" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  Проповеди на важни теми от преп. Пол К. Джонг

 

ЗАБЛУДА НА ТЕОРИЯ
НА ПРЕДЕСТИНАЦИЯ
И БОЖЕСТВЕНО
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ


<Римляни 8:28-30 >

“Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото, който предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя, а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави.”


Наистина ли Бог избра само
някои от нас?
Не. Той е избрал всички нас в
Исус Христоc.

Теологическа теория на предестинация и божествено предопределение е едно от базисни учения, което представлява основата на християнската доктрина. Това кара много хора, които искат да вярват в Исус, към неправилно разбиране на Божието слово. Тази погрешна теория е причината на големи грешки и объркване.

Погрешна теория за предестинация и божествено предопределение учи, че Бог избра тези, които Той възлюби, а осъди тези, които не възлюби. Това означава, че тези, които са били избрани, се новораждат от водата и Духа и са определени за Небето, а други, които не бяха избрани, са обречени на мъки в пъкъла.

Ако Бог в действителност избира само някои от нас, не можем да не се измъчваме от въпроса: “Избран ли съм за спасението?” Ако ние не сме избрани, то безполезно е да вярваме в Исус. По този начин тази теория прави много хора обезпокоени повече от въпроса на предопределение отколкото от въпроса на вярата.

Ако вярваме в тази доктрина, как можем да се освободим от съмнения и да вярваме само в Бога? Как можем да докажем, че Бог в действителност ни е избрал? Тогава Той би бил Бог само на избраните, дори да казва: “Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците е” (Римляни 3:29).

Защото множество хора неправилно разбират значението на теорията на предестинация и божествено предопределение, те пребъдват в страх пред гибел, даже ако вярват в Исус.

Ефесяни 1:3-5 казва: “Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места; като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля.”

Затова трябва да поставим под съмнение теологическото понятие на предестинация и божественото предопределение. Първо, трябва да разберем, какво Библията казва за предестинацията и божественото предопределение, и да укрепим своята вяра в спасението чрез водата и Духа.

Какво ни казва Римляни? Някои теолози са развили необосновани теории на “безусловно предопределение.” Но теология ли е Бог? Не, теология не е Бог.

Даже преди създанието на света Бог избра цялото човечество в Исус Христос и реши да избави всички ние, като ни направи праведни. Безусловно Исус обича всички ние. Не Го правете дискриминиращ Бог. Невярващи се осланят на своите собствени мисли, а вярващите базират своята вяра на Божието Слово на Писанието.БОЖЕСТВЕНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ В СТАРИЯ ЗАВЕТ

Истинска ли е теорията
на безусловното предопределение?
Не. Нашият Господ не е несправедлив Бог.
Бог избра в Исус всички грешници,
не само някакви избрани.

В Битие 25:21-26 четем за двамата сина на Исаак, Исав и Яков. Бог е избрал Яков, когато двамата сина на Исаак още бяха в утробата на майката..

Тези, които неправилно разбират Божието слово, използват този фрагмент като основа на теорията на безусловното предопределение. Това е подобно на вярата в бога на съдба в християнството.

Вярвайки в това, че Бог ни избира чрез “безусловното предопределение”, а не чрез Исус Христос, ние се покланяме на бога на съдба и на идоли. Нашият Бог не е бог на съдба. Ако вярваме в бога на съдба, тогава опровергаваме Божия замисъл относно нас и попадаме в капана на сатана.

Ако хора не се покоряват на Божията воля, те се превръщат в животните, обречените на гибел. Ние, които вярваме, висши сме от животните, затова трябва да достигнем до истинската вяра, да четем и да вярваме в словото на истината, което е написано в Библията. Да не мислим според Божието слово на Писанието означава да отдадем себе си на сатана.

За да имаме истинската вяра, преди всичко трябва да размишляваме за истината, която е записана в Библията, и да подражаваме във вярата на тези, които са се новородили в Христос.

Калвинизъм ни учи за ограниченото предопределение. Това означава, че Божията Любов и Господното спасение не се отнасят към някакви хора. Това ли е възможно?

Библията казва: “Бог иска да се спасят всичките човеци” (1 Тимотей 2:4). Ако благословението на спасението се отнасяше само към някои, много вярващи щяха да се откажат от вярата в Исус. В края на краищата, кой би искал да повярва в такъв предубеден Бог?

Трябва да бъдем сигурни, че нашият Бог не е предубеден. Той е Бог на Истината, Любовта и Справедливостта. Трябва да вярваме в Исус и в евангелието на новорождението от водата и Духа, и по този начин ще се спасим от всичките си грехове. Исус е Спасителят на всичките, които са били новородени от водата и Духа.

Теория на калвинизъм учи, че ако на земята имаше само десет хора, някои от тях биха били избавени от Бога, докато други биха били обречени да горят в огъня на пъкъла. Това не е вярно.

Безполезно е да говорим, че Бог обича някои и отхвърля други. Представете си, че днес Бог е тук с нас. Ако Той избра тези, които седят отдясно, и реши да отхвърля тези, които седят отляво, и да ги хвърли в пъкъла, бихме ли се отнесли към Него като към Бога?

Тези, които бяха отхвърлени, не биха ли вдигнали глас на протест? Всички хора биха викали: “Как Бог може да бъде толкова несправедлив?” Безусловно предопределение не съществува, защото Бог избра цялото човечество в Исус Христос.

Затова всичките, които са призвани от Бога в името на Христос, са предопределени. В този случай, кого призовава Бог? Той призовава не праведници, но грешници. Бог не призовава тези, които считат себе си за праведници.

Божието благословение и спасение са определени за грешници и тези, които са обречени на пъкъла. Предопределение означава, че Бог вика грешници, за да ги направи Своите праведни деца.БОГ Е СПРАВЕДЛИВ

Бог ли обича само някои избрани?
Не. Господ не е толкова предубеден.
Бог е справедлив.

Бог е справедлив. Той не е Бог, който обича само безпрекословно избрани. Той е призовал грешници в името на Христос. Как можаха грешници да познаят Божията любов и спасението без изкупването чрез спасението на Исус Христос и опрощението на греховете? Никога не Го правете несправедлив Бог.

Като четете Ефесяни 1:3-5, опитайте се да намерете, какво липсва. “Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места; като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля.” Тогава какво липсва? Липсват думите “в Исус Христос.”

Безусловно предопределение в калвинизъм противоречи на думите на Библията. Библията казва: “Той ни е избрал в Исус Христос преди създанието на света.”

Бог е избрал цялото човечество в Христос за новорождението от водата и Духа. Тези, които се раждат грешници, могат да бъдат изкупени от грях и да станат Негови деца. Той е нанесъл цялото човечество в списък на тези, които могат да бъдат избавени, и ги е избрал в Исус Христос.

Защото много теолози, които настояват на безусловно предопределение, казват, че само някои са избрани, множество хора падат в хаос на ирационалната доктрина. Тези псевдотеолози твърдят, че Бог избира някои и отхвърля други чрез безусловното предопределение, докато истината на Неговото слово се състои в това, че Бог избра всички грешници в Исус. Мнозина стават жертви на погрешната доктрина чрез своите суеверни убеждения.

Но ако разбираме, че Бог реши да избави цялото човечество в Исус, можем да разберем и това, че спасението от грях се отнася за всеки, който вярва в Исус. Ако вярваме в това, ще можем да получим освобождението от всичките си грехове, да станем Божиите чада, да станем праведници, да наследим вечен живот и да имаме увереност, че Бог е справедлив.БОЖЕСТВЕНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ В ИСТОРИЯТА ЗА ЯКОВ И ИСАВ

Кого Бог е избрал?
Само избраните ли?
Не. Бог е избрал цялото човечество в Христос.
Затова избран е всеки, който вярва в
Христос и е очистен от грях
чрез кръщението на Исус.

В Битие 25:19-28 Исав и Яков бориха се в утробата на майка Ревека. Бог каза в Битие 25:23: “А Господ й рече: - Два народа са в утробата ти, И две племена ще се разделят от корема ти; Едното племе ще бъде по-силно от другото племе; И по-големият ще слугува на по-малкия.”

