" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Pierwsze Kazanie o Synu BożymKim jest Jezus Chrystus?


Dlaczego Jezus Przyszedł na Ten Świat?


Jezus narodził się od panny.

Przyczyna: On miał przyjść w ciele człowieka, aby zbawić ludzi od ich grzechów.

W jakiej postaci On przyszedł?

On przyszedł w postaci, która wcale nie była pociągająca.

Jezus przyszedł do ludu Izraela w ciele człowieka przez ciało Panny Maryi. Właśnie dlatego, by spełnić proroctwa dla całej ludzkości, Chrystus przyszedł, aby zostać światłem dla tego świata ciemności.

On przyszedł, aby zostać i działać jako Mediator miedzy Bogiem a ludzkością. Przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i wziąwszy na Siebie nieprawości świata, On został ukrzyżowany i przelał krew na Krzyżu. Jezus przyszedł, aby darować odpuszczenie grzechów i życie tym, którzy wierzą.

Chrystus przyszedł, aby umożliwić nam wejście do Królestwa Niebieskiego poprzez wiarę w Jego chrzest oczyszczenia grzechów i w krew na Krzyżu, a także pozwolić nam uniknąć ognistego piekła.

Ten świat był ciemny i beznadziejny. Zanim Jezus przyszedł na ziemię, tu nie było prawdziwego światła zbawienia, ponadto, ten świat był zamknięty w czarnej jak smoła ciemności. Właśnie na taki świat przyszedł Jezus. Dlaczego On to zrobił? On przyszedł, aby zaświecić na tym świecie światło zbawienia.

Właściwie Jezus narodził się nie w grudniu. Raczej On narodził się w tej porze roku, kiedy pola Izraela były pełne zielonej trawy, a pasterze wyprowadzali swoje owce na pastwiska i wypasali je tam (Ewangelia św. Łukasza 2:8). To potwierdza ten fakt, że w rzeczywistości Jezus narodził się nie 25 grudnia.

Dlaczegoż my obchodzimy Boże Narodzenie właśnie w tym zimnym dniu, 25 grudnia? Dlatego, że zaczynając od połowy czwartego wieku Pańskiego Kościół Zachodni przeznaczył ten dzień 25 grudnia jako urodziny Jezusa, aby zapobiec rozpowszechnieniu się kultu pogańskiego boga słońca. Ale ten dzień naprawdę był czasem dla uwielbienia boga słońca. Pragnąc zahamować uczestnictwo w tym pogańskim świętowaniu i zapobiec sfałszowaniu wiary chrześcijańskiej, ten sam dzień pogańskiego świętowania proklamowano jako dzień narodzenia Jezusa, używając strategii przypominającej gaszenie pożaru ogniem.

Nie wiemy na pewno, kiedy narodził się Jezus, lecz dokładnie wiemy, że Syn Boży przyszedł, aby zbawić całą ludzkość, i dlatego właśnie pewnego dnia w roku obchodzimy Jego przyjście bez względu na to, że 25 grudnia był dzień pogańskiego świętowania. Ponieważ cała ludzkość obchodzi dzień, kiedy Jezus przyszedł na ten świat, aby zbawić nas od naszych grzechów, my przyjmujemy ten dzień, pamiętamy o nim, dziękujemy Mu i wielbimy Go za to.

Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, wszyscy ludzie świata byli oszukani przez diabła, naprawdę nie znali drogi do wiecznego życia, ich serca były przygnębione ciężarem grzechu. Dlatego właśnie Bóg Ojciec posłał syna Swego Jezusa, aby całkiem zbawić ludzkość od grzechów.

Imię “Jezus” oznacza Zbawiciel, czyli to, że Jezus zbawi Swój lud od wszystkich jego grzechów. Jezus przyszedł na ten świat. Wziąwszy na Siebie wszystkie grzechy ludzkości w czasie chrztu, Jezus został ukrzyżowany, i w taki sposób całkiem wymazał te grzechy.Czy Jezus był Bogiem?


