" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Fałszywość Teorii
Predestynacji i Boskiego
Przeznaczenia


<List św. Pawła do Rzymian 8:28-30 >

“A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.”


Czy naprawdę Bóg przeznaczył
tylko niektórych z nas?
Nie. On przeznaczył wszystkich nas
w Jezusie Chrystusie.

Teologiczna teoria predestynacji i boskiego przeznaczenia, która jest jedną z podstawowych teorii doktryny chrześcijaństwa, przyprowadziła wielu tych, którzy chcą uwierzyć w Jezusa, do mylnego zrozumienia Bożego słowa. Ta fałszywa teoria jest przyczyną wielkiego zamieszania.

Fałszywa teoria predestynacji i boskiego przeznaczenia mówi, że Bóg przeznaczył tych, kogo On umiłował i potępił tych, kogo nie umiłował. To oznacza, że wybrani mogą narodzić się ponownie z wody i Ducha, a także są przeznaczeni na Niebo, a inni ludzie, którzy nie wybrani, są przeznaczeni na piekło.

Jeśliby Bóg naprawdę przeznaczał tylko niektórych z nas, to teraz męczylibyśmy się nad pytaniem, “Czy ja zostałem wybrany dla zbawienia?” Gdybyśmy nie zostali wybrani, daremnie wierzylibyśmy w Jezusa. Więc przez tę teorię wielu ludzi martwi się raczej o predestynacji, niż o wierze.

Jak wierząc w to możemy uwolnić się od wątpliwości i uwierzyć w Boga? Jak możemy mieć pewność naszego wybrania przez Boga? Wtedy On byłby Bogiem tylko wybranych, chociaż On mówi, “Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan” (List św. Pawła do Rzymian 3:29).

Błędnie rozumiejąc znaczenie predestynacji i boskiego przeznaczenia, wielu ludzi żyje w strachu przed śmiercią pomimo że wierzy w Jezusa.

List św. Pawła do Efezjan 1:3-5 mówi, “Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej.”

Dlatego powinniśmy popatrzeć teologiczną koncepcję predestynacji i boskiego przeznaczenia. Po pierwsze, musimy zrozumieć, co Biblia mówi o predestynacji i boskim przeznaczeniu oraz wzmocnić naszą wiarę w zbawienie przez wodę i Ducha.

O czym mówi List św. Pawła do Rzymian? Niektórzy teologowie rozwinęli bezzasadną teorię “bezwarunkowego przeznaczenia.” Czy teologia jest Bogiem? Nie, teologia nie jest Bogiem.

Jeszcze przed stworzeniem świata Bóg wybrał całą ludzkość w Jezusie Chrystusie i postanowił wybawić wszystkich nas poprzez usprawiedliwienie. Jezus bezwarunkowo miłuje nas wszystkich. Nie róbcie z Niego uprzedzonego Boga. Niewierzący wierzą we własne myśli, а wiara wierzących bazuje na słowie Boga.Boskie Przeznaczenie w Starym Testamencie

Czy teoria bezwarunkowego
przeznaczenia jest prawdziwa?
Nie. Nasz Pan nie jest uprzedzony. Bóg wybrał
wszystkich grzeszników w Jezusie, nie
tylko niektórych z nas.

W Pierwszej Księdze Mojżeszowej 25:21-26 napisano o dwóch synach Izaaka, – Ezawie i Jakubie. Bóg wybrał Jakuba jeszcze kiedy obaj synowie Izaaka w łonie matki.

Ci, którzy mylnie rozumieją słowo Boże, tym fragmentem uzasadniają teorię bezwarunkowego przeznaczenia. Jest to podobne do łączenia boga losu z chrześcijaństwem.

Jeżeli wierzymy w to, że Bóg wybiera nas na podstawie “bezwarunkowego przeznaczenia,” а nie w Jezusie Chrystusie, oddajemy pokłon bogu losu i idolom. Nasz Bóg nie jest “bogiem losu.” Jeślibyśmy wierzyli w boga losu, zaprzeczalibyśmy plan Boga wobec nas i wpadlibyśmy w pułapkę szatana.

Jeśli człowiek nie przestrzega woli Boga, to on upodobnia się do zwierzęcia, które ginie. My, wierzący, nie jesteśmy zwierzętami, dlatego powinniśmy zostać prawdziwymi wierzącymi, którzy czytają i wierzą w prawdę Biblii. Nie rozmyślać o słowie Pisma znaczy oddać się szatanowi.

Aby mieć prawdziwą wiarę, najpierw musimy myśleć o prawdzie, zapisanej w Biblii i naśladować wiarę narodzonych ponownie w Chrystusie.

Kalwinizm trzyma się przeznaczenia ograniczonego. To oznacza, że miłość i zbawienie Boga dotyczą nie wszystkich ludzi. Czy to prawda?

Biblia mówi, “Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni” (Pierwszy List Pawła do Tymoteusza 2:4). Gdyby błogosławieństwo zbawienia dotyczyło tylko niektórych ludzi, wielu wierzących przestałoby wierzyć w Jezusa. Kto chciałby wierzyć w tak uprzedzonego Boga?

Powinniśmy mieć pewność, że nasz Bóg nie jest uprzedzony. On jest Bogiem Prawdy, Miłości i Sprawiedliwości. Musimy uwierzyć w Jezusa i w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha, a więc dostać zbawienie od wszystkich naszych grzechów. Jezus jest Zbawicielem wszystkich, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha.

Kalwinizm mówi, że gdyby na ziemi było tylko dziesięciu ludzi, niektórzy z nich zostaliby uratowani przez Boga, a inni poszliby do piekła. To nie jest prawda.

Dlaczego mówią, że Bóg miłuje jednych i odrzuca drugich. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj Bóg jest tu z nami. Gdyby On wybrał siedzących po prawicy i postanowił rzucić do piekła siedzących po lewicy, czy uważalibyśmy go za Boga?

Czy odrzuceni nie protestowaliby? Wszyscy krzyczeliby, “Jak może Bóg być niesprawiedliwym?” Bezwarunkowego przeznaczenia nie ma, albowiem Bóg wybrał wszystkich ludzi w Jezusie Chrystusie.

Dlatego wszyscy powołani przez Boga w Chrystusie są wybrani. Więc kogo Bóg woła do Siebie? On nie woła sprawiedliwych, ale grzeszników. Bóg nie woła tych, którzy uważają się za sprawiedliwych.

Boże błogosławieństwo zbawienia jest dla grzeszników i zasądzonych na piekło. Przeznaczenie oznacza, że Bóg woła grzeszników, by zrobić ich swoimi sprawiedliwymi dziećmi.Bóg jest Sprawiedliwy

Czy Bóg miłuje tylko
niektórych wybranych?
Nie. Nasz Pan nie jest uprzedzony.
Bóg jest sprawiedliwy.

Bóg jest sprawiedliwy. On nie jest Bogiem, który miłuje tylko wybranych bezwarunkowo. On powołał grzeszników w imię Chrystusa. Jak moglibyśmy poznać miłość Boga bez przebaczenia grzechów i zbawienia Jezusa Chrystusa? Nigdy nie róbcie z Niego niesprawiedliwego Boga.

Czytając List św. Pawła do Efezjan 1:3-5 zobaczcie, czego tu brakuje. “Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej.” Czego brakuje? Brakuje wyrazu “w Jezusie Chrystusie.”

Bezwarunkowe przeznaczenie w kalwinizmie nie odpowiada słowom Biblii. Biblia mówi, “W Nim (w Jezusie) bowiem wybrał nas przed założeniem świata.”

Bóg wybrał wszystkich ludzi w Chrystusie dla ponownych narodzin z wody i Ducha. Ci, którzy rodzą się grzesznikami, mogą się zbawić od grzechu i zostać Jego dziećmi. On wpisał wszystkich ludzi na listę tych, którzy zostaną zbawieni oraz wybrał ich w Jezusie Chrystusie.

Wielu teologów krzewi bezwarunkowe przeznaczenie mówiąc, że tylko niektórzy są wybrani, dlatego wielu ludzi jest w chaosie irracjonalnych doktryn. Ci fałszywi teologowie mówią, że Bóg jednych przeznacza, a drugich odrzuca ze względu na bezwarunkowe przeznaczenie, lecz prawdziwe Jego słowo mówi, że Bóg wybrał wszystkich grzeszników w Jezusie. Wielu ludzi zostaje ofiarami fałszywej doktryny z powodu tego uprzedzonego przekonania.

Rozumiejąc, że Bóg postanowił wybawić całą ludzkość w Jezusie, możemy zrozumieć i to, że zbawienie od grzechu dotyczy każdego, kto wierzy w Jezusa. Jeśli uwierzymy w to, zmożemy otrzymać zbawienie od wszystkich naszych grzechów, zostać sprawiedliwymi dziećmi Boga, otrzymać wieczne życie oraz pewność sprawiedliwości Boga.Boskie Przeznaczenie w Opowiadaniu o Jakubie i Ezawie

Kogo wybrał Bóg?
Tylko niektórych?
Nie. Bóg wybrał całą ludzkość w Chrystusie
Dlatego każdy,. kto wierzy w Chrystusa i został
oczyszczony od grzechu przez chrzest
Jezusa jest wybrany.