Грешници превърнаха тези думи в теологическата теория на предестинация и божествено предопределение, като оставиха много вярващи в Исус в отчаяние поради незнание относително това, дали те бяха избрани или не! Когато считат себе си за избрани, мислят, че вече са избавени и губят интерес към новорождението от водата и Духа.

Понятие на безусловното предопределение е отвърнало много хора, които вярваха в Исус, от спасението и ги е осъдило на пъклени мъки. Това също е дало погрешна представа за несправедливост на Бога.

Понеже много теолози учат за погрешни доктрини, които произлизат от собствените им мисли, мнозина от тези, които вярват в Исус, чувстват се неуверено и мислят, дали те са избрани от Бога и дали спасението им е предопределено.

Кого избра Бог: Яков или Исав? Той избра Яков в Исус Христос. В Римляни 9:10-11 е написано, че Бог е призовал Яков, а не брата му, макар че те бяха заченати от един човек и все още не бяха родени, затова не направиха нищо добро нито зло.

Божият замисъл беше да избере Яков не поради неговите дела, но чрез Божието предопределение. Библията също казва, че Исус е дошъл, за да повика грешници, а не тези, които живеят праведно.

Всички хора като потомци на Адам се родят грешници. Давид казваше, че той беше грешник още от утробата на майката му и беше заченат в беззаконие.“Ето родих се в нечестие, И в грях ме зачна майка ми” (Псалми 51:5).

Всички хора се родят грешници чрез грях на своите прародители. Затова всеки, който се ражда в този свят, несъзнателно става грешник, води греховен живот и дава плодовете на греха.

Дете, което още не е направило никакъв грях, вече е греховно, защото още от рождението има семето на греха. Има в сърцето си зли помисли, блудства, кражби, убийства. То се ражда с грях на прародители. Всички хора са грешници още преди рождението.

Причината, поради която Бог ни направи несъвършени, е както следва. Човек е Божието творение, но Господ планира да ни направи Своите деца, като ни спаси от грях. Ето защо Той е позволил на Адам да съгреши.

Когато в резултат на това ние сме станали грешници, Бог е изпратил Исус на земята, като допусне на Своя единороден Син да вземе върху Себе Си всичките грехове на света чрез кръщението Си.

Бог искаше да спаси човечеството чрез кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста, и да ни даде възможност да станем Негови деца чрез вярата в Исус. Той е позволил на Адам да съгреши само като ни даде обещанието на опрощението на всички грехове чрез Христос.

Грешници, които вярват в погрешна доктрина, казват: “Погледнете на Яков и Исав. Той избра едни и отхвърли други без никаква причина, без никакво условие.” Бог не ни избра категорично, но Той е избрал всички ние в Исус Христос. Нека се обърнем към Библията. В Римляни 9:10-12 има такива думи: “И не само това, но и когато Ребека зачена от едного, сиреч от нашия отец Исаака, макар че близнаците не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, то, за да почива Божието по избор намерение, не на дела, но на онзи, който призовава, рече й се: “По-големият ще слугува на по-малкия.”

Бог избра Яков в Исус. Яков беше пример на недостоен грешник, лишен от собствена праведност. В Ефесяни 1:4 е написано, че Бог ни е избрал в Исус.

Кого Бог е призовал? Той е призовал Яков, защото той знаеше, че беше греховен и несправедлив пред Бога, и осланяше се на Бога. Той е призовал Яков в името на Своя единороден Син Исус и го е избавил чрез евангелието на водата и кръвта, за да го направи Свое дете. Така Бог е призовал Яков и е благословил неговото спасение.

Той вика грешници, за да ги направи праведници чрез спасението на Исус. Такъв е Божият замисъл.ПОГРЕШНА ДОКТРИНА НА БЕЗУСЛОВНОТО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Защо Бог е избрал Яков?
Защото Яков знаеше
своята греховност.

Неотдавна аз четох книгата за случай на безусловно предопределение. Някой младеж сънуваше сън. Стара жена му се яви насън и каза да отиде в едно място, и той отиде. Тогава тя каза на него, че той е избран от Бога.

Младеж попита жената, как Бог може да го избере, когато той даже не вярва в Бога? Но тя му отговори, че Бог го избра безусловно, въпреки невяра му.

Това е лъжа. Как Бог може произволно да осъди някои на пъклените мъки и да избере други за спасението? Бог избра всички в Исус.

Теологическата теория на предопределение, която отхвърля спасението чрез Исус, е погрешна. Но много теолози настояват на това, че Бог е избрал само някои от нас. Това не е вярно. Бог иска да избави всички в Исус. Само тези, които не вярват в спасението чрез водата и Духа, няма да бъдат избавени.

Бог предопредели цялото човечество за спасението чрез Своя Син Исус и имаше намерение да ни направи Свои деца още преди създанието на света. Той възнамери да избави човечество от всичките грехове на света чрез спасението на Исус Христос. Това е истина, която е записана в Библията.

Праведници, които са били новородени в Христос, са избрани. Но теолози настояват, че Бог избира само някои от нас. Например те казват, че будистки монаси намират се между тези, които Бог не избра. Но Бог избра също и те в Исус.

Ако Бог категорично избираше само някои без Исус, не бихме имали нужда да проповядваме евангелието. Ако Бог възнамери да избере някои без Исус, грешници не биха имали нужда да вярват в Него. Тогава как можаха да се изпълнят Неговите думи на Любовта, Истината и Спасението?

Тогава би ли имало смисъл за Божиите слуги да проповядват евангелието на земята? Има ли смисъл това, че Бог вече безусловно е избрал както спасените, така и проклетите без Исус?

Бог избра Яков в Исус и го възлюби, а Исав намрази, понеже Той още преди рождението му знаеше, че Яков ще вярва в Исус, а Исав няма да вярва в Него.

В този свят има много грешници, които вярват в Исус. Някои от тях имат същата вяра като Исав, а някои – като Яков.

Защо Бог възлюби Яков? Яков беше несправедлив и знаеше за своята недостойност. Затова той призна пред Бога, че беше грешник, и се молеше за Неговата милост. Ето защо Бог е избавил Яков.

Но Исав повече разчиташе на себе си отколкото на Господа и не искаше Божията милост. Затова Бог е казал, че Той възлюби Яков и намрази Исав. Ето къде се намират думите на истината.

Бог предопредели всички ние за спасението в Исус. Всичко, което трябва да направят грешници, е да повярват в Исус. Тогава Божията истина и праведност ще бъдат в сърцата им.

Ние сме грешници и не можем нищо да направим, но само да повярваме с цялото си сърце в спасението на Исус. Трябва само да вярваме в спасението чрез Исус.ПОГРЕШНАТА ТЕОРИЯ НА ПОСТЕПЕННОТО ОЧИЩЕНИЕ ОТ ГРЕХОВЕТЕ

Наистина ли грешник може
постепенно да стане праведник?
Не, това е невъзможно. Бог е направил грешници
праведни и съвършени веднъж завинаги чрез
спасението на Неговото кръщение и
смъртта на Кръста.

Сатана мами грешници с теория на постепенното очищение от греховете, за да не могат да се спасят от греховете. Постепенното освещение означава, че грешници постепенно стават свети след като са повярвали в Исус.

Тази теория звучи така: “Грешници не могат веднага, веднъж завинаги да станат праведници, но се спасяват само от първородния грях, когато вярват в Исус. Ежедневните грехове се измиват всеки ден чрез всекидневните молитви на покаяние и по този начин хората постепенно стават свети.”

Основният проблем на тази теория състои се в постепенното освещение. Това звучи добре, че човек може да повярва в Исус и постепенно да стане по-свят християнин. В продължение на много години тази теория мамеше много християни като ги кара да се чувстват спасени. Ето защо в съвременното християнство има много такива християни, които считат някои хора за по-праведни от други.

Те мислят, че някога просто ще се изменят и повече няма да съгрешават. Но те живеят като грешници и след смъртта ще бъдат осъдени от Бога като грешници.

Четете истинското слово на Библията. В Римляни 8:30 е написано: “А които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави.”

А в 29 стих се казва: “Защото, който предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя.” На пръв поглед изглежда, че съществуват стъпала на пътя към праведност. Но Словото ни казва, че праведността се даде веднъж завинаги.

“А които призова, тях и оправда.” Исус е призовал грешници и ги е направил праведни чрез кръщението Си в река Йордан и Своята смърт на Кръста.