Tak. W gruncie rzeczy Jezus był prawdziwym Bogiem. Jezus jest Tym, który Swoim Słowem stworzył cały wszechświat. Ten świat naprawdę był stworzony przez Boga. Ewangelia św. Jana 1:3 powiada nam: “Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało”. Jezus był prawdziwym Bogiem, który przyszedł, aby zbawić grzeszników. On jeszcze na początku stworzył ten świat oraz cały wszechświat. Kiedy On powiedział: “Niechaj się stanie światłość”, stała się światłość. Kiedy On powiedział: “Niechaj się stanie słońce”, stało się słońce. Właśnie według rozkazu Jezusa “Niechaj się stanie” zjawiły się trawa i drzewa, morze i niebo, i cała ludzkość. Jezus jest Bogiem, który stworzył wszystkie rzeczy jeszcze na początku (I Księga Mojżeszowa 1:3-15).

On w zasadzie jest Bogiem stworzenia. Wszystkie rzeczy zostały przez Niego stworzone, i nic nie zostało stworzone bez Jego woli. Dlaczegoż On przyszedł na ziemię w ciele człowieka?

On przyszedł, aby zbawić grzeszników tego świata od wszystkich ich grzechów. Bóg przyszedł na ten świat, aby zaświecić światło prawdę dla każdego grzesznika, i w taki sposób wybawić wszystkich grzeszników od ich grzechów.

W Ewangelii św. Jana 1:9-12 napisano: “Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego”.

Syn Boży przyszedł, aby wymazać wszystkie grzechy, które odziedziczyliśmy po Adamie, ojcu rodu ludzkiego, i zniszczyć ciemność tego świata. Jego imię Jezus Chrystus, i Jezus Chrystus jest Synem Boga Ojca.Dlaczego Ludzie Nie Przyjęli Jezusa do Swoich Serc?


Dlatego, że On zbawił grzeszników od ich grzechów, przyszedłszy na ziemię, jako skromny człowiek.

Dlatego, że nie zmogli odrzucić własnej wiary i swoich własnych myśli.

Dlatego, że nie uświadamiali sobie, że zostali stworzeni przez Boga.

Dlatego, że nie wiedzieli, że byli skazani na piekło, ponieważ byli grzesznikami jeszcze od momentu swego urodzenia.

Dlatego, że ludzie nie wiedzieli, że Jezus to ich Zbawiciel.

Dlatego, że nie znali prawdy.

Dlatego, że nie wyznali Zbawiciela, który jest prawdziwym Bogiem.

Dlatego, że nie przyjęli ewangelii wody i Ducha.

Dlatego, że nie znali Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem.

Jezus narodził się w Betlejem, w maleńkim, wiejskim mieście w Izraelu.

Dlaczego Jezus narodził się właśnie tam? On przyszedł do nas, aby zbawić wszystkich maltretowanych w tym świecie i tych, którzy naprawdę żyją skromnym życiem na tej ziemi. Jezus przyszedł, aby zbawić wszystkich tych, którzy się męczą z powodu grzechów, chcą wejść do Królestwa Niebieskiego i przyodziać się w łaskę Bożą. Dlatego właśnie Jezus narodził się w żłobie.

A jednak, kiedy Jezus przyszedł na ten świat w ciele człowieka, ludzie Izraela nie uznali Go za Pana i Mesjasza. Oni nie rozumieli, że On był Synem Bożym, Synem Boga Stwórcy, który stworzył cały świat i wszystko, co w nim jest. Dlatego właśnie lud Izraela nie przyjął Go. I to trwa nawet dotychczas. Wielu ludzi na tym świecie jeszcze nie wie o tym, że Jezus jest Bogiem całego świata i Zbawicielem, który zbawił ludzi od wszystkich ich grzechów.

Izajasz pisał, że kiedy Bóg popatrzył z Nieba, “Ujrzał też, że brakowało ludzi, i zdumiał się, że nie było orędownika [Zbawiciela]” (Księga Izajasza 59:16). Sam Bóg miał przynieść zbawienie na ten świat, i On Sam miał uczynić nas bezgrzesznymi, innymi słowy, uwolnić grzeszników od grzechów. Aby zrujnować ścianę, która wyniknęła między nami a Bogiem Ojcem w rezultacie grzechu Adama i która oddaliła nas od Niego, przez Swój Chrzest On wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości i poniósł karę za wszystkie nasze grzechy, będąc ukrzyżowany i przelawszy krew na Krzyżu. A w ten sposób On zbawił tych, którzy wierzą.