W Pierwszej Księdze Mojżeszowej 25:19-28 Ezaw i Jakub bili się w łonie matki Rebeki. W Pierwszej Księdze Mojżeszowej 25:23 Bóg powiedział, “Dwa narody są w łonie twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu.”

Grzesznicy zrobili z tych słów teologiczną teorię predestynacji i boskiego przeznaczenia, doprowadziwszy wierzących w Jezusa do rozpaczy z powodu ich losu! Uważając się za wybranych, oni myślą, że są uratowani i lekceważą ponowne narodziny z wody i Ducha.

Koncepcja bezwarunkowego przeznaczenia pozbawiła zbawienia wielu wierzących w Jezusa i przeznaczyła ich na piekło. Ona także uważa Boga za niesprawiedliwego.

Tak wielu teologów uczy o fałszywej doktrynie, która wypływa z ich własnych pomysłów, dlatego wielu wierzących w Jezusa są niepewni i chcą się dowiedzieć, czy oni zostali wybrani i przeznaczeni na zbawienie przez Boga.

Kogo wybrał Bóg, Jakuba czy Ezawa? On wybrał Jakuba w Jezusie Chrystusie. W Liście św. Pawła do Rzymian 9:10-11 zapisano, że Bóg powołał Jakuba, nie jego brata, jeszcze w łonie matki, chociaż obaj byli synami jednego człowieka i nie zrobili nic dobrego ani złego.

Bóg zechciał wybrać Jakuba nie z powodu jego uczynki, ale przez Swoje przeznaczenie. Biblia także mówi, że Jezus przyszedł, by powołać grzeszników, а nie tych, którzy żyją życiem sprawiedliwych.

Ludzie jako potomkowie Adama rodzą się grzesznikami. Dawid mówił, że był grzesznikiem jeszcze w łonie matki i narodził się w przewinieniu. “Oto urodziłem się w przewinieniu I w grzechu poczęła mnie matka moja” (Księga Psalmów 51:7).

Człowiek rodzi się grzesznikiem z powodu grzechu swoich przodków. Dlatego każdy, kto narodził się na ten świat, mimo woli jest grzesznikiem, żyje grzesznym życiem i przynosi płód grzechu.

Dziecko, które jeszcze nie popełniło żadnego grzechu, jest grzesznikiem, ponieważ urodziło się z nasieniem grzechu. Ma w sercu złe myśli, wszeteczeństwa i morderstwa. Urodziło się z grzechem swoich przodków. Człowiek jest grzesznikiem jeszcze do urodzenia.

Bóg stworzył nas niedoskonałymi dlatego, że człowiek jest Bożym stworzeniem, lecz Pan zaplanował uczynić nas Swoimi dziećmi poprzez zbawienie od grzechu. Dlatego On pozwolił Adamowi zgrzeszyć.

W rezultacie człowiek został grzesznikiem; wtedy Bóg posłał na ziemię Jezusa, pozwoliwszy, by jego jednorodzony Syn wziął na siebie wszystkie grzechy świata przez chrzest.

Bóg chciał wybawić ludzkość poprzez chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu i pozwolić, byśmy zostali Jego dziećmi poprzez wiarę w Jezusa. On pozwolił Adamowi zgrzeszyć, obiecując zmyć wszystkie grzechy w Chrystusie.

Grzesznicy, którzy wierzą w fałszywą doktrynę mówią, “Spójrzcie na Jakuba i Ezawa. On wybrał jednego i odrzucił drugiego bez powodu.” Bóg nie wybrał nas bezwarunkowo, On wybrał nas w Jezusie Chrystusie. Musimy tylko przeczytać w Biblii. List św. Pawła do Rzymian 9:10-12 mówi, “Lecz nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego - aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, Oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje - powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu.”

Bóg wybrał Jakuba w Jezusie. Jakub oznacza nikczemnego grzesznika, pozbawionego własnej sprawiedliwości. W Liście św. Pawła do Efezjan 1:4 zapisano, że Bóg wybrał nas w Jezusie.

Kogo Bóg powołał? On powołał Jakuba, bo on znał, że jest grzesznikiem i niesprawiedliwym przed Bogiem i pokładał nadzieję w Bogu. On powołał Jakuba w imieniu Jezusa, Syna Swego jednorodzonego i wybawił go przez ewangelię wody i krwi, by zrobić go Swoim dzieckiem. Tak Bóg powołał i pobłogosławił Jakuba zbawieniem.

On woła grzeszników, by zrobić ich sprawiedliwymi przez zbawienie Jezusa. Taki jest Boży zamysł.Fałszywa Doktryna Bezwarunkowego Przeznaczenia

Dlaczego Bóg wybrał Jakuba?
Bo Jakub wiedział, że jest
niesprawiedliwy.

Niedawno czytałem księgę o historii bezwarunkowego przeznaczenia. Młody mężczyzna śnił, że przed nim stoi starsza kobieta i rozkazuje mu iść za niej i on poszedł. Wtedy powiedziała mu, że Bóg go wybrał.

On zapytał kobietę, jak Bóg mógł go wybrać, jeśli on nawet nie wierzy w Boga? Ona zaś odpowiedziała mu, że Bóg bezwarunkowo wybrał go mimo że on nie wierzy.

To nie jest prawda. Jak mógłby Bóg bezwarunkowo zasądzić jednych na cierpienia w piekle, a drugich zbawić? Bóg wybrał wszystkich w Jezusie.

Teologiczna teoria przeznaczenia, która wyłącza Jezusa, jest fałszywa. Lecz wielu teologów krzewi, że Bóg wybrał tylko niektórych z nas. To nie jest prawda. Bóg chce wybawić wszystkich w Jezusie. Tylko ci, którzy nie wierzą w zbawienie przez wodę i Ducha, nie zostaną uratowani.

Bóg przeznaczył wszystkich ludzi na zbawienie przez Jego Syna Jezusa i jeszcze do stworzenia świata miał zamiar uczynić nas swoimi dziećmi. On zaplanował wybawić ludzkość od wszystkich grzechów świata przez zbawienie Jezusa. Oto prawda, zapisana w Biblii.

Sprawiedliwi, którzy narodzili się ponownie w Chrystusie, zostali wybrani. Lecz teologowie nalegają, że Bóg wybiera tylko niektórych z nas. Oni mówią, na przykład, że mnisi buddyjscy należą do tych, których Bóg nie wybrał. Lecz Bóg wybrał ich również w Jezusie.

Gdyby Bóg bezwarunkowo wybierał tylko niektórych bez Jezusa, nie musielibyśmy krzewić ewangelię. Gdyby Bóg zaplanował wybrać kogoś bez Jezusa, grzesznicy nie potrzebowaliby wierzyć w Jezusa. Jakże Jego słowa Miłości, Prawdy i Zbawienia zostały spełnione?

Czy trzeba byłoby sługom Boga krzewić ewangelię na ziemi? Czy to prawda, że Bóg bezwarunkowo przeznaczył ludzi na zbawienie i potępienie bez Jezusa?

Bóg wybrał Jakuba w Jezusie, On umiłował Jakuba i znienawidził Ezawa, ponieważ jeszcze do ich urodzenia wiedział, że Jakub uwierzy w Jezusa, а Ezaw nie.

Na tym świecie jest wielu grzeszników, którzy wierzą w Jezusa. Niektórzy z nich mają taką wiarę, jak Ezaw, а niektórzy taką jak Jakub.

Dlaczego Bóg umiłował Jakuba? Jakub był niesprawiedliwy i wiedział o swojej nikczemności. Dlatego on wyznał przed Bogiem, że jest grzesznikiem i prosił o litość. Oto dlaczego Bóg zbawił Jakuba.

Lecz Ezaw pokładał ufność w sobie, a nie w Panie i nie pragnął Bożej miłości. Dlatego Bóg powiedział, że On umiłował Jakuba i znienawidził Ezawa. Oto słowo prawdy.

Bóg przeznaczył nas wszystkich na zbawienie w Jezusie. Grzesznicy powinni tylko wierzyć w Jezusa. Wtedy Boża prawda i sprawiedliwość będą w ich sercach. Jesteśmy grzesznikami i możemy tylko całym sercem wierzyć w zbawienie Jezusa. Mamy tylko wierzyć w zbawienie przez Jezusa.Fałszywa Teoria Stopniowego Uświęcenia

Czy to prawda,
że grzesznik może po trochu
zostać sprawiedliwym?
Nie. Bóg raz na zawsze uczynił grzeszników
sprawiedliwymi i doskonałymi poprzez
zbawienie Jego chrztu i
śmierci na krzyżu.

Szatan oszukuje grzeszników poprzez teorię stopniowego uświęcenia, by oni nie mogli zbawić się od grzechu. Stopniowe uświęcenie oznacza, że grzesznicy z czasem uświęcają się, wierząc w Jezusa.

Ta teoria mówi: Grzesznicy nie mogą od razu, raz na zawsze zostać sprawiedliwymi, lecz są zbawieni jedynie od grzechu pierworodnego, kiedy wierzą w Jezusa. Codzienne grzechy zmywają się co dzień przez modlitwy pełne skruchy, więc ludzie uświęcają się stopniowo.”

