" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Bóg Ojciec


W wierze Apostołów objawiają się trzy wyznania wiary.

Po pierwsze, oni wierzyli w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi (I Księga Mojżeszowa 1:1), po drugie, oni wyznawali, że Jezus Chrystus, Syn Boży, darował im odpuszczenie grzechów, i po trzecie, wierzyli, że Jezus Chrystus narodził się z Ducha Świętego. My również wyznajemy wiarę w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego, ponieważ nasza wiara jest taka, jak wiara Apostołów..

Dla nas Bóg Ojciec, podobnie jak Bóg Syn i Duch Święty, jest Panem. Jednocześnie Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty są jednym Bogiem, i nasza wiara w Niego jest nierozdzielna. Na przykład, ponieważ Ojciec jest Wszechmogącym Bogiem, Jego Syn również jest Wszechmogący. Innymi słowy, trzy osoby Trójcy Świętej w zasadzie są jednym Bogiem. Dlatego my wierzymy, że trzy osoby Boga, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, w zasadzie są jedynym Bogiem. Aby założyć fundament naszej wiary w Słowo Boże, powinniśmy twardo wierzyć w Jego prawdziwe Słowo.Biblijne Dowody


1. Ze Starego Testamentu

(1) Przede wszystkim, w Starym Testamencie wyraźnie napisano, że Bóg jest jedyny: “Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym!” (V Księga Mojżeszowa 6:4).

(2) Jednakże, Stary Testament również wyraźnie powiada nam, że Bóg istnieje w kilku osobach: “A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” (I Księga Mojżeszowa 1:26); “Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego” (I Księga Mojżeszowa 11:7). Z tych wierszy możemy zobaczyć i uwierzyć, że Bóg istnieje nie w jednej osobie, lecz w kilku osobach.

2. Z Nowego Testamentu

Ojciec, Syn i Duch Święty są naszym prawdziwym Bogiem. Tymczasem Bóg istnieje w trzech osobach, i ta prawda zrozumiale objawia się w Nowym Testamencie.

(1) To, że Ojciec, Syn i Duch Święty istnieją jako trzy osoby Trójjedynego Boga, potwierdza opowiadanie o chrzcie Jezusa, który był początkiem Jego służenia: “A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Ewangelia św. Mateusza 3:16-17).

Ten urywek opisuje chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela, w czasie którego objawił się Trójjedyny Bóg. Z tego urywka widzimy, że Jezus jest Synem Bożym, że Duch Święty działa z Nim oraz że Ojciec uznał Go za “Swego Syna umiłowanego, w którym On ma upodobanie”. Właśnie w tych świadectwach objawia się Trójjedyny Bóg. Jezus otrzymał możliwość spełnić wszystką sprawiedliwość Bożą, ponieważ On wziął na Siebie wszystkie grzechy świata poprzez chrzest od Jana. Dlatego właśnie Jezus miał umrzeć za nas na Krzyżu; na tym polega sprawiedliwość Boża, którą Ojciec spełnił przez Syna. Sprawiedliwością Bożą jest to, że Swoim sprawiedliwym chrztem Jezus wziął na Siebie wszystkie nieprawości; o tej prawdzie świadczą Ojciec i Duch Święty. A więc Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty istnieją jako oddzielne osoby, lecz są jednym Bogiem dla nas.

(2) W Ewangelii św. Mateusza 28:19 również napisano, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym Bogiem, ponieważ Jezus rozkazał Swoim uczniom: “Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Ewangelia św. Mateusza 28:19), czyli w imię trzech osób Trójcy.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Ojciec, Syn i Duch Święty to trzy osoby, i jednocześnie oni są jednym całym, ponieważ razem są Trójjedynym Bogiem. Otóż, wierząc w Boga, wierzymy w Boga, jedynego w trzech osobach.

Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty, jak twierdzi chrześcijańska wiara, są samoistniejącym Bogiem, odmiennym od wszystkich innych bóstw. Przedstawiciele niektórych religii uważają, że Jezus jest tylko jednym z wielu proroków, a jednak to po prostu nie jest prawda.

Dla nas Bóg to Ojciec, Syn i Duch Święty. Chociaż tę prawdę całkiem i wystarczająco potwierdza Biblia, bardzo wielu ludzi jej nie rozumie. To staje się, ponieważ ci, którzy nie znają ewangelii wody i Ducha, próbują swoim ludzkim umysłem i logiką podejść do pojęcia Trójcy Świętej, i dlatego nie mogą zrozumieć. Ci, którzy nie narodzili się ponownie, nie mogą zrozumieć Trójjedynego Boga. A dla narodzonych ponownie Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty są jedynym Bogiem, w którego całkowicie wierzymy.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.