" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Zasłona i Słupy
Miejsca Świętego< II Księga Mojżeszowa 26:31-37 >
“Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru, z cherubami wyhaftowanymi przez biegłego tkacza. I zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego, pokrytych złotem. Haczyki do zasłony będą ze złota, a cztery podstawy ze srebra. Powiesisz zaś zasłonę na kółkach i umieścisz wewnątrz poza zasłoną Arkę świadectwa, i będzie oddzielała zasłona Miejsce święte od Najświętszego. I położysz przebłagalnię na Arce świadectwa w Miejscu Najświętszym. Umieścisz przed zasłoną stół i naprzeciw stołu po południowej stronie przybytku świecznik, stół zaś umieścisz po stronie północnej. Każesz też sporządzić zasłonę przy wejściu do przybytku z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru, wielobarwnie wyszywaną. I zawiesisz też przy wejściu do przybytku zasłonę na pięciu słupach z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem, i będą haczyki do niej ze złota. I odlejesz do nich pięć podstaw z brązu.” (Przypis tłumacza: “fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu” należy zamienić na “błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici” według Biblii Króla Jakuba, będącej jednym z najbardziej miarodajnych przekładów Biblii.)Miejsce Święte

The Holy Place

Chciałbym rozmyślać nad duchowym znaczeniem słupów Miejsca Świętego i kolorów jego zasłony. Przybytek, o którym tu napisano, miał długość 13,5 m (45 stóp) i szerokość 4,5 m (15 stóp), i dzielił się na dwa pokoje, Miejsce Święte i Miejsce Najświętsze. Wewnątrz Miejsca Świętego był świecznik, stół chlebów pokładnych i ołtarz kadzenia, podczas gdy wewnątrz Miejsca Najświętszego była Arka przymierza i przebłagalnia.

Przybytek składał się z Miejsca Świętego i Miejsca Najświętszego, i ze wszystkich stron był otoczony deskami z drzewa akacjowego o szerokości około 70 cm (2,3 stopy) i wysokości 4,5 m (15 stóp). A w drzwiach Przybytku było pięć słupów z drzewa akacjowego, pokrytych złotem. Drzwi, przez które wchodzili z dziedzińca do Przybytku, były wykonane z zasłony z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Na zewnętrznym dziedzińcu Przybytku stało sześćdziesiąt słupów, każdy o wysokości 2,25 m (7,5 stopy). Brama dziedzińca, umieszczona ze wschodu, także była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, i tylko przez tę bramę można było wejść na dziedziniec Przybytku. Na tym dziedzińcu Przybytku był ołtarz całopalenia i kadź.

Przeszedłszy obok nich, podeszlibyśmy do drzwi Przybytku, które miały wysokość aż 4,5 m (15 stóp). Te drzwi Przybytku miały pięć słupów, których podstawy były z brązu. Podobnie jak brama dziedzińca Przybytku, drzwi Przybytku także były wykonane z zasłony, wytkanej z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, i wisiały na złotych haczykach, umieszczonych na szczycie pięciu słupów. Ta zasłona oddzielała wnętrze od zewnętrznej strony Przybytku.Powinniśmy Najpierw Rozpatrzyć Słupy Drzwi Przybytku


Pięć słupów drzwi Przybytku miało wysokość 4,5 m (15 stóp). Na tych słupach była zasłona, wytkana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

W pierwszej kolejności pomyślmy o tym, dlaczego pięć słupów drzwi Przybytku miało wysokość 4,5 m (15 stóp). Co to oznacza? To oznacza, że Sam Bóg zapłacił wielką cenę ofiary, aby zmyć nasze grzechy i uczynić nas Swoimi dziećmi. Jesteśmy w zasadzie bardzo niedoskonałymi i słabymi istotami, dlatego żyjąc w tym świecie, popełniamy bardzo wiele nieprawości. Jesteśmy największymi grzesznikami i możemy co chwila popełnić grzech w tym świecie, dlatego mamy wiele wad i nieprawości. Te słupy drzwi Przybytku pokazują nam, że dlatego, aby zbawić nas od tych wad i grzechów świata, Bóg złożył w ofierze Syna swego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, jako zapłatę za nasze grzechy, oraz że On naprawdę w taki sposób uwolnił nas od grzechów świata.

Innymi słowy, za nasze wady i grzechy w tym świecie Jezus Chrystus oddał Swoje własne ciało jako ofiarę przed Bogiem i całkiem zapłacił cenę grzechów świata, w taki sposób zbawiwszy nas. Jeśli człowiek popełniał nieprawości i niechcący grzeszył w stosunku do świętych rzeczy Pana, to on musiał złożyć barana w ofierze za nieprawości, dać ponadto jedną piątą wartości, i oddać to kapłanowi (III Księga Mojżeszowa 5:15-16). To oznacza, że Jezus Chrystus oddał Siebie, aby zbawić nas od naszych grzechów i w taki sposób całkiem zapłacił za nasze grzechy. Chrystus przyszedł na tę ziemię, aby zmyć nasze grzechy, i złożył Siebie w ofierze za nasze nieprawości.

Ofiary w Biblii, takie jak ofiary całopalne, ofiary za grzech i ofiary biesiadne, składano dlatego, aby ludzie, którzy grzeszyli, mogli zmyć swoje grzechy przez nałożenie rąk na ofiarę i w taki sposób przekazać jej swoje grzechy. Wśród takich ofiar, ofiarę zadośćuczynienia składano, aby zmyć swoje skazy. Tę ofiarę zadośćuczynienia składano, kiedy jeden człowiek krzywdził innego przez niedbalstwo, aby rekompensować pokrzywdzonemu i odnowić stosunki. Ofiary zadośćuczynienia wymagały dodania 20 procent wynagrodzenia do całkowitego odszkodowania, w tym grzywny i reperacje. To było podstawowe wymaganie ofiary zadośćuczynienia. To była ofiara, składana w szczególnym celu odpokutowania za własne skazy, kiedy człowiek krzywdził kogoś innego (III Księga Mojżeszowa 5:14-6:7).

Czy my z wami jesteśmy tak dalecy od grzechu? Czyż nie grzeszymy w ciągu całego życia? Ale nie możemy tego uniknąć, przecież jesteśmy potomkami Adama. Sami wiemy, jak wiele mamy wad i jak grzeszne jest nasze życie. Ile zła popełniliśmy przeciw sobie i Bogu? Ale jesteśmy zbyt powolni i niedoskonali, aby uznać to zło za grzech, i dlatego często zapominamy o naszych winach. Ale powinniśmy wyznać przed Bogiem, że sprawiliśmy tak wiele zła sobie i Bogu, i dlatego jesteśmy grzesznikami przed Nim.

Aby zbawić takich grzeszników od wszystkich ich grzechów, Bóg zaplanował posłać Jezusa Chrystusa jako ofiarę za ich nieprawości. Jezus Chrystus poniósł karę za nasze grzechy ceną Swej ofiary, i w taki sposób Bóg darował nam zbawienie. Bóg Ojciec posłał Swego Syna na tę ziemię, aby On przyjął chrzest i został ukrzyżowany, i to wszystko dlatego, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów i uczynić nas Swoim ludem, a więc jak możemy nawet porównywać siebie z doskonałością tej ofiary? Aby zbawić nas, grzeszników, od wszystkich naszych grzechów, Chrystus został ofiarą i zapłacił wszelką cenę grzechów, i w taki sposób zbawił nas od grzechów świata. To mogło stać się jedynie dzięki zdumiewającej łasce Bożej! Jak głęboka, szeroka i wysoka jest miłość Boża? Nawet to, że słupy drzwi Przybytku miały wysokość 4,5 m (15 stóp), pokazuje nam miłość Bożą do nas, która objawiła się przez Jezusa Chrystusa.