Ta teoria uczy stopniowego uświęcenia. Uczy, że możemy uwierzyć w Jezusa i stopniowo się uświęcić. Od lat ta teoria oszukuje mnóstwo chrześcijan poprzez poczucie bezpieczeństwa. Dlatego w dzisiejszym chrześcijaństwie wielu chrześcijan uważa jednych ludzi sprawiedliwszymi za innych.

Myślą, że kiedyś oni po prostu zmienią się i już nie będą grzeszyć. Ale oni żyją grzesznym życiem i po śmierci pójdą na sąd Boży jako grzesznicy.

Czytajcie słowa prawdy Biblii. W Liście św. Pawła do Rzymian 8:30 zapisano, “A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.”

А w Liście św. Pawła do Rzymian 8:29 czytamy, “Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci.” Wpierw zdaje się, że istnieją stopnie uświęcenia. Lecz Słowo mówi, że sprawiedliwość została darowana raz na zawsze.

“Których powołał, tych i usprawiedliwił.” Jezus powołał grzeszników i uczynił ich sprawiedliwymi przez swój chrzest w rzece Jordan i śmierć na krzyżu.

Dlatego wierzący w zbawienie przez Jezusa zostaną gloryfikowanymi dziećmi Boga. Zbawienie i gloryfikowanie grzeszników w imię Jezusa jest łaską Boga.

Tak mówi Bóg. Lecz niektórzy chrześcijanie cytują List św. Pawła do Rzymian 8:30. “Istnieją stopnie uświęcenia. Czy to nie oznacza, że my się zmieniamy etapami?.” Tak oni okłamują. Oni mówią w przyszłym czasie, że grzesznik stopniowo zostanie sprawiedliwym.

Ale Biblia mówi nie w przyszłym czasie, lecz w perfektum o tym, że zostaliśmy sprawiedliwymi raz na zawsze.

Powinniśmy całkowicie wierzyć w Biblię. Tam zapisano, że możemy raz na zawsze zostać dziećmi Boga. To kardynalnie odróżnia się od teorii stopniowego uświęcenia.

Teoria stopniowego uświęcenia mówi, że poprzez wiarę w Jezusa zbawiamy się jedynie od grzechu pierworodnego. Więc powinniśmy prowadzić religijne życie i codziennie żałować za grzechy, by być sprawiedliwymi, kiedy staniemy przed Bogiem.

Wielu ludzi wierzy w tę teorię, dlatego oni pozostają grzesznikami pomimo że wierzą w Jezusa. Oto dlaczego teoria stopniowego uświęcenia jest fałszywa.

Biblia zrozumiale mówi, że stajemy się sprawiedliwymi i dziećmi Bożymi poprzez wiarę. Podobnie jak dziecko przychodzi na ten świat, tak dzieci Boga zostają sprawiedliwymi, kiedy rozumieją i wierzą w zbawienie przez Jezusa. Zaś fałszywa teoria stopniowego uświęcenia pochodzi z nieprawdy.Pełne Zbawienie od Wszystkich Grzechów

Co powinniśmy robić, by
całkowicie się uświęcić?
Powinniśmy wierzyć w zbawienie
przez wodę i Ducha.

W Liście św. Pawła do Rzymian 8:1-2 zapisano, “Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.” Dlatego Bóg uczynił wszystkich grzeszników sprawiedliwymi i zbawił wszystkich, którzy przyszli do Jezusa od prawa grzechu i śmierci.

Biblia mówi o pełnym zbawieniu w Liście św. Pawła do Hebrajczyków 9:12, “Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia.” To oznacza, że wierząc w Jezusa jesteśmy uratowani i przeznaczeni dla nieba.

Usłyszeliśmy i uwierzyliśmy w ewangelię zbawienia przez wodę i Ducha w Jezusie Chrystusie, więc otrzymaliśmy przebaczenie wszystkich naszych grzechów. Lecz grzesznicy, którzy uważają, że otrzymali przebaczenie tylko grzechu pierworodnego, nie mogą otrzymać zbawienie. Oni myślą, że trzeba codziennie żałować, by oczyścić się od grzechów, które popełniają, wierząc w Jezusa.

Ich fałszywa wiara prowadzi do piekła. Ich mylne przekonania przymuszają ich codziennie żałować, by uwolnić się od wszystkich przewinień. To nie jest prawdziwa wiara, która zbawia nas od piekła.

Gdyby oni uwierzyli w Jezusa i raz na zawsze się zbawili, zostaliby sprawiedliwymi i dziećmi Bożymi. Prawdziwe zbawienie raz na zawsze czyni wierzących sprawiedliwymi oraz dziećmi Boga.

Chociaż wierzący są wolni od wszystkich grzechów świata, ich ciała nie zmieniają się aż do śmierci. Lecz ich serca są pełne sprawiedliwości Boga. My nigdy nie powinniśmy fałszywie to rozumieć.

Biblia mówi, że możemy się uświęcić i zostać sprawiedliwymi poprzez wiarę w ewangelię.

Przeczytajmy List do Hebrajczyków 10:9-14, by poznać prawdziwą ewangelię. “Potem powiada: Oto przychodzę, aby spełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie; Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan Sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.”

“Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.” Zauważcie, że to zostało zapisane w perfektum, а nie w przyszłym czasie.

Aby zostać całkowicie uświęceni, wszyscy musimy uwierzyć w zbawienie przez wodę i Ducha, które Jezus darował nam.Jezus Raz Na Zawsze Darował Nam Wieczne Zbawienie

Dlaczego musimy “zawsze się radować”?
(Pierwszy List do Tesaloniczan 5:16)
Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, dlatego nie
możemy nie upokorzyć się przed Nim i nie
dziękować za Jego łaskę.

Jeśli wierzymy w wieczne zbawienie Jezusa, to raz na zawsze stajemy się sprawiedliwymi. W Biblii zapisano, “Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was” (Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan 5:16-18).

Zawsze się radujcie! Jak może człowiek zawsze się radować? Ten, który raz na zawsze otrzymuje wieczne zbawienie, może nieustannie się radować, bo jest wolny od grzechu, wolny od niebezpieczeństwa wiedząc, że Jezus zabrał wszystkie grzechy w rzece Jordan. On jest pokorny przed Bogiem i wdzięczny za Jego miłosierdzie, i dlatego może nieustannie się radować.

“Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości I których grzechy są zakryte” (List św. Pawła do Rzymian 4:7). To nie oznacza, że grzechy człowieka są “zakryte“, chociaż są w jego sercu. Jego serce zostało oczyszczone. Jezus całkowicie wymazał wszystkie grzechy, zbawił go raz na zawsze.

O tym wiecznym odkupieniu mówi Nowy Testament. W czasie chrztu Jezus powiedział, “Ustąp teraz, albowiem godzi się nam spełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia św. Mateusza 3:15).

Podobnie jak capy i owcy zabierały grzechy człowieka przez położenie rąk w czasach Starego Testamentu, tak Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata i całkowicie oczyścił wszystkich ludzi od grzechu.

“Tak godzi się nam spełnić wszystko, co sprawiedliwe,” – powiedział Jezus. Jezus został należnie ochrzczony, wziął na siebie wszystkie grzechy ludzkości i zbawił nas.

W Ewangelii św. Mateusza 3:15 zapisano, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata. Sprawiedliwość Boga została całkowicie spełniona. Nie powinniśmy chcieć zrozumieć to wieczne zbawienie. Powinniśmy go przyjąć jako słowo zbawienia. “Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, Którego grzech został zakryty!” (Księga Psalmów 32:1).

Jezus wymazał wszystkie grzechy serca i ciała, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan. On został osądzony za grzechy, popełnione nami w tym zepsutym i demoralizowanym świecie, kiedy wziął wszystkie nasze grzechy i umarł na krzyżu.

Każdy, kto wierzy w zbawienie od grzechu, może raz na zawsze zostać sprawiedliwym i doskonałym. Jezus jest wieczny, dlatego każdy, kto wierzy w zbawienie w Chrystusie, na wieki zostaje sprawiedliwym.

Teraz możemy z całym zaufaniem stać przed Bogiem i mówić “Witaj, Panie! Wierzę w Twego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, również jestem Twoim synem. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci za to, co uczyniłeś mnie Swoim dzieckiem. I nie przez moje starania, a tylko poprzez wiarę w ponowne narodziny z wody i Ducha. Zbawiłeś mnie od wszystkich grzechów świata. Wierzę, że powiedziałeś, “Bo tak godzi się nam spełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Poprzez chrzest i krzyż Jezusa zostałem Twoim dzieckiem. Dziękuję Ci.”

Czy złożyliście wszystkie swoje grzechy na Jezusa? Czy On zabrał wszystkie wasze grzechy? Biblia mówi, że dzięki Jezusowi i Jego śmierci na krzyżu grzesznicy teraz mogą zostać świętymi po prostu wierząc w Niego.Związek Między Chrztem Jezusa a Zbawieniem

Jaki jest związek chrztu Jezusa
z naszym zbawieniem?
Chrzest Jezusa jest obrazem zbawienia
przez położenie rąk Starego
Testamentu.

