" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Jezus, Który Został
Poczęty za Sprawą
Ducha Świętego


< Ewangelia św. Mateusza 1:18-25 >
“Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, Lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.”Ewangelia św. Mateusza 1 szczegółowo opisuje narodzenie Jezusa. Według ludzkiej logiki dziewica, która nigdy nie była z mężczyzną, nie może urodzić dziecka. Kobieta może począć tylko pod warunkiem, że miała stosunki płciowe z mężczyzną. Dlatego zawsze w historii takie niezwykłe poczęcie uważano za mit. Ale dla Boga wszystko jest możliwe.

Możemy to zrozumieć, jeśli szczegółowo rozpatrzymy przyczynę, dla której Jezus się narodził. Jezus Chrystus, który w gruncie rzeczy jest Bogiem, narodził się w ludzkim ciele z Marii Dziewicy, aby zbawić Swój lud od wszystkich grzechów. Innymi słowy, aby zbawić grzeszników od grzechów, On Sam musiał przyjść jako nasz Zbawiciel. Aby zbawić grzeszników, Bezgrzeszny musiał zostać ofiarą przebłagalną za nasze grzechy (I List św. Jana 2:2), i to był Jezus Chrystus, Sam Bóg.

Dla dziewicy zaręczonej zajście w ciążę jeszcze przed ślubem to występek zasługujący na krytykę społeczeństwa. W tych czasach za ten grzech Żydzi mogli nawet ukamienować. Według Prawa Izraela każdy, kto popełniał cudzołóstwo, miał zostać ukamienowany. W dzisiejszym urywku z Biblii napisano, że Maria i Józef byli zaręczeni i mieli się pobrać. Józef i Maria bali się Boga. Dlatego przez to zdumiewające wydarzenie oni nauczyli się z wiarą i strachem Bożym korzyć się przed planem Boga.

Pismo Święte osobliwie opisuje ten historyczny fakt w Księdze Izajasza 7:14: “Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.” I znowu, w Księdze Izajasza 9:5 napisano: “Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.” I właśnie tak się stało.

Także w Księdze Micheasza 5:2 napisano: “A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.” Ten urywek dokładnie i wyraźnie prorokuje o narodzeniu Jezusa.

Księgi Micheasza i Izajasza to proroctwa, zapisane przez proroków Micheasza i Izajasza jako słowo Boże, powiedziane im przez Ducha Świętego. Dzięki proroctwu Bożemu oni wiedzieli o narodzeniu Jezusa Chrystusa, który miał narodzić się ponad 700 lat po ich dniach, i zapisali to.

Oprócz tych urywków jest jeszcze wiele miejsc w Biblii, które pośrednio i bezpośrednio prorokują o narodzeniu Jezusa. To jest naprawdę dziwne. Narodzenie Jezusa byłoby niemożliwą tajemnicą, gdyby ono nie zostało zaplanowane i spełnione przez Samego Boga. To dowodzi, że Bóg Ojciec zaplanował narodzenie Jezusa w wieczności, czyli jeszcze od początku, jeszcze przed założeniem świata (Księga Przypowieści Salomonowych 8:23).

Biblia składa się z 39 Ksiąg Starego Testamentu i 27 Ksiąg Nowego Testamentu, w sumie 66 Ksiąg. Stary Testament mieści Ksiąg Prawa i Ksiąg Proroctw, podczas gdy Nowy Testament zawiera Ewangelie, Listy i Objawienie. Stary Testament jest przeważnie napisany w języku hebrajskim i aramejskim, a Nowy Testament – w języku greckim. Przewagą języka hebrajskiego jest precyzyjne znaczenie, a przewagą języka greckiego jest rozległe słownictwo.

Biblia była pisana ponad 1600 lat przez czterdzieści kilka osób w różnych miejscach i w ciągu kilku wieków. W efekcie rozpowszechniona została myśl o tym, że przez nie jest wiarygodna. A jednak ona została napisana nie umysłem człowieka, lecz raczej w natchnieniu Ducha Świętego. Zatem wszystkie proroctwa o narodzeniu Jezusa zbiegają się z historycznymi wydarzeniami i faktami.

W II Liście św. Pawła do Tymoteusza 3:15-17 napisano: “Które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.” Ten urywek dowodzi, że Biblia jest autentyczna, a jej autor to Sam Bóg. Powinniśmy wiedzieć, że nie tylko w Księdze Izajasza, lecz również we wszystkich 66 Księgach Starego i Nowego Testamentu Biblii mieszczą się proroctwa i zapisy o narodzeniu i misji Jezusa Chrystusa.