Aby zbawić takie bezwartościowe stworzenia, jak my, od kary za grzech, Sam Chrystus został ofiarą, i dlatego dziękuję Mu za tę prawdę. Jesteśmy skazani na piekło jak karę za nasze grzechy, ale Pan oddał własne ciało, aby zbawić nas od naszych grzechów, dlatego nie możemy nie dziękować Mu! Dziękujemy Panu! W chrzcie od Jana Jezus wziął nasze grzechy na Swoje kosztowne ciało, zapłacił cenę naszych grzechów krwią na Krzyżu i w taki sposób zbawił nas od wszystkich naszych grzechów i kary. Dlatego możemy tylko dziękować Mu naszą wiarą w tę ewangelię. Oto głębokie znaczenie zbawienia, które mieści się w słupach drzwi Przybytku.

Każdy z pięciu słupów drzwi Przybytku miał wysokość 4,5 m. Liczba “5” oznacza “łaskę Bożą” w Biblii. Dlatego pięć słupów oznacza zbawienie, które Bóg dał nam. Pokochawszy i ubrawszy nas w Swoją miłość zbawienia, Bóg uczynił nas całkiem doskonałym ludem Swoim. W Biblii złoto oznacza wiarę w Boga, który zbawił nas przez Swoje błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici i kręcony bisior. Innymi słowy, w Biblii złoto oznacza szczerą “wiarę” w prawdę, że Sam Bóg przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób uczynił nas doskonałymi sprawiedliwymi. Oto dlaczego słupy Miejsca Świętego były całkiem pokryte złotem.

To, że podstawy słupów drzwi Przybytku były wykonane z brązu, oznacza, że Pan, będąc ofiarnie potępiony, zbawił nas, skazanych na piekło za nasz grzech, przez Swój chrzest i krew na Krzyżu. Pełni różnych wad, byliśmy marnymi stworzeniami, naprawdę skazanymi na śmierć, a jednak, aby uczynić nas Swoim ludem, Bóg absolutny i Święty złożył Siebie w ofierze, o wiele cenniejszego od nas, i w taki sposób uczynił nas dziećmi Boga Ojca. Oto dlaczego złoto oznacza wiarę w tę prawdę. Właśnie tak powinniśmy rozumieć kolory drzwi Przybytku, a także powinniśmy myśleć o tym, dziękować za tę prawdę i całym sercem wierzyć w nią.Brązowe Podstawy Słupów Przybytku


W Przybytku tylko podstawy słupów jego bramy były wykonane z brązu. To oznacza, że na tej ziemi popełniliśmy wiele grzechów przeciwko sobie i Bogu, oraz że dlatego nie możemy uniknąć potępienia za te grzechy. Prawda, ukryta w tych brązowych podstawach, przypomina nam o ołtarzu całopalenia. Wchodząc na dziedziniec Przybytku przez jego bramę, grzesznicy najpierw widzieli ten ołtarz całopalenia, gdzie spalano ofiary.

Słowo “ołtarz” tu oznacza “wstępujący.” Ołtarz całopalenia właśnie oznacza prawdę, że Jezus Chrystus przyjął chrzest, a potem ofiarnie umarł na Krzyżu zamiast wszystkich nas, grzeszników. Ołtarz całopalenia był miejscem, gdzie ofiary, które przyjęły grzechy przez nałożenie rąk, oddawały życie jako karę za grzechy. Kapłani kropili krwią tych ofiar rogi ołtarza całopalenia, wylewali resztę krwi do piaszczystej podstawy i spalali jej ciało na ołtarzu. To było miejsce śmierci, gdzie umierały ofiary, które wzięły na siebie grzechy.

Ołtarz całopalenia znajdował się między bramą dziedzińca Przybytku a właśnie Przybytkiem. Dlatego każdy, kto pragnął wejść do Przybytku, musiał najpierw przejść przez ten ołtarz całopalenia. Nie przeszedłszy przez ołtarz całopalenia, nie mogli wejść do Przybytku. To się rozumie samo przez się, że ołtarz całopalenia dokładnie demonstruje chrzest Jezusa Chrystusa i Krzyż. I właśnie chrzest Chrystusa i Krzyż przebaczają nieprawości wszystkich grzeszników, którzy stoją przed Bogiem.

Dlatego żaden grzesznik nigdy nie potrafi przyjść do Boga, wpierw nie przyniósłszy swoich grzechów i nie zatrzymawszy się przed ołtarzem całopalenia, i nie pamiętając, że ofiara zbawiła go od grzechów, wziąwszy na siebie te grzechy przez nałożenie rąk i przelawszy swoją krew zamiast niego. Właśnie ta wiara pozwala nam przyjść do Boga i jednocześnie przyprowadza nas do błogosławieństwa przebaczenia naszych grzechów i zmycia kary za grzech (czyli śmierci dla grzechu).

Kiedy ludzie Izraela składali ofiarę dla przebaczenia grzechów, oni najpierw przekazywali swoje grzechy ofierze przez nałożenie rąk na jej głowę, zabijali ją i przelewali jej krew, a potem kropili tą krwią rogi ołtarza całopalenia i wylewali resztę krwi do podstawy ołtarza. U podstawy ołtarza całopalenia była ziemia. Ziemia tu oznacza serca ludzi. Dlatego to wszystko oznacza, że grzesznicy otrzymują przebaczenie grzechów poprzez wiarę w to, że ofiara zabrała ich grzechy i umarła zamiast nich według prawa zbawienia. Rogi ołtarza całopalenia przypominają nam o grzechach, duchowo zapisanych w Księdze Sądu.

Grzesznicy Starego Testamentu mogli otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę w to, że oni położyli swoje ręce na głowę ofiary i w taki sposób przekazali jej swoje grzechy, oraz że ta ofiara potem przelała krew i była spalona na ołtarzu całopalenia. Gdyby nie było nałożenia rąk, śmierci i spalenia ofiary, która pozwoliła grzesznikom odpokutować za ich grzechy, to dla nich droga do Boga byłaby całkiem zakryta i oni już nie mogliby przyjść do Boga Świętego. Krótko mówiąc, żadna inna prawda oprócz tego systemu ofiarnego nie mogła pozwolić im przyjść do Boga.

Podobnie, bez naszej wiary w chrzest Jezusa Chrystusa, Jego śmierć i ofiarę zadośćuczynienia my w żaden sposób nie możemy otrzymać przebaczenia naszych grzechów i przyjść do Boga. Nawet gdyby ludzie Izraela przynieśli swoim kapłanom najlepszego, doskonałego, ślicznego i nieskalanego baranka, ale nie położyli swoich rąk na jego głowę, czyli w taki sposób baranek nie wziąłby ich grzechy, i gdyby on nie przelał krwi i nie umarł, to wszystko byłoby bezskuteczne.

Jeśli chodzi o naszą wiarę, to jeśli nie wierzymy, że chrzest, który Jezus Chrystus przyjął od Jana, i kosztowna krew, którą On przelał na Krzyżu, przebaczyły wszystkie nasze grzechy, to nie możemy powiedzieć, że otrzymaliśmy doskonałe przebaczenie grzechów. Chrzest, który Jezus przyjął, i Jego śmierć na Krzyżu, stoją między grzesznikami a Bogiem Ojcem, i dlatego właśnie one zbawiają grzeszników od ich grzechów.

Ołtarz całopalenia to wzór, który zawiera plan zbawienia, zaplanowany przez Samego Boga Wszechmogącego w Niebie i spełniony w Jezusie Chrystusie. Mojżesz zbudował Przybytek według metody zbawienia i wzoru, który Bóg mu pokazał na górze Synaj. W Biblii możemy zobaczyć, że ten wzór tu jest niejednokrotnie opisywany. Jak napisano w II Księdze Mojżeszowej 25:40: “Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze.”

Ludzie zmogli uczynić krzyż i ukrzyżować na nim Jezusa Chrystusa, ale oprócz tego oni nic nie mogli zrobić. Oni mogli związać Mu ręce i przyprowadzić Go na Golgotę. Oni ukrzyżowali Go, nie wiedząc, co czynią przed Bogiem. Grzesznicy mogli to wszystko zrobić, ponieważ te wszystkie rzeczy miały się stać według planu Bożego. Jednakże właśnie Jezus Chrystus na zawsze zbawił wszystkich grzeszników przez Swój chrzest i krew na Krzyżu, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i wziąwszy na Siebie grzechy świata, od razu zmywszy je wszystkie i przelawszy Swoją krew na Krzyżu.

