" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wiara, Która Objawia
Się w Kadzi


< II Księga Mojżeszowa 30:17-21 >

“Tak też powiedział Pan do Mojżesza: Uczynisz kadź z brązu, z podstawą również z brązu, do obmyć, i umieścisz ją między przybytkiem a ołtarzem, i nalejesz do niej wody. Aaron i jego synowie będą w niej obmywać ręce i nogi. Zanim wejdą do Namiotu Spotkania, muszą się obmyć w wodzie, aby nie pomarli. Tak samo, gdy się będą zbliżać do ołtarza, aby pełnić służbę i aby składać ofiarę spalaną dla Pana. Muszą obmyć ręce i nogi, aby nie pomarli. I będzie to prawo zawsze obowiązywać Aarona i jego potomstwo po wszystkie czasy.”Kadź na Dziedzińcu Przybytku

LaverMateriał: Wytworzona z brązu, zawsze napełniona wodą.

Duchowe znaczenie: Brąz oznacza sąd za wszystkie grzechy ludzkości. Aby zabrać karę za wszystkie grzechy ludzkości, Jezus wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana. Dlatego kadź oznacza, że możemy oczyścić się od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w to, że wszystkie te nasze grzechy zostały złożone na Jezusa w czasie Jego chrztu.

Kapłani, którzy służyli w Przybytku, także myli ręce i nogi w kadzi zanim wejść do Przybytku, i w taki sposób unikali śmierci. Brąz oznacza sąd za wszystkie grzechy, a woda w kadzi – chrzest, który Jezus przyjął od Jana i którym On wziął na Siebie grzechy świata. Innymi słowy, kadź pokazuje nam, że Jezus przyjął wszystkie grzechy, złożone na Niego, i zabrał karę za grzechy. Woda w kadzi oznacza błękitną nić Przybytku w Starym Testamencie i chrzest Jezusa od Jana w Nowym Testamencie (Ewangelia św. Mateusza 3:15, I List św. Piotra 3:21).

Otóż kadź oznacza chrzest Jezusa, i ona jest miejscem, gdzie my potwierdzamy swoją wiarę w to, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, a mianowicie nasze codzienne grzechy, i na zawsze oczyścił je poprzez chrzest, który On przyjął od Jana Chrzciciela 2000 lat temu.

W tym świecie są sprawiedliwi, którzy narodzili się ponownie za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha. Oni otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w to, że wszystkie ich grzechy zostały przebaczone dzięki misji Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz kręconym bisiorze. Jednakże nawet sprawiedliwi, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, są niedoskonali w swoich ciałach, dlatego oni nie mogą nie grzeszyć codziennie, i takie grzechy nazywamy codziennymi grzechami. Właśnie ta kadź jest miejscem, gdzie sprawiedliwi, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, mogą rozwiązać problem swoich codziennych grzechów. Zawsze, kiedy sprawiedliwy popełnia codzienny grzech, on przychodzi do kadzi na dziedzińcu Przybytku, myje swoje ręce i nogi i w taki sposób może potwierdzić to, że Jezus już przebaczył także wszystkie jego codzienne grzechy poprzez wiarę w zapisane Słowo Boże.

W Biblii woda czasami także oznacza Słowo Boże, ale najważniejsze znaczenie wody to chrzest Jezusa. W Liście św. Pawła do Efezjan 5:26 napisano: “aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo”, a w Ewangelii św. Jana 15:3 napisano: “Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.” Kadź daje sprawiedliwym świętym, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, świadectwa tego, że Pan przebaczył wszystkie ich grzechy wodą, choć jak niedoskonałe jest ich ciało.

W I Liście św. Piotra 3:21 i 22 napisano: “Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.” Właśnie przed tymi wierszami Piotr wyjaśnia duchowe znaczenie wody za dni Noego. Choć Noe uprzedził grzeszników, czyli dusze w niewoli grzechu, o potopie, który miał całkiem zmyć wszystek brud pierwszego świata, wtedy tylko ośmiu ludzi zbawiło się w tym potopie. Wody potopu w ten czas pochłonęły wszystkich tych, którzy nigdy nie wierzyli w Słowo Boże. A teraz Piotr wspomina o potopie i powiada, że chrzest Jezusa jest odbiciem tej wody. Dlatego kadź jest miejscem, gdzie my jeszcze raz wyznajemy zbawienie przed Bogiem, kiedy zbawiamy się i kiedy już jesteśmy zbawieni.

Święci, zbawieni od grzechów poprzez wiarę, ubrali się w łaskę Bożą dzięki wierze w wodę kadzi (chrzest Jezusa), brąz (sąd Boży za wszystkie grzechy), i w to, że Jezus uwolnił ich od grzechów. Nawet będąc tak niemocni i grzeszni, że nie możemy nawet uważać się za sprawiedliwych, a jednak bez wątpienia możemy potwierdzić, że wszyscy jesteśmy sprawiedliwi, dzięki naszej wierze w chrzest Jezusa (zmycie grzechów, woda) i Jego krew na Krzyżu (kara za grzechy, brąz). My wierzymy w Słowo Boże, które już zbawiło wszystkich nas od naszych grzechów i kary za grzechy, dlatego możemy zawsze być bezgrzesznymi sprawiedliwymi.

Słowo Boże, w które wierzymy, powiada nam, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest od Jana, przelał Swoją krew na Krzyżu, aby zabrać wszystką karę za grzechy zamiast nas, i w taki sposób całkiem zbawił nas od naszych grzechów. Bóg rozmieścił kadź na dziedzińcu Przybytku, abyśmy potwierdzili swoją wiarę w to, że my, bez względu na wszystko, naprawdę zostaliśmy doskonale zbawieni od wszystkich naszych grzechów.Czy Otrzymaliście Wieczne Zbawienie od Wszystkich Waszych Codziennych Grzechów?

W czasie Ostatniej Wieczerzy, spożywszy chleb Paschy razem ze Swoimi uczniami, przed śmiercią na Krzyżu Jezus chciał umyć wodą nogi Piotra i innych uczniów. Już zabrawszy wszystkie grzechy Swoich uczniów w czasie chrztu od Jana, Jezus chciał pokazać im prawdę kadzi. Jezus pokazał im, że, przyjąwszy chrzest, On, jako Baranek paschalny, zapłaci cenę grzechu (śmierć) na drzewie. Dlatego dwunastu uczniów Jezusa, choć pozostawali niedoskonali, uwierzyli w Niego i dlatego nigdy już nie zostawali grzesznikami.

Także to, że Jezus umył ich nogi, było dla nich potwierdzeniem Słowa prawdy, że Jezus już całkiem zmył wszystkie grzechy świata. Dlatego teraz uczniowie mogli zawsze głosić ludziom świata, że Jezus – Zbawiciel, i szerzyć ewangelię wody i Ducha, którą On już spełnił (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:1-20). W taki sposób kadź przypomina chrzest Jezusa wszystkim sprawiedliwym, którzy już zostali zbawieni od wszystkich ich grzechów poprzez wiarę w prawdę. Ona także daje im pewność tego, że Sam Bóg zbawił ich.Biblia nie Powiada o Rozmiarze Kadzi

W Biblii napisano o rozmiarze wszystkich rzeczy w Przybytku, ale nie napisano o rozmiarze kadzi. To pokazuje nam bezmierny majestat tego, że Jezus, Syn Boży, wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest. To także pokazuje nam, jak bezmierna jest miłość Jezusa, który zbawił nas od naszych grzechów i kary. Kadź pokazuje nam nieprzeciętną i bezmierną miłość Bożą. Człowiek nie może nie grzeszyć w ciągu całego życia. Ale, wziąwszy na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana, będąc ukrzyżowany i przelawszy Swoją krew na Krzyżu, Jezus na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy.

Kadź była wytopiona z brązowych luster kobiet, które służyły w Przybytku (II Księga Mojżeszowa 38:8). To oznacza, że Słowo Boże daje grzesznikom światło zbawienia i zabiera ich ciemność. Powinniśmy uświadomić sobie, że Bóg zrobił kadź, aby na zawsze zmyć nasze grzechy. To Słowo prawdy przelało światło na grzechy ludzi, ukryte w głębi ich serc, na zawsze zmyło ich grzechy, dało im przebaczenie grzechów i w taki sposób zrobiło ich sprawiedliwymi. Innymi słowy, kadź spełnia rolę wyraźnego świadectwa prawdy, że Jezus Chrystus całkiem zbawił grzeszników Słowem Bożym.Kadź Także Była Wytopiona z Brązu

Czy wiecie, co oznacza brąz, z którego była wytopiona kadź? Brąz własne oznacza karę za grzech, którą musielibyśmy wycierpieć. Właściwie mówiąc, ona pokazuje nam, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy na Krzyż przez Swój chrzest i został potępiony zamiast nas. Naprawdę musielibyśmy być potępieni za nasze grzechy, ale przez wodę kadzi możemy jeszcze raz potwierdzić, że wszystkie nasze grzechy były na zawsze zmyte. Ci, którzy wierzą w to, odbywają sąd poprzez wiarę i w taki sposób już nie będą potępieni.

Kadź, napełniona wodą, powiada nam: “Przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior Jezus na zawsze zmył wasze nieprawości i całkiem zbawił was od waszych grzechów. On oczyścił was.” Innymi słowy, dla sprawiedliwych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, kadź jest bezsprzecznym dowodem tego, że oni oczyścili się od swoich grzechów i już są zbawieni.

Ołtarz całopalenia oznacza karę za grzechy, podczas gdy kadź, powiązana z błękitną nicią Przybytku, oznacza, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest w Nowym Testamencie.

Możemy wejść do Miejsca Świętego, tylko jeśli odkryjemy i wejdziemy w bramę dziedzińca Przybytku, pominiemy ołtarz całopalenia, a potem kadź. Wejść do Przybytku, gdzie mieszka Bóg, mogą tylko ci, którzy już dokładnie z wiarą przeszli przez ołtarz całopalenia i kadź. Tylko ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w prawdę kadzi na zewnętrznym dziedzińcu Przybytku, mogą wejść do Miejsca Świętego.

Kiedy ktoś próbuje wejść do Miejsca Świętego dzięki własnym wysiłkom, ogień zapali się w Miejscu Świętym i pożre go. Nawet synowie Aarona nie byli wyjątkiem, i dlatego niektórzy z nich naprawdę umarli (III Księga Mojżeszowa 10:1-2). Ci, którzy nie znają sprawiedliwego zbawienia Bożego od grzechów i sądu, a pogardzają tą prawdą, będą pozbawieni życia za ich grzechy. Ludzie, którzy starają się wejść do Królestwa Bożego, wierząc według własnych myśli, zamiast tego, aby uwierzyć w Jego nadzwyczajnie doskonałe zbawienie od grzechów, koniecznie otrzymają karę w ogniu za ich grzechy. Kara za grzechy koniecznie przyjdzie, dlatego na nich czeka tylko piekło.

