" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

CHRZEST JEZUSA I
ODKUPIENIE
GRZECHÓW


< Ewangelia według św. Mateusza 3:13-17 >
“Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”CZY JESZCZE KTOKOLWIEK CIERPI Z POWODU GRZECHU?

Czy nasz związek z grzechem
został zerwany?
Tak

Nasz Pan rozciął kajdany grzechu wszystkich ludzi. Wszyscy, którzy pracują w grzechu, są jego niewolnikami. Dzięki odkupieniu rozerwał kajdany grzechu. Zabrał wszystkie nasze grzechy. Czy jest jeszcze ktoś, kto cierpi z powodu grzechu?

Musimy zrozumieć, że nasza walka z grzechem jest skończona. Nigdy już nie będziemy cierpieć z powodu grzechu. Nasz związek z grzechem został rozwiązany w momecie, gdy Jezus nas odkupił. Wszystkie grzechy zostały wymiecione z serc naszych. Jezus odpokutował za wszystkie nasze grzechy. Bóg zapłacił za nasze grzechy za pośrednictwem Jezusa, który nas na zawsze wyzwolił z kajdan grzechu.

Czy wiesz jak wielu cierpi przez grzech? Zaczęło się w czasach Adama i Ewy. Rodzaj ludzki cierpi z powodu grzechu, który odziedziczyliśmy od Adama.

Bóg zawarł przymierze na mocy którego On ma wybawić nas, grzeszników. Powiedział, że ludzie otrzymają odkupienie win poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa w wodzie i Duchu. A kiedy przyszedł czas, posłał Odkupiciela, Jezusa, by żył wśród nas.

Obiecał też posłać Jana Chrzciciela i dotrzymał obietnicy.

Ewangelia według św. Marka 1:1-8 “Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; Prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, i jadał szarańczę i miód leśny. A głosił mówiąc: Idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się, rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym.”ŚWIADEK I PIONIER EWANGELII - JAN CHRZCICIEL

Kim jest Jan Chrzciciel?
Arcykapłanem i przedstawicielem
wszystkich ludzi.

Ci, którzy wierzą w Jezusa otrzymali chrzest. Chrzest oznacza ‘umycie, pogrzebanie, zanurzenie, przekazanie.’ Kiedy Jezus przyjął chrzest, sprawiedliwość Boga została wypełniona. ‘Sprawiedliwość’, po grecku ‘dikaiosune’, oznacza tu ‘być prawym’, a także ‘być odpowiednim, pasującym.’

Chrzest był dla Jezusa odpowiednim początkiem pełnienia funkcji Zbawiciela. Dlatego ci, którzy wierzą w Jezusa otrzymują od Boga dar odkupienia poprzez wiarę w Jego Chrzest i krzyż, wodę i Ducha.

W Nowym Testamencie Jan Chrzciciel pojawia się jako ostatni arcykapłan Starego Testamentu. Przeczytajmy fragment Ewangelii według św. Mateusza 11:10-11. Pismo Św. mówi nam, że Jan Chrzciciel jest przedstawicielem rodu ludzkiego. Jako arcykapłan w czasach Nowego Testamentu przekazał wszystkie grzechy świata Jezusowi, i w ten sposób ustanowił arcykapłaństwo Nowego Testamentu.

Jezus złożył świadectwo dotyczące Jana. Powiedział w Ewangelii według św. Mateusza 11:13, że “Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana; Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść.” I tak Jan, który ochrzcił Jezusa, był potomkiem arcykapłana Aarona i ostatnim acykapłanem. Również w Starym Testamencie są dowody na to, że Jan był potomkiem Aarona (Ewangelia według św. Łukasza 1:5 i Pierwsza Księga Kronik 24:10).

Dlaczego więc Jan mieszkał samotnie, na bezludziu, odziany w sierść wielbłądzią? By udowodnić, że jest arcykapłanem. A jako przedstawiciel rodu ludzkiego nie mógł mieszkać wśród ludzi. Więc krzyczał do ludzi “Upamiętajcie się! Węże! Plemię żmijowe!” i chrzcił ich dla odkupienia. Odkupienie miało nawrócić, przywrócić ludzi Jezusowi, który ma zgładzić ich grzechy. Jan Chrzciciel przekazał grzechy świata Jezusowi, byśmy osiągnęli zbawienie.DWA RODZAJE CHRZTU

Dlaczego Jan Chrzciciel
udzielał chrztu?
By poprowadzić ludzi drogą do odkupienia
grzechów i wiary w chrzest Jezusa,
by powieść ich drogą zbawienia.

Jan Chrzciciel udzielał chrztu ludziom, ochrzcił też Jezusa. Pierwszy był ‘chrzest upamiętania’, który nawoływał grzeszników do powrotu do Boga. Przy pomocy Jana wielu odrzuciło bożków i powróciło na łono Boga.

Drugi chrzest był chrztem Jezusa, który przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, by sprawiedliwość Boża została wypełniona. Jezus przyjął chrzest, by zbawić ludzi od grzechu (Ewangelia według św. Mateusza 3:15).

Dlaczego Jan udzielił chrztu Jezusowi? By wymazać grzechy świata. Bóg musiał pozwolić Janowi przekazać grzechy Jezusowi, ponieważ dopiero wtedy ludzie wierzący w Jezusa mogli dostąpić odkupienia.

Jan Chrzciciel był sługą Bożym, którego praca polegała na ofiarowaniu pomocy w odpuszczaniu grzechów. Był też przedstawicielem rodu ludzkiego, który złożył świadectwo ewangelii odkupienia. I dlatego Jan musiał samotnie mieszkać na bezludziu. W czasach Jana Chrzciciela cały lud Izraela był zgniły do szpiku kości i zdeprawowany.

W Starym Testamencie (Księga Malachiasza 3:23-24) Bóg powiedział “Oto poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.”

W oczach Boga cały lud Izraela, który czcił Jehowę, był skorumpowany. Nikt nie był sprawiedliwy w obliczu Boga. Przywódcy religijni, kapłani, uczeni w prawie i piśmie byli szczególnie skorumpowani. A lud Izraela i kapłani nie składali ofiar zgodnie z Prawem Bożym.

Kapłani zaprzestali kładzenia dłoni na głowach ofiar i zaprzestali składania ofiar z krwi. A sposobu składania ofiar tych nauczył ich Bóg. Zapisane jest, że kapłani w czasach Malachiasza zaniechali ofiar poprzez składanie rąk na głowie. Przestali też składać ofiary z krwi.

Dlatego Jan Chciciel nie mógł mieszkać wśród innych ludzi. Więc opuścił ludzi i zamieszkał na odludziu. I zakrzyknął. Co powiedział?

W Ewangelii według św. Marka 1:2 prorok Izajasz powiedział “Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; Prostujcie ścieżki Jego.”

Głos na pustyni wołał do ludzi o chrzest upamiętania. Czym jest ‘chrzest upamiętania’, o którym mówi Biblia? To jest chrzest, o który wołał Jan, chrzest nawołujący ludzi do Jezusa, by mogli uwierzyć w Jezusa, który zgładzi ich grzechy. Chrzest upamiętania ma doprowadzić ludzi do zbawienia.

“Żałuj za grzechy i przyjmij chrzest. Jezus otrzymał chrzest, by zgładzić grzechy świata.” Wołanie Jana Chrzciciela miało oznaczać, że Jezus zgładzi grzechy świata i będzie sądzony za nie na krzyżu. A wszystko wyłącznie dla zbawienia ludzi, po to by mogli powrócić do Boga.

“Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym.” ‘Chrzcił was Duchem Świętym’ oznacza wymazanie wszystkich grzechów. “Ochrzcić” znaczy “zmyć.” Chrzest Jezusa w Jordanie mówi nam, że Syn Boży otrzymał chrzest i wziął na siebie nasze winy po to, by nas zbawić.

Dlatego powinniśmy odwrócić się od grzechu i uwierzyć w Niego. On jest Barankiem, który gładzi grzechy wszystkich ludzi. A to jest ewangelia odkupienia, którą potwierdza Jan Chrzciciel.DZIAŁANIA ARCYKAPŁANA MAJĄCE NA CELU ODKUPIENIE GRZECHÓW

Kto przygotował drogę
wiodącą do zbawienia?
Jan Chrzciciel

Prorok Izajasz powiedział “Mówcie do serca Jeruzalem i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy” (Księga Izajasza 40:2).

Jezus Chrystus zgładził grzechy twoje i moje i każdego innego człowieka bez wyjątku. Grzech pierworodny, grzechy powszednie, a nawet przyszłe grzechy zostały zmyte poprzez Jego chrzest. Odkupił nas wszystkich. Powinniśmy wszyscy wiedzieć o tym odkupieniu.

Zostaliśmy zbawieni od grzechu. Powinniśmy wiedzieć, że musimy uwierzyć w ewangelię, w to, że poprzez chrzest Jan Chciciel przekazał nasze grzechy Jezusowi.

Nie powinniśmy myśleć, że “Bóg jest miłością, więc możemy wejść do Królestwa Niebieskiego. Możemy tam wejść dlatego, że wierzymy, że mamy grzech w sercach swoich.”