Dlatego przed śmiercią Pana Jezusa Chrystusa na Krzyżu Jego chrzest od Jana był nadzwyczajnie ważnym wydarzeniem, całkiem koniecznym dla naszego zbawienia. Jego oczyszczenie grzechów i kara za nie były zaplanowane przez Boga jeszcze przed założeniem świata. W Ewangelii św. Jana 3 Jezus powiedział Nikodemowi, że to jest ewangelia wody i Ducha. Dlatego chrzest Jezusa i Krzyż jest opatrznością Bożą, naprzód zaplanowaną i wyznaczoną w Jezusie Chrystusie.

Sam Jezus powiedział: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia św. Jana 3:16). Piotr także powiedział o chrzcie Jezusa: “Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa” (I List św. Piotra 3:21). Także napisano w Dziejach Apostolskich: “Tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście” (Dzieje Apostolskie 2:23).

Chrzest Jezusa i krew na Krzyżu całkiem spełniły się według zamysłu i planu Boga Wszechmogącego. Nikt nie może wejść do Królestwa Bożego, nie przyjąwszy do serca tej prawdy i nie uwierzywszy w nią, dlatego powinniśmy uświadomić sobie, że Bóg wymaga od nas wiary, i naprawdę uwierzyć. Bez wiary w ewangelię wody i Ducha nikt nie może się zbawić. I gdyby Jezus nie zechciał przyjąć chrztu od Jana, aby oddać Siebie w ręce grzeszników i przelać krew na Krzyżu, to grzesznicy nigdy nie potrafiliby Go ukrzyżować. Jezus nie szedł na Golgotę pod przymusem, lecz On Sam postanowił wziąć na Siebie grzechy świata poprzez chrzest, przelać Swoją krew na Krzyżu i w taki sposób zbawić grzeszników od wszystkich ich grzechów.

W Księdze Izajasza 53:7 napisano: “Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich.” Dlatego chrzest Pana Jezusa Chrystusa i Jego śmierć na Krzyżu były całkiem dobrowolne i w taki sposób On na zawsze zbawił od wszystkich grzechów tych, którzy wierzą w Jego chrzest i krew na Krzyżu. O tych czynach Pana autor Listu św. Pawła do Hebrajczyków także pisze: “Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie” (List św. Pawła do Hebrajczyków 9:26).

W ołtarzu całopalenia, który pokazuje nam chrzest Chrystusa i Jego śmierć na Krzyżu, my naprawdę możemy zobaczyć duchowy dar zbawienia Niebios. Śmierć ofiary na ołtarzu całopalenia to nic innego, jak chrzest i śmierć Jezusa za grzechy każdego. W Starym Testamencie grzesznicy odpokutowywali za swoje bezprawie przez ofiarę za grzechy, która brała ich grzechy przez nałożenie rąk i umierała zamiast nich. W taki sam sposób w Nowym Testamencie, zanim Syn Boży był zabity okrutnymi rękami na Golgocie, On najpierw wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana, i właśnie dlatego Jezus musiał być ukrzyżowany, przelać krew i umrzeć.

Otóż Bóg naprzód zaplanował i przeznaczył, że Jezus przyjmie nałożenie rąk i będzie ukrzyżowany, aby przynieść pokój tym mordercom, którzy zabili Jego Syna i Jego Samego. Bóg zaplanował prawo zbawienia, które składało się z nałożenia rąk i śmierci, i według tego prawa pozwolił ludziom Izraela otrzymywać przebaczenie grzechów, przynosząc Mu ofiary.

Innymi słowy, Sam Bóg został ofiarą biesiadną, aby zbawić grzeszników. Jak bezmiernie głębokie, mądre i sprawiedliwe jest to zbawienie Boże! Jego mądrość i prawda są po prostu zdumiewające i bezmierne. Kto mógłby odważyć się wyobrazić sobie Jego plan zbawienia nałożenie rąk i krwi, objawiony w ołtarzu całopalenia? Podobnie jak Paweł, możemy tylko się dziwić: “O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!” (List św. Pawła do Rzymian 11:33) Ewangelia wody, krwi i Ducha to jedyna sprawiedliwa ewangelia, którą Bóg doskonale zbawił grzeszników.Rogi Ołtarza Całopalenia


Altar of Burnt

Z czterech stron ołtarza całopalenia na dziedzińcu Przybytku były rogi z brązu. W Biblii te rogi pokazują sąd za grzech (Księga Jeremiasza 17:1; Objawienie św. Jana 20:11-15). To powiada nam, że ewangelia Krzyża bazuje na chrzcie, który Jezus przyjął. Dlatego apostoł Paweł powiedział: “Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka” (List św. Pawła do Rzymian 1:16). Także w 1 Liście św. Pawła do Koryntian 1:18 napisano: “Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.”

Te rogi ołtarza całopalenia wyraźnie proklamują, że sprawiedliwy sąd Boży i zbawienie zostały całkiem spełnione przez Jego chrzest, śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie.Dwa Drążki, Włożone do Pierścieni Ołtarza Całopalenia


Wszystkie elementy Przybytku, zbudowanego na pustyni, były ruchome. To odpowiadało koczowniczemu stylowi życia ludzi Izraela. Oni musieli wędrować po pustyni, póki nie zamieszkali w ziemi Kanaan. Ponieważ koczownicze życie trwało, kiedy oni błąkali się po pustyni, jak pielgrzymi, Bóg rozkazał im przygotować dwa drążki, aby ich kapłani mogli włożyć te drążki do pierścieni ołtarza i nieść go, kiedy Bóg rozkazywał ludowi Izraela iść dalej.

W II Księdze Mojżeszowej 27:6-7 napisano: “I zrobisz drążki do ołtarza z drzewa akacjowego i pokryjesz je brązem. A będzie się wkładało drążki te do pierścieni i będą one po obu bokach ołtarza w czasie przenoszenia go.” Kiedy dwa drążki wkładano do czterech brązowych pierścieni ołtarza całopalenia z dwóch jego stron, lewici mogli go nieść na swoich ramionach i przenosić wszędzie, gdzie szedł lud Izraela. Ołtarz całopalenia pokazuje chrzest Chrystusa i Krzyż. Dlatego, podobnie jak lewici podnosili ołtarz całopalenia za jego dwa drążki i nieśli go po pustyni, tak ewangelia Jego chrztu i Krzyża także może być dostarczana po całej pustyni tego świata przez Jego sług.

Inna rzecz, którą powinniśmy rozpatrzyć, zanim pójdziemy dalej, jest to, że były dwa drążki, które pozwalały Żydom przesuwać ołtarz całopalenia. Ewangelia wody i Ducha także składa się z dwóch części. Pierwsza część to chrzest, który Chrystus przyjął od Jana, a druga część to kara, którą Pan Jezus Chrystus poniósł na Krzyżu. Kiedy te dwie części się łączą, wtedy spełnia się zbawienie przez przebaczenie grzechów. Ołtarz całopalenia miał dwa drążki. Innymi słowy, on miał rączki. Jednego drążka nie wystarczyłoby, przecież wtedy byłoby niemożliwe utrzymywać ołtarz w równowadze.

Podobnie ewangelia wody i Ducha składa się z dwóch części. To chrzest, który Jezus Chrystus przyjął od Jana, i Jego krew na Krzyżu. Innymi słowy, chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu to detale, które się nawzajem dopełniają i razem tworzą sprawiedliwą prawdę. Chrzest i krew Jezusa sprawiedliwie spełniły przebaczenie grzechów grzeszników. Jeśli jeden z tych dwóch elementów (chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu) jest ignorowany, to oznacza, że ignorowany jest również inny. Nie ma zbawienia bez chrztu Chrystusa i Jego krwi.

Jego zmartwychwstanie, oczywiście, także jest ważne. Bez zmartwychwstania Chrystusa Jego śmierć byłaby daremna i bezskuteczna. Gdybyśmy uwierzyli tylko w zmarłego Chrystusa, to On nie potrafiłby zbawić nikogo, nawet Siebie samego. Ale Chrystus, który przyjął chrzest, przelał krew i umarł na Krzyżu, i zwyciężył śmierć, aby znowu żyć, został prawdziwym Zbawicielem tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha oraz idą za Bogiem. On także został ich wiecznym Panem zbawienia i Opiekunem.