Ludzie nie mają sprawiedliwości osobistej, oni są niedoskonali i słabi, popełniają wiele grzechów; i bez względu na to wszystko, oni mogą otrzymać zbawienie od wszystkich grzechów, jeśli zrozumieją, że Jezus spełnił całą sprawiedliwość, wziąwszy na Siebie wszystkie ich grzechy poprzez chrzest i przelawszy krew na Krzyżu, i jeśli oni przyjmą tę prawdę do swoich serc.

A więc na świecie istnieje tylko jeden prawdziwy Zbawiciel, i to jest Jezus. Imię “Jezus” oznacza: “On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Ewangelia św. Mateusza 1:21).

Co powinniśmy zrobić, aby wejść do Królestwa Niebieskiego? Czy możemy wejść do Królestwa Niebieskiego, spełniając dobre uczynki?

Nie!

Czy możemy żyć i nigdy nie grzeszyć, urodziwszy się w tym świecie?

Nie!

Nie możemy wcale nie grzeszyć. Nie możemy być bezgrzeszni całe swoje życie aż do śmierci. Czy ludzie mogą wejść do Królestwa Niebieskiego, jeśli ich grzechy są całkiem nieznaczne?

Nie!

A więc czy jest w tym świecie ktoś, kto może wejść do Królestwa Niebieskiego dzięki swoim własnym staraniom?

Nie!

Jak więc możemy wejść do Królestwa Niebieskiego?

Możemy wejść do Królestwa Niebieskiego poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, darowaną nam przez Pana Jezusa.

“On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Ewangelia św. Mateusza 1:21). Bóg stworzył nas, i kiedy popełniliśmy grzech, On został człowiekiem, aby całkiem wymazać wszystkie nasze grzechy. A więc Ten, Kto przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest i umarł na Krzyżu, – to nikt inny, jak sam Jezus.Wierząc w Jezusa, Jak Możemy Naprawdę Go Przyjąć?


W Ewangelii św. Jana 1:12 napisano: “Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego”. Tym, którzy wierzą, że Jezus został ich Zbawicielem i zmył wszystkie ich grzechy, Pan darował prawo zostać dziećmi Bożymi. Czy przyjęliście ewangelię wody i Ducha?

Co oznacza przyjąć prawdę? Człowiek może przyjąć prawdę, jedynie poznawszy prawdę wody i Ducha. Kiedy ktoś puka do naszych drzwi, my najpierw otwieramy drzwi tylko trochę i zapytujemy, kto to, i jeśli to jest ten, kogo znamy, całkiem otwieramy drzwi i prosimy go wejść. Oto co oznacza przyjąć.

Choć my naprawdę nigdy nie spotykaliśmy się z Panem twarzą w twarz, jednak wierzymy, że On wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest w rzece Jordan. Jestem wdzięczny Bogu za tę prawdę. Chociaż nie mogę wystąpić gwarantem przy udzieleniu pożyczki, na pewno mogę potwierdzić, że to jest Słowo, według którego możemy wejść do Królestwa Bożego, jeśli wierzymy w ewangelię wody i Ducha. To, że zostaliście bezgrzesznymi, oznacza, że jesteście dziećmi Bożymi. Prawdą także jest to, że otrzymujecie życie wieczne poprzez wiarę.

Wiara w ewangelię wody i Ducha, darowaną przez Pana, daje nam błogosławieństwo niebieskie. To oznacza wierzyć nie tylko w to, że przez Swój Chrzest Jezus wziął na Siebie wszystkie wasze grzechy, lecz również w to, że On przyszedł na ziemię i raz na zawsze wymazał wszystkie grzechy, nawet te, które jeszcze kiedyś popełnicie w swoim życiu. Jezus, w którego wierzę, raz na zawsze uczynił nas bezgrzesznymi, wymazawszy zarazem wszystkie grzechy świata.

“Wierzyć”. Wiara to piękne słowo. “Przyjąć”. Przyjąłem w moje serce prawdę, która świadczy, że Jezus jest moim Zbawicielem. Wcale nie jestem lepszy od kogoś innego. A jednak mówię z całą pewnością, a czasami nawet jestem dumny, dzięki mojej wierze w ewangelię wody i Ducha.

Naprawdę mam nadzieję, że wszyscy poznacie ewangelię wody i Ducha i uwierzycie w nią. Możemy narodzić się ponownie, zostać bezgrzesznymi i dziećmi Bożymi tylko dzięki naszej znajomości i wierze w prawdę wody i Ducha.

