" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
 Абсолютно БЕЗПЛАТНА печатна книга
- тагальски Издание # 26

 

Ang mga Erehe, Sila na Sumunod sa mga Kasalanan ni Jeroboam ( II )

 

Anotasyon

Mga Erehe, Sila na Sumunod sa mga Kasalanan ni Jeroboam

Paglalarawan

Sa Biblia, ang bayan ng Israel ay sinasabing sumasamba sa Diyos, nguni't sa katapusan ay sumunod kay Jeroboam, sila'y sumasamba sa mga gintong baka. Sa katunayan, higit na 2/3 ng kasaysayan ng mga Israelita ay kasaysayan ng pagsamba sa mga gintong baka, inaakalang ang mga ito ay Diyos. Sa katapusan, hanggang ngayon, sila'y patuloy na nabubuhay na hindi nababatid ang katotohanang si Jesu-Cristo, ang Siyang naparito sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, ay ang kanilang tunay na Tagapagligtas. Sa kabila nitong lahat, maraming mga Judio ang naghihintay ng kanilang Tagapagligtas, hanggang ngayon.Kung gayon, ano ang kalagayan ng inyong pananampalataya na nagsasabing may bahagi sa Kristiyanismo sa Panahong ito ng Bagong Tipan? Kayo ba'y kasulukuyang naniniwala at sumusunod sa Diyos na may wastong kaunawaan sa Kanya? Kung hindi, kayo ba'y hindi sumasamba sa mga gintong baka na may maling pagkilala sa mga ito bilang Diyos? Kung kayo ay tulad niyaon, dapat ninyong malaman ang katotohanang kayo ay sumasamba sa diyos-diyosan sa harap ng Diyos tulad ng bayan ng Israel. Samakatuwid, dapat ninyong talikdan at kilalanin ang Panginoon na naparito sa pamamagitan ng ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Nakatitiyak ako na kayo'y manananalig sa ebanghelyo ng Katotohanan kapag inyong tunay na nabatid sa harapan ng Diyos kung ano ang Katotohanan ng kaligtasan sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, hindi ba? Nais kong ipatotoo sa inyo ang tunay na pananampalataya at ang Katotohanan sa ilalim ng pamagat na, "Mga Erehe, Sila na Sumunod sa mga kasalanan ni Jeroboam." Sa anumang paraan, nawa kayo ay magkaroon din ng katulad na pananampalatayang tinataglay ko.