Jezus spełnił nasze zbawienie od grzechów błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi oraz kręconym bisiorem, abyśmy mogli wejść do Miejsca Świętego. Właśnie dzięki wierze w tę prawdę wszyscy jesteśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów. Bóg ustanowił Swój plan, aby zbawić ludzkość od grzechów jeszcze przed założeniem świata, i szczegółowo pokazał nam Swoją wolę przez prawdę błękitnej (chrzest Jezusa), jasnoczerwonej (śmierć Jezusa na Krzyżu) i purpurowej nici (Bóg został człowiekiem) w Biblii. I według tego planu On naprawdę zbawił wszystkich grzeszników od grzechów i bezprawia przez misję Jezusa, która objawia się w tych błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach.

W I Liście św. Jana 5:4 napisano: “Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”, a dalej, w wierszu 10, napisano: “Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga.” Czym jest to świadectwo zbawienia? Prawdziwa ewangelia, która darowała nam nasze zbawienie przez wodę, krew i Ducha, jest świadectwem naszej wiary w Syna Bożego (I List św. Jana 5:6-8). Innymi słowy, tylko ewangelia wody i Ducha, w którą wierzymy, jest świadectwem tego, że Bóg oczyścił nas od naszych grzechów i zrobił nas Swoim ludem. Możemy się zbawić od wszystkich grzechów, wejść do Miejsca Świętego, żywić się darowanym przez Boga chlebem życia i żyć w Jego łasce, tylko kiedy uwierzymy w tę ewangelię wody i Ducha. Za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha, która oczyszcza nasze grzechy, my już teraz powinniśmy się zbawić i żyć w wierze w Kościele Bożym.

Jedynie dzięki prawdzie ewangelii wody i Ducha możemy żywić się Słowem Bożym w Jego Kościele, być w nim i żyć jak sprawiedliwi, czyje modlitwy usłyszał Bóg. Wierząc w tę prawdę, możemy zostać sprawiedliwymi, którzy mają wiarę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz zostali przyodziani w łaskę Bożą przed Nim. Życie wiary, dostępne tylko dla ludu Bożego, przychodzi wyłącznie poprzez wiarę w wodę, krew i Ducha. Możemy się zbawić od wszystkich naszych grzechów, całym sercem wierząc w chrzest Jezusa, w Jego krew i śmierć, i w to, że Jezus jest Samym Bogiem. Wiara, która pozwoliła wam żyć w Kościele Bożym – to wiara w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior.

Dziś wielu ludzi powiada: “Powinniśmy tylko wierzyć w Jezusa; dlaczego komplikować sobie życie tymi skomplikowanymi pojęciami? Nie marnujcie czasu w tych daremnych rozmowach, po prostu uwierzcie tak, jak wam się żywnie podoba.” Dla takich ludzi możemy się wydać tylko burzycielami pokoju w chrześcijaństwie, jednakże my dokładnie wiemy, że wierząc w Jezusa, ale nie otrzymawszy przebaczenia grzechów, człowiek pójdzie na wieczną karę. Nie wierzyć w pełną ewangelię wody, krwi i Ducha oznacza mieć kłamliwą i niedoskonałą wiarę. Naprawdę to oznacza nie wierzyć w Jezusa jako Zbawiciela.

Gdybym, aby zaskarbić sobie przychylność nieznajomego, ślepo przekonywał go: “Ja ufam panu”, to czy on zaufałby mnie, mówiąc: “Ten człowiek jest naprawdę mi ufa”, i byłby szczęśliwy? Przeciwnie, on, chyba, powiedziałby: “Czy pan zna mnie? Ja na pewno nie znam pana.” Gdybym znowu powiedział mu: “Ale tak czy inaczej ufam panu” i poważnie popatrzył na niego, aby uspokoić go, to czyż on ucieszyłby się? Raczej on uważałby mnie za pochlebcę, który próbuje czytać jego myśli i zasłużyć na jego zaufanie.

Dlatego Bóg także nie jest zadowolony z ludzi, którzy tylko ślepo wierzą w Niego. Mówiąc: “Ja wierzę w Boga. Ja wierzę w Jezusa, Zbawiciela grzeszników”, powinniśmy otwarcie wyznać swoją wiarę w Niego, poznawszy i uwierzywszy w to, jak Jezus zabrał nieprawości grzeszników. Jeśli my jak bądź i ślepo wierzymy, jakoby w ogóle nie umiemy myśleć, to nigdy nie potrafimy się zbawić. Jesteśmy zbawieni, tylko jeśli wierzymy, najpierw wyraźnie poznawszy, jak Jezus zmył nasze grzechy. Mówiąc, że ufamy komuś, my naprawdę całkiem ufamy temu człowiekowi, ponieważ dobrze znamy go i wierzymy, że na tego człowieka można liczyć. Liczyć na kogoś, kogo dobrze nie znamy, znaczy albo kłamać, albo być głupcem, przeznaczonym na zdradę. Dlatego otwarcie wyznając, że wierzymy w Jezusa, powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób Jezus zmył wszystkie nasze grzechy. Tylko w taki sposób możemy być z Chrystusem nawet w ostatnim momencie i wejść do Nieba jako narodzeni ponownie dzieci Boga.

Prawdziwa wiara, która może przyprowadzić nas do Nieba – to wiara w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici. Innymi słowy, prawdziwa wiara – to wiara w ewangelię wody i Ducha, która zbawiła nas przez wodę (chrzest Jezusa), krew (śmierć Jezusa) i Ducha Świętego (Jezus jest Bogiem). Powinniśmy poznać majestat łaski Chrystusa, który zbawił nas, i uwierzyć w to, przecież wiara w tę prawdę przyprowadzi nas do zbawienia.

To, czy wiara człowieka jest pełna, czy nie, zależy od tego, czy ten człowiek poznał prawdę. Wy możecie uwierzyć w Jezusa jako swego Zbawiciela, tylko jeśli całym sercem wierzycie w ewangelię wody i Ducha. I ta wiara w Jezusa jako naszego Zbawiciela, który dał nam przebaczenie grzechów za pomocą ewangelii wody i Ducha, jest prawdziwą wiarą, która zbawiła nas od wszystkich naszych grzechów.Kadź jest Potwierdzeniem Zbawienia, Które Przebaczyło Nasze Grzechy

Kadź była napełniona wodą. Ona była rozmieszczona przed Miejscem Świętym. Kadź – to miejsce, gdzie my wspominamy, że otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, i twierdzimy, że to się stało dzięki wierze. Ona potwierdza ten fakt, że Bóg na zawsze zmył wszystkie grzechy wierzących. Podobnie jak kapłani, którzy służą w Miejscu Świętym, myli swoje ręce i nogi w kadzi zawsze, kiedy zabrudzali się, tak ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, także zmywają swoje grzechy zawsze, kiedy grzeszą, przypominając sobie i potwierdzając jeszcze raz, przez Słowo Boże, że Jezus także już zmył te grzechy, które ich zabrudziły, a także odpokutował za nie, będąc ofiarnie potępiony.

My zabrudzamy się, ponieważ nie możemy nie przedłużać grzeszyć, żyjąc w tym świecie. Czymże powinniśmy zmyć wszystkie te grzechy, które zabrudzają nas? My na zawsze zmywamy je poprzez wiarę w to, że Jezus Chrystus, Król królów, przyszedł na tę ziemię 2000 lat temu w ciele człowieka, aby zbawić grzeszników, wziął na Siebie ich grzechy przez Swój chrzest, przelał Swoją krew na Krzyżu i w taki sposób przebaczył grzesznikom wszystkie ich grzechy. Możemy otrzymać przebaczenie grzechów, a także na zawsze zmyć nasze codzienne grzechy, tylko jeśli wierzymy w prawdę, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy w czasie chrztu. Innymi słowy, możemy oczyścić się także od swoich codziennych grzechów, tylko jeśli wierzymy w tę prawdę, że Bóg już zmył wszystkie nasze nieprawości przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici.Powinniśmy Wierzyć w Prawdę Kadzi

Bez wiary w kadź my nigdy nie potrafimy wejść do Miejsca Świętego, gdzie mieszka Bóg. Nasze uczynki nie zawsze są doskonałe. My mamy wady, dlatego czasami grzeszymy. Niemniej jednak zbawienie, które Bóg dał nam, jest doskonałe, przecież Słowo Boże jest doskonałe. Bóg zmył nasze wady Swoim doskonałym zbawieniem, dlatego możemy śmiało wejść do Miejsca Świętego z wiarą. Ci, którzy nie przychodzą przez kadź, nigdy nie potrafią wejść do Miejsca Świętego. Możemy wejść do Miejsca Świętego naszą wiarą w prawdę, że Jezus przyszedł na tę ziemię 2000 lat temu i zmył wszystkie grzechy świata za pomocą ewangelii wody, krwi i Ducha, prorokowanej błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi. Bez wiary w to, że Pan już zmył wszystkie nasze grzechy i zrobił nas bezgrzesznymi, my nie możemy wejść do Miejsca Świętego.

My nie możemy wejść do Świątyni Bożej bez wiary w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, bez wiary w ewangelię wody i Ducha, i dlatego także nie możemy otrzymać błogosławieństwa bycia przed tronem łaski Bożej poprzez wiarę w Jego Słowo w Kościele Bożym, aby modlić się Mu, otrzymać Jego łaskę i przebywać z Jego sługami i świętymi. Możemy przeżyć życie w Kościele Bożym z naszymi kolegami wierzącymi, słysząc i wierząc w Jego Słowo, modląc się Mu, tylko jeśli wierzymy, że Bóg już zbawił nas od wszystkich naszych grzechów przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici.

Kadź jest ostatecznym potwierdzeniem naszego zbawienia od grzechów. Bóg rozmieścił kadź właśnie przed Miejscem Świętym i napełnił ją wodą dlatego, aby dać potwierdzenie wiary tym, którzy wierzą w ewangelię przebaczenia grzechów. Ta kadź oczyszcza zabrudzone sumienie sprawiedliwych, którzy wierzą.

Przeczytajmy I List św. Jana 2:1-2. “Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.” Amen.

My grzeszymy, ale mamy Rzecznika przed Ojcem, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. Jezus całkiem oczyścił wodą zabrudzone serca sprawiedliwych. W przeddzień ukrzyżowania, w ciągu Ostatniej Wieczerzy Jezus zebrał Swoich uczniów, napełnił wodą naczynie i począł myć im nogi. “Przyjąwszy chrzest, zabrałem wszystkie wasze grzechy, a nawet grzechy, które popełnicie później, i będę potępiony na Krzyżu zamiast was. Wziąłem na Siebie nawet wasze przyszłe grzechy i oczyściłem je. Zostałem waszym Zbawicielem.”