Затова този, който вярва в спасението в Исус, става прославено Божие дете. Спасението на грешници и тяхното прославяне в името на Исус е Божията благодат.

Ето какво Бог ни казва. Но някои християни ни казват да четем Римляни 8:30. “Съществуват стъпала на пътя към святост. Не означава ли това, че ние се изменяваме постепенно?” Ето как те въвеждат хора в заблуждение. Те казват в бъдещо време, че грешник може постепенно да стане праведник.

Обаче Библията ни казва не в бъдещо, но в минало време, че ние сме станали праведници веднъж завинаги.

Ние трябва напълно да вярваме в Библията. Според както е написано, ние можем да станем Божии чада веднъж завинаги. Тази истина съвсем се различава от теорията на постепенното освещение.

Теорията на постепенното освещение казва, че ако вярваме в Исус, ни се прощава само първородния грях. Тя казва, че трябва да водим религиозен живот и всеки ден да се разкайваме за своите грехове, за да бъдем праведни, когато ще станем пред Бога.

Понеже множество хора вярват в тази теория, те остават грешници, даже ако вярват в Исус. Ето защо теорията на постепенното освещение е фалшива.

Библията понятно ни казва, че ние ставаме праведни и Божии чада чрез вярата. Точно както дете се ражда на този свят, така Божиите чада стават праведни, когато разбират и вярват в спасението чрез Исус. А погрешната теория на постепенното освещение произлиза от неистина.ПЪЛНОТО ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ВСИЧКИТЕ ГРЕХОВЕ

Какво трябва да правим, за да
бъдем напълно осветени?
Трябва да вярваме в спасението
чрез водата и Духа.

В Римляни 8:1-2 е написано: “Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят, не по плът но по Дух. Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.” Това свидетелствува, че всички грешници Бог направи праведници и избави всички, които дойдоха при Исус от закона на греха и смъртта.

Библията ни казва за пълното спасение в Евреи 9:12: “Веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.” Това означава, че ние, които сме повярвали в Исус, избавени сме и определени за Небето.

Ние сме чули и повярвали в евангелието на спасението чрез водата и Духа в Исус Христос и всичките ни грехове са били опростени. Но грешници, които считат, че е бил простен само първородния грях, не могат да получат спасението. Те мислят, че трябва да се разкайват всеки ден, за да се очистят от греховете, които извършват, след като са повярвали в Исус.

Погрешна им вяра ги води в пъкъла. Техните погрешни убеждения ги заставят да се разкайват всеки ден, за да се освободят от всичките си беззакония. И това не е истинската вяра, която ни спасява от пъкъла.

Ако те са повярвали в Исус и са били избавени веднъж завинаги, те биха станали праведници и Божии чада. Истинското спасение прави вярващи праведници и ги превръща в Божии деца веднъж завинаги.

Въпреки че вярващите са освободени от всичките грехове на света, тяхната плът не се изменя до деня на смъртта. Но техните сърца са препълнени с Божията праведност. Ние никога не трябва да погрешно разбираме това.

Библията ни казва, че ние се освещаваме и ставаме праведни, когато вярваме в евангелието.

Нека прочетем Евреи 10:9-14, за да познаем истинското евангелие. “После казва: “Ето, дойдох да изпълня волята Ти.” Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто. С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове; но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога, та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие. Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават.”

“С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги.” Обърнете внимание на факта, че това е написано в сегашно свършено, а не в бъдеще време.

За да станат напълно осветени, всички хора трябва да вярват в спасението чрез водата и Духа, което Исус ни е дал.ИСУС НИ Е ДАЛ ВЕЧНОТО СПАСЕНИЕ ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ

Защо всеки човек може винаги да
се радва? (1 Солунци 5:16)
Понеже Исус е отнел всичките му грехове,
той не може да не стане смирен пред
Него и благодарен за
Неговата милост.

Ако вярваме в вечното спасение на Исус, ставаме праведни веднъж завинаги. Библията казва: “Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса” (1 Солунци 5:16-18).

Винаги се радвайте! Как може човек винаги да се радва? Той, който приема вечното спасение веднъж завинаги, може безконечно да се радва. Защото той е свободен от грях, той е сигурен в пълното съзнание в това, че Исус е отнел всичките им грехове в река Йордан. Той е станал смирен пред Него и благодарен за Неговата милост, и по този начин може да се радва непрекъснато.

“Блажени ония, чиито беззакония са простени Чиито грехове са покрити;” (Римляни 4:7). Това не означава, че човешките грехове по някакъв начин са покрити, въпреки че съществуват в сърцата им. Сърцата им са очистени. Исус напълно е измил всичките ни грехове, сиреч ни е избавил веднъж завинаги.

За това вечно изкупление е написано в Новия Завет. Когато Исус бе кръстен, Той каза: “Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право” (Матей 3:15).

Точно както козли и овци отнемаха греховете на човека чрез полагането на ръце в Стария Завет, така и Исус е взел всичките грехове на света върху Себе Си и напълно е очистил цялото човечество от греховете.

“Така ни е прилично ни да изпълним всичко що е право”, – е казал Исус. Исус бе кръстен по най-надлежния начин и е взел върху Себе Си всичките грехове на човечеството, и по такъв начин ни е освободил.

В Матей 3:15 е написано, че Исус е отнел всичките грехове на света. Божията праведност беше съвършена. Ние не трябва да се опитваме да разберем това вечно изкупление. Ние трябва да приемем това, като Божието слово за спасението. “Блажен оня, чието престъпление е простено, Чийто грях е покрит” (Псалми 31:1).

Исус е измил всичките грехове от сърцето и плътта, когато беше кръстен от Йоан Кръстител в река Йордан. Той беше осъден за греховете, извършени от нас в този продажен и покварен свят. След като Той взе всичките ни грехове, Той умря на Кръста.

Всеки, който вярва в това спасение от грях, може да стане праведен и съвършен веднъж завинаги. Тъй като Исус живее вечно, всеки, който вярва в спасението в Христос, навеки остава праведен.

Сега ние с увереност можем да станем пред Бога и да кажем: “Как си, Боже! Аз вярвам в Твоя единороден Син Исус Христос, и аз съм също Твоя син. Благодаря на Теб, Отец. Признателен съм на Теб за това, че Ти си ме направил Свое дете. И това е не чрез моите усилия, но само чрез вярата в новорождението от водата и Духа. Ти си ме избавил от всичките грехове на този свят. Аз вярвам, че Ти си казал: “Защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право” (Матей 3:15). Чрез кръщението на Исус и Неговия Кръст аз съм станал Твое дете. И аз съм признателен на Тебе за това.”

Вие ли сте предали всичките си грехове на Исус? Той ли е отнел всичките ви грехове? Библията ни казва, че благодарение на Исус и на Неговата смърт на Кръста, сега грешници могат да станат свети просто чрез вярата в Него.ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КРЪЩЕНИЕТО НА ИСУС И ИЗКУПЛЕНИЕТО

Каква е връзка между
кръщението на Исус
и изкуплението?
Кръщението на Исус е първообраз на
изкуплението предречено чрез
полагането на ръце в
Стария Завет.

Представете си човек, който живее като грешник, въпреки че вярва в Исус и се моли в църква: “Боже мой, моля Те, прости ми моите грехове, които съм извършил миналата седмица. Прости ми моите грехове на последните три дни. О Господи, прости ми за днешните грехове. Аз вярвам в Исус.”

Нека предположим, че този човек е получил опрощението за ежедневните му грехове чрез такава молитва. Но след това той се връща към своя всекидневен живот и отново съгрешава. Тогава той отново става грешник.

Исус е станал Божий Агнец, е отнел греховете на всичките грешници със Своето кръщение и ги е изкупил, като беше разпнат на Кръста. С цел да получат спасението, грешници трябва да вярват в следното:

Исус е отнел всичките грехове, когато Той бе кръстен от Йоан Кръстител, като извърши по този начин Божията праведност. Всичките грехове на света са били измити. Всеки, който вярва в тази истина, получава спасението. Както е написано в Матей 3:13-17, “защото така” Исус е бил кръстен от Йоан Кръстител и е станал Спасител на всичките вярващи.

