersz 14: Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. (Przypis tłumacza: “płuczą swe szaty” należy zamienić na “przestrzegają Jego przykazań” według Biblii Króla Jakuba, będącej jednym z najbardziej miarodajnych przekładów Biblii).

Wszystko to, o czym Pan nam powiedział, jest realnością życia, dlatego święci wierzą w Jego Słowo, głoszą i bronią go. Oni tak postępują, ponieważ Słowo, przez które Chrystus mówił do Swoich świętych i do całego wszechświata, jest prawdziwe. Dlatego święci i słudzy Boga dochowują Słowa Pańskiego w swoich myślach. Oni bronią swej wiary, jeszcze silniej wierząc w Słowo Boże, aby otrzymać prawo jeść owoce drzewa życia, które rosną w Nowym Niebie i Nowej Ziemi.

Święci, którzy zostali bezgrzesznymi dzięki wierze w daną przez Pana ewangelię wody i Ducha, próbują bronić swojej wiary, ponieważ oni mają prawo jeść owoce z tego drzewa życia w Niebie.


Wiersz 15: Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.

Ci, o których powiada nam powyższy urywek, nie wierzą w ewangelię wody i Ducha i dlatego nie narodzili się ponownie nawet przy końcu świata. Wprowadzając w błąd ludzi swoimi znakami i cudami, Antychryst i jego zwolennicy ponownie ich oszukali, nieprawdziwie proklamując, że Antychryst jest Zbawicielem. Oni przyprowadzili ludzi do zniszczenia, zmuszając ich do oddawania czci obrazu Antychrysta. Chrystus nie pozwoli takim ludziom wstąpić w bramę Miasta Świętego, aby oni nigdy nie zmogli wejść do Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Miasto Pańskie jest otwarte tylko dla świętych, którzy obronili swoją wiarę w ewangelię wody i Ducha.


Wiersz 16: Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna.

Przez wzgląd na Kościół Boży i świętych Chrystus posłał do nas sług Bożych i pozwolił im świadczyć o wszystkich rzeczach, które staną się w przyszłości. Ten, kto pozwolił im świadczyć o wszystkich tych rzeczach – to Jezus Chrystus, Sam Bóg, który został Zbawicielem świętych.


Wiersz 17: A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.

Wszystkich głodnym i spragnionym sprawiedliwości Bożej na tej ziemi Chrystus zaprasza do Słowa wody życia. Każdy głodny i spragniony sprawiedliwości Bożej otrzymuje błogosławieństwo przyjścia do Pana dzięki wierze w daną przez Niego ewangelię wody i Ducha i przez Jego wodę życia. Dlatego Chrystus zaprasza wszystkich przyjść do Jezusa Chrystusa. Każdy może bezpłatnie otrzymać prawdę ewangelii wody i Ducha. Ale żywa woda jest niedosięgła dla tych, którzy jej nie pragną. Jeśli pragniecie, to również możecie pić daną przez Pana wodę życia z wiarą w ewangelię wody i Ducha.


Wiersz 18: Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze.

Pismo Święte jest Słowem Bożym. Dlatego wierząc w to Słowo, my nie możemy ani coś dodać, ani odjąć od tego Słowa. Ten wiersz powiada nam, że Słowo Pisma Świętego jest Słowem Bożym, i dlatego nikt nie może w nie uwierzyć, dodawszy lub odjąwszy coś od zapisanego Słowa prawdy, ani uwierzyć, nie zwracając uwagi na prawdę. Dlatego powinniśmy być ostrożni. Każde powiedziane przez Boga Słowo jest ważne; nie można go lekceważyć jak nieistotne.

A jednak ludzie przedłużają lekceważyć daną przez Pana ewangelię wody i Ducha. Właśnie dlatego oni jeszcze powinni dostąpić zbawienia od swoich grzechów, właśnie dlatego oni jeszcze pozostają grzesznikami i zbliżają się do własnego nieuchronnego zniszczenia, nawet twierdząc, że wierzą w Jezusa jako swego Zbawiciela. Aby zbawić grzeszników od grzechów, Chrystus dał im Swoją wodę i krew (I List św. Jana 5:4-5, Ewangelia św. Jana 3:3-7). Jeszcze wielu ludzi wierzy tylko w krew Jezusa na Krzyżu; dlatego oni jeszcze nie zostali zbawieni od swoich grzechów i otrzymają wszystkie plagi, o których napisano w Księdze Objawienia.

