" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

 

Szóste Kazanie o Duchu ŚwiętymWtedy Weźmiecie w Darze
Ducha Świętego


< Dzieje Apostolskie 2:38 >

“Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego!”Czy Ludzie Otrzymują Ducha Świętego przez Nawrócenie?


Jakie nawrócenie naprawdę odpowiada Biblii? To jest otrzymanie odpuszczenia grzechów poprzez wiarę w Słowo chrztu i krwi Jezusa.

Nie możemy otrzymać odpuszczenia grzechów i zostać bezgrzesznymi przed Bogiem przez żarliwe modlitwy wyrażające żal za grzechy. Tym bardziej nie możemy otrzymać Ducha Świętego w ten sposób. Otrzymać odpuszczenie grzechów i Ducha Świętego mogą jedynie ci, którzy wiedzą i wierzą w prawdę chrztu i krwi Jezusa. Duch Boży przychodzi jako dar dla wszystkich, komu są przebaczone grzechy.

Przyjście Ducha Świętego do wierzących jest bezpośrednio powiązane z przebaczeniem grzechów przez Jezusa. W Dziejach Apostolskich 2:38 napisano: “Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego”. Ten dar jest przeznaczony dla was “i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz” (Dzieje Apostolskie 2:39). Najważniejszy w tych urywkach jest związek między duchowym oczyszczeniem od grzechów a błogosławieństwem daru Ducha Świętego: Bóg Ojciec rozkazał Synowi wziąć wszystkie grzechy świata; dzięki wierze w to otrzymujemy przebaczenie naszych grzechów i w rezultacie dostępujemy błogosławionego daru Ducha Świętego. Czy otrzymaliście Ducha Świętego z taką wiarą?

W dniu pierwszej Pięćdziesiątnicy Apostoł Piotr głosił ludziom, którzy zebrali się dokoła niego, że zmartwychwstały Pan Jezus jest Zbawicielem każdego z nich. Zwróćcie uwagę na to, że wszyscy ci ludzie byli Żydami i dobrze znali system ofiarny Starego Testamentu. Większość z nich została świadkami ukrzyżowania Chrystusa dwa miesiące wcześniej. Więc oni mogli łatwo uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, kiedy zostali oświeceni przez krótkie kazanie Piotra.

Usłyszawszy jego naukę, oni nawrócili się i uznali Jezusa za swego Zbawiciela. Wszyscy oni wierzyli w to, że chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu były odpuszczeniem ich grzechów, i otrzymali Ducha Świętego. Potem Piotr ochrzcił wszystkich tych, którzy uwierzyli. Ponadto, od tej chwili dla tych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, już nie było rozkazu “oczekiwać” Ducha Świętego. Po dniu Pięćdziesiątnicy otrzymanie Ducha Świętego poprzez wiarę w Jezusa już nie wymagało oczekiwania, przeciwnie, kiedy ludzie wierzyli w odpuszczenie grzechów poprzez chrzest Jezusa i krew, przelaną na Krzyżu, oni jednocześnie otrzymywali Ducha Świętego.

Dzisiejszy urywek wyraźnie potwierdza to, że po dniu Pięćdziesiątnicy wiara w chrzest Jezusa i krew, przelaną na Krzyżu, jest koniecznym warunkiem otrzymania Ducha Świętego.

Wielokrotnie potwierdzając prostą prawdę przebaczenia grzechów przez Jezusa, Piotr wyznawał, że Duch Święty jest darowany każdemu, kto wierzy w Słowo ewangelii wody i Ducha, mówiąc: “i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz” (Dzieje Apostolskie 2:39). Nie powinniśmy przegapić głównej nauki, że ponieważ o Duchu Świętym po raz pierwszy mówi się w Dziejach Apostolskich 1, właśnie chrzest, który Jezus przyjął, został zbawieniem od wszystkich grzechów świata. Jedynym warunkiem tej “obietnicy” w Biblii jest wiara w chrzest Jezusa Chrystusa, w Jego krew na Krzyżu, śmierć i zmartwychwstanie. Bóg pozwolił otrzymać Ducha Świętego właśnie tym, którzy wierzą w to wszystko.