By dostąpić odkupienia win, musimy uwierzyć w Jego chrzest, poprzez który Jan Chrzciciel przekazał grzechy świata Jezusowi. Winniśmy również wierzyć w Jego krzyż. Przez wodę Jan Chrzciciel przekazał wszystkie ludzkie grzechy Jezusowi.

Bóg posłał Jana na ten świat, by nas zbawić. To było pierwsze. Posłaniec Boga, Jan Chrzciciel był ambasadorem Króla, tym, który przekazał grzechy świata Jezusowi poprzez chrzest. I ustanowił kapłaństwo rodzaju ludzkiego.

Bóg powiedział, że posłał Swojego posłańca, Jana Chrzciciela. “Oto posyłam anioła mego przed tobą.” Przed tobą znaczy przed Jezusa. Dlaczego Bóg posłał Jana przed Jezusa? By Jan mógł przez chrzest przekazać wszystkie grzechy świata Jezusowi, Synowi Bożemu. “Który przygotuje drogę twoją.” Właśnie to Bóg miał na myśli.

Kto przygotował drogę do zbawienia, byśmy mogli otrzymać zbawienie i pójść do nieba? Jan Chrzciciel. ‘Tobą’ oznacza Jezusa, a ‘mego’ oznacza samego Boga. Więc kiedy powiedział “Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją”, co chciał nam powiedzieć?

Kto ma przygotować drogę ku zbawieniu, pomóc nam wstąpić do nieba? Jan Chrzciciel przekazał grzechy świata Jezusowi, byśmy uwierzyli, że Jezus zmył grzechy świata. Jego zadaniem było przekazanie grzechów i ochrzczenie Jezusa Chrystusa. To Jezus i Jan pomogli nam uwierzyć w prawdę i otrzymać odkupienie.

Od czego zależy odkupienie? Zależy od tego, czy wierzymy w Jezusa, Syna Bożego, i w to co On uczynił oraz czy wierzymy w to, że posłaniec Boga przekazał Jezusowi grzechy świata. Powinniśmy znać ewangelię odpuszczenia grzechów. Bóg Ojciec posłał posłańca, anioła. On miał ochrzcić Jego Syna. Był przedstawicielem rodu ludzkiego. I tak ukończył dzieło odkupienia.

Bóg posłał Swego sługę, by ochrzcił Jego Syna. W ten sposób Jan Chrzciciel przygotował drogę odkupienia dla tych, którzy wierzą w Jezusa. Dlatego Jezus otrzymał chrzest. Chrzest Jezusa był odkupieniem, dzięki któremu wszystkie grzechy ludzi przekazano Jezusowi po to, by ludzie uwierzyli w Niego i poszli do nieba.

Nawet przyszłe grzechy ludzi zostały przekazane Jezusowi poprzez chrzest. Jezus i Jan Chrzciciel przygotowali dla nas drogę do nieba. Za pośrednictwem Jana Chrzciciela Bóg odsłonił przed nami tajemnicę odkupienia.

Jan Chrzciciel, jako przedstawiciel każdego z nas, udzielił chrztu Jezusowi, byśmy mogli uwierzyć w odkupienie i pojść do nieba. Przez chrzest przekazał wszystkie grzechy Jezusowi. Jest to radosna wiadomość o odkupieniu, radosna ewangelia.DLACZEGO JEZUS PRZYSZEDŁ NA ŚWIAT?

Kto pomaga nam uwierzyć w Jezusa?
Jan Chrzciciel.

W Księdzę Malachiasza 3:1 zapisano “Oto Ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną.” Musisz uważnie czytać Biblię. Dlaczego Bóg posłał posłańca? Dlaczego Jan Chrzciciel narodził się sześć miesięcy przed Jezusem?

Musimy zrozumieć czego dotyczy Biblia. W Starym Testamencie jest fragment o arcykapłaństwie Aarona. Aaron był starszym bratem Mojżesza. On i jego synowie byli kapłanami wyznaczonami przez Boga. Inni Lewici pracowali, przygotowując narzędzia, chleb, a synowie Aarona zanosili ofiary w świętym przybytku.

Więc synowie Aarona mieli podzielić się pracą, każdemu po równo, ale w Dzień Pojednania tylko sam arcykapłan mógł złożyć ofiarę za grzechy swego ludu.

W Ewangelii według św. Łukasza 1:5 jest zapisana historia przodków i potomków Jana Chrzciciela. Aby zrozumieć Jezusa musimy dokładnie zrozumieć rolę posłańca Boga. Zazwyczaj myślimy o Jezusie, a lekceważymy rolę Jana Chrzciciela. Pomogę wam to zrozumieć.

“Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją.” Ewangelia nieba zawsze zaczyna się od Jana Chrzciciela.

Jeśli zrozumiemy funkcję Jana Chrzciciela, wtedy będziemy w stanie zrozumieć i uwierzyć w ewangelię odkupienia Jezusa. Podobnie słuchamy słów ambasadorów różnych krajów, by dowiedzieć się o innych narodach. Jeśli poznamy Jana Chrzciciela, zrozumiemy Boże odkupienie.

Ale nadal wielu chrześcijan nie zauważa znaczenia Jana Chrzciciela. Bóg nie posłał Jana Chrzciciela, bo nie miał nic do roboty i nudził się. Wszystkie cztery ewangelie Nowego Testamentu opowiadają o Janie Chrzcicielu, zanim przejdą do odkupienia w Jezusie.

Ale dzisiejsi ewangeliści lekceważą Jana Chrzciciela i nauczają, że wystarczy uwierzyć w Jezusa, by dostąpić zbawienia. Prowadzą ludzi do grzechu i piekła. Jeśli wierzysz w Jezusa, a nie rozumiesz roli Jana Chrzciciela, to nie jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Jak możesz dostąpić odkupienia, jeśli nie znasz prawdy? To niemożliwe.

Ewangelia odkupienia nie jest ani łatwa ani prosta. Wielu ludzi sądzi, że sednem odkupienia jest wiara w krzyż, ponieważ Jezus umarł za nas na krzyżu. Ale jeśli wierzysz w ukrzyżowanie, a nie znasz prawdy o przekazaniu grzechów, to nie masz szans na odkupienie.

I właśnie dlatego Bóg posłał Jana Chrzciciela, by oznajmił światu w jaki sposób można dostąpić odkupienia i jak Jezus zgładzi grzechy świata. Jedynie dzięki poznaniu prawdy, zrozumiemy, że Jezus jest Synem Boga, który przejął na swoje barki nasze grzechy.

Jan Chrzciciel opowiada nam o prawdzie odkupienia. Mówi nam jak doszło do tego, że teraz może świadczyć o boskości Jezusa, jak ludzie nie chcieli przyjmować Go, kiedy światło zeszło na świat. Zaświadczył też w Pierwszym Liście św. Jana, że to on sam przygotował ewangelię odkupienia poprzez chrzest Jezusa Chrystusa.

Jeśli nie mielibyśmy poświadczenia Jana Chrzciciela dotyczącego odkupienia, to jak moglibyśmy uwierzyć w Jezusa? Nigdy Go nie widzieliśmy. Zostaliśmy wychowani w różnych kulturach. Więc czy możemy wierzyć w tego samego Boga?

Jest tak wiele różnych religii na świecie. Jak możemy poznać Jezusa Chrystusa? Jak możemy wiedzieć, że to On jest Synem Boga, który nas odkupił i wziął na siebie nasze winy.

I dlatego musimy czytać Stary Testament, by znaleźć słowa odkupienia i dowiedzieć się, że Jezus jest naszym Zbawicielem. Musimy posiąść właściwą wiedzę, by wierzyć. Nic nie możemy zdziałać bez wiedzy. By uwierzyć w Jezusa i dostąpić zbawienia, musimy poznać ewangelię odkupienia, którą poświadczył Jan Chrzciciel. By posiąść pełną wiaręw Jezusa, musimy poznać prawdę o odkupieniu.

Jezus powiedział “I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.” Musimy poznać prawdę odkupienia w Jezusie.DOWODY Z BIBLII.

Kiedy zaczynają się cztery ewangelie?
Od ukazania się Jana Chrzciciela.

Pozwól, że pokażę ci dowody odkupienia z Biblii. Znajdźmy fragmenty czterech ewangelii opisujące Jana Chrzciciela, jakim był człowiekiem, dlaczego nazwano go ‘przedstawicielem rodu ludzkiego’ albo ‘ostatnim arcykapłanem’, jak Jezusowi przekazano grzechy ludzkie i czy Jezus wziął na siebie winę za nie czy nie.

Wszystkie cztery ewangelie zaczynają się od Jana Chrzciciela. Ewangelia św. Jana 1:6 zawiera najważniejszy element ewangelii. Opowiada o tym, kto przekazał Jezusowi grzechy świata. “Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli” (Ewangelia według św. Jana 1:6-7).

Zapisane zostało ‘by wszyscy przezeń uwierzyli’ i ‘aby zaświadczyć o światłości.’ Światłością jest Jezus Chrystus. Słowa te oznaczają, że Jan miał zaświadczyć o Jezusie, by wszyscy przezeń uwierzyli. Spójrzmy jeszcze raz na Ewangelię według św. Mateusza.

