" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Szóste Kazanie o Synu BożymPan Powróci jako
Pan Sądu


< Objawienie św. Jana 20:11-15 >

“Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga – jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.”Pan będzie sądzić ten świat za jego grzechy. Powinniśmy zwrócić osobliwą uwagę na to, że Sam Pan będzie wykonawcą Sądu Ostatecznego. Dlatego Apostolski symbol wiary wyznaje: “Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych”.

Wszystko, co ma początek, ma także koniec. Ponieważ Jezus jest naszym prawdziwym Bogiem, On jest Stwórcą i Sędzią. Pan jest nie tylko Zbawicielem ludzkości, ale i Sędzią. On jest “pierwszy i ostatni”.

Biblia powiada nam, że jest właściwy czas na wszystkie rzeczy pod niebem. W Księdze Kaznodziei Salomona 3:1 napisano: “Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”, a w Dziejach Apostolskich 17:31 napisano: “dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych”. Więc Bóg koniecznie będzie sądzić ludzkość za jej grzechy. Ta kara będzie zależeć od tego, czy człowiek wierzył w ewangelię wody i Ducha, czy nie, i każdy będzie sądzony według właśnie tego kryterium.Czas Sądu


Dzień Sądu nastąpi, kiedy Bóg rozpowszechni ewangelię wody i Ducha po całym świecie (Ewangelia św. Mateusza 24:14). To będzie ostatni dzień tego świata, jego koniec. O tym dniu napisano w Objawieniu św. Jana 20:11: “Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono”.

W Drugim Liście św. Piotra 3:10 również napisano: “Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo ze świstem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną znalezione”. A ponadto, nikt nie zmoże uniknąć kary Bożej, ponieważ uniknąć kary można jedynie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, darowaną przez Pana. Biblia nazywa ten dzień “Dniem Sądu” (Ewangelia św. Mateusza 11:22, 12:36, Dzieje Apostolskie 17:31) i “dniem gniewu Bożego” (List św. Pawła do Rzymian 2:5; Objawienie św. Jana 16:1).Cel Sądzenia Tego Świata przez Boga


W Księdze Psalmów 97:2 napisano: “sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu”. A więc celem Sądu Bożego jest wynagrodzenie sprawiedliwych i ukaranie grzeszników.

Jedynie wszechmogący i wszystkowiedzący Pan sprawiedliwości wyraźnie oddzieli owce od kozłów (Ewangelia św. Mateusza 25:32), a pszenicę od plewy (Ewangelia św. Mateusza 3:12). Dlatego, kiedy nastąpi dzień ostateczny, ci, którzy wierzą, zostaną wyraźnie rozpoznani i oddzieleni od niewierzących.

W Objawieniu św. Jana 20:11 napisano: “Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono”. To oznacza, że nikt nie zmoże schować swoich grzechów przed Bogiem. Dlatego ludzie muszą albo otrzymać przebaczenie od razu wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, darowaną przez Pana, albo zginąć. Któż może udawać sprawiedliwego przed Panem? (Księga Psalmów 143:2). Wyznajmy nasze grzechy i uwierzmy w ewangelię wody i Ducha. Jak powiedział Pan w Księdze Przypowieści Salomonowych 28:13: “Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca – ten miłosierdzia dostąpi”.Istota Sądu


Możemy zrozumieć istotę sądu Bożego nad grzesznikami, kiedy po raz pierwszy uświadamiamy sobie naturę i atrybuty Chrystusa, prawdziwego Sędziego. Ten sąd to kara, która zostaje spełniona według miłosierdzia Bożego, i właśnie dlatego nie ma żadnego innego miłosierdzia. Gdyby Bogu miał sądzić grzeszników, nie zmywszy najpierw ich grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha, to On naprawdę zostałby dla nas przerażającym Bogiem. Ale Jezus zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój Chrzest i krew na Krzyżu, i dlatego Bóg postanowił, że ci, którzy uwierzą, zostaną zbawieni, a ci, którzy nie wierzą, będą sądzeni.

Dlatego właśnie w Liście św. Pawła do Hebrajczyków 9:27 napisano: “A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd”. W Ewangelii św. Mateusza 25:31-33 Sam Jezus powiedział: “Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych (ludzi) od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie”. On także powiedział w wierszu 46: “I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”.

Wszyscy jesteśmy niedoskonali i śmiertelni, nawet jeśli wierzymy, i dlatego z powodu braku wiedzy i porywczego usposobienia chcielibyśmy, aby wszystkie problemy tego świata zostały rozwiązane. Tymczasem Jezus będzie sądzić tych, którzy nie wierzą w odpuszczenie grzechów, które On nam darował.

W Objawieniu św. Jana 20:12 napisano: “I ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów”.