Głoszenie tylko śmierci Chrystusa bez Jego zmartwychwstania to tylko sprzeczność i oszustwo. Bez zmartwychwstania Chrystusa Jego Krzyż byłby tylko niepowodzeniem dla Boga. To także uczyniłoby Jezusa jedynie mało znaczącym przestępcą. Oprócz tego, to także uczyniłoby Boga kłamcą i wyśmiałoby Słowo Biblii. Chrystus przyjął chrzest od Jana, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób został prawdziwym Zbawicielem tych, którzy w Niego wierzą.

Ewangelia, która wyrzuca chrzest Jezusa z całej ewangelii, i w którą wierzy wielu dzisiejszych chrześcijan, zdradza Boga, oszukuje ludzi i przyprowadza ich dusze do piekła. A wierzyć w taką ewangelię oznacza ignorować i odrzucać Słowo wiecznej prawdy Bożej. Fałszywi prorocy, którzy nauczają tylko o Krzyżu Chrystusa, przemieniają chrześcijaństwo tylko w jedną z wielu religii świata. Oto dlaczego ewangelia, w którą oni wierzą, całkiem różni się od prawdziwej ewangelii wody i Ducha.

Chrześcijaństwo to jedyna religia, która wierzy w jedynego Boga i w żywego Chrystusa. Jednakże nawet jeśli chrześcijaństwo wydaje się wyższe od wszystkich innych religii świata i proklamuje się świętą prawdą, ono nie jest wiarą miłości i prawdy, lecz tylko religią arogancji, jeśli bazuje tylko na swej monoteistycznych wierzeniach, ignorując wiarę w ewangelię wody i Ducha.Położenie Ołtarza Całopalenia


Tu jeszcze raz popatrzmy na położenie ołtarza całopalenia na dziedzińcu Przybytku. Ze wszystkich elementów Przybytku ołtarz całopalenia był największy. To był także pierwszy z elementów Przybytku, które kapłani wykorzystywali, kiedy chcieli wejść do Miejsca Świętego dla oddawania czci. Ołtarz całopalenia to początek wiary w Boga, i on wymaga od ludzi przestrzegania Jego formuły, aby oni mogli przybliżyć się do Niego. Innymi słowy, ołtarz całopalenia pokazuje prawdę, że ludzie powinni rozwiązać problem wszystkich swoich grzechów, zostawszy wierzącymi, a nie niewierzącymi, przecież niewiara w chrzest Jezusa od Jana i Krzyż nie może pozwolić nam przyjść do żywego Boga.

Właśnie dzięki wierze w chrzest i śmierci Syna Bożego zostaliśmy zbawieni od swoich grzechów, a nie dzięki niewierze. Zostaliśmy zbawieni od swoich grzechów i otrzymaliśmy nowe życie jedynie dzięki wierze w chrzest i krew Syna Bożego. Właśnie ta ewangelia wody i Ducha jest bardzo ważna, podstawowa i doskonała, dlatego powinniśmy niejednokrotnie o niej myśleć w naszych sercach. Powinniśmy wyznać tę ewangelię i uwierzyć w nią. Powinniśmy całym sercem uwierzyć, że wszyscy byliśmy skazani na piekło, a także w to, że Pan wziął wszystkie nasze grzechy w czasie chrztu i poniósł karę za nasze grzechy, przelawszy Swoją krew na Krzyżu.

Razem z ołtarzem całopalenia, to, że podstawy słupów drzwi Przybytku były wykonane z brązu, powiada nam, że powinniśmy wyznać, że wszyscy zasługujemy na piekło za nasze wady. I według sądu Bożego, który proklamuje, że “zapłatą za grzech jest śmierć”, zostaje zrozumiałe to, że wszyscy jesteśmy skazani na piekło za nasze grzechy.

Mimo to, aby zbawić takie marne stworzenia, jak my, które naprawdę są skazane na piekło, od sądu za wszystkie grzechy, Chrystus wcielił się i przyszedł na tę ziemię, wziął grzechy ludzkości na Swoje własne ciało poprzez chrzest, niósł grzechy świata na Krzyż, został potępiony, przelał Swoją krew i w taki sposób doskonale zbawił nas od naszych grzechów i kary. Tylko ci, którzy wierzą w tę prawdę, mogą przyłączyć się do Kościoła Bożego i zostać ludem Bożym. Zasłona i słupy drzwi Przybytku pokazują nam, że tylko ci, którzy mają tę wiarę, mogą zostać ludem Bożym i wejść do Jego Królestwa.Powinniśmy Uwierzyć w Prawdę, Która Objawia się w Czterech Kolorach Zasłony Przybytku


Tabernacle GateCzy wierzycie, że Pan zbawił nas, przyszedłszy na tę ziemię, przez Swoje dzieło błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici i biały kręcony bisior? Purpurowa nić oznacza, że Jezus jest Samym Bogiem; błękitna nić oznacza, że Jezus, Sam Bóg, został człowiekiem i wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu na tej ziemi; a jasnoczerwona nić oznacza, że Jezus Chrystus, który w taki sposób przyjął wszystkie nasze grzechy, złożył w ofierze Swoje kosztowne ciało, będąc ukrzyżowany. Nadzwyczajnie ważne jest wierzyć, że Jezus przyjął chrzest i został ukrzyżowany, a potem zmartwychwstał i w taki sposób doskonale nas zbawił.

Tylko ci, którzy naprawdę wierzą w tę prawdę, mogą zostać pracownikami Kościoła Bożego. Słupy drzwi Przybytku oznaczają pracowników. One pokazują nam, że tylko ci, którzy mają taką wiarę, są ludem Bożym, oraz że tylko tacy ludzie mogą służyć Bogu jako Jego pracownicy i słupy.

Biały kręcony bisior oznacza, że ci, którzy zostali ludem Bożym, czyli sprawiedliwi, – to ci, którzy naprawdę nie mają żadnego grzechu w sercu. Sprawiedliwi to ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Chrystus przyszedł na tę ziemię i zbawił wszystkich grzeszników poprzez chrzest, który On przyjął od Jana, i krew Krzyża. Pan zbawił nas, oddawszy Swoje własne kosztowne życie, dlatego my nie możemy nie wierzyć w Tego, który przyszedł przez wodę i krew (I List św. Jana 5:6).

Purpurowa nić oznacza to, że Jezus jest Królem królów. Innymi słowy, powinniśmy uwierzyć, że Pan zbawił nas, marnych i pełnych wad, oddawszy Swoje kosztowne życie, oraz że w taki sposób On uczynił nas ludem Bożym. Teraz, tylko sercem wierząc w tę prawdę, dzięki naszej wierze w doskonałe zbawienie, wszyscy możemy zostać sprawiedliwymi i bezgrzesznymi. Powinniśmy dziękować Panu za darowaną nam wiarę.

Naprawdę to, że uwierzyliśmy w tę prawdę, jest wielkim darem od Boga. Nasze zbawienie od grzechów to także dar Boży. Czyż Bóg nie uwolnił nas od naszych grzechów, oddawszy Swoje kosztowne życie, o wiele cenniejsze od naszego? Jezus przyjął chrzest, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób darował nam zbawienie, dlatego wszyscy ci, którzy teraz wierzą w tę ewangelię, mogą otrzymać ten dar zbawienia i zostać ludem Bożym. Jeśli chodzi o zbawienie, to nie możemy go osiągnąć za pomocą żadnego z naszych uczynków. Powinniśmy tylko wierzyć w Jezusa Chrystusa, który przyszedł błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi. To zbawienie jest darem Bożym dla nas.