Wyobraźcie sobie ludzi, którzy żyją jak grzesznicy, choć wierzą w Jezusa i modlą się w kościele, “Panie, proszę, przebacz moje grzechy, które popełniłem w ubiegłym tygodniu. Przebacz moje trzydniowe grzechy. О, Panie, przebacz moje dzisiejsze grzechy. Wierzę w Jezusa.”

Przypuśćmy, że ten człowiek zostaje zbawiony od codziennych grzechów przez tę modlitwę. Lecz potem on wraca do codziennego życia i znowuż grzeszy. Wtedy znowuż zostaje grzesznikiem.

Jezus stał się Barankiem Bożym, zabrał grzechy wszystkich grzeszników przez swój chrzest i odpokutował za nie na krzyżu. Dlatego, aby otrzymać zbawienie, grzesznik musi wierzyć w następujący sposób.

Jezus zabrał wszystkie grzechy, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, tak spełniwszy sprawiedliwość Boga. Wszystkie grzechy świata się zmyły. Każdy, kto wierzy w tę prawdę, otrzyma zbawienie. W Ewangelii św. Mateusza 3:13-17 zapisano, “bo tak” Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i stał się Zbawicielem wszystkich wierzących.

Ewangelia prawdy mówi, że Jezus raz na zawsze zabrał grzechy świata. Lecz fałszywa teologia przekonuje, że my codziennie otrzymujemy zbawienia. Komu zaś wierzyć? Czy zostaliśmy uratowani raz na zawsze; czy musimy codziennie otrzymywać zbawienie?

Oczywiście, że Jezus raz na zawsze zbawił nas. Prawdziwą wiarą jest wiara w zbawienie przez wodę i Ducha raz na zawsze. Ci, którzy wierzą, że trzeba codziennie otrzymywać zbawienie, nigdy nie zostaną zbawieni.

Muszą zrozumieć, że prawdziwe zbawienie przychodzi poprzez wiarę w to, że Jezus raz na zawsze odpokutował za nasze grzechy przez swój chrzest i śmierć na krzyżu. Powinniśmy tylko dziękować Bogu i wierzyć w tę prawdziwą ewangelię.

Lecz ci, którzy mylą się w wierze, mówią, że oni zostali uratowani tylko od grzechu pierworodnego, że trzeba codziennie zmywać popełnione grzechy oraz że można “stopniowo” zostać sprawiedliwym. To nieprawda.

Chrzest Jezusa i Jego śmierć na krzyżu raz na zawsze odkupiły ludzkość od grzechu. To prawda. Nasze grzechy przeszły na Jezusa przez Jana Chrzciciela i Jezus umarł na krzyżu, byśmy zostali uratowani.

Prosząc “przebacz,” skoro tylko grzeszymy, nie pełnimy Bożej sprawiedliwości. Prawo Boże mówi, że potępieniem za grzech jest śmierć. Powinniśmy znać, że Bóg jest Sprawiedliwy i Święty.

Ci, którzy modlą się do Boga, “Bardzo żałuję! Proszę, przebacz mi,” kiedy grzeszą, nie znają Sprawiedliwości Boga. Oni modlą się o przebaczenie tylko dlatego, aby uspokoić swoje sumienie. Czy musi człowiek codziennie grzeszyć i uspokajać swoje sumienie poprzez spowiedź? Jedyny sposób zbawienia to wiara w chrzest Jezusa i Jego krew na krzyżu. Musimy całym sercem uwierzyć, bo to jedyny sposób uniknąć Bożego sądu.

Zamyślmy się nad problemem zbawienia od grzechu. W Liście św. Pawła do Hebrajczyków 9:22 zapisano, “A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.”

Zgodnie z sprawiedliwym Prawem Boga grzechy zostają oczyszczone przez krew, а bez rozlania krwi nie ma przebaczenia. Oto sprawiedliwe Prawo Boże. Bez zapłaty za grzech nigdy nie ma przebaczenia.

Prawo Boże jest sprawiedliwe. Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i przelał krew na krzyżu, by wybawić nas grzesznych. On zabrał wszystkie nasze nieprawości i umarł na krzyżu, by zapłacić za wszystkie nasze grzechy. On zapłacił za grzechy zamiast nas.


Czy otrzymujemy zbawienie raz
na zawsze, czy codziennie?
Raz na zawsze. Jezus zabrał grzechy
wszystkich grzeszników przez
swój chrzest.

W Ewangelii św. Mateusza 3:15, zostawszy należnie ochrzczony, Jezus wymazał wszystkie grzechy przez swój chrzest i umarł na krzyżu, by wybawić nas od wszystkich grzechów świata.

Codziennie prosić o przebaczenie oznaczałoby prosić Jezusa powtórnie wziąć nasze grzechy i umrzeć za nas. Powinniśmy rozumieć sprawiedliwe Prawo Boże. Jezus nie musi powtórnie umierać, by wybawić nas od naszych grzechów.

Bóg uważa za nachalność wierzyć w Jezusa i prosić o przebaczenie codziennych grzechów. “Nachalni głupcy! Oni proszą mojego Syna Jezusa powtórnie przyjąć chrzest i umrzeć na krzyżu! Oni nazywają siebie grzesznikami mimo że wierzą w zbawienie Jezusa! Ich dotknie Mój sprawiedliwy sąd; wrzucę ich do piekła. Czy chcielibyście dwa razy zabić swego syna? A prosicie Mnie powtórnie zabić mojego Syna z powodu waszych codziennych grzechów. Wydałem na śmierć swego Syna, by raz na zawsze wybawić was od wszystkich grzechów świata, dlatego nie gniewajcie Mnie, prosząc o przebaczenie codziennych grzechów; po prostu wierzcie w ewangelię zbawienia przez wodę i Ducha.”

Jezus rozkazał tym, którzy jeszcze pozostają grzesznikami, by szli do kościoła, który krzewi prawdziwą ewangelię, pozostawili fałszywą wiarę i przyjęli zbawienie, zwyciężywszy kłamstwo przez wiarę.

Przyszedł czas zbawić się, całym sercem wierząc. Czy wierzycie?Rezultat Wiary w Uczynki, a nie w Prawdę

Dlaczego większości
chrześcijan nie żyje życiem
sprawiedliwym?
Bo oni liczą jedynie na
własne uczynki.

Nawet grzesznicy, którzy wierzą w Jezusa, ale jeszcze nie są uratowani, mogą żyć dobrze w przeciągu 3-5 lat. Z początku oni są entuzjastyczni, ale po trochu ich wiara podupada. Jeśli wierzycie w Jezusa, licząc na własne uczynki, wasz entuzjazm wkrótce zniknie.

Ślepcy nie mogą zobaczyć. Oni liczą na inne odczucia i tak akumulują wiedzę. Oni uważają łzy za znak przebaczenia grzechów. Prawdziwe przebaczenie to nie poczucie.

Duchowi ślepcy chcą odzyskać pierwszą miłość, daremnie chodzą na spotkania odrodzenia, ale nie mogą zyskać tego poczucia. Również nie mogą dostąpić przebaczenia grzechów. Gdyby oni od początku mieli prawdziwą wiarę, przebaczenie i miłosierdzie Boga świeciłyby coraz jaśniej.

Lecz fałszywe przebaczenie święci tylko na początku, a później traci swój błysk. Płomień entuzjazmu wkrótce znika, bo duchowi ślepcy na początku nie usłyszeli prawdziwej ewangelii.

Obłudni uczeni w Piśmie i faryzeusze zawsze noszą przy sobie Biblię, pamiętają Pańską Modlitwę i Wyznanie Wiary Apostołów oraz zawsze modlą się. Pomimo ich awansowania w kościele i emocjonalnego odnowienia się ich grzechy wciąż się akumulują i wreszcie oni oddalają się od Boga. Z zewnątrz oni bieleją religijnym entuzjazmem, lecz wewnętrznie, ich umysł jest pełny grzechu. Oto rezultat wiary nie w prawdę, lecz we własne uczynki.Zostajemy Sprawiedliwi poprzez Wiarę

Czy dzieło wymazania
wszystkich grzechów świata już
zostało zrealizowane?
Tak. Zostało zrealizowane przez chrzest
Jezusa i Jego śmierć
na krzyżu.

Przeczytajmy List do Hebrajczyków 10:16-18. “Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.”

Teraz jesteśmy uratowani przez wodę chrztu Jezusa i krew na krzyżu i dlatego nie potrzebujemy pokutować za grzechy. Słysząc to po raz pierwszy, możecie temu się dziwić, lecz ta prawda odpowiada Biblii. Czy to są słowa człowieka? Biblia jest podstawą i pionem dla mierzenia wszystkiego.

“Po upływie owych dni, Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je.” Jak wyście się czuli, kiedyście otrzymali zbawienie? Teraz wasze serca są wolne od grzechu i czujecie się odnowieni. Zostaliście sprawiedliwi i możecie żyć w świetle.

Pan powiada w Liście św. Pawła do Hebrajczyków 10:17, “A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej!” On mówi, że nie pamięta grzechów i nieprawości zbawionych. Dlaczego? Bo Jezus został należnie ochrzczony, “bo tak.” Zabrawszy wszystkie grzechy, Jezus został osądzony zamiast wierzących w Niego.