Przed Bogiem są dwie księgi: Księga Życia i księgi uczynków, to znaczy Księgi Sądu. Właśnie to jest kryterium dla sądu. W powyższym urywku napisano o tych księgach, w których są zapisane uczynki wszystkich ludzi. Prawo wskazuje na grzechy i naucza nas, że ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, darowaną nam przez Pana, nie zmogą dostąpić zbawienia od grzechów. Bóg będzie sądzić ludzkość z ksiąg uczynków i z Księgi Życia; oto jest sprawiedliwy sąd Boży. W zależności od tego, czy wierzymy w Jezusa Chrystusa jako Boga, i w Słowo ewangelii wody i Ducha, którą On nam darował, czy nie wierzymy, nasze imiona będą zapisane w księgach uczynków albo w Księdze Życia. Według tego zapisu na nas czeka kara albo wynagrodzenie.

Kiedy Thomas Edison, król wynalazków, usłyszał swój własny głos, odtwarzany przez gramofon, przez niego wynaleziony, on powiedział: “Nawet człowiek może usłyszeć swój własny głos z nagrania. To czyż Bóg nie zapisał również wszystkich naszych uczynków?” Choć tacy światowej sławy osobistości, jak Gary Cooper, Marilyn Monroe, John Wayne i Bruce Lee już dawno umarli, my teraz możemy patrzeć na nich i słuchać ich głosy, słowa i numery w telewizji, które pozostają tak żywe, jak i kiedyś. Jeśli zwykli śmiertelnicy mogą to osiągnąć swoją ograniczoną wiedzą i techniką, czyż Bóg Wszechmogący nie może tego zrobić?

Dlatego kwestia wiary, czyli tego, czy człowiek wierzy w chrzest i krew Jezusa na Krzyżu, jest o wiele ważniejsza, niż kwestia jego życia i śmierci. Dlaczego? Ponieważ w zależności od tego, czy ten człowiek wierzy w ewangelię wody i Ducha, czy nie, on otrzyma od Boga albo odpuszczenie grzechów, albo karę.

Prawo Boże pozwala nam wyznać nasze grzechy. A kiedy wstępujemy w obecność Jezusa Chrystusa, Jego chrzest i krew pomagają nam uwierzyć w odpuszczenie grzechów. Według Prawa Bożego żaden człowiek nigdy nie może powiedzieć, że jest bezgrzeszny. Ale jeśli człowiek wierzy w ewangelię wody i Ducha, nie możemy już go nazwać grzesznikiem. To dlatego, że Prawo Boże widzi nie tylko zewnętrzne grzeszne czyny, lecz przenika w głębokie zakątki naszych serc. Na przykład, Prawo powiada nam: “Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa”. Podobnie, nawet jeśli nikogo nie zabiliśmy, ale żywiliśmy nienawiść, zazdrość czy zawiść, które tworzą motywację zabójstwa, Prawo powiada nam, że już popełniliśmy zabójstwo (Ewangelia św. Mateusza 5:21-22, 27-28).

Ponadto, nawet gdybyśmy dobrze przestrzegali Prawa Bożego, ale tylko jeden raz je złamali, to oznaczałoby, że złamaliśmy całe Prawo. Dlatego właśnie ludzkość powinna wierzyć w ewangelię wody i Ducha, darowaną nam przez Pana.

Dlatego Bóg dał ludzkości Jezusa Chrystusa, który spełnił dla nas sprawiedliwość Bożą niezależnie od Prawa (List św. Pawła do Rzymian 3:21). Każdy, kto wierzy, że Jezus Chrystus, spełniając Prawo Boże, przyjął chrzest, wziął na Swoje ramiona wszystkie grzechy świata i umarł na Krzyżu, może dostąpić zbawienia od wszystkich swoich grzechów po prostu poprzez wiarę w tę prawdę. To jest obietnica zbawienia poprzez wiarę (List św. Pawła do Rzymian 5:19).

Diabeł obwinia nasze serca o wszystkie grzechy świata i w taki sposób próbuje zaciągnąć nas do piekła. Ale według usprawiedliwienia Chrystusa ci, którzy wierzą, otrzymują przebaczenie grzechów i w taki sposób wejdą do Królestwa Niebieskiego. Dlatego właśnie Pierwszy List św. Jana 2:1 powiada nam: “Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego”.

W tym świetle kwestia wiecznej kary piekła i wiecznego Nieba zależy nie od naszych uczynków, lecz od tego, czy wierzymy w chrzest i krew Chrystusa oraz w to, że On jest naszym Bogiem. Dlatego właśnie tu, na tej ziemi, każdy człowiek powinien wierzyć w darowaną przez Pana ewangelię wody i Ducha jak w najważniejszą prawdę.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Sam nasz Pan powiedział: “A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia św. Jana 3:14-16).

Jezus, który został ochrzczony przez Jana, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy ludzkości i spełnić całą sprawiedliwość, zabrał nasze grzechy na krzyż. Ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, są zbawieni. Ponieważ Pan przyjął chrzest, aby odkupić grzechy ludzkości i umrzeć na Krzyżu, nawet taki morderczy rabuś, jak Barabasz, otrzymał zbawienie. Podobnie ludzkość może uniknąć kary, tylko jak najszybciej powróciwszy do Chrystusa i uwierzywszy w Niego.

Każdy człowiek w ciągu całego swego życia stoi na skrzyżowaniu, gdzie musi wybierać z dwóch dróg do przeciwnych miejsc przeznaczenia, do wiecznej zagłady i do życia wiecznego?

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.