W Ewangelii według św. Mateusza 3:13-17 zapisane zostało “Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”


Dlaczego powinniśmy zrozumieć
rodowód Jana?
Ponieważ Biblia mówi, że Jan jest arcykapłanem
całego rodu ludzkiego.

Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa. W Ewangelii według św. Łukasza 1:7-8 Jezus Chrystus dokonuje odkupienia grzechów poprzez chrzest. Przeczytajmy.

Ewangelia według św. Łukasza 1:1-14 “Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej mu zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni Pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła, cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał się mu anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. I zatrwożył się Zachariasz na jego widok, i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: Nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja, i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele, i wielu z jego narodzenia radować się będzie.”

Łukasz podaje nam szczegółowy rodowód Jana. Łukasz, uczeń Jezusa, objaśnia rodowód Jana od samego początku. Łukasz nauczał ewangelii Teofila, człowieka, który pochodził z innej kultury i nie znał Pana.

Więc aby nauczyć Teofila o Jezusie, Zbawicielu grzeszników, Łukasz musiał dokładnie objaśnić rodowód Jana Chrzciciela.

Ewangelia św. Łukasza 1:5-9 “Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw Pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej mu zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni Pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła.”

Coś wydarzyło się kiedy Zachariasz sprawował służbę kapłańską według zwyczaju kapłańskiego. Łukasz wyraźnie zaświadcza, że Zachariasz był potomkiem Aarona. Ale jaką służbę kapłańską pełnił Zachariasz? To jest bardzo ważne.

Wyjaśnione zostało, że “gdy Zachariasz sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej mu zmiany.” Widać, że Łukasz wyjaśnia ewangelię odkupienia poprzez Zachariasza i Elżbietę.

My też jesteśmy poganinami pochodzącymi z różnych kultur, więc nie możemy zrozumieć Zbawienia Jezusa, jeśli nikt nam tego dokładnie i krok po kroku nie wyjaśni. Poszukajmy tych szczegółów. Jan Chrzciciel przyszedł na świat jako syn Zachariasza i Elżbiety, córki Aarona. Zbadajmy więc dokładnie rodowód Zachariasza i Jana.RODOWÓD JANA CHRZCICIELA

Czyim potomkiem był
Jan Chrzciciel?
Arcykapłana Aarona.

By zrozumieć rodowód Jana Chrzciciela, musimy przeczytać pewien ustęp z Pierwszej Księgi Kronik (24:1-19) Starego Testamentu.

“Synowie Aarona podzieleni byli na następujące grupy: synowie Aarona to: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. Nadab i Abihu zmarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, kapłaństwo zaś sprawowali Eleazar i Itamar. Synów Eleazara i Achimelecha spośród synów Itamara podzielił Dawid z pomocą Sadoka na grupy, przydzielając im zakres czynności w obrębie ich służby. I wtedy okazało się, że na potomków Eleazara przypada więcej naczelników rodów niż na potomków Itamara, więc przydzielono naczelnictwo rodów szesnastu spośród potomków Eleazara, a ośmiu spośród potomków Itamara. Przydziału dokonano przez los, zarówno tych jak tamtych, gdyż zarówno wśród potomków Eleazara, jak i wśród potomków Itamara, byli książęta świątyni i książęta Boży. Spisywał ich zaś Szemajasz, syn Netanaela, pisarz spośród Lewitów, wobec króla, książąt i kapłana Sadoka, i Achimelecha, syna Ebiatara, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, biorąc na przemian raz ród Eleazara, to znów ród Itamara. Pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedajasza, Trzeci na Charima, czwarty na Seorima, piąty na Malkiasza, szósty na Mijjamina, siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza, dziewiąty na Jesuę, dziesiąty na Szechaniasza, jedenasty na Eliasziba, dwunasty na Jakima, trzynasty na Chuppę, czternasty na Jeszebeaba, piętnasty na Bilgę, szesnasty na Immera, siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Happisesa, dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Jechezkela, dwudziesty pierwszy na Jachina, dwudziesty drugi na Gamula, dwudziesty trzeci na Delajasza, dwudziesty czwarty na Maazjasza. To jest kolejność ich zjawiania się na służbę w świątyni Pana, zgodnie z zarządzeniem dla nich podanym przez Aarona, ich praojca, jak mu to nakazał Pan, Bóg Izraela.”

Przeczytajmy jeszcze raz wiersz 10: “siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza.” Dawid wyznaczył kolejność składania ofiary i rozdzielił pośród synów Aarona. (Jak wiemy, Aaron był starszym bratem Mojżesza. Bóg wyznaczył Mojżesza na pośrednika, a Aarona na arcykapłana świętego przybytku.)

Wszyscy inni Lewici musieli podporządkować się kapłanom, a jedynie Aaron i jego synowie mieli zająć się składaniem Bogu ofiar. Zanim Dawid przydzielił funkcje, kapłani, potomkowie Aarona, mieli ciągnąć losy, co mogło spowodować wiele zamieszania.

Dlatego Dawid zorganizował ich w pewien system. Były 24 grupy w każdej zmianie kapłańskiej wnuków Aarona, a ósmy był Abiasz . Więc powiedziano “pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza.” Zachariasz więc był kapłanem ze zmiany Abiasza, a obydwaj byli potomkami arcykapłana Aarona.

To Zachariasz, ze zmiany Abiasza, został ojcem Jana Chrzciciela. Z Biblii wiemy, że wtedy przyjęte były małżeństwa między członkami tej samej rodziny.

Jak wiesz, Jakub wziął za żonę córkę wuja ze strony matki. Wyjaśnienia rodowodu ma wielkie znaczenie. Powiedziane zostało “pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza.”

Był więc on potomkiem Aarona. Kto? Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela. Ma to wielkie znaczenie w zrozumieniu odkupienia Jezusa, Jana Chrzciciela i przekazaniu grzechów świata Jezusowi.TYLKO SYNOWIE AARONA MOGĄ ZOSTAĆ KAPŁANAMI

Kto w czasach Starego Testamentu
mógł zostać arcykapłanem?
Aaron i jego potomkowie.

Który fragment Bilbii mówi, że tylko synowie Aarona mogą zostać kapłanami? Spróbujmy poszukać.

W Czwartej Księdze Mojżeszowej 20:22-29 zapisano “Potem ruszyli synowie izraelscy z Kadesz i przyszedł cały zbór do góry Hor. I rzekł Pan do Mojżesza i Aarona pod górą Hor na granicy ziemi edomskiej: Aaron będzie przyłączony do ludu swego, albowiem nie wejdzie do ziemi, którą dałem synom izraelskim, za to, że sprzeciwiliście się moim słowom u wód Meriba. Weź Aarona i jego syna Eleazara i wyprowadź ich na górę Hor, i każ Aaronowi zdjąć jego szaty, i odziej w nie jego syna Eleazara. Aaron zaś tam umrze i będzie przyłączony do ludu swego. I uczynił Mojżesz tak, jak rozkazał Pan, i wstąpił na górę Hor na oczach całego zboru. Tam zaś kazał Mojżesz Aaronowi zdjąć jego szaty i odział w nie syna jego Eleazara. I umarł tam Aaron na szczycie góry, Mojżesz zaś i Eleazar zeszli z góry. A gdy cały zbór zobaczył, że Aaron nie żyje, opłakiwał Aarona cały dom Izraela przez trzydzieści dni.”

W Drugiej Księdze Mojżeszowej zostało zapisane prawo Boga, które mówi, że synowie arcykapłanów powinni zostać kapłanami wzorem ojców.

Druga Księga Mojżeszowa 28:1-5 “A ty każ stanąć przed sobą spośród synów izraelskich Aaronowi, swemu bratu, i jego synom z nim, aby pełnił mi służbę kapłana: Aaron, Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar, synowie Aarona. Sprawisz też bratu swemu Aaronowi święte szaty na cześć i dla ozdoby. Porozmawiaj też ze wszystkimi wprawionymi w rzemiośle, których obdarowałem duchem mądrości, aby zrobili szaty dla Aarona, by wyświęcony pełnił mi służbę jako kapłan. A oto szaty, które mają zrobić: Napierśnik, efod, płaszcz, tunika haftowana, zawój i pas. I zrobią te święte szaty dla Aarona, twojego brata, i dla jego synów, aby mi pełnili służbę jako kapłani. Niech wezmą złoto, fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisior.”

Bóg wyznaczył Aarona, brata Mojżesza, na kapłana. Nikt inny nie mógł zostać kapłanem. Bóg nakazał Mojżeszowi wyświęcenie Aarona na arcykapłana i przygotowanie odpowiednich szat. Nigdy nie zapomnimy słów Boga.

