" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Ci, którzy mają wiarę
Apostołów


<Dzieje Apostolskie 3:19 >

“Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, Aby nadeszły od Pana czasy ochłody.”


W co wierzyli apostołowie?
Oni wierzyli w chrzest Jezusa
i w Jego Krew na Krzyżu.

Patrząc na uczniów Jezusa Chrystusa, spostrzegamy, że po wylaniu Ducha Świętego ich wiara została znacznie wytrzymalszą, niż ta, którą oni mieli jeszcze do wylania Ducha Świętego. Ich ciała nie zmieniły się, ale kiedy Duch Święty zstąpił na nich, ich życie całkiem się zmieniło dzięki światłu Jezusa Chrystusa.

W mieście, gdzie ja mieszkam, jest wiele zachwycających gór i jezior. Patrząc na te fascynujące krajobrazy, ja delektuję się i przepełniam poczuciem zadowolenia, i dlatego nie mogę nie dziękować Panu za wszystko, co On stworzył. Błysk wody kryształowo przezroczystej, przelewającej się w promieniach słońca, napełnia moje serce, i świat dokoła zdaje mi się złotym.

Tymczasem niektóre miejsca nie są szczególnie piękne. Są miejsca, gdzie niebo kryształowo czyste, ale woda w promieniach słońca raczej przypomina błoto. Taki krajobraz nie ma błysku. Patrząc na jezioro, które opisałem, jestem wdzięczny Panu za Jego zachwycającą ewangelię, która wymazała moje grzechy i darowała mi całkowity spokój.

Podobnie jak powierzchnia błota nie może odbijać promieni słońca, tak i my możemy zgubić Boże światło i nieświadomie dążyć do niewiadomej przyszłości pod wpływem naszej grzesznej natury. Tymczasem Duch Święty mieszka w naszych sercach, odnawia w nas dzieci Bożych i pomaga nam głosić ewangelię ludziom, którzy nas otaczają. Przyjąwszy Jego światło, my będziemy jaskrawo świecić dla świata.

Właśnie to stało się uczniom Jezusa. Po Jego Zmartwychwstaniu oni napełnili się Duchem Świętym i zostali Jego dziećmi i apostołami światłości. Światło Ducha Świętego jest wielkim błogosławieństwem dla wszystkich, i właśnie dlatego większość ludzi chce otrzymać Ducha Świętego.Wiara Apostoła Pawła


Jaką wiarę miał Apostoł Paweł? Paweł w swoim wyznaniu wiary powiedział, że on został dobrze wyszkolony i starannie uczył się w Gamaliela, jednego z najbardziej wybitnych nauczycieli prawa w tym czasie, surowo przestrzegając prawa ojców. Ale on wyznał, że nawet przy pomocy prawa nie mógł zbawić się od grzechów, i że prawdziwie był prześladowcą i dręczycielem Jezusa, naszego Zbawiciela. Kiedyś on spotkał się z Jezusem na drodze do Damaszku i zaczął głosić Jego ewangelię. On wierzył, że Jezus Chrystus prawdziwie jest Synem Bożym, który przyszedł na ziemię, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, by wymazać grzechy świata, i przelał Krew na Krzyżu, by zabrać nam potępienie za grzechy. Innymi słowy, Paweł całym sercem wierzył w odpuszczenie grzechów.

Uczniowie Jezusa wierzyli w to, że chrzest od Jana i Krew na Krzyżu były przeznaczone dla przebaczenia wszystkich ich grzechów. Paweł dzielił się swoją wiarą z uczniami i w taki sposób odnalazł zbawienie od grzechów.

W Liście do Galacjan Paweł powiedział: “Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa!” (List św. Pawła do Galacjan 3:27), i wyznał swoją wiarę w chrzest Jezusa i Jego zbawienie. W swoim Pierwszym Liście Piotr również powiedział: “Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce” (I List św. Piotra 3:21-22), i tym wierszem zaznajomił nas z zachwycającą ewangelią chrztu Jezusa. Uczniowie Jezusa wierzyli, że chrzest od Jana wymazał wszystkie grzechy świata. Dzięki chrztu zostały przebaczone wszystkie ich grzechy. Więc wierząc w tę prawdę, oni już byli uwolnieni od przekleństwa Prawa.

Oni wierzyli w chrzest Jezusa i Jego Krew na Krzyżu. Oczywiście, taka wiara była niezbędna dla pomyślnego przygotowania uczniów do ich następnej działalności. W Dziejach Apostolskich napisano: “Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, Począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania” (Dzieje Apostolskie 1:21-22). Wzrastanie duchowe uczniów Jezusa zaczęło się od ich wiary w Jego chrzest od Jana.

