" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Apostolski Symbol Wiary i
Jego Błogosławieństwa
Wiary


Chcemy, aby wiara Apostołów została nam przekazana w jej nieskażonej czystości. To jest nasze pragnienie i nadzieja wszystkich chrześcijan. Ich wiara miała zostać całkiem przekazana nam w zapisanych tekstach po ich śmierci. A jednak prawdziwa wiara Apostołów objawia się nam tylko w ich Listach, i dlatego chcemy dzielić się nią i rozpowszechniać ich wiarę.

Jaka więc była wiara Apostołów? W rzeczywistości Symbol Wiary został sformułowany już po śmierci Apostołów. Innymi słowy, on jest testamentem wiary Apostołów, zapisanym przez pokolenie, które przyszło po ich śmierci.

Wiara Apostołów to wiara w czyny Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrzest, który przyjmujemy, kiedy uznajemy Boga za swego Zbawiciela, wymaga od nas wiary w to, że chrzest Pana wymazał wszystkie nasze grzechy; że dzięki krwi Jezusa Chrystusa na Krzyżu czeka na nas sąd sprawiedliwy; że Ojciec posłał na ziemię Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela grzeszników. Więc jeśli człowiek wierzy, że jego grzechy zostały odkupione chrztem i krwią Jezusa, on otrzymuje od Boga Ducha Świętego.

Tym, którzy chcą przyjąć chrzest, możemy zadać następujące pytanie: “Czy wierzycie, że gdy Jan ochrzcił Jezusa, ciężar wszystkich waszych grzechów przeszedł na Jego ramiona?” I jeśli odpowiedź będzie twierdząca, czyli: “Tak, ja wierzę, że wszystkie moje grzechy i wszystkie grzechy świata przeszły na Jezusa”, zadamy poniższe pytanie: “Czy wierzycie, że wziąwszy na Siebie wszystkie wasze grzechy przez Swój Chrzest od Jana, Jezus przelał Swoją krew na Krzyżu?” Ci, którzy dadzą twierdzącą odpowiedź, zostaną ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wiara w Trójjedynego Boga zaczyna się od następującego wyznania wiary: “Wierzę w Jedynego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”. Apostołowie mogli chrzcić w imię Ojca, Syna, i Ducha Świętego jedynie tych, którzy wierzą i wyznają tę prawdę. Prawdziwa chrześcijańska wiara jest darowana jedynie tym, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Dlatego właśnie Kościół Boży został zbudowany na fundamencie wiary dwunastu Apostołów.

Apostolski symbol wiary bierze swój początek od czasów Edyktu Mediolańskiego w 313 roku Pańskim, podpisanego przez cesarza rzymskiego Konstantyna. Wziąwszy pod uwagę tło historyczne zmienionego statusu chrześcijaństwa, które było zakazaną religią, lecz przemieniło się w oficjalną, państwową religię Imperium Rzymskiego, widzimy, że ta radykalna zmiana wzbudziła istotne i wzrastające zainteresowanie dla chrześcijaństwa wśród Rzymian. Właśnie w tym czasie był potrzebny standard wiary dla tych nowych wierzących, którzy pragnęli zostać częścią Kościoła Bożego.

Apostolski symbol wiary zjawił się właśnie dzięki tej konieczności i swoje istnienie zawdzięcza tym chrześcijanom, którzy przyszli po Apostołach. Jego obecna forma została nam przekazana po opracowaniu i wielokrotnym poprawianiu przez różne rady religijne już po Wieku Apostolskim. Dlatego właśnie nowoczesny symbol wiary trzeba rozpatrywać przez pryzmat wiary w ewangelię wody i Ducha, zmienionej wiary chrześcijańskiej i prawdziwej wiary w Boga. Aby głosić wiarę chrześcijańską po całym świecie, musimy wiedzieć i wierzyć w to, że Jezus wziął na Siebie wszystkie nieprawości ludzkości, zniszczył grzech i darował ludziom życie wieczne.

Tymczasem na świecie istnieje wiele religii. I każda religia ma swoich własnych bogów. Różnica między tymi bogami a Bogiem chrześcijańskim polega na tym, że te pierwsze po prostu zostały wymyślone przez ludzi, a chrześcijański Bóg istnieje niezależnie od naszych myśli. Aby uwierzyć w chrześcijańskiego Boga, trzeba odrzucić wszystkich tych fałszywych bogów wymyślonych przez człowieka religii. Inaczej bowiem wszystkie nasze starania będą daremne. Teraz widzimy wielkie zamieszanie wiary w Boga z powodu braku wiedzy o Bogu Stwórcy i o Jego imieniu.

