Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


 • Kim jest Jan Chrzciciel, który ochrzcił Jezusa?
 • Bóg podarował nam Prawo za pośrednictwem Mojżesza, podobnie jak ofiary pokutne. Ofiary pokutne dano nam, byśmy mogli odprawić pokutę za grzechy i występki. Wyświęcił Aarona, brata Mojżesza, na arcykapłana. Aaron składał ofiary pokutne dziesiątego dnia siódmego miesiąca, w Dzień Pojednania. Dzięki temu grzechy Izraela zostały zmyte (III Księga Mojżeszowa 16).

  Wyraźnie zaznaczono, że ofiara składana w Dzień Pojednania powinna być odprawiana wyłącznie przez potomków Aarona. Bóg pokazał Izraelitom sposób odprawiania pokuty za grzechy przez nałożenie rąk, ofiary składanej przez Aarona i jego potomków. Takie jest prawo ofiary ustanowione przez Boga.

  Przez ten cień pokazał wszystkim, że Jezus jest Zbawicielem ludzkości. W czasach Nowego Testamentu Jan Chrzciciel był potomkiem Aarona (I Księga Kronik 24:10, Ewangelia św. Łukasza 1:5) i ostatnim arcykapłanem Starego Testamentu (Ewangelia św. Mateusza 11:11-13). A Jan Chrzciciel, jako prorok Boży oraz przedstawiciel i arcykapłan całego rodu ludzkiego, udzielił chrztu Jezusowi, Synowi Boga, który przyszedł zbawić grzeszników i przejąć wszystkie grzechy świata.

  Wszyscy ludzie są pobłogosławieni i dzięki temu mogą przekazać Jezusowi własne grzechy za pośrednictwem Jana Chrzciciela. Jan był arcykapłanem reprezentującym wszystkich ludzi, sługą Bożym, który przekazał wszystkie ludzkie grzechy Jezusowi.

  Jan Chrzciciel jest przedstawicielem i arcykapłanem ludzkości, którego przysłał Bóg. Jest posłańcem, który przybył 6 miesięcy przed Jezusem. Z drugiej strony, Jezus był Barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata, podczas gdy Jan Chrzciciel był arcykapłanem, który przekazał grzechy Jezusowi przez chrzest. Jan Chrzciciel był sługą Bożym.


  Copyright © 2001 - 2019The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.