Właśnie aby powiedzieć im to, Jezus umył nogi uczniom w czasie Ostatniej Wieczerzy Paschy. Piotrowi, który nie chciał pozwolić Jezusowi umyć mu nóg, On powiedział: “Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział” (Ewangelia św. Jana 13:7). Jezus chciał zostać doskonałym Zbawicielem tych, którzy naprawdę wierzą w ewangelię wody i Ducha. Jezus został wiecznym Zbawicielem tych, którzy wierzą w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici.Przeznaczenie Kadzi

The Use of the LaverPrzeznaczeniem kadzi było całkowite zmycie wszystkiego brudu kapłanów, kiedy oni służyli w Przybytku, przynosząc ofiary Bogu. Ona była potrzebna, aby całkiem zmyć brud, który był na kapłanach po zabiciu ofiary, przelaniu jej krwi i rozcięciu na części jej ciała, aby potem przynieść je Bogu dla pokutowania grzechów ludzi Izraela. Kiedy kapłani zabrudzali się, przynosząc ofiary, oni musieli umyć się wodą, i właśnie w kadzi oni zmywali cały ten brud.

Zawsze, kiedy my grzeszymy, duchowo czy naszym ciałem, i zawsze, kiedy zabrudzamy się, naruszając przykazania Boże, powinniśmy na zawsze zmywać cały nasz brud wodą w tej kadzi. Zawsze, dotykając czegoś nieczystego lub brudnego, kapłani musieli umyć wodą zabrudzone części swego ciała, niezależnie od tego, czy oni chcieli to zrobić, czy nie.

Podobnie zawsze, kiedy wszyscy ci, którzy wierzą w Boga, są w kontakcie z czymś brudnym lub nieczystym, oni powinni całkiem zmyć wodą kadzi cały ten brud. Krótko mówiąc, woda w kadzi przeznaczona jest dla oczyszczenia brudu narodzonych ponownie. Dlatego kadź mieści miłosierdzie Boże. Dlatego kadź nie jest niekoniecznym detalem, w który możemy wierzyć albo nie wierzyć; przeciwnie, ona jest niezbędnym elementem, który ma wielkie znaczenie dla tych, którzy wierzą w Jezusa.

Bóg ustanowił rozmiar dla wszystkich innych detali Przybytku, skonkretyzowawszy, ile łokci będzie stanowić ich wysokość, długość i szerokość. Ale On nie ustanowił rozmiaru kadzi. To dotyczy tylko kadzi. To dowodzi nieskończoną miłość, którą Mesjasz darował nam, wielkim grzesznikom. W tej miłości Mesjasz przyjął chrzest, odbicie nałożenia rąk, które oczyściło wszystkie nasze grzechy. Na pewno wiele wody trzeba było dlatego, aby kapłani mogli się umyć, zabrudziwszy się w czasie spełnienia swoich obowiązków, dlatego kadź zawsze miała być pełna wody. Otóż rozmiar kadzi zależał od tego. Kadź była wykonana z brązu, dlatego zawsze, kiedy kapłani umywali się jej wodą, oni myśleli o karze za grzechy.

Kapłani, którzy służyli w Przybytku, musieli całkiem zmyć cały brud ze swoich rąk i nóg wodą kadzi. Jeśli brąz oznacza sąd Boży, to woda oznacza przebaczenie grzechów. W Liście św. Pawła do Hebrajczyków 10:22 napisano: “obmyci na ciele wodą czystą”, a w Liście św. Pawła do Tytusa 3:5 napisano: “przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.” Podobnie jak w tym urywku, Słowo Nowego Testamentu także często powiada nam o oczyszczeniu brudu wodą chrztu.

Jeśli kapłani zmywali wodą kadzi brud, zgromadzony w ciągu życia, to my, narodzeni ponownie chrześcijanie, dziś możemy na zawsze zmyć wszystkie nasze codzienne grzechy poprzez wiarę w chrzest Jezusa. Woda kadzi Starego Testamentu pokazuje nam, że Mesjasz przyszedł na tę ziemię i zmył wszystkie grzechy świata poprzez chrzest od Jana.

W Biblii Bóg powiada nam, że nie tylko grzechy ludu Izraela, ale również codzienne grzechy wszystkich ludzi w historii ludzkości, zostały całkiem złożone na Jezusa poprzez chrzest, który On przyjął od Jana. Kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana, On powiedział w Ewangelii św. Mateusza 3:15: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.” Przyjąwszy chrzest, odbicie nałożenie rąk, od Jana, przedstawiciela ludzkości, Jezus wziął na własne ciało wszystkie grzechy ludzkości.

Dlatego poprzez wiarę w to, że wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Mesjasza Jezusa przez Jego chrzest, wszyscy możemy oczyścić się od wszystkiego brudu grzechów naszych serc. My już przekazaliśmy wszystkie nasze grzechy Jezusowi poprzez wiarę w tę prawdę, dlatego powinniśmy tylko wierzyć, że Syn Boży zabrał grzechy świata na Krzyż, został ukrzyżowany i przelał Swoją krew, zostawszy doskonałą ofiarą za całą ludzkość, i w taki sposób uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. Czy wy całym sercem wierzycie w to? Ci, którzy naprawdę wierzą, że Mesjasz został naszą ofiarą, są na zawsze zbawieni.Problem Codziennych Grzechów Także Może Zostać Rozwiązany Przez Wiarę w Chrzest Jezusa

Czy Biblia powiada nam, w jaki sposób możemy na zawsze zmyć wszystkie nasze codzienne grzechy? Jak kapłani zmywali swój brud wodą kadzi w Starym Testamencie, tak w Nowym Testamencie możemy otrzymać przebaczenie naszych codziennych grzechów poprzez wiarę w to, że Jezus wykonał sprawiedliwość Bożą, wziąwszy na Siebie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana. Zresztą, wszystkie grzechy zostają zmyte poprzez wiarę w prawdę.

Kiedy ludzie Izraela przynosili Bogu ofiary za grzechy, oni przywodzili do Przybytku zwierzę ofiarne bez skazy, owcę lub kozła, wyznawali swoje grzechy, przekazywali je ofierze przez nałożenie rąk na jej głowę, zabijali tę ofiarę, która przyjmowała ich grzechy. Wtedy oni podrzynali jej gardło i przelewali jej krew, kropili krwią rogi ołtarza całopalenia i wylewali resztę krwi na ziemię (III Księga Mojżeszowa 4). Nawet roczna kara za ich grzechy zostawała całkiem przebaczona dzięki wierze przez ofiarę za grzechy w Dzień Oczyszczenia (III Księga Mojżeszowa 16). Zresztą, my otrzymujemy przebaczenie grzechów w taki sam sposób, jak i składanie ofiar Starego Testamentu, czyli poprzez wiarę w chrzest Mesjasza, który przyszedł, aby zmyć nasze grzechy, i w krew Krzyża.

Nałożenie rąk Starego Testamentu jest właśnie to same, co i chrzest, który Jezus przyjął w Nowym Testamencie. Nasz Mesjasz przebaczył i zmył wszystkie nasze grzechy w czasie chrztu od Jana i ukrzyżowania. Przez misję chrztu Mesjasza i Jego krwi na Krzyżu Bóg doskonale zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, a więc co jeszcze powinniśmy zrobić, aby otrzymać przebaczenie naszych grzechów? Powinniśmy pamiętać i wierzyć w to, że nawet jeśli w ciągu życia my codziennie grzeszymy przez naszą niemoc, wszystkie te grzechy także były na zawsze zmyte przez Jezusa Chrystusa, który przyszedł z wodą i krwią. Nawet jeśli wierzymy w Boga, nasze wady powiadają, że my wszakże jesteśmy grzeszni przez naszą niemoc i nieprawości. Ale nasz Bóg, który zna to wszystko, zbawił nas, posławszy Mesjasza na tę ziemię, złożywszy na Niego grzechy ludzkości przez Jego chrzest i złożywszy Go w ofierze.

Rozmieściwszy ołtarz całopalenia i kadź na dziedzińcu Przybytku, Bóg pozwolił nam całkiem zmyć wszystkie nasze codzienne grzechy, zanim wejdziemy do Miejsca Świętego, do Domu Bożego. Ale to nie oznacza, że powinniśmy zmywać nasze codzienne grzechy codziennymi modlitwami wyznania grzechów. Przeciwnie, nasza wiara w chrzest Mesjasza i Jego krew na Krzyżu oczyszcza wszystkie nasze grzechy. Bóg ustanowił, że kiedy sprawiedliwy myli się, popełnia grzech i bezprawie, już wierząc w Jezusa, to on powinien oczyścić się od wszystkich tych grzechów poprzez wiarę w chrzest Mesjasza, Pana kadzi.

Wielu ludzi często uważa, że to, że Jezus wziął na siebie grzechy, i to, że On został za nie potępiony – to właśnie to same, i dlatego ślepo związują ich w jedno pojęcie. Ale my codziennie popełniamy grzechy przez naszą niemoc, dlatego zmycie grzechów i sąd za grzechy – to całkiem różne rzeczy. Chrzest, który Jezus przyjął od Jana, i Jego śmierć na Krzyżu, miały złożyć na Niego wszystkie nasze grzechy, aby On mógł przyjąć karę za te grzechy i doskonale zbawić nas od grzechów. Z tą wiarą możemy przyjąć potępienie za od razu wszystkie nasze grzechy. Dlatego problem naszych codziennych grzechów, które my popełniamy codziennie, powinien zostać rozwiązany poprzez wiarę w chrzest Mesjasza. Właśnie w jedności tych dwóch komponentów, chrztu i Krzyża, spełnia się jedyne, doskonałe zbawienie. To jest prawda doskonałego przebaczenia grzechów. Co dotyczy rozwiązania problemu naszych grzechów, to powinniśmy myśleć i wierzyć w to, oddzielając chrzest i Krzyż Jezusa.

Kiedy kapłani zabijali zwierząt ofiarnych w Przybytku, oni zabrudzali się brudem i krwią. My nie możemy nawet wyobrazić sobie, jak brudni oni zostawali. Kapłani musieli całkiem zmyć cały ten brud, ale gdyby nie było wody w kadzi na dziedzińcu Przybytku, to oni nie potrafiliby tego zrobić. Czy arcykapłan, czy zwykły kapłan, którym była spłacona cena rocznych grzechów, on musiałby nadal żyć z brudem na swoim ciele, gdyby nie zmył z siebie brudu wodą kadzi.