Евангелието на истината ни казва, че Исус е отнел греховете на света веднъж завинаги. Но погрешна теология свидетелства, че ние се освобождаваме от грях всеки ден. В кое от тях трябва да вярваме? Избавени ли сме веднъж завинаги; или получаваме спасението всеки ден?

Очевидно е, че Исус ни е освободил веднъж завинаги. Истинската вяра е вярата в спасението чрез водата и Духа веднъж завинаги. Тези, които вярват, че всеки ден трябва да се изкупуваме, никога няма да получат спасението.

Те трябва да бъдат осведомени, че истинското спасение излиза от вярата в това, че Исус е изкупил нашите грехове чрез кръщението Си и смъртта на Кръста веднъж завинаги. Всичко, което трябва да правим е да благодарим на Бога и да вярваме в истинското евангелие.

Но тези, които се заблуждават във вярата си, казват, че ние сме били избавени само от първородния грях и всеки ден трябва да получаваме спасението от настоящите грехове, и че ние “постепенно” можем да ставаме праведни. Такава мисъл е погрешна.

Кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста са изкупили човечеството от грях веднъж завинаги. Това е истина. Нашите грехове бяха възложени върху Исус от Йоан Кръстител и Исус е умрял на Кръста, за да ни спаси.

Ако се молим “прости ми” след като съгрешаваме, това съвсем не съответства на Божията праведност. Божият закон казва, че заплата за грях е смърт. Трябва да знаем, че Бог е Справедлив и Свят.

Тези, които се молят на Бога: “Съжалявам, моля Те, прости ми”, след като съгрешават, не разбират Божията праведност. Те се молят за опрощението, само за да успокоят своята съвест. Вярно ли е, че човек съгрешава всеки ден и успокоява своята съвест с чести изповеди от своите собствени грехове? Единственият изход за спасението е вярата в кръщението на Исус и Неговата кръв на Кръста. Трябва да вярваме в това с цялото си сърце, защото това е единствения път да отбегнем Божия съд.

Нека още помислим относно проблем на спасението от грях. В Евреи 9:22 е написано: “И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя; и без проливането на кръв няма прощение.”

Според справедливия Божий Закон, греховете трябва да бъдат очистени с кръв, и без проливането на кръв няма прощението. Такъв е справедливият Божий закон. Без заплата за грях никога не може да бъде опрощението.

Божият Закон е справедлив. Исус е бил кръстен от Йоан Кръстител и е пролял кръвта на Кръста, за да спаси нас, грешници. Той е отнел всичките ни беззакония и е пролял кръвта на Кръста, за да заплати за всичките ни грехове. Той е заплатил цената за греховете вместо нас.


Ние ли получаваме изкуплението
веднъж завинаги или всеки ден?
Веднъж завинаги Исус е отнел греховете
на всичките грешници чрез
Своето кръщение.

В Матей 3:15, когато Исус беше кръстен по най-надлежния начин, Той е измил всички грехове чрез кръщението Си и е умрял на Кръста, за да ни спаси от всичките грехове на света.

Да се молим за опрощението всеки ден би означало да Го молим още веднъж да отнеме нашите грехове и да умре за нас. Ние трябва наистина да разберем праведния Божий закон. Исус не трябва да умира отново, за да ни спаси от нашите грехове.

Бог счита за най-дръзко поведението на тези, които вярват в Исус, но отново се молят за опрощението на своите ежедневни грехове. “Такива дръзки глупаци! Те молят Моя Син Исус повторно да бъде кръстен и отново да умре на Кръста! Те вярват в спасението на Исус и всички пак наричат себе си грешници! Аз ще ги съдя с Моя справедлив съд и ще ги хвърля в гореща бездна на пъкъла. Имате ли желание два пъти да убиете своя единствен син? Вие молите Мене още веднъж да убия Моя Син поради вашите ежедневни грехове. Аз вече съм отдал на смърт Своя Син, за да ви избави от всичките грехове на света веднъж завинаги, затова не Ме принуждавайте да изпадам в ярост, отново и отново, като Ме молете да прощавам вашите ежедневни грехове, просто вярвайте в евангелието на спасението чрез водата и Духа.”

Исус казва на тези, които още остават грешници, че те трябва да ходят в църква, къде се проповядва истинското евангелие, да се откажат от погрешната вяра и да получат спасението, като преодолеят неистина посредством вярата.

Сега време е за вас да се спасите, вярвайки с цялото си сърце. Вярвате ли?РЕЗУЛТАТ НА ВЯРАТА НЕ В ИСТИНАТА, А В ДЕЛАТА

Защо повечето християни не
могат да живеят последователен
живот на вярата?
Защото разчитат на своите
собствени дела.

Даже грешници, които вярват в Исус, но още не са избавени, могат да остават праведни в продължение на 3-5 години. В началото те са пълни с ентусиазъм, но с течение на времето тяхната вяра отслабва. Ако вие вярвате в Исус, като се осланяте на своите сили, то и вашият ентусиазъм скоро ще изчезне.

Слепите не могат да видят. Те се осланят на други чувства и по този начин натрупват информация. Когато те чувстват, че очи им са пълни със сълзи, те погрешно приемат това за знак на опрощението на греховете. Истинското опрощение не е чувство.

Духовните слепи опитват да спечелват отново първата си любов, безрезултатно посещавайки събрания на възраждане, но те не могат да възстановят чувството. Също така те не могат да достигнат опрощението на греховете. Ако те от самото начало имаха истинската вяра, Божието опрощение и Неговата благодат би светила по-ярко с течение на времето.

Но погрешното опрощение свети само в началото и после губи своя блясък. Пламъкът на ентусиазъм скоро изчезва, понеже духовни слепи пропаднат да чуят истинското евангелие още в началото.

Лицемерните книжници и фарисеи носят Библията, учат наизуст Господната молитва и Апостолския Символ на вярата и постоянно се молят. Те се произвеждат в чиновете в църквата и са емоционално заредени, но техните грехове се натрупват и най-сетне те са отхвърляни от Бога. Отвън те са облечени с бялата мазилка на религиозна разпаленост, но вътре техният разум гние от греховете. Това е резултат на вярата, която се основава не на истината, но на собствените им дела.НИЕ СТАВАМЕ ПРАВЕДНИ ЧРЕЗ ВЯРАТА

Било ли е вече
извършено изкуплението на всеки
грях в този свят?
Да. То е било извършено чрез кръщението
на Исус и Неговата смърт
на Кръста.

А сега нека прочетем Евреи 10:16-18. “Ето заветът, който ще направя с тях След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им”, прибавя: “И греховете им и беззаконията им няма да помня вече.” А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.”

Сега, когато ние сме избавени чрез водата на Исусовото кръщение и кръвта на Неговия Кръст, ние вече не трябва да изкупваме греховете си. Ако чувате това за първи път, това може да изглежда чудно, но тази истина отговаря на думите на Библията. Тези ли са думите на човека? Библията е еталонът и нивото на стандарта.

“След ония дни... Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им.” Как се чувствате след като сте били освободени от грях? Сега, когато вашите сърца са свободни от греховете, вие се чувствате, като че ли сте се родили отново на този свят. Вие сте станали праведни хора и можете да живеете в светлината.

Господ казва в Евреи 10:17: “И греховете им и беззаконията им няма да помня вече.” Той ни казва, че вече няма да помни и грехове и беззакония на тези, които са избавени. Защо? Защото Исус е бил кръстен по най-подходящия начин, “защото така.” След като Той е отнел всички грехове, Исус е бил осъден заради тези, които вярват в Него.

Сега, когато Той е заплатил за всичките ни грехове, ние можем да ги помним, но не трябва да се чувстваме като виновни за тях. Вече не трябва да умираме за нашите грехове, понеже Исус е измил всички грехове и е пролял кръвта Си на Кръста за нас.

В Евреи 10:18 е написано: “А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.” Това означава, че Той е измил всичките грехове на света. Това също означава, че тези, които са се новородили в Исус, повече не трябва да принасят жертвите за грях.

“О Боже мой, моля Те, прости ми. Аз вярвам в Исус и все още живея в страдания, защото още не съм бил изкупен. Аз съм християнин, но моят разум е напълно разяден от грях.” Ние не трябва да се молим по този начин.

