" Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không " (Ma-thi-ơ 10:8)

Trang chủ   |  Bản đồ   |  Liên lạc   |  Hướng dẫn    
Học Kinh Thánh Sách Cơ Đốc Miễn Phí Sách điện tử miễn phí Về chúng tôi
  Tải sách điện tử miễn phí

 

Nhận sách điện tử MIỄN PHÍ để thiết lập đức tin của bạn
Chọn sách bạn muốn đọc và ấn váo nút tải xuống sách điện tử

The New Life Mission phổ biến Phúc Âm của nước và Thánh Linh trên khắp thế giới qua văn phẩm. Bằng cách giới thiệu trang web của chúng tôi cho những người chung quanh bạn để họ có thể yêu cầu sách Cơ-đốc miễn phí của chúng tôi, bạntrở thành một thành viên quí giá trong việc phục vụ Đức Chúa Trời qua việc phổ biến Phúc Âm của nước và Thánh Linh.

Sách Cơ-đốc của Paul C. Jong như sau:


 Loạt sách 1-20 là những sách được gợi ý cho những ai yêu cầu sách lần đầu.

 

Nhóm 1
Bạn đã thật sự được tái sanh bởi Nước và Thánh Linh chưa?
Nhóm 2
Trở về với Phúc Âm của Nước và Thánh Linh
Nhóm 3
Một phương cách bảo đảm để bạn nhận lãnh Đức Thánh Linh
Nhóm 4
Nhóm 5
Chúa chúng ta trở nên người công chính của Đức Chúa Trời (I)
- Sự công chinh của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Thư tín Rô-ma
Nhóm 6
Chúa chúng ta trở nên người công chính của Đức Chúa Trời (II)
- Sự công chinh của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Thư tín Rô-ma
Nhóm 7
Thời kỳ cùa Antichrist, sự tuận đạo, sự cất lên, và vương quốc ngàn năm sắp xảy ra không? (I)
- Giải kinh và bài giảng theo sách Khải huyền
Nhóm 8
Thời kỳ cùa Antichrist, sự tuận đạo, sự cất lên, và vương quốc ngàn năm sắp xảy ra không? (II)
- Giải kinh và bài giảng theo sách Khải huyền
Nhóm 9
Đền tạm: một hình bóng chi tiết về Chúa Jêsus Christ (I)
Nhóm 10
Đền tạm: một hình bóng chi tiết về Chúa Jêsus Christ (II)
Nhóm 11
Những nguyên lý cơ bản của Đấng Christ
- Đức tin theo bài Tín điều các Sứ đồ
Nhóm 12
Phát triển thuộc linh nhóm 1 của Paul C. Jong
- Phúc âm Ma-thi-ơ (I)
Nhóm 13
Phát triển thuộc linh nhóm 2 của Paul C. Jong
- Phúc âm Ma-thi-ơ (II)
Nhóm 14
Phát triển thuộc linh nhóm 3 của Paul C. Jong
- Thư Giăng thứ nhứt (I)
Nhóm 15
Phát triển thuộc linh nhóm 5 của Paul C. Jong
- Thư Giăng thứ nhứt (II)
Nhóm 16
từ Cắt bao quy đầu vật lý Để Bộ Giáo Lý Ăn năn(I):
- bài giảng trên Ga-la-ti
Nhóm 17
từ Cắt bao quy đầu vật lý Để Bộ Giáo Lý Ăn năne(II):
- bài giảng trên Ga-la-ti
Nhóm 18
các Tình yêu của Thiên Chúa tiết lộ thông qua Chúa Giêsu, Con duy nhất chỉ con trai (I)
- Những Bài Giảng Theo Phúc Âm Giăng (I)
Nhóm 19
các Tình yêu của Thiên Chúa tiết lộ thông qua Chúa Giêsu, Con duy nhất chỉ con trai (II)
- Những Bài Giảng Theo Phúc Âm Giăng (II)
Nhóm 20
Ăn Thịt Ta và Uống Huyết Ta
- Những Bài Giảng Theo Phúc Âm Giăng (III)
Nhóm 21
Sự Quan Hệ Giữa Chức Vụ Của Chúa Jêsus Và Giăng Báp-Tít Ðược Chép Trong Bốn Sách Phúc Âm
Nhóm 22
Ý Muốn của Ba Ngôi Thánh cho Loài Người
- Những Bài giảng sách Sáng Thế Ký ( I )*. Vài sách không thể đăng ký vì chúng trong quá trình chuyển ngữ.