W Imperium Mongolskim był bóg, nazywany “Buruhung”. I choć on nie stworzył świata, Mongołowie wciąż wielbią “Buruhung-a”. Oni również przedłużają wierzyć w swego narodowego boga, nawet wierząc w Boga chrześcijańskiego jako w swego własnego Boga. Właśnie to nie pozwala im mieć prawdziwej wiary. Jeśli ktoś wierzy, że chrześcijański Bóg jest taki sam jak bóg narodowy, to on nigdy nie zmoże spotkać prawdziwego Boga, którego wyznaje wiara chrześcijańska. Dlatego powinniśmy niewzruszenie świadczyć o Trójjedynym Bogu chrześcijańskim.

Dlaczego prawdziwej wierze chrześcijańskiej jest tak ciężko wstąpić do wszystkich narodów świata? Dlatego, że wielu ludzi nie widzi różnicy między ich własnymi bogami a Bogiem chrześcijańskim: Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Inną przyczyną tej trudności jest to, że w ciągu swojej historii chrześcijaństwo nie zmogło głosić i wytrwać w prawdzie odpuszczenia grzechów, w ewangelii wody i Ducha.

Chrześcijaństwo, wprowadzone w Imperium Mongolskim, poszło na liczne kompromisy z istniejącą religią narodową, aby uniknąć konfliktu między swoją wiarą a dominującymi buddyjskimi doktrynami, co doprowadziło do tego, że chrześcijańska prawda nie zmogła zakwitnąć. Chrześcijańskiej prawdy odkupienia przewinień nie można uzgadniać z buddyjskimi doktrynami. Prawda odkupienia wykroczeń oznacza, że przez wzgląd na ludzkość Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, umarł na Krzyżu zamiast nas, zmartwychwstał i wybawił tych, którzy w Niego wierzą.

Jedna z buddyjskich doktryn to awersja do zabójstwa. Główną prawdą chrześcijaństwa jest ewangelia wody i Ducha, i ta prawda naucza o chrzcie Jezusa, przez który On zabrał nieprawości świata, a także o Jego krwi na Krzyżu. Ale z powodu buddyjskiej doktryny, która zakazuje jakiekolwiek zabójstwo, oni nie przyjęli Słowa o przebaczeniu grzechów i śmierci Jezusa, a także nie uwierzyli w tę prawdę. A więc chrześcijańska doktryna zbawienia nie mogła współistnieć z buddyjską doktryną sumienia.

W rezultacie, w Imperium Mongolskim buddyzm wkrótce pochłonął chrześcijaństwo, i teraz chrześcijaństwa już nie ma w Mongolii. Kiedy Kościół w Imperium Mongolskim doznał trudności i prześladowania, wielu chrześcijan bez wahania uciekało do świątyń buddyjskich i nawracało się na buddyzm. To doprowadziło do ostatecznego zaniku chrześcijaństwa w tym państwie.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Największą przyczyną, dla której chrześcijaństwo znikło z Imperium Mongolskiego, jest to, że wiara Mongołów w Trójjedynego Boga nie była pewna. Oni uważali Buddę i Jezusa za tego samego Boga. Właśnie to i doprowadziło do ostatecznego zaniku chrześcijaństwa w Imperium Mongolskim.

Życie wieczne mogą odziedziczyć jedynie ci, którzy otrzymali zbawienie od grzechów, wierząc w prawdziwego chrześcijańskiego Boga, niezależnie od tego, kim i gdzie są. Dlatego powinniśmy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, a także w Trójjedynego Boga. To jest fundament naszej wiary w Kościół Boży, i dlatego powinniśmy również świadczyć o tej prawdzie. Ta prawda to nic innego, jak wiara Apostołów, o której napisano w tej książce. Jest tylko jeden Bóg w całym świecie, i On jest Trójjedynym Bogiem. Jego imię “Jahwe”, albo “Jezus Zbawiciel”, albo Duch Święty. On jest prawdziwym Bogiem nie tylko dla chrześcijan, lecz również dla wszystkich ludów świata.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.