Nawet jeśli na arcykapłanowi było wiele brudu, on zawsze mógł go zmyć, ponieważ na dziedzińcu Przybytku była kadź. Choć kapłanowi była całkiem przebaczona cena rocznych grzechów, on oczyszczał się, tylko w taki sposób zmywając codzienne grzechy. Bóg zrobił tak, że kapłani, którzy przynosili Mu ofiary, musieli zmyć cały brud w kadzi. Otóż możemy zrozumieć, dlaczego Bóg ustanowił kadź na dziedzińcu Przybytku. My także możemy poznać, dlaczego ta kadź była rozmieszczona między ołtarzem całopalenia a Miejscem Świętym.Dlaczego Kadź Jest Nam Potrzebna?

Prawda kadzi objawia się w Ewangelii św. Jana 13. W czasie żydowskiej Paschy, po Ostatniej Wieczerzy ze Swoimi uczniami, Jezus począł umywać im nogi, zaczynając od Piotra. Kiedy Jezus chciał umyć nogi Piotra, On poprosił go wyciągnąć nogi, aby móc je umyć. Jednakże Piotr zaprzeczył, mówiąc: “Ja miałbym omyć Tobie nogi; to jak Ty, Panie, będziesz myć moje nogi?”

Piotr zaprzeczył, ponieważ myślał, że nauczycielowi po prostu nie godziło się myć nogi własnym uczniom. “Jak mogę ja odważyć się poprosić mego nauczyciela o omycie mnie nóg? Nie, nie mogę.”

Piotr przedłużał zaprzeczać służeniu Jezusa. Tu bardzo ważne jest, co Jezus powiedział Piotrowi.

“Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział” (Ewangelia św. Jana 13:7). Oto co Jezus miał na myśli: “Teraz wy nie możecie zrozumieć, dlaczego ja umywam wam nogi. Ale to bez wątpienia będzie klucz do rozwiązania problemu waszych codziennych grzechów. Nadal wy będziecie popełniać wiele codziennych grzechów, ale ja już wziąłem na Siebie nawet wasze przyszłe grzechy, i przez te grzechy teraz muszę przelać Swoją krew na Krzyżu. Dlatego powinniście poznać i uwierzyć w to, że ja – Mesjasz, który zabrał nawet wasze przyszłe grzechy.”

Piotr myślał, że to byłoby po prostu nieetyczne, gdyby Mesjasz umył jego nogi, i dlatego on zaprzeczał. Ale Jezus powiedział Piotrowi: “Później będziesz to wiedział”, i umył mu nogi.

“Tylko jeśli ja umyję ci nogi, ty potrafisz być ze Mną. Teraz ty nie rozumiesz, dlaczego umyłem ci nogi. Ale kiedy będę ukrzyżowany i wstąpię do Królestwa Niebieskiego, ty zrozumiesz, dlaczego umyłem ci nogi. Jestem twoim Mesjaszem, dlatego już wziąłem na Siebie nawet twoje przyszłe grzechy Moim chrztem, a zostawszy ofiarą za twoje grzechy, zostanę twoim Zbawicielem.”

Jak powiedział Chrystus, Piotr nic nie wiedział w ten czas, ale po zmartwychwstaniu Pana on uświadomił sobie to. Naprawdę, to było wydarzenie, które oczyściło nawet jego codzienne grzechy.

“Nie mogę nie popełniać codziennych grzechów w tym świecie, dlatego Pan umył mi nogi, abym uwierzył, że Mesjasz Jezus wziął na Siebie nawet te codzienne grzechy przez Swój chrzest od Jana Chrzciciela! Chrzest Mesjasza zmył nawet te przyszłe grzechy! Jezus wziął na Siebie wszystkie te grzechy przez Swój chrzest, zabrał nieprawości świata na Krzyż i wycierpiał karę za wszystkie grzechy na Krzyżu! A zmartwychwstawszy, On naprawdę i całkiem zbawił nas od wszystkich naszych grzechów!”

Tylko później, nawet trzy razy zdradziwszy Pana, Piotr uświadomił sobie i uwierzył w to. Oto dlaczego on powiedział w I Liście św. Piotra 3:21: “Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.” Tu słowo “wzór” oznacza “prorokowany lub podobny do poprzedniego symbolu lub sposobu, tak jak coś w Nowym Testamencie, co ma odbicie w Starym Testamencie.” Dlatego z poprzedniego kontekstu wyraźnie widzimy, że chrzest Jezusa naprawdę jest pierwowzorem “wody” Starego Testamentu.

W Starym Testamencie, kiedy w Dzień oczyszczenia przynosiły Bogu ofiarę dla przebaczenia rocznej ceny grzechów, arcykapłan, przedstawiając lud Izraela, musiał położyć swoje ręce na ofiarę i wyznać grzechy, popełnione przez Żydów, aby przekazać je ofierze. Ta metoda nałożenia rąk była odbiciem chrztu Jezusa. W Starym Testamencie ofiara musiała przelać krew i umrzeć, ponieważ ona brała grzechy wszystkich Żydów, złożone na niej. Jej gardło podrzynali, dlatego ona wkrótce spływała krwią. Wtedy kapłani zdzierali z niej skórę, rozcinali ją na części i przynosili Bogu jej ciało, spalając ją na ogniu.

Mesjasz, który jest istną istotą ofiary Starego Testamentu, przyszedł na tę ziemię, zabrał nasze grzechy przez nałożenie rąk, przelał krew na Krzyżu i umarł zamiast nas. Dlatego otrzymaliśmy pełne przebaczenie naszych grzechów poprzez chrzest Jezusa Chrystusa i Jego śmierć na Krzyżu. Powinniśmy również na zawsze zmyć swoje codzienne grzechy powszedniego życia poprzez wiarę w to, że te grzechy już zostały zmyte chrztem, który Chrystus przyjął, i krwią, którą On przelał na Krzyżu. Powinniśmy poznać tę prawdę i uwierzyć w nią. Możemy się zbawić od wszystkich naszych codziennych grzechów, tylko jeśli uwierzymy, że Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i oczyścił nas przez Swój chrzest. Innymi słowy, zawsze, kiedy popełniamy codzienne grzechy, powinniśmy potwierdzić swoją wiarę w ewangelię wody i Ducha. A myśląc o prawdzie, że nawet te codzienne grzechy już zostały zmyte przez Jezusa w Jego chrzcie i Krzyżu, my w żadnym wypadku nie możemy stracić zbawienia, a przeciwnie, odnawiamy to przekonanie zawsze, kiedy poczucie winy atakuje nasze serca.

Jezus już zmył nawet codzienne grzechy sprawiedliwych, którzy otrzymali przebaczenie codziennych grzechów, dlatego Bóg dał im kadź, aby ci sprawiedliwi, czyje przebaczenie grzechów przyszło przez wodę, krew i Ducha, zmyli swoje codzienne grzechy poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Oto dlaczego Bóg zrobił kadź, zebrawszy i stopiwszy lustra kobiet, które służyły w Przybytku testamentu, przecież te lustra pokazują odbicie człowieka. Zawsze, kiedy popełniamy codzienne grzechy i padamy w rozpacz przez naszą niemoc, powinniśmy iść do kadzi i umywać nasze ręce i nogi. Rolą kadzi jest przypominanie nam, że Jezus wziął na Siebie od razu wszystkie grzechy ludzkości w czasie chrztu od Jana. Właśnie aby pokazać tę prawdę sprawiedliwym, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, Chrystus rozkazał Żydom zrobić kadź, stopiwszy lustra kobiet, napełnić ją wodą, aby tą wodą kapłani całkiem zmywali brud ze swoich rąk i nóg.

My wierzymy, że Jezus jest Synem Bożym, Stwórcą i Zbawicielem ludzkości. Powinniśmy również pamiętać, że Mesjasz przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka i przyjął wszystkie nasze grzechy, złożone na Jego własne ciało poprzez chrzest, który On otrzymał od Jana, czyli zawsze, kiedy my popełniamy codzienne grzechy w tym świecie, kiedy padamy w bezradność, albo kiedy objawia się nasza niemoc, powinniśmy jeszcze częściej wspominać o tym, że Mesjasz przyszedł w ciele, przyjął chrzest i został ukrzyżowany, i w taki sposób już zmył wszystkie nasze grzechy.

Jeśli nie pamiętamy o tym i nie wierzymy w to, to nawet otrzymawszy przebaczenie grzechów, znowu bylibyśmy związani naszymi codziennymi grzechami i zostalibyśmy grzesznikami, jak i wcześniej. Dlatego codziennie powinniśmy wierzyć, że wszystkie nasze grzechy, wykonane przez naszą niemoc i wady, już zostały złożone na Jezusa w czasie Jego chrztu. Codziennie powinniśmy pamiętać, odnawiać swoją wiarę i wyznawać, że Mesjasz wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest od Jana i oczyścił nas.

Nikt na tej ziemi nie może otrzymać przebaczenia grzechów poprzez wiarę w Jezusa, nie wierząc w to, że On zabrał grzechy świata poprzez chrzest od Jana i przelał Swoją krew. I nawet jeśli ludzie otrzymali przebaczenie grzechów, nie ma żadnego człowieka, który nie popełnia codziennych grzechów. Dlatego bez wiary w chrzest Jezusa każdy z nas byłby grzesznikiem, i wola Boża nigdy nie spełniłaby się dla nas. Oto dlaczego Bóg dał nam Swego Syna, aby On przyjął chrzest od Jana i umarł na Krzyżu.

Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa jako swego Mesjasza, to powinniśmy uwierzyć, że wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Niego przez Jego chrzest od Jana, oraz że On przebaczył wszystką naszą karę, zabrawszy grzechy świata na Krzyż, przyjąwszy ukrzyżowanie i przelawszy Swoją krew. My otrzymujemy przebaczenie grzechów poprzez wiarę w chrzest Jezusa i w Jego krew. Wszystkie nasze grzechy zostały zmyte poprzez wiarę w tę prawdę. Zostaliśmy sprawiedliwi poprzez wiarę naszego serca w miłość Bożą. Nasze serca teraz są bezgrzeszni, czyści i bez skazy. Ale w nasze ciało wszakże ma wady. Oto dlaczego powinniśmy codziennie pamiętać o chrzcie Jezusa i zawsze przypominać sobie o tej wierze. Zawsze, kiedy nasze wady i niemoc wyjawiają się, zawsze, kiedy pojawiają się grzeszne myśli i my zabrudzamy się, zawsze, kiedy nasze uczynki są grzeszne, Chrystus cieszy się, tylko jeśli my wspominamy, że Jezus wziął wszystkie te grzechy na Siebie przez Swój chrzest od Jana, i jeszcze raz oczyszczamy nasze serca poprzez wiarę w tę prawdę.