Wiara w Jezusa zaczyna się od myśli o tym, “czy naprawdę jesteśmy skazani na piekło.” Dlaczego? Dlatego, że najpierw wyznawszy i uświadomiwszy sobie naszą prawdziwie grzeszną naturę, koniecznie powinniśmy uwierzyć w prawdę, że Jezus został naszą własną ofiarą zadośćuczynienia, złożoną za nasze grzechy. To, że możemy się zbawić, nawet będąc grzesznikami, zostało możliwe dzięki darowi zbawienia przez Pana, który złożył Siebie w ofierze zamiast nas. Czy zostaliśmy zbawieni jedynie dzięki wierze w Niego? Czy w taki sposób zostajemy ludem Bożym poprzez wiarę? Czy naprawdę mamy taką wiarę? Czy możemy wyznać, że nasze zbawienie to dar Boga, a nie rezultat naszych wysiłków? Czy naprawdę wyznajemy, że wszyscy byliśmy skazani na piekło, zanim uwierzyliśmy w dar zbawienia, darowanego nam przez Boga? Powinniśmy jeszcze raz przeanalizować ten problem.Przybytek to Szczegółowy Portret Jezusa


Prawda, która objawia się w Przybytku, zamyka usta fałszywym prorokom. Kiedy otwieramy Słowo Przybytku i powiadamy im o tej prawdzie, ich oszustwo całkiem się uwydatnia.

Słupy drzwi Przybytku były całkiem pokryte złotem. To powiada nam, że nigdzie w Przybytku nie ma śladu człowieka. Wszystko wewnątrz Przybytku było pokryte złotem. Słupy jego drzwi były pokryte złotem, a także tkanina na słupach była pokryta złotem. Jednakże podstawy słupów były wykonane z brązu. To oznacza, że z powodu naszych grzechów i wad wszyscy byliśmy skazani na piekło. Czy to nie jest prawda? Czy tak naprawdę nie jest? Czy naprawdę wierzycie, że także byliście skazani na piekło za wasze codzienne grzechy i wady? Byliście skazani na piekło za wasze grzechy, i to jest sprawiedliwy sąd Boży. Czyż wyznajecie ten sąd? Powinniście go wyznać! To nie tylko wiedza, powinniście również przyjąć i uwierzyć w to.

Biblia powiada: “Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia” (List św. Pawła do Rzymian 10:10). Kiedy wyznajemy w naszych sercach, że byliśmy skazani na piekło, i kiedy wierzymy w prawdę, że Pan zbawił nas, dawszy nam dar zbawienia, które wykonało się przez Jego misję błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, wtedy wszyscy możemy wejść i żyć w Miejscu Świętym. Wierzymy, że Pan przyszedł na tę ziemię, że On, o wiele cenniejszy od nas, wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu, że On przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu, oraz że w taki sposób On zmył wszystkie nasze grzechy i zbawił nas od naszej kary. Zbawiwszy nas przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, Pan uczynił nas sprawiedliwymi.

Powinniśmy naprawdę całym sercem uwierzyć w to. Tylko ci, którzy całym sercem wierzą w tę prawdę, mogą zostać ludem Bożym i Jego pracownikami. Przyjęcie tej prawdy tylko jako jednej z ludzkich myśli nie jest prawdziwą wiarą. “Aha, oto co oznacza Przybytek. Często słyszałem o błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach w moim kościele, a więc one na pewno oznaczają właśnie to!” Dlatego choć do dzisiaj wierzyliście w prawdę tylko w taki sposób, teraz nadszedł czas całym sercem, szczerze uwierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Podstawy słupów drzwi Przybytku były wykonane z brązu. Ale podstawy z brązu były tylko w pięciu słupów drzwi Przybytku; słupy zasłony Miejsca Najświętszego przeciwnie, nie miały brązowych podstaw, a cztery podstawy tych słupów były wykonane ze srebra. W Biblii srebro oznacza dar Boży i łaskę, podczas gdy złoto oznacza prawdziwą wiarę całego serca. Z drugiej strony, brąz oznacza karę za grzechy. Czyż my wszyscy nie byliśmy skazani na karę Bożą za nasze grzechy? Każdy z was musiał przyjąć potępienie za swoje grzechy i wady przed Bogiem i ludźmi. Nieprawdaż? Nie chcę powiedzieć, że tylko wy byliście tacy. Raczej wyznaję przed Bogiem, że sam jestem taki. Dlatego zadaję to pytanie nie tylko wam, lecz również sobie. Także całkiem wyznaję przed Bogiem, że byłem skazany na Jego karę za moje wady, oraz że według Jego Prawa także byłem skazany na piekło za moje grzechy. Całkiem to wyznaję.

Pan przyszedł na tę ziemię dla takiego stworzenia, jak ja. On przyszedł w ciele człowieka, wziął wszystkie moje grzechy na Swoje własne ciało poprzez chrzest, zabrał wszystką karę za moje grzechy śmiercią na Krzyżu, a zmartwychwstawszy, został moim doskonałym Zbawicielem. Oto w co wierzę. A kiedy uwierzyłem w to, wykonało się moje zbawienie, zaplanowane przez Boga jeszcze przed założeniem świata. Ono spełniło się, kiedy uwierzyłem w to całym sercem.

Wasze serca są takie same. Dzięki wierze w tę prawdę wasze zbawienie, które Bóg zaplanował w Jezusie Chrystusie jeszcze przed założeniem tego świata, także spełniło się w waszych sercach. Plan Boży uczynienia was ludem Bożym spełnia się, kiedy całym sercem wierzycie w ten plan. Właśnie dzięki wierze waszych serc to prawdziwe zbawienie pojawia się w waszych sercach. Zbawienie nie jest rezultatem naszych myśli ciała. Zbawienie nie jest wynikiem którychkolwiek teologicznych doktryn. Przeciwnie, ono jest rezultatem tylko wiary w prawdę.To Zbawienie Było Zaplanowane w Jezusie Chrystusie Jeszcze Przed Założeniem Świata


Zbawienie to dar, dany nam w Jezusie Chrystusie przez Jego chrzest i krew na Krzyżu. Zbawienie naprawdę wykonało się na tej ziemi około 2,000 lat temu. I nikt nie jest pozbawiony tego daru zbawienia, ponieważ Jezus wykonał plan Boży zbawienia, aby zmyć grzechy każdego z nas. Dlatego wszyscy ci, którzy całym sercem uwierzyli w to zbawienie, zostali dziećmi Bożymi. Wszystkie ich grzechy są zmyte i zostały białe, jak śnieg, i wszyscy oni otrzymali dar przebaczenia grzechów.

Jeszcze wielu ludzi w tym świecie nie otrzymało przebaczenia grzechów. Kim są ci ludzie? To ci, którzy nie wierzą w prawdę, nawet poznawszy ją. Ci, którzy nie wyznali całym sercem, że oni są skazani na piekło, i ci, którzy nie wyznali ewangelii wody, krwi i Ducha, nie mają udziału z Panem.

Zbawienie Boże daje się tylko tym, którzy znają swoją grzeszną naturę i wyznają, że skazani na potępienie i piekło z powodu ich grzechów. Na czym stały wszystkie pięć słupów zasłony drzwi Przybytku, wykonanej z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru? One stały na brązowych podstawach. Byliśmy skazani na piekło za nasze grzechy. Tylko kiedy wyznajemy to, nasze zbawienie może zostać zbudowane na tym wyznaniu. “Tak bowiem Bóg umiłował świat”, dla nas Pan przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, przelał Swoją krew na Krzyżu i został ofiarą, i w taki sposób dał nam zbawienie od naszych grzechów.

Dlatego powinniśmy naprawdę całym sercem uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Przynajmniej jeden raz nasze serca powinny wyznać: “Naprawdę jestem skazany na piekło, a jednak Pan zbawił mnie wodą i Duchem.” Wtedy powinniśmy całym sercem uwierzyć, aby otrzymać zbawienie. Jak napisano w Liście św. Pawła do Rzymian 10:10: “Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.”

Powinniśmy naprawdę całym sercem uwierzyć w zbawienie i wyznać je naszymi ustami: “Pan zbawił mnie przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici. Byłem skazany na piekło i potępienie, ale Pan zmył moje grzechy zamiast mnie, wziął na Siebie moje grzechy, zabrał wszystką moją karę zamiast mnie i w taki sposób całkiem mnie zbawił. On doskonale uczynił mnie dzieckiem Boga.” W taki sposób powinniśmy całym sercem uwierzyć i wyznać to naszymi ustami. Czy wierzycie?