W Ewangelii św. Łukasza 24:27 napisano: “I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego,” a w wierszu 44 napisano: “Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.” Te urywki pokazują, że Jezus Chrystus jest Panem, o którym napisano w Biblii.

Dlaczego więc Jezus, o którym prorokowali i świadczyli w ciągu wieków, urodził się z Marii Dziewicy w ciele człowieka? Imię “Jezus” wyraźnie odzwierciedla cel i znaczenie Jego narodzenia. Podobnie jak my wkładamy znaczenie w imiona, kiedy nazywamy rzeczy, tak imię “Jezus” oznacza “Ten, kto zbawi lud Swój od grzechów.” To, że ze wszystkich innych imion nadano Mu imię “Jezus”, jest pewnym znakiem, który pokazuje cel Jego narodzenia.

Wszechmogący Stwórca przyszedł na ten świat w niskim ciele człowieka. To pokazuje nam zdumiewającą łaskę, którą On nam darował. Jezus przyszedł w ciele człowieka, ponieważ bardzo nas umiłował.

W Ewangelii św. Jana 3:16 napisano: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Ten urywek powiada nam, że każdy, kto wierzy w Jezusa, może wejść do Nieba.

Nikt w tym świecie nie oddałby jedynego syna, aby zbawić przestępcę. Zatem jeśli nawet człowiek nigdy by tego nie zrobił, to, że Stwórca narodził się w ludzkim ciele dla ludzi, którzy są tak niscy, jak owady, pokazuje nam, jak bardzo Święty Trójjedyny Bóg umiłował ten świat. Zatem jeśli ktoś odrzuca Jego bezwzględną miłość, to on zasługuje na potępienie za taką upartość.

W Ewangelii św. Jana 8:24 napisano: “Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich.”

Co oznacza ten zwrot: “jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem”? To oznacza: “jeśli nie uwierzycie, że Bóg posłał Swego jedynego Syna, i że ten jedyny Syn to Jezus Chrystus.” Jezus przyszedł na ten świat, aby zbawić grzeszników od wszystkich grzechów, jak zapisano w Ewangelii św. Mateusza 1.

Stary i Nowy Testament zostały spełnione mocą Ducha Świętego. Duch Święty jest prawdziwy i żywy. To prawda, że Jezus przyszedł na ten świat, aby zabrać grzechy świata, został ukrzyżowany i zmartwychwstał trzeciego dnia, dlatego Duch Święty jest jeszcze jedną Osobą i prawdziwym Duchem Boga Świętego, podobnie jak Sam Jezus. Duch Boży, Duch Święty, także jest prawdziwym Bogiem.

Już wcześniej powiedziałem, że wszystko, co zapisane w Biblii, spełniło się mocą Ducha Świętego. W I Księdze Mojżeszowej 1:2 napisano: “Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.” Duchem Bożym w tym urywku jest Duch Święty. Duch Święty naprawdę istnieje, podobnie jak Bóg Ojciec i Jezus. O Duchu Świętym także mówi dzisiejszy urywek z Pisma Świętego: “Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego.” Ten urywek powiada nam, że Jezus został poczęty przez Ducha Świętego w Dziewicy Marii.

Zatem w rzeczywistości Bóg Ojciec, Syn Jezus i Duch Święty są jedynym Bogiem. Aby Jezus mógł przyjść w ten świat jako nasz Zbawiciel, potrzebna była współpraca z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. A jednak niektórzy ludzie powiadają, że w to trudno uwierzyć, i żądają dowodów tego, mówiąc, że to jest absurd. Więc mogę szczegółowo wyjaśnić tym ludziom misję Trójcy w Piśmie Świętym przez dzieła Boga Ojca, Syna Jezusa i Ducha Świętego. Podobnie jak wy rzeczywiście żyjecie na tej ziemi, tak Jezus, Duch Święty i Bóg Ojciec naprawdę istnieją. Podobnie jak wszyscy jesteśmy ludźmi, ale każdy człowiek jest unikalny i odmienny od innych, tak rola każdej Osoby Trójcy jest odmienna, a razem one są jednym Bogiem. Chcę wam powiedzieć, że Duch Święty to Duch boski.