On zapłacił za wszystkie nasze grzechy, dlatego teraz, chociaż możemy je pamiętać, nie powinniśmy się poczuwać do winy. Już nie musimy umierać za nasze grzechy, albowiem Jezus wymazał wszystkie grzechy i umarł na krzyżu za nas.

W Liście św. Pawła do Hebrajczyków 10:18 zapisano, “Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.” To oznacza, że On wymazał wszystkie grzechy świata. To także oznacza, że narodzeni ponownie w Jezusie już nie potrzebują składać ofiary za grzech.

“О Boże, proszę, przebacz mi. Ja wierzę w Jezusa, lecz nadal się męczę, bo jeszcze nie jestem zbawiony. Jestem chrześcijaninem, ale mój umysł jest całkiem z powodu grzechu.” Nie powinniśmy tak się modlić.

Grzesznicy popełniają grzech, nie uświadamiając, co robią. Oni nie wiedzą, czym jest grzech, bo nie znają Bożego Prawa Prawdy. Ich sumienie mówi, że nie wolno grzeszyć, ale oni nie wiedzą, co jest grzechem przed Bogiem. Bóg pokazał nam, że grzechem jest niewiara w Jezusa.

W Ewangelii św. Jana 16:9 On mówi, co jest grzechem przed Bogiem. “O grzechu, gdyż nie wierzyli we mnie.” Nie wierzyć w Niego oznacza grzeszyć przed Bogiem. W Ewangelii św. Jana 16:10 jest definicja sprawiedliwości. “O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie.” Inaczej mówiąc, Jezus zbawił świat od wszystkich grzechów, dlatego nie musi powtórnie ratować nas poprzez chrzest i śmierć na krzyżu.

On powołał wierzących w zbawienie, by ich uświęcić i zrobić sprawiedliwymi. Zbawienie na tym świecie zostało zrealizowane przez Jego chrzest i śmierć na krzyżu. Dlatego dla przebaczenia grzeszników nie trzeba już innego zbawienia.

“I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12). Jezus zstąpił na ziemię, został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i przelał krew na krzyżu, by wybawić wszystkich grzeszników. Całym sercem wierzcie w to i zostańcie zbawieni. Jezus uświęcił was przez wodę i Ducha.

Jezus zmył wszystkie grzechy naszego ciała wodą i Duchem. Jesteśmy uratowani poprzez wiarę. Wierząc w prawdę, wierząc w ewangelię Jezusa Chrystusa, raz na zawsze stajemy się sprawiedliwymi. Chrzest Jezusa i Jego śmierć na krzyżu jest podstawą prawą.Wiersze, za Którymi Grzesznicy się Chowają

Czy naprawdę możemy zostać
uratowani przez wyznanie grzechów,
czy już jesteśmy uratowani?
Bóg raz na zawsze zbawił
nas od grzechu.

W Pierwszym Liście św. Jana 1:9 zapisano, “Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.”

Byłoby dobrze, gdybyśmy potrzebowali jedynie wyznawać grzechy dla przebaczenia. Tak rozmyślając, niektórzy teologowie wymyślają nowe doktryny. Oni krzewią, że wyznając nasze grzechy możemy dostąpić przebaczenia. Czyż nie wygodnie? Lecz Jezus nigdy nie mówił, że możemy powtórnie otrzymać przebaczenie, spowiadając się przed Bogiem.

Czy naprawdę możemy dostąpić przebaczenia przez wyznanie grzechów, czy już zostaliśmy uratowani? W co wierzycie? Ci, którzy bronią tej fałszywej doktryny, wierzą, że otrzymują przebaczenie, ilekroć wyznają swoje grzechy, ale naprawdę grzech pozostaje w ich sercach. Oni nie znają prawdziwych słów zbawienia. To nie jest prawda, że grzesznicy, którzy wierzą w Jezusa, otrzymują przebaczenie grzechów za każdym razem, gdy się modlą o przebaczenie.

Dlatego musimy się przysłuchać Jego Słowu zbawienia i odróżnić prawdę od nieprawdy.

Grzesznicy błędnie rozumieją Pierwsze List św. Jana 1:9. Oni fałszywie uważają, że chodzi o przebaczenie codziennych grzechów. Uważnie przeczytajmy. “Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” Czy myślicie, że jesteśmy uratowani tylko od grzechu pierworodnego i powinniśmy się spowiadać z naszych codziennych grzechów, by On, Wierny i Sprawiedliwy, przebaczył nam? To są fałszywe myśli, które pochodzą od słabości naszego ciała.

Rozumiemy, że to nie jest prawda, jeśli wierzymy w chrzest i krew Jezusa. Wszystkie grzechy zostały zmyte w czasie Jego chrztu i krwi na krzyżu.

Wierzyć według Ducha a wierzyć według fałszywych pomysłów nie jest to samo. Ci, którzy wierzą według własnych pomysłów odczuwają potrzebę codziennego oczyszczenia z grzechów, lecz ci, którzy wierzą w zbawienie wody i Ducha, wiedzą, że oni raz na zawsze zostali uratowani poprzez chrzest i krew Jezusa Chrystusa.

Ci, którzy myślą, że trzeba codziennie się spowiadać, by ponownie otrzymać przebaczenie, naprawdę popełniają grzech niewiary w zbawienie przez wodę i krew Jezusa.

Czy zostaliście uratowani raz na zawsze poprzez chrzest i krew Jezusa? Ci, którzy nie zostali uratowani, usiłują dostąpić zbawienia poprzez codzienne kajanie się za grzechy. Nadal nie mogą rozwiązać problemu codziennych grzechów.

Mogą naprzód żałować za swoje przyszłe grzechy. Lecz tak oni objawiają brak wiary w Jezusa. Tacy ludzie są ślepi na ewangelię zbawienia. Jezus raz na zawsze zbawił nas od grzechu przez swój chrzest i krew, kiedy wziął na siebie potępienie. My zaś zbawiamy się po prostu wierząc w Niego.

Jeśli myślicie, że dla zbawienia koniecznie trzeba się spowiadać nawet z przyszłych grzechów, nie odróżniacie się od niewierzących, którzy nic nie wiedzą o ponownych narodzinach z wody i Ducha. Grzesznicy nie zbawiają się poprzez spowiedź.

Dlatego jeśli serdecznie się żałujecie, “Ja jestem grzesznikiem, jeszcze nie zostałem zbawiony,” а wtedy posłyszycie i uwierzycie w ewangelię Jego chrztu i śmierci na krzyżu, Bóg uwolni was od wszystkich waszych grzechów.

Ale jeśli nie wierzycie w ewangelię zbawienia i tylko ukrywacie się pod modlitwami wyrażającymi żal za grzechy, zostaniecie ciężko pokarani, kiedy Jezus znowu przyjdzie na ten świat jako Sędzia Sprawiedliwy.

Ci, którzy nie wierzą w ewangelię zbawienia przez wodę i Ducha będą potępieni. Jeśli będą się chować za pokajaniem się, pójdą na sąd Boży. Dlatego nie czekajcie dnia sądu. Uwierzcie teraz w błogosławioną ewangelię wody i Ducha.Należna Spowiedź i Prawdziwa Wiara

Jak grzesznik powinien
się spowiadać?
Musi wyznać, że jest grzesznikiem i pójdzie
do piekła, jeśli nie uwierzy w
prawdziwą ewangelię.

Bóg raz na zawsze wybawił nas. Oto życiowy przykład, ilustrujący to, co chcę powiedzieć. Przypuśćmy, że szpieg Korei Północnej jedzie na Południe. On widzi, jak my prosperujemy, rozumie, że jego oszukiwali i postanawia się poddać.

W najbliższym posterunku policji on mógłby się przyznać mówiąc, “Ja jestem szpieg z Północy” lub “Przyszedłem na Południe, by kogoś zamordować, i wysadzić coś w powietrze, a coś już wysadziłem, ale teraz się poddaję. Dlatego już nie jestem szpiegiem.”

Czy to jest prawdziwe wyznanie? Gdyby on naprawdę chciał przyznać się, potrzebowałby tylko mówić, “Jestem szpiegiem.” Ten prosty wyraz oznacza wszystko: że on jest zły człowiek i musi zostać potępiony. Z powodu tego wyrazu zostałby przebaczony niezależnie od jego misji.

Podobnie jeśli grzesznik się spowiada przed Bogiem, “Jestem grzesznikiem i jeszcze nie zostałem zbawiony. Jestem przeznaczony na piekło i karę. Proszę, zbaw mnie,” oraz wierzy w Jezusa, on zostanie zbawiony. Jezus został ochrzczony i przelał krew za nas, dlatego by zbawić się powinniśmy tylko wierzyć w zbawienie przez Niego.

Objawienie św. Jana 2:17 mówi, “Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, kiedy ten, który je otrzymuje.” Biblia mówi, że tylko ten, który przyjmuje prawdziwą ewangelię, będzie znać imię Jezusa. Tylko zbawiony raz na zawsze zna tajemnicę usprawiedliwienia.