Druga Księga Mojżeszowa 29:1-9 “W ten zaś sposób postąpisz z nimi, gdy będziesz ich poświęcał na moich kapłanów: Weźmiesz jednego młodego cielca i dwa barany bez skazy, i niekwaszony chleb, i niekwaszone placki zaczynione w oliwie, i nie kwaszone placki namaszczone oliwą. Zrobisz je z najprzedniejszej mąki pszennej. I włożysz je do jednego kosza, i przyniesiesz je w tym koszu; sprowadzisz też młodego cielca i te dwa barany. Aaronowi zaś i jego synom każesz podejść ku wejściu do Namiotu Zgromadzenia i obmyjesz ich wodą. Potem weźmiesz szaty i przyodziejesz Aarona w tunikę, w płaszcz pod efod, w efod, w napierśnik, i opaszesz go pasem efodu, na jego głowę włożysz zawój i przymocujesz święty diadem do zawoju. Potem weźmiesz olej namaszczenia, wylejesz na jego głowę i namaścisz go. Następnie każesz podejść jego synom i przyodziejesz ich w tuniki, przepaszesz ich pasem, Aarona i jego synów, na głowy ich włożysz zawoje, i do nich będzie należało kapłaństwo na mocy wieczystej ustawy. I wprowadzisz w urząd Aarona i jego synów.”

Opasać pasem Aarona i jego synów, włożyć zawoje na głowy... Oni zostaną kapłanami na mocy wieczystej ustawy. Wyświęcisz Aarona i jego synów... Bóg wyraźnie podkreślił, że tylko Aaron i jego synowie mogą być wyświęceni na arcykapłanów i że do nich będzie należało kapłaństwo na mocy wieczystej ustawy. Wyrażenie “na mocy wieczystej ustawy” oznacza czasy po przyjściu Jezusa na świat.

Łukasz wyjaśnia nam, że Zachariasz był potomkiem arcykapłana Aarona. Kiedy Zachariasz wypełniał swe kapłańskie obowiązki w świątyni Pana, anioł pojawił się przed nim i powiedział mu, że jego modlitwy zostały wysłuchane i że jego żona Elżbieta urodzi syna.

Zachariasz nie uwierzył i zapytał “Po czym to poznam? Jestem bowiem stary i moja żona w podeszłym wieku.” Za karę, za to, że Zachariasz nie uwierzył słowom Boga, Bóg odebrał mu mowę.

Potem w odpowiednim czasie jego żona zaszła w ciążę. Również Maria Dziewica poczęła syna. Obydwa zdarzenia przygotowują nasze zbawienie. By zbawić zepsuty ród ludzki, On zesłał Swego Jedynego Syna i Jana Chrzciciela.

Więc, by uratować tych, którzy w Niego wierzą, Jezus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Tak przejął grzechy świata.BOŻA OPATRZNOŚĆ

Kogo, oprócz Jezusa, Bóg przygotował
dla wypełnienia dzieła odkupienia?
Jana Chrzciciela.

On, Jezus Chrystus, był Zbawicielem zrodzonym z Marii Dziewicy. Maria została oddana Józefowi, potomkowi Judy. Jezus miał przyjść na świat jako potomek Judy, by wypełnić Przymierze Boże, tak jak Jan Chrzciciel miał narodzić się w domu arcykapłana Aarona.

Bóg przygotował tych dwóch do przyjścia na świat. Jan narodził się wcześniej niż Jezus. Jan przyszedł na ten świat, by ochrzcić Jezusa i przekazać Mu grzechy świata. Potomek arcykapłana miał złożyć ofiarę, by wypełnić Przymierze Boże, zawiązane w Starym i Nowym Testamencie, po to by ewangelia odkupienia Jezusa stała się szeroko znana i by wszyscy w nią uwierzyli.

W Drugiej Księdze Mojżeszowej Bóg dał Izraelowi Prawo i Przepisy. Dotyczyły one różnych dziedzin życia począwszy od Prawa Boga, poprzez sposoby odprawiania rytuałów w przybytku, szaty kapłanów, składanie ofiar, dziedzieczenie funkcji kapłańskich przez synów kapłanów. Bóg wyznaczył Aarona i jego potomków na kapłanów po wieczne czasy.

Wszyscy potomkowie Aarona mieli składać ofiary a arcykapłani mieli pochodzić jedynie z linii Aarona. Czy teraz wiesz jak to było?

Ale spośród wielu potomków Aarona Bóg wybrał pewnego kapłana zwanego Zachariaszem i jego żonę Elżbietę. Powiedział, “że posyła swego posłańca.” Kiedy Bóg powiedział Zachariaszowi, że Elżbieta pocznie syna, a mają mu dać na imię Jan, Zachariasz był tak zaskoczony, że odebrało mu mowę i nie mógł przemówić słowa aż do narodzenia i nadania imienia dziecku.

Tak też się stało. Narodziło się dziecię w domu Zachariasza. Zgodnie ze zwyczajem ludu Izraela, syn miał otrzymać imię ojca, gdy przyszedł czas nadania mu imienia.

“A gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie, i cieszyli się razem z nią. A dnia ósmego zeszli się, by obrzezać dziecię, i chcieli mu nadać imię ojca jego Zachariasza. Na to odezwała się matka jego i rzekła: Nie tak, lecz nazwany będzie Jan. I rzekli do niej: Nie ma nikogo w rodzinie twojej, który by miał to imię. Więc skinęli na ojca jego, jak je chce nazwać. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest imię jego. I wszyscy się zdziwili. Zaraz też otworzyły się usta jego i jego język, i począł mówić, chwaląc Boga. I padł lęk na wszystkich ich sąsiadów, a po całej górskiej krainie judzkiej opowiadano o wszystkich tych wydarzeniach. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca swego i mówili: Kimże będzie to dziecię? Ręka Pańska bowiem była z nim” (Ewangelia według św. Łukasza 1:57-66).

Zachariasz był wtedy niemy. Kiedy przyszedł czas nadania dziecku imienia, krewni zaproponowali imię Zachariasz. Jednakże matka uparła się na imię Jan. Słysząc to, krewni oponowali, mówiąc, że w rodzinie nie było nikogo o tym imieniu i, że dziecko powinno nosić imię ojca.

Elżbieta trwała niezmiennie na swoim stanowisku, wtedy krewni poszli do Zachariasza i zapytali go jak chciałby nazwać syna. Zachariasz nie mógł mówić, więc poprosił o tabliczkę i napisał ‘Jan’. Wszystkich zdziwił ten nietypowy wybór imienia. 'John'. All the relatives wondered at this unusual choice of name.

Natychmiast po napisaniu imienia na tabliczce, Zachariasz przemówił. Chwalił Boga, był pełen Ducha Świętego i przepowiadał przyszłe wydarzenia.

Łukasz opowiada o narodzeniu Jana Chrzciciela w rodzinie Zachariasza. “Pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza.” Jako wyraz opatrzności Bożej, Jan Chrzciciel, przedstawiciel rodu ludzkiego, narodził się jako syn Zachariasza, potomka Aarona.

Bóg wypełnił dzieło zbawienia ludzkości poprzez Jana Chrzciciela i Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy zbawieni od grzechów naszych przez wiarę w dzieło odkupienia, dokonane za sprawą Jana i Jezusa Chrystusa.CHRZEST JEZUSA

Dlaczego Jan otrzymał chrzest z rąk Jana?
By wziąć na siebie grzechy świata.

Jan Chrzciciel zaświadczył, że Jezus był Synem Boga i wziął na siebie wszystkie grzechy. To Jan Chrzciciel, sługa Boga, zaświadczył o naszym zbawieniu. Bóg również bezpośrednio mówi nam, kto jest naszym Zbawicielem. Bóg działa poprzez ludzi, którzy zostali zbawieni i poprzez tych, którzy służą mu w kościele.

Bóg mówi: “Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy” (Księga Izajasza 40:2, 8).

“Nie jesteście już grzesznikami. Odpokutowałem za wszystkie grzechy i walka skończyła się.” Głos ewangelii odkupienia krzyczy do nas tymi słowami. To jest ewangelia przygotowana zawczasu.

Kiedy zrozumiemy działanie Jana Chrzciciela, kiedy naprawdę zrozumiemy, że wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi przez Jana Chrzciciela, wtedy możemy uwolnić się od grzechu.

Wszystkie cztery ewangelie opowiadają o Janie Chrzcicielu i ostatni prorok Starego Testamentu zaświadcza o Janie Chrzcicielu, słudze Bożym. A Nowy Testament rozpoczyna się od narodzin Jana Chrzciciela i przekazania przez niego grzechów.

Więc dlaczego nazywamy go Janem Chrzcicielem? Ponieważ ochrzcił Jezusa. Co oznacza Chrzest? Oznacza ‘przekazanie, pochowanie, zmycie’, to samo co ‘położenie rąk’ oznaczało w Starym Testamencie.

W Starym Testamencie, kiedy człowiek popełnił grzech, przekazywał grzechy na głowę ofiary za grzechy, ofiary nieskalanej. Czynił to poprzez położenie rąk na głowie ofiary, a grzechy znikały wraz z ofiarą. ‘Położenie rąk’ oznaczało ‘przekazanie.’ Dlatego możemy traktować ‘położenie rąk’ i ‘chrzest’ jako tę samą czynność noszącą inną nazwę.

Jakie jest więc znaczenie chrztu Jezusa? Jego chrzest był tylko sposobem wypełnienia ofiary w ramach oznaczonych przez Boga.