Boski Duch, Duch Święty jest Osobą, która ma swój własny, niezależny charakter. Właśnie z woli Trójjedynego Boga Jezus, Zbawiciel ludzkości, przyszedł na ten świat przez ciało Marii. Zatem wiemy, że w misji zbawienia współpracowali Ojciec, Syn i Duch Święty. Oto dlaczego Jezus rozkazał Swoim uczniom: “Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Ewangelia św. Mateusza 28:19) właśnie przed tym jak wstąpił do Nieba. Boży plan stworzenia wszechświata i wszystkie inne dzieła Boże nie zostały wykonane jedynie przez Boga Ojca, czy tylko przez Jego Syna Jezusa Chrystusa, lecz zostały spełnione przez Boga Ojca, Syna Jezusa i Ducha Świętego, ponieważ oni radzą się odnośnie wszystkich tych dzieł i wszystko razem spełniają.

Zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów dzięki wierze w to, co Zbawiciel zrobił dla nas. Podobnie jak Jezus, Duch Święty także naprawdę istnieje jako Osoba Boga Najwyższego. Podobnie jak Jezus, Duch Święty także jest istną Osobą Boga Najwyższego. Zatem wszystko, co się dzieje we wszechświecie, zostaje spełnione przez Trójjedynego Boga. Naprawdę Duch Święty nie tylko mieszka w sercach tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, lecz również pokazuje i naucza nas prawdy, prowadzi nas drogą życia.

Popatrzmy na Ewangelię św. Jana 14. W Ewangelii św. Jana 14:25-26 napisano: “To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.”

Oto dlaczego Biblia nazywa Ducha Świętego Pocieszycielem. Duch Święty, którego pośle Ojciec: “was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.” Pocieszyciel, Duch Święty, naucza nas prawdy. On naucza nas prawdy o wszystkim, co podoba się Bogu Ojcu, i o Jego woli. Oprócz tego, Duch Święty przypomina nam, czego Pan nas nauczał. Oto dlaczego Biblia powiada nam, że “namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo” (I List św. Jana 2:27). To znaczy, że Duch Święty naucza nas o Bogu, mieszkając w naszych sercach. Oto dlaczego Duch Święty jest naszym Pocieszycielem.

Pismo Święte szczegółowo opisuje Jezusa Chrystusa i dzieła Ducha Świętego. Wszystkie Księgi Nowego Testamentu, takie jak te cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy św. Pawła, Listy św. Jakuba, Piotra i Jana, i nawet Objawienie, są naukami Jezusa. W erze tych czterech Ewangelii Sam Pan nas nauczał. Po upływie ery Ewangelii Jezus wstąpił do Nieba. On obiecał zesłać Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, i od tej pory zaczęła się era Ducha Świętego.

Ten wiek to era Ducha Świętego. Ten wiek, w którym żyjemy, jest okresem spełnienia się dzieł Ducha Świętego. Ten wiek, w którym żyjemy, jest erą Ducha Świętego, dlatego Duch Święty mieszka w naszych sercach i rozkazuje nam głosić ewangelię. On także pomaga nam zrozumieć Prawdę, upomina nas za nasze grzechy, prowadzi nas za wolą Bożą i daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Oprócz tego, On pomaga nam zrozumieć, co jest źle, i przypomina nam o Słowie.

Ewangelia wody i Ducha to ewangelia Ducha Świętego. To znaczy, że Duch Święty działa za pomocą ewangelii wody i Ducha. Dlaczego Duch Święty działa? Dlatego, że to jest era Ducha Świętego. Jezus Chrystus urodził się na ten świat i zabrał nasze grzechy Swoim chrztem, przyjął potępienie, wstąpił do Nieba i jednego dnia wróci. Do powrotu Jezusa Duch Święty będzie działać przez zapisane Słowo.

Duch Święty to Bóg, który działa przez Słowo Boże. Kiedy Maria przyjęła wiadomość od Boga, Duch Święty począł Jezusa. Duch Święty pozwolił Jezusowi narodzić się, ponieważ Maria, usłyszawszy Słowo Boże, przyjęła wiadomość od Boga: “Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa.” Zatem Duch Święty działa według proroctw.

W Ewangelii św. Mateusza 1:22-23 napisano: “A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.” Powinniśmy wiedzieć, że Duch Święty działa dla tych, którzy wierzą w zapisane Słowo Boże.