Грешници извършват грехове, но не осъзнават това. Те не знаят, какво е грях, защото не разбират Божия закон на Истината. Съвестта им казва, че не трябва да съгрешават, но те не знаят, какво значение има грях пред Бога. Бог подчертаваше, че да съгрешават означава да не вярват в Исус.

В Йоан 16:9 Той ни казва, какво означава да съгрешаваме пред Бога. “За грях, защото не вярват в Мене.” Да не вярваме в Него е грях пред Бога. В Йоан 16:10 има определението на праведността. “За правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате.” С други думи, Исус вече е избавил този свят от всички грехове, а следователно не трябва да ни избавя с кръщението и смъртта Си на Кръста още веднъж.

Той е призовал тези, които вярват в спасението, за да ги очисти от греховете и да ги направи праведници. Спасението в този свят е било изпълнено чрез Неговото кръщение и смъртта на Кръста. За спасението на грешници не трябва още едното спасение.

“И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим” (Деяния 4:12). Исус е дошъл на земята, е бил кръстен от Йоан Кръстител и е пролял кръвта на Кръста, за да избави всичките грешници. Вярвайте в това със сърцето си, и ще бъдете спасени. Исус ви освети чрез водата и Духа.

Исус е изтрил всичките грехове на нашата плът чрез водата и Духа. Ние сме избавени с помощта на вярата. Ако вярваме в истината, ако вярваме в евангелието на Исус Христос, ще станем праведници веднъж завинаги. Кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста са тези два най-важни елемента, които съставляват основата на истината.СТИХОВЕТЕ, КОИТО ГРЕШНИЦИ ИЗПОЛЗВАТ КАТО ПОДСЛОН

Можем ли в действителност
Да бъдем изкупени, когато изповядваме
греховете си, или вече
сме били избавени?
Бог ни е дал изкуплението от грях
веднъж завинаги.

В 1 Йоаново 1:9 е написано: “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.”

Това би било добре, ако трябваше само да изповядваме своите грехове, за да бъдат опростени. С такива мисли някои теолози решиха да създадат новата доктрина. Те настояват на това, че всеки път, когато ние изповядваме своите грехове, можем да получим опрощението. Това не е ли удобно? Но Исус никога не казваше, че ние ще бъдем простени всеки път, когато се изповядваме пред Бога.

Наистина ли можем да получим опрощението чрез признаването на своите грехове, или вече сме били избавени по-рано? В кое от тези два вярвате? Хората, които проповядват тази погрешна доктрина, вярват, че получават опрощението всеки път, когато изповядват своите собствени грехове, обаче в действителност грях остава в сърцата им. Те не знаят истинските думи на спасението. Това няма никакъв смисъл, че грешници, които вярват в Исус, получават опрощението на своите настоящи грехове всеки път, когато се молят за опрощението.

По тази причина ние трябва да се вслушваме в Неговите думи за спасението и да различаваме истината от неистина, независимо от това, какво те ни казват.

Грешници неправилно разбират 1 Йоаново 1:9. Те погрешно считат, че там е написано за опрощението на ежедневните грехове. Нека внимателно прочетем това. “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.” Вие ли мислите, че ние сме избавени само от първородния грях и че трябва да Му изповядваме нашите ежедневни грехове, за да Той, Верен и Праведен, ги опрости? Тези са само погрешно насочени мисли, които произлизат от слабостта на нашата плът.

Ние разбираме, че това не е вярно, когато вярваме в кръщението и кръвта на Исус. Всичките грехове досега бяха измити чрез Неговото кръщение и кръвта на Кръста.

Да вярваме според Божия Дух и да вярваме според погрешните мисли са съвсем различни неща. Тези, които вярват според своите собствени мисли, съзнават необходимостта от всекидневното очищение на своите собствени грехове, но тези, които вярват в спасението на водата и Духа, знаят, че те са били избавени чрез кръщението и кръвта на Исус Христос веднъж завинаги.

Тези, които мислят, че трябва да се изповядват всеки ден, за да отново получат опрощението, в действителност извършват греха на невяра в Исусовото спасение чрез водата и Духа.

Били ли сте избавени чрез кръщението и кръвта на Исус веднъж завинаги? Тези, които не са избавени, опитват се да спечелят спасението чрез всекидневното покаяние на своите грехове. И неразрешен остава още един проблем: какво да правим с греховете, които ще извършваме в бъдеще.

Възможно те се опитват предварително да изповядват своите бъдещи грехове. Но по такъв начин проявяват липса на вярата в Исус. Такива хора са слепи към евангелието на спасението. Исус ни е освободил от грях със Своето кръщение и кръвта веднъж завинаги, като взе върху Себе Си присъдата. Ние се спасяваме просто вярвайки в Него.

Ако мислите, че трябва да се изповядвате даже относно своите бъдещи грехове за спасението, тогава не се различавате от невярващи, които нищо не знаят за новорождението от водата и Духа. Грешници няма да се спасят чрез признаването на греховете.

Затова, ако искрено се изповядвате: “Аз съм грешник, аз още не съм бил спасен”, а след това слушате и вярвате в евангелието на Неговото кръщение и смъртта на Кръста, Бог ще ви освободи от всичките ви грехове.

Но ако не вярвате в евангелието на спасението, а само се прикривате с молитвите на покаяние, ще се натъкнете на ужасната присъда, когато Исус отново ще дойде на този свят като Справедлив Съдия.

Тези, които не вярват в евангелието на спасението чрез водата и Духа, ще бъдат осъдени. Ако те се скриват зад своите изповеди, те ще се натъкнат на Божия съд. Така не чакайте Страшния съд. Повярвайте сега в благословеното евангелие на водата и Духа.БЛАГОПРИЛИЧНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА ГРЕХОВЕТЕ И ИСТИНСКАТА ВЯРА

Какво е благоприличното
признаване на греховете
за грешници?
Да признаят, че още имат грях и ще
отидат в пъкъла, ако не вярват в
истинското евангелие.

Бог ни е избавил веднъж завинаги. Ето житейски пример, който илюстрира това, какво искам да кажа. Нека предположим, че севернокорейски шпионин слиза на Юг. Той види, как ние процъфтяваме, разбира, че е бил измамен и решава да се предаде на полицията.

Като дойде до най-близкия полицейски участък, той можа да признае, че е извършил нещо, казвайки както следва: “Аз съм шпионин от север” или “Аз съм дошъл на юг, за да убия един кой си, да взривя това-онова, вече съм взривил това-онова, но сега се предавам. Затова повече не съм шпионин.”

Това ли е истинското признание? Ако той наистина искаше да се признае за виновен, трябваше да каже само: “Аз съм шпионин.” Това просто твърдение предполага всичко, а именно, че той е лош човек и че трябва да бъде осъден. С това просто твърдение, независимо от мисията, възложена върху него, той би бил помилван.

По същия начин, ако грешник се изповядва пред Бога: “Аз съм грешник, още не съм спасен. Аз съм обречен на пъкъла и трябва да бъда осъден. Моля Те, спаси ме”, – и вярва в Исус, той ще бъде избавен. Исус е бил кръстен и е пролял кръвта Си за нас, и за да се спасим трябва само да вярваме в спасението чрез Него.

В Откровение 2:17 се казва: “Ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава.” Библията ни казва, че само този, който приема истинското евангелие, ще знае името на Исус. Само този, който е избавен веднъж завинаги, знае тайната, как да стане праведен.

Този, който не знае това, ще бъде грешник, въпреки всекидневните си молитви на покаяние. Изповядване съвсем не означава да се молим за опрощението всеки ден. Ако някой е християнин вече 10 години, той все пак остава грешник, даже ако всеки ден моли Бога за опрощението. Такъв човек още не е станал Божие дете.

За да се спаси, той трябва да се признае, че все още е грешник, и да вярва в спасението на Исус. Ето е истинската вяра.ДА ИЗБРОИМ СВОИТЕ ГРЕХОВЕ НЕ Е КАКВО 1 ЙОАНОВО 1:9 НИ КАЗВА ЗА ПОКАЯНИЕТО

Трябва ли да признаваме своите
грехове всеки ден или само един
път, за да се спасим?
Само един път.

Може ли крадец или убиец да признае своите грехове и да бъде спасен? Грешници не се избавят просто като се каят за своите грехове. Те могат да бъдат избавени само посредством благословеното евангелие на новорождението от водата и Духа в Исус. Някои загубени християни се изповядват по този начин.