Czy wiecie i wierzycie w tę prawdę, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy, kiedy przyjął chrzest w rzece Jordan od Jana Chrzciciela? Jezus poniósł karę za wszystkie grzechy, które popełniliście w ciągu całego życia, i przyjął ofiarną śmierć za nas wszystkich na Krzyżu. A wtedy, po trzech dniach On zmartwychwstał i teraz siedzi po prawicy tronu Boga Ojca. Nawet teraz nasz Bóg żyje.

W Ewangelii św. Jana 1:9 napisano: “Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi”. Ta Światłość to Jezus, który wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój Chrzest i śmierć na Krzyżu. Powinniśmy jedynie przyjąć Światłość od naszego Pana. Powinniśmy wziąć do naszych serc tę prawdę, że Jezus przyszedł jako Zbawiciel i zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój Chrzest w rzece Jordan. Wierząc, że w ten sposób On spełnił całą sprawiedliwość Bożą, możemy otrzymać zbawienie od wszystkich grzechów.

My nie możemy wierzyć w Jezusa swoim ciałem. Ale możemy poznać sprawiedliwość Bożą w naszych sercach, uwierzyć i zdobyć ją. Kiedyś wszyscy błąkaliśmy się w czarnej jak smoła ciemności. Teraz ta ciemność została zniszczona prawdziwym Światłem, które oświetla nasze serca, i to oznacza wymazanie grzechów naszych serc dzięki wierze w Słowo prawdy. To prawdziwe Światło jest Słowem prawdy, dzięki któremu narodziliśmy się ponownie z wody i Ducha. Prawdziwe Światło oświetla nas, ponieważ uwierzyliśmy i przyjęliśmy do naszych serc chrzest, który Jezus przyjął od Jana, i krew, którą On przelał na Krzyżu.

Ludziom należy jednego dnia urodzić się i tak samo umrzeć. Biblia powiada nam, że “miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt” (Księga Psalmów 90:10). Każdy człowiek przechodzi przez próby życiowe i w końcu musi powstać przed Panem. Byłoby bardzo szkoda, gdybyśmy umarli, nie poznawszy prawdy wody i Ducha! Nawet gdyby było nam przeznaczono przeżyć ponad 80 lat, jednak wszyscy kiedyś musielibyśmy umrzeć. Ale po śmierci nie przestaniemy istnieć. Po śmierci na nas czeka sąd. Od tego, czy wierzymy w wodę i krew Jezusa Chrystusa, zależy, czy pójdziemy do Królestwa Niebieskiego, czy będziemy wrzuceni do piekła. A więc, póki żyjemy na tej ziemi, powinniśmy przyjąć do naszych serc błogosławieństwo poprzez wiarę w chrzest Jezusa.

Niektórzy ludzie powiadają: “Nie należę do tych, którzy mogą uwierzyć w Jezusa. Dlaczego? Ponieważ urodziłem się grzesznikiem, i moje grzechy są bezgraniczne”. Ale nawet ci ludzie nie powinni się troszczyć, ponieważ wszystkie ich grzechy również przeszły na Jezusa dzięki Jego chrztu i krwi. Więc muszą tylko całkowicie zaufać Panu i uwierzyć w Jego Słowo. Błagam was oddać Bogu wszystkie swoje niemocy i wady swoich serc, których czasem nawet nie możecie kontrolować. Powinniście jedynie oddać Mu wszystkie swoje grzechy, a nasz Pan, Bóg Wszechmogący, już rozwiązał wszystkie problemy waszych grzechów przez Swój chrzest i krew.

Żyjąc na tym świecie, w swoich sercach powinniśmy zawsze wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Mamy żyć z wiary, zawsze być gotowi wejść do Królestwa Bożego. A kiedy wierzymy w ewangelię wody i Ducha, darowaną nam przez Jezusa, rodzimy się ponownie. W ten sposób powinniście zrozumieć, że właśnie dzięki wam błogosławieństwo Boże rozpowszechnia się po całym świecie.