W Ewangelii św. Łukasza Biblia powiada nam, że anioł Gabriel, który także objawił się Elżbiecie, powstał przed Marią i powiedział do niej: “Błogosławiona jesteś między niewiastami! Syn, którego urodzisz, będzie wielki!” Wielki oznaczało Zbawiciel. Wtedy Maria przestraszyła się i zapytała: “Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Gabriel odpowiedział: “A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.” Wtedy Maria przyjęła Słowo Boże, które anioł do niej przemówił, i powiedziała: “Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa.” I anioł odszedł od niej, a potem urodziła Jezusa. To jest dobry przykład tego, jak działa Duch Święty.

W tej erze Duch Święty wciąż jest wśród nas i działa w naszych sercach. Co robi Duch Święty? Gdy wierzymy w zapisane Słowo Boże, Duch Święty działa przez Słowa Boga. Kiedy głosimy ewangelię wśród tych, którzy nie przyjęli Jezusa, Duch Święty naprawdę działa w nich. Kiedy głosimy ewangelię i Słowo Boże, Duch Święty w nas zmienia tych, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie. Gdy Ewangelia jest głoszona, Duch Święty działa w sercach ludzi, pomagając im zrozumieć Ewangelię. Kiedy ludzie słyszą i myślą o nim, Duch Święty naucza ich Słowa Bożego, wyjaśnia je i działa w ich sercach, pomagając im zrozumieć ewangelię. W taki sposób ludzie otrzymują przebaczenie grzechów. Przez Swoje Słowa Bóg daje nam zrozumienie, dlatego Duch Święty działa przez prawdę, zapisaną w Piśmie Świętym.

Nasze Zbawienie zostało zaplanowane przez Boga w Jezusie Chrystusie jeszcze przed założeniem świata, i Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na ten świat i spełnił nasze zbawienie przez wodę Swego chrztu i krew na Krzyżu. I Duch Święty świadczy o naszym zbawieniu, zaplanowanym przez Boga Ojca i spełnionym przez Syna. Duch Święty, Pocieszyciel, pomaga nam mieć wielką wiarę, mówiąc: “Wasza wiara jest prawidłowa, Wierzcie tak, to jest prawidłowa wiara.”

Zatem Duch Święty jest Pocieszycielem i Nauczycielem dla każdego z nas. Oto dlaczego era Ducha Świętego jest wiekiem Nowego Testamentu, a wiek Nowego Testamentu jest erą Ducha Świętego. Dlatego powinniśmy wiedzieć, że żyjemy w erze Ducha Świętego.

To jest prawda, że Maria poczęła za sprawą Ducha Świętego, ponieważ przyjęła słowo Boże, którym On do niej przemówił, i z woli Ducha Świętego Jezus urodził się na świat. My dziękujemy naszemu Panu, który dał nam to zbawienie. Misja Ducha Świętego pozwala nam otrzymać zbawienie.

Poczęcie za sprawą Ducha Świętego oznacza, że nasze zbawienie pochodzi od Boga. Ono zostało możliwe nie dzięki wielkiemu założycielowi religii, lecz dzięki planu Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy zamyślili uczynić nas dziećmi Bożymi. Oto jak zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów i otrzymaliśmy przebaczenie grzechów. Właśnie dlatego zostaliśmy zbawieni dzięki dziełom Ducha Świętego. I dlatego jesteśmy wdzięczni Bogu.

Ogólnie mówiąc, znamy Jezusa dosyć dobrze, lecz wiemy bardzo mało o Duchu Świętym. A jednak naprawdę w naszych sercach mieszka właśnie Duch Święty. Napisano, że Jezus przebywa w Duchu Świętemu, a Duch Święty – w Jezusie Chrystusie, Syn w Ojcu, a Ojciec w Synu, i właśnie Sam Jezus zmył nasze grzechy przed Swoim wniebowstąpieniem, a teraz Duch Święty mieszka w naszych sercach dzięki naszej wierze. Jezus Chrystus naprawdę przyszedł na ten świat, zmył wszystkie nasze grzechy i wstąpił do Nieba, a teraz wiara w Jezusa Chrystusa, w Słowo Boże i w Ducha Świętego jest w waszych sercach. Nami rządzi Duch Święty.