Nie wiedzący o tym pozostaje grzesznikiem, chociaż codziennie się modli i żałuje. Żałować nie oznacza codziennie się modlić o przebaczenie. Nawet jeśli ktoś jest chrześcijaninem już od 10 lat, on pozostaje grzesznikiem, jeśli codziennie błaga Boga o przebaczenie. On nie jest dzieckiem Boga.

Aby się zbawić, musi przyznać, że jest grzesznikiem i uwierzyć w zbawienie Jezusa. Oto prawdziwa wiara.Przeliczenie Grzechów nie jest Spowiedzią, o Której Mówi Pierwszy List św. Jana 1:9

Czy mamy codziennie
wyznawać nasze grzechy, czy tylko raz,
by się wybawić?
Tylko raz.

Czy może złodziej lub morderca pokajać się i dostąpić zbawienia? Grzesznicy zostaną uratowani nie jedynie przez wyznanie grzechów. Oni mogą zostać zbawieni tylko przez błogosławieństwo ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha w Jezusie. Niektórzy nierozważni chrześcijanie tak się spowiadają.

“Drogi Panie, dzisiaj ponownie się z kimś sprzeczałem. Zgrzeszyłem. Oszukałem kogoś. Ukradłem coś.”

Jeśli oni nadal tak się spowiadają, Bóg odpowiada, “Spokojnie, grzeszniku! Czego chcesz?”

“Proszę, wysłuchaj mnie. Rozkazałeś nam wyznawać nasze grzechy. Proszę Ciebie o litość.”

Taka modlitwa nie jest tym, czego Bóg chce od nas. On chce słyszeć modlitwy wierzących w zbawienie przez wodę i Ducha: tych, którzy wyznają swoje grzechy i wierzą w ewangelię prawdziwych ponownych narodzin.

Augustyn powiedział, że on nawet żałował, że ssał pierś matki. On myślał, że taka spowiedź przyprowadzi go do królestwa niebieskiego. Możemy tylko śmiać się z tego. Spowiedź nie może rozwiązać tego problemu.

Bóg powiedział, “Uspokój się i po prostu powiedz Mi, czy zgrzeszyłeś. Jeśli tak, to przestań o tym mówić. Dawniej myliłeś się w wierze, a teraz idź do kościoła, korty naucza prawdy. Uwierz w ewangelię zbawienia i będziesz zbawiony. Jeśli nie, ja przyjdę i będę cię sądzić.”

Skruszone modlitwy o przebaczenie oraz inne usiłowania zbawić się poprzez spowiedź świadczą o fałszywej wierze.

W Pierwszym Liście św. Jana 1:9 zapisano, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, ewangelia wody i Ducha zbawia nas od nieprawości.“Idźcie precz ode Mnie”

Co znaczy czynić bezprawie?
Wierzyć w Jezusa i mieć
grzech w sercu.

Chrześcijanie-grzesznicy mają fałszywą wiarę i czynią bezprawie przed Jezusem. “Tego dnia wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie!” (Ewangelia św. Mateusza 7:22-23)

Wyobraźcie sobie, jak umarł wierzący w kłamstwo, stanął przed Bogiem i mówi, “Jak się masz, Panie? Na ziemi wyobrażałem sobie, kiedy o ciebie myślałem, że jesteś taki piękny, lecz wyglądasz о wiele lepiej. Dziękuję Ci, Panie. Zbawiłeś mnie. Wierzę, że patrzysz na mnie, jak na bezgrzesznego, chociaż w moim sercu jest grzech. Przyszedłem tu, albowiem obiecałeś zabrać mnie do Nieba. Teraz pójdę tam, gdzie kwitną kwiaty. Do widzenia, mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy!”

On idzie do ogrodu, ale Jezus go powstrzymuje. “Zaczekaj! Popatrzmy, czy on ma grzech w sercu. Czy jesteś grzesznikiem?”

“Oczywiście, mam grzech. Ale wierzyłem w Ciebie?”

“Czy masz grzech, nawet wierząc we mnie?”

“Na pewno mam grzech.”

“Co? Masz grzech? Przynieście Księgę Żywota. Przynieście również Księgę Uczynków. Szukajcie jego imię. W której księdze jest jego imię.”

Naturalnie jego imię jest w Księdze Uczynków.

“А teraz wyznaj wszystkie grzechy, które popełniłeś na ziemi.”

Ten człowiek unika odpowiedzi, ale Bóg rozkazuje mu wyznać jego grzechy.

“Tak, popełniłem grzech . . .”

On jest w zamieszaniu i nie może przestać mówić.

“Wystarczy! Dosyć tego, by go wrzucić do piekła. Zasługuje na to. Wrzućcie go do piekła!”

Idzie nie tam, gdzie kwitną kwity, ale tam, gdzie ogień i węgiel. On ścisnął zęby, bo już zabierają go do piekła.

“Wierzyłem w Ciebie, prorokowałem w Twoje imię, krzewiłem w Twoje imię, sprzedałem mój dom, by tobie służyć, pomagałem sierotom, tyle przecierpiałem w Twoje imię, modliłem się o świcie, leczyłem chorych . . . Zasługuję na niebo!”

Tak silnie ścisnął zęby, że one się łamią. W piekle on widzi wszystkich chrześcijan, którzy nie znali prawdziwego znaczenia zbawienia Jezusa. Ci, którzy błędnie rozumieją ewangelię zbawienia, są odrzuceni Bogiem.Grzechy Fałszywych Wierzących są Zapisane w Księdze Uczynków

Gdzie są zapisane grzechy
wszystkich grzeszników?
One są zapisane w ich sercach i
w Księdze Uczynków.

Niezależnie od ich wiary w Jezusa Bóg niszczy tych, którzy mają grzech w sercu. Jeśli On znajdzie nawet plamkę grzechu w sercu, ten człowiek zostaje przeznaczony na piekło w Dzień Sądu. Bóg woła grzeszników, którzy jeszcze nie zostali uratowani, by wyznali swoje grzechy, jeśli chcą dostąpić zbawienia.

Grzechy grzeszników są zapisane w ich sercach. Narodzeni z wody i Ducha mogą pamiętać swoje grzechy, ale one są wymazane z ich serc. Oni są sprawiedliwi.

Lecz ci, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie, mają grzech w sercu. Dlatego wobec Boga oni są grzesznikami. Kiedy oni klękają do modlitwy, ich grzechy oddzielają ich od Boga i On nie słyszy ich modlitw. Oni modlą się o różne rzeczy, ale ich grzechy pozostają w sercu. Wreszcie oni przyznają się do grzechów, żałując za wykroczenia, popełnione 10, 11, a nawet 20 lat temu.

Czy naprawdę muszą powtórnie żałować w swoich modlitwach? Dlaczego tak czynią? Nie chcą tego robić, ale kiedy zaczynają się modlić, wspominają swoje grzechy przed Bogiem. Dlatego myślą, że muszą odpokutować za grzechy, aby móc szczerze się modlić.

Bóg zapisał ich grzechy rylcem żelaznym na tablicach ich serc, więc one nigdy nie mogą być starte. Dlatego myślą, że muszą wyznawać swoje grzechy za każdym razem, gdy stają przed Bogiem. Dlatego ci, którzy wierzą jedynie w część pełnej ewangelii Jezusa, cierpią jako grzesznicy i pójdą do piekła.

W Księdze Jeremiasza 17:1 zapisano, “Grzech Judy jest zapisany rylcem żelaznym, ostrzem diamentowym wyryty na tablicy ich serca i na narożnikach ich ołtarzy.”

Juda było imieniem plemienia królów ludu Izraela. Imię Juda w Biblii reprezentuje całą ludzkość, dlatego Juda oznacza wszystkich ludzi.

Grzech Judy jest zapisany rylcem żelaznym, wyryty ostrzem diamentowym, które może rzezać stal. Diament jest najtwardszym minerałem na świecie. Nasze grzechy są zapisane rylcem żelaznym z ostrzem diamentowym.

Będąc zapisane, już nie mogą zostać wymazane. Nie zostaną wymazane, jeśli nie uwierzymy w prawdę wody i Ducha.

Daremnie myślą, że są uratowani, daremnie wierzą w chrześcijańskie doktryny, pamiętają teologie i poświęcają się dla kościoła, jeśli w ich sercu pozostaje grzech.

Ich grzechy nigdy nie zostaną wymazane bez chrztu Jezusa, dlatego grzesznicy nadal o nich pamiętają mówiąc zawsze w czasie modlitwy, “Panie, jestem grzesznikiem”. Oni jeszcze mają grzech w sercu chociaż chcą powrócić do Boga przez pełnienie obowiązków w kościele oraz przez studiowanie teologii i doktryn.

Oni idą w góry, daremnie usiłując mówić w innych językach i szukając wizji jasnego płomienia. Jeśli grzech pozostaje w waszym sercu, nigdy nie zmożecie się uspokoić.

Nasz grzech, jak zapisano w Księdze Jeremiasza 17:1, jest wyryty na rogach naszych ołtarzów. Na niebie jest Księga Żywota i Księga Uczynków. Grzechy grzeszników są zapisane w Księdze Uczynków i dlatego ludzie nigdy nie mogą uniknąć swoich wykroczeń. Bóg wyrył je w Księdze Uczynków a także na tablicach naszych sumień i pokazuje je nam przez swoje Prawo.