W Starym Testamencie grzesznicy musieli położyć swe ręce na głowie ofiary, by przekazać jej swoje grzechy. Potem musieli odciąć głowę, a kapłani przynosili krew zwierzęcia na ołtarz, by ją ofiarować. Tak odbywano ofiarę za grzechy powszednie.

Jak więc odbywała się ofiara za grzechy popełnione w ciągu roku?

Arcykapłan Aaron składał ofiarę za lud Izraela. Jan Chrzciciel narodził się w rodzie Aarona, więc mógł zostać arcykapłanem, a Bóg przeznaczył go na ostatniego arcykapłana, zgodnie z obietnicą odkupienia.

Jan Chrzciciel był przedstawicielem całego rodu ludzkiego i ostatnim arcykapłanem, ponieważ Stary Testament skończył się wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa. Któż inny, jak nie Jan Chrzciciel mógł przekazać grzechy świata Jezusowi w Nowym Testamencie, tak jak Aaron składał ofiarę za grzechy w Starym Testamencie? Jako przedstawiciel rodu ludzkiego i ostatni arcykapłan, Jan Chrzciciel przekazał wszystkie grzechy świata Jezusowi poprzez chrzest.

Możemy dostąpić odkupienia poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, ponieważ Jan przekazał wszystkie grzechy Jezusowi. Jezus stał się Barankiem po to, by zbawić grzeszników. W ten sposób dokonał dzieła odkupienia, które Bóg zaplanował. Jezus powiedział, że Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem, ostatnim arcykapłanem, który przekazał wszystkie grzechy świata.

Dlaczego Jezus sam tego nie dokonał? Dlaczego potrzebował Jana Chrzciciela? Był ku temu powód. Był powód, że Jan przyszedł na świat sześć miesięcy przed Jezusem. By wypełnić prawo Starego Testamentu, by udoskonalić Stary Testament.

Jezus jest synem Marii Dziewicy, a Jan starej kobiety zwanej Elżbietą.

Takie są dzieła Boga, przez niego zaplanowane dla naszego zbawienia. Aby nas zbawić od walki z grzechem i od cierpień grzesznego rodzaju ludzkiego, On posłał sługę swego Jana, a potem swego Syna Jezusa. Jan Chrzciciel został posłany jako przedstawiciel ludzi i jako ostatni arcykapłan.NAJWIĘKSI LUDZIE ZRODZENI Z KOBIETY

Kto był największym
człowiekiem na ziemi?
Jan Chrzciciel

Przeczytajmy Ewangelię według św. Mateusza 11:7-14 “A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie: Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano: Oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana, jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść.”

Ludzie szli na pustynię, by zobaczyć się z Janem Chrzcicielem, który krzyczał “Węże! Plemię żmijowe!” Jezus rzekł “Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają.”

Sam Jezus zaświadczył o wielkości Jana. “Co przyszliści oglądać? Barbarzyńcę odzianego w wełnę wielbłądzią, który krzyczy aż mu dech zapiera? On ma na sobie szaty z sierści wielbłąda. Co przyszliście oglądać? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą miękkie szaty mieszkają w domach królewskich. Ale on jest znaczniejszy od króli” - tak świadczył Jezus. “Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka.”

W dawnych czasach prorocy stali wyżej niż królowie. Rozumiesz? Ale Jan Chrzciciel znaczył więcej niż król i więcej niż prorok. Znaczył więcej niż wszyscy prorocy Starego Testamentu. W rzeczywistości Jan był ostatnim arcykapłanem i przedstawicielem rodu ludzkiego, co oznaczało więcej niż pierwszy arcykapłan Aaron. Jezus zaświadcza to przed Janem.

Kto jest przedstawicielem rodu ludzkiego? Kto, poza Jezusem, jest największym człowiekiem na ziemi? Jan Chrzciciel. “Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją.”

Jan Chrzciciel zaświadczył, że walka z grzechem została zakończona. “Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.” To właśnie Jan Chrzciciel zaświadczył, że Jezus zgładził grzechy świata.

W Ewangelii według św. Mateusza 11:11 zapisano “Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on.” Czy przyszedł na świat ktokolwek większy od Jana Chrzciciela?

Co oznacza wyrażenie ‘którzy z niewiast się rodzą?’ Oznacza to wszystkich ludzi. Wszyscy ludzie oprócz Adama narodzili się z kobiety. To prawda. Nikt narodzony z kobiety nie jest większy niż Jan Chrzciciel. Jest on ostatnim arcykapłanem i przedstawicielem ludzkości. Jan Chrzciciel był arcykapłanem, prorokiem i przedstawicielem rodu ludzkiego.

W Starym Testamencie Aaron i jego synowie zostali przez Boga wyznaczeni do służby po wsze czasy. Właśnie za pośrednictwem Aarona i jego synów wszystkie grzechy miały zostać zmyte. Bóg tak zarządził.

Jeśli ktokolwiek inny spośród Lewitów wystąpiłby i śmiałby wkroczyć do świątyni, z pewnością czekałaby go śmierć. Jedyne co mogli robić to zbieranie drwa na opał na ołtarzu, obdzieranie zwierząt ze skóry, czyszczenie nieczystości i usuwanie tłuszczu. Jeśli spróbowaliby robić to co należy do zajęć kapłanów, czekałaby ich śmierć. Takie jest Prawo Boga. Nie mogli przekroczyć granicy wyznaczonej przez Boga.

Na ziemi nie było większego, znaczniejszego od Jana Chrzciciela. On był największym wśród śmiertelników. “A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają.”

Odkupienie człowieka zostało wypełnione, gdy Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, a ci którzy weń wierzą mogą wejść do królestwa niebieskiego. Stali się sprawiedliwymi. Spójrzmy jak świadczył ojciec Jana.ŚWIADECTWO ZACHARIASZA, OJCA JANA

Co przepowiedział Zachariasz
o swoim synu?
Jan przygotuje drogę Pana, a uczyni to
poprzez nauczanie ludzi
o zbawieniu.

Przeczytajmy Ewangelię według św. Łukasza 1:67-80. “A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi jego, aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. A dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu aż do dnia wystąpienia przed Izraelem.”

Zachariasz przepowiedział dwie ważne rzeczy. Przepowiedzał, że Król wszystkich ludzi nadejdzie. Po drugie, od wiersza 68 do 73 przepowiedział z radością, że Bóg nie zapomniał swych obietnic i przyrzeczeń, i że Jezus, tak jak obiecano Abrahamowi, przyszedł na świat jako syn Marii Dziewicy, by uratować swych potomków z rąk nieprzyjaciół.

A od wiersza 74 “‘wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze.’ Jest to przypomnienie przyrzeczenia danego Abrahamowi i ludowi Izraela, i przepowiedział ‘bez bojaźni służyć mu.’”

Od wiersza 76 przepowiedział swemu synowi “A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi jego, aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju.”

Powiedział “aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich.” Kto miał przekazać słowa o poznaniu zbawienia? Jan Chrzciciel. Rozumiesz? Jan Chrzciciel miał nam przekazać słowa, że Jezus jest Synem Boga, który gładzi grzechy świata.

Przeczytajmy fragment Ewangelii według św. Marka “Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; Prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje” (Ewangelia według św. Marka 1:1-5).

Ludzie przestawali czcić bogów niewiernych i przyjmowali chrzest od Jana Chrzciciela. Ale Jan zaświadczył “Chrzczę was wodą, byście powrócili do Boga. Ale Syn Boga przyjdzie i przyjmie chrzest ode mnie, a poprzez to przejmie grzechy świata. Jeśli uwierzysz po przyjęciu chrztu, wtedy grzechy twoje przejdą na Niego. Tak samo jak położenie rąk na głowie ofiary w Starym Testamencie.” Takie świadectwo złożył Jan.

Jezus otrzymał chrzest w Jordanie, a Jordan to rzeka śmierci. Czasem śpiewamy na pogrzebie “W słodkiej przyszłości spotkamy się na pięknym brzegu, na tym pięknym brzegu.” Po śmierci przekraczamy brzegi Jordanu. Jordan jest rzeką śmierci. Jezus otrzymał chrzest w rzece śmierci.CHRZEST, KTÓRY PRZEKAZUJE NASZE GRZECHY

Co oznacza położenie rąk w
Nowym Testamencie?
Chrzest Jezusa.

W Ewangelii według św. Mateusza 3:13-17 zapisano “Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu , mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”

przyszedł nad Jordan i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. “Ochrzcij mnie”, “Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?” Arcykapłani nieba i ziemi spotkali się.

Zgodnie z tym co napisano w Liście do Hebrajczyków, Jezus Chrystus był arcykapłanem ze zmiany kapłańskiej Melchizedeka. Jest bez pochodzenia. Nie jest potomkiem Aarona, ani żadnego innego człowieka na ziemi.. On jest Synem Boga, naszego Stworzyciela. On jest tym kim jest. I dlatego nie można mówić o jego pochodzeniu. Ale On odrzucił łaskę niebios i zstąpił na ziemię, by zbawić ludzi.

