" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Duch Święty działa według
Bożej Obietnicy


<Dzieje Apostolskie 1:4-8 >
“A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”Czym jest obecność Ducha Świętego:
darem Pańskim czy nagrodą za
osobliwe starania człowieka?
Ona jest darem, przygotowanym dla ludzi,
którzy otrzymali przebaczenie grzechów
i rozumieją jego znaczenie.

Kiedyś w czasie modlitwy miałem takie odczucie, jak gdyby Duch Święty w postaci języków z ognia zstępował na mnie. I to trwało niedługo. Wkrótce to odczucie całkiem znikło pod wpływem grzechów, które nagromadzały się w moim sercu. Oto dlatego teraz chcę wam powiedzieć prawdę o Duchu Świętym, który będzie przebywał w nas zawsze. Chodzi nie o fałszywym “otrzymaniu Ducha”, którego można lekko “wypędzić” przez grzech, ale o prawdziwej ewangelii. Duch Święty, o którym wam opowiem w tej książce, nie jest czymś, co można otrzymać przy pomocy starannych modlitw. Otrzymać Jego można tylko poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

[1] Duch Święty mieszka w sercach narodzonych ponownie, którym zostały przebaczone wszystkie ich grzechy dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Zamieszkawszy w człowieku świętym, On mieszka w nim zawsze i nigdy go nie opuszcza, dopóki ten wierzy w ewangelię. On daje świętym pewność, prowadzi ich do poznania woli Bożej poprzez Biblię, umacnia ich, by mogli przemóc pokusy i trudności tego świata, oraz pozwala im wydawać obfite owoce Ducha. Bóg gloryfikuje ciało świętych jako świątynię Bożą poprzez wylanie Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2:38-39, Ew. św. Jana 14:16, 16:8-10, I List św. Pawła do Koryntian 3:16, 6:19, List św. Pawła do Galacjan 5:22-23).

Przy pomocy tej książki chcę wam pomóc otrzymać Ducha Świętego1 . Wy zrozumiecie, że właśnie Duch Święty daje mi inspirację, by o tym pisać. Bóg chce, byśmy już dzisiaj otrzymali Ducha Świętego. Dzięki tej książce możecie się dowiedzieć o obecności Ducha Świętego i otrzymać Go. Jeżeli wam nie wystarczy tej książki, radzę przeczytać dwie poprzednie książki, opublikowane wcześniej. One pomogą wam zdobyć doskonałą wiarę.

Wielu chrześcijan próbuje otrzymać Ducha Świętego w taki sposób, w jaki Go otrzymali uczniowie Jezusa w dzień Pięćdziesiątnicy. Wielu ludzi zarabia na tym wielkie pieniądze. Oni nauczają, że można otrzymać Ducha Świętego przez własne starania. Oni chcą mieć widzenia, czynić cuda, słyszeć głos Pana, mówić innymi językami, uzdrawiać chorych i wypędzać złych duchów. Tymczasem grzech jeszcze pozostaje w ich sercach. Oni przedłużają ulegać wpływowi złych duchów (List św. Pawła do Efezjan 2:1-2). Nawet dzisiaj wielu ludzi wie, że jest pod wpływem złych duchów i nie próbuje nic zmienić. Oto dlatego szatan kusi i oszukuje ludzi, wykorzystując jakiekolwiek środki, takie jak cuda oraz inne zjawiska nadprzyrodzone, które naprawdę są jedynie iluzjami.

Jezus rozkazał Swoim uczniom: “Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca” (Dzieje Apostolskie 1:4). Wylanie Ducha Świętego, opisane w Dziejach Apostolskich, stało się nie dzięki “doświadczeniu”, “ofiarności” lub “modlitwom w skrusze”, ale dzięki “oczekiwaniu wykonania Bożej obietnicy” daru Ducha Świętego. Powinniśmy dla siebie zaczerpnąć z tego urywku główną ideę, a mianowicie to, że wylanie Ducha Świętego staje się nie dzięki starannym modlitwom. Ten dar Boży można otrzymać tylko przez doskonałą wiarę w cudowną ewangelię wody i Ducha, którą Bóg Ojciec i Jezus Chrystus darowali ludzkości. Prawdziwa obecność Ducha Świętego jest rezultatem wiary w ewangelię, daną nam przez Pana. Bóg dał nam prawdziwą ewangelię wody i Ducha, byśmy skorzystali z możliwości znalezienia i przyjęcia Ducha Świętego do naszych serc (I List św. Jana 3:3-5).