Powinniśmy wymazać wszystkie te zapisy i zbawić się poprzez wiarę w chrzest Jezusa i w krew, którą On przelał za nas. Wtedy będziemy gotowi do życia wiecznego i nasze imiona zostaną zapisane w Księdze Żywota.Czy Wasze Imię jest w Księdze Żywota?Czyje imiona są zapisane
w Księdze Żywota?
Imiona tych, którzy nie mają
grzechu w sercu.

Nasze imiona muszą zostać zapisane w Księdze Żywota. Jeśli wasze imię nie jest tam zapisane, wasza wiara w Jezusa jest daremna? Aby zostać zbawieni, musicie wierzyć w ponowne narodziny z wody i Ducha.

Jezus przyszedł na ten świat, został ochrzczony w wieku 30 lat, by zmyć wszystkie grzechy świata, i umarł na krzyżu, by nas wybawić. Jak zapisano w Ewangelii św. Mateusza 3:15, Jezus został “bo tak” ochrzczony i ukrzyżowany. Musimy uwierzyć w to, żeby nasze imiona zostały zapisane w Księdze Żywota.

Kiedy ludzie umierają i stają przed Bogiem, Bóg mówi, “Sprawdźcie, czy imię tego człowieka jest zapisane w Księdze Żywota.”

“Tak jest, Panie.”

“Dobrze, męczyłeś się i zalewałeś łzami na ziemi za Mnie, а teraz już nigdy nie będziesz płakać.”

W nagrodę Bóg daruje mu koronę sprawiedliwości.

“Dziękuję Ci, Panie. Jestem na zawsze wdzięczny.”

“Aniołowie, dajcie mu koronę.”

“Panie, wystarczy, że zbawiłeś mnie. Korona to dla mnie za bardzo. Dziękuję Ci. Jestem tak wdzięczny za Twoje zbawienie. Dla mnie najlepszą nagrodą jest przebywać z Tobą.”

“Aniołowie, klękajcie i weźcie sobie na plecy Moje dziesięciotysięczne dziecko.”

Aniołowie odpowiadają “Tak, Panie.”

“Siadaj na mnie.”

“О, tak pięknie! Czy tak będzie dobrze? Jedźmy”

Anioł kroczy ostrożnie.

“Chciałbyś pospacerować?”

“Wspaniale, jakie piękne miejsce! Czy jest wielkie?”

“Przez kilku bilionów lat tu chodzę i jeszcze nie znalazłem końca.”

“Prawda? Chyba jestem za ciężki dla ciebie. Teraz mogę pójść.”

“Nigdy nie jesteśmy zmęczeni.”

“Dziękuję, ale chce stać na ziemi królestwa niebieskiego. A gdzie są wszyscy sprawiedliwi, którzy przybyli przede mną?”

“Oni są tam.”

“No to chodźmy.”

Alleluja! Oni obejmują się, uśmiechają i żyją wiecznie i szczęśliwie.

Teraz wyobraźcie sobie, że człowiek, który wierzy w Jezusa, ale jeszcze jest grzesznikiem, umarł i stoi przed Bogiem. On także mówi, że wierzy w Jezusa i wyznaje, że jest grzesznikiem.

Bóg powiada, “Sprawdźcie, czy jego imię jest w Księdze Żywota.”

“Nie ma, Panie.”

“Wtedy popatrzcie w Księdze Uczynków.”

“Jego imię i grzechy są tu.”

“To rzućcie go do miejsca, gdzie nie trzeba się kłopotać o cenie paliwa, i niech wiecznie tam żyje.”

“О, Panie, jesteś niesprawiedliwy . . .”

On powiada, że Pan jest niesprawiedliwy. Dlaczego musi iść do piekła, chociaż tak starannie wierzył w Jezusa?

Dlatego, że szatan go oszukiwał i on wierzył tylko w część prawdy ewangelii. Błędnie rozumiejąc znaczenie zbawienia Jezusa też pójdziemy do piekła.

Ten człowiek wierzył w Jezusa, ale szatan go oszukiwał i on się uważał za grzesznika. Gdyby on usłyszał prawdziwą ewangelię, zrozumiałby, że jego myśli były fałszywe. Ale on nie uwierzył z powodu swego egoistycznego przywiązania do własnych błędnych pomysłów.

Jeśli chcecie wejść do królestwa niebieskiego, musicie wierzyć w ponowne narodziny z wody i Ducha. Jak zapisano w Ewangelii św. Mateusza 3:15, “bo tak” Jezus zabrał wszystkie grzechy świata. Musicie wierzyć w zbawienie przez wodę i Ducha.


Czyje imiona są zapisane w
Księdze Uczynków?
Tych, którzy mają grzech
w sercu.

Jeśli wierzycie w cokolwiek, podobnie jak dobroduszny człowiek, który zawsze spełnia życzenia innych ludzi, to możecie pójść do piekła. Tam jest wielu dobrodusznych ludzi, a na niebie są prawdziwi rycerze, którzy walczyli o to, w co wierzyli.

Ci, którzy są na Niebie, znali, że byli grzesznikami, przeznaczonymi na piekło, dlatego wdzięcznie uwierzyli, że ich grzechy zostały zmyte poprzez chrzest i krew Jezusa.

Mówią, że na Niebie są kopce uch i gąb. Dlatego, że wielu ludzi wierzy w zbawienie Jezusa tylko uszami i gębami, Bóg rzuca inne części ich ciał w ogień siarki.

Wyobraźcie sobie jak ten, kto wierzy w Jezusa, ale jeszcze ma grzech w sercu, stoi przed Bogiem mówiąc, “Panie, ludzie uważali mnie za sprawiedliwego, ponieważ wierzyłem w Jezusa, chociaż miałem grzech w sercu. Wierzyłem, że Ty również uważasz mnie za bezgrzesznego. Tak myślałem i wierzyłem. Po prostu wierzyłem tak, jak większość ludzi. Tam, skąd przyszedłem, wszyscy tak wierzą.”

Pan odpowiada, “Nie mogę przebaczyć tym, którzy mają grzech w sercu. Zmyłem wszystkie twoje grzechy poprzez błogosławieństwo ponownych narodzin z wody i Ducha. Ale nie chciałeś w to uwierzyć. Aniołowie! Rzućcie tego bezczelnego człowieka w ogień piekła.”

Każdy, kto wierzy w Jezusa, ale nadal uważa, że ma grzech w sercu, zostanie rzucony do piekła. Słuchajcie prawdziwą ewangelię zbawienia i zostańcie uratowani od wszystkich grzechów, bo inaczej pójdziecie do piekła.

Mówić, że jesteście bezgrzeszni, kiedy macie grzech w sercu znaczy oszukiwać Boga. W końcu zmożemy zobaczyć różnicę między grzesznikami a sprawiedliwymi. Wtedy zrozumiecie, dlaczego was błagam, byście otrzymali zbawienie.

Na skrzyżowaniu dróg do nieba i piekła zobaczycie różnicę między wierzącymi a niewierzącymi w zbawienie (chrzest Jezusa i Jego śmierć na krzyżu). To będzie wielka różnica. Niektórzy pójdą do królestwa niebieskiego, а inni do piekła.

Czy wierzycie w Jezusa i jeszcze pozostajecie grzesznikami? Wtedy musicie zrozumieć, że potrzebujecie narodzić się ponownie z wody i Ducha. Bóg posyła do piekła tych, którzy mają grzech w sercu. Tylko ci, którzy wierzą w dzieło przebaczenia grzechów, mogą wejść do królestwa niebieskiego.

Zróbcie to teraz. Jeśli to odłożycie na później, może być już za późno. Zawczasu się gotujcie. Aby nie pójść do piekła, wierzcie w zbawienie przez wodę i Ducha i uświęćcie się.

Sława naszemu Panu Jezusowi! Dziękujemy Mu za Jego miłosierdzie, które uczyniło sprawiedliwymi nas, grzeszników. Alleluja!Jezus: Orędownik Sprawiedliwych

Czy nasze grzechy mogą
zostać zmyte przez modlitwy
pełne skruchy?
Nie, to jest zupełnie niemożliwe.
W ten sposób szatan
nas oszukuje.

Przeczytajmy Pierwszy List św. Jana 2:1-2. “Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.”

Zobaczcie! Czy ktoś wierzy, ale jeszcze ma grzech w sercu? Jeśli macie grzech w sercu, ale mówicie wobec Boga, że to nie tak, wy oszukujecie Pana. Również oszukujecie siebie samych.

Lecz jeśli naprawdę rozumiecie Jezusa i wierzycie w to, co On zrobił, by zmyć wszystkie wasze grzechy w rzece Jordan, zmożecie całkowicie się uwolnicie od grzechu. Wtedy zmożecie mówić, “Panie, narodziłem się ponownie z wody i Ducha. Już nie mam grzechu. Mogę stać przed Tobą bez wstydu.”

Wtedy Pan odpowiada, “Tak, mówisz prawdę. Podobnie jak Abraham uwierzył we Mnie i w swoją sprawiedliwość, tak i ty jesteś sprawiedliwy, ponieważ zmyłem wszystkie twoje grzechy.”