Czy wszakże nie wyznajecie tego, że byliście skazani na piekło, nawet jeśli wierzycie w prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, i nawet jeśli wierzycie, że Pan zbawił nas w taki sposób? Biblia powiada: “Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (List św. Pawła do Rzymian 3:23). Prawdziwa wiara to wiara w to, że chociaż wszyscy zgrzeszyli i dlatego musieli pójść do piekła, Pan przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób doskonale uczynił ludzi sprawiedliwymi.

Jak zadziwiające jest to zbawienie! Czyż ono nie jest zdumiewające? Przybytek nie był zbudowany jak bądź, lecz szczegółowo według Słowa Bożego. Przez Przybytek Bóg szczegółowo powiedział nam, że On zbawi nas, złożywszy w ofierze Swoje kosztowne życie. On powiada nam przez Przybytek, że Jezus dał nam kosztowne zbawienie poprzez chrzest i śmierć na Krzyżu, oraz że powinniśmy tylko wierzyć w to całym sercem. Kto może dać wam zbawienie? Wy możecie się zbawić poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ciele takiego samego człowieka, jak my z wami.

Gdyby ktoś wziął na siebie wasze grzechy i był ofiarnie potępiony zamiast was, to mielibyście aż za dużo przyczyn być mu wdzięczni, ale Pan Jezus, milion razy szlachetniejszy i bogatszy od nas, przyniósł Swoją kosztowną ofiarę dla nas, dlatego powinniśmy być naprawdę bardzo wdzięczni! Jak kosztownym darem jest to, że Pan dał nam zbawienie Swoimi błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi! Jak bezcenny jest ten dar! Jak moglibyśmy nie uwierzyć w to całym sercem?

Oto dlaczego wszyscy ci, którzy wyznają swoją grzeszność, powinni uwierzyć w tę prawdę. Uwierzyć w tę prawdę mogą tylko ci, którzy wyznają, że nie mogą uniknąć piekła. Tylko ci, którzy wyznają, że oni naprawdę są grzesznikami, oraz że są skazani na piekło, naprawdę mogą uwierzyć w kosztowne zbawienie Boże, a także otrzymać je poprzez wiarę. I ci, którzy całym sercem wierzą w prawdę, mogą zostać pracownikami Kościoła Bożego.

Jesteśmy jedynie marnymi stworzeniami i nie mamy czym się chwalić, nawet porównując się z tymi, którzy w tym świecie chwalili się swoimi nadzwyczajnymi zdolnościami. Dlatego jak potrafimy kiedyś odważyć się chwalić przed świętym, doskonałym i wszechmogącym Bogiem? Przed Nim możemy tylko wyznać, że Pan zbawił nas, choć naprawdę byliśmy skazani na śmierć z powodu naszych wad.

Biblia powiada nam: “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List św. Pawła do Rzymian 6:23). Naprawdę musieliśmy zapłacić cenę śmierci za nasze grzechy. Ale Chrystus zbawił nas, skazanych na piekło, i teraz możemy wejść do Nieba z tą wiarą. Bez tej wiary my wszyscy jesteśmy tysiące razy skazani na piekło. Nieprawdaż? Oczywiście, to prawda. Wszyscy zasługujemy na piekło.

Ale Pan ze Swoją bezmierną miłością przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest, przelał Swoją krew i został potępiony na Krzyżu, dlatego my już uwolniliśmy się od przygotowanego dla nas piekła. Pan oddał Swoje kosztowne życie za nas, dlatego otrzymaliśmy przebaczenie grzechów. Dlatego jak możemy nie wierzyć, że Pan na zawsze zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, oraz że On darował nam zbawienie? Jak możemy odmówić zostania sprawiedliwymi? Jak możecie nie wierzyć w to? Podobnie jak słupy zasłony Przybytku były pokryte złotem, tak my wszyscy powinniśmy pokryć nasze serca wiarą. Powinniśmy kompletnie i całkowicie pokryć się wiarą. Powinniśmy całym sercem uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Bez szczerej wiary w tę prawdziwą ewangelię my nie możemy przyjść do Boga.

Właśnie dzięki tej wierze potrafiliśmy zostać grzesznikami, naprawdę skazanymi na piekło. Właśnie dzięki wierze także potrafiliśmy zostać sprawiedliwymi przed Bogiem. Innymi słowy, właśnie dzięki wierze grzesznicy mogą otrzymać przebaczenie ich grzechów, dzięki wierze w to, że Pan zbawił nas przez Swoją wodę i krew. Właśnie tak spełnia się Słowo Chrystusa: “A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (List św. Pawła do Hebrajczyków 9:27).

Narodziwszy się na ten świat, musieliśmy już zostać potępieni za nasze grzechy. Jednakże Bóg darował nam zbawienie przez Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki szczerej wierze w ewangelię wody i Ducha my w taki sposób możemy zostać dziećmi Bożymi. Bóg darował Swoją bezwzględną miłość zbawienia wszystkim tym, którzy wierzą. Ale On będzie sądzić i potępi tych, którzy nie wierzą w tę ewangelię, za ich grzech niewiary (Ewangelia św. Jana 3:16-18).Powinniśmy Wierzyć w Te Dwa Fakty Zbawienia


Byliśmy grzesznikami, skazanymi na potępienie i śmierć za nasze grzechy, ale poprzez wiarę w zbawienie błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, które Bóg zaplanował i dał nam, otrzymaliśmy przebaczenie naszych grzechów. Naprawdę, powinniśmy wyznać przed Bogiem: “Naprawdę jestem skazany na piekło,” a także wyznać: “Ale wierzę, że Pan zbawił mnie przez wodę i krew.” Powinniśmy wierzyć w ewangelię wody, krwi i Ducha; czyli w prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Właśnie dzięki szczerej wierze w tę prawdę zostaliśmy zbawieni. Właśnie za pomocą wiary w ewangelię zostaliśmy zbawieni.

Zostaliśmy zbawieni za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha. Ludzie mogą zostać ludem Bożym, tylko jeśli oni wierzą, że Pan zbawił wszystkich ludzi, skazanych na piekło, przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici i kręcony bisior. Czy wierzycie? Tylko wiara w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici i kręcony bisior jest prawdziwą wiarą.

Oto jakie duchowe znaczenie objawia się w zasłonie Przybytku. Czy wierzycie? Kiedy ludzie zaczynają sercem wierzyć w prawdę, oni mogą poprawnie głosić prawdziwą wiarę. Prawdziwa wiara to nie tylko wyznanie prawdy ustami, bez wiary w sercu, lecz wyznanie wiary ustami i wiara serca w prawdę. Wszyscy powinniście uwierzyć w zbawienie błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, które na zawsze was uwolniło.

My nawet nie możemy należycie podziękować Panu, bez względu na to, jak starannie służymy Mu. Jak moglibyśmy później zapomnieć o naszym zbawieniu? Jak potrafimy zapomnieć, że Pan zbawił nas, skazanych na piekło, od wszystkich naszych grzechów? Jak możemy zapomnieć ewangelię wody i Ducha, kiedy nasze wady wyjawiają się codziennie? Jak możemy pogardzać tą ewangelią, kiedy nie ma innej drogi zbawienia oprócz właśnie tej ewangelii? Jesteśmy zawsze wdzięczni Mu. Zawsze się radujemy. Nie możemy nie chwalić Go.