Aby otrzymać odpuszczenie grzechów, powinniśmy wierzyć w chrzest Jezusa i Jego Krew na Krzyżu. “Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa!” (List św. Pawła do Galacjan 3:27). Jak widzimy, Paweł również wierzył w chrzest Jezusa od Jana i Jego Krew na Krzyżu.

Przeczytajmy takie słowa z Listu św. Pawła do Tytusa: “Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego” (List św. Pawła do Tytusa 3:5).

Tu fraza “przez kąpiel odrodzenia” oznacza, że wszystkie grzechy świata zostały zmyte w czasie chrztu Jezusa od Jana Chrzciciela. Tak samo i wy, jeśli chcecie otrzymać odpuszczenie grzechów, powinniście wierzyć w zachwycającą ewangelię, która uczy, że wasze grzechy przeszły na Jezusa w czasie Jego chrztu od Jana. Jezus został ukrzyżowany i oddany śmierci, ponieważ wziął na siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana. Wiary w tę prawdę wystarczy, by otrzymać Ducha Świętego. Apostoł Paweł wyznaje, że on również wierzy w chrzest Jezusa od Jana i Jego Krew na Krzyżu.

Przeczytajmy List św. Pawła do Hebrajczyków, w którym napisano: “Oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą!” (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:21-22). Ta fraza “obmyci na ciele wodą czystą” ponownie przypomina nam o chrzcie Jezusa od Jana, który wymazał wszystkie grzechy ludzkości.

Więc widzimy, że jak w Starym, tak i w Nowym Testamencie głównymi wydarzeniami, o których powiada nam ewangelia, były Chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu. Powinniście upodobnić się do Pawła w waszej wierze.

Dzisiaj większość chrześcijan po prostu wierzy w Jezusa, nie wiedząc o tym, że kiedy On został ochrzczony przez Jana, wszystkie grzechy świata zostały zmyte. Niektórzy teologowie twierdzą, że również i wszyscy ludzie powinni chrzcić się w wodzie, by otrzymać odpuszczenie grzechów. Oczywiście, oni głoszą bez wiedzy prawdy i cudownej ewangelii wody i Ducha, której uczy nas Biblia. Nasze grzechy nie mogą zostać przebaczone przez prosty obrządek chrztu w wodzie. Wiara w chrzest Jezusa i Jego Krew oczyszcza nas od wszystkich grzechów. Jedynie ci, którzy wierzą w dobrą nowinę, otrzymują odpuszczenie grzechów. Dzięki wierze w Jego Krew oni zapłacili za swoje grzechy. Jedynie ci, którzy mają prawdziwą wiarę, mogą otrzymać Ducha Świętego.

“Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą!” (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:22). Autor Listu do Hebrajczyków proponuje nam zbliżyć się do Boga z czystym sercem, absolutną pewnością i twardą wiarą. Powinniście przyjść do Boga z prawdą w sercu i twardą wiarą w zachwycającą ewangelię.

Dzisiaj chrześcijanie szczerze spodziewają się, że otrzymają Ducha Świętego. Tymczasem Duch Święty przebywa jedynie w tych, czyje grzechy są przebaczone. Wielu ludzi nie wie o tym i chce otrzymać Ducha Świętego bez wiary w zachwycającą ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi. Ci, którzy wierzą w Jezusa, ale nie wierzą w Jego chrzest i Krew na Krzyżu, nie mogą otrzymać Ducha Świętego. Przyczyną tego jest brud grzechów, które jeszcze pozostają w ich sercach.

Paweł wierzył w chrzest Jezusa i Jego Krew na Krzyżu, i dlatego napełnił się Duchem Świętym. A ponadto on głosił swoją wiarę po całym świecie i był prześladowany, jako heretyk. Ale Duch Święty mieszkał w jego sercu, dlatego on mógł rozpowszechniać ewangelię wody i Ducha do końca swego życia. “Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (List św. Pawła do Filipian 4:13). Dzięki Duchowi Świętemu, który zamieszkał w nim, on służył Bogu i przebywał pod ochroną Ducha Świętego, póki Pan nie zabrał go do Siebie. Jedynie ci, którzy mają taką wiarę, jak Paweł, mogą napełnić się Duchem Świętym.

Czy chcecie poznać, jaką była wiara Pawła. W Liście do Kolosan napisano: “Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych” (List św. Pawła do Kolosan 2:12). Nam zostały przebaczone wszystkie grzechy poprzez wiarę w Jezusa i Jego chrzest od Jana.Jak zmieniło się chrześcijaństwo pradawnych czasów?