Teraz wyobraźcie sobie człowieka, który jeszcze ma grzech w sercu, chociaż wierzy w Jezusa. On mówi, “Dlatego że wierzę w Jezusa, pójdę do Nieba choć mam grzech w sercu.”

On tak silnie chce pójść do Nieba, że próbuje się bronić, stojąc przed Sądem, niemniej jednak pójdzie do piekła. Dlaczego? Bo nie poznał błogosławionej ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha.

Żyjąc na ziemi każdy musi przyznać, że jest grzesznikiem. “Ja jestem grzesznikiem. Pójdę do piekła. Proszę, zbaw mnie.” Grzesznik nie jest zbawiony przez modlitwy pełne skruchy. Raczej musi przyznać, że jest grzesznikiem i przyjąć zbawienie przez wodę i Ducha, by się wybawić. On zmoże zostać sprawiedliwym tylko przez zbawienie wody i Ducha.

Fałszywą ewangelią jest krzewienie przebaczenia przez Jezusa jedynie grzechu pierworodnego i zbawienia przez codzienną spowiedź. To jest prosta droga do piekła. Tak wielu wierzących skazuje się na piekło, wierząc w tę fałszywą ewangelię i dzisiaj ta tendencja dominuje.

Czy możesz poznać, że wierzysz w fałszywą ewangelię? Czy możesz pozostać dłużnikiem, wypłaciwszy się z długów? Zastanów się nad tym. Jeśli wierzysz w Jezusa i jeszcze się uważasz za grzesznika, czy masz prawdziwą wiarę w Niego? Kim jesteś: wierzącym i grzesznikiem czy wierzącym i sprawiedliwym?

Wybierajcie. Możecie wierzyć w to, że wszystkie wasze grzechy są przebaczone lub w to, że musicie codziennie żałować za wasze wykroczenia. Od waszego wyboru zależy, czy pójdziecie do Nieba, czy do piekła. Musicie słuchać ewangelisty, który mówi o prawdziwej ewangelii.

Ci, którzy wierzą w fałszywą ewangelię, jeszcze modlą się o przebaczenie grzechów w czasie każdej modlitwy porannej, każdej mszy środowej, całonocnych czuwań piątkowych, by zmyć swoje grzechy.

“Panie, ja zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem w tym tygodniu,” mówią. Wtedy wspominają grzechy ubiegłego roku i znów modlą się o przebaczenie. To znaczy zaprzeczać błogosławioną ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha.

Za nasze grzechy trzeba zapłacić krwią. List św. Pawła do Hebrajczyków 9:22 mówi, “bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.” Jeśli uważasz, że masz grzech, to prosisz Go powtórnie przelać krew za ciebie? Ci, którzy nie wierzą w pełne zbawienie mówią, że zbawienie Jezusa to nieprawda. Oni w rzeczywistości zapewniają, że Jezus nie zbawił nas raz na zawsze i że jest kłamcą.

Aby zostać zbawieni przez Jezusa, musicie uwierzyć w prawdę zbawienia przez wodę i Ducha. Czy możecie dostąpić przebaczenia grzechów przez sto, tysiąc, milion modlitw? Prawdziwa ewangelia zbawia nas raz na zawsze. Zostańcie sprawiedliwi, wejdźcie do królestwa niebieskiego i wiecznie żyjcie życiem sprawiedliwych.

♪ Żyję nowym życiem w Jezusie. Przeszłości już nie ma; zostałem nowym stworzeniem. Straconej przeszłości już nie ma. О, Jezus jest moim prawdziwym życiem. Ja żyję nowym życiem w Jezusie. ♪

Żyjecie nowym życiem w Jezusie. Bez względu na to, czy on wygląda tak pięknie, jak chciałby wyglądać, czy jest niewysoki czy otyły, błogosławiony przez ewangelię ponownego narodzenia z wody i Ducha żyje szczęśliwie. Czy to waży, że twój nos nie jest idealnej formy lub że jesteś niewysoki? Dlatego, że jesteśmy niedoskonali, możemy się uratować tylko w Jezusie poprzez wiarę w ponowne narodziny z wody i Ducha. Lecz ci, którzy są zarozumiali, pójdą do piekła.

Dziękuję Ci, Panie. Zawsze dziękuję Panu. Wierząc w ponowne narodziny z wody i Ducha, pójdziemy do Nieba.Nieprawda Prowadzi do Piekła

Kto w końcu otrzyma koronę
sprawiedliwości?
Zwycięzca kłamstwa.

Nieprawda mówi, że powinniśmy codziennie żałować, by otrzymać przebaczenie, ale ewangelia wody i Ducha uczy nas, że otrzymaliśmy pełne przebaczenie i teraz powinniśmy tylko wierzyć w to.

Gdzie zaś jest prawdą? Czy powinniśmy codziennie żałować? Czy trzeba wierzyć, że Jezus zbawił nas, kiedy został ochrzczony, by wziąć wszystkie nasze grzechy? Prawdą jest to, że Jezus raz na zawsze zabrał wszystkie nasze grzechy, darując nam zbawienie.

Powinniśmy zwyciężyć kłamstwo w walce duchowej. Wielu ludzi wierzy w kłamstwo. “A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie” (Objawienie św. Jana 2:12-13).

“Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje” (Objawienie św. Jana 2:17).

Tam, gdzie jest wiele złych duchów i nieprawda udaje prawdę, szatan wygląda na anioła światła. Bóg nie może pomóc tym, którzy słyszą i znają, lecz nie wierzą w prawdę zbawienia przez wodę i Ducha. Oni pójdą do piekła.

Każdy musi zdecydować, czy wierzyć w zbawienie Jezusa. Nikt nie klęka przed wami, błagając was uwierzyć i zbawić się.

Jeśli chcecie się zbawić od grzechów, wierzcie w zbawienie przez wodę i Ducha. Jeśli jesteś wdzięczny za Jego miłość, miłosierdzie i zbawienie, które nas wybawiły, uwierz w nie. Jeśli jesteś grzesznikiem, przeznaczonym na piekło, uwierz w wodę i Ducha, w chrzest Jezusa i Jego śmierć na krzyżu. Wtedy zostaniesz sprawiedliwy.

Jeśli nie uważasz się za grzesznika, potrzebujesz zbawienia poprzez wiarę w Jezusa. Tylko grzesznicy otrzymają zbawienie od wszystkich grzechów poprzez wiarę w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha. Jezus jest Zbawicielem grzeszników i Pocieszycielem niespokojnych. On jest Stwórcą. On jest Panem Miłości.

Serdecznie proszę, byście uwierzyli w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha. Wierzcie w ewangelię. Zapewniam was, że Jezus będzie dla was Zbawicielem, Przyjacielem, Pasterzem i Bogiem. Grzesznicy muszą uwierzyć w Jezusa. Jeśli nie chcecie pójść do piekła, musicie wierzyć. Bóg nie błaga nas wierzyć w ewangelię zbawienia.

Czy chcecie pójść do Nieba? Wtedy uwierzcie w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha. Jezus mówi, “Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” Czy chcecie pójść do piekła? To nie wierzcie. On mówi, że już przygotował dla was miejsce w piekle.

Bóg nie błaga. Handlowiec wita wszystkich ludzi, usiłując sprzedać towar, ale Bóg daje bezpłatnie królestwo niebieskie tylko zbawionym. Bóg jest sprawiedliwy.

Powiadają, że koniec świata jest już blisko. Tak jest, ja też tak myślę. Dlatego głupio jest nie wierzyć w prawdziwą ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha.

Wierzcie w zbawienie błogosławionej ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha. Chodźmy razem do królestwa niebieskiego. Czy nie chcecie pójść ze mną do miejsca zamieszkania Jezusa?


Jesteś grzesznikiem czy
sprawiedliwym?
Sprawiedliwym, który nie ma
grzechu w sercu.

Przeczytajmy List św. Pawła do Rzymian 8:1-2. “Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.”

Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest i śmierć na krzyżu. On zbawił wszystkich grzeszników, przeznaczonych na sąd za grzechy.

Boże zbawienie składa się z dwóch rzeczy: Prawa i Miłości Boga. Prawo uczy, że jesteśmy grzesznikami, а zapłatą za grzech jest śmierć. My nie możemy się zbawić przez pełnienie Prawa. Ono tylko uczy nas, że jesteśmy grzesznikami od urodzenia. Prawo pomaga zrozumieć, że jesteśmy grzesznikami.

Chcesz wiedzieć więcej o ewangelii wody i Ducha? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o ewangelii wody i Ducha.
To be born again

Aby zapłacić za grzechy Jezus przyszedł na ten świat, zabrał wszystkie nasze wykroczenia, oddał za nie Swoje życie i zbawił nas od potępienia. Boża Miłość wybawiła nas od grzechu.

Powinniśmy zwyciężyć kłamstwo. Zwycięzcom kłamstwo Bóg daje błogosławieństwo ponownych narodzin z wody i Ducha.

Jesteśmy uratowani poprzez wiarę w Jezusa. Wierząc w Jego słowa, zostajemy sprawiedliwi i poznajemy prawdę. Całym sercem uwierzcie w prawdę ponownych narodzin z wody i Ducha i zostaniecie uratowani.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.