Bạn có thể tham gia vào chức vụ văn phẩm Cơ-đốc của chúng tôi sau khi đọc sách điện tử của chúng tôi. Xin tham gia với chúng tôi là người phân phối sách bằng cách ấn vào nút đăng ký thành viên .


 
Töø Caét Bì Thuoäc Tìm sách của Paul C. Jong theo ngôn ngữ của bạn.


Go Direct :   

English
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ]
Spanish
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 56 ]
Portuguese
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ]
French
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ]
German
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ]
Russian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ]
Indonesian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ]
 
Nhóm  
 
Nhóm  Afrikaans
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 21 ]
Albanian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 9 ][ 10 ]
Amharic
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 43 ][ 44 ]
Arabic
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 33 ][ 34 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 44 ]
Armenian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 6 ][ 7 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 21 ][ 35 ]
Asante
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
Bemba
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 9 ]
Bengali
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 35 ]
Bulgarian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]
Burmese
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]
Cebuano
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]
Chichewa
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 11 ][ 12 ][ 21 ]
Chinese
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ]
Chinsenga
Nhóm [ 1 ]
Croatian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]
Czech
Nhóm [ 1 ][ 3 ]
Danish
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 21 ][ 35 ]
Dioula
Nhóm [ 1 ]
Dutch
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ]
Fongbe
Nhóm [ 1 ]
Georgian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
Gikuyu
Nhóm [ 1 ]
Greek
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 35 ]
Gujarati
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Hakha-Chin
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 11 ]
Hebrew
Nhóm [ 0 ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 20 ][ 21 ][ 23 ]
Hindi
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Hungarian
Nhóm [ 1 ][ 3 ][ 5 ]
Ilonggo
Nhóm [ 1 ]
Iranian
Nhóm [ 1 ]
Italian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]
Japanese
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 25 ][ 26 ][ 33 ]
Javanese
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]
Kannada
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 21 ]
Khmer
Nhóm [ 1 ][ 11 ]
Kinyarwanda
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Kirghiz
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 21 ]
Kirundi
Nhóm [ 1 ]
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 5 ][ 6 ]
Latvian
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Luganda
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Luo
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 21 ][ 35 ]
Macedonian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ]
Madi
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 21 ][ 35 ]
Malagasy
Nhóm [ 1 ]
Malayalam
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 21 ][ 35 ]
Marathi
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]
Mindat
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Mizo
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Mongolian
Nhóm [ 1 ]
Nepali
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]
Ngawn
Nhóm [ 1 ]
Oriya
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Oromo
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 21 ][ 35 ]
Paite
Nhóm [ 1 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ]
Polish
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]
Punjabi
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Romanian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 35 ]
Serbian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]
Shona
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]
Sindhi
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Slovak
Nhóm [ 1 ][ 5 ]
Slovene
Nhóm [ 1 ]
Swahili
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 21 ][ 35 ]
Swedish
Nhóm [ 1 ][ 2 ]
Tagalog
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]
Taiwanese
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ]
Tamil
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ]
Teddim
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Telugu
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]
Thai
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 35 ]
Thangkhal
Nhóm [ 2 ]
Tumbuka
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Turkish
Nhóm [ 1 ]
Ukrainian
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]
Urdu
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ]
Vaiphei
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
Vietnamese
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]
Zou
Nhóm [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 9 ][ 10 ][ 21 ][ 35 ]
 
Nhóm  
 
Nhóm  


 

 
Free Christian eBooks
    Danh sách sách điện tử
    Sách điện tử là gì?
 
 • Về sách điện tử
 •  
 • Làm thế nào để đọc sách điện tử
 •  
 • Hỏi Đáp
 •  
 • tải về giúp đỡ
 •     eBook Readers
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

  register as a coworker
  Partner's Zone
  MFC
     
  Copyright © 2001 - 2017 The New Life Mission. All Rights Reserved.