Ci, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, ale nadal lekceważą tę prawdę, że Chrystus zadbał o wszystkie grzechy świata przez Swój Chrzest od Jana, otrzymają jeszcze straszniejszą karą w piekle. Dlaczego? Ponieważ oni nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, którą Pan dał im, i jeszcze nie narodzili się ponownie. Każdy, kto lekceważy daną przez Pana ewangelię wody i Ducha, zostanie wrzucony do wiecznego jeziora ognia i otrzyma wieczne potępienie; dzień żalu bez wątpienia przyjdzie do wszystkich takich ludzi.


Wiersz 19: A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze.

Czy pośród nas jest jakiś człowiek, którego chrześcijańska wiara lekceważy Słowo prawdy, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest od Jana, oraz że On zmył od razu wszystkie grzechy, kiedy został ukrzyżowany? Jeśli tak, to wszyscy tacy ludzie bez wątpienia utracą prawo wejść do Świętego Miasta Bożego, ponieważ oni nie wierzą w chrzest, który Chrystus przyjął od Jana, aby wziąć na Siebie od razu wszystkie grzechy ludzkości. Oni grzeszą, ignorując daną przez Pana ewangelię wody i Ducha.

Dlatego chrześcijanie powinni przyjąć do serca prawdę, że Jezus wziął grzechy ludzkości przez Swój Chrzest od Jana. Ponieważ w przeciwnym razie wszyscy utracą chwałę danego nam przez Pana Miasta Świętego. Jeśli wierzycie, że Jezus jest waszym Zbawicielem, to powinniście oczyścić się od wszystkich swoich grzechów przez szczerą wiarę w to, że Jezus przyszedł na ziemię, został ochrzczony przez Jana w rzece Jordan, aby całkiem zbawić cała ludzkość od grzechów świata, oraz że w ten sposób On zmył wszystkie grzechy ludzkości, wziąwszy je na Siebie. Źródłem, w którym możecie oczyścić się od wszelkiej swojej nieczystości, jest chrzest, który Chrystus przyjął. Wziąwszy na Siebie wszystkie grzechy świata, Chrystus przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu, aby zapłacić za wszystkie nasze grzechy Swoją własną śmiercią.

Chrzest, który Jezus przyjął od Jana, jest potwierdzeniem, świadectwem naszego zbawienia od grzechów. I List św. Piotra 3:21 powiada nam: “Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.” Powinniśmy zrozumieć, że Jezus niósł grzechy świata na krzyż i przelał Swoją krew, aby zamiast nas zapłacić za grzechy ludzkości Swoją własną śmiercią.

Dlatego Bóg jeszcze raz uprzedza całą ludzkość w wierszu 19. Powinniśmy uwierzyć w Słowo ewangelii wody i Ducha, nic nie dodając i nie odejmując od tej Prawdy.


Wiersz 20: Mówi Ten, który o tym świadczy: Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Wkrótce Chrystus ponownie przyjdzie na ten świat. I święci, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w Pana i przyodzieli się w chwałę Nieba, niewzruszenie czekają na powtórne przyjście Pana. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, są całkiem gotowi spotkać Pana już teraz, dlatego oni czekają na Pana, który ma wrócić i ubrać ich w obiecane dla świętych błogosławieństwo. Dlatego święci z wiarą i wdzięcznością żarliwie oczekują powtórnego przyjścia Pana.


Wiersz 21: Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi.

Apostoł Jan kończy Księgę Objawienia błogosławiającą modlitwą o to, aby łaska Jezusa Chrystusa była z tymi, którzy pragną wejść do danego przez Boga Miasta Świętego. I my również zostańmy świętymi, którzy koniecznie wejdą do danego przez Pana Jezusa Miasta Świętego dzięki wierze.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.