" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  БЕЗПЛАТНА e-книжна версия на чичева език издание 18

 

Chikondi cha Mulungu Chovumbulutsidwa Kupitira mwa Yesu, Mwana Wobadwa Yekha ( I )
- Ziphunzitso pa Uthenga wa Yohane (I)

 • Електронната книга на формата : Acrobat PDF Reader
 • Текущи Изтегляния : 0
 • За тази книга
 • Съдържание
 

Kulengeza:
Chikondi cha Mulungu Chovumbulutsidwa Kupitira mwa Yesu, Mwana Wobadwa Yekha

Kufothokoza:

Chikodi Chovumbulutsidwa Kupitira mwa Yesu Khristu

Chinalembedwa, “Palibe munthu anaonapo Mulungu ndi kale lonse, Mulungu wobadwa yekha amene ali pachifuwa cha Atate ndiye amene anafotokoza za Mulungu” (Yohane 1:18).
Yesu anaulura mokwana bwanji chikondi cha Mulungu kwaife! Kodi ndi choona cheni-cheni chotani chachipulumutso chili mu uthenga wa madzi ndi Mzimu! Sitinadzitsutse polandira chipulumutso kupitira mu chikhulupiliro chathu mwa Yesu, amene anabwera mwa madzi ndi magazi. (1 Yohane 5:6).
Ndikhulupilira kuti nonsenu m’kukhulupilira mwa Yesu Khristu amene anavumbulutsa chikondi cha Mulungu, sungani chikhulupiliro mu chikondi Chake m’mitima yanu, ndipo nthawi zonse mkhale ndi moyo pacifukwa cha kufalitsa chikondicho. Ndikhulupilira kuti mdzafuna dalitso la chikhulukiro cha uchimo mwa kukumana ndi Mulungu kupitira mu uthenga wa madzi ndi Mzimu.

Mau a wosindikiza:

Umboni wa mu Baibulo Wakuti Yesu Ananyamura Machimo Onse Adzikoli

Pamene Yesu analandira ubatizo, Iye analamura Yohane M’batizi kuti amubatize Iye, kunena, “Pa nthawi ino lola kuti zikhale choncho, chifukwa n’koyenera kwa ife kutero kuti tikwaniritse chilungamo chonse” (Mateyu 3:15). Ambuye ananyamura machimo onse mwa kulandira ubatizo ndipo anchotsa machimo onsewo mwakuwanyamulira pa Mtanda. Ambuye athu anakwanilitsa chilungamo chonse mwa kunyamura machimo onse adziko kupitira mu ubatizo Wake.
Ichi ndicho cifukwa Yohane M’batizi ananena patsiku losatira la ubatizo wa Yesu, “Taonani! Mwanawankhosa wa Mulungu amene akuchotsa uchimo wa dziko!” (Yohane 1:29) Tiyenera kusunga m’mtima choonadi chakuti si tingalandire chikhululukiro choona cha uchimo kopanda kukhulupilira mu ubatizo Wake limodzi ndi magazi Ake pa Mtanda.

 

 
Безплатни християнски е-книги
    Списък на е-книгите
    чичева издание 18
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     Какво e е-книга?
   
 • За е-книгата
 •  
 • Как да чета е-книга?
 •  
 • Често задавани въпроси
 •  
 • Помощ за изтегляне
 •     Четци за е-книги
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.