Fraza “obietnica Ojca” została niejednokrotnie wykorzystana w Nowym Testamencie. Piotr w swoim kazaniu (Dzieje Apostolskie 2:38-39) naucza o chrzcie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy: “Boża obietnica – darowanie Ducha Świętego tym, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w zachwycającą ewangelię”.

Obecność Ducha Świętego to dar dla tych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów i rozumieją znaczenie Bożej obietnicy. Ducha Świętego w Nowym Testamencie nie można otrzymać po prostu przez kompromis między Bogiem a ludźmi. To jest dar, który Bóg obiecał dać nam. Więc jak zostało napisane w Dziejach Apostolskich, obecności Ducha Świętego nie można otrzymać przy pomocy modlitw (Dzieje Apostolskie 8:19-20).

Duch Święty zstępuje jedynie na tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, darowaną nam przez Jezusa. Jezus dał Swoim uczniom obietnicę wylania Ducha Świętego. “Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym!” (Dzieje Apostolskie 1:5). Dlatego Jego uczniowie czekali wykonania Bożej obietnicy.

Czytając w Biblii o wierze tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, my rozumiemy, że to stało się nie dzięki ich staraniom, ale z woli Bożej. Wylanie Ducha Bożego na uczniów stało się nie dzięki staraniom lub duchowym osiągnięciom apostołów.

Wkrótce, jak napisano w Dziejach Apostolskich, apostołowie napełnili się Duchem Świętym. To stało się właśnie tak, jak powiedział Jezus, “po niewielu dniach”, i było pierwszym błogosławieństwem w czasach wczesnego kościoła. Analizując Biblię, widzimy, że Boża obietnica spełniła się nie przez zachowywanie postu, modlitwy lub wyrzeczenia, ale poprzez wiarę w Jezusa. Po Wniebowstąpieniu Jezusa wierzący otrzymali odpuszczenie grzechów i dar obecności Ducha Świętego.Duch Święty zstąpił z nieba na uczniów Jezusa!

“A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu” (Dzieje Apostolskie 2:1). Wszyscy uczniowie Jezusa zebrali się tego dnia w oczekiwaniu wykonania Bożej obietnicy wylania Ducha Świętego. I Duch Święty zstąpił na nich. “I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał” (Dzieje Apostolskie 2:2-4).

“I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał” (Dzieje Apostolskie 2:2-4).

Duch Święty zstąpił na nich “nagle z nieba”. Tu słowo “nagle” oznacza, że to stało się nie z woli człowieka. Oprócz tego, słowa “z nieba” zapewniają nas, skąd przyszedł Duch Święty. Te słowa zaprzeczają tej myśli, że Ducha Świętego można otrzymać przez własne pragnienia i starania. Słowa “z nieba” wskazują nam na fałszywość tego twierdzenia, że Ducha Świętego można otrzymać przy pomocy modlitw.

Duch Święty zstąpił nagle z nieba na apostołów, więc wylania Ducha Świętego nie można dostąpić przy pomocy takich środków, jak mówienie innymi językami lub wyrzeczenie. Najpierw uczniowie Jezusa otrzymali dar mówienia językami dla głoszenia zachwycającej ewangelii wśród wszystkim narodów świata. To stało się przy pomocy Ducha Świętego w celu dania im możliwości głoszenia ewangelii dla hebrajczyków, którzy mówili innymi językami. Ludzie z różnych państw słuchali uczniów, którzy mówili ich ojczystymi językami, choć większość apostołów pochodziła z Galilei.

“I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał” (Dzieje Apostolskie 2:3-4). Powinniśmy zwrócić osobliwą uwagę na te słowa: Duch Święty “usiadł na każdym z nich”. Uczniowie, którzy przebywali razem w oczekiwaniu wylania Ducha Świętego, wierzyli w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha.

Dzisiaj wielu chrześcijan niepoprawnie rozumie te słowa Pisma Świętego i wierzy, że wylanie Ducha Świętego staje się w czasie modlitwy i jest podobne do powiewu wiatru. To błędne zrozumienie Ducha Świętego było spowodowane niewiedzą i plątaniną. Czy prawdziwie wylanie Ducha Świętego na ludzi jest podobne do powiewu wiatru? Nie, to nie tak.