“Боже мой, днес отново се карах с някой. Аз съм съгрешил. Аз съм измамил някой. Аз съм откраднал нещо.”

Ако те и по-нататък се изповядват така, тогава Бог ще каже: “Тихо, ти грешнико! И какво?”

“Моля Те, послушай ме! Боже, Ти си ни заповядвал да признаваме нашите грехове. Моля Те за Твоята милост.”

Такива молитви съвсем не са това, какво Бог иска да чуе от нас. Той иска да чуе молитвата на тези, които вярват в спасението чрез водата и Духа: тези, които признават своите грехове и вярват в евангелието на истинското новорождение.

Августин е казал, че той се разкайваше даже за това, че сучеше гръдта на майка си. Той мислеше, че подобното признаване ще го води към небесното царство. Ние можем само да се смеем на това. Само признаването на греховете не разрешава проблема.

Бог казва: “Успокои се! Не се вълнувай! Просто разкажи Ми, ако ти си съгрешил. Ако ти си извършил това, престани да говориш за това. Досега вярваше неправилно, така иди в тази църква, къде учат истината. Вярвай в евангелието на спасението по подходящия начин и ще бъдеш спасен. Ако не, Аз ще дойда и ще те съдя.”

Техните молитви на покаяние за опрощението и другите им опити за спасение посредством признаването на греховете свидетелствуват за неистинска вяра.

В 1 Йоаново 1:9 се казва, че когато ние признаваме своите грехове, евангелието на водата и Духа ни спасява от всеки грях.“ОТСТЪПЕТЕ ОТ МЕН”

Какво означава да вършим
беззакония?
Това означава да вярваме в Исус с
грях в сърцето си.

Християни-грешници имат неистинска вяра и извършват беззакония пред Исус. “В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие” (Матей 7:22-23).

Представете си, че този, който вярва в неистина, умира, се появява пред Бога и казва: “Как си, Господи? Ти изглеждаше така прелестен, когато мислех за Тебе там долу, но тук, на небето, изглеждаш още по-прелестен. Благодаря на Тебе, Господи. Ти си ме избавил. Вярвам, че Ти гледаш на мене, като на безгрешен, въпреки че в сърцето ми е грях. Аз съм дошъл тук, защото Ти си обещал да ме заведеш до Небето. Сега ще отида там горе, където цъфтят цветя. Довиждане, надявам се, че ще се срещна с Теб!”

Той вече си тръгва за градината, но Исус го спира. “Изчакай! Нека видим дали е грях в сърцето на този човек. Ти ли си грешник?”

“Разбира се, имам грях. Но не вярвам ли в Тебе?”

“Имаш ли грях, даже ако вярваш в Мене?”

“Безусловно, имам грях.”

“Какво? Имаш грях? Донесете Ми Книгата на Живота. И донесете също Книгата на Делата. Търсете името му. Погледнете, в каква от книгите има името му.”

Разбира се, името му е в Книгата на Делата.

“Признай сега всичките грехове, които си извършил на земята.”

Човекът се съпротивлява, но Бог го принуждава да говори и да признае своите грехове.

“Да, аз съм извършил следните грехове...”

Той е смутен и не може да не говори повече за това.

“Добре, това е достатъчно! Той е извършил достатъчно греховете, за да бъде хвърлен в пъкъла. Това е предостатъчно. Хвърлете го в ада.”

Той попада не в мястото, където цъфтят цветя, но в мястото, което е пълно с огън и жупел. Той скърца със зъби и си изгубва в пъкъла.

“Аз вярвах в Тебе, пророкувах в Твоето име, проповядвах в Твоето име, продадох къщата си, за да служа на Тебе, оказвах помощ на сироти, понасях големи унижения в Твоето име, четях молитвите на разсъмване, посрещах сърдечно болните... И така, аз съм достоен за рая!”

Той толкова скърца със зъби, че съвсем ги износва. Когато пристигне на пъкъла, види там всички тези християни, които не знаеха истинското значение на спасението на Исус. Тези, които имат погрешното разбиране на евангелието на спасението, са отхвърлени от Бога.ГРЕХОВЕТЕ НА ЛЪЖЕВЯРВАЩИ СА ЗАПИСАНИ В КНИГАТА НА ДЕЛАТА

Къде са записани грехове на
всичките грешници?
Те са записани в сърцата им и в
Книгата на Делата.

Независимо от това, дали вярваме в Исус или не, Бог унищожава тези, които имат грях в сърцето си. Ако Той намери даже зрънце на грях в сърцето на някой, този човек ще бъде осъден на пъкъла в деня на Страшния съд. Бог подтиква грешници, които още не са се избавили, да признаят това, ако искат да получат спасението.

Греховете на грешника са записани в сърцето му. Тези, които се новородят от водата и Духа, могат да помнят за своите грехове, но те са премахнати от сърцата им. Те са станали праведници.

Но тези, които още не са новородени, имат грях в сърцата си. Затова те са грешници пред Бога. Когато те падат на колене в молитвата, тогава греховете им ги отделят от Бога и Той не чуе молитвите им. Те се молят за много неща, но техните грехове остават. В края на краищата, те признават своите грехове, съжалявайки за прегрешения, извършени преди 10, 11 и даже 20 години.

Наистина ли отново и отново трябва да се разкайват в своите молитви? Защо правят това? Не искат това, но всеки път, когато започват да се молят, припомнят си вината си пред Бога. Затова те чувстват, че трябва да изкупват греховете си, за да могат наистина и искрено да се молят.

Бог записва греховете им на плочата на сърцата им с желязна писалка, за да никога не могат да бъдат изличени. В резултат на това струва им се, че те трябва да признават своите грехове всеки път, когато се появяват пред Бога. Затова тези, които вярват само в половина от пълното евангелие на Исус, ще живеят в мъките като грешници и ще свършат живота си в пъкъла.

В Еремия 17:1 е написано: “Юдовият грях е записан с желязна писалка, С диамантов връх; Начертан е на плочата на сърцето им, И върху роговете на жертвениците ви.”

Юда е името на царския род на Израелевия народ. Библията употребява името Юда, за да представя цялото човечество, по такъв начин Юда означава всички хора на земята.

Юдовият грях е записан с желязна писалка и с диамантов връх, който може да насича желязо на парчета. Диамант е най-твърдият материал на земята. Нашите грехове са записани с желязна писалка, с диамантов връх.

Когато те са записани, не могат да бъдат изличени. Те няма да бъдат изличени, ако не повярваме в истината на водата и Духа.

Няма смисъл да бъдат избавени в собствените си мисли, да вярват в християнски доктрини, да запаметяват теология и да се посвещават на църква, ако в сърцето им остава грях.

Техните грехове никога няма да бъдат измити без кръщението на Исус, затова грешници продължават да ги помнят, казвайки: “Господи, аз съм грешник”, винаги, когато се молят. Те все още имат грях в сърцето си, колкото много се опитват да имат общение с Бога, поемайки върху себе си много отговорности в църква, изследвайки теология и доктрини.

Те отиват в планина, мъчат се напразно, за да говорят езици и да видят видения на огнени езици, но всичко това е безполезно. Ако грях остава в сърцата ви, вие никога няма да намерите мир.

Нашият грях, както е написано в Еремия 17:1, начертан е върху роговете на жертвениците ни. На небето се намират Книгата на Живота и Книгата на Делата. Греховете на грешници са записани в Книгата на Делата и затова хората никога не могат да се спасят от своите прегрешения. Бог ги записва в Книгата на Делата и на плочата на съвестта им и ни ги показва посредством Своя Закон.

Ние напълно трябва да избършем тези записи чрез вярата в кръщението на Исус и в кръвта, която Той е пролял за нас, и ще получим спасението. Тогава ние ще бъдем готови за вечния живот и нашите имена ще бъдат записани в Книгата на Живота.ВАШИТЕ ИМЕНА ЛИ СА В КНИГАТА НА ЖИВОТА?Чии имена са записани в
Книгата на Живота?
Имената на тези, които нямат
грях в сърцата си,
са записани там.

Важно е за нашите имена да бъдат записани в Книгата Живота. Ако вашето име не е записано там, каква е полза с вашата вяра в Исус? За да бъдем избавени, трябва да вярваме в новорождението от водата и Духа.