Dlatego powinniśmy bardzo dobrze znać Ducha Świętego. Jeśli znieważamy Ducha Świętego, który mieszka w naszych sercach, to znieważamy Boga. Gdy dogadzamy Duchowi Świętemu, który mieszka w naszych sercach, spełniając Jego rozkazy, to cieszymy się nie tylko my, cieszy się także Bóg. Zatem nasza wiara w Jezusa Chrystusa w naszych sercach musi być niezmienna, i powinniśmy również być świadomi Ducha Świętego, który mieszka w naszych sercach. Będąc świadomi Ducha Świętego, możemy mieć właściwe stosunki z Bogiem. I jedynie jeśli jesteśmy świadomi Ducha Świętego, Duch Święty działa w naszych sercach i wstawia się za nami u Boga, pomaga nam zrozumieć wolę Bożą i prowadzi nas drogą sprawiedliwości. Ale jeśli znieważymy Ducha Świętego, Duch Święty będzie w złym nastroju i powie: “Rób co chcesz, to będą twoje własne kłopoty,” i wtedy odczujemy, że Bóg nas opuścił, będziemy przygnębieni i zakłopotani, jak gdyby zostaliśmy odrzuceni od Boga na 9000 mil. Dlatego powinniśmy dobrze znać Ducha Świętego, który mieszka w naszych sercach. Dzięki dziełom Ducha Świętego w naszych sercach Jezus zbawił nas i Duch Święty wciąż działa w naszych sercach, aby prowadzić nasz prawdziwą drogą.

Czy rozumiecie? ―Tak.― Rozumiecie to, ponieważ otrzymaliście przebaczenie grzechów i teraz Duch Święty mieszka w waszych sercach. Ci, którzy nie zostali zbawieni i dlatego nie mają Ducha Świętego w swoich sercach, nie mogą zrozumieć Słowa Bożego i powiadają, że ono jest nielogiczne. Nie ma nic bardziej logicznego, niż Biblia, napisana w natchnieniu Ducha Świętego. Wstęp, główna część i wnioski w Biblii są całkiem wyraźne i oczywiste. A jednak ci, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie, nie mogą zrozumieć prawdziwości Biblii. Dlatego Jezus zwraca się do nich, jak do ślepych, mówiąc: “Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?” (Ewangelia św. Łukasza 6:39)

Kiedyś spotkałem jednego pastora. Jednego dnia ten pastor powiedział do mnie: “Jeśli mi pan wyjaśni według ludzkiej logiki, jak Jezus urodził się z ciała dziewicy, to uwierzę w Słowo Boże.” Bardzo wielu teologów ma taką samą wiarę, jak ten pastor. Byłem zaniepokojony tym, że on powiedział, że uwierzy w Jezusa, jeśli wyjaśnię mu, jak dziewica, która nie miała męża, mogła mieć dziecko. Zatem zapytałem go.

“Czy pan jest pastorem?”

“Tak, jestem pastorem, a także kierownikiem chrześcijańskiej organizacji studentów przy uniwersytecie.”

“Kierownikiem? Co robi kierownik?”

“Kierownik pomaga studentom zrozumieć chrześcijaństwo, żeby mieli wiarę.”

“Jako kierownik, czy pan nie wierzy w narodzenie Jezusa? Czyż pan nie wierzy, że Jezus został poczęty przez Ducha Świętego w łonie Dziewicy Marii, urodził się na ten świat i zbawił nas od naszych grzechów?”

“Nie, nie wierzę w to.”

“Wtedy, po pierwsze, powinien pan się zawstydzić. Po drugie, nie może pan nazywać się pastorem, który jest pasterzem swoich owiec. Jest pan jedynie zawodowym pasterzem, który po prostu zarabia na życie.”

On powiedział, że kura może znieść niezapłodnione jajka, lecz kobieta nie może mieć dziecka bez mężczyzny.

Odpowiedziałem: “Właśnie dlatego mówię, że pan nie jest prawdziwym pastorem, a tylko zarabia na życie. Jak może pan przyprowadzić studentów do Jezusa, jeśli nawet nie rozumie tej prawdy i nie wierzy w nią? Musi pan pozostawić tę chrześcijańską organizację studentów, którą zarządza. Nie przyprowadzi ich pan do Jezusa. Zrujnuje pan ich dusze.”

To jest naprawdę smutne, że ktoś, kto nazywa się pastorem, nie rozumie narodzenia Jezusa z Ducha Świętego. Prawdę mówiąc, jeśli Duch Święty nie mieszka w was, nie potraficie zrozumieć narodzenia Jezusa, o którym napisano w Biblii. Jak rozumiecie narodzenie Jezusa? Dziś istnieje taka rzecz, jak sztuczne zapłodnienie, jednakże nawet w tym dla poczęcia są potrzebne nasienie i komórka jajowa. Jak więc można się narodzić tylko z jednej z tych rzeczy? A jednak narodzenie Jezusa zostało możliwe, ponieważ to było dzieło Boże.