Mula sa tagapaglathala

Ang mga araw na ito, labis na maraming Kristiyano ang hindi nalalaman ang katotohanang sila'y naging mga erehe sa pamamagitan ng pagsunod kay Jeroboam. Kung nalalaman nila ang katotohanan, sila'y manunumbalik, at kanilang tiyak na malalaman kung ano ang pag-ibig ng Diyos at kung ano ang kaligtasang binigay ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Sa gayon, ang kasaysayan ng Kristiyanismo sa buong sanlibutan ay tiyak na mababago. Nguni't sa kasawiang-palad, ang mga Kristiyano ngayon sa buong sanlibutan ay patuloy na sumusunod pa rin sa kasalanan ni Jeroboam.Ano ang batayan sa pagsabing ang mga Kristiyano ngayon sa buong sanlibutan ay sumusunod sa kasalanan ni Jeroboam? Ang batayan sa aking pagsabi ng gayon una sa lahat ang katotohanang sila ngayon ay naniniwala at sumasamba sa mga gintong baka bilang kanilang mga diyos, sa halip na tunay na Diyos, tulad ni Jeroboam sa Panahon ng Lumang Tipan ay naniwala sa mga gintong baka kahalili ng Diyos. Sa payak na pananalita, ang Kristiyanismo ngayon ay sumusunod sa mga yapak ni Jeroboam sa halip na lumayo sa kasalanang nagawa ni Jeroboam noong Panahon ng Lumang Tipan. Para sa kanila, naroon lamang ang paghahangad ng mga materyal na pagpapala ng sanlibutang ito sa ilalim ng pangalang, Jesu-Cristo. Ang mga Kristiyanong pinuno ngayon ay hanap lamang na busugin ang kanilang mga sarili at palakihin ang kanilang sariling iglesia sa pamamagitan ng paghingi ng mga donasyon at samantalahin ang kanilang mga miyembro. Sa matandang rehiyon ng Gitnang Silangan, ang mga tao ay sumasamba kay Baal at kay Ashera. Noon, dahil ang pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop ay ang paraan ng kanilang ikinabubuhay, kailangan nila ang higit na kalakasan sa paggawa. Kaya, ang katabaan ng lupa ay kinikilalang pagpapala sa pamilya. Bunga nito, nilikha at sinamba nila si Asherah, ang diyos ng kasaganaan, at kay Baal, sa pagsunod sa kanilang sariling pagiging makasarili. Ganito rin ang mga Kristiyano ngayon. Sa katapusan, sinasabi nilang sila'y naniniwala sa Diyos dahil ang tanging hangad nila ay para sa kanilang laman upang maging mayaman. Sanhi nito, ang mga Kristiyanong pinuno ngayon ay pinapatnubayan ang kanilang mga miyembro sa iglesia tungo sa pagsamba sa mga gintong baka. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga miyembro sa iglesia na kung sila'y maniniwala kay Jesus, sila'y magkakamit ng mga materyal na pagpapala at ang kanilang paghahangad para sa kaluwalhatian, kapangyarihan, at sa kapakanan ng mga anak ay magiging matiwasay. Sa pamamagitan ng paggigiit ng materyal na pagpapala sa halip ng katiwasayan ng kaluluwa, nahahatid nila ang mga Kristiyano na sumamba sa mga gintong baka sa katapusan.Ang mga Kristiyano ngayon ay nangahulog sa gayong malaking espiritual na kaguluhan, kawalan, at kadiliman. Dahil maraming mga Kristiyano ang tulad nito, at ang malubha nito hindi man lamang nila nababatid na ang kanilang espiritual na kalagayan ay kasalakuyang nasa ilalim ng kaguluhan, kawalan at kadiliman. Ito kung bakit ang kasaysayan ng Kristiyanismo ay patuloy na naroon sa daan ng pagsamba sa mga gintong baka sa halip na ang Diyos. Naglalarawan lamang ng tunay na kakila-kilabot at kasawiang-palad.Ang mga Kristiyano ngayon ay hindi nalalaman kung ano ang ebanghelyo ng Katotohanan ng tubig at ng Espiritu na ginawa ng Panginoon at pinagkaloob sa atin. Sanhi nito, sila'y patuloy na naniniwala sa mga doktrina ng Kristiyanismo at hindi sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Sa dahilang iyon, sa katunayang sa kabila ng kanilang pagsasabi na may pananampalataya kay Jesus, sila'y patuloy na naniniwala at sumusunod sa mga gintong baka.Dapat nating makilala kung sino yaong sumusamba sa mga gintong baka bilang Diyos sa loob ng Kristiyanismo. At sa panunumbalik sa Diyos ng Katotohanan, dapat nating ihandog ang mga hain ng katuwiran ng Diyos. Ang hain na tatanggapin ng Diyos na may kagalakan ay ang hain ng katuwiran na hinahandog ng mga taong may pananampalataya matapos makamit ang kapatawaran sa kasalanan dahil sa pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Sa harap ng Diyos, dapat ninyong taimtim na pag-isipan kung kayo ay naghahandog ng haing pinagkaloob ng katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu.Lahat ng mga Kristiyanong nabubuhay ngayon nitong bumabagsak na sanlibutan ay dapat pigilan ang kanilang mga isipan at magsimulang manalig sa ebanghelyo ng Katotohanan, ang ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu. Minsan pa, dapat ninyong pag-isipan ang ukol sa "Marahil ang totoo, hindi ba ako nananalig sa mga gintong baka bilang Diyos? Hindi ko ba higit na iniibig ang materyal na yaman kaysa sa Diyos?" Kung oo, sa gayon, dapat kang manumbalik sa Diyos na Siyang matuwid, tapat, at mahabagin at manalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu.Kung kayo man ay may alinlangan matapos basahin ang aklat na ito, nawa ay inyong suriing muli ang inyong pananampalataya kaugnay sa Salitang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ko, ang may-akda. Ngayon, hinahayag ko na ang mga Kristiyanong laganap sa sanlibutan na sumasamba sa mga gintong baka bilang tunay na erehe sa harapan ng Diyos.Marahil hindi kayo yaong sumasamba sa mga gintong baka bilang Diyos ngayon? Kung magkagayon, nawa kayo'y manumbalik at sa pananalig sa ebanghelyo ng tubig at ng Espiritu, sambahin ang tunay na Diyos ng Trinidad-ang Diyos Ama, si Jesu-Cristo, at ang Banal na Espiritu. Pinapaabot ko sa inyo ang mensaheng ito sa pangalan ni Jesu-Cristo na nagligtas sa atin mula sa lahat ng ating kasalanan, nagbigay sa atin ng walang hanggang buhay, at nagtulot sa atin na kamtan ang kayamanan ng Langit.


 

 
Безплатни християнски книги
    Списък на Печатните Книги
    тагальски издание 26
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     За служението на безплатните книги
      Как да поръчам безплатните книги?
      Често задавани въпроси
  Виж
  кошницата
   

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2020 The New Life Mission. All Rights Reserved.