Powodem dla którego zstąpił na ziemię była chęć zbawienia grzeszników, którzy cierpieli z powodu zdrady szatana. A On zabrał grzechy świata poprzez chrzest z ręki Jana Chrzciciela. “Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił.”

“Ustąp teraz.” Ustąp. Jezus nakazał przedstawicielowi ludzi i pochylił głowę. W Starym Testamencie kiedy ofiarę zanoszono Bogu, grzesznik albo arcykapłan kładł dłonie na jej głowie i w ten sposób przekazywał grzechy. ‘Położenie rąk’ oznaczało ‘przekazanie.’

Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Oznacza to tyle co położenie rąk na głowie ofiary w Starym Testamencie. ‘Przekazanie’, ‘pogrzebanie’, ‘zmycie’ i ‘ofiarowanie’ również oznacza to samo. Nowy Testament jest rzeczywistością, a Stary Testament jest jego cieniem.

Kiedy grzesznik kładzie ręce na głowie cielca w Starym Testamencie, jego grzechy przechodzą na nią i ona zdycha. Kiedy zwierzę jest martwe, zostaje pochowane. Grzech przekazany na to zwierzę został pogrzebany! Czy znaczy to, że ten kto przyprowadził owieczkę jest bez grzechu?

Powiedzmy, że ta chusteczka jest grzechem, a ten mikrofon, owieczką. Sam Bóg tak zadecydował. “Połóż swe dłonie.” Abyśmy mogli odkupić grzechy ktoś musi położyć ręce. Po tym grzech znika. Chrzest Jezusa jest zmyciem, pogrzebaniem i przekazaniem grzechu. Chrzest właśnie to oznacza.


Co oznacza wypełnienie
sprawiedliwości?
Oznacza zmycie grzechów poprzez
przekazanie ich Jezusowi.

Więc kiedy Jezus otrzymał chrzest, aby zgładzić grzechy świata, czy grzechy te w rzeczywistości przeszły na Niego? Wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi i wszyscy ludzie zostali odkupieni. Jest to taka sama czynność jak przekazywanie grzechów na ofiarę w Starym Testamencie. Jezus przyszedł na świat i nad Jordan. Powiedział “Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia według św. Mateusza 3:15).

Potem dał się ochrzcić. Jezus powiedział Janowi, że godzi się wypełnić sprawiedliwość przez chrzest. ‘Wszelka sprawiedliwość’ znaczy ‘najbardziej odpowiednia i właściwa.’ Obydwaj musieli wypełnić sprawiedliwość. Oznaczało to, że Jan musiał ochrzcić Jezusa, a Jezus musiał przyjąć chrzest z rąk Jana, równocześnie przyjmując grzechy.

Bóg obdarza nas odkupieniem na podstawie chrztu Jezusa. Jego poświęcenie i nasza wiara. “Wszyscy cierpią z powodu grzechu i są torturowani przez zło z powodu grzechu. I dlatego, żeby ich zbawić Ty, przedstawiciel ludzi i potomek Aarona, musisz udzielić mi chrztu. Wtedy dzieło odkupienia zostanie wypełnione.”

“Rozumiem.”

Więc Jan udzielił chrztu Jezusowi. Położył dłonie na Jego głowie i przekazał Mu wszystkie grzechy świata. Jezus był Zbawicielem, który zmył nasze grzechy. Dostąpimy zbawienia, bo wierzymy w Jego odkupienie. Czy uwierzyłeś?

Po otrzymaniu chrztu pełen grzechów świata Jezus podróżował i nauczał ewangelii przez trzy i pół roku. Jego pierwszym publicznym wystąpieniem był chrzest.

Powiedział kobiecie, którą przyłapano w akcie cudzołóstwa “I Ja cię nie potępiam.” Nie mógł jej potępić, ponieważ już wziął na siebie wszystkie jej winy i niedługo miał umrzeć za nie na krzyżu. Kiedy Jezus modlił się w Getsemane, trzykrotnie błagał Ojca, aby minął go kielich, ale potem powiedział “Wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty.”OTO BARANEK BOŻY, KTÓRY GŁADZI GRZECHY ŚWIATA

Ile grzechów wziął Jezus na siebie?
Wszystkie grzechy świata.

W Ewangelii według św. Jana 1:29 zapisano “Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.” Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa. A następnego dnia, gdy Jezus podszedł do niego, powiedział zgromadzonym ludziom. “Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.” To jest jego świadectwo.

Syn Boży przyszedł na ten świat i wziął na siebie grzechy. Jan Chrzciciel znów zaświadczył. “Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: Oto baranek Boży.”

Baranek Boży oznacza, że to On jest ofiarą ze Starego Testamentu poświęconą za grzechy. Za ciebie i za mnie Syn Boga, naszego Stworzyciela przyszedł na ten świat i zgładził nasze grzechy. Wszystkie grzechy od stworzenia świata począwszy, a skończywszy na końcu świata. Od grzechu pierwotnego po nasze słabości, od zbrodni po wady. On odkupił wszystkich poprzez swój chrzest i swoją krew na krzyżu.

Jezus wziął na siebie nasze grzechy, a dał nam odkupienie. Czy rozumiesz? “Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.”

Który mamy rok? 2000 rok. Oznacza to, że 2000 lat minęły od Jego przyjścia na świat. W 30 roku po Chrystusie (A.D.) Jezus wziął na siebie winę za nasze grzechy. Mówią, że Jezus przyszedł na świat w 1 roku A.D. Czasy przed Chrystusem nazywa się B.C. (przed Chrystusem). Więc 2000 lat minęły od Jego przyjścia na świat.

W 30 roku pańskim (A.D.) Jezus otrzymał chrzest od Jana Chrzciciela. A następnego dnia Jan zakrzyczał do tłumów “Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.” Tak mówił do ludzi, namawiał ich do uwierzenia w Jezusa, który zgładził nasze grzechy. Jan zaświadczył, że Jezus był Barankiem Bożym, który zbawił nas od grzechu.

Jezus wziął na siebie winę za grzechy i zakończył naszą walkę. Teraz jesteśmy bez grzechu, ponieważ Syn Boży wziął je na siebie. Jan Chrzciciel zaświadczył, że Jezus wziął na siebie nasze grzechy, grzechy twoje i moje. “Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli” (Ewangelia według św. Jana 1:7).

Skąd moglibyśmy wiedzieć, że Jezus wziął na siebie winę za grzechy bez świadectwa Jana? Biblia często nam mówi, że On umarł za nas, ale tylko Jan zaświadczył, że On wziął na siebie grzechy.


Co to są wszystkie grzechy świata?
Są to wszystkie grzechy wszystkich ludzi
od początku do końca świata.

Wielu świadczyło po śmierci Jezusa, ale tylko Jan czynił tak za Jego życia. Oczywiście wielu uczniów Jezusa świadczyło o Jego odkupieniu. Ich świadectwa głosiły, że Jezus wziął na siebie grzechy i że jest Zbawicielem.

Jezus zgładził wszystkie grzechy świata. Nie masz jeszcze stu lat? Jezus wziął na siebie grzechy, gdy miał trzydzieści lat. Spójrz na rysunek poniżej.Powiedzmy, że minęło 4000 lat do momentu przyjścia Jezusa. Ale minęło dopiero 2000 lat od Jego przyjścia. Nie wiemy ile czasu upłynie do końca świata, ale wiemy, że koniec nastąpi. “Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec” (Objawienie św. Jana 22:13).

Na pewno nastąpi koniec. Jesteśmy w punkcie oznaczonym rokiem 2000. Jezus wziął na siebie grzechy w roku 30, a po trzech latach zmarł na krzyżu.

“Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.” Wziął na siebie grzechy świata, grzechy twoje i moje. Wiele czasu upłynęło od narodzin Chrystusa. 2000 lat. Teraz żyjemy 2000 lat po tym, jak Jezus zabrał nasze grzechy. A my nadal grzeszymy. Jezus jest Barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata. Życie na tym świecie rozpoczynamy od momentu narodzin.

Czy grzeszymy od momentu przyjścia na świat? Tak. Popatrzmy dokładniej. Czy grzeszymy przed osiągnięciem dziesiątego roku życia? Tak. Czy grzechy te przekazano Jezusowi? Tak. Wszystkie grzechy przekazano Jezusowi. On jest naszym Zbawicielem. Jeśli nie przejąłby naszych grzechów, jak mógłby zostać Zbawicielem? Wszystkie grzechy przeszły na Jezusa.

Czy popełniamy grzechy od jedenastego do dwudziestego roku życia? Grzeszymy myślami, uczynkami... Grzeszymy bardzo wprawnie. Uczono nas nie popełniania grzechów, ale grzeszenie przychodzi nam z łatwością.

Bóg mówi nam, że nasze grzechy przekazane zostały Jezusowi. On wiedział o naszych grzechach i dlatego wcześniej nas od nich wyzwolił.

Jak długo zazwyczaj żyjemy? Powiedzmy, że siedemdziesiąt lat. Spróbujmy zsumować grzechy popełnione w tym czasie. Ile tego będzie? Jeśli załadujemy je na ośmiotonowe ciężarówki, to na pewno wyjdzie więcej niż 100 ciężarówek.