O tym, że Jezus narodzi się z Marii Dziewicy według woli Ducha Świętego, prorokowali ponad 700 lat przed narodzeniem Jezusa. Co oznacza ten urywek z Księgi Izajasza: “Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”? Kiedy Bóg chce pokazać nam Swój zdumiewający plan dla nas, On często objawia ten plan przez osobliwe wydarzenie, które jest niemożliwe dla człowieka.

Był czas, kiedy wrogowie zajęli Izrael i wzięli do niewoli cały lud Izraela. Izraelici nie mogli wyzwolić państwo z rąk wrogów. A jednak Bóg obiecał odnowić państwo przez 70 lat. Nikt w to nie wierzył, ale z woli Bożej cud się spełnił.

Podobnie stał się cud, o którym powiedział prorok Izajasz: “Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”. Dla człowieka to nie było możliwe, ale Bóg obiecał spełnić ten cud, i On naprawdę spełnił Swoją obietnicę. Jak Bóg zbawił nas Swoją potężną mocą? Podobnie jak On posyłał Swoich proroków, żeby prorokowali, tak On wciąż posyła Swoich sług-aniołów z dobrymi nowinami i zbawia wszystkich tych, którzy wierzą w Nowinę. Zatem nasze zbawienie spełnił Duch Święty.

Trójjedyny Bóg ― Bóg Ojciec, Syn Jezus i Duch Święty ― zbawił nas. Zatem nawet teraz Bóg posyła Ducha Świętego każdemu, kto przyjmuje Jego Słowo, i czyni go dzieckiem Bożym. Czy zostaliśmy zbawieni i czy otrzymaliście Ducha Świętego, ponieważ ktoś krzyknął: “Przyjmijcie ten ogień” lub “Przyjmijcie Ducha Świętego”? Wcale nie. Duch Święty zawsze działa przez zapisane słowo. Jeśli my sami czytamy Słowo lub ktoś głosi je nam, i wierzymy w Słowo, to Duch Święty działa w nas, pomagając nam zrozumieć Słowo i zapewniając nas. Zatem Duch Święty spełnia każde Słowo w naszych sercach. Oto dlaczego Bóg daruje Ducha Świętego tym, którzy wierzą w Słowo.

My otrzymaliśmy naprawdę zdumiewające zbawienie dzięki misji Ducha Świętego. To, że Dziewica Maria poczęła dziecię Jezusa z wiarą w Słowo, i to, żeście się zbawili dzięki wierze w Ewangelia wody i Ducha, i w taki sposób Jezus zamieszkał w was jako Duch Święty, stało się w podobny sposób. Jeśli będziecie wierzyć w Słowo Boże, to otrzymacie przebaczenie grzechów i zostaniecie dziećmi Bożymi. Kiedy zostajecie dziećmi Bożymi, Duch Święty zamieszkuje w waszych sercach.

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który przyszedł przez Ducha Świętego. Jezus, Syn Boży, nie miał grzechu. On działa w naszych sercach, podobnie jak napisano w Piśmie Świętym. Maria przyjęła wiadomość, którą przyniósł anioł, dlatego Słowo się stało ciałem i urodziło się niemowlę Jezus. Oto jak działa Słowo. Oto jak Jezus został naszym Zbawicielem.

Kiedy mówimy “dzieło Ducha Świętego,” ktoś może sobie wyobrazić, że Duch Święty powstał przed Marią i powiedział do niej: “Od tej chwili Ja Sam będę działać w tobie,” i wykorzystywał jakieś czary. Ale to nie prawda. Bóg działał w inny sposób. Kiedy Bóg posyła Swoje Słowo, a my przyjmujemy Słowo Boże, Duch Święty działa w naszych sercach tym Słowem Bożym, i to Słowo spełnia się w naszych sercach, ponieważ wierzymy. Właśnie tak było, kiedy urodził się Jezus, i podobnie my rodzimy się ponownie. W podobny sposób wy otrzymujecie przebaczenie grzechów. Podobnie ja narodziłem się ponownie. Kiedy przyjmujemy i wierzymy w Słowo Boże, nasze grzechy naprawdę zostają zmyte i Duch Święty świadczy o tym.

