" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  БЕЗПЛАТНА e-книжна версия на Luo език издание 5

 

Ruodwa Maosedoko Tim Makare Mar Nyasaye ( I )
- Tim Makare mar Nyasaye maofwenyore e Rumi

 • Електронната книга на формата : MS Reader
 • Текущи Изтегляния : 0
 • За тази книга
 • Съдържание
 

Weche Mantie E BugniWeche motelo

Sura mar 1

Ng'eyo kuom Jo Rumi Sura mar 1
Tich Makare mar Nyasaye ma ose elore kuom Wach Maber mar Injili (Jo Rumi 1:16-17)
Ng'at Makare kuom Yie nobed Mangima (Jo-Rumi 1:17)
Ng'at Moket kare kuom Yie enobed Mangima (Jo Rumi 1:17-18)
Jogo Mageng'o Adiera Kuom Timbegi Maricho (Jo Rumi 1:18-25)

Sura mar 2

Ng'eyo kuom Jo Rumi Sura mar 2
Jogo ma ok dwar Ng'wono mar Nyasaye (Jo Rumi 2:1-16)
Tero Nyangu en mano mar Chuny (Jo Rumi 2:17-29)

Sura mar 3

Ng'eyo kuom Jo Rumi Sura mar 3
Warruok kuom richo timore Mana kuom Yie (Jo Rumi 3:1-31)
Bende Igoyone ne Nyasaye Erokamano kuom Ruoth? (Jo Rumi 3:10-31)

Sura mar 4

Ng'eyo Kuom Jo Rumi Sura mar 4
Jogo mayudo gweth mag Polo kuom Yie (Jo Rumi 4:1-8)

Sura mar 5

Ng'eyo kuom Jo Rumi Sura Mar 5
Kuom Ng'at Achiel (Jo Rumi 5:14)

Sura mar 6

Ng'eyo kuom Jo Rumi Sura mar 6
Adiera mar tiend Batiso mar Yesu (Jo Rumi 6:1-8)
Chiw uru fuondeu ni Nyasaye kaka gi tich mag tim makare (Jo Rumi 6:12-19)


 

 
Безплатни християнски е-книги
    Списък на е-книгите
    Luo издание 5
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     Какво e е-книга?
   
 • За е-книгата
 •  
 • Как да чета е-книга?
 •  
 • Често задавани въпроси
 •  
 • Помощ за изтегляне
 •     Четци за е-книги
   
 • MS Reader 2.0
 •  
 • Acrobat Reader 4.0
 •  

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.