Związek między wiarą w chrzest Jezusa a Bożym darem Ducha Świętego polega na tym, że Duch Święty daje się tylko tym, którzy zostali oczyszczeni od grzechów poprzez wiarę w chrzest i krew Jezusa. Powinniśmy wierzyć w tę prawdę. Prawdziwa prawda polega na tym, że Duch Święty przyszedł na ten świat; ona objawia się w tym, że chrzest Jezusa wymazał wszystkie grzechy ludzkości, a Jego ukrzyżowanie było karą za te grzechy. Powinniśmy poznać i uwierzyć w prawdę, zatajoną w przebaczeniu grzechów, które pozwala otrzymać dar Ducha Bożego dla zbawienia (Dzieje Apostolskie 2:38-41).

Pastorzy i teologowie często dyskutują o wylaniu Ducha Świętego. Jest wiele twierdzeń o tym, jak chrześcijanie mogą otrzymać Ducha Świętego. Ale najpierw powinniśmy pamiętać, o czym napisano w Biblii, czyli o tym, że kiedy ludzie wierzą w ewangelię wody, krwi Jezusa i Ducha, oni jednocześnie otrzymują odpuszczenie grzechów i dar Ducha Świętego. Więc Duch Święty koniecznie zstępuje na świętych, których grzechy są przebaczone.

Ludzie muszą nawrócić się w sposób, o którym napisano w Biblii, aby otrzymać od Boga Ducha Świętego. Prawdziwe nawrócenie ludzi polega na odwróceniu się od odrzucania bezwarunkowej miłości Bożej do ludzkości. Innymi słowy, powinniśmy odrzucić wszystkie różności, które przeciwstawiały się prawdziwej ewangelii, i sercem uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Dopiero wtedy zmożecie otrzymać w darze Ducha Świętego.

Nawrócenie, za którego pomocą możemy napełnić się Duchem Świętym, polega na tym, że powinniśmy odrzucić niewiarę i powrócić do wiary w ewangelię, która pozwala nam napełnić się Duchem Świętym. Wszyscy ludzie w pewny sposób szli swoją drogą i przeciwstawiali się Bogu. Wszyscy oni oddawali cześć stworzeniom jak swoim bogom. Kiedyż bez względu na to Jezus Chrystus wodą i krwią wybawił ich od grzechów, nie wierząc w Niego, oni powstali przeciwko ewangelii, która pozwala otrzymać Ducha Świętego.

Otóż, dla większości chrześcijan prawdziwe nawrócenie przed Bogiem oznacza nawrócenie się do prawdziwej ewangelii, która pozwala narodzić się ponownie z wody i Ducha, zaparłszy się niepełnej wiary tylko w krew krzyża. Oto prawdziwe nawrócenie, o którym mówi Biblia.

Biblia także naucza nas: “Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa” (Dzieje Apostolskie 3:19). Podobnie, aby nasz umysł został odnowiony, powinniśmy wierzyć w to, że Jezus Chrystus darował nam przebaczenie grzechów poprzez chrzest, przez który On wziął na Siebie wszystkie bezprawia grzeszników, i poprzez krew, którą On przelał na Krzyżu. Aby otrzymać Ducha Świętego, powinniśmy przekazać Jezusowi wszystkie nasze grzechy poprzez wiarę w Niego i pozbyć się grzechu. Powinniśmy sercem wierzyć w Słowo Boże o tym, że Jezus darował nam zbawienie, wziąwszy na Siebie nasze nieprawości, przyjąwszy śmierć na Krzyżu, i w taki sposób poniósłszy karę zamiast nas. Oto prawdziwa wiara w prawdziwe zbawienie.