Wyobraź sobie, ile grzechów popełniamy w życiu. Czy są to grzechy świata? Tak. Są to grzechy świata. Grzeszymy również między dwudziestym i trzydziestym rokiem życia. Grzechy, które wtedy popełniamy rówież zaliczają się do grzechów świata.ZBAWICIEL LUDZKOŚCI - JEZUS CHRYSTUS

Ile grzechów Jezus zabrał?
Wszystkie grzechy naszych przodków, nasze,
naszych potomków aż do końca świata.

Jezus mówi nam, że zmył wszystkie te grzechy. Jezus nie mógł sam sobie udzielić chrztu, więc Bóg posłał Jana, przedstawiciela rodu ludzkiego. ‘Nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.’ Bóg posłał Swego Syna w ciele człowieczym, by przez Niego zbawić ludzi od grzechu. Czyż nie jest to cudowne zbawienie?

To jest cudowne. Poprzez chrzest z rąk Jana Chrzciciela, Jezus zmył wszystkie grzechy całego świata i zbawił każdego od grzechu poprzez śmierć na krzyżu. Zbawił nas wszystkich. Pomyśl o tym. Wszystkie nasze grzechy, popełnione w dowolnym momencie życia, grzechy naszych dzieci. Czy Jezus wymazał wszystkie grzechy? Tak. On jest Jezusem Chrystusem, Zbawicielem ludzi.

Ponieważ Jan Chrzciciel przekazał wszystkie grzechy Jezusowi, ponieważ Bóg tak to zaplanował, możemy dostąpić odkupienia poprzez wiarę w Jezusa. Czy jesteśmy grzesznikami? Czy wszystkie grzechy przekazano Jezusowi? Już nie jesteśmy grzesznikami, a wszystkie nasze grzechy należą do Jezusa.

Kto ośmieli się powiedzieć, że na świecie istnieje grzech? Jezus zabrał wszystkie grzechy. On wiedział, że będziemy grzeszyć, więc zabrał nawet te grzechy, które popełnimy w przyszłości. Niektórzy z nas nie mają jeszcze pięćdziesiątki, niektórzy nie przeżyli nawet połowy swych dni, ale czujemy się i zachowujemy jakbyśmy żyli wiecznie.

Wielu z nas ma wiele różnych przeżyć, wzloty i upadki. Spróbuję to wyjaśnić. Ile żyje jętka (rodzaj robaka)? Około dwunastu godzin.

“Spotkałem pewnego pana, a on rzucił we mnie packą na muchy. Prawie mnie zabił.” Stworzenie to żyło tylko dwanaście godzin, a nie mogło przestać mówić. A połowa życia była już za nim.

Około siódmej czy ósmej wieczorem stworzeniu nie pozostaje już wiele czasu. Zaraz zdechnie. Niektóre mogą żyć 20 godzin, inne 21 lub 24. Mogą mówić o swoich przeżyciach, życiu, ale co to znaczy w porównaniu z naszym życiem? Jeśli mamy po 70 czy 80 lat możemy powiedzieć : Nie rozśmieszaj mnie. Ich doświadczenia nie znaczą nic w porównaniu z naszymi.

Bóg jest wieczny. On żyje wiecznie. Decyduje o początku i końcu. On żyje wiecznie. W wiecznym czasie. Patrzy na nas z wieczności.

Kiedyś dawno temu On wziął na siebie nasze grzechy, umarł na krzyżu i powiedział “Wykonało się!” Trzeciego dnia On zmartwychwstał i wstąpił do Nieba. Teraz On przebywa w wieczności. Dziś On widzi każdego z nas.

Pewien człowiek powiedział: “Tak wiele zgrzeszyłem, chociaż żyłem tylko 20 lat. Tak wiele grzechów popełniłem.” “Tylko 30 lat żyłem na tym świecie, a popełniłem tyle grzechów. O wiele za dużo. Czy mogę otrzymać przebaczenie?”

A nasz Pan w wieczności powie: “Nie rozśmieszaj mnie. Odpuściłem wszystkie twoje grzechy, a także grzechy twoich przodków, który żyli przed tobą i grzechy twoich potomków, którzy przyjdą na świat po twojej śmierci.” On tak mówi do ciebie z wieczności. Czy uwierzyłeś? Uwierz. I otrzymaj dar zbawienia. I wejdź do królestwa niebieskiego.

Nie wierz swoim myślom, ale ufaj słowom Boga. ‘Godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.’ Wszelka sprawiedliwość została już wypełniona przez Baranka Bożego, który zgładził grzechy świata. Jezus zabrał wszystkie grzechy świata. On tak uczynił. Uwierz.


Co Jezus powiedział na krzyżu?
“Wykonało się!”

Jezus Chrystus zabrał wszystkie grzechy świata, został skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata i został ukrzyżowany.

“A On dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce, zwane Trupią Czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było napisane: JEZUS NAZAREŃSKI, KRÓL ŻYDOWSKI. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany; a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku” (Ewangelia według św. Jana 19:17-20).

Spójrzmy co się stało po ukrzyżowaniu “Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo.” Zgodnie z Pismem przejął nasze grzechy. “Powiedział: Pragnę. A stało tam naczynie pełne octu; włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha” (Ewangelia według św. Jana 19:28-30).

A gdy dano Mu pić octu, On rzekł: “Wykonało się!” skłonił głowę i umarł. On naprawdę był martwy. Jezus Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia i wstąpił do Nieba.

Przeczytajmy fragment z Listu do Hebrajczyków 10:10-9 “Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestanoby ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Toteż, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił; Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi: Nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów, i całopaleń, i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu; Potem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie.”WIECZNE ODKUPIENIE

Jak mogą wierzący w Jezusa rozwiązać
problem grzechów powszednich?
Przy pomocy potwierdzenia, że Jezus już wymazał
wszystkie grzechy przez chrzest.

Prawo było cieniem dobrych rzechy, które nadejdą. Poświęcenie owiec i kozłów w Starym Testamencie odkryło, że Jezus Chrystus nadejdzie i zgładzi nasze grzechy w ten sam sposób.

Wszyscy ludzie w Starym Testamencie: Dawid, Abraham i inni, znali i wierzyli w oficjalny system ofiar. Odkrywa to, że Mesjasz czyli Chrystus (Chrystus znaczy Mesjasz) przyjdzie pewnego dnia i zmyje grzechy całego świata. Oni wierzyli w odkupienie i dostąpili zbawienia dzięki wierze.

Prawo było cieniem dobrych rzechy, które mają nadejść. Codzienne czy doroczne składanie ofiar za grzechy nie mogło nam zapewnić pełnego odkupienia. Dlatego Doskonała i Wieczna Istota, Ten, Który Jest Bez Skazy, Syn Boży zstąpił na ziemię.

I rzekł, że przyszedł wypełnić wolę Ojca swego, tak jak zapisano w Jego księdze. “Potem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie.” Wszyscy zostali odkupieni, ponieważ Jezus Chrystus wziął na siebie winę za grzechy, tak jak zapisano w Starym Testamencie, i ponieważ my wierzymy w Niego.

Przeczytajmy w Liście do Hebrajczyków 10:10 “Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.” Mocą woli zostaliśmy uświęceni poprzez ofiarowanie ciała Jezusa raz na zawsze. Czy zostaliśmy uświęceni? Tak.

Co to oznacza? Bóg Ojciec posłał Swego Syna i poprzez Chrzest przekazał Mu wszystkie grzechy i osądził Go na krzyżu raz na zawsze. W ten sposób On nas odkupił, nas cierpiących z powodu grzechu. Taka była wola Boga.

Aby nas odkupić Jezus oddał się raz na zawsze, byśmy zostali uświęceni. Zostaliśmy uświęceni. Jezus poświęcił się za nasze grzechy i umarł za nas. Dzięki temu nie byliśmy sądzeni.

Ofiara w Starym Testamencie była składana codziennie, ponieważ ciagle popełniano nowe grzechy, które trzeba było odkupić.

W Ewangelii według św. Jana 13 jest przypowieść o Jezusie myjącym stopy Piotra. Jezus umył stopy Piotra, by pokazać że Piotr będzie grzeszył i by przekazać mu, że wszystkie grzechy zostały odkupione. Jezus wiedział, że Piotr zgrzeszy, więc nalał wody do naczynia i obmył mu nogi.

Piotr chciał Go powstrzymać, ale Jezus rzekł: “Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.” Jezus powiedział, że wie, iż Piotr popełni grzech: ‘Wyprzesz się mnie, pomimo że odkupię twe grzechy. Zgrzeszysz po moim Wniebowstąpieniu. Dlatego obmywam twe stopy, by ostrzec Szatana, żeby nie wiódł cię na pokuszenie, bo już twe grzechy są odkupione.’

Czy sądzisz, że Jezus obmył stopy Piotra, aby nam pokazać, że powinniśmy codziennie żałować za grzechy? Nie. Jeśli mamy codziennie żałować za grzechy, to możemy wrócić do Starego Testamentu. Któż więc stanie się sprawiedliwym? Czy możemy otrzymać zupełne odkupienie? Czy możemy żyć bez grzechu, jeśli uwierzymy w Boga?