Zawsze, kiedy popełniamy grzech, powinniśmy najpierw wyznać swoje grzechy przed Bogiem. Wtedy powinniśmy jeszcze raz uwierzyć w to, że wszystkie te grzechy już zostały złożone na Jezusa w czasie Jego chrztu. My, oczyszczeni misją chrztu Jezusa, codziennie powinniśmy całkiem zmywać swoje codzienne grzechy poprzez wiarę w tę misję. Oto dlaczego wszyscy powinniśmy pamiętać i wierzyć w to, że możemy na zawsze zmyć wszystkie nasze grzechy chrztem Jezusa Chrystusa.

Przed chwilą poznaliśmy, dlaczego Bóg rozmieścił kadź między ołtarzem całopalenia i Przybytkiem. Bóg rozmieścił kadź między ołtarzem całopalenia i Przybytkiem, abyśmy przyszli do Niego z czystymi ciałami i sercami. Nawet zostawszy sprawiedliwi i otrzymawszy doskonałe przebaczenie grzechów poprzez chrzest Jezusa i Krzyż, nasze serca wszakże często zabrudzają się zawsze, kiedy my grzeszymy, świadomie lub nieświadomie. Oto dlaczego wszyscy powinniśmy zmyć ten brud w kadzi, przeszedłszy przez ołtarz całopalenia i stojąc przed Bogiem. My nie możemy przyjść do Boga, jeśli na nas jest choć trochę brudu, dlatego Bóg rozmieścił kadź między ołtarzem całopalenia i Przybytkiem, abyśmy mogli wejść do obecności Bożej czystymi, umywszy się wodą kadzi.Jakie Sumienie jest Dobre Przed Bogiem?

W I Liście św. Piotra 3:21 także napisano, że chrzest Jezusa jest “zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie.” Tu “dobre sumienie” oznacza wiarę w to, że Jezus zmył wszystkie grzechy ludzkości, w tym wszystkie codzienne grzechy, Swoim chrztem od Jana w rzece Jordan. Aby wziąć na Siebie nasze grzechy, Chrystus przyjął chrzest od Jana i w taki sposób wziął nasze grzechy na własne ciało. Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy na Swoje ciało, dlatego On musiał umrzeć na Krzyżu. Jeśli my ignorujemy i nie wierzymy w to, co On zrobił, to nasze sumienie może być tylko grzeszne. Oto dlaczego powinniśmy uwierzyć w Jego chrzest. Powinniśmy mieć dobre sumienie przed Bogiem. Choć naszym ciałem my nie możemy żyć na 100 procent doskonale, my przynajmniej możemy i powinniśmy mieć dobre sumienie przed obliczem Boga.

Około połowy stulecia temu, kiedy Korea straciła wszystko w ruinach wojny koreańskiej, pomoc zagraniczna posypała się na państwo, aby ułatwić jego położenie. Choć w pierwszej kolejności sierocińce miałyby otrzymać taką pomoc, natomiast niektórzy bezczelni zabrali wszystko we własne kieszenie i pobudowali własne bogactwo. Oni byli naprawdę bezczelni. Państwa zagraniczne przysyłali mleko w proszku, mąkę, kołdry, buty, ubranie i inne rzeczy, ale ci, którzy nadawali tę pomoc i chcieli, aby goli i głodni ludzie w potrzebie we właściwy sposób ubrali się i nasycili, nawet nie mogli pomyśleć o tym, że niektórzy bezczelni osoby urzędowe i szachraje wykorzystają tę pomoc nie według przeznaczenia.

Ludzie dobrego sumienia uczciwie rozpowszechniliby wszystko wśród biednych. Ci, którzy, zamiast przemienić zagraniczną pomoc w możliwość nagromadzenia własnego bogactwa, uczciwie rozpowszechniliby wszystko wśród biednych, którzy umierali z głodu, nie mieliby przyczyny wstydzić się przed Bogiem, przecież oni mieliby dobre sumienie. Ale ci, którzy tak nie postępowali, będą oskarżeni w kradzież według ich sumienia. Oczywiście, te złodzieje wszakże potrafią oczyścić się od wszystkich swoich grzechów, jeśli oni całkiem się zmienią i uwierzą w chrzest Jezusa już teraz.

Aby wziąć na Siebie i zmyć wszystkie nasze codzienne grzechy, Jezus przyszedł na tę ziemię i przyjął chrzest. Dlatego, przyjąwszy chrzest od Jana, Jezus zmył od razu wszystkie nasze grzechy. Chciałbym zrobić wyrzut niewierzącym w Jego chrzest, mówiąc: “Dlaczegoż więc jesteście tak dumni, jeśli nie wierzycie w Jego chrzest? Z jaką pewnością nie wierzycie? Czy jesteście wystarczająco sprawiedliwi, aby wejść do Królestwa bez wiary w Jego chrzest?”

Jeśli naprawdę chcemy być ludźmi dobrego sumienia, to powinniśmy na zawsze zmyć wszystkie nasze codzienne grzechy poprzez chrzest, który Jezus przyjął od Jana. Dlatego powinniśmy całym sercem uwierzyć, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy, które popełniamy w ciągu całego życia, i zmył je wszystkie. Oto dlaczego Jezus, nasz Mesjasz, przyjął chrzest od Jana zanim został ukrzyżowany.

Jezus powiedział kobiecie, którą pochwycono na cudzołóstwie: “Ja także nie potępiam cię. Ja także nie osądzam cię.” Dlaczego? Dlatego, że Jezus już wziął na Siebie cudzołóstwo tej kobiety, dlatego, że Sam Jezus miał przyjąć karę za ten grzech. On powiedział: “Ja będę potępiony za wasze grzechy. Otóż oczyśćcie się od wszystkich waszych grzechów poprzez wiarę w Mój chrzest. Dlatego bądźcie zbawieni od wszystkich waszych grzechów poprzez wiarę we Mnie. Także zostańcie zbawieni od wszystkiej kary za grzech poprzez wiarę i oczyśćcie się od wszystkich waszych grzechów. Oczyśćcie się od grzechów waszego sumienie i napijcie się Mojej wody, aby już nigdy nie pragnąć.”

Dziś wierzymy, że Jezus – to Ten, kto zbawił nas od naszych grzechów. Czy wy naprawdę wierzycie, że Jezus w rzeczywistości wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest i oczyścił nas? Chrystus na zawsze zabrał nasze grzechy w czasie chrztu. Teraz możemy przyjść do Boga z dobrym sumieniem. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i oczyścił nas poprzez chrzest, niósł te grzechy na Krzyż, został potępiony zamiast nas i ukrzyżowany, a potem zmartwychwstał. Wiele lat temu Jezus przyszedł na tę ziemię, po 33 latach Swego życia wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i oczyścił nas Swoim chrztem.

Wziąwszy na Siebie nawet wszystkie nasze codzienne grzechy i oczyściwszy je, Chrystus pozwolił nam przyjść do Boga i zostać sprawiedliwymi, oraz uwolnić się od kary za nasze grzechy przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, właśnie dzięki wierze w tego Pana możemy nazwać Boga naszym Ojcem i przyjść do Boga. Dlatego ci, którzy wierzą w misję wody, krwi i Ducha Jezusa, mają dobre sumienie. Przeciwnie, grzeszne sumienie na pewno nie wierzy w sprawiedliwe uczynki Pana, Jego chrzest i ukrzyżowanie.Dziś Wielu Ludzi nie Traktuje Poważnie Słowa Bożego z Powodu Swej Uprzedzonej Wiary

Wielu kłamców, odrzucając Słowo Boże, jakoby ono jest jedynie ozdobą, głoszą tylko to, że powinniśmy robić dobro z naszą wiarą w Boga, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. A co dotyczy zbawienia, to oni tylko wspominają o krwi na Krzyżu i błędnie myślą, że muszą wyleźć na jakąś górę i modlić się czy pościć, aby potem spotkać Boga przez odczucia cielesne. Choć nie ma nic bardziej błędnego, niż ta wiara, oni są całkiem pewni tego. Oni powiadają: “Męczyły mnie moje grzechy, dlatego ja całą noc nie spałem i modliłem się: “Boże, zgrzeszyłem. Ja wierzę w Ciebie, Panie.” Tego dnia cały wieczór jeszcze męczyłem się przez moje grzechy, ale całą noc nie spałem i modliłem się, a kiedy nastąpił poranek, ja nagle odczułem, jakoby na mnie zstąpił ogień, i właśnie wtedy moja świadomość oczyściła się, wszystkie moje grzechy zostały zmyte, a moje serce zostało białe, jak śnieg. Właśnie wtedy narodziłem się ponownie. Alleluja!”

Ale to jedynie ludzkie, nierozsądne i głupie myśli, które czynią Słowo Boże daremnym. Powinniście pamiętać, że Bóg niejednokrotnie będzie karać tych, którzy głoszą ten mistyczny nonsens i w taki sposób oszukują ludzi i prowadzą innych do ognia piekła.

“Tak bolały mnie uszy. Ale uwierzyłem w to, co Pan powiedział, że otrzymamy uzdrowienie, jeśli uwierzymy, dlatego cierpiał ten ból, mówiąc, “Panie, ja wierzę!” Kiedy ja tak uwierzyłem, ból naprawdę zniknął!”

“Miałem owrzodzenie żołądka, dlatego zawsze, kiedy jadłem coś, cierpiałem ostry ból w żołądku. Otóż zanim jeść, modliłem się, “Panie, tak mnie boli, ale Ty powiedziałeś, że wysłuchasz nasze modlitwy, jeśli modlimy się z wiarą. Ja wszakże wierzę w Twoje Słowo.” Naprawdę, wszystkie moje problemy z żołądkiem znikły!”

Co to takie? To są wypadki, kiedy ludzie nie spotkali Pana przez Słowo. Te wypadki demonstrują błędność ich wiary, która nie zna Słowa. To nie są odpowiedzi na ich modlitwy, otrzymane przez Słowo, ale tylko mistyczna wiara. Oni wierzą w Boga nie przez Słowo, ale w ich błędnym zamieszaniu, założonym na ich własnych emocjach i przeżyciu. Bardzo mi szkoda i smutno, że tak wielu takich mistyków jest wśród dzisiejszych chrześcijan.

Podobnie, odrzucać Słowo Boże i ślepo wierzyć w Jezusa na podstawie własnych emocji lub przeżyć oznacza mieć tylko uprzedzoną wiarę. Ludzie, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, nawet jeśli nie wierzą według Słowa, powinni dobrze przypatrzyć się sobie, aby przekonać się, czy w nich czasem nie zamieszkał demon. “Ja spotkałem Jezusa, modląc się. Jezus objawił się mnie we śnie. Ja żarliwie modliłem się i moja choroba zniknęła.” Każdy, kto ma język, może tak twierdzić, ale zrozumiale, że to nie jest prawdziwa wiara, pochodząca od Boga, lecz nieprawdziwe wierzenia, które przychodzą od szatana.