Ci, którzy nie znają tej prawdy, powiadają, że Bóg stworzył człowieka tylko jak zabawkę i bawi się nim. Oni przeciwstawiają się Bogu i powiadają: “Na pewno, Bóg się nudzi. On stworzył nas jako Swoje zabawki i bawi się nami. On wie, że będziemy grzeszyć, a jednak tylko patrzy, jak my grzeszymy, a teraz nawet powiada, że zbawił grzeszników. Czyż On nie bawi się nami? On najpierw stworzył nas, a teraz tylko bawi się nami, jak Mu się żywnie podoba. To czyż Bóg nie stworzył nas Swoimi zabawkami?” Mnóstwo ludzi myśli właśnie tak. Oni żywić urazę do Boga, mówiąc, że gdyby On naprawdę ich kochał, to stworzyłby ich doskonałymi, a nie kiepskimi grzesznikami. Tak wielu ludzi wszakże nie zna zamiarów Boga i obwinia Go.Jesteśmy Istotami, Stworzonymi przez Boga


Podobnie jak wiele roślin i zwierząt, człowiek także jest istotą, stworzoną przez Boga. Ale Bóg nie stworzył nas takimi, jak rośliny i zwierzęta. Jeszcze zanim Bóg stworzył nas, On postanowił uczynić nas Swoim ludem w Swoim Synu Jezusie Chrystusie i pozwolił nam mieć udział w Jego chwale, i właśnie dlatego Bóg stworzył nas. Cel stworzenia człowieka był odmienny od celu stworzenia innych istot. W jakim więc celu Bóg stworzył ludzi? Dlatego, aby oni żyli wiecznie w Jego Królestwie we wszystkiej chwale i splendorze, w przeciwieństwie do roślin i zwierząt, które po prostu sławią Boga. Bóg stworzył człowieka, aby pozwolić mu poznać własną grzeszną naturę, aby on wyznał i uwierzył w Zbawiciela, który go zbawił, jako w Pana stworzenia, i w taki sposób został doskonały i potem wszedł do Królestwa Bożego.

Bóg nie stworzył nas robotami lub zabawkami, lecz On stworzył nas, abyśmy zostali Jego dziećmi, wyznawszy Stwórcę, uwierzywszy w Zbawiciela i narodziwszy się ponownie z ewangelii wody i Ducha. Dlatego, spełniwszy ten cel naszego stworzenia, my otrzymamy i będziemy delektować się chwałą. Choć na tej ziemi poświęcamy się dla służenia innym duszom za pomocą ewangelii, w Królestwie Bożym wszystko będzie nam służyć. Jak myślicie, jaki był podstawowy cel Boży dla ludzkości? Jego celem było pozwolić człowiekowi zawsze delektować się bogactwem i chwałą Bożą. Bóg stworzył człowieka, aby uczynić nas ludem Bożym i pozwolić nam mieć udział w Jego bogactwie i chwale.

Dlaczego narodziliśmy się? Jaki jest cel życia? Skąd przyszliśmy i dokąd idziemy? Na te filozoficzne pytania ludzkość jeszcze nie dała odpowiedzi, dlatego ludzie wszakże z bólem starają się rozwiązać ten problem. Nie znając własnej przyszłości, niektórzy ludzie nawet przychodzą do wróżek i czarodziei. Wszystko to jest rezultatem niezdolności ludzkości do wyznania prawdziwego Boga, który nas stworzył, i uwierzenia w zbawienie, które On dał nam.

Jednakże, aby uczynić nas Swoimi dziećmi, Bóg stworzył nas odmiennymi od wszystkich innych istot. On także zbawił nas przez wodę i Ducha, jeszcze przed założeniem świata zaplanowawszy nasze zbawienie błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi i kręconym bisiorem. Zbawiwszy nas prawem zbawienia, które objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, Bóg naprawdę wykonał nasze przeznaczenie.

Dlatego teraz powinniśmy poznać i uwierzyć w ten plan Boży dać nam życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Jeśli tego nie wiemy, to tajemnica życia na zawsze pozostanie nierozwiązalna. Dlaczego narodziliśmy się na ten świat? Dlaczego powinniśmy żyć? Dlaczego powinniśmy jeść? Dlaczego powinniśmy przeżyć fatalne życie? Jak możemy rozwiązać problem życia i śmierci, starzenia się i chorób? Dlaczego powinniśmy pójść do piekła za nasze grzechy? Dlaczego życie jest tak tragiczne? Dlaczego życie jest tak bolesne? Wszystkie te pytania mogą znaleźć swoje odpowiedzi w Boga za pomocą ewangelii wody i krwi, która zbawiła nas w Jezusie Chrystusie.

Bóg pozwolił nam narodzić się na tę ziemię i rozkazał nam liczyć na Królestwo Niebieskie pośród tego męczącego i ciężkiego życia, aby On mógł zbawić od wszystkich naszych grzechów nas, skazanych na piekło, oraz abyśmy otrzymali życie wieczne. Tajemnica życia całkiem się objawia, kiedy wierzymy w ewangelię wody i Ducha.Bóg Miał Wielki i Doskonały Plan dla Nas


Podobnie jak Bóg zaplanował, On posłał Swego Syna Jezusa Chrystusa na tę ziemię, złożył wszystkie nasze grzechy na Jego kosztowne ciało w czasie Jego chrztu, potępił i oddał Go na śmierć za nas, i w taki sposób zbawił nas, skazanych na wieczne zrujnowanie, od wszystkich naszych grzechów, kary i przekleństw. Teraz powinniśmy uwierzyć w tę prawdę i dziękować Bogu za nasze uwolnienie od nieuniknionego zrujnowania i za możliwość wejścia do Królestwa Syna Bożego i delektować się wiecznym życiem. Innymi słowy, prawda zbawienia Bożego to ewangelia wody i Ducha, która objawia się w zasłonie Przybytku, wykonanej z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Brązowe podstawy słupów drzwi Przybytku pokazują nam naszą grzeszną naturę i w taki sposób pozwalają nam wierzyć w ewangelię wody i krwi Jezusa. Słupy drzwi Przybytku i zasłony, wykonanej z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru objawiają miłosierdzie Boga, który przez kosztowną ofiarę Jezusa Chrystusa zbawił nas, całkiem skazanych na piekło, od naszej kary. Dlatego za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha zostałem zbawiony od wszystkich swoich grzechów. Czy wy także wierzycie w to?

Czy wierzycie w prawdę, która objawia się w Przybytku? Wszyscy jesteśmy szczęśliwi. To naprawdę wielkie błogosławieństwo, przecież tak wielu ludzi idzie do piekła, a my znaleźliśmy prawdę i teraz żyjemy w Jezusie Chrystusie. Naprawdę byliśmy nic warci i marni w tym świecie, narodziwszy się w nim, nie mogliśmy nie grzeszyć i byliśmy skazani na piekło, przeznaczeni przeżyć tchórzliwe życie i trafić do piekła. A jednak Chrystus przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób na zawsze zbawił nas od naszych grzechów. My nie możemy nie cieszyć się z tego, że nie tylko już uwolniliśmy się od piekła, lecz również możemy spełniać cenne, użyteczne i sprawiedliwe czyny.

Ci, którzy mogą wejść do Miejsca Świętego – to ci, którzy otrzymali wieczne przebaczenie grzechów. Chrystus nie tylko zmył nasze przeszłe grzechy, lecz również wziął na Siebie wszystkie grzechy naszego życia poprzez chrzest, a śmiercią na Krzyżu na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy. Dlatego tylko ci, którzy wierzą w wieczne zbawienie, są tymi, którzy mają wiarę kapłanów, i tylko tacy ludzie mogą wejść do Miejsca Świętego.

Ściśle mówiąc, według systemu Przybytku, zwykli kapłani nie mogli wejść do Miejsca Najświętszego, ale tam mógł wejść tylko arcykapłan. A wieczny arcykapłan to właśnie Jezus Chrystus. Tylko ci, którzy wierzą, że Jezus Chrystus w taki sposób zbawił nas, mogą wejść do Domu Bożego, nawet do Miejsca Najświętsze, wraz z Jezusem Chrystusa.

“Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym. Przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą” (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:18-22). Ci, którzy wyznają, że są grzeszni, skazani na piekło i otrzymują przebaczenie wszystkich grzechów przez oczyszczenie czystą wodą (Chrzest Jezusa) i krwią Jezusa, mogą wejść do Królestwa Bożego, aby żyć z Nim wiecznie.