Kiedy wierzymy w ewangelię wody i Ducha, darowaną nam przez Boga, Pan ochrania nas. Powinniśmy przyjąć Jezusa poprzez wiarę w to, że On został naszym Zbawicielem. A także dziękujmy Mu za to, że On nas wybawił.Powinniśmy Poznać i Uwierzyć w Jezusa, Który Ma Naturę tak Boską, jaki i Ludzką (Ewangelia św. Jana 1:14)


Apostołowie wierzyli w Syna Bożego, naszego Pana, jako w Zbawiciela. Imię Jezus oznacza “Zbawiciel”, a Chrystus znaczy “Namaszczony”. To znaczy, że Jezus spełnił Swoją misję Proroka, że On jest Królem królów oraz że Pan spełnił misję Arcykapłana Królestwa Niebieskiego.

Stary Testament wyraźnie wyjaśnia, że Chrystus, który miał przyjść, jest prawdziwym Bogiem. O tym możemy się dowiedzieć w Księdze Izajasza 9:5, gdzie napisano: “Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”.

Oprócz tego, Słowo naszego Pana świadczy o tej prawdzie. Chcę przytoczyć kilka przykładów. W Ewangelii św. Mateusza 5:17 napisano: “Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”. Nikt inny oprócz Chrystusa Zbawiciela nie może wypełnić Prawa. W Ewangelii św. Mateusza 9:6 Jezus także powiedział: “Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów”.

W Liście do Filipian 2:5-6 Paweł powiada nam: “To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem”, a w Liście do Kolosan 2:9 on powiedział: “W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała”.

Nade wszystko, znaki, które Jezus czynił, kiedy był na tej ziemi, również wyraźnie mówią nam o tym, że On jest Bogiem. Pięcioma chlebami i dwoma rybami On nakarmił ponad pięć tysięcy ludzi, nie licząc kobiet i dzieci. Innym razem On nakarmił cztery tysiące ludzi jedynie siedmioma chlebami i dwoma rybami. Poza tym, Jezus tylko jednym słowem uspokoił wiatr. Pan chodził po wodzie i uratował tonącego Piotra. Ewangelia św. Mateusza 11:5 twierdzi: “niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię”. Tych wszystkich rzeczy nie mogli robić zwykli śmiertelnicy, tylko Bóg mógł je spełnić. A więc Chrystus na pewno jest żywym Bogiem i Zbawicielem.Co Oznacza Chrzest Jezusa? (Ewangelia św. Mateusza 3:13-17)


Powinniśmy wierzyć, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Jezus przyjął chrzest od Jana, aby zabrać wszystkie grzechy i bezprawia grzeszników tego świata. Aby zrozumieć tę prawdę, najpierw powinniśmy zrozumieć zwrot “bo tak”. Wyrażenie “bo tak”, po grecku (hoo’-tos), oznacza: 1) jedynie w ten sposób; 2) najbardziej odpowiedni; 3) nie ma innego sposobu oprócz tego. Innymi słowy, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, On miał przyjąć chrzest, aby wziąć na Siebie wszystkie bezprawia grzeszników. Jeśli nie wierzymy w to, nasze grzechy nie będą zmyte.

Niektórzy ludzie mylnie rozumieją chrzest Jezusa, błędnie uważają, że On przyjął go, aby pokazać Swoją pokorę. Ale to nie jest prawda. Chrzest od Jana wyraźnie świadczy o tej prawdzie, że Jezus przyjął go, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata. Jezus zmógł zostać Zbawicielem tych, którzy w Niego wierzą, jedynie kiedy On, przyszedłszy na tę ziemię, wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, które zarazem przeszły na Jego ciało w momencie chrztu od Jana.

Nie możemy pozwolić, aby prawda chrztu Jezusa pozostała ukryta. Dlaczego? Ponieważ szatan chce, aby grzesznicy byli nie w stanie poznać chrztu Jezusa, najważniejszego aspektu odpuszczenia grzechów ludzkości, a także by oni nie zmogli w to uwierzyć.Chrzest Jezusa i Krew na Krzyżu


Chrzest Jezusa od Jana był częścią misji zbawienia, dzięki której On wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości. W Pierwszym Liście św. Jana 5:4-6 napisano, że chrzest Jezusa jest potrzebny dla naszego zbawienia. Dlatego właśnie Jezus przyjął chrzest od Jana w rzece Jordan.