Zaznajommy się ze świadectwem jednej siostry, która została uczennicą Jezusa, kiedy otrzymała Ducha Świętego od Jezusa Chrystusa.

“Upływały lata, ja starzałam się, jednak nie mogłam zajść w ciążę i urodzić dziecko. Dlatego, aby otrzymać Boże błogosławieństwo, chodziłam do różnych kościołów. Nawet kiedy byłam sama jedna w domu, przynajmniej parę godzin modliłam się i prosiłam Boga, by dał mi dziecko, i ta religijna procedura została częścią mego codziennego życia.

Tak wyglądało moje religijne życie. Aż kiedyś spotkałam jedną kobietę w podeszłym wieku. Ona mi powiedziała, że jeśli chcę wyprosić u Boga dziecko, muszę otrzymać od niej nałożenie rąk. Słyszałam, że ta kobieta była posłana przez Boga, dlatego pozwoliłam jej położyć ręce na mojej głowie. W tej chwili ja odczułam to, czego nigdy przedtem nie odczuwałam. Mój język zaczął się ruszać i ja zaczęłam mówić jakimś nieznanym językiem oraz odczułam, że jakaś dziwna energia i ciepło jakoby podnosiły mnie do góry.

Sądziłam, że takie odczucie jest oznaką wylania Ducha Świętego, i że to była Jego odpowiedź na moje modlitwy. Zdawało mi się, że ta kobieta, która położyła na mnie ręce, prawdziwie miała dar Ducha Świętego i mogła uzdrawiać chorych i prorokować. Ona nigdy nie czytała słowa Bożego, jednakże, wykorzystując siłę Ducha Świętego, pomogła wielu pastorom oraz ludziom uczonym otrzymać Ducha Świętego przez nałożenie rąk.

Prawdziwe odnowienie się jest naturalną i niezbędną częścią chrześcijańskiego życia i przynosi duchową dojrzałość, świadectwem której są owoce Ducha. Tymczasem w ciągu ostatnich lat niektóre ruchy tak przekształciły znaczenie “odnowienia”, że ono już nie ma żadnego stosunku do dojrzałości duchowej, opisanej w Biblii. Ich “odnowienie się”, wywołujące niekontrolowane emocje, oznacza różne niedojrzałe zjawiska, doktryny i inicjatywy, które nie są biblijnymi a nawet przeczą Biblii.

Te niepewne doktryny i inicjatywy, które wyniknęły wewnątrz ruchów odnowienia się i przebudzenia, łożą większy nacisk nie na Biblii, a na charyzmatycznych zjawiskach, a mianowicie fałszywym objawieniu, pseudodoktrynach, pseudoproroctwach, fałszywych cudach i znakach i tak dalej. Tymczasem najbardziej niebezpiecznym aspektem tych ruchów jest to, że wielu ludzi niepoprawnie rozumie prawdę otrzymania Ducha Świętego i nie bierze pod uwagę prawdziwej ewangelii.

Od tej pory zaczęłam chodzić na różne spotkania, jedno z których nazywało się Ruchem odnowienia się i przebudzenia3 W czasie jednej z modlitw na tym spotkaniu ja doświadczyłam drgania całego ciała, a moje serce zapałało miłością do Boga i wszystkich bliźnich. To samo właśnie stawało się z innymi ludźmi; oni omdlewali i mówili obcymi językami. Czasami przychodzili ludzie, opętani przez siły zła, i przewodnik tych spotkań wypędzał złych duchów. Celem tych religijnych spotkań Ruchu odnowienia się i przebudzenia było pomagać ludziom widzieć działalność Ducha Świętego przy pomocy takich odczuć, jak drganie ciała, prorokowanie, wypędzanie złych duchów i mówienie obcymi językami. Tymczasem bez względu na wszystkie te odczucia w moim sercu jeszcze pozostawał grzech, który zmuszał mnie do odczuwania strachu i wstydu.

Więc zawsze, kiedy się modliłam, szczerze prosiłam Boga o pomoc w rozwiązaniu problemu grzechu. Ja wyznawałam, że grzech jeszcze był w moim sercu, jednak ludzie przedłużali uważać mnie za anioła. Ja sądziłam, że miałam twardą wiarę, ale myliłam się. Gdybym nie wyznała swojej pomyłki, to na pewno nigdy nie zmogłabym otrzymać Ducha Świętego.