Nasze grzechy zostały oczyszczone nie dlatego, że codziennie kajaliśmy się za nasze grzechy, ale Pan na zawsze oczyścił wszystkie nasze grzechy, przyszedłszy na tę ziemię, na zawsze wziąwszy na Siebie grzechy świata poprzez chrzest i będąc potępiony na Krzyżu. “Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.” Jezus przyjął chrzest i na zawsze wziął na Siebie grzechy ludzkości, zabrał grzechy świata na Krzyż, umarł na nim i zmartwychwstał, i w taki sposób na zawsze nas zbawił. Tylko ci, którzy całym sercem wierzą w tę prawdę, mogą wejść do Miejsca Świętego. My otrzymujemy wieczne przebaczenie naszych grzechów poprzez wiarę w to, że Chrystus od razu zbawił nas, oraz że On zabrał wszystkie grzechy całego naszego życia i całego wszechświata.

Czy wierzycie, że Pan na zawsze wziął na Siebie nasze grzechy poprzez chrzest? I czy wierzycie, że On wziął na Siebie grzechy świata, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób został naszym doskonałym Zbawicielem? W ciągu swoich 33 lat życia Chrystus na zawsze zmył wszystkie grzechy tego świata. On zmył je, nie pozostawiwszy żadnej plamy. Ja wierzę w to całym sercem. Wierzę, że przyjąwszy chrzest, On na zawsze wziął na Siebie grzechy świata, że On poniósł karę za wszystkie moje grzechy, przelawszy Swoją krew na Krzyżu, oraz że On został moim doskonałym Zbawicielem, zmartwychwstawszy i żyjąc wiecznie. Właśnie dzięki tej wierze zostałem zbawiony od wszystkich swoich grzechów.

Wierząc w to, wszyscy możemy wejść do Królestwa Niebieskiego, i żyjąc na tej ziemi powinniśmy codziennie rozmyślać o tej wierze. Dlaczego? Dlatego, że Pan na zawsze zmył nawet te grzechy, które jeszcze mamy popełnić. Ale zawsze, kiedy grzeszymy, powinniśmy to wyznawać. Powinniśmy również całym sercem uwierzyć w to, że Pan wziął na Siebie nawet te grzechy przez Swój chrzest. Powinniśmy jeszcze raz z wiarą wyznać, że Pan zabrał grzechy świata. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie myślimy o ewangelii wody i Ducha znowu, to nasze serca zostaną zabrudzone. Pan na zawsze zmył nawet grzechy, których jeszcze nie popełniliśmy, dlatego zawsze, kiedy objawia się nasza niemoc, powinniśmy dziękować Mu z wiarą w Jego dzieło błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici.

Wszyscy powinniśmy uwierzyć, że Pan przyszedł na tę ziemię i wziął na Siebie od razu wszystkie nasze grzechy. Wszystkie nasze grzechy na zawsze zostały złożone na Jezusa Chrystusa, przecież On wziął wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest. Jezus Chrystus dał nam wieczne zbawienie poprzez chrzest i śmierć na Krzyżu, dlatego powinniśmy twardo i dzielnie uwierzyć w tę prawdę. Jezus Chrystus powiada, że możemy zdobyć Królestwo Boże naszą twardą wiarą w Jego chrzest od Jana. Jezus powiedział: “A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je” (Ewangelia św. Mateusza 11:12). Właśnie dzięki tej wierze otrzymaliśmy przebaczenie wszystkich grzechów naszych ciał, myśli, umysłu i świadomości. Aby zdobyć Królestwo Boże, powinniśmy się zbawić od wszystkich naszych grzechów, uwierzywszy w to, że Chrystus wziął na Siebie wszystkie te grzechy przez Swój chrzest i zabrał wszystką karę za grzechy.

Choć jesteście niedoskonali, jeśli macie tę wiarę, to jesteście ludźmi wiary. Choć jesteście niedoskonali, Pan doskonale was zbawił i dlatego powinniście w to uwierzyć. Chrystus żyje wiecznie, dlatego nasze doskonałe zbawienie także jest wieczne. Powinniśmy tylko wierzyć w nasze zbawienie, które Jezus Chrystus dał nam. To prawda! Zostaliśmy zbawieni przez szczerą wiarę w Niego.

Pan jest naszym doskonałym Zbawicielem, a więc On zmył wszystkie problemy naszych grzechów. Czy wierzycie, że Chrystus przyjął chrzest, przelał Swoją krew na Krzyżu, umarł i zmartwychwstał, i w taki sposób dał nam wieczne zbawienie? Jakie cudne jest to zbawienie! Choć jesteśmy niedoskonali w naszych uczynkach, wszyscy możemy wejść do Królestwa Bożego poprzez wiarę w tę prawdę. Właśnie dzięki wierze potrafimy wejść do Królestwa Bożego i delektować się całą wspaniałą majestatycznością i bogactwem Boga. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mogą naprawdę delektować się nimi. Ale bez tej wiary nikt nie może nawet jedną nogą wstąpić do Królestwa Bożego.

Prawda, która zbawiła nas przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici i kręcony bisior, była zaplanowana przez Boga w Jezusie Chrystusie jeszcze przed założeniem świata. Bóg zaplanował zbawić nas i dlatego przyszedł na ten świat, przyjął chrzest i na zawsze wziął na Siebie nasze grzechy, zabrał grzechy świata na Krzyż i został potępiony, umarł, zmartwychwstał i w taki sposób dał nam wieczne zbawienie. Oto nasze zbawienie, spełnione Jego dziełem błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, i powinniśmy wierzyć w to zbawienie. Tylko poprzez wiarę zostajemy doskonałym ludem Bożym. Tylko poprzez wiarę zostajemy pracownikami Bożymi. Wejdziemy w doskonałe Królestwo Boże i zawsze będziemy tam żyć.

Doskonały Bóg doskonale nas zbawił, ale wszakże jesteśmy niedoskonali, ponieważ nasze ciało jest niedoskonałe. Ale jak to się stało? Czy Pan naprawdę całkiem wziął na Siebie nasze grzechy, kiedy On przyjął chrzest, czy nie? Oczywiście, tak! Chrystus zabrał nasze grzechy przez Swój chrzest, dlatego wyznajemy, że wszystkie nasze grzechy naprawdę zostały złożone na Niego przez Jego chrzest. Czy wyznajecie, że wasze grzechy naprawdę zostały złożone na Jezusa? Tylko w taki sposób Jezus niósł nasze grzechy i grzechy świata na Krzyż, został ukrzyżowany i całkiem spełnił plan zbawienia Bożego. Jesteśmy niedoskonali, ale możemy wejść do Królestwa Bożego poprzez wiarę. Poprzez wiarę w co? Możemy wejść do Królestwa Bożego poprzez wiarę w Jego dzieło błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Po otrzymaniu przebaczenia grzechów właśnie niedoskonali mają prawdziwą wiarę i prosperują w Kościele. Kościół Boży nie jest miejscem, gdzie królują silni, lecz w nim niedoskonali królują w wierze. Dlaczego? Dlatego, że w Kościele Bożym wszyscy możemy z wiarą iść za Panem, tylko jeśli wiemy, że jesteśmy niedoskonali. On jest miejscem leczenia i uzdrowienia ran. Podobnie jak Niebo jest miejscem, gdzie maluch “włoży swą rękę do kryjówki żmii” (Księga Izajasza 11:8), i nie zostanie ukąszony, tak rajem na tej ziemi jest właśnie Kościół Boży. To jest zdumiewająca tajemnica Kościoła Bożego.

Chcesz wiedzieć więcej o Przybytku? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Przybytku.
All about the Tabernacle

Właśnie dzięki wierze my wchodzimy do Królestwa Bożego. Właśnie silni z mocną wiarą zdobywają Królestwo Niebieskie. Czy wierzycie w tę prawdę w waszych sercach? Ja także wierzę i dlatego dziękuję Bogu.

Jestem wdzięczny Bogu i dlatego służę tej ewangelii. Żyję dla tej prawdy i służę ewangelii, przecież wszakże wielu ludzi nie zna prawdy błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Ale już teraz, nie biorąc pod uwagę tego, czy inni służą tej ewangelii, czy nie, my sami najpierw powinniśmy uwierzyć w nią.

Mam nadzieję i modlę się, abyście wszyscy uwierzyli w prawdę, że Jezus na zawsze zbawił was od waszych grzechów, i w taki sposób zostali zbawieni od wszystkich waszych grzechów.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.