" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
 Абсолютно БЕЗПЛАТНА печатна книга
- Shona Издание # 6

 


ISHE Vedu avo Vanove Kururama kwaMwari ( II )

- Kururama kwaMwari uko kunoratidzwa muna VaRoma

 

Musumo

Evhangeri yemvura noMweya ndiyo kururama kwaMwari

Tsananangudzo

Kururama kwaMwari kwakanyatsojeka, uye kwakatosiyana nekururama kwevanhu venyama. Kururama kwaMwari kunoratidzwa muevhangeri yemvura noMweya, iyo yakazadziswa nekubhapatidzwa kwaJesu naJohane, uye neropa rake paMuchinjikwa. Tinofanira kudzokera pakutenda kuri mukururama kwaMwari, tisati tanonoka.
Unoziva here chikonzero chakaita kuti Jesu abhapatidzwe naJohane Mubhapatidzi? Kana dai Johane akanga asina kubhapatidza Jesu, zvivi zvedu zvingadai zvisina kuturikwa paari. Johane Mubhapatidzi wakanga ari mukuru pavanhu vose vakaberekwa nevakadzi, uye rubhapatidzo rwaakapa kuna Jesu rwakanga rwuri faniro yakakwana yaMwari, yekuti zvivi zvedu zviturikwe pana Jesu.
Jesu akabhapatidzwa kuti atakurire zvivi zvenyika pamafudzi ake, uye ropa rake rakadeuka paMuchinjikwa kuti aripire mubairo wazvo wose. Izvi zvinhu zvose zvakashandura kunzwisisa kwangu kwakare pamusoro pekurwara patsva, apo ndaingoziva nezveropa raJesu paMuchinjikwa badzi. Mwari, zvino, vakudzidzisai nezvekururama kwavo, kuti tinzwisise pamwe nokutenda zvakakwana mukururama kwavo. Ndinotenda Ishe pamusoro pemaropafadzo aya ose.


KUBVA KUMUNYORI

Mashoko ari mubhuku rino achapedza nyota iri mumoyo mako. VaKristu vanhasi vari kungorarama vasingazive mhinduro yezvokwadi pamusoro pezvivi zvomene zvavanopara zuva rimwe nerimwe. Unozive here kuti chii chinonzi kururama kwaMwari? Ndinovimba kuti uchazvibvuza mubvunzo uyu, ugova nekutenda mukururama kwaMwari, uko kunoratidzwa mubhuku rino.
Kururama kwaMwari kwakagara kuri muevhangeri yemvura noMweya. Asivo, sepfuma inokosha, yakaramba yakavanzarikwa pameso evateveri vezvitendero kwenguva refu kwazvo. Medzisiro yakava yekuti vanhu vazhinji vakatanga kuvimba pamwevo nokuzvikudza pamusoro pekururama kwavo pachavo, kunze kwekuti vatende mukururama kwaMwari. Naizvozvo, zvitendero zvechiKristu zvisina nemusoro wese zvakatanga kukurumbira pamwe nokubatisiswa mumoyo yevazhinji, kuita sezvinonzi zvitendero izvi zvine kururama kwaMwari mazviri. Dzidziso dzeKutemerwa-kare, Kushairwa-mhosva, neHutsvene-hwepamhidziro ndidzo dzidziso dzechiKristu dzanyanyokurumbira pakuvhiringa pamwevo nekukonzera shayisano mumoyo yevatendi. Asi zvino, vaKristu vazhinji vanofanira kuziva Mwari, vagodzidza kururama kwake uye vagoramba vachirarama mukutenda kwakasimbiswa.
"Ishe vedu avo vanove kururama kwaMwari" ibhuku richawanisa moyo wako kunzwisisa kukuru, rigomutungamiriravo kurugare. Chishuvo chemunyori kuti uwane ropafadzo yekuziva kururama kwaMwari. Maropafadzo aMwari ave nemi!


 

 
Безплатни християнски книги
    Списък на Печатните Книги
    Shona издание 6
 
 • За тази книга
 •  
 • Съдържание
 •     За служението на безплатните книги
      Как да поръчам безплатните книги?
      Често задавани въпроси
  Виж
  кошницата
   

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.