Później spotkałam ludzi, którzy głosili ewangelię wody i Ducha, i otrzymałam przebaczenie wszystkich moich grzechów poprzez wiarę w słowo Boże. Teraz jestem szczęśliwa. Ja wierzę w ewangelię wody i Ducha i otrzymałam dar Ducha Świętego. Jestem wdzięczna Panu. Ja chcę, by wszyscy chrześcijanie na ziemi uwierzyli w ewangelię i otrzymali obecność Ducha Świętego. Jestem wdzięczna Panu za to”.

Z wszystkiego tego wypływa, że by otrzymać Ducha Świętego, potrzebna nam jest ewangelia wody i Ducha. Jeśli wy chcecie, by wszystkie wasze grzechy zostały przebaczone, musicie wierzyć w chrzest Jezusa Chrystusa od Jana Chrzciciela. W Liście do Efezjan są takie słowa: “Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest” (List św. Pawła do Efezjan 4:5). Tu napisano, że jest tylko jeden Bóg i jeden Chrzest, i w to powinniśmy wierzyć. Wszyscy powinniśmy wierzyć w chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela i Jego Krew na Krzyżu, by otrzymać Ducha Świętego. Jeśli nie wierzymy w to, Duch Święty nigdy nie przyjdzie i nie zamieszka w nas.

Historia mówi o Ruchu świętości i czystości. Jego zwolennicy nauczali i wierzyli, że ten ruch pomoże im otrzymać Ducha Świętego. A jak wy sądzicie, czy zmoże Duch Święty zstąpić na nas, jeśli przyłączymy się do takich ruchów? Na przykład, czy otrzymalibyście Ducha Świętego dzięki Ruchowi świętości i czystości? Gdyby to było możliwe, przestrzegalibyście takiej wiary. Tymczasem gdyby Duch Święty zstępował w taki sposób, to Jezus zupełnie nie potrzebowałby przychodzić na ziemię i zbawiać nas od grzechów, przyjmować chrzest od Jana Chrzciciela i ukrzyżowanie.

Wylanie Ducha Świętego jest darem Bożym za wiarę w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi, która dała wam przebaczenie wszystkich grzechów. Wylanie Ducha Świętego jest darem dla tych, czyje grzechy zostały zmyte i przebaczone przez prawdziwą ewangelię.

Dzisiaj oprócz zwolenników Ruchu odnowienia się i przebudzenia są również ludzie, którzy wierzą, że wyczerpujące modlitwy, wyrażające żal za grzechy, mogą pomóc im otrzymać Ducha Świętego. Oni uważają, że nawet kiedy człowiek ma grzech na sercu, ale modli się w skrusze, to jednak otrzyma obecność Ducha Świętego.

Ruch zielonoświątkowców-charyzmatyków, który rozpowszechnił się po całym świecie, został założony w roku 1800 w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ten ruch zaczął szybko się rozpowszechniać po rewolucji przemysłowej, kiedy etyka i moralność ludzi poważnie osłabły. Ruch był w rozkwicie, kiedy serca wielu ludzi zostały rozbite w rezultacie Wielkiej Depresji. Odtąd wiara, która bazuje na słowie Bożym, poczęła podupadać, a nowe ruchy religijne wzrastały. Jednym z nich był ruch zielonoświątkowców-charyzmatyków, celem którego było fizyczne przeżycie Ducha Świętego (Boga): widzenie na własne oczy działań Boże i odczuwanie siły słowa Bożego ciałem i umysłem.

Tymczasem fatalną pomyłką tego ruchu jest to, że on oddala wierzących od Słowa Bożego i istnieje jako religia, która pragnie cielesnego zadowolenia. W rezultacie zwolennicy nowego ruchu zostali obrońcami czarowania. Nawet dzisiaj ci, którzy przyłączyli się i popierają ruch zielonoświątkowców-charyzmatyków, wierzą, że jeśli człowiek ma wiarę w Jezusa, to zostanie bogatym, jego choroby zostaną wyleczone, on będzie prosperować we wszystkim, otrzyma Ducha Świętego, będzie mówić obcymi językami i otrzyma zdolność do uzdrawiania ludzi. Ruch zielonoświątkowców-charyzmatyków rozpowszechnił się po całym świecie. On został przeszkodą dla ludzi na drodze do wiary w zachwycającą ewangelię i do wylania Ducha Świętego.