Chrystus objawił się nam przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior. Czy Chrystus objawił się nam w jakiś nowy i całkiem inny sposób w erze dzisiejszej? Czy On naprawdę objawił się nam w iluzjach i snach? Czy On wlecze ogromne łańcuchy na Swoich nogach, przelewa krew, ma koronę cierniową na głowie i powiada: “Zobaczcie, właśnie tak ja bardzo silnie cierpiałem zamiast was. Cóż teraz zrobicie dla Mnie?” Czy tak Chrystus objawia się nam? To wszystko jest głupstwo!

A jednak są ludzie, którzy, jakoby zobaczywszy takie widzenia, przysięgają przed Bogiem: “Panie, zostanę Twoim sługą i będę Ci służyć całym sercem resztę mego życia. Tu ja pobuduję dom modlitwy. Tu pobuduję kościół. Ja będę nieść mój krzyż na moich ramionach resztę mego życia i świadczyć o Tobie po całym państwie i całym świecie.”

My naprawdę często możemy zobaczyć takich religijnych głosicieli na ulicach i w miejscach publicznych. Absolutnie wszyscy oni są mistykami, którzy powiadają, że postanowili żyć tak, zobaczywszy Jezusa w marzeniach lub usłyszawszy głos Pana w czasie modlitwy. Ale Pan objawia się tylko przez Swoje Słowo; On nie przemawia do nas w marzeniach lub w czasie modlitwy, osobliwie w tej erze, kiedy wszystko Jego Słowo już zostało dane ludzkości. Marzenie jest jedynie owocem skomplikowanego świata podświadomości ludzkiej. Ci ludzie widzą takie marzenia, ponieważ mają różne fantazje o Jezusie w swej miłości bez wzajemności, i zbyt wiele myślą.

Jeśli wy głęboko zamyślicie się nad czymś przed snem, to ta rzecz chyba wam się przyśni. Podobnie, marzenie formują się w waszej podświadomości. Oto dlaczego, jeśli my bardzo wiele myślimy, to widzimy różne dziwne marzenia. Wszystkie one nie mają żadnego stosunku do wiary, ale po prostu są odbiciem zmian fizycznych lub podświadomości.

Oto dlaczego, jeśli ludzie często myślą, jak Jezus przelał krew na Krzyżu, to potem widzą Go z koroną cierniową na głowie. Oczywiście, nie ma nic niepoprawnego w tym śnie. Ale to byłaby wielka pomyłka, gdybyśmy zbyt poważnie traktować ten sen. A kiedy Jezus zjawi się przed nimi, przelewając krew, i naprawdę powie: “Co zrobisz dla Mnie? Powinieneś przeżyć resztę swego życia dla Mnie, jako asceta. Dla Mnie nie powinieneś mieć żadnego mienia”? To są głupki, którzy naprawdę oddają wszystko swoje mienie, aby żyć tak. Czy jest wśród was ktoś, kto tak poważnie potraktował swój sen i czyje życie kardynalnie się zmieniło przez to wydarzenie? Naprawdę to jest jedynie mistycyzm.

Bóg przychodzi do nas przez Słowo. My nie możemy Go spotkać we śnie lub w widzeniu w czasie modlitwy. Słowo Boże jest zapisane w Starym i Nowym Testamencie, i tylko kiedy my słyszymy, jak głoszą to Słowo, i przyjmujemy je do serca, nasze dusze mogą Go spotkać przez Słowo. Czyli przez Słowo, tylko przez Słowo wasze dusze mogą zostać sprawiedliwe przed Bogiem.

Właśnie dzięki Słowu poznaliśmy, że Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest; właśnie słuchając to Słowo, my całym sercem uwierzyliśmy. W Słowie także jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Jezus musiał umrzeć na Krzyżu. Jezus wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu, i dlatego On musiał umrzeć na Krzyżu, aby zbawić nas. Właśnie dzięki Słowu my poznajemy Boga, Właśnie przez Słowo wierzymy w Niego. Właśnie dzięki Słowu my poznajemy i wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bogiem.Jak Moglibyśmy Uwierzyć w Boga? Gdyby Nie Zapisane Słowo Boże?

Gdyby nie Słowo Boże, jak potrafilibyśmy spotkać i uwierzyć w Jezusa, który zmył wszystkie nasze grzechy? Gdyby nie Słowo Boże, nasza wiara byłaby daremna. “Oto jest moje zdanie”, – możemy wyrażać własne myśli, ale one nie są prawdziwe, i kiedy nasze serca są pełne nieprawdy, wtedy święta prawda nie może wejść do naszego serca. Poprawnie byłoby powiedzieć nie “Oto jest moje zdanie”, ale “Oto co powiada Biblia.” Kiedy czytamy Biblię, prawda, powiedziana przez Boga, wstępuje do naszego serca i naprawia pomyłki naszych poprzednich myśli.

Z czego składa się wasza wiara w ewangelię wody i Ducha? Czy ona jest wykonana z waszych własnych myśli? Czy narodziliście się ponownie, poznawszy i uwierzywszy w prawdę, ponieważ usłyszeliście Słowo? Właśnie przez Słowo uwierzyliśmy i przyjęliśmy Boga do serca. Oto dlaczego brama dziedzińca Przybytku była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Woda w kadzi oznacza chrzest, przez który Jezus Chrystus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy. “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Przez Słowo Boże poznaliśmy chrzest, którym Jezus wziął na Siebie grzechy świata. Przez Słowo poznaliśmy chrzest Jezusa, który wziął na Siebie wszystkie grzechy, które popełniamy w ciągu całego życia, i dzięki temu Słowu my szczerze wierzymy w chrzest. Właśnie przez Słowo my poznajemy prawdę, która objawia się w kadzi.

Ze Słowa Bożego możemy się dowiedzieć, że kadź była wykonana z brązu. W Biblii brąz oznacza sąd. Dlatego kadź z brązu oznacza, że, patrząc na siebie przed Prawem, które spełnia rolę lustra, odzwierciedlającego nas, my wszyscy nie możemy nie zostać potępieni. Oto dlaczego kadź była wykonana z luster kobiet, które służyły w Przybytku. Pan zbawił nas, przeznaczonych na potępienie za nasze grzechy, przyszedłszy na tę ziemię, przyjąwszy chrzest i umarłszy na Krzyżu. Przez zapisane Słowo Boże poznaliśmy, że Jezus przyjął chrzest, i w taki sposób wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, a potem poszedł na Krzyż i zabrał karę za grzech. Tylko przyjmując do serca i wierząc w tę prawdę, my zbawiamy się. A wy? Czy zbawiliście się?

Jedna mistyczna sekta twierdzi, że jej członkowie powinni znać dokładną datę swego zbawienia, w którym miesiącu i dniu oni zostali zbawieni. Powiadają, że pastor w tej sekcie świadczył przed wieloma wierzącymi, że uwierzył w Jezusa i został zbawiony, kiedy wylazł na jakąś górę, aby modlić się, i uświadomił sobie, że jest nic wart. On bardzo dumnie twierdził, że nigdy nie zapomni dokładnej daty i czasu, kiedy narodził się ponownie. Te słowa, oczywiście, nie mają żadnego stosunku do kręconego bisioru, przecież to – tylko emocje. Wiara tego pastora nie ma żadnego stosunku do błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Zbawienie, o którym naucza ta sekta, nie ma żadnego stosunku do prawdziwego zbawienia przez Słowo Boże, ale jest tylko ludzką wymysłem.

Naprawdę można zahipnotyzować samego siebie. Jeśli ludzie przedłużają twierdzić, że są bezgrzeszni i myślą o tym znowu, to oni zresztą hipnotyzują samych siebie i zostają bezgrzeszni we własnych myślach. Śpiewając sobie to twierdzenie, oni naprawdę mogą uważać się za bezgrzesznych, ale takich uczuć nigdy nie wystarcza. Otóż niebawem oni muszą znowu hipnotyzować swój umysł, śpiewając: “Jestem bezgrzeszny. Jestem bezgrzeszny.” Jak egoistyczna, niewierna, nieuzasadniona i uprzedzona jest ich wiara!

Kręcony bisior oznacza Słowo Boże Starego i Nowego Testamentu. Bramy dziedzińca Przybytku, Miejsca Świętego i Miejsca Najświętszego były wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, a to oznacza, że Jezus został bramą naszego zbawienia i naszym Zbawicielem, jak napisano w Starym i Nowym Testamencie. Dlatego ja naprawdę dziękuję Panu za to bezsprzeczne zbawienie, o którym Bóg powiedział nam!

Oto dlaczego w czasie modlitwy nie próbuję zbudzić swoje emocje czy robić coś na pokaz. Ja po prostu modlę się, polegając na Bogu i ufając Mu. “Ojcze, proszę, dopomóż nam. Pomóż nam głosić ewangelię po całym świecie. Obroń i podtrzymaj wszystkich moich kolegów kapłanów i świętych. Daj nam pracowników, którzy mogą służyć ewangelii, aby ta ewangelia rozpowszechniała się i aby wierzący uświadomili sobie i uwierzyli w Twoje Słowo.” Oto co powiadam, kiedy modlę się; w czasie modlitwy ja nie próbuję zbudzić emocje i płakać; w moich modlitwach nie ma bałwochwalstwa i niezrozumiałych słów.

Niektórzy ludzie, kiedy nie mogą obudzić swoje emocje, choć bardzo silnie się starają, nawet myślą o swoich dawno zmarłych rodzicach, aby wydusić z siebie łzy, i udają, że modlą się, aby inni ich poważali. Takie udane modlitwy są podobna do kupy śmieci, która wywoła w Boga jedynie ohydę. Ludzie także wzbudzają swoje emocje, myśląc o ukrzyżowaniu Jezusa, i ślepo krzyczą: “Ja wierzę w Ciebie, Panie!”