To, że Jezus przyjął chrzest od Jana, oznacza, że On spełnił całą sprawiedliwość Bożą, czyli wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, które na Niego przeszły. Kiedy Jezus został ochrzczony, zanurzenie w wodzie oznacza śmierć, a wyjście z wody powiada nam o Jego zmartwychwstaniu.

Chrzest Jezusa odpowiada SłowuStarego Testamentu. W 16 rozdziale III Księgi Mojżeszowej czytamy o tym, jak Izraelici, łożąc ręce na głowie ofiary za grzech, w ten sposób przekazywali jej swoje grzechy. Właśnie dla tej przyczyny Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Właśnie dlatego On rozkazał Janowi: “Muszę przyjąć chrzest od ciebie. Pozwól to teraz, bo tak należy nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe “. On powiedział: “Dla mnie przyjąć chrzest od ciebie, a dla ciebie udzielić Mi chrztu oznacza wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”

Czego ludzie na świecie chcą i pragną najbardziej? Ludzie chcą zostać bezgrzesznymi, innymi słowy, oni chcą zostać bezgrzesznymi dziećmi Bożymi. Biblia powiada nam, że dlatego, aby zostać bezgrzesznymi, powinniśmy wierzyć w Słowo, według którego przez Swój Chrzest i krew na Krzyżu Jezus zmył wszystkie nasze grzechy i bezprawia oraz w to, że właśnie taka wiara pozwoli nam odnaleźć sprawiedliwość Bożą. Czymże jest sprawiedliwość Boża? Słowo Boże powiada nam, że przyszedłszy na ten świat, Jezus przyjął chrzest od Jana i wszystkie bezprawia grzeszników przeszły na Jego ciało.

“Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe (uczynić grzeszników sprawiedliwymi)”. Innymi słowy, Jezus powiedział Janowi, że właśnie przez Jego chrzest On spełni całą sprawiedliwość Bożą. Aby wypełnić całą sprawiedliwość Bożą, Jezus miał przyjąć chrzest i wziąć na Siebie wszystkie grzechy ludzkości. A więc wszystkie bezprawia grzeszników przeszły na Niego. Dlatego właśnie ze swej strony powinniśmy wierzyć w chrzest Jezusa.

Jezus przyszedł, aby zabrać wszystkie grzechy i bezprawia grzeszników. Ale ci, którzy nie wierzą w tę prawdę, na zawsze potonęli w swoich grzechach i nie mogą się ich pozbyć. Biblia powiada nam, że nie ma innego sposobu, w jaki grzesznicy mogliby dostąpić zbawienia od grzechów, oprócz wiary w chrzest i krew Jezusa na Krzyżu, o których mówi Słowo Boże.

Wszakże teraz istnieje wiele przeciwnych punktów widzenia na metodę, według której Jezus Chrystus zmył wszystkie bezprawia grzeszników. Niektórzy ludzie powiadają, że zbawienie od grzechu to tylko krew na Krzyżu. Tymczasem Słowo Boże, zapisane w Biblii, powiada nam, że chrzest Jezusa był najbardziej poprawnym sposobem, w jaki On zmył wszystkie grzechy i bezprawia grzeszników, ponieważ Jezus został ochrzczony i umarł na Krzyżu zamiast nas wszystkich.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Są również ludzie, którzy zapytują: “Czy oprócz chrztu i krwi na Krzyżu nie ma innej metody, według której Jezus zmyłby wszystkie grzechy świata?” Nasz Pan wyraźnie powiedział, że zbawienie grzeszników jest możliwe jedynie według Jego opatrzności, oraz że nie należy nam wątpić o Słowie Bożym czy obwiniać je o to, w jaki sposób Jezus postanowił zbawić grzeszników.

Jest takie powiedzenie: “Pan robi to, co chce”. Otóż, kiedy chodzi o zbawienie i Sam Pan powiada nam, że On zbawił grzeszników właśnie w taki sposób, poprzez chrzest i ukrzyżowanie Jezusa, to powinniśmy tylko wierzyć w to, co mówi Bóg. Kto może ośmielić się zaprzeczyć słowu Boga? Ludzie mogą odmawiać uwierzenia w Słowo o chrzcie Jezusa i zaprzeczać krwi na Krzyżu, mogą nie przyjmować tego, co Bóg im powiedział, lecz na pewno nie unikną piekła.

Czyż wierzycie w Słowo Boże?

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.