Kto zostanie uświęcony przez odkupienie? Grzeszymy codziennie. Czy możemy prosić o przebaczenie za każdy z kolejno popełnianych grzechów? Czy jesteśmy tak gruboskórni, by codziennie prosić Go o odkupienie? Wieczorem zapominamy grzechy popełnione rankiem, a grzechy popełnione wieczorem zapominamy dnia następnego. Nie możemy nigdy odbyć całkowitej ofiary za wszystkie grzechy.

Jezus był ochrzczony jeden raz, też jeden raz poświęcił się na krzyżu po to, byśmy zostali uświęceni raz na zawsze. Rozumiesz? Zostaliśmy odkupieni raz na zawsze. Nie otrzymujemy odkupienia, ponieważ żałujemy za grzechy.


Czy są jakieś grzechy, za które
musimy odpokutować?
Nie.

Zostaliśmy zbawieni od grzechu przez wiarę, że Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, twoje i moje.

“A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; Lecz gdy On złoży raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem: Takie jest zaś przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzechy” (List do Hebrajczyków 10:11-18).

Co oznacza “ich odpuszczenie”? Oznacza to, że każdy grzech, bez wyjątku został odpokutowany. Bóg im przebaczył. Uwierzyłeś? “Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.”

Spróbujmy podsumować nasze rozważania. Jan Chrzciciel położył dłonie na Jezusie, innymi słowy, ochrzcił Go. Gdyby tego nie zrobił, to czy moglibyśmy dostąpić odkupienia? Nie. Jeśli Jan Chrzciciel nie zostałby przedstawicielem rodu ludzkiego i nie przyczyniłby się do przelania grzechów, to czy On mógłby zgładzić nasze grzechy? Nie.

Prawo Boga jest sprawiedliwe. I właściwe. Nie mógł po prostu powiedzieć, że jest naszym Zbawiecielem. Musiał fizycznie tego dowieść. Dlaczego przyszedł do nas w ciele człowieka? Ponieważ znał wszystkie grzechy człowieka, grzechy myśli i ciała. By wziąć na siebie winę za grzechy, musiał zstąpić w ciele człowieka. On, Syn Boży.

Jeśli nie byłoby chrztu Jezusa, pozostalibyśmy pełni grzechu. Jeśli zostałby ukrzyżowany bez uprzedniego wzięcia na siebie winy za grzechy, Jego śmierć nie miałaby znaczenia. Nie miałaby z nami nic wspólnego. Byłaby bezsensowna.

Więc kiedy w wieku 30 lat zaczął publicznie służyć Bogu, udał się do Jana Chrzciciela nad Jordan, by przyjąć chrzest. Służbę kapłańską rozpoczął w wieku 30 lat, a zakończył w wieku 33 lat. W 30 roku życia przyszedł do Jana, by dać się ochrzcić. “Pozwól, że tak się stanie. Powinniśmy wypełnić sprawiedliwość, aby ludzie zostali zbawieni i stali się sprawiedliwymi. To jest właściwe. Ochrzcij mnie.” Jezus otrzymał chrzest, by odkupić wszystkich ludzi.

Jezus został ochrzczony i zabrał nasze grzechy. Nasze grzechy przeszły na Niego za pośrednictwem Jana Chrzciciela. Sam Bóg nie mógł znieść widoku Jezusa umierającego na krzyżu. Jezus był Jego Jedynym Synem, a Bóg pozwolił Mu umrzeć.

Bóg jest miłością, ale pozwolił umrzeć Swemu Synowi. Przez trzy godziny ziemię zalała ciemność. Jezus zakrzyczał przed śmiercią: “Eli, Eli, lama sabachtani?” co oznacza “Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” Jezus został osądzony za nas na krzyżu. Tak nas zbawił. Bez chrztu Jezusa, Jego śmierć nie miałaby znaczenia.


Czy jesteś grzesznikiem czy
też sprawiedliwym?
Sprawiedliwym, który nie ma
grzechu w sercu.

Jeśli Jezus umarłby na krzyżu bez zgładzenia naszych grzechów, bez chrztu, Jego śmierć nie doprowadziłaby do odkupienia. By nas zbawić, Jezus został ochrzczony przez Jana, przedstawiciela rodu ludzkiego, i został osądzony na krzyżu, by zbawić tych, którzy w niego wierzą.

Od czasów Jana Chrzciciela aż do dzisiaj zadano wiele gwałtu królestwu niebieskiemu. Jan Chrzciciel przekazał grzechy ludzi Jezusowi, twoje i moje grzechy zostały odkupione. I dlatego ty i ja możemy nazywać Boga naszym ojcem i z podniesionym czołem wejść do królestwa niebieskiego.

W Liście do Hebrajczyków 10:18 zapisano. “Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzechy.” Czy wszyscy jesteście grzesznikami? Jezus już spłacił nasze długi. Czy masz jeszcze coś do spłacenia?

Pewien mężczyzna dużo pił i przez to zaciągnął wiele długów u wielu ludzi. Pewnego dnia jego syn zdobył fortunę i popłacił długi ojca. Ojciec nie miał już żadnych długów, bo wszystkie długi płacił syn. Mógł pić bez ograniczeń.

Tak samo Jezus uczynił dla nas. Zapłacił więcej niż trzeba za nasze grzechy. Nie tylko za grzechy pojedynczego człowieka, ale za grzechy całego świata. Zostały one przekazane Jezusowi w momencie chrztu. Czy jesteś grzesznikiem? Nie. Już nie.

Jeśli od początku znalibyśmy tę ewangelię odkupienia, wiara stałaby się znacznie łatwiejsza. Ale dla wielu wciąż brzmi to jak nowość.

To nie jest nic nowego. Istniało od początku. Nie znaliśmy tego. Ewangelia wody i Ducha zawsze była w Piśmie Świętym. Była tam przez cały czas. Nawet przed naszymi narodzinami. Była tam od stworzenia ziemi.EWANGELIA ODKUPIENIA

Co powinniśmy uczynić
przed Bogiem?
Uwierzyć w ewangelię wiecznego
odkupienia.

Jezus zmył nasze grzechy przed twoim i moim przyjściem na świat. Zabrał nasze grzechy. Czy został ci jakiś grzech? Nie. A grzechy, które popełnisz jutro? One są już zawarte w grzechach świata.

Teraz pozbądźmy się grzechów dnia jutrzejszego. Grzechy już popełnione są wliczone w grzechy świata. Czy przekazano je Jezusowi? Tak.

Czy grzechy dnia jutrzejszego również przekazano Jezusowi? Tak. Wziął je wszystkie, bez wyjątku. Nie pozostawił ani jednego grzechu. Ewangelia mówi nam, by wierzyć całym sercem w to, że Jezus wziął na siebie winę za nasze grzechy raz na zawsze i zapłacił za nie wszystkie.

‘Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.’ Ewangelia nieba jest radosną nowiną. On pyta nas “Wziąłem na siebie twoje grzechy. Jestem twoim Zbawicielem. Czy wierzysz we mnie?” Tylko niewielu ludzi odpowie “Tak. Wierzę. Wierzę tak jak nam mówiłeś. To było łatwe, zrozumiałem od razu.” Ci, którzy tak mówią staną się sprawiedliwymi tak jak Abraham.

Ale inni mówią “Nie wierzę. To jest takie nowe i dziwne.”

A On pyta “Powiedz mi, czy wziąłem na siebie twoje grzechy?”

“Uczono mnie, że wziąłeś na siebie tylko grzech pierworodny, a nie grzechy powszednie.”

“Widzę, że nie jesteś wystarczająco mądry by wierzyć w to czego cię uczono. Pójdziesz do piekła. Nic więcej ci nie mam do powiedzenia.”

Zostaliśmy zbawieni przez wiarę w całkowite odkupienie. Ci, którzy upierają się, że jeszcze pozostały jakieś grzechy, pójdą do piekła. Taki jest ich wybór.

Ewangelia odkupienia zaczyna się od świadectwa Jana Chrzciciela. Jezus zmył nasze grzechy przez chrzest z ręki Jana Chrzciciela. Zostaniemy uświęceni, gdy uwierzymy.

Chcesz wiedzieć więcej o ponownych narodzinach z wody i Ducha? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o ponownych narodzinach z wody i Ducha.
To be born again

Apostoł Paweł wiele mówił o chrzcie Jezusa w Listach. W Liście św. Pawła do Galacjan 3:27 jest fragment mówiący “Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.” Chrzest w Chrystusie oznacza że jesteśmy w Chrystusie. Kiedy Jezus przyjmował chrzest, przyjął nasze grzechy z rąk Jana Chrzciciela, i w ten sposób zmył nasze grzechy.

W Pierwszym Liście św. Piotra 3:21 zapisane zostało “Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.

Tylko ci, którzy uwierzą w świadectwo Jana Chrzciciela, w chrzest Jezusa i w krew przelaną na krzyżu, posiądą łaskę odkupienia.

Przyjmij w sercu swym chrzest Jezusa, obraz zbawienia i dostąp odkupienia. 

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.