Właśnie tak działa Jezus i Duch Święty. Czy to nie jest dziwne? Maria przyjęła Słowo Boże i niemowlę Jezus się urodziło. Co wydarzyło się, kiedy przyjęliśmy Słowo zbawienia poprzez chrzest Jezusa i krew na Krzyżu? Czy nasze dusze narodziły się ponownie i zostały sprawiedliwe? Tak, one narodziły się ponownie. Czy Duch Święty był z Jezusem? Tak. Duch Święty był z Jezusem od Jego narodzenia. Czy w naszych sercach jest Duch Święty, który pozwolił nam narodzić się ponownie za pomocą ewangelii wody i Ducha? Tak. Oto jest ten sam cud. Oto jest to samo Słowo.

Czy rozumiecie Słowo o tym, że Jezus narodził się z woli Ducha Świętego? ―Tak.― Oto jest to samo dzieło. To wprost niewiarygodne. Dlatego kiedy przyjmujemy Jezusa i otrzymujemy przebaczenie grzechów, to jeszcze nie koniec. Duch Święty, który naprawdę mieszka w nas, naucza i prowadzi nas jako Nauczyciel. Zatem Duch Święty w naszych sercach dba o nas, naucza nas i prowadzi.

Dlatego nie jesteśmy samotni. Bóg, Duch Święty, jest zawsze z wami. A wy jesteście z Bogiem. Podobnie Duch Święty także pomaga nam zwyciężyć naszą słabość, kiedy przeżywamy trudności. Nie wiemy, o co należy nam prosić, dlatego Sam Duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (List św. Pawła do Rzymian 8:26). Jeśli nie wiemy, co robić, Duch Święty naucza nas: “Nie tak, lecz tak postępujcie.” On przypomina nam o Słowie Bożym i uspokaja nas. Kiedy odczuwamy smutek, On podtrzymuje nasze serca i uspokaja nas. Oto tak my zawsze przebywamy z Duchem Świętym.

Otrzymaliśmy zdumiewające zbawienie. Zbawienie, które otrzymaliśmy, jest naprawdę niesamowite. Ojciec, Syn i Duch Święty stworzyli ten wszechświat, abyśmy mogli otrzymać to zbawienie i zostać dziećmi Bożymi. Powinniśmy o tym wiedzieć.

Dlaczego Bóg stworzył świat? On stworzył świat, aby ludzie, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, mogli być w nim panami. Oto dlaczego nasze zbawienie było zaplanowane jeszcze przed założeniem świata. Nasze dzisiejsze zbawienie od grzechów było zaplanowane już bardzo dawno. Według opatrzności, którą Bóg zaplanował jeszcze przed założeniem świata, nie tylko otrzymaliśmy zbawienie od grzechów, lecz również zostaliśmy dziećmi Bożymi, w których mieszka Duch Święty. Zatem naprawdę żyjemy jako królowie i królewny, jako dzieci Boże w Jego Królestwie. Choć nie jesteśmy królami i królewnami w tym świecie, jesteśmy dziećmi Bożymi, królami i królewnami w Jego Królestwie. Jesteśmy bardzo ważnymi osobami, prawdziwymi VIP. Jesteśmy bardzo ważnymi ludźmi, którzy naprawdę otrzymali niesamowite zbawienie.

Oto dlaczego święto Narodzenia Bożego jest tak zdumiewające i naprawdę ważne. Kiedy niemowlę Jezus zostało poczęte przez Ducha Świętego i się urodziło, ponieważ Maria przyjęła słowo Boże i poczęła dziecię Jezusa, i kiedy po 10 miesiącach niemowlę Jezus się narodziło, to był początek dzieła naszego zbawienia. Oto dlaczego pamiętamy i obchodzimy Boże Narodzenie. Śpiewamy “Radość światu, Pan przyszedł,” kiedy Dziewica Maria urodziła Pana, przyjąwszy wiadomość od Boga. Śpiewamy “Radość światu, Pan przyszedł” w ten dzień, kiedy Dziewica Maria urodziła Pana, przyjąwszy słowo, którym Bóg przemówił do niej. Obchodzimy ten dzień tego niesamowitego dzieła.

Ściśle mówiąc, Jezus nie urodził się zimnego, lecz ciepłego dnia, kiedy pasterze przebywali w polu i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Zamiast przywiązywać znaczenie do daty, po prostu wyznaczyliśmy dzień, w którym cały świat zbiera się razem, by obchodzić ten dzień, który otworzył nam drzwi zbawienia według planu Ducha Świętego, i wspomnieć o zbawieniu, które otrzymaliśmy w naszych sercach. Ważny jest nie sam dzień, a raczej to, że Jezus przyszedł na ten świat, oraz że Maria przyjęła Słowo Boże i niemowlę Jezus się urodziło.