Исус е дошъл на този свят, беше кръстен на 30-годишна възраст, за да измие всичките грехове на света, и умря на Кръста, за да ни избави. Както е написано в Матей 3:15, Исус бе кръстен, “защото така”, и разпънат на Кръста. Трябва да вярваме в това, за нашите имена да бъдат записани в Книгата на Живота.

Когато хора умират и стават пред Бога, Бог казва: “Търсете, дали името на тази човек е записано в Книгата на Живота.”

“Да, Господи.”

“Да, ти си страдал и проливал сълзи за Мене на земята, а сега Аз ще направя така, че ти вече никога няма да плачеш.”

Бог награждава такъв човек с короната на праведността, като награда.

“Благодаря на Тебе, Господи. Аз винаги ще бъда признателен на Тебе.”

“Ангели, сложете короната на тази човек.”

“Господи, това е предостатъчно, че Ти си ме избавил. Короната би било твърде много за мене. Много Ти благодаря. Аз съм така признателен, че Ти ме си избавил. Аз съм безкрайно доволен просто да живея в Твоето присъствие.”

“Ангели, паднете на колене и вземете този десетихиляден Ми син върху гърбове си.”

Ангели отговарят: “Да, Господи.”

“Моля те, седни на гърба ми.”

“О, толкова удобно! Това ли е добре? Хайде да тръгнем.”

Ангел прави предпазливи крачки.

“Ти ли искаш да отиваш на разходка?”

“Уха, тук е толкова прекрасно! Колко голямо е това място?”

“Аз пътувам тук вече няколко милиарди години, но край още не мога да намеря.”

“Наистина ли? Навярно аз съм много тежък за тебе. Сега можеш да ме сложиш на земята.”

“Ние никога не сме изтощени.”

“Благодаря на теб, но искам да стъпя върху земята на небесното царство. А къде са всички тези праведници, които бяха пред мен?”

“Те са там.”

“Нека да отидем дотам.”

Алелуя е там!

Нека да правим това. Оттогава те се прегръщат, усмихват се и живеят щастливо.

Сега представете си, че човек, който вярва в Исус, но все още е грешник, умира и се явява пред Бога. Той също казва, че вярва в Исус и признава, че е грешник.

Бог казва: “Погледнете, дали името на тази човек е записано в Книгата на Живота.”

“В Книгата го няма, Господи.”

“Тогава погледнете в Книгата на Делата.”

“Името му и греховете му са записани тук.”

“Затова пратете този човек до мястото, където той никога не трябва да се грижи за цена на топливо и там нека да се мъчи вечно.”

“О Господи, това е така несправедливо...”

Той казва, че това е несправедливо. Защо трябва да бъде хвърлен в пъкъла, въпреки че толкова ревностно вярваше в Исус?

Причината е, че той беше измамен от сатана и обръщаше внимание само на половина от истината на евангелието. Ако неправилно разберем истинското значение на спасението на Исус, ние също ще отидем в пъкъла.

Този човек вярваше в Исус, но беше измамен от сатана и считаше се за грешник. Ако чуваше истинското евангелие, той би разбрал, че неговата вяра беше погрешно. Но той не е издържал на изпитанията на вярата поради своята самолюбива привързаност към собствените погрешни мисли.

Ако искате да влезете в небесното царство, трябва да вярвате в новорождението от водата и Духа. Както е написано в Матей 3:15, “защото така” Исус е отнел всичките грехове на света. Трябва да вярвате в спасението чрез водата и Духа.


Чии имена са записани в
Книгата на Делата?
Там са записани имената на
тези, които имат грях в
сърцата си.

Ако вие, като добряк, който никога не отказва на други, вярвате във всички неща, то можете да попаднете в пъкъла. В пъкъла има множество добряци, обаче на небето живеят истинските борци, които се бореха за това, в какво вярваха.

Тези, които са на небето, знаеха, че те бяха грешници, обречени на пъкъла, и с благодарността вярваха, че техните грехове са били измити чрез кръщението и кръвта на Исус.

Казват, че на небето има множество уши и усти, понеже множество хора вярват в спасението на Исус само с усти и уши, Бог хвърли всичките останали части от техните тела в жаркия огън на сярата.

Представете си, че някой, който вярва в Исус, но още има грях в сърцето си, стои пред Бога и казва: “Господи, хората наричаха ме праведен, защото аз съм вярвал в Исус, въпреки че имах грях в сърцето си. Аз вярвах, че и Ти ще ме считаш за безгрешен. Това е какво аз съм се научил и в какво вярвах. Аз просто вярвах, като повечето хора. Откъде съм дошъл, това е широко застъпено вярване.”

Господ отговаря: “Аз не мога да простя на тези, които имат грях в сърцата си. Аз съм измил всичките ти грехове посредством благословението на новорождението от водата и Духа. Но ти си се отказал да вярваш в това. Ангели! Хвърлете този дързък човек в огъня на пъкъла .”

Всеки, който вярва в Исус, но все още счита, че в сърцето му е грях, ще бъде вкаран в пъкъла. Вслушайте се в истинското евангелие на спасението и ще се избавите от всичките грехове. В противен случай ще изгаряте в пъкъла.

Когато казвате, че вие сте безгрешни, докато имате грях в сърцата си, това означава, че мамите Бога. На края на света ние ще можем да видим, каква голяма разлика има между грешници и праведници. Вие ще разберете, защо аз ви моля да се спасите.

Когато ще бъдете на кръстопът на рая и пъкъла, ще видите разликата между тези, които са вярвали в делото на спасението (кръщението на Исус и Неговата смърт на Кръста) и тези, които не са вярвали в това. Там вие ще видите голяма разлика. Някои ще влязат в небесното царство, а други ще отидат в пъкъла.

Вярвате ли в Исус и все още оставате грешници? Тогава трябва да разберете, че се нуждаете от новорождението от водата и Духа. Бог хвърля в пъкъла тези, които имат грях в сърцата си. Само тези, които вярват в делото на опрощението на греховете, ще могат да влязат в небесното царство.

Направете това именно сега. Ако това отложите, може да бъде твърде късно. Приготвяйте се предварително. За да не попаднете в пъкъла, вярвайте в спасението чрез водата и Духа, и ще станете осветени.

Слава на нашия Господ Исус! Ние сме благодарни на Него за Неговата благодат, която е направила праведни нас, грешници. Алелуя!ИСУС Е ЗАСТЪПНИК НА ПРАВЕДНИЦИ

Могат ли нашите грехове да
бъдат изличени чрез молитвите
на разкаяние?
Не, това е съвършено невъзможно.
Това е един от способи, по какви
сатана ни мами.

Нека прочетем 1 Йоаново 2:1-2. “Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. Той е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.”

Видите ли, какво е написано тук? Има ли още някой, който вярва, но има грях в сърцето си? Ако имате грях в сърцата си, но казвате на Бога, че го нямате, вие Го мамите. И мамите също себе си.

Но ако наистина разбирате Исус и вярвате в това, какво Той е направил, за да измие всичките ви грехове в река Йордан, вие напълно ще се освободите от грях. Тогава вие ще можете да кажете: “Господи, аз съм бил новороден в Тебе от водата и Духа. Нямам грях. Мога да стоя пред Тебе без срам.”

Тогава Господ ще отговори: “Да, ти си прав. Както Авраам вярваше в Мене и в своята праведност, така и ти си праведен, защото Аз съм измил всичките ти грехове.”

Но представете си човека, който все още има грях в сърцето си, въпреки че вярва в Исус. Той казва: “Понеже аз вярвам в Исус, аз ще отида на Небето, макар че имам малък грях в сърцето ми.”

Той толкова иска да отиде на Небето, че ще се съпротивлява, когато ще стои пред Съд, но все пак ще бъде хвърлен в пъкъла. Защо? Защото не знаеше за благословеното евангелие на новорождението от водата и Духа.

Всички, които живеят на земята, трябва да признаят, че са грешници. “Аз съм грешник. Аз ще се окажа в пъкъла. Моля Те, спаси ме.” Грешник няма да получи спасението чрез молитвите на покаяние. Той първо трябва да признае, че е грешник, и да приеме спасението чрез водата и Духа, за да се спаси. Той може да стане праведен само чрез спасението от водата и Духа.