Ale czy to naprawdę oznacza, że taka wymyślona wiara jest silna? Jeśli wy myślicie o swoich grzechach i próbujecie zbudzić emocje, mówiąc: “Panie, zgrzeszyłem. Dopomóż mi żyć sprawiedliwie”, to naprawdę może zbudzić wasze emocje. Takie emocjonalne przeżycie i dobry seans płaczu mogą wyprowadzić człowieka z sytuacji stresowej, dlatego wielu ludzi odczuwa odnowienie i myśli, że właśnie taka wiara jest potrzebna. Choć ich życie jest pełne przykrości, takie emocjonalne przeżycia przynajmniej na jakiś czas pomagają im czuć się lepiej, dlatego oni przedłużają żyć takim religijnym życiem.Powinniście Uwierzyć, że Pan Przyszedł do Nas przez Fioletową, Purpurową i Karmazynową Nici oraz Kręcony Bisior

Chrystus przyszedł do nas przez Słowo. Dlatego nie powinniście zależeć od emocji, ale przysłuchać się temu, co wam powiada Słowo Boże. Ważne jest, czy wy sercem wierzycie w to Słowo Boże. W czasie modlitwy nie próbujcie skoncentrować się na własnych emocjach. Raczej powinniście uśmierzyć je. Dlaczego? Dlatego, że wielu kłamców w tym świecie pragnie obłowić się na tych, którzy łatwo się wzbudzają i zapalają emocjonalnie. Ludzie bardzo często odchodzą od rozumu, idąc za własnymi odczuciami, dlatego kiedy odbywa się spotkanie odnowienia pod hasłem “Wielkie Odnowienie Duchowe”, bardzo często ono ma na celu tylko emocjonalne podniecenie uczestników.

Jednakże teraz, narodziwszy się ponownie, nie potrafiłbym zorganizować takiego spotkania odnowienia, nawet gdyby było trzeba, ponieważ głoszenie Słowa Bożego to nie podniecenie ludzkich emocji, podobnie jak to się staje w czasie wielkich duchowych spotkań odnowienia po całym świecie. Narodziwszy się ponownie przez Słowo prawdy, już dawno pożegnałem się z moimi emocjami, które często wtrącały się do mego życia duchowego.

My, sprawiedliwi, którzy słyszymy Słowu Bożemu, wierzymy swoim umysłem i sercem, nigdy nie pragniemy emocjonalnego podniecenia. My wierzymy w prawdę i szybko uświadamiamy sobie, czy ktoś głosi nam prawdziwe Słowo Boże, czy nie, i rozróżniamy, czy ten człowiek naprawdę przemawia do nas z wiarą w prawdę. My wiemy i wierzymy w prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, mamy Ducha Świętego w naszych sercach, dlatego wszyscy uświadamiamy sobie, że podniecenie emocjonalne jest dalekie od prawdy, a przyjmujemy do serca tylko istną prawdę.

Jezus przyszedł do nas z błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi oraz kręconym bisiorem. Jak zdumiewająca jest ta prawda! Jak przepiękna jest miłość Chrystusa, który zbawił was! Przez cztery misji Jezusa, o których napisano w Słowie Bożym, my wszyscy uwierzyliśmy, że Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, umarł na Krzyżu i w taki sposób zbawił was, spełniwszy wszystką sprawiedliwość.

Czy wy szczerze wierzycie w tę prawdę? Ci, którzy głoszą ewangelię, powinni nauczać o tej prawdziwej ewangelii na podstawie prawdy kręconego bisioru, czyli Słowa Bożego Starego i Nowego Testamentu, a ona powinna mieścić błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici. A ci, którzy słyszą, powinni przyjąć ją do serca i szczerze uwierzyć.Woda Kadzi Na Zawsze Zmyła Nasze Grzechy

W czasie Swego chrztu Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i oczyścił nas. Chrzest Jezusa oznacza wodę kadzi; on oczyścił nas, przeznaczonych na piekło za grzechy, i pozwolił nam stać przed Bogiem. Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, dlatego On potrafił pójść na Krzyż i na zawsze zmyć je, będąc ukrzyżowany. Tak chrzest Jezusa, jak i Jego Krzyż świadczą, że Jezus zabrał karę za wszystkie nasze grzechy. Przez chrzest i Krzyż Jezus całkiem spełnił nasze zbawienie.

Modlitwy wyznania grzechów nigdy nie zmogą oczyścić nas od naszych grzechów. Jezus już zabrał nasze grzechy przez Swój chrzest, dlatego teraz wszystkie nasze grzechy są zmyte na zawsze. Słuchając to Słowo i wierząc w to, co Jezus zrobił dla nas, możemy uwolnić się od kary za wszystkie nasze grzechy. Dzięki Jezusowi, który wycierpiał naszą karę zamiast nas, my już uwolniliśmy się od tej kary przez naszą wiarę w Jego chrzest. Naprawdę zostaliśmy zbawieni poprzez wiarę. Dlatego zbawienie jest bardzo proste. Jeśli wierzymy w dar i miłość zbawienia, to możemy się zbawić, ale jeśli nie wierzymy, to nie możemy się zbawić.Oprócz Zbawienia, Spełnionego Przez Boga, Nic Nie Może Nas Zbawić

Nie potrafilibyśmy sami zdobyć zbawienia, gdyby nie Bóg. Chrystus postanowił zbawić nas jeszcze przed założeniem świata i wykonał nasze zbawienie, dlatego wszystko zależy od decyzji Boga. Bóg Ojciec postanowił zbawić nas przez Swego Syna i Ducha Świętego, i kiedy nadszedł czas, On posłał Syna swego Jednorodzonego Jezusa na tę ziemię. W wieku 30 lat Jezusowi i nadszedł czas dla Niego spełnić tę misję zbawienia, Ojciec pozwolił Chrystusowi przyjąć chrzest i umrzeć na Krzyżu, wzbudził Go z martwych i w taki sposób nas zbawił. My zbawiamy się, studiując i poznając, co Pan zrobił dla nas, z Słowa Starego i Nowego Testamentu i poprzez wiarę naszego serca w tę prawdę. Zbawić się poprzez wiarę w naszych sercach znaczy przyjąć do serca prawdziwą wiarę.

Czy wierzycie, że to Słowo Biblii jest Słowem Bożym? W tej Biblii przemawia właśnie Sam Bóg, który istniał od samego początku, i ona jest Jego Słowem. Przez Słowo Starego i Nowego Testamentu, Słowo Boże, możemy poznać i przyjąć Boga. Właśnie przez Słowo Starego i Nowego Testamentu możemy uświadomić sobie i uwierzyć, że On zbawił nas przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior. Także ci, którzy naprawdę wierzą w tę prawdę, są zbawieni, dlatego oni mogą świadczyć, że w tym Słowie naprawdę jest siła. Nie powinniśmy oceniać i rozpatrywać Słowa Bożego przez pryzmat naszych ograniczonych myśli, natomiast poznać z tego Słowa, w jaki sposób Bóg nas zbawił.

Mam nadzieję i modlę się, abyście ze Starego i Nowego Testamentu poznali i uwierzyli w Słowo błękitnej (Chrzest Jezusa), purpurowej (Jezus – Król królów) i jasnoczerwonej (Krzyż) nici oraz kręconego bisioru (Słowo Boże Starego i Nowego Testamentu). Jeśli resztę swego życia będziecie odrzucać Słowo Boże i patrzeć na Jego Słowo przez pryzmat waszych ograniczonych myśli, to nigdy nie będziecie zbawieni.

Jeśli wy wyznajecie, że dobrze nie znacie Słowa Bożego, to powinniście rzetelnie przysłuchać się temu, co powiadają poprzedniki wiary. To mogą być pastorzy, pracownicy lub zwykli ludzie, i jeśli to, co oni głoszą, naprawdę jest prawdą przed Bogiem, to słuchając Słowo Boże, które oni głoszą, powinniście wyznać, że to prawda, i szczerze uwierzyć w nie.

Ci, którzy szerzą Słowo, nie robią to dlatego, że to dzieło jest bardzo lekkie, ale dlatego, że to, co oni głoszą, jest prawdą przed Bogiem. Oto dlaczego oni głoszą prawdę przed Bogiem, czyli ewangelię wody i Ducha, prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Niezależnie od tego, od kogo usłyszymy te słowa, jeśli one są prawdziwym Słowem Bożym, to powinniśmy tylko przyjąć je, przecież nie ma żadnej joty nieprawdy w Słowie Bożym.

Powinniśmy uwierzyć w Słowo Boże. Co oznacza “wierzyć”? To oznacza przyjąć. To oznacza ufać. Innymi słowy, Chrystus przyjął chrzest dla nas, dlatego powierzyliśmy Mu wszystką naszą niemoc i polegamy na Nim. “Czy Pan naprawdę zbawił mnie przez Swoją misję? Ufam i wierzę w Ciebie.” Taka wiara jest prawdziwa.

Wśród teologów tego świata bardzo ciężko znaleźć kogoś, kto wie i wierzy poprawnie. Jeszcze nawet nie doszedłszy do kadzi, oni zatrzymują się obok bramy dziedzińca Przybytku i nie mogą nawet wejść na dziedziniec. Głosząc o Przybytku, oni świadomie starają się pójść dookoła bramy jego dziedzińca, a wydając książki o Przybytku, oni wstawiają ilustracje, na których nie ma ogromnej bramy, że zajmowała ponad 9 m ogrodzenia dziedzińca.

Czasami spotykamy ludzi, którzy śmiało głoszą o bramie dziedzińca Przybytku, ale oni nie znają fundamentalnej istoty błękitnej nici, dlatego tylko powiadają: “błękitny kolor – to kolor nieba.” Otóż oni twierdzą, że błękitna nić – to kolor nieba, czyli ona oznacza, że Jezus – Sam Bóg, oraz że jasnoczerwona nić oznacza krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, będąc na tej ziemi, i w taki sposób bardzo chytrze idą dookoła prawdy bramy dziedzińca Przybytku. A purpurowa nić? Purpurowa nić oznacza, że Jezus – Król królów i Sam Bóg. Ależ boskość Jezusa już została doskonale pokazana w purpurowej nici, dlatego nie ma potrzeby powtarzać tę prawdę jeszcze inną nicią.

Naprawdę błękitna nić oznacza, że Jezus przyszedł na tę ziemię i wziął na Siebie od razu wszystkie grzechy ludzkości poprzez chrzest od Jana. Ale teologowie tego świata nie wyznają tego chrztu Jezusa, dlatego oni także nie mogą wiedzieć i głosić go, ale tylko powiadają różne głupstwa. Ci, którzy nie narodzili się ponownie, ponieważ nie wierzą w Jezusa, który przyszedł przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior, także nie znają, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy poprzez chrzest i wycierpiał karę za nie. Otóż oni duchowo oślepli i nie mogą zrozumieć Słowa, a w taki sposób zrobili z Słowa Bożego religię, interpretując je według własnego upodobania, na podstawie własnych myśli. Oni nauczają: “Uwierzcie w Jezusa. Wtedy wy będziecie zbawieni. Bądźcie dobrzy i pokorni.” Oni przemienili wiarę w Jezusa Chrystusa w zwykłą religię, która łoży nacisk tylko na dobre uczynki.