Znowu myślimy o zdumiewającym zbawieniu, obchodząc ten dzień. Powinniśmy znowu dogadzać Duchowi Świętemu, przypominając sobie zbawienie, które otrzymaliśmy z woli Ducha Świętego, i to, że On mieszka w naszych sercach. Bracia chrześcijanie, naprawdę otrzymaliśmy zdumiewające błogosławieństwo. Marię nazywają błogosławioną, ale my z wami także jesteśmy błogosławieni. Czy to prawda? ―Tak.―

Czy Boże Narodzenie jest dniem, kiedy powinniśmy zrobić rundkę po knajpach z naszymi chłopakami, dziewczynami, grzesznikami i rodziną? Czy natomiast to ma być naprawdę cicha, święta noc, w której powinniśmy spełniać czyny sprawiedliwe, przypominając sobie i obchodząc to, że Pan przyszedł, aby nas zbawić? To jest dzień dla uczynków sprawiedliwych. Powiadam wam o tym zawczasu. Powiadam wam o tym, ponieważ boję się, że ktoś z was źle rozumie znaczenie Bożego Narodzenia i żałuje, że teraz się nie bawi. Powiadam o tym, ponieważ boję się, że ktoś z was myśli: “Dlaczego nie piję, jak wszyscy inni ludzie, dlaczego spędzam czas tak cicho?” i męczy się przez poczucie niższości. Najlepiej jest spędzać Boże Narodzenie cicho, myśląc o znaczeniu tego dnia i spełniając czyny sprawiedliwe. Nie może być bardziej pamiętnych Świąt, niż kiedy głosimy ewangelię i w rezultacie ktoś otrzymuje przebaczenie grzechów. Podobnie jak niemowlę Jezus urodziło się, kiedy Maria przyjęła Słowo Boże, tak grzesznik może zostać sprawiedliwym i narodzić się ponownie jak niemowlę Jezus w tym świecie, przyjąwszy Słowo ewangelii, które głosimy. Czy można jeszcze lepiej spędzić Boże Narodzenie? Mam nadzieję, że wy naprawdę sprawiedliwie, i jeśli to możliwe, znacząco spędzicie Boże Narodzenie.

Także zalecam wam, abyście się rozejrzeli i zobaczyli, czy w ten świąteczny czas ktoś jest w smutku i mękach. Boże Narodzenie to święto, które obchodzi cały świat. A jednak powinniśmy pamiętać i wierzyć, że to święto może być bardzo smutne dla niektórych ludzi, i uczynić to Boże Narodzenie radosnym także dla innych.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Boże Narodzenie to dzień radości i podziękowania. Co do mnie, to mam nadzieję, że nasze książki o ewangelii niebawem zostaną opublikowane, abym mógł je rozdawać na Boże Narodzenie. Słyszę, że jutro moja pierwsza książka będzie wysłana do Ameryki, i mam nadzieję, że ta książka wkrótce zostanie wystawiona na Amazon.com, aby więcej ludzi mogło ją przeczytać w następnym roku. Moje książki także są publikowane w języku chińskim, a więc mam nadzieję, że także niebawem zostaną wydane, abyśmy w następnym roku mogli je rozdawać w Hongkongu i w Chinach. Podobnie jak Maria poczęła dziecię Jezusa, przyjąwszy Słowo Boże, je chcę, aby tak samo Chińczycy przyjęli Jezusa i otrzymali przebaczenie grzechów. Czy wy także macie na to nadzieję? ―Tak.― Mam nadzieję, że będziecie mieć miłe i pełne znaczenia Boże Narodzenie wraz z innymi sprawiedliwymi.

Dziękujemy Panu za nasze zbawienie i za Jego ochronę. Zawsze widzimy wiele wypadków w czasie Świąt nasz, i dziękujemy Bogu za to, że On chroni nas przed tymi wypadkami. Staje się wiele wypadków drogowych spowodowanych prowadzeniem samochodu po pijanemu, a także wiele przestępstw, popełnianych przez młodych ludzi, którzy szukają pieniędzy dla świątecznych zabaw. Powinniśmy być ostrożni w czasie Świąt.

Mam nadzieję, że będziecie zawsze się modlić o Jego ochronę, o głoszenie ewangelii, o Jego Królestwo, o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo Jego Kościoła, sług Bożych i braci chrześcijan, a także o zbawienie wielu dusz.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.