" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  БЕЗПЛАТНА e-книжна версия на Madi език издание 1

 


ITIRU GBA DI EYI SI VUA ENDRI SI YA?

 • Електронната книга на формата : MS Reader
 • Текущи Изтегляния : 18
 • За тази книга
 • Съдържание
 

Idoka

Di 'i bugu atijoa saa amadri disi 'ofu loso eyi dri endri dri' tro nzedi kendre bugu ole ri'a leka'a ri ani ri' i.

Lejo rusidi ri'a ehwi'i

Lejo rusi di di'a ovi ni katajo nzanza ani "rutika di eyi si vua endrisi nidri". Di'i lejo tema rusidi ri'a ehwi'i. Ovizisi, bugu di kitedea amani rutika endrisi dia ehwini aduya vua adi ruti di eyi'si kusa endrisi kendre Baibulu a leka'a ri'ani ingoni ya'i. Eyi a ehwini yesu a batisimu Jurudano ga ri 'i bugu ole ri ojo enzi amadri cidru ohweru Yesu dri saa Yoana Batisita a batisimu hwejo anini risi. Yoana omba enzi ba ni ndutudru vua suru Aroni ni amba azi ole ri'dri ni sa tro. Aroni ka ana' dri ni ti Indri ejile azile ki adiko adi ebea ka'a ri' idri ausini enzi Isaraile ba dri kinya'a ru ri 'i karebe dru ndutu dru odu azi enzi ebejo ri azijo ri' inga. Di'i lindri lindri ta loso emudi ridedi ridri'i. Batisimu Yesu dri apa aso dri utile dri'a ri tro. Yesu a batisimu Jurudano ga ri'i oviru ovi dri utijo dri'a ri'i tro vi. O'du enzi vudri ri'i ndutu dru batisimu anidri si vua ani epake kuruce dri enzi cidru ni ti uhwejo si. Ki draa'sa Kristo ba agbu oniki ku di ra Yoana Batisita a batisimu hwejo Yesu ni Jurudano a ni ri'i adu ya'i. Batisimu Yesu dri'i lejo ehwi tema bugu di'a ta jore dri'aru ri'i ani'di oko ewo ndutu dru tajodi ofu loso eyi dri'i vua endri dri ri idri ri'i. Adi ruti di wa ri'i te batisimu Yesu dri'i aika vua kuruce dria'ru ri'i ai'ka si.

Enga Jo madi lejo di sidi ri dri

Rev. Paul C. Jong ori ofu loso eyi dri vua endri dri di nzere vu ndutu dri onde dri'a kinya mudiri ni ra. Vua tro sa osi bugu loso loso Kristo ba ni onde 50 nira vua lejo cidru ana sile ri' isa idriru ti rongo gbigbi onde 50 ni ra si. Lejo cidru ana nzele ri'i mori tro vua endri si ausini ba cidru bugu dria'ru di laka rii kaki dru ruti di vua kaki dru endri ole ri esura. Ani cuwi dru ani di'i bugu atijoa dru saa amadri disi ofu loso eyi dri endri dri tro nzedi kendre bugu ole ri'a leka'a ri ani ri 'i.


 

 
Безплатни християнски е-книги
    Списък на е-книгите
    Madi издание 1
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     Какво e е-книга?
   
 • За е-книгата
 •  
 • Как да чета е-книга?
 •  
 • Често задавани въпроси
 •  
 • Помощ за изтегляне
 •     Четци за е-книги
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.