Te dźwięki, które słyszą ludzie, pochodzą od szatana, który pożera ludzkie dusze. Szatan powoduje iluzje, halucynacje słuchowe i fałszywe cuda, udaje Ducha Świętego, pragnąc wprowadzić ludzi w błąd. Ludzie mylą się, przyjmując te dźwięki za świadectwo wylania Ducha Świętego. Oni również chcą dostąpić wylania Ducha Świętego przez dźwięki, które są podobne do powiewu silnego wiatru. Ale to złe duchy wprowadzają ich w błąd. Wylanie Ducha Świętego, jak napisano w Dziejach Apostolskich, stało się tylko dzięki wierze w zachwycającą ewangelię.Wiara apostoła Piotra była tak doskonała, że pozwoliła mu otrzymać Ducha Świętego (I List św. Piotra 3:21)

Dokładnie opisując wydarzenia pierwszej Pięćdziesiątnicy w 2 rozdziale Dziej Apostolskich, Bóg chce położyć nacisk na tej prawdzie, że Duch Święty zstąpił na uczniów dzięki ich wierze w ewangelię wody i Ducha. Ludzie zazwyczaj myślą, że “Wylanie Ducha Świętego” staje się, kiedy Duch Święty zstępuje z nieba, z jakimiś nadprzyrodzonymi znakami i szumem.

Oto dlatego dzisiaj ludzie zazwyczaj sądzą, że można otrzymać Ducha Świętego przy pomocy starannych modlitw, postu lub nałożenia rąk w ciągu religijnych spotkań. Opętanie przez złych duchów, omdlewanie, wpadanie w kilkudniowy trans lub drganie całego ciała nie są oznakami obecności Ducha Świętego.

Duch Święty jest Odwieczną Mądrością. On poważnie traktuje każdą osobę. On nie jest zarozumiały względem człowieka, ponieważ jest jedną z osób Bożych. Właściwe Mu są zrozumienie, czułość i wola. Duch Święty zstępuje na ludzi jedynie jeśli oni wierzą w słowa ewangelii wody i Ducha (Dzieje Apostolskie 2:38).

Piotr świadczył, że Duch Święty zstąpił na uczniów, jak przewidział prorok Joel. Tak spełniła się Boża obietnica, że Duch Święty zstąpi na wszystkich tych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów. Innymi słowy, Duch Święty przebywa we wszystkich, którzy wierzą w prawdę chrztu Jezusa od Jana Chrzciciela i Jego krzyża jako drogę zbawienia ludzkości od grzechów. Kazanie Piotra i proroctwo Joela uczą nas, byśmy pamiętali, dlaczego Jezus został ochrzczony i dlaczego powinniśmy wierzyć w to. Wiedza tej prawdy jest dla chrześcijan jedyną możliwością otrzymania Ducha Świętego.

Chcesz wiedzieć więcej o Duchowi Świętemu? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Duchowi Świętemu.

Czy wierzycie w zachwycającą ewangelię, o której świadczył Piotr? (I List św. Piotra 3:21). Czy jeszcze macie daremną wiarę, daleką od prawdziwej ewangelii? Czy wy próbujecie otrzymać Ducha Świętego przez własne uczynki, niezależnie od Bożego zamysłu? Wielu ludzi wierzy w Boga i przynosi Mu modlitwy wyrażające żal za grzechy z nadzieją na otrzymanie odpuszczenia grzechów. Ale jedynym sposobem otrzymania daru obecności Ducha Świętego jest wiara w ewangelię wody i Ducha.

Czy jeszcze oczekujecie, że Duch Święty zstąpi na was, choć wy niczego nie wiecie o ewangelii wody i Ducha? Czy znacie prawdziwe znaczenie chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu, które są gwarancją obecności Ducha Świętego w waszym sercu? Powinniście wiedzieć, że można otrzymać Ducha Świętego jedynie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Prawdziwego wylania Ducha Świętego mogą dostąpić jedynie ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Dziękujemy Panu za to, że On darował nam ewangelię wody i Ducha, pozwalającą wiernym otrzymać Ducha Świętego.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.