Duch Święty jest trzecią Osobą Trójjedynego Boga. Ojciec, Syn i Duch Święty razem są jedynym Bogiem dla wszystkich wierzących w Jezusa. Chociaż wszyscy są oddzielnymi Osobami, niemniej jednak Oni są jedynym Bogiem dla nas, wierzących w Jezusa. Ponieważ Bóg jest jedyny w Trójcy, to znaczy, że cała Trójca razem zaplanowała wybawić nas od wszystkich grzechów świata. Każda z trzech Osób Trójcy ma Swoją własną misję. Więc Duch Święty świadczy o prawdzie, według której Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, sąd i karę zamiast nas.

W Dziejach Apostolskich 2:38 napisano, że ci, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, “weźmą w darze Ducha Świętego”. Zaplanowawszy wymazać wszystkie grzechy świata, Bóg Ojciec posłał na ziemię Syna Swego Jednorodzonego. Przyjąwszy chrzest dla zbawienia grzeszników, Jezus Chrystus, Syn Boży, darował nam ewangelię, która wymazała wszystkie grzechy świata. A teraz On pozwolił Duchowi Świętemu zamieszkać w sercach wierzących.

Ci, którzy otrzymali dar Ducha Świętego, zostali zbawieni od grzechów świata. Tacy ludzie są dziećmi Bożymi i przebywają w Duchu. Więc, aby napełnić się Duchem Świętym, człowiek powinien, po pierwsze, zaprzeć się własnej upartości, która przeciwstawiała się prawdzie, i po drugie, silnie wierzyć w chrzest i krew Jezusa jako w źródło własnego zbawienia.

Dlaczego Biblia przywiązuje tak wielkie znaczenie do chrztu Jezusa? Dlatego, że chrzest Pana był absolutnie niezbędny dla wymazania naszych grzechów. Zanim przyjąć ukrzyżowanie, przez Swój chrzest Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i właśnie dlatego musiał umrzeć na Krzyżu zamiast nas. Więc chrzest Jezusa jest bardzo ważny, ponieważ poprzez chrzest Jezus potrafił wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata. Ponieważ chrzest Jezusa jest źródłem oczyszczenia grzechów, wiara w niego jest niezbędna dla otrzymania Ducha Świętego; właśnie na tym polega znaczenie ewangelii, która pozwala Go otrzymać. Dlatego właśnie chrzest Jezusa jest tak ważny.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Duch Święty zstępuje na nas, albowiem rozumiemy przyczynę tego, że Jezus przyjął chrzest, i wierzymy w to. Powinniśmy słuchać Słowa chrztu Jezusa i krwi, którą On przelał na Krzyżu, aby uczynić nasze serca bezgrzesznymi. Dopiero wtedy zmożemy otrzymać Ducha Świętego od Pana. Musimy rozumieć, dlaczego Jezus, przyszedłszy na ziemię, musiał przyjąć chrzest. Jedynie wiedząc o tym i wierząc w krew, przelaną na Krzyżu, zmożemy uczynić nasze serca bezgrzesznymi. Ponieważ Jezus, przyszedłszy na ziemię i przyjąwszy chrzest, zmył wszystkie grzechy świata, On potrafił zapłacić za nasze grzechy Swoją krwią na Krzyżu. Dlatego właśnie powinniśmy sercem wierzyć w chrzest Jezusa i krew, przelaną na Krzyżu. Dopiero wtedy zmożemy otrzymać w darze Ducha Świętego dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha.

Serca tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, mogą nie mieć osobliwych odczuć, lecz oni automatycznie odnawiają się, ponieważ Duch Święty mieszka w ich sercach. A więc serca tych, komu są przebaczone wszystkie grzechy, zawsze są radosne. Serca, które przyjmują prawdziwe nawrócenie, odnawiają się, ponieważ jednocześnie z przebaczeniem grzechów koniecznie otrzymują dar Ducha Świętego. Dlatego ci, którzy narodzili się ponownie, bez wątpienia przyjmują chrzest jako znak wiary w to, że Jezus wybawił ich od grzechów dzięki prawdzie wody i krwi.

Biblia naucza nas, że ludzie, którzy usłyszeli o Jezusie, przyszli do nawrócenia, które pozwoliło im zostać świętymi. Czy przyszliście do nawrócenia, które pozwala wam otrzymać przebaczenie grzechów i Ducha Świętego?

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.