Ludzie znają, że nie mogą być sprawiedliwi, nawet jeśli będą z całej siły tego pragnąć, dlatego oni łatwo wierzą takim ludziom, którzy wzywają ludzkość do spełnienia dobrych uczynków. Religie nauczają według tego samego starego schematu: “Jeśli będziecie się starać, to potraficie to zrobić” lub “Z całej siły starajcie się zostać świętymi.” Charakterystyczne dla wszystkich religii jest to, że oni wysoko cenią czyste myśli, wysiłki i wolę ludzkości. Na przykład, buddyzm. Buddyzm łoży nacisk na nieskończone wysiłki i wolę ludzkości, naucza swoich zwolenników próbować samodzielnie zostać świętymi, mówiąc: “nie zabijajcie; szukajcie prawdy i żyjcie sprawiedliwie.” W pewnym stopniu, te doktryny są bardzo podobne do doktryn chrześcijańskich. Chrześcijaństwo i buddyzm mają tak wiele wspólnego, choć naprawdę są całkiem przeciwne, ponieważ to jedynie religie.

Religia i wiara – to całkiem różne rzeczy. Prawdziwa wiara polega na wyznaniu i przyjęciu do serca daru zbawienia Chrystusa wyłącznie przez sprawiedliwość Bożą. Wierzyć oznacza otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę serca w to, że Pan przyszedł na tę ziemię i przyjął chrzest, aby wziąć na Siebie nasze grzechy, oraz że On zabrał wszystką karę za nasze grzechy, będąc ukrzyżowany. Wierzyć oznacza wyznawać, że Pan uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów i kary przez wodę i Ducha. Czy wierzycie? Powinniśmy naprawdę całym sercem uwierzyć.Bóg Już Zbawił Nas od Wszystkich Naszych Grzechów

Dlatego powinniśmy tylko wierzyć i przyjmować do serca tę prawdę. Oto co naprawdę posłuszni dzieci Boga powinny robić przed Nim, a wszystko inne nie jest ważne. Bóg tak pokochał was, że posłał Syna Swego Jednorodzonego na tę ziemię, aby On wziął na Siebie wasze grzechy poprzez chrzest, został ukrzyżowany i potępiony na śmierć, przelał krew, a potem wzbudził Go z martwych i w taki sposób zbawił was od wszystkich waszych grzechów.

Dlatego jeśli wy nie wierzycie w tę prawdę, to co Bóg odczuwa? Już teraz, jeśli wy chcecie zostać Jego posłusznymi synami i córkami, miłymi Jego sercu, to powinniście uwierzyć, że przez Swego Syna Bóg zmył wszystkie wasze grzechy i zbawił was od tych grzechów. Jeśli wy całym sercem i z wdzięcznością wierzycie, to powinniście wyznawać to swoimi ustami. Czy wy także chcecie uwierzyć w Niego, ale wam wydaje się, że to zadanie jest zbyt ciężkie? Wtedy spróbujcie ustami wyznać swoją wiarę. Jeśli wy wyznajecie ustami, że wierzycie, to wiara zasieje się wewnątrz was i będzie po trochu kiełkować. Wiara należy do tych, którzy dzielnie ją biorą.

Przypuśćmy, że mam prawdziwy pierścień z brylantem. Przypuśćmy także, że daję go wam, ale ktoś z was nie chce go wziąć, mówiąc, że nie może uwierzyć, że ten pierścień ma prawdziwy brylant. Choć pierścień naprawdę jest wykonany z brylantu, ten człowiek nie uwierzył, dlatego dla niego to nie jest brylant, i on stracił możliwość dostania prawdziwego pierścienia z brylantem.

Wiara jest podobna do tego. Gdyby autorytatywny geolog dowiódł ludziom wnioskiem na piśmie, że ten pierścień jest wykonany z prawdziwego brylantu, to oni uwierzyliby. Bóg szczegółowo powiedział nam w Swoim zapisanym Słowie o tym Swoim darze zbawienia. I ci, którzy wierzą w Zbawienie, ponieważ o nim świadczy Jego Słowo, są ludźmi wiary. “Ciężko mi uwierzyć, że to w rzeczywistości jest prawda, ale jeśli Ty, Wszechmogący, powiadasz, że to prawda, to ja wierzę.” Kiedy ludzie tak wierzą, oni mogą zostać ludźmi wiary i według obietnicy otrzymać najbardziej kosztowny dar.

Z drugiej strony, jest także inna wiara. Przypuśćmy, że szachraj podrobił pierścień z brylantem, oraz że ktoś kupił go, oszukany jego jaskrawymi kolorami, i uwierzywszy, że to był prawdziwy brylant. Ten człowiek jest całkiem przekonany, że zrobił mądry wybór, ale naprawdę został oszukany. Kiedy ludzie wierzą pseudoświadkom, którzy twierdzą, że pierścień jest wykonany z brylantu, a naprawdę to nie jest tak, wtedy dla takich ludzi ten podrobiony brylant zostaje takim właśnie, jak prawdziwy, przecież oni ślepo wierzą, że pierścień jest wykonany z brylantu. Ale to, co oni mają, jest jedynie podróbka. Także są ludzie, którzy mają nieprawdziwą wiarę. Nawet jeśli oni są przekonani o swej wierze, naprawdę to jest nieuzasadnione i mistyczne kłamstwo, przecież pochodzi nie od Słowa Bożego.

Bóg powiedział: “Nie będziecie czcili innych bogów oprócz Mnie.” Słowo Boże – to Sam Bóg; Słowo powiada nam, że nie narodziwszy się z wody i Ducha, my nie potrafimy zobaczyć Królestwa Bożego (Ewangelia św. Jana 3:5). Bóg powiada nam, że nie przeszedłszy najpierw przez bramę dziedzińca Przybytku, wykonaną z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, my nie potrafimy wejść na dziedziniec Przybytku, oraz że ci, którzy najpierw nie umyją rąk i nóg w kadzi, nie potrafią wejść do Przybytku. Tylko to Słowo jest prawdziwe, dlatego wszystko inne – to podróbka.

Tylko wiara w prawdę rzeczywiście jest prawdziwą wiarą, a wszystko inne – podróbka. Nawet kiedy ludzie żarliwie wierzą, wszystko, co nie należy do Słowa Bożego, jest nieprawda. Jeśli Jezus powiada wam, że już zmył wszystkie wasze grzechy przez Swój chrzest i krew na Krzyżu, to powinniście uwierzyć w to. Nasz Bóg powiada, że zrobił to wszystko, dlatego wiara w Jego Słowo jest prawdziwa. Gdyby Chrystus naprawdę nie zrobił tego, to byłaby Jego pomyłka, a wasza wiara nie byłaby błędna. Ależ Pan dokładnie zrobił to wszystko, dlatego jeśli wy nie wierzycie i nie zostaliście zbawieni, to oczywiście jest wasza własna pomyłka. Oto dlaczego powinniśmy tylko wierzyć. Powinniśmy uwierzyć, że Bóg przemawia do nas przez Swój Kościół. Czy wierzycie?

Jakie jest to Słowo, którym przemawia Kościół? To Słowo Jezusa Chrystusa, który przyszedł do nas z błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi oraz kręconym bisiorem. Kościół szerzy każde Słowo Boże, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu, że Jezus – Sam Bóg, oraz że On zabrał karę za wszystkie nasze grzechy na Krzyżu. Wiara w tę prawdę, że Jezus zbawił nas, jest wiarą prawdziwego brylantu, zaświadczonego przez Boga.

Kiedy najpierw poznajemy wolę Bożą i duchowe znaczenie Przybytku, a potem nauczamy o nie, to jest bardzo proste. Ale, gdybyśmy pragnęli nabyć tylko powierzchniowej wiedzy o cechach zewnętrznych Przybytku, studiować oryginalne żydowskie teksty o nim albo jego przesłanki historyczne, to nie przyniosłoby nam korzyści, a tylko ból głowy.

Uwierzcie w chrzest Jezusa. Jezus przyjął chrzest, który oczyszcza wszystkie ciemne, brudne grzechy w naszych sercach. Chrzest oznacza całkiem zmyć grzechy, złożyć, pochować, przekazać i pokryć. Jezus przyjął chrzest, aby wziąć na Siebie wszystkie wasze grzechy. Ci, którzy nie wierzą w to, będą pozbawieni życia i wrzuceni do piekła. “Uczynisz kadź z brązu, z podstawą również z brązu, do obmyć... Muszą obmyć ręce i nogi, aby nie pomarli. I będzie to prawo zawsze obowiązywać Aarona i jego potomstwo po wszystkie czasy” (II Księga Mojżeszowa 30:18, 21). Nie uwierzyć oznacza być przeklętym. Nie uwierzyć oznacza pójść do piekła. Jeśli wy nie wierzycie, to na was zstąpi potępienie Jehowy i śmierć, a będziecie wrzuceni do ognia wiecznego.

“Muszą obmyć ręce i nogi, aby nie pomarli.” Bóg powiedział to arcykapłanowi, mówiąc, że to jest wieczne prawo, według którego powinien żyć on i jego potomkowie. Każdy, kto chce uwierzyć w Jezusa jako swego Zbawiciela, powinien uwierzyć w Jego chrzest i krew na Krzyżu. Wiara należy do tych, którzy dzielnie ją biorą. Zbawienie zostaje wasze, jeśli wy z wiarą przyjmujecie je do serca. Prawda może przynieść nam korzyść, tylko jeśli wierzymy w nią. Powinniśmy uwierzyć w to, co Bóg powiedział nam. Dla serca nie ma większej przeszkody, niż niewiara.

Chcesz wiedzieć więcej o Przybytku? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Przybytku.

Bóg powiedział, że kiedy kapłani będą przychodzić do Niego, oni powinni najpierw omyć swoje ręce i nogi w kadzi z brązu, lecz wszakże bardzo wielu ludzi nie ma należnej wiary, aby omyć swoje ręce i nogi wodą kadzi. Każdy, kto nie ma tej wiary w kadź, będzie pozbawiony życia przed Bogiem. Uwierzcie w ewangelię wody i Ducha w waszych sercach i całkiem oczyśćcie się, i w taki sposób przyjdźcie do Boga, uniknijcie śmierci i otrzymajcie Jego Królestwo. Niezależnie od tego, ile czasu wy sprzeczacie się i zaprzeczacie Bogu, wy koniecznie będziecie potępieni za to, że nie uwierzyliście, kiedy mieliście możliwość. Mam nadzieję i modlę się, aby nikt z was nie poszedł na śmierć za niewiarę w prawdę.

Jeśli wy nie wierzycie w prawdę zbawienia, które zmyło wasze grzechy poprzez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, to doznacie wielkich strat. Czy wierzycie? Powinniśmy dziękować Bogu za zbawienie od naszych grzechów i kary przez kadź.

Resztę Przybytku przedyskutujemy w następnym tomie tej książki. Mam nadzieję, że wszyscy skorzystacie z możliwości zostania dziećmi Bożymi przez nauki tych książek.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.