Настоявайки на това, че само първородният грях е бил измит от Исус, и на това, че ние трябва да се разкайваме за всекидневните си грехове, за да получим спасението, означава да вярваме в погрешно евангелие. Това е най-късият път към пъкъла. Много вярващи осъждат себе си на пъкъла, вярвайки в това погрешно евангелие, и тази тенденция е още по-преобладаваща в нашето време.

Ако вярвате в погрешно евангелие, можете ли да знаете това? Можете ли да се оставате длъжник, когато всичките ви дългове вече са били изплатени? Помислете за това. Ако вярвате в Исус и все още считате се за грешника, имате ли право да казвате, че имате истинската вяра в Него? Кои сте: вярващи и грешници или вярващи и праведници?

Вие сами можете да направите избора: да вярвате в това, че всичките ви грехове са били опростени, или в това, че трябва да се разкайвате с вашите прегрешения всеки ден. От вашия избор зависи, дали ще отидете на Небето или в пъкъла. Трябва да вземете под внимание евангелиста, който ви разказва за истинското евангелие.

Тези, които вярват в погрешно евангелие, все още се молят за опрощението на греховете на всички молитвени събрания преди разсъмване, на божествена служба в сряда, на нощните молитви в петък, като стараят се да измият своите грехове.

“Господи, аз съм съгрешил. Тази седмица аз съм съгрешил”, – те казват. След това спомнят греховете си преди години и отново се молят за Неговото опрощение. Това е да предизвикват на благословеното евангелие на новорождението от водата и Духа.

За нашите грехове трябва да се заплати с кръвта. В Евреи 9:22 е написано, че “без проливането на кръв няма прощение.” Ако мислите, че имате грях, просите ли Го отново да пролее кръвта Си за вас? Тези, които не вярват в пълното спасение, са виновни, защото обръщат спасението на Исус в неистина. В действителност такива хора настояват на това, че Исус не ни е избавил веднъж завинаги и че Той е лъжец.

За да бъдете изкупени чрез Исус, трябва да вярвате в истината на спасението чрез водата и Духа. Можете ли да получите опрощението на греховете посредством стотици, хиляди, милиони на молитви? Истинското евангелие ни спасява веднъж завинаги. Станете праведници, отидете в небесното царство и живейте праведен живот.

♪ Аз живея нов живот в Исус. Моето минало вече премина, и аз съм станал ново сътворение. Моето минало вече се е завършило. О, Исус е истинен ми живот. Аз живея нов живот в Исус. ♪

Вие живеете нов живот в Исус. Ако не сте толкова красиви, колкото бихте искали да бъдете, или сте твърде ниски, или малко дебели, това не е важно, защото тези, които са благословени от евангелието на новорождението от водата и Духа, живеят щастливо. Какво от това, че вашият нос не е идеално красив или че сте малко ниски? Ние сме били избавени само чрез вярата в новорождението от водата и Духа в Исус, защото ние сме несъвършени. Но тези, които са високомерни, ще отидат в пъкъла.

Благодаря на Тебе, Господи. Аз винаги произнасям благодарствена молитва на Господа. Ние ще отидем на Небето, защото вярваме в новорождението от водата и Духа.НЕИСТИНА НИ ВОДИ В ПЪКЪЛА

В края на краищата, кой ще
получи венец на праведността?
Този, който превъзмогва неистина.

Неистина ни казва, че трябва да се разкайваме всеки ден, за да получим опрощението, но евангелието на водата и Духа ни учи, че ние вече сме напълно простени и само трябва да вярваме в това.

Каква е истината? Трябва ли да се разкайваме всеки ден? Правилно ли е да вярваме, че Исус ни е избавил, когато беше кръстен, за да отнеме всичките ни грехове? Истината е в това, че Исус е отнел всичките ни грехове веднъж завинаги и по този начин ни е подарил спасението.

Ние трябва да победим неистина в духовната борба. Мнозина вярват в неистина. “До ангела на пергамската църква пиши: Това казва Тоя, Който има двуострия меч: Зная, где живееш, там гдето е престолът на сатана; и държиш здраво името Ми, и не си се отрекъл от вярата в Мене, даже в дните на Моя верен свидетел Антипа, когото убиха между вас, гдето живее сатана” (Откровение 2:12-13).

“Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава” (Откровение 2:17).

Където са многочислените зли духове и неистина преструва се на истината, Сатана се появява като че ли е светъл ангел. Бог не може да помогне на този, който не вярва в истината на спасението чрез водата и Духа, въпреки че я чуе и знае за нея. Той ще отиде в пъкъла.

Всеки трябва да реши за себе си, дали иска да вярва в спасението на Исус. Никой няма да падне на колене пред вас, като ви моли да вярвате и да се спасите.

Ако искате да се избавите от греховете, вярвайте в спасението чрез водата и Духа. Ако вие чувствате благодарността за Неговата любов, спасение и благодат, които са ни спасили, тогава вярвайте в това. Ако вие сте грешници, които са обречени на пъкъла, то вярвайте в водата и Духа, в кръщението на Исус и в Неговата смърт на Кръста. И ще станете праведници.

Ако не считате се за грешници, тогава не трябва да се спасите чрез вярата в Исус. Само грешници получават спасението от всичките грехове чрез вярата в евангелието на новорождението от водата и Духа. Исус е Спасителят на грешниците и Утешителят на тревожните. Той е Създателят. Той е Господ на любовта.

Аз искрено ви призовавам да вярвате в евангелието на новорождението от водата и Духа. Вярвайте в него. Можете да бъдете сигурни в това, че Исус ще бъде вашият Спасител, Приятел, Пастир и Бог. Грешници трябва да вярват в Исус. Ако не искате да отидете в пъкъла, трябва да вярвате. Бог ни не моли да вярваме в евангелието на спасението.

Искате ли да отидете на Небето? Тогава вярвайте в евангелието на новорождението от водата и Духа. Исус ни казва: “Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Вярвайте в Мене.” Искате ли да бъдете хвърлени в пъкъла? Тогава не вярвайте. Той е казал, че вече е приготвил място в пъкъла за вас.

Бог ни не моли. Търговец радушно приветствува всички хора, безразборно се стреми да продаде своите изделия, но Бог дава Своето небесно царство даром само на тези, които са избавени. Бог е справедлив.

Хората казват, че краят на света вече е близко. Аз мисля също така. Затова глупаво би било да не вярваме в истинското евангелие на новорождението от водата и Духа. Вярвайте в спасението на благословеното евангелие на новорождението от водата и Духа. Нека отидем в небесното царство. Няма ли да отидете с мене в обиталището на Исус?


Вие ли сте грешници или
праведни хора?
Праведни хора, които нямат
грях в сърцата си.

Нека прочетем Римляни 8:1-2. “Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят, не по плът но по Дух. Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.”

Исус е отнел всичките ни грехове със Своето кръщение и смъртта на Кръста. Той е избавил всичките грешници, които са обречени на съда за греховете.

Божието спасение се състои от двете неща. Едното е законът, а другото – Божията Любов. Закон ни казва, че ние сме грешници, а заплата за грях е смърт. Ние не можем да се спасим чрез изпълнението на Закона. Той само ни учи, че имаме греховната природа и съдба. Той ни позволява да разберем, че ние сме грешници.

Искате ли да знаете повече за евангелието на водата и Духа? Моля щракнете върху банера по-нататък за да получите безплатна книга за евангелието на водата и Духа.
To be born again

За да заплати за греховете, Исус е дошъл на този свят, е отнел всичките ни прегрешения, е заплатил за тях със Своя живот и ни е избавил от Съда. Божията любов ни е спасила от греховете.

Ние трябва да победим неистина. Бог дава благословението на новорождението от водата и Духа на тези, които побеждават неистина.

Ние сме избавени благодарение на вярата в Исус. Вярвайки в Неговите думи, ние достигаме праведността и разбираме истината. С цялото си сърце вярвайте в истината на новорождението от водата и Духа, и ще бъдете избавени.

Назад

 


Printable version   |  

 
Проучване на Библията
    Проповеди
    Символ на вярата
    Какво e евангелието?
    Библейски термини
    Често задавани въпроси за християнската вяра
 

Регистрирай се като сътрудник
Зоната на съдружника
Bookmark
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.