Chrześcijaństwo nowoczesne bierze początek od wiary Lutra i Kalwina, czyli od około 500 lat temu. Tymczasem w chrześcijaństwie biblijna doktryna o wylaniu Ducha Świętego nie została wyraźnie uzasadniona. Problem polega na tym, że jeszcze od powstania chrześcijaństwa nowoczesnego większość chrześcijan wierzyła w Jezusa bez względu na Jego chrzest i śmierć na Krzyżu. Jeszcze gorzej, ludzie poczęli zwracać uwagę na błędne doktryny chrześcijaństwa i osobliwie na cielesne odczucia. Wszyscy chrześcijanie powinni wierzyć w zachwycającą ewangelię, która mówi, że Jezus przyjął chrzest od Jana, by wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata, i został ukrzyżowany, by zapłacić za te grzechy. Ta wiara pozwala wam przebywać w Duchu Świętym.

Przyczyną tego, że nowoczesne chrześcijaństwo doznało takich zmian, został ten fakt, że ludzie ignorują prawdę chrztu Jezusa od Jana i Jego Krwi na Krzyżu. Jezus uczy nas, że powinniśmy poznać prawdę. Wiara w chrzest Jezusa od Jana i Jego Krew na Krzyżu jest wiarą w ewangelię wody i Ducha. Jeśli chcecie otrzymać Ducha Świętego, uwierzcie w to, że skoro Jan ochrzcił Jezusa, wszystkie wasze grzechy przeszły na Niego i że Jego Krew była zapłatą za wszystkie grzechy. Dopiero wtedy otrzymacie Ducha Świętego.

Wielu chrześcijan wierzy, że tylko na krwi Jezusa polega ewangelia zbawienie. Ale czy mogą ci, którzy wierzą jedynie w Krew, całkiem uwolnić się od grzechów? A wy możecie? Jeśli sądzicie, że to jest możliwe, to na pewno macie bardzo niewyraźne wyobrażenie o prawdzie chrztu Jezusa. W takim razie grzech jeszcze żyje w waszym sercu. Wy zmożecie zbawić się od grzechów i otrzymać Ducha Świętego jedynie kiedy uwierzycie w chrzest Jezusa i Jego Krew. Biblia mówi, że to jedyna prawdziwa ewangelia, która pomaga nam zwyciężyć świat. “Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni” (I List św. Jana 5:8). Więc powinniśmy wiedzieć, że jedynie On może wybawić nas od grzechów. Bóg posłał Jana, by ochrzcić Jezusa, a następnie oddał Syna Swego na ukrzyżowanie.

Wielu chrześcijan nie otrzymało odpuszczenia grzechów bez względu na swoją wiarę w Jezusa, dlatego że oni nie wierzą w zachwycającą ewangelię, która spełniła się przez chrzest Jezusa od Jana i Jego Krew na Krzyżu. Tym, którzy wierzą w te dwa wydarzenia, będą przebaczone wszystkie ich grzechy, i Duch Święty zamieszka w ich sercach.

Chcesz wiedzieć więcej o Duchowi Świętemu? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Duchowi Świętemu.

Kiedy ludzie zaczynają rozumieć, że wszystkie ich grzechy są przebaczone, ich serca zostają dobrymi i pełnymi pokoju, jak cicha, spokojna woda. W tym momencie, kiedy Duch Święty przenika w serce człowieka, ono zaczyna wypromieniowywać pokój, który rzeką płynie z wewnątrz. My zbliżamy się do Pana poprzez wiarę w tę prawdę i postępowanie według Ducha, kiedy głosimy ewangelię wylania Ducha Świętego. Nasze serca nigdy przedtem nie odczuwały takiego pokoju. Od tej pory, kiedy my zaczynamy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, nasze życie zostaje beztroskim, a serce napełnia się doskonałą radością. My nie możemy zapomnieć i odrzucić tej cudownej ewangelii. Duch Święty zawsze przebywa w naszych sercach, podpowiadając nam, że powinniśmy głosić Jego słowo oraz dawać ludziom możliwość uwierzyć w Niego i otrzymać Ducha Świętego.

Ponieważ my wierzymy w zachwycającą ewangelię chrztu Jezusa Chrystusa i Jego krwi na Krzyżu, otrzymaliśmy błogosławieństwo Ducha Świętego. Powinniście wierzyć w chrzest Jezusa i Jego Krew na Krzyżu, by otrzymać dar obecności Ducha Świętego. Ludzie całego świata naprawdę muszą uwierzyć w słowo Boże i w prawdę, że Jezus został ochrzczony przez Jana, wziął na siebie wszystkie grzechy świata i umarł na Krzyżu, by zapłacić za nasze nieprawości. Jeśli ludzie uwierzą w to, oni bezsprzecznie otrzymają Ducha Świętego.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.