" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  БЕЗПЛАТНА e-книжна версия на Oromo език издание 8

 


BARRI MORMITUU KIRISTOOS BARA KITIMAMUU, BARA BUTAMUU FI BARA MOOTUMMAA BAR-KUMEE DHUFAA JIRUU DHA? ( II )

- Hiikaafi Lallaba Kitaaba Mul’ataa

 • Електронната книга на формата : MS Reader
 • Текущи Изтегляния : 0
 • За тази книга
 • Съдържание
 

Yaadachiisa

Hiikaafi Lallaba Kitaaba Mul’ataa.

Ibsa

Kiristaanonni hedduun butamuun qulqullootaa bara gidiraa dura ta'a jedhanii yaadu. Sababiinsaa kiristaanonni baroota torban Gidiraa Guddaa sana dura butamu jedhamanii dogoggoraan barsiifamaa waan turaniif dhibaa'ummaan guutamanii jireenya amantii isaanii geggeeffachaatti jiru.
Haa ta'u iyyuu malee, butamuun qulqullootaa malakata gidiraalee torbaa keessa gidiraalee ja'affaa keessa darbanii - yeroo Mormitoonni Kiristoos mul'atanii qulqulloota warra lammaffaa dhalatan ajjeesuu eegalan malakatni inni torbaffaan yeroo afuufamu ta'a. Yesuus samii irraa kan dhufu yeroo kana keessa, du'aa ka'uu fi butamuun qulqullootaa warra lammaffaa dhalatanii yeroo kana ta'a (1 Tasaloniiqqee 4:16-17).
Guyyaa kanatti, tokkoon tokkoon namaa karaa carraa ofii isaatii filate irra dhaabbata. Qajeelonni, "wangeela bishaaniifi Hafuuraa" tti amanan du'aa ka'anii butamanii Mootummaa bar Kumeefi jireenya Mootummaa Samiitti galu, haa ta'u iyyuu malee cubbamoonni du'aa ka'uu isa tokkoffaa keessaa hin hirmaanne dha'icha waciitii torba Waaqayyo biraa dhangala'uun erga adabamanii booda ibidda si'oolitti darbatamu.
Kanaafuu, hundee barsiisa sobaa amantii addaaddaa isa yaada biyya lafaa irratti hundaa'e keessaa baanee gara Dhugaa Dubbii Waaqayyootti deebi'uu nu barbaachisa. Kitaablee koo walitti fufee maxxansamaa jiran dubbisuudhaan akka isin eebba dhiifama cubbuufi dhufaatii Gooftaa isa lammaffaa fudhattaniif abdiifi kadhannaa koo isa guddaa dha.

Maxxansiisaa irraa

Hiika Kitaaba Mul'ataa giildii isa tokkooffaa keessatti, karoora baroota torbaa Waaqayyo itti yaadee dursee akka qopheesse, barri farda daalachaa baayyee akka nutti dhi'aachaatti jiru, namoonni Mormituu Kiristoosiin akka guddaa dhiphatan ibsamee ture; haa ta'uu iyyuu malee qulqulloonni lammaffaa dhalatan akka isa mo'atanii amantii dhugaa Waaqayyo isaaniif kennee Mootummaa bar Kumee fi Samii Haaaraafi Lafa Haaraatti galu.

Jiildii isa itti gufu kana boqonnaa 8 hanga 22 keessatti immoo hiika beekuma gad fagoo dubbii Mul'atichaa tartiibaan hiikuu irratti xiyyeeffata.

Barreessaan kitaabichaa amantii cimaa isa dubbii raajii Mul'ata keessatti caqasame dhugaatti akka qabaatu gorsa. Malakatni dha'icha torbaa dafee ni dhufa: mul'achuu Mormitoota Kiristoos, kitimamuu guutummaa qulqullootaa; walakkaan Gidiraa Guddaa sun yeroo darbutti du'aa ka'uufi butamuu qulqulloota warra lammaffaa dhalatanii ni ta'a; dha'ichi waciitii torbaa diinota Waaqayyoo irratti gad roobuu isaa; dhufaatii Mootummaa bar Kumeee; firdiif du'aa ka'uu cubbamootaa; qulqulloonni Waaqayyo bira buufatanii Mootummaa Samiitti barabaraan isaa wajjin jiraachuu heeree jira.

Wantoota ta'uuf jiran keessaa butamuun qulqullootaa yoom akka ta'u beekuun dhimma kiristaanotaa isa guddaa ta'ee jira. Kun yoom ta'a, eenyutus eebba kana keessaa hirmaachuu danda'a?


 

 
Безплатни християнски е-книги
    Списък на е-книгите
    Oromo издание 8
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     Какво e е-книга?
   
 • За е-книгата
 •  
 • Как да чета е-книга?
 •  
 • Често задавани въпроси
 •  
 • Помощ за изтегляне
 •     Четци за е-книги
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.